O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ระบบงาน HR บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
PTT Energy Choices New Version
PTT Energy Choices New Version
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 31 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (10)

Anúncio

ระบบงาน HR บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 1. 1. PTT GROUP VISION: Thai  Premier  Multinational  Energy Company : บริษัทพลังงานไทยข้าม ชาติชั้นนำา
 2. 2. PTT GROUP MISSION ปตท.มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้าง คุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 3. 3. PTT GROUP VALUE
 4. 4. Structure
 5. 5. ผลิตภัณฑ์ ของ ปตท.
 6. 6. บริษัทในกลุ่มการกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำากัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
 7. 7. วัฒนธรรมของบริษัท ปตท. จำากัด(มหาชน) - ส่งเสริมให้ตระหนักในความปลอดภัย - ดำาเนินงานภายใต้กฎหมาย - พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ได้ตาม มาตรฐาน - บริหารจัดการความเสี่ยง - เน้นให้หยุดการทำางานภายใต้สภาวะที่ไม่ ปลอดภัย - ตั้งเป้าหมายในการทำางานที่ชัดเจน
 8. 8. การค้าระหว่างประเทศ การ จัดหา ทรัพยา กร การนำา เข้า สินค้า การส่ง ออก การค้า ระหว่าง ประเทศ การดำาเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Oil Trading) ของ ปตท. ดำาเนินไป อย่างครบวงจร ทั้งการนำาเข้าและ ส่งออกนำ้ามันดิบคอน
 9. 9. บริษัท PTT International Trading Pte. จำากัด ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ สำานักงานในต่างประเทศ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีบริษัทที่อยู่ภาย ใต้การบริหารจัดการ จำานวน 2 บริษัท บริษัท PTT International DMCC ตั้งอยู่ ณ เมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำานักงานตัวแทน 2แห่ง ตั้งอยู่ ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน และ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียและ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
 10. 10. ประเท ศไทย ประเทศ สหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ ประเท ศ สิงคโป ร์ ประเทศ อินโดนีเ ซีย ประเท ศจีน หัวข้อ แก้ลูกสร
 11. 11. ความหลากหลายของพนักงานที่เข้ามา ทำางาน
 12. 12. Human Resource Management System
 13. 13. ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างโอกาสการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชน การมีส่วนร่วมจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความ สามารถให้ชุมชน
 14. 14. Human Resource Management System Recruitment and Selection ทรัพยากรบุคคลระดับธุรกิจ + หน่วยธุรกิจ วิเคราะห์ความต้องการอัตรา กำาลังคน จัดทำา Acquisition Plan
 15. 15. Recruitment and Selection E-Recruit เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดการข้อมูล รองรับการขยายตัว ธุรกิจ จัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกขั้น ตอนของการสรรหาและคัด เลือก ผู้สมัครสามารถติดตามสถานะ ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
 16. 16. STAR การประเมินแบบ STAR ใน กระบวนการสัมภาษณ์
 17. 17. Development Knowledge Competency Experience Attribute Skills
 18. 18. Motivation ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สวัสดิการ โบนัส
 19. 19. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ปตท. ให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม มีกลไกการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ กับบริษัทชั้นนำาในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการ ของพนักงานและครอบครัว
 20. 20. เพื่อสร้างบุคคลที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการสานต่อภารกิจของ องค์กรในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศ ปตท. มี การให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 3 ประเภทคือ    1. ทุนการศึกษาสำาหรับบัณฑิตจบใหม่ที่มีผลการเรียน เกียรตินิยม 2. ทุนการศึกษาสำาหรับพนักงาน 3. ทุนการศึกษาสำาหรับบุคคลทั่วไป ทุนการศึกษา
 21. 21. การเตรียมความพร้อมสำาหรับบุคคลที่จะไปทำางานต่างประเทศ ฝึกอบรมด้านวัฒนธรรม การฝึกอบรมด้านภาษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 22. 22. ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระดับ International
 23. 23. ทำาไมทรัพยากรมนุษย์ระดับ International จึงมีความสำาคัญ HRM จะช่วยลดต้นทุนในการสร้างคุณค่าเพิ่ม จากการให้บริการที่ดีเพื่อตอบสนองลูกค้า บริษัทและพนักงานเดินทางหรือเกี่ยวข้องกับโลกภาย นอกมากขึ้น บทบาทของ HR ในต่างประเทศมีมากขึ้น
 24. 24. 1.Recruitment and Selection ปตท.มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดังนี้Polycentric ปตท.มีการสรรหาบุคลากรจากบรรดาประเทศสาขาที่ ไปเปิดจะสามารถลดปัญหาความไม่เข้าใจวัฒนธรรมได้ ข้อเสีย เกิดการจำากัดโอกาสในเรื่องประสบการณ์นอกประเทศตน ทำาให้ไม่เจริญก้าวหน้าสูงไปกว่าตำาแหน่งระดับ สูงในประเทศสาขา
 25. 25. Geocentric แสวงหาบุคลากรที่ดีที่สุดโดยไม่คำานึงว่า จะมาจากประเทศใดๆเข้ามาทำางานในบริษัท ปตท. ซึ่งวิธีการแบบนี้สอดคล้องกับการสร้าง วัฒนธรรมให้หลอมรวมเป็นหนึ่ง
 26. 26. - ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในวัฒนธรรม องค์กร คือมีทัศนคติความเป็นเจ้าของ - ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพที่ดีในการ ทำางาน เช่น สวัสดิการที่เหมาะสม สภาพการ ทำางานที่ปลอดภัย  - ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน - สร้างจิตสำานึกในการทำางานร่วมกัน 1. Employee Relations (การพนักงานสัมพันธ์)
 27. 27. 2.Human resource flow Process (กระบวนการ ด้านทรัพยากรมนุษย์) การคัดสรรคนดี สร้างคนเก่ง มี หลักเกณฑ์การ สรรหาที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน และมีโครงการ ให้ ทุนการ ศึกษา โครงการพัฒนาผู้ บริหารและ พนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งผู้บริหาร ระดับสูงไปศึกษา ต่อ การส่ง พนักงานไปเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อ ใช้ในการติดต่อ สื่อสารในการ ทำางาน
 28. 28. High Performanc e Organizatio n ให้ความ สำาคัญต่อการ บริหารอัตรา กำาลัง พนักงาน เพื่อ รองรับการ ขยายการ ดำาเนินงาน และการ ลงทุนในกลุ่ม ธุรกิจต่างๆ กำาหนด Competen cy และ ลักษณะที่ พึงประสงค์ ของ พนักงานที่ องค์กรคาด หวัง Career Management จัดกลุ่มสาย อาชีพตาม ลักษณะของ ธุรกิจ เพื่อส่ง เสริมให้พนักงาน มีความรู้ ความ ชำานาญสูงสุดใน สายอาชีพของ ตน พร้อมทั้ง สนับสนุนให้มี การหมุนเวียน เปลี่ยนหน้าที่ การรับผิดชอบ
 29. 29. 3.Work systems (ระบบการทำางาน) - การปรับปรุงการทำางานให้ดีขึ้น - มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ขององค์การ Knowledge Management เรียนรู้จาก กันและกัน

×