O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Contoh sinopsis novel

Sinopsis novel

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Contoh sinopsis novel

  1. 1. Sinopsis Akubukanlahseorangyangbisadenganmudahbertemudantersenyumpadaseoranggadis. Namun,diabisamemaksakuuntukmelakukansemuahal di atas.Jikahari itu,bukanlahajakan darinya.Akusudahnyenyaktidursiangdanterbangunsaatmatahari sudahturun.Lalu seakanbumi ini berubahorbitdi hari kami bertemu,salingbertatap,danberlemparpandangan.Hanya,Biru menyembunyikansebuahrahasiatakterampunkan. Dari hari itulah,akuseakanterayuoleh hipnotipskeanggunanyangiamiliki. Sejakawal memanghubungankami lancar,sampai suatuketikadiamengakui sebuahhal tersembunyi.Meruntuhkahkepercayaanyangpertamakali akuberikansepenuhnyauntuk seseorang.Diapengkhianat!Pendongengulungdenganalur apik.Mencampakkanakusebagai budak,bukanlagi sebagai temanataupunmantannya. Sudahbeberapabulanpunberlalu,akumasih saja mengejarnya.Padahalsetahuku,orangyangsekali mengkhianati akanterusmenciptakanalasan untukberkhianatkembali. Biruadalah warnalangitcerah,yang selaludijadikanalasan bagi sebagiankitauntukberpergian. Mimpi seluruhpendaki gununguntukmencapai puncak,harapanseluruhpilotyangakan menerbangkan tugasdanpara penumpang.Biruini beda,diamengkhianatiku.Diamendusta,tak kenal akanapa yang sudah aku beri dankorbankan.Bukanhanya sekali.Tapi sampai tigakali,dia menusukkudari belakang.Tepatdi hati,yangawalnyasudahterikhlas padanya. Dari mulai saja, kami mungkinsudahada dalampermainan. Untuk salingmemainkanalibi,danmembohongi.Menyiapkanpenyangkalanuntukterhindardari pengetahuanpihakyangditipu.Luarbiasa,akuberkali-kaliterjatuhdalamjurangyangsama.Biru, pelakudantersangkatunggal.Pengasahpisaupalingtajamuntukmelancarkanserangandari balik punggungku.Korbantanpadarah,korbantanpa kematian.Namunakuini korbandari masa laluyang hina.Salingmemaki,dalamkebohongan masing-masing. Jalankami kini usai dalamperbedaan,satukekanandansatukekiri.Akutaktahuapa dia melahirkansesal.Namunaku setidaknyalega.Taklagi dalamada permainannya.Yangakhirnya malahmenyerangnyasendiri.Bumerang,diahancurdengankehancuranku.Diahabissetelah menghabisiku.Masalalubukanlahuntukdilupakan.Maafkan,danbiarkanitumenjadi kenangan. Untuk tak diulangdimasayangakansemakinberubahdi depansana. Tangisterakhirnyaadalah tawaku.Tawa terakhirnyaadalahtangisku.Impasbukan? Tapi dibaliksemuadustanya,adahal yangtersembunyi.Diabahkantakmemberitahukankepada ibunyatentangini.Apayangsebetulnyaiasembunyikan?

×