Dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică

dreptu constitionaș

Capitolul 3. Dreptul Constituţional ca disciplină ştiinţifică
1. Conceptul ştiinţei dreptului constituţional
În forma cea mai generală, Ştiinţa poate fi definită ca o activitate care are drept scop
cunoaşterea naturii şi a societăţii. Una din particularităţile ştiinţei constă în aceea că ea adună,
sistematizează şi analizează faptele cu referitoare la un domeniu sau altul al realităţii. În procesul
dezvoltării istorice fiecare ştiinţă elaborează un sistem întreg de metode speciale de cercetare:
observarea, colectarea de informaţii, organizarea de experimente etc. Principalul scop al ştiinţei
constă în descoperirea legilor care domină în natură şi societate.1 Funcţia ştiinţei este de a
dezvolta teoria ce va ajuta să explice şi să anticipeze evenimentele din lumea observabilă.
Toate ştiinţele pot fi împărţite în trei grupuri mari: ştiinţe despre natură (naturale),
ştiinţe despre societate (sociale), ştiinţe despre gîndire. Sistemul ştiinţelor sociale poate fi divizat
în patru categorii: ştiinţe de tip nemotetic, ştiinţe istorice, ştiinţe juridice şi ştiinţe de cercetare. 2
În sistemul ştiinţelor sociale , ştiinţele juridice ocupă un loc aparte, determinat de
obiectul de studiu al acestora – viaţa politico-juridică a societăţii, fenomene juridice în totalitatea
lor. Ştiinţele juridice în funcţie de obiectul lor se grupează în: a) ştiinţe juridice generale (ex.:
Teoria generală a statului şi dreptului); b) ştiinţe juridice istorice (ex.: Istoria dreptului
românesc); c) ştiinţe juridice de ramură (ex.: Dreptul constituţional); d) ştiinţe juridice auxiliare
(ex.: Medicina legală).3
Unii consideră că ştiinţa dreptului constituţional reprezintă un sistem de cunoştinţe
istorice, logic fundamentate, căpătate în rezultatul cercetării dreptului constituţional ca ramură de
drept, a relaţiilor reglementate de această ramură, precum şi a practicii realizării normelor
dreptului constituţional. Punctul de pornire în determinarea corectă şi completă a conceptului
ştiinţei dreptului constituţional îl constituie obiectul său de studiu.
Ştiinţa dreptului constituţional este ştiinţa juridică ce are ca obiect de studiu normele
de drept constituţional şi relaţiile sociale din domeniul relaţiilor ce ţin de organizarea societăţii în
stat, reglementarea acestor norme, precum şi concepţiile specialiştilor în materia dreptului
constituţional.4
2. Apariţia şi dezvoltarea disciplinei dreptului constituţional
Noţiunea de „drept constituţional” a apărut la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, după ce
curentul revoluţionar dezlănţuit în 1789 a dus la elaborarea primelor constituţii scrise pe
continentul european. Nevoia de a studia sistematic aceste constituţii a făcut să se nască o
disciplină juridică nouă: dreptul constituţional.
Instituirea unor catedre universitare avînd ca obiect studiul constituţiei a fost preconizat
pentru prima dată în Franţa în anul 1791. Această idee a fost reluată în anul al XVII al
Republicii. Termenul „drept constituţional” nu a fost creat de juriştii francezi. Atunci cercetarea
ştiinţifică a constituţiei s-a făcut împreună cu dreptul administrativ în cadrul „dreptului public”.
Contribuţia Franţei în această privinţă a fost de a pregăti terenul, ocupînd Italia francezii au
răspîndit ideile revoluţionare. Noţiunea de drept constituţional s-a născut în Italia. Aici, prima
catedră de drept constituţional apare la Ferrara în 1796, fiind urmată de altele două la Pavia şi
Bologna. 5
Noţiunea de „drept constituţional” s-a încetăţenit în Franţa abia în 1834 cînd a fost
creată la Paris cea dintîi catedră de drept constituţional condusă de contele Pellegrino Rossi. În
1 Negru B. „Teoria generală a dreptului şi statului”, Secţia Editare a Academiei de Administrare Publică pe lîngă
Guvernul Republicii Moldova , 1999, p. 10.
2 Negru B., op. cit. , p. 11.
3Vrabie G. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, Editura „Cugetarea”, Iaşi 1999, p. 7.
4 Guceac I. „Curs elementar de drept constituţional” , vol. I , Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie
„Ştefan cel Mare”, Chişinău 2001, p. 37.
5 Drăganu T. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, vol. I , Lumina Lex 2000, p. 31.
perioada dată dreptul constituţional se confundă cu dreptul Constituţiei.6 În 1852 în urma
loviturii de stat a lui Ludovic-Napoleon, catedra de drept constituţional a Universităţii din Paris a
fost suprimată pentru a reapare numai după instaurarea celei dea treia republici. De această dată
titulara de „drept constituţional” se menţine în Franţa celei dea doua jumătăţi ai secolului nostru,
cînd a fost înlocuită cu cea de „Drept constituţional şi instituţii politice”7.
Pe lîngă noţiunea de „drept constituţional”, a fost şi mai poate fi întîlnită în calitate de
sinonim noţiunea „drept de stat”. „Drept de stat” a fost utilizat în toate statele socialiste cu
excepţia Cubei, în Austria şi Germania. Odată cu prăbuşirea regimurilor totalitare, în statele din
Europa şi în fostele republici din URSS termenul „drept de stat” este substituit cu „dreptul
constituţional”.
În ţările române, studiul constituţiei s-a făcut la început, ca şi în Franţa, reunit cu dreptul
administrativ, sub denumirea de „drept public”. Francezul G.Maisonnabe ducea în limba
franceză cursul de drept public în 1837 la Academia Mihăileană, studiind comparativ legislaţia
diferitor popoare. Mai tîrziu, Simion Bărnuţiu îşi intitula cursul ţinut la Iaşi: „drept public al
românilor”(1867). Noţiunea de „drept constituţional” apare în 1864, odată cu publicarea
„Dreptului constituţional” de A.Codrescu. În 1880, la Brăila apare volumul „Elementele de drept
constituţional” de Christ I. Suliotis. Termenul de „drept constituţional” se dezvoltă şi mai mult
prin publicarea în anul 1903 la Iaşi a cursului de drept constituţional a lui C.G.Stere, iar în 1915,
la Bucureşti, a celui semnat de C.G.Disescu. între cele două războaie mondiale, disciplina
dreptului constituţional a fost definitiv consacrată în programele facultăţilor de drept din
România.
După instaurarea dictaturii comuniste în România, noţiunea de „drept constituţional” a
fost înlocuită cu denumirea „drept de stat”. Situaţia s-a schimbat după 22 decembrie 1989, cînd
în programele facultăţilor de drept din România a apărut denumirea de „Drept constituţional şi
instituţii politice”.8
În Republica Moldova, pînă la declararea suveranităţii şi independenţei statale, ştiinţa
dreptului constituţional practic nu recunoştea orientările doctrinelor occidentale de drept
constituţional. În această perioadă ştiinţa dreptului constituţional s-a limitat mai mult la
proslăvirea organelor puterii de stat existente şi la analiza lor prin prisma reglementărilor
juridice. Dreptul de stat sovietic (foarte rar drept constituţional) era recunoscută ca ramură de
drept fundamentală, ramură ce conţine dispoziţii şi prevederi pentru alte ramuri de drept. Un
eveniment important îl constituie editarea în anul 1975 a manualului „Drept constituţional
sovietic” elaborat de către juriştii din Sanct-Petersburg. Cu toate acestea, comisia superioară de
atestare din URSS păstrează specialitatea „Drept de stat şi administrarea”. Începînd cu anul 1985
ia amploare procesul de renovare şi perfecţionare a relaţiilor sociale, economice şi politice. Sînt
întemeiate teorii constituţionale noi influenţate de curentele social-democratice contemporane.
În Republica Moldova este utilizată pe larg noţiunea de „drept constituţional”. Dreptul
constituţional este ramura fundamentală în sistemul de drept al Republicii Moldova.9
3. Dreptul constituţional şi politologia.
Dreptul constituţional studiază fenomene, raporturi politico-juridice, care parţial
formează obiectul de studiu şi al altor ştiinţe, al politologiei îndeosebi.
Politologia studiază geneza, esenţa şi legitatea fenomenelor politice privite prin prisma
relaţiilor dintre ele. În obiectul său de studiu intră ansamblul laturilor ideologice şi social-
psihologice, raţionale şi instituţionale ale structurii politice, în determinarea lor istorică şi în
6 Guceac I. , op.cit., p. 39.
7 Drăganu T., op.cit., p. 32.
8 Arseni Al. “Drept constituţional şi instituţii politice”, vol. I, Chişinău, 1997, p. 83.
9 Guceac I. „Curs elementar de drept constituţional” , vol. I , Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie
„Ştefan cel Mare”, Chişinău 2001, p. 7.
dinamica lor. De asemenea ea cercetează formele şi mijloacele acţiunii politice, colective şi
individuale.10
Dreptul constituţional studiază şi el anumite fenomene politice, anume relaţiile
sociale din domeniul instituirii, menţinerii şi limitării puterii de stat, normele juridice care
reglementează aceste relaţii. Aceste norme sînt privite prin prisma determinării lor, modului în
care au fost adoptate, cerinţelor care au dus la elaborarea lor, realizarea lor.11
Cu privire la raporturile politologie-drept constituţional s-au manifestat trei tendinţe:
1) A opoziţiei nete dintre aceste două ştiinţe. Conform primei tendinţe:
- obiectul de studiu al ştiinţei politice îl formează sistemul de guvernămînt, instituţiile
politice prin prisma modului de organizare reală şi exercitare efectivă a puterii politice;
- obiectul dreptului constituţional îl formează doar normele juridice care urmăresc să dea
formă, să fixeze şi să reglementeze organizarea şi funcţionarea procesului politic.
2) A apropierii dintre aceste două ştiinţe pînă la contopirea lor. Cei care susţin poziţia dată
afirmă că obiectul dreptului constituţional îşi extinde preocupările şi asupra funcţionării reale a
mecanismelor politice şi guvernamentale. Astfel, punînd în evidenţă elementele comune ale celor
două ştiinţe, uneori se ajunge la contopirea lor.
3) A treia poziţie este considerată de majoritatea cea mai justă. Conform ei, fiecare dintre cele
două ştiinţe are obiectul său de studiu şi metoda sa, dar între ele există nenumărate puncte
tangenţiale.
Dificultatea de a delimita aceste două ştiinţe a constat în aceea că instituţiile politice au
fost considerate concomitent obiect de studiu pentru ambele ştiinţe.
Politologia are o sferă de cuprindere mai largă decît dreptul constituţional. Ea
analizează fenomenele politice în ansamblul lor, din toate laturile – ideologice, psihologice,
relaţionale, instituţionale şi normative ale suprastructurii politice.
Dreptul constituţional analizează îndeosebi normele şi instituţiile politice, cel prin care
se exercită puterea de stat a poporului. Avînd ca obiect relaţiile prin care se exercită puterea de
stat şi normele care le reglementează, dreptul constituţional nu-şi extinde sfera asupra laturilor
psihologice ale fenomenelor politice şi nici asupra tuturor instituţiilor politice. Metoda de
cercetare la fel diferă. 12
4. Obiectul de cercetare a disciplinei dreptului constituţional.
Pentru a defini dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică autonomă în raport cu
celelalte discipline juridice este nevoie să stabilim dacă el are obiect propriu de cercetare.
După cum am văzut dreptul constituţional s-a născut din nevoia de a studia constituţiile
scrise ca fenomene juridice. Acest „obiect de studiu” poată să varieze de la ţară la ţară, în funcţie
de conţinutul concret al constituţiei. De exemplu constituţiile Franţei din 1875 şi 1958 nu conţin
un capitol care să reglementeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor.
Obiectul dreptului constituţional îl constituie în principal constituţia13. Totodată
obiectul de studiu al ştiinţei dreptului constituţional îl constituie toate relaţiile social-economice
şi politice reglementate de normele de drept constituţional.14 Obiectul specific al dreptului
constituţional sînt raporturile sociale legate de forma de stat, forma de guvernămînt, organizarea
şi funcţionarea parlamentului, raporturile acestuia cu celelalte organe ale statului.
Dreptul constituţional abordează probleme legate de organizarea guvernului, a organelor
de specialitate ale administraţiei publice centrale, ale administraţiei locale, ale justiţiei etc.
Totodată numeroase aspecte ale sale nu sînt reglementate prin constituţie, ci prin legi organice,
10 Vrabie G. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, Editura „Cugetarea”, Iaşi 1999, p. 38.
11 Vrabie G., op.cit., p. 38.
12 Arseni Al. “Drept constituţional şi instituţii politice”, vol. I, Chişinău, 1997, p. 85.
13 Drăganu T. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, vol. I , Lumina Lex 2000, p. 36.
14 Guceac I. , op.cit., p. 37.
legi ordinare şi alte acte normative. Aceleaşi aspecte fac obiectul de cercetare şi a altor discipline
juridice (dreptul administrativ, procedura civilă, procedura penală etc.).15
5. Metode utilizate de doctrina dreptului constituţional
Studiul metodelor de cercetare utilizate în domeniul de investigare a ştiinţei dreptului
constituţional ne permite să evidenţiem următoarele metode: logică, istorică, metoda comparată,
metoda cercetărilor sociologice concrete, metoda experimentală, sistematică, exegetică şi
analitico-sintetică.16 Aceste metode sînt caracteristice majorităţii ştiinţelor juridice. Metode
utilizate mult timp de doctrina dreptului constituţional sînt:
- metoda exegetică;
- metoda analitico-sintetică.
Metoda exegetică constă în utilizarea interpretării gramaticale şi logice, în scopul de a
stabili înţelesul diferitelor texte de lege. Exegeza se mărgineşte exclusiv la textul juridic, fără a
analiza cauzele fenomenelor juridice, legile lor interne de dezvoltare. Tot ce se realizează prin
această metodă este interpretarea, explicarea, comentarea din punct de vedere filologic şi logic a
textului de lege.17
Metoda analitico-sintetică. Metoda dată constă în analiza diferitor norme juridice în
vigoare, cu scopul de a găsi principiul juridic ce stă la baza lor. Ulterior, se compară principiile
între ele pe calea sintezei, se stabilesc nişte principii superioare care servesc la interpretarea
celorlalte dispoziţii ale constituţiei. Metoda analitico-sintetică, ca şi metoda exegetică utilizează
anumite procedee de logică formală: analiza, sinteza, inducţia şi deducţia.18
15 Arseni Al., op.cit., p. 86.
16 Guceac I. , op.cit., p. 45.
17 Guceac I. , op.cit., p. 46.
18 Drăganu T. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, vol. I , Lumina Lex 2000, p. 38.

Recomendados

257316175 valeriu-capcelea-filozofia-juridica por
257316175 valeriu-capcelea-filozofia-juridica257316175 valeriu-capcelea-filozofia-juridica
257316175 valeriu-capcelea-filozofia-juridicaexodumuser
10.9K visualizações221 slides
57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului por
57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului
57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statuluiexodumuser
34.1K visualizações205 slides
Sociologie Juridică por
Sociologie JuridicăSociologie Juridică
Sociologie Juridicăexodumuser
13.5K visualizações141 slides
123867605 curs-mari-sisteme-de-drept-contemporan-id por
123867605 curs-mari-sisteme-de-drept-contemporan-id123867605 curs-mari-sisteme-de-drept-contemporan-id
123867605 curs-mari-sisteme-de-drept-contemporan-idexodumuser
10.4K visualizações156 slides
7059263 introduce-re-in-istoria-dreptului por
7059263 introduce-re-in-istoria-dreptului 7059263 introduce-re-in-istoria-dreptului
7059263 introduce-re-in-istoria-dreptului exodumuser
12.3K visualizações25 slides
Teoria generală a Dreptului por
Teoria generală a DreptuluiTeoria generală a Dreptului
Teoria generală a DreptuluiIlie Nicu
36K visualizações124 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

TGD por
TGDTGD
TGDexodumuser
32.4K visualizações149 slides
Drept constitutional si institutii politice unitatea ii por
Drept constitutional si institutii politice unitatea iiDrept constitutional si institutii politice unitatea ii
Drept constitutional si institutii politice unitatea iibc82gad
4K visualizações47 slides
V. taralunga reader dr. institut. ue por
V. taralunga reader dr. institut. ueV. taralunga reader dr. institut. ue
V. taralunga reader dr. institut. ueexodumuser
3.4K visualizações76 slides
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman por
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept romannicaboanda
279 visualizações88 slides
Drept constitutional si institutii politice unitatea i por
Drept constitutional si institutii politice unitatea iDrept constitutional si institutii politice unitatea i
Drept constitutional si institutii politice unitatea ibc82gad
2.4K visualizações21 slides
087 -dreptul_mass-media por
087 -dreptul_mass-media 087 -dreptul_mass-media
087 -dreptul_mass-media exodumuser
2.2K visualizações105 slides

Mais procurados(20)

TGD por exodumuser
TGDTGD
TGD
exodumuser32.4K visualizações
Drept constitutional si institutii politice unitatea ii por bc82gad
Drept constitutional si institutii politice unitatea iiDrept constitutional si institutii politice unitatea ii
Drept constitutional si institutii politice unitatea ii
bc82gad4K visualizações
V. taralunga reader dr. institut. ue por exodumuser
V. taralunga reader dr. institut. ueV. taralunga reader dr. institut. ue
V. taralunga reader dr. institut. ue
exodumuser3.4K visualizações
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman por nicaboanda
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
nicaboanda279 visualizações
Drept constitutional si institutii politice unitatea i por bc82gad
Drept constitutional si institutii politice unitatea iDrept constitutional si institutii politice unitatea i
Drept constitutional si institutii politice unitatea i
bc82gad2.4K visualizações
087 -dreptul_mass-media por exodumuser
087 -dreptul_mass-media 087 -dreptul_mass-media
087 -dreptul_mass-media
exodumuser2.2K visualizações
095 -dreptul_politienesc por exodumuser
095 -dreptul_politienesc 095 -dreptul_politienesc
095 -dreptul_politienesc
exodumuser4.3K visualizações
filosofia-dreptului-curs-ds por Ilie Nicu
 filosofia-dreptului-curs-ds filosofia-dreptului-curs-ds
filosofia-dreptului-curs-ds
Ilie Nicu18.8K visualizações
Curs por exodumuser
CursCurs
Curs
exodumuser3.5K visualizações
Drept constitutional si institutii politice unitatea iv por bc82gad
Drept constitutional si institutii politice unitatea ivDrept constitutional si institutii politice unitatea iv
Drept constitutional si institutii politice unitatea iv
bc82gad2.6K visualizações
1. notiunea de teoria generala a dreptului por AndraNicoleta2
1. notiunea de teoria generala a dreptului1. notiunea de teoria generala a dreptului
1. notiunea de teoria generala a dreptului
AndraNicoleta2230 visualizações
F 1 n16_teoria_generala_a_dreptului_ioan_mircea_zarie por exodumuser
F 1 n16_teoria_generala_a_dreptului_ioan_mircea_zarieF 1 n16_teoria_generala_a_dreptului_ioan_mircea_zarie
F 1 n16_teoria_generala_a_dreptului_ioan_mircea_zarie
exodumuser30.7K visualizações
Drept civil. partea generala. persoana fizica. persoana juridica. volumul i por exodumuser
Drept civil. partea generala. persoana fizica. persoana juridica. volumul iDrept civil. partea generala. persoana fizica. persoana juridica. volumul i
Drept civil. partea generala. persoana fizica. persoana juridica. volumul i
exodumuser27.7K visualizações
Filosofia dreptului.[conspecte.md] por exodumuser
Filosofia dreptului.[conspecte.md] Filosofia dreptului.[conspecte.md]
Filosofia dreptului.[conspecte.md]
exodumuser15K visualizações
Bsp apiturca por exodumuser
Bsp apiturca Bsp apiturca
Bsp apiturca
exodumuser2.9K visualizações
38740802 protectia-international-a-a-drepturilor-omului por exodumuser
38740802 protectia-international-a-a-drepturilor-omului 38740802 protectia-international-a-a-drepturilor-omului
38740802 protectia-international-a-a-drepturilor-omului
exodumuser11.6K visualizações
Drept International Privat por exodumuser
Drept International PrivatDrept International Privat
Drept International Privat
exodumuser25.6K visualizações
010 -politologia por exodumuser
010 -politologia 010 -politologia
010 -politologia
exodumuser3.5K visualizações
Drept constitutional si institutii politice unitatea iii por bc82gad
Drept constitutional si institutii politice unitatea iiiDrept constitutional si institutii politice unitatea iii
Drept constitutional si institutii politice unitatea iii
bc82gad1.8K visualizações
74996097 curs-drept-urban-is-tic por exodumuser
74996097 curs-drept-urban-is-tic74996097 curs-drept-urban-is-tic
74996097 curs-drept-urban-is-tic
exodumuser2.8K visualizações

Destaque

Remembeer lots wife por
Remembeer lots wifeRemembeer lots wife
Remembeer lots wifejb1955
332 visualizações10 slides
Lots wife por
Lots wifeLots wife
Lots wifeManly Luscombe
1.7K visualizações10 slides
Sodom & Gomorrah: Sin Runs Out of Gas por
Sodom & Gomorrah: Sin Runs Out of GasSodom & Gomorrah: Sin Runs Out of Gas
Sodom & Gomorrah: Sin Runs Out of Gasanchorstone
1.2K visualizações77 slides
Remember Lot's wife por
Remember Lot's wifeRemember Lot's wife
Remember Lot's wifeACTS238 Believer
407 visualizações16 slides
15 Sodom por
15 Sodom15 Sodom
15 SodomMaranata
1.1K visualizações60 slides
Sodom & Gomorra por
Sodom & GomorraSodom & Gomorra
Sodom & Gomorragoedbericht
1.6K visualizações52 slides

Destaque(6)

Remembeer lots wife por jb1955
Remembeer lots wifeRemembeer lots wife
Remembeer lots wife
jb1955332 visualizações
Lots wife por Manly Luscombe
Lots wifeLots wife
Lots wife
Manly Luscombe1.7K visualizações
Sodom & Gomorrah: Sin Runs Out of Gas por anchorstone
Sodom & Gomorrah: Sin Runs Out of GasSodom & Gomorrah: Sin Runs Out of Gas
Sodom & Gomorrah: Sin Runs Out of Gas
anchorstone1.2K visualizações
Remember Lot's wife por ACTS238 Believer
Remember Lot's wifeRemember Lot's wife
Remember Lot's wife
ACTS238 Believer407 visualizações
15 Sodom por Maranata
15 Sodom15 Sodom
15 Sodom
Maranata1.1K visualizações
Sodom & Gomorra por goedbericht
Sodom & GomorraSodom & Gomorra
Sodom & Gomorra
goedbericht1.6K visualizações

Similar a Dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică

Drept constitutional por
Drept constitutional Drept constitutional
Drept constitutional exodumuser
36.3K visualizações63 slides
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman por
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept romannicaboanda
282 visualizações88 slides
44 - drept - drept civil idd por
  44 - drept - drept civil idd  44 - drept - drept civil idd
44 - drept - drept civil iddSebicc TumTum
1.1K visualizações186 slides
Teoria generala a dreptului unitatea iv por
Teoria generala a dreptului unitatea ivTeoria generala a dreptului unitatea iv
Teoria generala a dreptului unitatea ivbc82gad
2K visualizações41 slides
Drept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdf por
Drept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdfDrept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdf
Drept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdfMafteiElvira1
17 visualizações233 slides
47806260 drept-penal por
47806260 drept-penal47806260 drept-penal
47806260 drept-penalexodumuser
31.2K visualizações238 slides

Similar a Dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică(19)

Drept constitutional por exodumuser
Drept constitutional Drept constitutional
Drept constitutional
exodumuser36.3K visualizações
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman por nicaboanda
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
nicaboanda282 visualizações
44 - drept - drept civil idd por Sebicc TumTum
  44 - drept - drept civil idd  44 - drept - drept civil idd
44 - drept - drept civil idd
Sebicc TumTum1.1K visualizações
Teoria generala a dreptului unitatea iv por bc82gad
Teoria generala a dreptului unitatea ivTeoria generala a dreptului unitatea iv
Teoria generala a dreptului unitatea iv
bc82gad2K visualizações
Drept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdf por MafteiElvira1
Drept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdfDrept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdf
Drept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdf
MafteiElvira117 visualizações
47806260 drept-penal por exodumuser
47806260 drept-penal47806260 drept-penal
47806260 drept-penal
exodumuser31.2K visualizações
26888398 drept-social-european por exodumuser
26888398 drept-social-european 26888398 drept-social-european
26888398 drept-social-european
exodumuser3.6K visualizações
Marina calmic abstract por Sergiu Murzac
Marina calmic abstractMarina calmic abstract
Marina calmic abstract
Sergiu Murzac772 visualizações
Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona... por Oana Mastacan
Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona...Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona...
Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona...
Oana Mastacan3K visualizações
Constitutia de la 1948 por Cutesi Oana
Constitutia de la 1948Constitutia de la 1948
Constitutia de la 1948
Cutesi Oana6K visualizações
Tema 1 Notiuni generale despre stat.ppt por FanAnimeAMV
Tema 1 Notiuni generale despre stat.pptTema 1 Notiuni generale despre stat.ppt
Tema 1 Notiuni generale despre stat.ppt
FanAnimeAMV63 visualizações
Drept administrativ – obiect, definitie, trasaturi por FisticanMariana
Drept administrativ – obiect, definitie, trasaturiDrept administrativ – obiect, definitie, trasaturi
Drept administrativ – obiect, definitie, trasaturi
FisticanMariana7.8K visualizações
Teorii stat por historiacolegium
Teorii statTeorii stat
Teorii stat
historiacolegium6K visualizações
Drept penal.[conspecte.md] por exodumuser
Drept penal.[conspecte.md]Drept penal.[conspecte.md]
Drept penal.[conspecte.md]
exodumuser33K visualizações
Dreptpenalgeneral3acfb por exodumuser
Dreptpenalgeneral3acfbDreptpenalgeneral3acfb
Dreptpenalgeneral3acfb
exodumuser1.7K visualizações
Teoria generala a dreptului unitatea iii por bc82gad
Teoria generala a dreptului unitatea iiiTeoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
bc82gad1.6K visualizações
54518209 suport-curs-da-2010 por exodumuser
54518209 suport-curs-da-201054518209 suport-curs-da-2010
54518209 suport-curs-da-2010
exodumuser3.2K visualizações
16. art. vasilos v. dreptul natural )partea i por monicalia
16. art. vasilos v. dreptul natural )partea i16. art. vasilos v. dreptul natural )partea i
16. art. vasilos v. dreptul natural )partea i
monicalia667 visualizações
Filehost carte introducere in istoria dreptului por exodumuser
Filehost carte introducere in istoria dreptului Filehost carte introducere in istoria dreptului
Filehost carte introducere in istoria dreptului
exodumuser12.4K visualizações

Dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică

 • 1. Capitolul 3. Dreptul Constituţional ca disciplină ştiinţifică 1. Conceptul ştiinţei dreptului constituţional În forma cea mai generală, Ştiinţa poate fi definită ca o activitate care are drept scop cunoaşterea naturii şi a societăţii. Una din particularităţile ştiinţei constă în aceea că ea adună, sistematizează şi analizează faptele cu referitoare la un domeniu sau altul al realităţii. În procesul dezvoltării istorice fiecare ştiinţă elaborează un sistem întreg de metode speciale de cercetare: observarea, colectarea de informaţii, organizarea de experimente etc. Principalul scop al ştiinţei constă în descoperirea legilor care domină în natură şi societate.1 Funcţia ştiinţei este de a dezvolta teoria ce va ajuta să explice şi să anticipeze evenimentele din lumea observabilă. Toate ştiinţele pot fi împărţite în trei grupuri mari: ştiinţe despre natură (naturale), ştiinţe despre societate (sociale), ştiinţe despre gîndire. Sistemul ştiinţelor sociale poate fi divizat în patru categorii: ştiinţe de tip nemotetic, ştiinţe istorice, ştiinţe juridice şi ştiinţe de cercetare. 2 În sistemul ştiinţelor sociale , ştiinţele juridice ocupă un loc aparte, determinat de obiectul de studiu al acestora – viaţa politico-juridică a societăţii, fenomene juridice în totalitatea lor. Ştiinţele juridice în funcţie de obiectul lor se grupează în: a) ştiinţe juridice generale (ex.: Teoria generală a statului şi dreptului); b) ştiinţe juridice istorice (ex.: Istoria dreptului românesc); c) ştiinţe juridice de ramură (ex.: Dreptul constituţional); d) ştiinţe juridice auxiliare (ex.: Medicina legală).3 Unii consideră că ştiinţa dreptului constituţional reprezintă un sistem de cunoştinţe istorice, logic fundamentate, căpătate în rezultatul cercetării dreptului constituţional ca ramură de drept, a relaţiilor reglementate de această ramură, precum şi a practicii realizării normelor dreptului constituţional. Punctul de pornire în determinarea corectă şi completă a conceptului ştiinţei dreptului constituţional îl constituie obiectul său de studiu. Ştiinţa dreptului constituţional este ştiinţa juridică ce are ca obiect de studiu normele de drept constituţional şi relaţiile sociale din domeniul relaţiilor ce ţin de organizarea societăţii în stat, reglementarea acestor norme, precum şi concepţiile specialiştilor în materia dreptului constituţional.4 2. Apariţia şi dezvoltarea disciplinei dreptului constituţional Noţiunea de „drept constituţional” a apărut la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, după ce curentul revoluţionar dezlănţuit în 1789 a dus la elaborarea primelor constituţii scrise pe continentul european. Nevoia de a studia sistematic aceste constituţii a făcut să se nască o disciplină juridică nouă: dreptul constituţional. Instituirea unor catedre universitare avînd ca obiect studiul constituţiei a fost preconizat pentru prima dată în Franţa în anul 1791. Această idee a fost reluată în anul al XVII al Republicii. Termenul „drept constituţional” nu a fost creat de juriştii francezi. Atunci cercetarea ştiinţifică a constituţiei s-a făcut împreună cu dreptul administrativ în cadrul „dreptului public”. Contribuţia Franţei în această privinţă a fost de a pregăti terenul, ocupînd Italia francezii au răspîndit ideile revoluţionare. Noţiunea de drept constituţional s-a născut în Italia. Aici, prima catedră de drept constituţional apare la Ferrara în 1796, fiind urmată de altele două la Pavia şi Bologna. 5 Noţiunea de „drept constituţional” s-a încetăţenit în Franţa abia în 1834 cînd a fost creată la Paris cea dintîi catedră de drept constituţional condusă de contele Pellegrino Rossi. În 1 Negru B. „Teoria generală a dreptului şi statului”, Secţia Editare a Academiei de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova , 1999, p. 10. 2 Negru B., op. cit. , p. 11. 3Vrabie G. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, Editura „Cugetarea”, Iaşi 1999, p. 7. 4 Guceac I. „Curs elementar de drept constituţional” , vol. I , Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău 2001, p. 37. 5 Drăganu T. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, vol. I , Lumina Lex 2000, p. 31.
 • 2. perioada dată dreptul constituţional se confundă cu dreptul Constituţiei.6 În 1852 în urma loviturii de stat a lui Ludovic-Napoleon, catedra de drept constituţional a Universităţii din Paris a fost suprimată pentru a reapare numai după instaurarea celei dea treia republici. De această dată titulara de „drept constituţional” se menţine în Franţa celei dea doua jumătăţi ai secolului nostru, cînd a fost înlocuită cu cea de „Drept constituţional şi instituţii politice”7. Pe lîngă noţiunea de „drept constituţional”, a fost şi mai poate fi întîlnită în calitate de sinonim noţiunea „drept de stat”. „Drept de stat” a fost utilizat în toate statele socialiste cu excepţia Cubei, în Austria şi Germania. Odată cu prăbuşirea regimurilor totalitare, în statele din Europa şi în fostele republici din URSS termenul „drept de stat” este substituit cu „dreptul constituţional”. În ţările române, studiul constituţiei s-a făcut la început, ca şi în Franţa, reunit cu dreptul administrativ, sub denumirea de „drept public”. Francezul G.Maisonnabe ducea în limba franceză cursul de drept public în 1837 la Academia Mihăileană, studiind comparativ legislaţia diferitor popoare. Mai tîrziu, Simion Bărnuţiu îşi intitula cursul ţinut la Iaşi: „drept public al românilor”(1867). Noţiunea de „drept constituţional” apare în 1864, odată cu publicarea „Dreptului constituţional” de A.Codrescu. În 1880, la Brăila apare volumul „Elementele de drept constituţional” de Christ I. Suliotis. Termenul de „drept constituţional” se dezvoltă şi mai mult prin publicarea în anul 1903 la Iaşi a cursului de drept constituţional a lui C.G.Stere, iar în 1915, la Bucureşti, a celui semnat de C.G.Disescu. între cele două războaie mondiale, disciplina dreptului constituţional a fost definitiv consacrată în programele facultăţilor de drept din România. După instaurarea dictaturii comuniste în România, noţiunea de „drept constituţional” a fost înlocuită cu denumirea „drept de stat”. Situaţia s-a schimbat după 22 decembrie 1989, cînd în programele facultăţilor de drept din România a apărut denumirea de „Drept constituţional şi instituţii politice”.8 În Republica Moldova, pînă la declararea suveranităţii şi independenţei statale, ştiinţa dreptului constituţional practic nu recunoştea orientările doctrinelor occidentale de drept constituţional. În această perioadă ştiinţa dreptului constituţional s-a limitat mai mult la proslăvirea organelor puterii de stat existente şi la analiza lor prin prisma reglementărilor juridice. Dreptul de stat sovietic (foarte rar drept constituţional) era recunoscută ca ramură de drept fundamentală, ramură ce conţine dispoziţii şi prevederi pentru alte ramuri de drept. Un eveniment important îl constituie editarea în anul 1975 a manualului „Drept constituţional sovietic” elaborat de către juriştii din Sanct-Petersburg. Cu toate acestea, comisia superioară de atestare din URSS păstrează specialitatea „Drept de stat şi administrarea”. Începînd cu anul 1985 ia amploare procesul de renovare şi perfecţionare a relaţiilor sociale, economice şi politice. Sînt întemeiate teorii constituţionale noi influenţate de curentele social-democratice contemporane. În Republica Moldova este utilizată pe larg noţiunea de „drept constituţional”. Dreptul constituţional este ramura fundamentală în sistemul de drept al Republicii Moldova.9 3. Dreptul constituţional şi politologia. Dreptul constituţional studiază fenomene, raporturi politico-juridice, care parţial formează obiectul de studiu şi al altor ştiinţe, al politologiei îndeosebi. Politologia studiază geneza, esenţa şi legitatea fenomenelor politice privite prin prisma relaţiilor dintre ele. În obiectul său de studiu intră ansamblul laturilor ideologice şi social- psihologice, raţionale şi instituţionale ale structurii politice, în determinarea lor istorică şi în 6 Guceac I. , op.cit., p. 39. 7 Drăganu T., op.cit., p. 32. 8 Arseni Al. “Drept constituţional şi instituţii politice”, vol. I, Chişinău, 1997, p. 83. 9 Guceac I. „Curs elementar de drept constituţional” , vol. I , Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău 2001, p. 7.
 • 3. dinamica lor. De asemenea ea cercetează formele şi mijloacele acţiunii politice, colective şi individuale.10 Dreptul constituţional studiază şi el anumite fenomene politice, anume relaţiile sociale din domeniul instituirii, menţinerii şi limitării puterii de stat, normele juridice care reglementează aceste relaţii. Aceste norme sînt privite prin prisma determinării lor, modului în care au fost adoptate, cerinţelor care au dus la elaborarea lor, realizarea lor.11 Cu privire la raporturile politologie-drept constituţional s-au manifestat trei tendinţe: 1) A opoziţiei nete dintre aceste două ştiinţe. Conform primei tendinţe: - obiectul de studiu al ştiinţei politice îl formează sistemul de guvernămînt, instituţiile politice prin prisma modului de organizare reală şi exercitare efectivă a puterii politice; - obiectul dreptului constituţional îl formează doar normele juridice care urmăresc să dea formă, să fixeze şi să reglementeze organizarea şi funcţionarea procesului politic. 2) A apropierii dintre aceste două ştiinţe pînă la contopirea lor. Cei care susţin poziţia dată afirmă că obiectul dreptului constituţional îşi extinde preocupările şi asupra funcţionării reale a mecanismelor politice şi guvernamentale. Astfel, punînd în evidenţă elementele comune ale celor două ştiinţe, uneori se ajunge la contopirea lor. 3) A treia poziţie este considerată de majoritatea cea mai justă. Conform ei, fiecare dintre cele două ştiinţe are obiectul său de studiu şi metoda sa, dar între ele există nenumărate puncte tangenţiale. Dificultatea de a delimita aceste două ştiinţe a constat în aceea că instituţiile politice au fost considerate concomitent obiect de studiu pentru ambele ştiinţe. Politologia are o sferă de cuprindere mai largă decît dreptul constituţional. Ea analizează fenomenele politice în ansamblul lor, din toate laturile – ideologice, psihologice, relaţionale, instituţionale şi normative ale suprastructurii politice. Dreptul constituţional analizează îndeosebi normele şi instituţiile politice, cel prin care se exercită puterea de stat a poporului. Avînd ca obiect relaţiile prin care se exercită puterea de stat şi normele care le reglementează, dreptul constituţional nu-şi extinde sfera asupra laturilor psihologice ale fenomenelor politice şi nici asupra tuturor instituţiilor politice. Metoda de cercetare la fel diferă. 12 4. Obiectul de cercetare a disciplinei dreptului constituţional. Pentru a defini dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică autonomă în raport cu celelalte discipline juridice este nevoie să stabilim dacă el are obiect propriu de cercetare. După cum am văzut dreptul constituţional s-a născut din nevoia de a studia constituţiile scrise ca fenomene juridice. Acest „obiect de studiu” poată să varieze de la ţară la ţară, în funcţie de conţinutul concret al constituţiei. De exemplu constituţiile Franţei din 1875 şi 1958 nu conţin un capitol care să reglementeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. Obiectul dreptului constituţional îl constituie în principal constituţia13. Totodată obiectul de studiu al ştiinţei dreptului constituţional îl constituie toate relaţiile social-economice şi politice reglementate de normele de drept constituţional.14 Obiectul specific al dreptului constituţional sînt raporturile sociale legate de forma de stat, forma de guvernămînt, organizarea şi funcţionarea parlamentului, raporturile acestuia cu celelalte organe ale statului. Dreptul constituţional abordează probleme legate de organizarea guvernului, a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, ale administraţiei locale, ale justiţiei etc. Totodată numeroase aspecte ale sale nu sînt reglementate prin constituţie, ci prin legi organice, 10 Vrabie G. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, Editura „Cugetarea”, Iaşi 1999, p. 38. 11 Vrabie G., op.cit., p. 38. 12 Arseni Al. “Drept constituţional şi instituţii politice”, vol. I, Chişinău, 1997, p. 85. 13 Drăganu T. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, vol. I , Lumina Lex 2000, p. 36. 14 Guceac I. , op.cit., p. 37.
 • 4. legi ordinare şi alte acte normative. Aceleaşi aspecte fac obiectul de cercetare şi a altor discipline juridice (dreptul administrativ, procedura civilă, procedura penală etc.).15 5. Metode utilizate de doctrina dreptului constituţional Studiul metodelor de cercetare utilizate în domeniul de investigare a ştiinţei dreptului constituţional ne permite să evidenţiem următoarele metode: logică, istorică, metoda comparată, metoda cercetărilor sociologice concrete, metoda experimentală, sistematică, exegetică şi analitico-sintetică.16 Aceste metode sînt caracteristice majorităţii ştiinţelor juridice. Metode utilizate mult timp de doctrina dreptului constituţional sînt: - metoda exegetică; - metoda analitico-sintetică. Metoda exegetică constă în utilizarea interpretării gramaticale şi logice, în scopul de a stabili înţelesul diferitelor texte de lege. Exegeza se mărgineşte exclusiv la textul juridic, fără a analiza cauzele fenomenelor juridice, legile lor interne de dezvoltare. Tot ce se realizează prin această metodă este interpretarea, explicarea, comentarea din punct de vedere filologic şi logic a textului de lege.17 Metoda analitico-sintetică. Metoda dată constă în analiza diferitor norme juridice în vigoare, cu scopul de a găsi principiul juridic ce stă la baza lor. Ulterior, se compară principiile între ele pe calea sintezei, se stabilesc nişte principii superioare care servesc la interpretarea celorlalte dispoziţii ale constituţiei. Metoda analitico-sintetică, ca şi metoda exegetică utilizează anumite procedee de logică formală: analiza, sinteza, inducţia şi deducţia.18 15 Arseni Al., op.cit., p. 86. 16 Guceac I. , op.cit., p. 45. 17 Guceac I. , op.cit., p. 46. 18 Drăganu T. „Drept constituţionalşi instituţii politice”, vol. I , Lumina Lex 2000, p. 38.