O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
/

o
u Í
1 / s »
W à) ' u'
f ' ' "
r (í, 'JIÍ'
m' z a
:  ' ~ « , 
› th:  U ) : g . r
¡V'V*%Á. (uJ A
/ / ~
l / "
f. ...
PHÁT TRIÊN
KINH DOANH INTERNET

cúng ban

Hãy cüng TIM HIÉU ta¡ sao ONNET mang dên
cho ban môt công viêc KINH DOANH TÕT HO...
/ Grow Your Internet Business

* / t2¡ %

 

GIÕI Ti-IÍÊU CNiJEÍ (CRP

CÔNG TY CÕ PHÃN ONNET Ià môt công tíên phong và hà...
Tãm nhin Trõ thành công ty Internet Marketing hàng
dâu khu Vuc châu Á Thá¡ Binh Duang. ONNET tao ra các
hê thõng có su th...
! V . 
r. v_
J *u*
ã n . 

 

i. 
I
u
t* I
I
I

 

TEICÇÍ

o

' om¡ m

/ Grow Your Internet Business

¡ , t; 
r- ) 4¡
...
om¡ E


/ Grow Your Internet Business

 

  

, I . 

 

 , _f ' ' : :TI í atacar 
1x x! »e .  f¡ I / t. : . ...
' om] E

/ Grow Your Internet Business

.  'w
¡n¡¡¡¡vn'

 

W A' I V *“ ' r ' ' ¡**F: 
I r r Í u _ i
rw¡ Q 'l 'í' N' WI...
“EF” ' a. .
M: ; I a 'v l

tvi _
""_L u» T- / Grow Your Internet Business
É;  x
'* ¡khf I E
_ : à . J '-1
. uz-sn *...
A x' @mim

/ Grow Your Internet Business

 
  
  

ãç4l 
RichdadLoc Steven Han Lim Chuan
CEO, Strategy CoFounder, St...
x' @mim

/ Grow Your Internet Business

*_. . v' f ~ l k «rxHANHoA COiJ
[aq] r í_, 'vl_ãe_tv “' TO sr_ THELBEST

GO 816...
x r E

/ Grow Your Internet Business

ONNET DAT DANH HIÊU DOANH NGHIÊP CÚA NÃIVI 2013

. ... ..›. .›. .

M: ': :5r

, Í...
ONNET LÀM GI?    

xeirxiintémçieíâds 

Hoat dông dào tao cúa ONNET duqc t6 chú( thuong
xuyên ta¡ Hà Nó¡ và TP HCM. M...
. _v_ . - r . . . ,R '
 " I ' _ 7
I- ' . ~
I II r
F' '

TAI SAO CHON ONNET

xoirxiintêémeigmsmá

 

Dl oíiu VÊ INTERNET ...
Grow Your Internet Business

Trong 3 nãm qua ONNET Clã chia sê kiêín thúc trên nguõi
Dào tao và huãn Iuyên trên Iuot khách...
gt; IIEII “IVIIÍEIII, .e IIÇIIIIEI _IIIIIÍI
í IIIIJ : Elliot : iijoviiiii . iilíitiíli “IIÂIEIILIIIII EIIII

  

 

- *...
sizirxicrn: 
” uu nwr/ ;

Ir

social Media MarIIeIimt Maslery 7

l| ll IIIIIII ur _Y

 

v? ” f_ N¡ ' 'ra “Em
r 
- u. ; ....
9

' 77. IIÔI 'IIlI-IO; KIICIÍ'. IIOC
THU I-IUT 12000 NGUÕITIIAIIII GIA

I “Iy-Ê( '

f I¡ Í* *d* Í E  A I

U¡*'I~! ET....
.W1í . _._ _ -_. .., _.. -.. ._. ... ..1___7_, ... __m. , í. _.__. s.. __; _.l ___ ____ __ , __ _ _ ___, ____ _____ __

I...
;ou , Itariri iiítlítii , a tíitiirií : Iguj (tm .3II"_I1.
E  #to _o . II“: ¡!i'ÍIJ

    

  

à_ í , ,
_ í, ... - L...
_ . GÚÉ. ._. ==C_. .__EI
. . . f. 

E' : :Inu-url

 

Ir? rui IIII-. I'n: II Ithivlt-. IITI ll

Imurua I'I: =_I"t: :III...
r om] G

/ Grow Your Internet Business

It tt
LIIIZII: :i Iíçii: s IIIIÍI_à'ÍItI: I,I'; ÍEÍ; iíiíiist ~çiiiitlt; _liielgil rêisríitiíli. tiilti I Icirsíiislsiel hill...
Í f Mrs Huyên -Giám dõc nhân su FPT University
' A " Chuyên gia RichdadLoc rát cá kinh nghiêm vê Marketing Online
do I/ áy...
' 1

e* i
I
'I
«
i y u(
, ,a
I l
/ 

i 
__ _4'
i x. .
e l I, ›
E s, e ^
7 A I , .A, 
t; _ a A . l 'F “v, 
. A' l...
I l. ;LVPÍ . 

i
Í"*~_ w ç  v _ o _. 
ê. i -'= _ l w r Iltl ' , _ II _lg 'Um | _ñVfThJG
I 1 . -
, 

 

L  À-II-I 7 ...
Khách hàng
BBS TRUÔNG PHÚC
á. _ E? T k
Sõ Iuong hoc viên
Thõi Iuçtng dào tao
06 buõi

 . ,

t é

 . G

W . . _ _<_1

...
e› iZIe~: = “e i'I2,lI«: i ITÍIIIIISI: eiicntiaeln 'itlll iii Inu i*I ss¡ tIÊl trair"

. ¡Ir

  

  
  

. A A i I...
. : N  wifi un r : cr l o

| 

x'

. ' T. 'n
'í 'u' 'd' 'ul 'n' R'. HERE? 'P. '›'›*. '. '›' WW
eeuhtltivrtxxa

. L 'A...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ONNET PROFILE 2014

ONNET là một công ty chuyên sâu về lĩnh vực Internet Marketing

http://onnet.edu.vn

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ONNET PROFILE 2014

 1. 1. / o u Í 1 / s » W à) ' u' f ' ' " r (í, 'JIÍ' m' z a : ' ~ « , › th: U ) : g . r ¡V'V*%Á. (uJ A / / ~ l / " f. . 11:7', N¡ i g
 2. 2. PHÁT TRIÊN KINH DOANH INTERNET cúng ban Hãy cüng TIM HIÉU ta¡ sao ONNET mang dên cho ban môt công viêc KINH DOANH TÕT HON , à I _ n _à_ lui¡ ui IIHI IMI . a à à a: __ r JEJHIIHIÊ
 3. 3. / Grow Your Internet Business * / t2¡ % GIÕI Ti-IÍÊU CNiJEÍ (CRP CÔNG TY CÕ PHÃN ONNET Ià môt công tíên phong và hàng dãu ta¡ Viêt Nam trong linh Vuc Internet Marketing. Mô¡ nãm ONNET dão tao trên 10.000 hoc viên tai Hà NôLTP HCM và các tinh Iân cân. ONNET cung cãp các giã¡ pháp toàn diên trên Internet tir Công cu, Thudng hiêu và Truyên thông giúp các khách hàng tãng doanh sõ bán hàng cüng nhu tao duqc thudng hiêu online môt cách hiêu quã. ONNET - Giãi pháp Internet Marketing cho các cá nhân, doanh nghiêp. Hãy Iiên hê vó¡ chúng tô¡ bãt ! (9 Iúc nào de' duqc tu vãn và hõ trq. O¡~'i~', =í'I' chúng 'zôi col viêc . In ñ, q? , , . , ã , w Plin¡ e : ilgcrl Klu-'I-i DCAiJl-i cite. lchach Em nfs'. . l Jà Cão¡ 'cat ià n ¡iiâm vu chín h l' J
 4. 4. Tãm nhin Trõ thành công ty Internet Marketing hàng dâu khu Vuc châu Á Thá¡ Binh Duang. ONNET tao ra các hê thõng có su thu hút và quan tâm cúa hàng triêu nguõi và góp phân Iàm giá tãng giá tri cho các cá nhân và doanh nghiêp. , a Sú mênh cúa ONNET Ià *tao a các chuang 'trinh (São "aço, sãn phân¡ ! rã giã¡ pháp hõ *Erg cho ilàng 'triâu nguài "iât «fam. ONNET không ngirng da dang hóa các sãn phãm, dua ra các giã¡ pháp tõt và toàn diên nhãt dê dáp úng duqc da sõ yêu cãu cúa khách hàng cüng nhu tao ra các giá tri to Ión khác mà có the' bán thân khách : tãng côn chua ngiií 't6i. Vó¡ sú mênh dó, cüng vó¡ nên tãng công nghê cao và dói ngü nhân su tài nãng, chúng tôi Iuôn cam kêt yêu tô' chãt Iuqng kh¡ hgp tác cüng khách hàng, dõi tác, nhà Dãc trung thudng hiêu cúa chúng tôi Ià nhüng giá tri ph¡ vât chãt không giói han thõi gian, duqc xây dung tir chính nhüng giá tri cõt Iõi, niêm tin cüng nhukhã nãng, uu diêm vugt trôi cúa công ty. Chúng tôi mong muõn mang Ia¡ thông tin, kiên thúc cüng nhu giá tri hiêu quã cho tãt cã mg¡ nguôi. / Grow Your Internet Business Dên vá¡ ONNE T là dên vá¡ chính phuc (íính cao INTERNET. Moi nõ ! irc cúa chúng tôi hiráng tá¡ kinh doanh cúa ban và chúng tôi ãêu phát tr¡ê'n RICIIDADLCC . - CEO @um f /1 . / Z/ j, ;'27 7 À x ›/ ¡ í»
 5. 5. ! V . r. v_ J *u* ã n . i. I u t* I I I TEICÇÍ o ' om¡ m / Grow Your Internet Business ¡ , t; r- ) 4¡ u I , g n I _ i _n l _ ; z Your a 2 I I *(522% *' . 'E K q / I à_ _ 'V G “Wu-o : ' › É 1 Ê . _H ' #Á u I . _ Í v» , g V 5a ° 1 A r' › - 1_ r 77,'. r t», .m. 77 e . à r 7 ÊV- , Ver , vqgyn. , e r 4.. . . r r . , u_ . í . a,3.u7__7_. ..m, a , _ __ _ v v y* J 'TT *,4- 'VÉ' p' s. . cluuuzxn › 9 'X NNW”. 'KUN V* 01" , , u: 1.” (lutam) cum] w-mp . .Jw r E Luau'. I. _.w J I 5.7' I _Léa hai. UI
 6. 6. om¡ E / Grow Your Internet Business , I . , _f ' ' : :TI í atacar 1x x! »e . f¡ I / t. : . .IIIII a “Yi r e É lvl-af¡ _ E l ' n' 7.5 L l l A V 1K › 1 Nx) q' l . M0
 7. 7. ' om] E / Grow Your Internet Business . 'w ¡n¡¡¡¡vn' W A' I V *“ ' r ' ' ¡**F: I r r Í u _ i rw¡ Q 'l 'í' N' WI hm r I in EI I › É. A I l I x rat' I a a¡ 1 Y*"'q'. '“ i. I _r “fi J L. 1 *Í . . m' . uk . ~ 'fr-w s-. . . apaga ~ w-: 4 › JÔ J, »ÍÍE E' p, -= í o
 8. 8. “EF” ' a. . M: ; I a 'v l tvi _ ""_L u» T- / Grow Your Internet Business É; x '* ¡khf I E _ : à . J '-1 . uz-sn *Ú . rose¡ I , > n “ y _ _ . -M É. ; A QD . 'r-Ív-t* 5 'à _ X La# X ( _ v. 2010 2012 2014 2015 2016 20172018 2020 , r 'É' 'ç . . z II Thành Iâp ONNET nhà môt y tuóng cúa RichdadLoc khi tham du Hô¡ nghi Thuong dinh Internet Toàn cãu ta¡ Singapore Chính thúc hoat dông ONNET vó¡ sãn phãm mü¡ nhon là dào tao, ngay sau hon môt nãm dã có trên 8000 hoc viên , c _ Chuyên vãn phông vê toà nhà Hapulico Complex, tíên nghi và sáng tao. A Ra mãt giã¡ pháp Marketing tõng the' và du án công dông FIyy. vn Phát triên thuong mai diên tú 2 website chính: Buynow. vn, A| eza. vn i3' à Thành Iâp Qui¡ dãu tu' Internet - Internet Future Fund fi' ê IPO các duán Internet và ONNET 'me Thành Iâp vãn phong ta¡ Singapore, Malaysia
 9. 9. A x' @mim / Grow Your Internet Business ãç4l RichdadLoc Steven Han Lim Chuan CEO, Strategy CoFounder, Strategy Busines Strategy c, yr h __ L N . ,n ' 1 f r y 4 f' ' / r . “ Bach Phan Ngoc Bee Dang Loc Technology Manager Team Leader ' s'. .. v f# . 1/ N 1-. *I : r/? 'f", -" l i ' . ' f . f ; I "I-lj l. ” . ' l Diem My Tony Hoan The Tuan Business Director Maketing Expert Advertising Expert
 10. 10. x' @mim / Grow Your Internet Business *_. . v' f ~ l k «rxHANHoA COiJ [aq] r í_, 'vl_ãe_tv “' TO sr_ THELBEST GO 816 Vietcombãák 79H! i LUÁT GIA PHAM ¡iàBABYLoNs ' _ ' GetResponse Chin se klÂn «um um gm» e ¡eewxgz _ “. l;ã;1lít i . . A . sgh_ ltiiiut-nilíwsr 'f- ii' mi-uimo name! " : Iiilxiinoilsii vai vii 'hmm : Irani i 'IIIII
 11. 11. x r E / Grow Your Internet Business ONNET DAT DANH HIÊU DOANH NGHIÊP CÚA NÃIVI 2013 . ... ..›. .›. . M: ': :5r , ÍIHIIIII ii ITE¡ : M: Sau 2 nãm hoat dóng, ONNET dã khâng dinh duoc vi thêtrong Iinh vuc Internet Marketing. ONNET dá mang tói hàng chuc chuong trinh dào tao có giá tri, tu vãn và cung câp giá¡ pháp tõng the marketing cho hon IO nghin cá nhân, doanh nghiêp mõi nãm giúp ho thúc dãy doanh thu va phát triên thuong hiêu.
 12. 12. ONNET LÀM GI? xeirxiintémçieíâds Hoat dông dào tao cúa ONNET duqc t6 chú( thuong xuyên ta¡ Hà Nó¡ và TP HCM. Mõi nãm ONNET dào tao trên 10.000 hoc viên là các cá nhân và doanh nghiêp. ONNET có nhiêu chú dê vê Kinh doanh, Marketing. GIÃI PHÁP INTERNET MARKETING Các giã¡ pháp ONNET cung cãp cho cá nhân và doanh nghiêp vê Kinh doanh, Marketing và thuong hiêu. Dã tüng triê°n khai hàng nghin khách hàng. ONNET thãu hiê°u vê suchuyên nghiêp, tính Iinh hoat ° oíiu TUINTERNET l d" 3 Nhãm mang dên nhiêu giá tri cho công dõng và các cá l y nhân, DN mong muõn tham gia vào thi truõng Internet. ONNET thành Iâp Quy dâu tu Internet vó¡ tham vong mang den nhiêu co hôi cho các ban trê.
 13. 13. . _v_ . - r . . . ,R ' " I ' _ 7 I- ' . ~ I II r F' ' TAI SAO CHON ONNET xoirxiintêémeigmsmá Dl oíiu VÊ INTERNET MARKETING ONNET tao ra các hê thõng có sL_Ithu hút và quan tâm cúa hàng triêu nguiri và góp phân Iàm giá tãng giá tri cho các cá nhân và doanh nghiêp. NHANH VA CHUYÊN NGHIEP Dô¡ ngü ONNET chúng tôi hiêu rãng trong thài ky cúa công nghê hai yêu tõ NHANH và CHUYÊN NGHIÊP rãt quan trong dê" dua ONNET gân hon vó¡ khách hàng. DÔI NGÚ GIÀU KINH NGHIÊM Dô¡ ngü cõ vãn và chuyên gia cúa ONNET có it nhãt 5-10 nãm kinh nghiêm trên các thi truàng nhu: Viêt Nam, Singapore, Dúc, Hà Lan, My. .. LUÕN GIA TÃNG GIA TRI ONNET không ngirng da dang hóa các sãn phãm, dua ra các giã¡ pháp tõt và toàn diên nhãt dê dáp úng duo( da sô' yêu cãu cúa khách hàng
 14. 14. Grow Your Internet Business Trong 3 nãm qua ONNET Clã chia sê kiêín thúc trên nguõi Dào tao và huãn Iuyên trên Iuot khách hàng DÀO TAO INTERNET MARKETING
 15. 15. gt; IIEII “IVIIÍEIII, .e IIÇIIIIEI _IIIIIÍI í IIIIJ : Elliot : iijoviiiii . iilíitiíli “IIÂIEIILIIIII EIIII - * ' l l 1 L - í * - _w _ 1 4 *f ' l - “ _ _0 IIRIIINI; i 1 1 - “m, t ; .- pgm - , / é _ à 727%', ' _-' - _ . . "à " . . , v 1x* Í/ gg/ I -J f_ si. 1' E I - r. i c t ' / ~ -* ' a e h. ~ S* ¡ O x m - ¡ . g_ e_ pe. , , ° , *an* *x T -. . * E; r, N y_ g L_ f . * . f , ' f** B¡ r u _ f* . E e ~ . » * t s; - _ "' V ' q» *A y l * _ Í ? '. IV “l / _ i I 'a “~ l "' ' . , I rg; ,ea i * F . l 1 í â ç. à ç â § . › - l x s à . ¡ A s â ç _ - * - - ~ ' n ^ 'I “. _ ~ -' - - 'i _ *  - x a “ , _ ' _ i n ' 4 Á > _x ~ -- * - “_ › _ ~ x x “ - ã “T ~ ' ' a t yo go l T T - 1 ~ : :fx: ~ ' r - e s b B; eia” _ à¡ / I maà! ' 'f' í” . .. - = «~›"n"' “ ' a' , C. - * - › ~'. ..“-v4". 'ã* -L ' - a ~ - u" . 'l' t' ã . Í . *i . e ”Ç«I E ' ' I . ~ , , _ y "* , T . _ $ 1* t¡ t» ~ f" I '. ' 7°* “ ~ . . ' x i - 4 ". - M', m4 V I - 1 í R' __›__~''= «A a u' 'K «VJ . x l ç . - í í m __ 1 __ _ , Ç . w , f». i * r . ' v xl¡ v l 5.0)' E A E' "x l e x . -4 _ ' . ' I . .v _ w . y . . p- ¡ lI ; g n¡ A J e" I“ , Ec! s1!L. “IieIJ, ELITE) Jiríraililsííi' LIIIILLIISJÃÃEÃQIÍLIIJÊI
 16. 16. sizirxicrn: ” uu nwr/ ; Ir social Media MarIIeIimt Maslery 7 l| ll IIIIIII ur _Y v? ” f_ N¡ ' 'ra “Em r - u. ; . . c, i , eg ; qx E a ¡ 3 u. . I IIII: I'II: I1 Ilihiüiuiliui : Iv IIIILFIILI” FIIIIIImIIIII fll' f I'll-Agi'- IIIIF-I'II: I Ilimvla-. Iihu, fil' f III'II'II IIIIHUIIH C-Iliulwk* 0¡-'I~! ET. EDU. Vi~' - DÀO TIÊIO INTERNET IVI-RKETWG
 17. 17. 9 ' 77. IIÔI 'IIlI-IO; KIICIÍ'. IIOC THU I-IUT 12000 NGUÕITIIAIIII GIA I “Iy-Ê( ' f I¡ Í* *d* Í E A I U¡*'I~! ET. EDU. V¡*I - 'DÃO TIRO INTERNET IVIÂRKETIRW¡
 18. 18. .W1í . _._ _ -_. .., _.. -.. ._. ... ..1___7_, ... __m. , í. _.__. s.. __; _.l ___ ____ __ , __ _ _ ___, ____ _____ __ Internet Marketing 3H Internet Bussiness Mastery Internet Bootcamp 2013 Internet Marketing Coaching . , e , v '”' , Em e E . e . ..h____. ... _r E?
 19. 19. ;ou , Itariri iiítlítii , a tíitiirií : Iguj (tm .3II"_I1. E #to _o . II“: ¡!i'ÍIJ à_ í , , _ í, ... - L 1 ç ? df/ f.. . ç É Q . * k l ¡ -«-'*. _ 1 “ g § à § ç * g " n ' . .- ç à í _ 1 à à s _s t _ _ _ - _ _ *s _ _ e 31s -' - ' grs. . e e-MI; ,N 3:” 5 er- 'j . N . '* . p. ~ _ _I - . I -› u . « e _ 2'¡ - I' _ e . . › 5;¡ . ~ M4 nl -'~ . ' ç IT 'A ' I o' . a i . /ÍV e . v '. _'. » . ' 'I 'n _ k' I -'72 t' x T v' -' I . / . ;-. ,a _~ -. , . na u ~ t . _ , ._ . *I . › . _ v l 7 _ v v: 1 ' x p_ J” _ . _ v Í", n” t. ” I À _ 5 / z-*z-y' VÁ? . _ _ , v , s _ ' ' '“ ' x i- " ' J l ' «Il “LL ~_. ›-: ¡ , '. _, ,f I* N' 7*. 7*- ›, ' v' Í À "Jg x i _r 'HA _ à¡ r -. ~ i- rtn 'z - : ã AT q¡ . ." . É - T~ ÉT'Â ' x 1 _ - _«_. A f~ y , . . T3 T¡ _ _ LR'. l I x TT - . .. .I 4-; í I I , r , g J_ . . . .., _._1-_1.= %_. .., _.. _.-. ; , A 3- , _ 7 u* , « »w -. 4-. . b' "f T V. .. RAovEDET. "'¡ 4_ , ' 4 _~ . . m. , E. _ › _ " p_ “ _, Azuis" se** , aí A r R_ * #x / l 3'¡ r D / l . ,« TI r í I_uI¡-¡. - 'Ê-. a . sílegslgxrs-. flIliggldllll-, dn! Ideal 'ÂITÍIÍI Jtrfreetttetícr' LIIIÍLAISJJSELITLIGIJÉ
 20. 20. _ . GÚÉ. ._. ==C_. .__EI . . . f. E' : :Inu-url Ir? rui IIII-. I'n: II Ithivlt-. IITI ll Imurua I'I: =_I"t: :IIIIu : I- Pilrziflz-. Iiliu IIIIIII i'll . il IIIIHFIIHI iuIIIrr-. Init NTERNET MARKETING O¡II~! ET. EDU. V¡~! - DAO TAO I
 21. 21. r om] G / Grow Your Internet Business It tt
 22. 22. LIIIZII: :i Iíçii: s IIIIÍI_à'ÍItI: I,I'; ÍEÍ; iíiíiist ~çiiiitlt; _liielgil rêisríitiíli. tiilti I Icirsíiislsiel hill ” n_ . ._ É, 'FH l . ' o v. a ' » z › . g . .a _agf ti n'“. ¡_ V V_ 4 l _ ~ - R: : i n' *r Iâwlíil/ ¡Tiiiíá . s_ I ' ; .. . A ° . _'_' ; ã v, . . E . a '-'" LUI '. '°"~ ~* v "' *' ' L» 5""" @a *'93 v A A ' «É « . ~ : np I 5 -› l I « ' : ›.-: ~'. =:: « "t- am í - ; * V; *'L. -_, .. v v I, t '” “Ii” F- f 'e ' ' . . 1 3 i V'. Mn ¡mí! › : v-. . *i ~ E: 2. em *es* - : s z' : :xi : :gi : ü-E 1 , _ . "HU Í-AÍ. . ' " - 3'"? .V t* a 55 A : :ã = v, -' . . u_ W III-Ig! - < 1, “f” : .. t2 : :i . gu- nf. ; . ». - *ê- = ; «a sit" . . « ' "u- -I-: :I I _ . 2._ : :a 2.. .¡ Khách hàng I *çñigg T<___; ;'* 77'; CENGROUP Só' Iuong hoc viên ; É bu- , › _ _a f; ; ~ Y . .o- ç. . l “w _ . Í"ê v , ~ . ' e s. A ' T . 1 ' ¡ i '-, _C r “ *' . p, _ Thõi Iuong dào tao OZBUÕI
 23. 23. Í f Mrs Huyên -Giám dõc nhân su FPT University ' A " Chuyên gia RichdadLoc rát cá kinh nghiêm vê Marketing Online do I/ áy anh dá truyên cho dói ngü các phong Marketing cúa FPT nhüng k¡é'n thúc rât thiic têvà hiêu qua. ll
 24. 24. ' 1 e* i I 'I « i y u( , ,a I l / i __ _4' i x. . e l I, › E s, e ^ 7 A I , .A, t; _ a A . l 'F “v, . A' l l A I social Media Marketing Masterv 4 1.. ._ . . . ,.. . umk. u. .., um. .. . . um d. *Aí* air". Ill( llll ILDN 'T - 1, "zí, B _ 3 U I› I ne. . w. ._. _ “' ' i T f¡ N' i3” . .v . .à K: ' l' ' " F-u- ~ “L '_. ~ “_ I *fl 7 É 1 "k-r -f 4"” . ' 'I II ' i ' T É. f v' _ter 'í' q* TI ' É' ' y l « T- . ' / I s . I yin' f . f é , i, /1 14:, _ i ; t _A i “. .f _ à , e._. =›~ . Í Iligii; II; I 'Wii ill 'IIÍÍ Iliçiii; fin: .: _I: ui : iliíi
 25. 25. I l. ;LVPÍ . i Í"*~_ w ç v _ o _. ê. i -'= _ l w r Iltl ' , _ II _lg 'Um | _ñVfThJG I 1 . - , L À-II-I 7 A TRI-I I'm III I . ITINÍÍIIÍ'- GAIIKÂNGWCPDÃUTJYAÍTIÀTIIIIÉIIVIÊINLV u? , I¡ _| l_I V| I_I “nUC ul: _i . r t. IIIIIIIt I IuI' . n I I' ll 'TROHG . 'G. ?~. .-' IITANG / . ';_ * f ií. ,~ ¡_ ]__L-: à. l I _ «V “ Y . ~- - . ' . .. I " 'gv ¡ ¡---_. -.. -n-. ~›~-, .[ Ir J l Lu; - _j r IA-ê~~›I-: f.;2;4°-? . UL. an. ; f( . im | Iiílilj n llluiizc m: 'luiz III'I IIIVII) -Éia --Ii Jimi. " Írilli lllil' II If: aii-i
 26. 26. Khách hàng BBS TRUÔNG PHÚC á. _ E? T k Sõ Iuong hoc viên Thõi Iuçtng dào tao 06 buõi . , t é . G W . . _ _<_1 . ..win , á _ h 1 . à x u g . , i I TH . É, . IN l. . l . a M ui, ... . I - . ..III u. , . › s. . . í n». _ . à O_ _e % N . t .1- uxxn_r. ... xw_uy. ,vuuwuwü BEGE, . e. e , Í I UOÍTJTNTTTÍÍ. . r . . . .J . . . 2._ T. . . _ . ii H A? ? ›*/ ,, I'll* III : l R$73 ? nuno 7 í _e í -_: - s
 27. 27. e› iZIe~: = “e i'I2,lI«: i ITÍIIIIISI: eiicntiaeln 'itlll iii Inu i*I ss¡ tIÊl trair" . ¡Ir . A A i I ' ' r “I l i' , gn y-Tiugii_ y _ , U M . - fA - ' . I ' . - J v < ' › «r . . , , v . l . w ' v , r _ _. , ll_ . g _ d_ l n r W_ ' . im ' y r/ ,gl , J Khách hàng A A Í Sô' Iuong hoc viên Thai lIIong dào tao Các chú website u 02 BUÕI
 28. 28. . : N wifi un r : cr l o | x' . ' T. 'n 'í 'u' 'd' 'ul 'n' R'. HERE? 'P. '›'›*. '. '›' WW eeuhtltivrtxxa . L 'A 'A 'A '› 'à '- '. '.'', ' < r , rrv-, rv-v“““ «na s' «xs-"Ntv . x 'Í l  * Z _A , , , , r VCR n . , . a ' ” r r . . f 1 ; pnnca. lnn›cnd. l-l. l c. : r l«l 4 . 'í : ê- *T f' , _ a, “› a . . N "'41 , v . Ya . _x . izí -.7 Í " rj 1“ . à. . j, . z - 1 . › t_ «v ¡| ' -lí 5;. - ' I'_i-'_3'gT'? Í._1j]t_Jl_l. _4l. J_I(ÍIÍÍÍI'/ I 4 TE11É; TTIIIAII. côNG TY cõ PHÃN oNNET Add: Tâng 10, toa nhà Hapulico Complex, sõ 1 Nguyên Huy TuõngThanh Xuân, Hà Nôi Tel: 04. 73076868 * Fax: 04. 73078686 Email: contact@onnet. com. vn tlv. y, i¡ Iva , t¡ _ , i '_ l n¡ y _ M' 'Taí' . t. l 11'* II! TSH. t* " 1.1.4.1 l. : ¡at! ' “EAJXAQI›. ¡.›¡ ›¡_›4-4' 4_ 'av' . .LL u. O T . « . .v _

×