Jesus Christ, His Person & Mission

Ric Eguia
Ric EguiaParish Priest em Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, Rodriguez, Rizal
Welcome!
Doctrine Class
Session No, 7
Mateo 16:13-17

 “Kayo naman,
ano ang sabi ninyo?
  Sino ako?”
Jesu-Kristo:
Misyon at Persona
 Ika-Pitong Paksa
Sino si Jesus para sa inyo?

Ano ang larawan ni Jesus
   para sa iyo?
Ang iyong personal
na pagkakilala kay Jesus
 ay malaking kinalaman
  sa magiging uri ng
pagtungon mo sa kanya.
Para sa akin…
•Si Jesus
 ang
 Mabuting
 Pastol
I.
Paano natin dapat
kilalanin si Jesus?
Sapat na ba ang mga
 imahen at larawan
 upang makilala ang
 tunay na Jesus?
Sapat na ba ang
 magbasa ng pasyon at
 manood ng senakulo
upang makilala si Jesus?
Una:
• Isang panghabang-buhay
 na gawain ang kilalanin
 nang tunay si Jesukristo.
Ikalawa
• Ang pagkilala kay Jesus ay
 nangangahulugan ng
 pagpasok sa isang personal
 na relasyon sa kanya.
Ang nananampalataya
ay nabubuhay kay Jesus
at si Jesus ay nabubuhay
     sa kanya.
Ayon kay San Pablo
“Namatay na akong kasama ni
Kristo sa krus, At kung ako
man ay buhay, hindi na ako
ang nabubuhay kundi si Kristo
ang nabubuhay sa akin”
(Galacia 2:19-20).
Ikatlo:
• Iisang Persona ang
 Makasaysayang Jesus at si
 Kristong Muling Nabuhay.
Ikapat:
• Ang pagkilala kay Jesus ay
 nangangahulugan ng
 pangakong sumunod sa Kanya
 bilang Kanyang alagad.
Walang katotohanang
 pagkilala kay Jesu-Kristo
    kung hiwalay
 sa pagtatalaga ng sarili
  sa Kanyang mga turo
at pamamaraan ng buhay.
Ika-lima
•Kilalanin natin si Jesus
 mula sa Kanyang
 ginawa, ang kanyang
 mapagpalayang misyon.
II.
 Ang Paglilingkod ni
Jesus ng Kasaysayan.
     Bakit
“Jesus ng Kasaysayan?”
Una
• Isinugo ng Diyos ang Kanyang
 Anak upang magbayad-puri sa
 ating mga kasalanan (1 Juan
 4:10).
Ikalawa
• Dumating si Jesus upang
 ipahayag sa atin ang
 pagmamahal ng Diyos upang
 magkaroon tayo ng buhay sa
 pamamagitan Niya (Juan
 3:16).
Ikatlo
• Dumating si Jesus upang
 maging halimbawa natin sa
 kabanalan.
Ika-apat
• Dumating si Jesus upang
 makibahagi tayo sa Kanyang
 pagiging Banal na Anak
 (2 Pedro 1:4).
A.
  Si Jesus
Bilang Propeta
Bokasyon ng Propeta
1. Ipahayag ang Salita ng Diyos nang
  may kapangyarihan
2. Gumawa ng kababalaghan na
  magiging palatandaan
3. Tanggapin ang anumang
  kahihinatnan, maging ito man ay
  kamatayan.
Ipahayag ang Salita
• Nakatuon ang turo at pangaral ni
 Jesus sa “Kaharian ng Diyos.” Ito ay
 isang buhay na simbolo ng aktibong
 pag-iral ng Diyos sa Kanyang bayan.
• “Kaharian ng Diyos” –
 “Eskatolohikal” = Narito na subalit
 hindi pa lubos.
Gumawa ng Kababalaghan
• Gumaganap si Jesus ng isang
 misterio ng pagpapagaling na
 siyang patuloy na tumatawag
 tungo sa personal na
 pananampalataya at pagiging
 alagad.
Sa lahat ng pagpapagaling
    na ginawa ni Jesus,
 iisang ang kanyang mensahe:
   “Iniligtas ka ng iyong
 pananalig, yumaon ka na at
ipanatag ang iyong kalooban.”
B.
Si Jesus Bilang
Tagapagligtas
o Manunubos
Mateo 1:21
• “Ang sanggol na ito ay
 pangalanan mong ‘Jesus,’
 sapagkat siya ang magliligtas
 sa kanyang bayan sa kanilang
 mga kasalanan.”
“Jesus” ang kahulugan ay…

  “Ang Diyos ay
  kaligtasan.”
(1) Pagliligtas Mula sa
 Malawakang Kasamaan
• “Ang sinumang nakipagkaisa
 kay Kristo ay isa nang bagong
 nilalang” (2 Cor 5:17).
Subalit ang paglaban
  sa kasamaan
 ay nagpapatuloy.
Ayon kay San Pedro
“Humanda kayo at magbantay. Ang
diyablo ay parang leon na
umaatungal at aali-aligid na
humahanap ng masisila. Labanan
ninyo siya at magpakatatag kayo sa
inyong pananalig sa Diyos” (1 Pedro
5:8-9).
(2) Pagliligtas
Mula sa Pang-aaping
 Socio-Political
 Paano ba nagpapalaya
    si Jesus?
Una
• Inilantad ni Jesus ang mapang-alipin,
 nakapagpapasamang kapangyarihan
 ng kayamanan.
• Ipinakita ni Jesus ang higit na mabuti
 ang magbigay kaysa kumuha.
• Ang pagbabahagi ay mas
 nakapagpapalaya kaysa pagdaramot.
Ikalawa
• Itinuro ni Jesus na anumang
 kapangyarihan na hindi nakaugat sa
 pakikiramay ay mapang-alipin at
 mapaniil.
• “Sinumang ibig maging pinuno ay dapat
 maging alipin ng lahat” (Mar 10:42-45).
• Pagmamahal lamang ang
 kapangyarihang magpapalaya.
Ikatlo
• Pinalaya ni Jesus ang kanyang mga
 alagad sa maling ugaling-panlipunan na
 pinararangalan ang mga pantas at
 mayaman subalit hinahamak naman ang
 mga banyaga, kababaihan at mga
 itinuturing na latak ng lipunan.
• Itinuro ni Jesus ang pagmamahal sa
 “mga maliliit” sa Kaharian (Mateo
 18:10).
Ika-apat
• Pinalaya ni Jesus ang mga Hudyo
 mula sa kanilang panlabas na
 pagsunod sa relihiyon, na ayon
 lamang sa letra ng batas, at
 tinuruan sila na isaloob at
 isabuhay ang diwa ng batas.
(3) Pagliligtas Mula sa
Kawalang-Kabuluhan ng Buhay
“Ako ang ilaw ng sanlibutan.
Ang sumusunod sa akin ay
magkakaroon ng ilaw na
nagbibigay-buhay, at di na
lalakad sa kadiliman” (Juan
8:12).
Ang aral ni Jesus
ay nagbibigay kahulugan
 at layunin sa buhay,
   at pinapawi nito
 ang kamangmangan
 at kawalang pag-asa.
III.
Ang Persona
 ni Jesus
Pinagtibay ng
 Banal na Kasulatan
ang tatlong katotohanan
   ni Jesus: bilang
    totoong tao,
  totoong Diyos, at
   iisang persona.
A.
 Si Jesus na
Ating Kapatid:
 Totoong Tao
Upang maging
  Tagapagligtas,
 si Jesus ay naging
 isang ganap na tao,
maliban sa kasalanan.
Mula sa ating Kredo
•“Pinaglihi siya sa bisa ng
 Espiritu Santo at
 ipinanganak ni Santa
 Mariang Birhen.”
“Isinilang siya ng isang babae
at namuhay sa ilalim ng Kautusan”
       (Gawa 4:4).
“Si Jesus ay umunlad sa karunungan at
lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao”
        (Lukas 2:52).
Naranasan ni Jesus ang magutom,
mauhaw, at tuksuhin ng diyablo,
  subalit hindi nagkasala.
Naranasan ni Jesus ang
maghirap at mamatay sa krus.
B.
    Si Jesus,
     Ating
Panginoon, Bugtong na
  Anak ng Diyos.
Si Jesus ang Salita ng Diyos
  na nagkatawang-tao.
 Isinalang ni Santa Maria
  sa kapangyarihan ng
    Espiritu Santo.
Saksi ang mga alagad
  na si Jesus ay
 namatay sa krus,
 muling nabuhay at
 umakyat sa langit.
K.
  Si Jesus ay
Iisang Persona
Si Jesus ang Diyos na
   nagkatawang-tao:
Diyos na totoo at Taong totoo.

 Dalawang kalikasang hindi
 mapaghihiwalay sa iisang
   persona ni Kristo.
IV.
Maria, Ina ng
Anak ng Diyos
A.
  Si Maria sa
Banal na Kasulatan
Sa Banal na Kasulatan,
si Maria ay inihahambing
  sa mga dakilang tao
  sa Matandang Tipan.
Si Maria ang Bagong Eba
Ang pagsuway ni Eba sa
 kalooban ng Diyos ay
nagbunga ng kamatayan,
ang pagsunod ni Maria sa
 kalooban ng Diyos ay
 nagbunga ng kaligtasan.
Ayon kay San Mateo,
   ang paglilihi ni
 Birheng Maria kay Jesus
(Mateo 1:23) ay katuparan
 sa hula ni Propeta Isaias
    (Isaias 7:14).
Ayon kay Propeta Isaias
      • “Maglilihi ang isang
       dalaga at
       manganganak ng
       isang lalaki at
       tatawagin itong
       ‘Emmanuel,’ ang
       kahulugan ay
       ‘Kasama natin ang
       Diyos’ (Isa 7:14).
May dalawang okasyon
 sa Banal na Kasulatan
na tinawag ni Jesus ang
 kanyang ina, si Maria,
  bilang “Babae.”
Juan 2:4, “Babae, huwag mo
  akong pangunahan.”
Sa Paanan ng Krus ni Kristo
        “Babae, narito
        ang iyong
        anak!” At sinabi
        sa alagad,
        “Narito ang
        iyong ina!”
        (Juan 26-27).
Ito ay upang iugnay si Maria
 sa “Babae” na tinutukoy sa
Genesis 3:15 na magsisilang
   ng Tagapagligtas at
 magiging Tagapamagitan
  kaisa ng kanyang anak.
Si Maria ang Babae sa Genesis 3:15

          “Ikaw at ang
          babae ay laging
          mag-aaway.
          Binhi mo at
          binhi niya ay
          laging
          maglalaban.”
Maria, Ina ng Iglesya

• Mula sa krus, inihabilin ni
 Jesus kay Maria ang lahat ng
 sumasampalataya sa kanya.
 Mula noon, si Maria ay
 itinuring na “Ina ng Iglesya.”
Maria, Ina ng Iglesia
      “Lagi silang
      nagsasama-sama
      sa
      pananalangin, kas
      ama ang mga
      babae at si
      Mariang ina ni
      Jesus” (Gawa
      1:14).
(B)
  Si Maria sa
 Doktrina-Katolika
Mga Dogma ng Simbahan
Maria, Ina
ng Diyos
1. Maria, Ina ng Diyos
• Dahil sa dalawang kalikasan ni
 Kristo (Diyos at Tao) na hindi
 mapaghihiwalay, si Maria ay naging
 ina ni Jesus: tunay na Diyos at tunay
 na tao. Kaya si Maria ay naging “Ina
 ng Diyos” dahil kay Jesus. Subalit si
 Maria ay nanatili pa ring tao.
Ang
Birheng
Maria
2. Maria, Mahal na Birhen
• Ang “perpetual virginity” ni Maria
 ay hindi lamang kawalan ng sekswal
 na pakikipagtalik, kundi isang
 positibong pagpapahalaga ng ganap
 at personal niyang dangal sa
 paghahandog niya ng buong sarili sa
 Diyos.
Maria, Pin
aglihing
Walang
Sala
3. Immaculada Concepcion
• Sa Genesis 3:15, sinabi ng Diyos
 sa diyablo: “Ikaw at ang babae
 ay laging mag-aaway, binhi mo
 at binhi niya ay laging
 maglalaban.”
• Si Maria ang babaeng pinili na sa
 simula pa ng panahon.
Ang babaeng tinutukoy ay
hindi pwedeng maging si Eba,
 sapagkat siya ay nahulog
sa kapangyarihan ng diyablo.
Ang tinutukoy ay
   isang babaeng hindi
 magkakasala, sapagkat iingatan
      siya ng Diyos
na hindi mabahiran ng kasalanan
 dahil siya ang magsisilang sa
     Anak ng Diyos.
Maria, Iniak
yat sa
Langit, Kata
wan at
Kaluluwa
4. Maluwalhating Pag-akyat sa Langit

• Dahil si Maria ay ipinaglihi at nabuhay
 na walang kasalanan hanggang
 kamatayan, siya na nabuhay sa
 pananampalataya, siya na unang
 tumanggap sa Tagapagligtas sa kanyang
 buhay, ay ginantimpalaan ng Diyos na
 hindi makaranas ng kamatayan at
 pagkabulok.
Maria, Tagapamagitan

      … To Jesus,
      through Mary.
5. Tagapamagitan
• Ang pamamagitan ni Maria
 ay hindi nakababawas o
 nakadaragdag, sa anumang
 paraan, sa bukod tanging
 pamamagitan ni Kristo (1 Tim
 2:5-6).
Si Maria,
 bilang tagapamagitan,
ay bilang pakikiisa lamang
   sa kanyang Anak
    na si Jesus.
SEE YOU
NEXT
MONTH!
1 de 83

Recomendados

Ang Kredo, Artikulo 1Ang Kredo, Artikulo 1
Ang Kredo, Artikulo 1Ric Eguia
18.5K visualizações43 slides
The TrinityThe Trinity
The TrinityJason Kichline
6.2K visualizações17 slides
Kredo, Ika-3 ArtikuloKredo, Ika-3 Artikulo
Kredo, Ika-3 ArtikuloRic Eguia
4.2K visualizações68 slides
KREDO, Ika-2 ArtikuloKREDO, Ika-2 Artikulo
KREDO, Ika-2 ArtikuloRic Eguia
4K visualizações18 slides
Mission of the ChurchMission of the Church
Mission of the ChurchIndayManasseh
942 visualizações13 slides
God Almighty God Almighty
God Almighty Ric Eguia
1.1K visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Understanding the Holy TrinityUnderstanding the Holy Trinity
Understanding the Holy TrinityEhab Roufail
5.2K visualizações33 slides
The Holy Spirit (CL)The Holy Spirit (CL)
The Holy Spirit (CL)Sohan Motwani
10.1K visualizações22 slides
Ang Espiritu at ang SimbahanAng Espiritu at ang Simbahan
Ang Espiritu at ang SimbahanRic Eguia
8.7K visualizações43 slides
Katekesis sa panalanginKatekesis sa panalangin
Katekesis sa panalanginJoemer Aragon
1.4K visualizações3 slides
Mama MaryMama Mary
Mama MaryJaimelito Gealan
3.9K visualizações49 slides

Mais procurados(20)

Mary mother ofjesus-catholicainformatioMary mother ofjesus-catholicainformatio
Mary mother ofjesus-catholicainformatio
Catholica Informatio2.5K visualizações
Understanding the Holy TrinityUnderstanding the Holy Trinity
Understanding the Holy Trinity
Ehab Roufail5.2K visualizações
The Holy Spirit (CL)The Holy Spirit (CL)
The Holy Spirit (CL)
Sohan Motwani10.1K visualizações
Ang Espiritu at ang SimbahanAng Espiritu at ang Simbahan
Ang Espiritu at ang Simbahan
Ric Eguia8.7K visualizações
Katekesis sa panalanginKatekesis sa panalangin
Katekesis sa panalangin
Joemer Aragon1.4K visualizações
Mama MaryMama Mary
Mama Mary
Jaimelito Gealan3.9K visualizações
The four gospelsThe four gospels
The four gospels
ButterflyWaltz30.9K visualizações
Who is Jesus?Who is Jesus?
Who is Jesus?
Resurrection Church3.7K visualizações
MariologyMariology
Mariology
Bianca Villanueva17K visualizações
 the incarnation the incarnation
the incarnation
Fernando Alombro4.9K visualizações
 scripture and tradition scripture and tradition
scripture and tradition
Fernando Alombro4.1K visualizações
Apostles CreedApostles Creed
Apostles Creed
Rayan Lobo13.6K visualizações
Theological virtuesTheological virtues
Theological virtues
Nancy DePasquale5.2K visualizações
SDA Sermons: A church left first loveSDA Sermons: A church left first love
SDA Sermons: A church left first love
Rene Maquilava Revelo3.9K visualizações
The Lord’S PrayerThe Lord’S Prayer
The Lord’S Prayer
Kevin Jud4.9K visualizações
What is Faith?What is Faith?
What is Faith?
3 Nails + 1 Cross = forgiven10.5K visualizações
the churchthe church
the church
Fernando Alombro7.9K visualizações
Mary, Our ModelMary, Our Model
Mary, Our Model
Famvin: the Worldwide Vincentian Family999 visualizações
The old and new testamentThe old and new testament
The old and new testament
juriz2K visualizações
Who Is Jesus ChristWho Is Jesus Christ
Who Is Jesus Christ
gospeltruth5.4K visualizações

Similar a Jesus Christ, His Person & Mission

Ang mensahe ni kristo at kristiyanismo Ang mensahe ni kristo at kristiyanismo
Ang mensahe ni kristo at kristiyanismo obl97
2.8K visualizações30 slides
Presentation clss tagalog version Presentation clss tagalog version
Presentation clss tagalog version Melvin Angeles
3.1K visualizações35 slides
Man's Response to God: FaithMan's Response to God: Faith
Man's Response to God: FaithRic Eguia
1.3K visualizações48 slides
The Joyful Mysteries - TagalogThe Joyful Mysteries - Tagalog
The Joyful Mysteries - TagalogSheryl Coronel
10.4K visualizações35 slides
Hesus anak ni maria propeta hindi diyosHesus anak ni maria propeta hindi diyos
Hesus anak ni maria propeta hindi diyosobl97
3.3K visualizações42 slides

Similar a Jesus Christ, His Person & Mission(20)

Ang mensahe ni kristo at kristiyanismo Ang mensahe ni kristo at kristiyanismo
Ang mensahe ni kristo at kristiyanismo
obl972.8K visualizações
Presentation clss tagalog version Presentation clss tagalog version
Presentation clss tagalog version
Melvin Angeles3.1K visualizações
Man's Response to God: FaithMan's Response to God: Faith
Man's Response to God: Faith
Ric Eguia1.3K visualizações
The Joyful Mysteries - TagalogThe Joyful Mysteries - Tagalog
The Joyful Mysteries - Tagalog
Sheryl Coronel10.4K visualizações
Hesus anak ni maria propeta hindi diyosHesus anak ni maria propeta hindi diyos
Hesus anak ni maria propeta hindi diyos
obl973.3K visualizações
Love the Lord Your GodLove the Lord Your God
Love the Lord Your God
Ric Eguia1.3K visualizações
Visita Iglesia 2014 Tagalog versionVisita Iglesia 2014 Tagalog version
Visita Iglesia 2014 Tagalog version
Fergus Ducharme31K visualizações
DOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICEDOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
DOCTRINE 9 - RESURRECTION - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
Faithworks Christian Church412 visualizações
Cfc clp orientationCfc clp orientation
Cfc clp orientation
Rodel Sinamban3.3K visualizações
Double KruzDouble Kruz
Double Kruz
Fanar3.5K visualizações
God in christianity philippinesGod in christianity philippines
God in christianity philippines
DialogueTime106 visualizações
God Promises a SaviorGod Promises a Savior
God Promises a Savior
Ric Eguia1.8K visualizações
Lesson 3 Naroroon pa Rin!Lesson 3 Naroroon pa Rin!
Lesson 3 Naroroon pa Rin!
Truth379 visualizações
Hesus anak ni mariaHesus anak ni maria
Hesus anak ni maria
Mohammad Ali717 visualizações
PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULE
Joemer Aragon13K visualizações
Christ is Risen & Will Come AgainChrist is Risen & Will Come Again
Christ is Risen & Will Come Again
Ric Eguia1.1K visualizações
The birth of jesus tagalogThe birth of jesus tagalog
The birth of jesus tagalog
Ezekiel Patacsil13.3K visualizações
Cfc clp talk 2 bro. chatCfc clp talk 2 bro. chat
Cfc clp talk 2 bro. chat
Rodel Sinamban364 visualizações

Mais de Ric Eguia

Word of Life, August 2020Word of Life, August 2020
Word of Life, August 2020Ric Eguia
130 visualizações32 slides
Word of Life, July-2020Word of Life, July-2020
Word of Life, July-2020Ric Eguia
237 visualizações38 slides
Kataga ng Buhay Hulyo-2020Kataga ng Buhay Hulyo-2020
Kataga ng Buhay Hulyo-2020Ric Eguia
242 visualizações38 slides
Pope Francis' Quotes on PovertyPope Francis' Quotes on Poverty
Pope Francis' Quotes on PovertyRic Eguia
1.7K visualizações48 slides
Pentecost sundayPentecost sunday
Pentecost sundayRic Eguia
2.1K visualizações32 slides
Knb1303Knb1303
Knb1303Ric Eguia
898 visualizações27 slides

Mais de Ric Eguia(20)

Word of Life, August 2020Word of Life, August 2020
Word of Life, August 2020
Ric Eguia130 visualizações
Word of Life, July-2020Word of Life, July-2020
Word of Life, July-2020
Ric Eguia237 visualizações
Kataga ng Buhay Hulyo-2020Kataga ng Buhay Hulyo-2020
Kataga ng Buhay Hulyo-2020
Ric Eguia242 visualizações
Pope Francis' Quotes on PovertyPope Francis' Quotes on Poverty
Pope Francis' Quotes on Poverty
Ric Eguia1.7K visualizações
Pentecost sundayPentecost sunday
Pentecost sunday
Ric Eguia2.1K visualizações
Knb1303Knb1303
Knb1303
Ric Eguia898 visualizações
Word of Life, Feb 2013Word of Life, Feb 2013
Word of Life, Feb 2013
Ric Eguia698 visualizações
Natural DecorationNatural Decoration
Natural Decoration
Ric Eguia351 visualizações
Word of Life, November 2012Word of Life, November 2012
Word of Life, November 2012
Ric Eguia372 visualizações
Sumunod ka  sa akinSumunod ka  sa akin
Sumunod ka sa akin
Ric Eguia1.1K visualizações
Teaching is a vocationTeaching is a vocation
Teaching is a vocation
Ric Eguia2.3K visualizações
The Anatomy of TemptationsThe Anatomy of Temptations
The Anatomy of Temptations
Ric Eguia1.3K visualizações
Panalangin sa Krus ng Sierra MadrePanalangin sa Krus ng Sierra Madre
Panalangin sa Krus ng Sierra Madre
Ric Eguia525 visualizações
Mga Tanong at Sagot sa RH BillMga Tanong at Sagot sa RH Bill
Mga Tanong at Sagot sa RH Bill
Ric Eguia57.2K visualizações
Jose, Asawa ni MariaJose, Asawa ni Maria
Jose, Asawa ni Maria
Ric Eguia14.3K visualizações
Bible Sharing Group Facilitators's TrainingBible Sharing Group Facilitators's Training
Bible Sharing Group Facilitators's Training
Ric Eguia3.3K visualizações
5) Liturgical Vessels, etc5) Liturgical Vessels, etc
5) Liturgical Vessels, etc
Ric Eguia1K visualizações
4) Liturgical Season4) Liturgical Season
4) Liturgical Season
Ric Eguia17.2K visualizações
3) Order of the Holy Mass3) Order of the Holy Mass
3) Order of the Holy Mass
Ric Eguia5.9K visualizações
2) Sharing in the Priesthood2) Sharing in the Priesthood
2) Sharing in the Priesthood
Ric Eguia637 visualizações

Jesus Christ, His Person & Mission

 • 2. Mateo 16:13-17 “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?”
 • 4. Sino si Jesus para sa inyo? Ano ang larawan ni Jesus para sa iyo?
 • 5. Ang iyong personal na pagkakilala kay Jesus ay malaking kinalaman sa magiging uri ng pagtungon mo sa kanya.
 • 6. Para sa akin… •Si Jesus ang Mabuting Pastol
 • 8. Sapat na ba ang mga imahen at larawan upang makilala ang tunay na Jesus?
 • 9. Sapat na ba ang magbasa ng pasyon at manood ng senakulo upang makilala si Jesus?
 • 10. Una: • Isang panghabang-buhay na gawain ang kilalanin nang tunay si Jesukristo.
 • 11. Ikalawa • Ang pagkilala kay Jesus ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang personal na relasyon sa kanya.
 • 12. Ang nananampalataya ay nabubuhay kay Jesus at si Jesus ay nabubuhay sa kanya.
 • 13. Ayon kay San Pablo “Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus, At kung ako man ay buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin” (Galacia 2:19-20).
 • 14. Ikatlo: • Iisang Persona ang Makasaysayang Jesus at si Kristong Muling Nabuhay.
 • 15. Ikapat: • Ang pagkilala kay Jesus ay nangangahulugan ng pangakong sumunod sa Kanya bilang Kanyang alagad.
 • 16. Walang katotohanang pagkilala kay Jesu-Kristo kung hiwalay sa pagtatalaga ng sarili sa Kanyang mga turo at pamamaraan ng buhay.
 • 17. Ika-lima •Kilalanin natin si Jesus mula sa Kanyang ginawa, ang kanyang mapagpalayang misyon.
 • 18. II. Ang Paglilingkod ni Jesus ng Kasaysayan. Bakit “Jesus ng Kasaysayan?”
 • 19. Una • Isinugo ng Diyos ang Kanyang Anak upang magbayad-puri sa ating mga kasalanan (1 Juan 4:10).
 • 20. Ikalawa • Dumating si Jesus upang ipahayag sa atin ang pagmamahal ng Diyos upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan Niya (Juan 3:16).
 • 21. Ikatlo • Dumating si Jesus upang maging halimbawa natin sa kabanalan.
 • 22. Ika-apat • Dumating si Jesus upang makibahagi tayo sa Kanyang pagiging Banal na Anak (2 Pedro 1:4).
 • 23. A. Si Jesus Bilang Propeta
 • 24. Bokasyon ng Propeta 1. Ipahayag ang Salita ng Diyos nang may kapangyarihan 2. Gumawa ng kababalaghan na magiging palatandaan 3. Tanggapin ang anumang kahihinatnan, maging ito man ay kamatayan.
 • 25. Ipahayag ang Salita • Nakatuon ang turo at pangaral ni Jesus sa “Kaharian ng Diyos.” Ito ay isang buhay na simbolo ng aktibong pag-iral ng Diyos sa Kanyang bayan. • “Kaharian ng Diyos” – “Eskatolohikal” = Narito na subalit hindi pa lubos.
 • 26. Gumawa ng Kababalaghan • Gumaganap si Jesus ng isang misterio ng pagpapagaling na siyang patuloy na tumatawag tungo sa personal na pananampalataya at pagiging alagad.
 • 27. Sa lahat ng pagpapagaling na ginawa ni Jesus, iisang ang kanyang mensahe: “Iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na at ipanatag ang iyong kalooban.”
 • 29. Mateo 1:21 • “Ang sanggol na ito ay pangalanan mong ‘Jesus,’ sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”
 • 30. “Jesus” ang kahulugan ay… “Ang Diyos ay kaligtasan.”
 • 31. (1) Pagliligtas Mula sa Malawakang Kasamaan • “Ang sinumang nakipagkaisa kay Kristo ay isa nang bagong nilalang” (2 Cor 5:17).
 • 32. Subalit ang paglaban sa kasamaan ay nagpapatuloy.
 • 33. Ayon kay San Pedro “Humanda kayo at magbantay. Ang diyablo ay parang leon na umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos” (1 Pedro 5:8-9).
 • 34. (2) Pagliligtas Mula sa Pang-aaping Socio-Political Paano ba nagpapalaya si Jesus?
 • 35. Una • Inilantad ni Jesus ang mapang-alipin, nakapagpapasamang kapangyarihan ng kayamanan. • Ipinakita ni Jesus ang higit na mabuti ang magbigay kaysa kumuha. • Ang pagbabahagi ay mas nakapagpapalaya kaysa pagdaramot.
 • 36. Ikalawa • Itinuro ni Jesus na anumang kapangyarihan na hindi nakaugat sa pakikiramay ay mapang-alipin at mapaniil. • “Sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat” (Mar 10:42-45). • Pagmamahal lamang ang kapangyarihang magpapalaya.
 • 37. Ikatlo • Pinalaya ni Jesus ang kanyang mga alagad sa maling ugaling-panlipunan na pinararangalan ang mga pantas at mayaman subalit hinahamak naman ang mga banyaga, kababaihan at mga itinuturing na latak ng lipunan. • Itinuro ni Jesus ang pagmamahal sa “mga maliliit” sa Kaharian (Mateo 18:10).
 • 38. Ika-apat • Pinalaya ni Jesus ang mga Hudyo mula sa kanilang panlabas na pagsunod sa relihiyon, na ayon lamang sa letra ng batas, at tinuruan sila na isaloob at isabuhay ang diwa ng batas.
 • 39. (3) Pagliligtas Mula sa Kawalang-Kabuluhan ng Buhay “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay, at di na lalakad sa kadiliman” (Juan 8:12).
 • 40. Ang aral ni Jesus ay nagbibigay kahulugan at layunin sa buhay, at pinapawi nito ang kamangmangan at kawalang pag-asa.
 • 41. III. Ang Persona ni Jesus
 • 42. Pinagtibay ng Banal na Kasulatan ang tatlong katotohanan ni Jesus: bilang totoong tao, totoong Diyos, at iisang persona.
 • 43. A. Si Jesus na Ating Kapatid: Totoong Tao
 • 44. Upang maging Tagapagligtas, si Jesus ay naging isang ganap na tao, maliban sa kasalanan.
 • 45. Mula sa ating Kredo •“Pinaglihi siya sa bisa ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.”
 • 46. “Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng Kautusan” (Gawa 4:4).
 • 47. “Si Jesus ay umunlad sa karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao” (Lukas 2:52).
 • 48. Naranasan ni Jesus ang magutom, mauhaw, at tuksuhin ng diyablo, subalit hindi nagkasala.
 • 49. Naranasan ni Jesus ang maghirap at mamatay sa krus.
 • 50. B. Si Jesus, Ating Panginoon, Bugtong na Anak ng Diyos.
 • 51. Si Jesus ang Salita ng Diyos na nagkatawang-tao. Isinalang ni Santa Maria sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
 • 52. Saksi ang mga alagad na si Jesus ay namatay sa krus, muling nabuhay at umakyat sa langit.
 • 53. K. Si Jesus ay Iisang Persona
 • 54. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao: Diyos na totoo at Taong totoo. Dalawang kalikasang hindi mapaghihiwalay sa iisang persona ni Kristo.
 • 56. A. Si Maria sa Banal na Kasulatan
 • 57. Sa Banal na Kasulatan, si Maria ay inihahambing sa mga dakilang tao sa Matandang Tipan.
 • 58. Si Maria ang Bagong Eba
 • 59. Ang pagsuway ni Eba sa kalooban ng Diyos ay nagbunga ng kamatayan, ang pagsunod ni Maria sa kalooban ng Diyos ay nagbunga ng kaligtasan.
 • 60. Ayon kay San Mateo, ang paglilihi ni Birheng Maria kay Jesus (Mateo 1:23) ay katuparan sa hula ni Propeta Isaias (Isaias 7:14).
 • 61. Ayon kay Propeta Isaias • “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong ‘Emmanuel,’ ang kahulugan ay ‘Kasama natin ang Diyos’ (Isa 7:14).
 • 62. May dalawang okasyon sa Banal na Kasulatan na tinawag ni Jesus ang kanyang ina, si Maria, bilang “Babae.”
 • 63. Juan 2:4, “Babae, huwag mo akong pangunahan.”
 • 64. Sa Paanan ng Krus ni Kristo “Babae, narito ang iyong anak!” At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!” (Juan 26-27).
 • 65. Ito ay upang iugnay si Maria sa “Babae” na tinutukoy sa Genesis 3:15 na magsisilang ng Tagapagligtas at magiging Tagapamagitan kaisa ng kanyang anak.
 • 66. Si Maria ang Babae sa Genesis 3:15 “Ikaw at ang babae ay laging mag-aaway. Binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban.”
 • 67. Maria, Ina ng Iglesya • Mula sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang lahat ng sumasampalataya sa kanya. Mula noon, si Maria ay itinuring na “Ina ng Iglesya.”
 • 68. Maria, Ina ng Iglesia “Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kas ama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus” (Gawa 1:14).
 • 69. (B) Si Maria sa Doktrina-Katolika Mga Dogma ng Simbahan
 • 71. 1. Maria, Ina ng Diyos • Dahil sa dalawang kalikasan ni Kristo (Diyos at Tao) na hindi mapaghihiwalay, si Maria ay naging ina ni Jesus: tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya si Maria ay naging “Ina ng Diyos” dahil kay Jesus. Subalit si Maria ay nanatili pa ring tao.
 • 73. 2. Maria, Mahal na Birhen • Ang “perpetual virginity” ni Maria ay hindi lamang kawalan ng sekswal na pakikipagtalik, kundi isang positibong pagpapahalaga ng ganap at personal niyang dangal sa paghahandog niya ng buong sarili sa Diyos.
 • 75. 3. Immaculada Concepcion • Sa Genesis 3:15, sinabi ng Diyos sa diyablo: “Ikaw at ang babae ay laging mag-aaway, binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban.” • Si Maria ang babaeng pinili na sa simula pa ng panahon.
 • 76. Ang babaeng tinutukoy ay hindi pwedeng maging si Eba, sapagkat siya ay nahulog sa kapangyarihan ng diyablo.
 • 77. Ang tinutukoy ay isang babaeng hindi magkakasala, sapagkat iingatan siya ng Diyos na hindi mabahiran ng kasalanan dahil siya ang magsisilang sa Anak ng Diyos.
 • 78. Maria, Iniak yat sa Langit, Kata wan at Kaluluwa
 • 79. 4. Maluwalhating Pag-akyat sa Langit • Dahil si Maria ay ipinaglihi at nabuhay na walang kasalanan hanggang kamatayan, siya na nabuhay sa pananampalataya, siya na unang tumanggap sa Tagapagligtas sa kanyang buhay, ay ginantimpalaan ng Diyos na hindi makaranas ng kamatayan at pagkabulok.
 • 80. Maria, Tagapamagitan … To Jesus, through Mary.
 • 81. 5. Tagapamagitan • Ang pamamagitan ni Maria ay hindi nakababawas o nakadaragdag, sa anumang paraan, sa bukod tanging pamamagitan ni Kristo (1 Tim 2:5-6).
 • 82. Si Maria, bilang tagapamagitan, ay bilang pakikiisa lamang sa kanyang Anak na si Jesus.