O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

1 130626211845-phpapp01 2

 • Seja o primeiro a comentar

1 130626211845-phpapp01 2

 1. 1. แนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดพิเศษ รวมชุดที่ 1-3 (150 ข้อ) http://valrom2012.fix.gs
 2. 2. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ แนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 1 จานวน 50 ข้อ)
 3. 3. รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 1 แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 1) *********************** 1. ขอความใดเป2นความหมายของงานสารบรรณตามระเบียบนี้ ก. การเก็บรักษา การยืม การทําลาย ข. การรับ การสง ค. การจัดทํา ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 2. หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณมีกี่ชนิด ก. 4 ชนิด ข. 6 ชนิด ค. 8 ชนิด ง. 10 ชนิด ตอบ ขอ ข. 6 ชนิด 3. หนังสือติดตอราชการที่เป2นแบบพิธีไดแก หนังสือชนิดใด ก. หนังสือสั่งการ ข. หนังสือภายใน ค. หนังสือภายนอก ง. หนังสือประทับตรา ตอบ ขอ ค. หนังสือภายนอก 4. สวนราชการเจาของเรื่อง ถาออกหนังสืออยูในระดับกระทรวงใหลงชื่อสวนราชการระดับใด ลงไปดวย ก. สวนราชการเจาของเรื่อง ข. ระดับกรมและกอง ค. ระดับหนวยงาน ง. ไมมีขอใดถูก ตอบ ขอ ข. ระดับกรมและกอง 5. ขอใดไมใชหนังสือประทับตรา ก. การเตือนเรื่องที่คาง ข. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม ค. การแจงผลงานใหผูเกี่ยวของทราบ ง. ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงินที่สําคัญ ตอบ ขอ ง. ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงินที่สําคัญ 6. ขอใดที่สอดคลองกับหนังสือสั่งการ ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ขอบังคับ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 7. หนังสือประชาสัมพันธ<มีกี่ชนิด ก. 3 ชนิด ข. 4 ชนิด ค. 5 ชนิด ง. 6 ชนิด ตอบ ขอ ก. 3 ชนิด 8. ขอใด เป2นหนังสือประชาสัมพันธ< ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ประกาศ ง. ขอบังคับ ตอบ ขอ ค. ประกาศ 9. หนังสือรับรองการรายงานบันทึกประชุม และหนังสืออื่นจัดอยูในหนังสือชนิดใด ก. หนังสือภายใน ข. หนังสือสั่งการ ค. หนังสือประชาสัมพันธ ง. หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้น ตอบ ขอ ง. หนังสือที่เจาที่จัดทําขึ้น
 4. 4. รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 2 10. หนังสือราชการที่มีคําวา “ดวนมาก” ผูมีหนาที่จะตองปฏิบัติอยางไร ก. ปฏิบัติโดยเร็ว ข. ปฏิบัติโดยเร็วกวาปกติ ค. ปฏิบัติโดยเอาใจใสเป>นพิเศษ ง. ปฏิบัติตามกําหนดเวลาในหนังสือ ตอบ ขอ ก. ปฏิบัติโดยเร็ว 11. ผูมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกหนังสือราชการตองเป2นขาราชการที่ดํารงตําแหนงใด ขึ้นไป ก. หัวหนาฝ"าย ข. หัวหนากอง ค. หัวหนาแผนก ง. ปลัดกระทรวง ตอบ ขอ ข. หัวหนากอง 12. เลขประจําของสวนราชการประกอบดวยเลขกี่ตัว ก. 4 ตัว ข. 5 ตัว ค. 6 ตัว ง. 7 ตัว ตอบ ขอ ก. 4 ตัว 13. หนังสือราชการประเภทใด ที่ตองเก็บรักษาไวเป2นหลักฐานของทางราชการตลอดไป ก. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ข. หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติหลักฐาน ค. หนังสือที่ตองใชตรวจสอบ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 14. ถาทานมีหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราช ทานจะใชคําขึ้นตนวาอยางไร ก. ทูล ข. นมัสการ ค. กราบทูล ง. ขอประทานกราบทูล ตอบ ขอ ค. กราบทูล 15. คําลงทายในหนังสือนิมนต<พระราชาคณะใชอยางไร ก. แลวแตจะโปรด ข. ขอมนัสการดวยความเคารพ ค. นมัสการดวยความเคารพอยางยิ่ง ง. ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง ตอบ ขอ ง. ขอมนัสการดวยความเคารพอยางสูง 16. ขอใด มิใชหนังสือราชการ ก. หนังสือภายนอก หนังสือภายใน ข. หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ ค. หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือเจาหนาที่ทําขึ้น ง.หนังสือที่รับไวเป>นหลักฐานในราชการหนังสือสวนตัว ตอบ ขอ ง. หนังสือที่รับไวเป>นหลักฐานในราชการ หนังสือสวนตัว 17. ขอใดเป2นหนังสือภายนอก ก. หนังสือที่สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใด ที่มิใชสวนราชการ ข. หนังสือที่สวนราชการมีถึงบุคคลภายนอก ค. หนังสือติดตอราชการที่เป>นแบบพิธี ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 18. ถาทานจะมีหนังสือถึงทานนายกรัฐมนตรี ทานจะใชคําลงทายอยางไร ก. ขอแสดงความนับถือ ข. ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
 5. 5. รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 3 ค. ขอแสดงความนับถือเป>นอยางสูง ง. ขอแสดงความนับถืออยางสูงยิ่ง ตอบ ขอ ข. ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 19. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเป2นหลักฐานในราชการมีกี่ชนิด ก. 2 ชนิด ข. 3 ชนิด ค. 4 ชนิด ง. 5 ชนิด ตอบ ขอ ค. 4 ชนิด 20. ตอไปนี้ เป2นหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเป2นหลักฐานในราชการ ยกเวนขอใด ก. ขาว ข. บันทึก ค. หนังสือรับรอง ง. รายงานการประชุม ตอบ ขอ ก. ขาว 21. หนังสือประเภทใดใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น ก. หนังสือดวน ข. หนังสือเวียน ค. หนังสือดวนมาก ง. หนังสือดวนที่สุด ตอบ ขอ ง. หนังสือดวนที่สุด 22. กรณีที่ไดรับหนังสือตอไปนี้พรอมกันใหปฏิบัติหนังสือประเภทใดกอน ก. ดวนภายในเวลาที่กําหนด ข. ดวนที่สุด ค. ดวนมาก ง. ดวน ตอบ ขอ ก. ดวนภายในเวลาที่กําหนด 23. การปฏิบัติในการระบุชั้นความเร็วใชอักษรสีอะไร ก. สีดํา ข. สีแดง ค. สีน้ําเงิน ง. สีเขียวเขม ตอบ ขอ ข. สีแดง 24. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ไดกําหนดชั้นความลับออกเป2นกี่ชั้น ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น ค. 4 ชั้น ง. 5 ชั้น ตอบ ขอ ค. 4 ชั้น 25. ขอใดมิใชชั้นความลับของระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ก. ลับ ข. ลับมาก ค. ลับที่สุด ง. ลับเฉพาะ ตอบ ขอ ง. ลับเฉพาะ 26. เอกสารในขอใดจะตองบรรจุซองหรือหอสองชั้นอยางมั่นคง ซองหรือหอชั้นนอกตองทึบแสง ก. เอกสารชั้นลับที่สุด ข. เอกสารชั้นลับมาก ค. เอกสารชั้นลับ ง. เอกสารชั้นปกปDด ตอบ ขอ ค. เอกสารชั้นลับ 27. หนังสือราชการภาษาอังกฤษกี่ประเภท ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท ตอบ ขอ ก. 2 ประเภท 28. หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ตองลงชื่อ มี 3 ชนิด ยกเวนขอใด ก. หนังสือกลาง ข. หนังสือราชการภายใน ค. หนังสือราชการที่เป>นแบบพิธี ง. หนังสือราชการที่ไมเป>นแบบพิธี ตอบ ขอ ข. หนังสือราชการภายใน
 6. 6. รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 4 29. การทําสําเนาหนังสือ โดยปกติใชทําสําเนาคูฉบับไวอยางนอยกี่ชุด ก. 2 ชุด ข. 3 ชุด ค. 4 ชุด ง. แลวแตตกลงกัน ตอบ ขอ ข. 2 ชุด 30. การทําสําเนาในขอใด ตองมีผูรับรองสําเนาวา “สําเนาถูกตอง” ก. การทําสําเนาโดยคัดจากตนฉบับ ข. การทําสําเนาโดยลอกจากตนฉบับ ค. การทําสําเนาโดยถายจากตนฉบับดวยเครื่องถายภาพ ง.ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 31. รายละเอียดของบัตรตรวจคนมีดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด ก. เรื่อง รหัส เลขทะเบียนรับ ข. เลขทะเบียนสง หมายเหตุ ค. รายการ ปฏิบัติ ง. ที่ ลงวันที่ ตอบ ขอ ข. เลขทะเบียนสง หมายเหตุ 32. การจาหนาซองหนังสือ ไดกําหนดการจาหนาซองไวโดยแบงซองเป2นกี่สวน ก. 9 สวน ข. 8 สวน ค. 7 สวน ง. 6 สวน ตอบ ขอ ก. 9 สวน 33. จากขอ 32 สวนบนดานซายของซองสําหรับทําอะไร ก. เป>นตราครุฑ ข.พิมพคําขึ้นตน ค. กรอกรหัสประจําสวนราชการ ง. พิมพชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือ ตอบ ขอ ก. เป>นตราครุฑ 34. วิธีการเก็บหนังสือแบงออกไดเป2นกี่ลักษณะ ก. 5 ลักษณะ ข. 4 ลักษณะ ค. 3 ลักษณะ ง. 2 ลักษณะ ตอบ ขอ ค. 3 ลักษณะ 35. วิธีการเก็บหนังสือมีดังนี้ ยกเวนขอใด ก. การเก็บระหวางปฏิบัติ ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว ค. การเก็บไวเพื่อใชคนควาตอไป ง. การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ ตอบ ขอ ค. การเก็บไวเพื่อคนควาตอไป 36. การประทับตรากําหนดเก็บหนังสือคําวา “หามทําลาย”ใชหมึกสีอะไร ก. สีดํา ข. สีแดง ค. สีเขียว ง. สีน้ําเงิน ตอบ ขอ ข. สีแดง 37. การประทับตรากําหนดเก็บหนังสือคําวา “เก็บถึง พ.ศ. .....” ใชหมึกสีอะไร ก. สีดํา ข. สีแดง ค. สีเขียว ง. สีน้ําเงิน ตอบ ขอ ง. สีน้ําเงิน 38. ระเบียบงานสารบรรณ ไดกําหนดอายุการเก็บหนังสือไววา โดยปกติใหเก็บหนังสือตางๆไวไมนอยกวากี่ปL
 7. 7. รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 5 ก. 5 ปH ข. 10 ปH ค. 1 ปH ง. 25 ปH ตอบ ขอ ข. 10 ปH 39. จากขอ 38 ยกเวน หนังสือที่เป2นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไมมีความสําคัญ และเป2นเรื่องที่เกิดขึ้นเป2นประจํา เมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวากี่ปL ก. 1 ปH ข. 3 ปH ค. 5 ปH ง. 10 ปH ตอบ ขอ ก. 1 ปH 40. จากขอ 38 ยกเวน หนังสือที่ไดปฏิบัติงานแลว และเป2นคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่อื่น ใหเก็บไวไม นอยกวากี่ปL ก. 1 ปH ข. 3 ปH ค. 5 ปH ง. 10 ปH ตอบ ขอ ค. 5 ปH 41. ขอใด คือ การกําหนดมาตรการในการรักษาหนังสือ ก. ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุกโอกาส ข. หากชํารุดเสียหายรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม ค. หากเกิดการสูญหายตองหาสําเนามาแทน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 42. ภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปLปฏิทินใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือที่ครบอายุ การเก็บในปLนั้น แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย ก. ภายใน 30 วัน ข. ภายใน 60 วัน ค. ภายใน 90 วัน ง. ภายใน 120 วัน ตอบ ขอ ข. ภายใน 60 วัน 43. คําราชาศัพท<วา “ดัชนี” คําสามัญคือขอใด ก. นิ้วชี้ ข. นิ้วนาง ค. นิ้วกอย ง. นิ้วกลาง ตอบ ขอ ก. นิ้วชี้ 44. คําราชาศัพท<วา “พระปราษณี” คําสามัญคือขอใด ก. ขอเทา ข. ฝ"าเทา ค. สันเทา ง. หลังเทา ตอบ ขอ ค. สันเทา 45. คําในขอใดมีความหมายวา “ตาย” ก. ถึงพิราลัย ข. ถึงอสัญกรรม ค. ถึงแกมรณภาพ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 46. หนังสือที่ระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรแดงดังตอไปนี้ ขอใดตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ก. ดวน ข. ดวนมาก ค. ดวนที่สุด ง. ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติทุกขอ ตอบ ขอ ง. ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติทุกขอ 47. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเป2นหัวหนาสวนราชการระดับใดขึ้นไป ก. ปลัดกระทรวง ข. หัวหนาแผนก ค. หัวหนากอง ง. หัวหนาฝ"าย
 8. 8. รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 6 ตอบ ขอ ค. หัวหนากอง 48. หนังสือราชการในขอใด โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ ก. คําสั่ง ข. บันทึก ค. ระเบียบ ง. ขอบังคับ ตอบ ขอ ข. บันทึก 49. ขอความใดมีความสอดคลองกับรายงานการประชุมมากที่สุด ก. การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ข. การบันทึกความความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม ค. บันทึกมติของที่ประชุมไวเป>นหลักฐาน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 50. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่เทาใด ก. วันที่ 1 มิถุนายน 2526 ข. วันที่ 2 มิถุนายน 2526 ค. วันที่ 3 มิถุนายน 2526 ง. วันที่ 4 มิถุนายน 2526 ตอบ ขอ ก. วันที่ 1 มิถุนายน 2526 ***************************************** แนวขอสอบชุดอาจเป>นประโยชนไมมากก็นอย ขอเป>นสวนหนึ่งในการแบงปJน ขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต< valrom2012.fix.gs
 9. 9. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ แนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 2 จานวน 50 ข้อ)
 10. 10. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 1 แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 2) *********************** 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใชบังคับตั้งแตเมื่อใด ก. 1 มิถุนายน 2526 ข. 1 กรกฎาคม 2526 ค. 1 สิงหาคม 2526 ง. 1 กันยายน 2526 ตอบ ขอ ก. 1 มิถุนายน 2526 2. เมื่อ “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526” ใชบังคับแลว ใหยกเลิกระเบียบฉบับใด ก. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507 ค. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 3. “งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารคือ ก. การจัดทํา ข. การรับ – การสง ค. การเก็บรักษา การยืม การทําลาย ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 4. ความหมายของคําวา “หนังสือ” ในงานสารบรรณ หมายถึงหนังสือประเภทใด ก. หนังสือเรียน ข. หนังสือราชการ ค. หนังสือนอกหลักสูตร ง. หนังสือเสริมทักษะ ตอบ ขอ ข. หนังสือราชการ 5. คําวา “สวนราชการ” หมายถึงสถานที่ใด ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ค. กรมการปกครอง ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 6. ขอใดไมใชหนังสือราชการ ก. หนังสือไปมาระหวางสวนราชการ ข. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปBนหลักฐานในราชการ ค. นายจน มีจดหมายถึงนายรวย เพื่อขอผอนชําระหนี้ ง. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ ตอบ ขอ ค. นายจน มีจดหมายถึงนายรวย เพื่อขอผอนชําระหนี้ 7. หนังสือราชการมีกี่ชนิด ก. 3 ชนิด ข. 4 ชนิด ค. 5 ชนิด ง. 6 ชนิด ตอบ ขอ ง. 6 ชนิด
 11. 11. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 2 8. ขอแตกตางระหวางหนังสือภายนอกกับหนังสือภายใน ที่เห็นไดชัดเจนคืออะไร ก. หนังสือภายนอก ใชกระดาษบันทึกขอความ ข. หนังสือภายใน ใชกระดาษตราครุฑ ค. หนังสือภายนอก ติดตอภายในกระทรวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ง. หนังสือภายในใชกระดาษบันทึกขอความ หนังสือภายนอกใชกระดาษตราครุฑ ตอบ ขอ ง. หนังสือภายในใชกระดาษบันทึกขอความ หนังสือภายนอกใชกระดาษตราครุฑ 9. ขอใดมิใชหนังสือประทับตรา ก. หนังสือที่ ส.ส. มีไปถึงกํานัน ข. หนังสือขอรายละเอียดเพิ่มเติม ค. หนังสือเตือนเรื่องที่คาง ง. หนังสือตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวราชการสําคัญหรือการเงิน ตอบ ขอ ก. หนังสือที่ ส.ส. มีไปถึงกํานัน 10. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด อะไรบาง ก. 4 ชนิด คือ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ข. 3 ชนิด คือ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ค. 2 ชนิด คือ คําสั่ง ระเบียบ ง. มีชนิดเดียว คือ คําสั่ง ตอบ ขอ ข. 3 ชนิด คือ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ 11. คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใชกระดาษอะไร ก. กระดาษ เอ 4 ข. กระดาษ 4 เอ ค. กระดาษตราครุฑ ง. กระดาษบันทึกขอความ ตอบ ขอ ค. กระดาษตราครุฑ 12. ระเบียบ คืออะไร ขอความใดกลาวผิด ก. บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว ข. ระเบียบจะอาศัยอํานาจกฎหมายหรือไมก็ได ค. ระเบียบตองอาศัยอํานาจกฎหมายทุกเรื่อง ง. ระเบียบตองใชกระดาษตราครุฑ ตอบ ขอ ค. ระเบียบตองอาศัยอํานาจกฎหมายทุกเรื่อง 13. ในเรื่องของขอบังคับ ขอความใดกลาวผิด ก. ขอบังคับใชกระดาษบันทึกขอความ ข. ขอบังคับใชกระดาษตราครุฑ ค. บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช ง. ขอบังคับตองอาศัยกฎหมายที่บัญญัติใหกระทํา ตอบ ขอ ก. ขอบังคับใชกระดาษบันทึกขอความ 14. หนังสือประชาสัมพันธG มีกี่ชนิดอะไรบาง ก. มี 4 ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ ขาว แจงความ
 12. 12. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 3 ข. มี 3 ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ ขาว ค. มี 2 ชนิด คือ ประกาศ แจงความ ง. มีเพียงชนิดเดียว คือ แถลงการณ ตอบ ขอ ข. มี 3 ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ ขาว 15. ขอความตอไปนี้ ขอใดเปHนประกาศ ก. ทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ ข. แนะแนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษบันทึกขอความ ค. ขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ง. บรรดาขอความที่ทางราชการชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใชกระดาษตราครุฑ ตอบ ขอ ง. บรรดาขอความที่ทางราชการชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใชกระดาษตราครุฑ 16. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหแกใคร ก. บุคคล ข. นิติบุคคล ค. หนวยงาน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 17. ขอใดมิใชหนาที่ของผูรายงานการประชุม ก. บันทึกความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม ข. บันทึกมติของที่ประชุมไวเปBนหลักฐาน ค. บันทึกและจัดหาอาหารพรอมเครื่องดื่ม ง. บันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ตอบ ขอ ค. บันทึกและจัดหาอาหารพรอมเครื่องดื่ม 18. หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปHนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ ก. 4 ประเภท คือ ดวนที่สุด ดวนมาก ดวน ดวนพิเศษ ข. 3 ประเภท คือ ดวนที่สุด ดวนมาก ดวน ค. 2 ประเภท คือ ดวนพิเศษ ดวนที่สุด ง. ประเภทเดียว คือ ดวนมาก ตอบ ขอ ข. 3 ประเภท คือ ดวนที่สุด ดวนมาก ดวน 19. เรื่องราชการที่จะดําเนินการหรือสั่งการดวยหนังสือไดไมทัน ใหสงขอความทางเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือ สื่อสารดังกลาวชนิดใด สั่งการไดเร็วที่สุด ก. โทรศัพท ข. โทรเลข ค. โทรพิมพ ง. วิทยุโทรเลข ตอบ ขอ ก. โทรศัพท 20. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูรับจํานวนมาก มีขอความเดียวกันใหเพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว ไวที่ใด ก. มุมซองทางขวา ข. หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ค. หลังเลขทะเบียนหนังสือสง ง. บริเวณใดก็ไดขอใหผูรับเห็นชัดเจน ตอบ ขอ ข. หนาเลขทะเบียนหนังสือสง 21. หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับจากภายนอก เมื่อเจาหนาที่งานสารบรรณรับแลว ควรปฎิบัติตามในขอใด ก. จัดลําดับความสําคัญ ข. จัดลําดับความเรงดวน ค. เปHดซองตรวจเอกสาร ง. ถูกทุกขอ
 13. 13. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 4 ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 22. การประทับตรารับหนังสือตองประทับที่ใด ก. ที่มุมซองทางขวามือ ข. ที่มุมทางซายมือ ค. ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ ง. ที่มุมบนดานซายของหนังสือ ตอบ ขอ ค. ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ 23. ขอใดมิใชเรื่อง ที่จะตองกรอกรายละเอียดในหนังสือประทับตรา ก. เลขสง ใหลงเลขที่สงตามเลขที่สงในทะเบียน ข. เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน ค. วันที่ ใหลงวัน เดือน ปI ที่รับหนังสือ ง. เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ ตอบ ขอ ก. เลขสง ใหลงเลขที่สงตามเลขที่สงในทะเบียน 24. หนังสือสง คือหนังสือสงออกไปภายนอก ถาสงทางไปรษณียG ใหถือปฏิบัติตามขอใด ก. หนังสือราชการตองสงลงทะเบียนทุกครั้ง ข. สงตามระเบียบหรือวิธีการของการสื่อสารแหงประเทศไทย ค. สงหนังสือโดยลงทะเบียนตอบ – รับ ง. ลงรหัสไปรษณียใหเรียบรอย ตอบ ขอ ข. สงตามระเบียบหรือวิธีการของการสื่อสารแหงประเทศไทย 25. ขอใดมิใช เปHนการเก็บหนังสือของราชการ ก. การเก็บกอนปฏิบัติ ข. การเก็บระหวางปฏิบัติ ค. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว ง. การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ ตอบ ขอ ก. การเก็บกอนปฏิบัติ 26. การเก็บระหวางปฏิบัติ ตรงกับขอใดมากที่สุด ก. การเก็บกอนปฏิบัติ ข. การเก็บระหวางปฏิบัติ ค. การเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไมเสร็จ ง. การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ ตอบ ขอ ค. การเก็บหนังสือที่ยังปฎิบัติไมเสร็จ 27. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวากี่ปI ก. 5 ปI ข. 10 ปI ค. 15 ปI ง. 20 ปI ตอบ ขอ ข. 10 ปI 28. หนังสือประเภทใดที่เปHนขอยกเวนในเรื่องอายุการเก็บหนังสือ ไมเปHนไปตามขอ 27 ก. หนังสือที่ตองสงวนเปBนความลับ ข. หนังสือที่เปBนหลักฐานทางอรรถคดี ค. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ
 14. 14. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 5 29. หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแลว และเปHนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่อื่น ใหเก็บไวไมนอยกวากี่ปI ก. 1 ปI ข. 3 ปI ค. 5 ปI ง. 7 ปI ตอบ ขอ ค. 5 ปI 30. หนังสือที่เปHนเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไมมีความสําคัญ และเปHนเรื่องที่เกิดขึ้นเปHนประจํา เมื่อดําเนินการ เสร็จแลวใหเก็บไวไมนอยกวากี่ปI ก. 1 ปI ข. 3 ปI ค. 5 ปI ง. 7 ปI ตอบ ขอ ก. 1 ปI 31. ทุกปIปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปI นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้น ที่เก็บไว ณ สวน ราชการพรอมทั้งบัญชี สงมอบใหแกหนวยงานใด ตอไปนี้ ก. กองการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข. กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ค. กองทะเบียน สํานักนายกรัฐมนตรี ง. กองวัฒนธรรม กรมศาสนา ตอบ ขอ ข. กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 32. เจาหนาที่ มีหนาที่เก็บรักษาหนังสือตามขอใดเปHนสําคัญ ก. เก็บใหอยูในสภาพใชการไดทุกโอกาส ข. ชํารุดเสียหาย ตองรีบซอมใหใชการไดเหมือนเดิม ค. หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 33. ขอใดมิใชวิธีการ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ก. ผูยืมตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ ข. ผูยืมตองแจงใหทราบวา เรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด ค. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปBนหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้น ไป ง. ผูใหยืมตองยึดบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของผูยืมเอาไว ตอบ ขอ ง. ผูใหยืมตองยึดบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานของผูยืมเอาไว 34. บัตรยืมหนังสือ ไมมีรายละเอียดในเรื่องใด ก. ชื่อหนังสือ ข. ผูยืม – ผูรับ ค. ผูสั่งมาใหยืม ง. วันยืม – กําหนดสงคืน ตอบ ขอ ค. ผูสั่งมาใหยืม 35. หลังจากสิ้นปIปฏิทินของแตละปI ภายในกี่วัน จึงจะทําบัญชีขอทําลายหนังสือเสนอหัวหนาสวนราชการ ระดับกรม เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือได ก. 60 วัน ข. 90 วัน ค. 120 วัน ง. 180 วัน ตอบ ขอ ก. 60 วัน 36. คณะกรรมการทําลายหนังสือ นอกจากมีประธานกรรมการแลว จะตองมีกรรมการอีกอยางนอยกี่คน ก. 1 คน ข. 2 คน ค. 3 คน ง. 4 คน
 15. 15. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 6 ตอบ ขอ ข. 2 คน 37. ใครเปHนผูแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ก. สวนราชการระดับกรม ข. สวนราชการระดับกอง ค. สวนราชการระดับกระทรวง ง. สวนราชการระดับทบวง ตอบ ขอ ก. สวนราชการระดับกรม 38. ตราครุฑสําหรับแบบพิมพG มีกี่ขนาด อะไรบาง ก. มี 2 ขนาด คือ ขนาดครุฑสูง 3 ซม. และ 1.5 ซม. ข. มี 3 ขนาด คือ ขนาดครุฑสูง 4.5 ซม. 3 ซม. และ 1.5 ซม. ค. มีขนาดเดียว คือ ขนาดครุฑสูง 4.5 ซม. ง. ไมมีขอใดถูก ตอบ ขอ ก. มี 2 ขนาด คือ ขนาดครุฑสูง 3 ซม.และ 1.5 ซม. 39. มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใชกระดาษปอนดGขาวน้ําหนัก 60 กรัมตอตารางเมตรกี่ขนาด อะไรบาง ก. 2 ขนาด คือ ขนาด A 4, A 5 ข. 3 ขนาด คือ ขนาด A 4, A 5,A 8 ค. 4 ขนาด คือ ขนาด A 4, A 5, A 8 และ A 9 ง. ขนาดเดียว คือ A 4 ตอบ ขอ ข. 3 ขนาด คือ ขนาด A 4, A 5, A 8 40. มาตรฐานซอง ปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก 80 กรัมตอตารางเมตร เวนแตซองขนาดซี4 ใหใชกระดาษน้ําหนัก 120 กรัมตอตารางเมตร มีกี่ขนาด อะไรบาง ก. 2 ขนาด คือ C4, C5 ข. 3 ขนาด คือ C4, C5, C6 ค. 4 ขนาด คือ C4, C5, C6 และ DL ง. มีขนาดเดียว คือ DL ตอบ ขอ ค. 4 ขนาด คือ C4, C5, C6 และ DL 41. มท เปHนรหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวงที่มีหนาที่หลักในเรื่องใด ก. ดูแลความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ข. ปRองกันการรุกรานจากตางประเทศ ค. การคมนาคมทั้งทางบก – เรือ และอากาศ ง. การแพทย – พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน ตอบ ขอ ก. ดูแลความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 42. สธ เปHนรหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวงที่มีหนาที่หลักในเรื่องใด ก. การเพาะปลูก – ประมง – ป"าไม ข. การเงิน – การคลัง และการธนาคาร ค. การศึกษาระดับประถม – มัธยม และอาชีวศึกษา ง. การแพทย – พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน ตอบ ขอ ง. การแพทย – พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน 43. กห เปHนรหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวงที่มีหนาที่หลักในเรื่องใด ก. ดูแลเรื่องการคาขายทั้งภายใน และนอกประเทศ
 16. 16. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 7 ข. ปRองกันการรุกรานจากตางประเทศ ค. ใหความเปBนธรรม และความยุติธรรม ง. ใหการศึกษาแกประชาชนในชาติระดับอุดมศึกษา ตอบ ขอ ข. ปRองกันการรุกรานจากตางประเทศ 44. กส เปHนรหัสตัวพยัญชนะ ประจําจังหวัดซึ่งอยูภาคใด ของประเทศไทย ก. ภาคใต ข. ภาคตะวันตก ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ง. ภาคตะวันออก ตอบ ขอ ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45. ตร เปHนรหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด ซึ่งอยูทางภาคไหนของประเทศไทย ก. ตะวันออก ข. ภาคเหนือ ค. ภาคอีสาน ง. ภาคตะวันตก ตอบ ขอ ก. ตะวันออก 46. นศ เปHนรหัสตัวพยัญชนะ ประจําจังหวัดซึ่งอยูภาคเหนือของประเทศไทย ก. ภาคใต ข. ภาคเหนือสวนเหนือ ค. ภาคเหนือสวนใต ง. ชายฝTUงทะเลอันดามัน ตอบ ขอ ก. ภาคใต 47. นน เปHนรหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัดซึ่งอยูภาคเหนือของประเทศไทย ก. ภาคเหนือ ข. ภาคเหนือสวนเหนือ ค. ภาคเหนือสวนใต ง. ชายฝTUงทะเลอันดามัน ตอบ ขอ ข. ภาคเหนือสวนเหนือ 48. สส เปHนรหัสตัวพยัญชนะ ประจําจังหวัดซึ่งอยูทางภาคไหนของประเทศไทย ก. ภาคเหนือ ข. ภาคอีสาน ค. ภาคกลางบางสวนติดทะเล ง. ภาคใตฝTUงอาวไทย ตอบ ขอ ค. ภาคกลางบางสวนติดทะเล 49. หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจา ใชคําขึ้นตนวาอยางไร ก. ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระสังฆราชเจา ข. ทูลสมเด็จพระสังฆราช ค. กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช
 17. 17. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 8 ง. ทูลสมเด็จพระสังฆราช ทราบฝ"าพระบาท ตอบ ขอ ก. ขอประทานกราบทูล สมเด็จพระสังฆราชเจา 50. หนังสือราชการถึงประธานสภาผูแทนราษฎร ใชคําขึ้นตนวาอยางไร ก. ถึง ข. เรียน ค. กราบเรียน ง. ใชคําขึ้นตนตามขอใดก็ได ตอบ ขอ ค. กราบเรียน ***************************************** แนวขอสอบชุดอาจเปBนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปBนสวนหนึ่งในการแบงปTน ขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซตG valrom2012.fix.gs 01/01/2556
 18. 18. รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ แนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 3 จานวน 50 ข้อ)
 19. 19. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 1 แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 3) *********************** 1. หนวยงานใด เป3นผูออกระเบียบงานสารบรรณ ก. คณะรัฐมนตรี ข. สํานักนายกรัฐมนตรี ค. กระทรวงมหาดไทย ง. กระทรวงศึกษาธิการ ตอบ ขอ ข. สํานักนายกรัฐมนตรี 2. ขอใดมีความสัมพันธ8กับงานสารบรรณมากที่สุด ก. งานเกี่ยวกับเอกสาร ข. งานเกี่ยวกับการจัดสํานักงาน ค. งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ง. งานธุรการ การเงิน และผลิตเอกสาร ตอบ ขอ ค. งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 3. “สวนราชการ” ตามระเบียบงานสารบรรณหมายความวาอยางไร ก. กรม กอง ข. กระทรวง ทบวง ค. หนวยงานและคณะกรรมการ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 4. หนังสือที่ติดตอระหวางกระทรวง หรือสวนราชการตางกระทรวง หรือสวนราชการถึงบุคคลภายนอก เรียกวา หนังสือประเภทใด ก. หนังสือภายใน ข. หนังสือภายนอก ค. หนังสือประชาสัมพันธ ง. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ ตอบ ขอ ข. หนังสือภายนอก 5. ขอใด เรียกวา “หนังสือภายใน” ก. เป7นหนังสือที่ติดตอในจังหวัดเดียวกัน ข. เป7นหนังสือที่ติดตอภายในกรมเดียวกัน ค. เป7นหนังสือติดตอภายในกระทรวงเดียวกัน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 6. “หนังสือประทับตรา” ใชกระดาษอะไร ก. กระดาษตราครุฑ ข. กระดาษบันทึกขอความ ค. กระดาษอัดสําเนาธรรมดา ง. กระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกขอความ ตอบ ขอ ก. กระดาษตราครุฑ 7. สวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ ตั้งแตระดับกรมขึ้นไปจะตองเขียนชื่อสวนราชการ อยางไร ก. เขียนระดับฝ"าย ข. เขียนระดับกอง ค. เขียนระดับกรมและกอง ง. เขียนระดับกระทรวง ทบวง ตอบ ขอ ค. เขียนระดับกรมและกอง
 20. 20. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 2 8. ระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรี แกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายเมื่อใด ก. พ.ศ. 2538 ข. พ.ศ. 2543 ค. พ.ศ. 2544 ง. พ.ศ. 2548 ตอบ ขอ ง. พ.ศ. 2548 9. การเขียนวันที่ ในหนังสือภายในขอใดถูกตอง ก. 1 ม.ค. 56 ข. 1 ม.ค. 2556 ค. 1 มกราคม 2556 ง. วันที่ 1 มกราคม 2556 ตอบ ขอ ค. 1 มกราคม 2556 10. หนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดาใชคําขึ้นตนวาอยางไร ก. ถึง........ ข. เรียน......... ค. กราบเรียน....... ง. ขอประทานเสนอ..... ตอบ ขอ ข. เรียน........ 11. หนังสือ ประเภทแถลงการณ8 เป3นอยางไร ก. สั่งการ ข. ภายนอก ค. ประทับตรา ง. ประชาสัมพันธ ตอบ ขอ ง. ประชาสัมพันธ 12. บรรดาขอความทั้งหลายที่มีอํานาจหนาที่กําหนดใชโดยอํานาจของกฎหมายเรียกวาอะไร ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ขอบังคับ ง. กฎกระทรวง ตอบ ขอ ค. ขอบังคับ 13. บรรดาขอความทั้งหลายที่ผูอํานาจหนาที่ไดวางไว เพื่อถือเป3นหลักปฏิบัติงานเป3นประจําเรียกวาอะไร ก. คําสั่ง ข. ขอบังคับ ค. ระเบียบ ง. กฎกระทรวง ตอบ ขอ ค. ระเบียบ 14. บรรดาขอความทั้งหลายที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบทั่วไป เรียกวาอะไร ก. ขาว ข. ประกาศ ค. แถลงการณ ง. ประชาสัมพันธ ตอบ ขอ ข. ประกาศ 15. บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ เรียกวาอะไร ก. ขาว ข. คําสั่ง ค. ประกาศ ง. แถลงการณ ตอบ ขอ ข. ขาว 16. บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการ8หรือกรณีใด ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ก. ขาว ข. คําสั่ง ค. ประกาศ ง. แถลงการณ ตอบ ขอ ง. แถลงการณ 17. บรรดาขอความทั้งหลายที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ขอบังคับ ง. พระราชบัญญัติ ตอบ ขอ ก. คําสั่ง 18. หนังสือสวนราชการระดับใดขึ้นไปที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อ ก. ระดับกอง ข. ระดับกรม ค. ระดับแผนก ง. ระดับกระทรวง ตอบ ขอ ข.ระดับกรม
 21. 21. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 3 19. หนังสือประทับตรา ไมใชสําหรับขอใด ก. การเตือนเรื่องเกา ข. การสําเนาหนังสือ ค. การสงธนาณัติทางไปรษณีย ง. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลว ตอบ ขอ ค. การสงธนาณัติทางไปรษณีย 20. ขอใดเป3นหนังสือสั่งการ ก. ขาว ข. ระเบียบ ค. ประกาศ ง. แถลงการณ ตอบ ขอ ข. ระเบียบ 21. ขอใดมิใชหนังสือสั่งการ ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ประกาศ ง. ขอบังคับ ตอบ ขอ ค. ประกาศ 22. คําสั่งมีหัวขออะไรบาง ก. คําสั่ง ที่ ข. สั่ง ณ วันที่ ค. ลงชื่อ ตําแหนง ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 23. หัวขอแบบของระเบียบไมมีขอความใด ก. พ.ศ. ข. ฉบับที่ ค. โทรศัพท ง. ตําแหนง ตอบ ขอ ค. โทรศัพท 24. คําวา “ดวนมาก” ที่มีในหนังสือราชการ พนักงานหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จะตองดําเนินการอยางไร ก. ปฏิบัติโดยเร็ว ข. ปฏิบัติตามกําหนดเวลา ค. ปฏิบัติใหเร็วกวากําหนด ง. ปรึกษาผูบังคับบัญชาดวน ตอบ ขอ ก. ปฏิบัติโดยเร็ว 25. คําวา “ดวน” ที่มีในหนังสือราชการ พนักงานหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จะตองดําเนินการอยางไร ก. ปฏิบัติโดยเร็ว ข. ปฏิบัติตามกําหนดเวลา ค. ปฏิบัติใหเร็วกวากําหนด ง. ปรึกษาผูบังคับบัญชาดวน ตอบ ขอ ก. ปฏิบัติโดยเร็ว 26. ตามระเบียบสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทําขึ้นจะตองมีสําเนาคูฉบับอยางนอย ก. 2 ฉบับ ข. 3 ฉบับ ค. 2 ฉบับหรือ 3 ฉบับก็ได ง. ไมมีขอถูก ตอบ ขอ ก. 2 ฉบับ 27. ตามหนังสือสําเนาตามที่กลาวในขอ 26 ผูรับรองสําเนา คือ ผูมีหนาที่เกี่ยวของตั้งแตระดับใดขึ้นไปรับรอง จึงจะเป3นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ก. ระดับ 1 ข. ระดับ 2 ค. ระดับ 3 ง. ระดับใดก็ได ตอบ ขอ ข.ระดับ 2 28. การรับหนังสือราชการ จะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตอง ก. ทําหลักฐานการรับ ข. ประทับตราที่มุมบนดานขวา ค. ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่รับ ง. ถูกทุกขอ
 22. 22. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 4 ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 29. การสงออกหนังสือราชการ จะตองปฏิบัติอยางไร ก. ลงวัน เดือน ปD ที่จะสงหนังสือออก ข. ใหเจาของเรื่องตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ ค. กอนบรรจุซอง ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณตรวจความเรียบรอยของหนังสือ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 30. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ทางราชการออกใหแกใคร ก. บุคคล หนวยงาน ข. นิติบุคคล สวนราชการ ค. หางหุนสวน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 31. หนังสือรับรอง ใชกระดาษอะไร ก. กระดาษ เอ 4 ข. กระดาษตราครุฑ ค. กระดาษธรรมดา ง. กระดาษบันทึกขอความ ตอบ ขอ ข. กระดาษตราครุฑ 32. หนังสือ คือ หนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อเป3นหลักฐาน ทางราชการ ไดแกอะไรบาง ก. ฟFลม ข. ภาพถาย ค. แถบบันทึกเสียง ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 33. หนังสือราชการฉบับใดที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติทันที เมื่อไดรับ ก. หนังสือดวนที่สุด ข. หนังสือจากโทรเลข ค. หนังสือสั่งการโดยเฉพาะ ง.หนังสือแถลงการณลับพิเศษ ตอบ ขอ ก.หนังสือดวนที่สุด 34. ในราชการงานสารบรรณ ใชเครื่องมือสื่อสารตอไปนี้ คือ วิทยุโทรทัศน8 วิทยุกระจายเสียง โทรศัพท8 และ โทรพิมพ8 ในกรณีใด ก. ดวนมาก ข. ดวนที่สุด ค. สั่งการดวยหนังสือไมทัน ง. เรื่องลับเฉพาะระหวางผูบังคับบัญชา ตอบ ขอ ค. สั่งการดวยหนังสือไมทัน 35. ผูอยูในตําแหนงระดับใดขึ้นไป มีอํานาจอนุญาตใหยืมหนังสือราชการระหวางสวนราชการได ก. รองอธิบดี ข. หัวหนาฝ"าย ค. หัวหนากอง ง. หัวหนาแผนก ตอบ ขอ ค. หัวหนากอง 36. ผูมายืม และขอรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ตองเป3นขาราชการที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา สวนราชการในตําแหนงใดขึ้นไป ก. รองอธิบดี ข. หัวหนาฝ"าย ค. หัวหนากอง ง. หัวหนาแผนก ตอบ ขอ ง. หัวหนาแผนก 37. หนังสือประเภทใดตอไปนี้ ตองเก็บรักษาไว 10 ปIจึงจะทําลายได
 23. 23. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 5 ก. หนังสือที่เกี่ยวกับหลักฐานทางอรรถคดี ข. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ค. หนังสือที่ตองสงวนเป7นความลับ ง. ไมมีขอใดถูก ตอบ ขอ ง. ไมมีขอใดถูก 38. แบบตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญมีความสูงเทาใด ก. 2 ซม. ข. 2.5 ซม. ค. 3 ซม. ง. 3.5 ซม. ตอบ ขอ ค. 3 ซม. 39. แบบตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดเล็ก มีความสูงเทาใด ก. 1 ซม. ข. 1.5 ซม. ค. 2 ซม. ง. 3 ซม. ตอบ ขอ ค. 1.5 ซม. 40. วงนอกของตราชื่อสวนราชการมีลักษณะเป3นวงกลมสองวงซอนกัน มีเสนศูนย8กลางเทาใด ก. 3.5 ซม. ข. 4.5 ซม. ค. 5.5 ซม. ง. 6 ซม. ตอบ ขอ ข. 4.5 ซม. 41. หนังสือเวียน มีลักษณะตามขอใด ก. มีใจความอยางเดียวกัน ข. มีไปถึงผูรับเป7นจํานวนมาก ค. มีรหัสตัวพยัญชนะ “ว” หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 42. เมื่อรับหนังสือแลว จะประทับตราลงวันที่ เดือน พ.ศ. จะตองประทับบริเวณใด ก. มุมบนดานขวา ข. มุมลางดานขวา ค. มุมบนดานซาย ง. มุมลางดานซาย ตอบ ขอ ก. มุมบนดานขวา 43. การทะเบียนหนังสือ ทําเพื่ออะไร ก. ทําเพื่อใหรูวาหนังสืออยูที่ไหน ข. ทําเพื่อใหรูวาใครรับผิดชอบ ค. ทําเพื่อใหรูวาปฏิบัติไปแลวอยางไร ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 44. การจาหนาซองหนังสือราชการ เพื่อสงทางไปรษณีย8 บริเวณมุมบนซายดานจาหนาใตครุฑ เป3นขอความ แทนอะไรตอไปนี้ ก. ชื่อสวนราชการ หรือหนวยงาน และสถานที่ตั้งของสวนราชการที่สงหนังสือ ข. ชื่อหรือตําแหนงของผูรับพรอมที่อยูหรือสังกัด และรหัสไปรษณีย ค. ลายมือหรือประทับตรา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการฝากสง ง. ไมมีขอใดถูก ตอบ ขอ ก.ชื่อสวนราชการ หรือหนวยงาน และสถานที่ตั้งของสวนราชการที่สงหนังสือ 45. ตองทําอยางไรกับเอกสารการเงินซึ่งไมใชเอกกสารสิทธิ ที่ไมมี ความจําเป3นตองเก็บไวถึง 10 ปI เพื่อให เป3นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ก. เสนออนุมัติอธิบดีเจาสังกัด
 24. 24. รวบรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ หนา 6 ข. เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม ค. ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทําลาย ง. สงเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตอบ ขอ ค. ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทําลาย 46. “กอง (สํานัก) จดหมายเหตุแหงชาติ” สังกัดกรม และกระทรวงอะไร ก. กรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย ข. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ค. กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ง. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตอบ ขอ ข. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 47. การเก็บและคนที่ดี จะตองมีระบบในลักษณะอยางไร ก. สะอาดเรียบรอย ข. ถูกและประหยัด ค. สะดวกรวดเร็วกวาวิธีอื่น ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 48. การเขียนหนังสือราชการไปถึงประธานองคมนตรีใชคําขึ้นตน และคําสรรพนามวาอยางไร ก. เรียน – ขาพเจา ข. เรียน – กระผม (ดิฉัน) ค. กราบเรียน – ขาพเจา ง. ขอประทานกราบเรียน – ขาพเจา ตอบ ขอ ค. กราบเรียน – ขาพเจา 49. การเขียนหนังสือไปถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จาหนาซองวาอยางไร ก. เรียน ข. กราบเรียน ค. ขอประทานเรียน ง. ขอประทานกราบเรียน ตอบ ขอ ข. กราบเรียน 50. ผูทํางานแทน ผูอํานวยการกอง เวลาลงนามในหนังสือจะตองใชคําวาอยางไร ก. ทําการแทน ข. ดูแลแทนชั่วคราว ค. รักษาราชการแทน ง.ไมมีขอใดถูก ตอบ ขอ ค. รักษาราชการแทน ***************************************** แนวขอสอบชุดอาจเป7นประโยชนไมมากก็นอย ขอเป7นสวนหนึ่งในการแบงปOน ขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต8 valrom2012.fix.gs 01/01/2556

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • junhomsakkabut

  Sep. 9, 2013
 • ssuser679a11

  Oct. 2, 2013
 • MiiZappYutthawaraporn

  Jun. 24, 2015
 • PutreeUsnee

  Aug. 29, 2015
 • nannaphatthangthong

  Nov. 8, 2015
 • noonmorny

  Aug. 27, 2017
 • SuwapaRachpansan

  Sep. 3, 2017
 • sudaratchitdecha

  Jan. 2, 2018
 • TiktaSm

  May. 2, 2019

Vistos

Vistos totais

2.452

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

14

Ações

Baixados

291

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

9

×