O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ma n aG e m e nt
     Optimale benutting subsidies

    Datacenters en IT­
    kostenmanagement
     d...
datac e nte rwo r ks
                                         zoWel evosWitch ...
ma n aG e m e nt
IT-sector de handen ineen. In een MJA       nieuwbouw en uitbreiding van de facilitei-   Ener...
datac e nte rwo r ks
    optimale subsidiebenutting             Hezelburcht ruime ervaring en expertis...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Artikel Optimale Benutting Subsidie

329 visualizações

Publicada em

Artikel over Optimale Benutting van subsidies voor ict datacenters

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Artikel Optimale Benutting Subsidie

 1. 1. ma n aG e m e nt Optimale benutting subsidies Datacenters en IT­ kostenmanagement de bouw van datacenters heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. dankzij de vooruitgang die de ontwikkelingen in de it doormaken, bedrijven die een groot deel van hun diensten digitaal leveren en verwerken en een verbeterde aansluiting voor privégebruik. om de veranderende eisen en wensen van de eindgebruikers te kunnen blijven vervullen, is menig datacenter toe aan realisatie van extra capaciteit of een upgrade van de bestaande faciliteiten. tevens zijn grote slagen met betrekking tot energiebesparing noodzakelijk. subsidies zijn hierbij een middel om de projectkosten beheersbaar te houden. Door Cees Westzaan, senior consultant, en Joyce Emid, consultant bij Hezelburcht De verbeterde toegang tot internet voor pri- Met bijna 8 % van het totale energiegebruik men is daarom een deel van de investering te végebruik, de huidige (zakelijke) vormen van van Nederland drukt de explosieve toename dekken met subsidies. dienstverlening en de ontwikkelingen op van energiegebruik van datacenters, ondanks IT-gebied, zoals de mogelijke opkomst van alle innovatieve koelingsbeloften, vooralsnog meerjarenafspraak 3D-internet, stellen hoge eisen aan de capa- enorm op de overheidsdoelstellingen voor Om de gewenste beleidsdoelstelling van citeit en mogelijkheden van (toekomstige) CO2-reductie en duurzaamheid. Om de (be- 30 % energie-efficiëntieverbetering voor datacenters. De noodzakelijke redundantie tere) duurzame ondernemer tegemoet te ko- 2020 te behalen slaan de overheid en de en het risico van oververhitting, dat hierbij altijd op de loer ligt, worden zo goed en zo toename enegeriegebruik datacenters 2002 2006 2008 kwaad met de voor handen zijnde koeltech- Netto datavloeroppervlak [m ] 2 123.000 130.000 168.000 nieken beperkt. De mate van efficiëntie van Gewogen ontwerpvermogen datavloer [W/m ] 2 940 1050 1240 hard- en software wordt hierbij helaas nog Gewogen spec. elektriciteitsgebruik datacenter [MWh/(a.m )] 2,9 2 4,9 5,7 niet integraal ontworpen op ‘lean energy consumption’. Totaal elektriciteitsgebruik datacenters [TWh/a] 0,36 0,63 0,95 (bron: energiemonitor ict 2008, tebodin) 20 |
 2. 2. datac e nte rwo r ks zoWel evosWitch als het technisch (installatie)bedrijf klaver konden dankzij een vernieuWend energiebesparings- concept in verschillende fasen van het project aanspraak maken op subsidie. waarom en welke subsidies? De overheid beschikt over diverse middelen om bepaalde beleids- hierover geen vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. punten voor publiekelijk belang te stimuleren. Dit instrumenta- Voor de realisatie van datacenters is het hierbij van belang in de rium varieert van de publieke mening overtuigen via informa- verschillende fasen van het traject het subsidiezwaartepunt te ana- tievoorziening, tot gewenst gedrag afdwingen met juridische lyseren en in een vroeg stadium na te gaan welke mogelijkheden instrumenten als wet- en regelgeving. Tussen deze twee middelen hieraan kunnen worden gekoppeld. bevindt zich een overlappend gebied waarbij overheid en maat- Als (toekomstige) subsidieaanvrager is het van belang te onthou- schappelijk bewuste ondernemers elkaar tegemoet komen. Met den dat projecten subsidiegevoelig zijn, wanneer deze dienen als financiële prikkels worden deze ondernemers verleidt tot duur- voorbeeld voor de sector en significant bijdragen aan de over- zaam gedrag en ‘beloond’ voor de gewenste actie. heidsdoelstellingen. Om de positie van de Nederlandse econo- Om de aanspraak en de toepassing van subsidies zo breed moge- mie en maatschappij te bevorderen worden bepaalde innovaties, lijk te maken, bestaan deze in verschillende vormen en maten: ontwikkelingen en energiebesparende projecten financieel gesti- als fiscale maatregel, kredietfaciliteiten of subsidie- en aanbeste- muleerd via subsidies. Hierbij valt eveneens te denken aan inves- dingsprogramma’s. Via fiscale stimuleringsmaatregelen, zoals de terings- en demonstratieprojecten die een voorbeeldfunctie kun- EIA, kunnen investeringskosten van bepaalde duurzame bedrijfs- nen vervullen van concrete beleidspunten. middelen worden afgetrokken van de fiscale winst, waardoor |21
 3. 3. ma n aG e m e nt IT-sector de handen ineen. In een MJA nieuwbouw en uitbreiding van de facilitei- Energie-Investeringsaftrek bood EvoSwitch (MeerJarenAfspraak) wordt een gezamen- ten van EvoSwitch in Haarlem is een voor- een belastingvoordeel, waarbij de investe- lijke strategie vastgelegd voor doelgerichte beeldproject waarbij een combinatie van ringskosten van frequentieregelaars, pompen energiebesparing binnen een bepaalde peri- subsidiemogelijkheden is toegepast. Zowel en ventilatoren, tussenmeters (kWh), ver- ode. Op diverse momenten is het voor be- EvoSwitch als de totaalinstallateur Klaver lichtingsregelingen (aanwezigheidsdetectie), drijven mogelijk zich bij deze convenant aan Technisch Bedrijf uit Obdam konden dankzij wtw-unit en VRF-airco (warmtepomp) te sluiten. Naast het positieve signaal dat via een vernieuwend energiebesparingsconcept konden worden afgetrokken van de fiscale deze MeerJarenAfspraak wordt afgegeven, in verschillende fasen van het project aan- winst. Dit betekent in praktijk dat over één kunnen de aangesloten bedrijven voordeel spraak maken op subsidie. of zelfs meer jaren minder inkomstenbelas- hebben aan bepaalde (financiële) ondersteu- Voor de ontwikkeling van het klimaatsbe- ting of vennootschapsbelasting hoeft te wor- ning: ondersteuning bij opstellen EBP, mo- heersingsconcept van dit datacenter kwam den betaald. nitoring, energiezorg, scans, workshops en technisch bedrijf Klaver in aanmerking voor Bijzonder aan dit project is verder dat energie- bedrijvendagen. Daarnaast bestaat voor de een provinciale klimaatsubsidie (van de pro- zuinige ups-systemen, die een constante net- deelnemer aan de CO2-emissiehandel een vincie Noord-Holland). Het modulaire kli- voeding garanderen, in de energielijst 2010 gunstiger plafond, mogelijke teruggave van maatconcept via adiabatische koeling fun- zijn opgenomen als duurzame bedrijfsmidde- energiebelasting (vierde schijf ) en een betere geert hierbij als demonstratieproject voor len die in aanmerking komen voor EIA. toegang tot generieke subsidieregelingen. innovatieve klimaatmaatregelen met een zo Deze combinatie van subsidiemogelijkheden laag mogelijke CO2-uitstoot. wijst op de doelstelling van de overheid om combinatie van subsidies De aanschaf van bedrijfsmiddelen die voldoen met beleidsmaatregelen de ‘circle of blame’ te Dat voor hetzelfde project meerdere subsi- aan bepaalde energieprestatie-eisen wordt doorbreken en de duurzame bedrijfsvoering diemogelijkheden bestaan, wordt duidelijk door het verschaffen van bepaalde fiscale van de zijde van zowel leveranciers als afne- aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De privileges, zoals de EIA, gestimuleerd. Deze mers te stimuleren. het aanboren van subsidies, fiscale regelingen en kredieten is vaak complex en tijdrovend. 22 |
 4. 4. datac e nte rwo r ks optimale subsidiebenutting Hezelburcht ruime ervaring en expertise merking voor een gedeeltelijke financiering In het traject van uitbreiding of nieuwbouw deze subsidiemogelijkheden voor bedrijven via subsidies en de energiekosten vallen lager van datacenters bestaan diverse ‘subsidiemo- optimaal te benutten en af te handelen. uit. Maatschappelijk en voor bedrijven een menten’. Het aanboren van subsidies, fiscale Door te investeren in energiebesparende be- verantwoorde keuze. regelingen en kredieten is vaak complex en drijfsmiddelen snijdt het mes kostengewijs tijdrovend. Met vijftien jaar expertise heeft aan twee kanten: de investering komt in aan- advertentie Brand is één van de meest desastreuze calamiteiten die een computerruimte kunnen treffen. Een goede brandbeveili- ging is dan ook essentieel voor de beschikbaarheid van een computerruimte en daarmee vaak de continuïteit van het Zeven vragen over brandbeveiliging bedrijf. Hi-Safe Systems behandelt op deze plek de meest ming van de apparatuur, dan is de beste keuze een heid. Bepalende factoren zijn vaak: de beschikbare essentiële vragen die gesteld moeten worden om blusgas. Blusgassen worden beschouwd als “Clean opslagruimte voor de blusgasflessen, complexiteit een goede brandbeveiliging te realiseren. Agents”, ofwel blusmiddelen die na een activering van de afblaasleidingen en de mogelijkheden om geen residu achterlaten. Na een activering van een drukopbouw in de ruimte op te vangen. In veel ge- 1 - welk blusmiddel en welk type installatie blusgasinstallatie is goed ventileren voldoende om vallen zijn alle blusgassen mogelijk en kan de prijs De eerste vraag die gesteld moet worden: wat de ruimte weer te kunnen gebruiken. een bepalende factor zijn: voor installaties waarbij wilt u beveiligen, de ruimte of de apparatuur, met de verdeling van het blusgas complex is, heeft Pro andere woorden: wilt u voorkomen dat bij een Blusgassen Inert een voordeel. FM-200 of Novec kan vooral brand in een ruimte de bouwkundige constructie Er zijn 2 soorten blusgassen: inert blusgassen, zo- een voordeel opleveren bij een eenvoudige blus- verloren gaat en daardoor wellicht het hele pand als Pro Inert en de chemische blusgassen FM-200 gasverdeling , hierover later meer. afbrandt, of wilt u de apparatuur, opgeslagen en Novec. De bluswerking van Pro Inert is geba- goederen of bedrijfsprocessen beschermen? seerd op zuurstofverdringing: door in een ruimte Ruimte- of kastbeveiliging Bij een calamiteit blijkt pas of de juiste keuzes zijn ca. 45 % van de lucht te vervangen door Pro Inert, Meestal wordt de gehele ruimte gevuld met blus- gemaakt en als dat niet zo is, dan is het ook met- wordt het zuurstofpercentage verlaagd naar ca. gas; het blusgas verspreidt zich dan ook onder een te laat. Zo zijn er helaas voorbeelden van com- 12% en daarbij wordt een brand gesmoord. Dit pro- de vloer en in de kasten en blust op elke plek in puterruimten die na een activering van de brand- ces vraagt dus inzet van een groot volume blusgas die ruimte. Om herontsteking van de brand te blusinstallatie volledig zijn geruïneerd, omdat er en de blustijd is genormeerd op 60 seconden.De voorkomen moet het blusgas een voldoende tijd een verkeerd type brandblusmiddel was toege- bluswerking van FM-200 en Novec berust voorna- op niveau gehandhaafd blijven; daarom moet de past. Als het gaat om bescherming van de ruimte, melijk op warmte-absorbtie: een relatief klein per- ruimte voldoende luchtdicht zijn. Het beveiligen dan kunt u bijvoorbeeld water of aërosol als blus- centage blusgas in de lucht ( ca. 5-9 %) reageert op van een enkele kast in een ruimte spaart natuurlijk middel Chuck Hollis, vicepresident inzetten. Deze bieden een uitstekende het verbrandingsproces en onttrekt daarbij zoveel een grote hoeveelheid blusgas, maar is feitelijk al- global marketing en CTO brandbescherming, maar de kans dat na een acti- warmte, dat de brand door afkoeling dooft. Dit leen mogelijk als deze kast voldoende dicht is of van EMC. vering (terecht of onterecht) gevoelige apparatuur proces vraagt een veel kleiner volume aan blusgas direct bij een blussing spanningsloos kan worden of kostbare goederen onherstelbaar beschadigd en de blustijd is genormeerd op 10 seconden. Deze gemaakt. raken is daarbij erg groot. Als het gaat om bescher- verschillen bepalen ook in grote mate de inzetbaar- http://www.hisafe.nl

×