طرح هواکش فاضلاب لوازم بهداشتي در آشپزخانه

Reza Mehvari
Reza MehvariMechanical Engineer em Mangan Co.

هواکش

( ‫هواکش‬ ‫و‬ ‫فاضالب‬ ‫مشترک‬ ‫سیستم‬‫بهداشتي‬ ‫لوازم‬ ‫فاضالب‬ ‫هواکش‬ ‫طرح‬
‫آشپزخانه‬ ‫در‬)
‫مبحث‬ ‫طبق‬61‫مل‬ ‫مقررات‬‫ي‬‫و‬ ‫ساختمان‬‫ي‬‫را‬‫ي‬‫سال‬ ‫ش‬16‫بند‬61-5-2-3
‫بب‬ ‫زن‬ ‫اله‬‫سال‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫بايد‬ ‫التي‬‫ال‬‫باداي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫ي‬ ‫خرو‬ ‫خ‬ ‫ال‬‫فاضال‬
‫فاض‬ ‫افقي‬ ‫ياخة‬‫يز‬ ‫متل‬ ‫ير‬ ‫مزار‬ ‫اام‬ ‫ازاة‬ ‫يا‬ ‫خ‬:
-‫بايد‬ ‫بادايتي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫با‬ ‫پارچب‬ ‫يك‬ ‫ء‬ ‫زن‬ ‫سه‬.
-‫ازاب‬ ‫بب‬ ‫ستقه‬ ‫غهرم‬ ‫طزر‬ ‫بب‬ ‫ي‬ ‫خرو‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬‫هدايت‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫شي‬ ‫ك‬
‫يز‬.
-.‫آخ‬ ‫ن‬ ‫مخا‬ ‫سرري‬ ‫ازاة‬
‫ند‬ ‫ب‬ ‫طبق‬ ‫و‬61-1-2-6‫يد‬ ‫با‬ ‫طراحي‬ ‫ر‬ ‫حث‬ ‫مب‬ ‫مان‬ ‫ه‬ ‫ااف‬‫هزا‬‫بب‬
‫ة‬ ‫دا‬ ‫ا‬‫كافي‬‫ا‬‫ازاب‬‫شي‬ ‫ك‬‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬‫خارج‬‫يا‬‫بب‬‫آن‬‫وار‬‫يز‬‫و‬
‫تا‬‫ا‬‫ستن‬‫يك‬‫آخ‬‫هزابند‬‫زن‬ ‫سه‬‫ها‬‫بر‬‫اثر‬‫شار‬‫ف‬‫معكزس‬‫يا‬‫مكش‬
‫ي‬ ‫ز‬ ‫سه‬‫هري‬ ‫لز‬‫يز‬.‫برا‬‫ي‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫منظزر‬‫برا‬‫ي‬‫هر‬‫س‬‫ه‬‫زن‬‫با‬‫ي‬‫ست‬‫ي‬
‫ازاب‬‫هزاکش‬‫پ‬‫ه‬‫ش‬‫ب‬‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫مز‬.‫اما‬‫طبق‬‫طرحاا‬‫ي‬‫مندرج‬‫ر‬‫مبحث‬
‫مذکزر‬‫م‬‫ه‬‫تزان‬‫برا‬‫ي‬‫چند‬‫س‬‫ه‬‫يرا‬ ‫تحت‬ ‫زن‬‫ي‬‫ط‬‫ي‬‫ا‬ ‫فقط‬‫ي‬‫هزاکش‬ ‫ک‬
. ‫مز‬ ‫ا‬ ‫اسالت‬‫بن‬ ‫ر‬‫د‬61-1-2-66‫مبحث‬‫فزق‬‫آمد‬‫سيیسيتم‬ ‫که‬
‫هواكش‬ ‫و‬ ‫ضالب‬ ‫فا‬ ‫شترك‬ ‫م‬‫سهنك‬ ،‫تخلهب‬ ‫عل‬ ،‫شزي‬ ‫ك‬ ‫براي‬ ‫فقط‬ ‫را‬
‫مي‬ ‫شزيي‬ ‫ست‬ ‫و‬ ‫شزمي‬ ‫ظرف‬‫ا‬ . ‫كر‬ ‫لب‬ ‫تزان‬‫ي‬‫ب‬ ‫خا‬ ‫يپ‬ ‫آ‬ ‫با‬ ‫طرح‬ ‫ن‬
‫ا‬‫ي‬‫را‬‫ي‬‫ش‬‫ک‬ ‫ازاب‬ ‫ب‬ ‫مز‬ ‫کب‬‫ي‬‫ر‬ ‫آن‬‫ي‬‫هماهنگ‬ ‫يد‬ ‫ا‬ ‫شان‬ ‫ر‬
‫ازاة‬ .‫است‬‫عن‬ ‫بب‬ ‫حال‬ ‫عهن‬ ‫ر‬ ‫مشترك‬ ‫سهست‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫فاض‬‫هزاكش‬ ‫زان‬
‫مي‬ ‫عم‬ ‫ه‬ ‫التي‬‫ال‬‫باداي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬‫ازاب‬ ‫اين‬ ‫امي‬ ‫اطر‬ .‫كند‬‫ها‬D‫بايد‬
‫ست‬‫ارااب‬ ‫برابر‬ ‫ك‬‫يمارة‬ ‫دول‬61-1-2-61-‫ت‬‫لال‬ ‫ات‬ .‫يد‬ ‫با‬
‫لال‬‫ات‬ ‫امات‬ ‫اا‬ ‫رعايت‬ ‫با‬ ‫شترك‬‫م‬ ‫افقي‬ ‫ازاة‬ ‫اين‬ ‫بب‬ ‫شك‬ ‫خ‬ ‫هزاكش‬
‫ك‬ ‫براي‬ ‫بايد‬ ‫هزاكش‬ ‫ازاة‬ ‫اين‬ .‫الد‬‫بايال‬ ‫آن‬ ‫الهب‬‫يال‬ ‫و‬ ‫هزاكش‬ ‫ازاة‬
D.F.U.،‫التي‬‫بادايال‬ ‫ب‬ ‫ازا‬‫دا‬ ‫ا‬‫بنابرا‬ . ‫الز‬‫يال‬ ‫هري‬‫ي‬‫ال‬‫سال‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ه‬‫نک‬
‫النز‬‫ظرفشال‬‫يي‬‫باالتر‬ ‫کب‬‫ي‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫ترا‬ ‫ن‬‫ي‬‫ال‬‫سال‬ ‫ن‬‫ه‬‫م‬ ‫ار‬ ‫الت‬‫ال‬‫س‬‫ه‬‫تزان‬
‫مز‬ ‫ا‬ ‫الت‬‫ال‬‫اس‬ ‫آن‬ ‫ا‬ ‫الک‬‫ال‬‫خش‬ ‫هزاکش‬ ‫ات‬.‫آن‬ ‫خ‬ ‫ال‬‫ال‬‫فاض‬ ‫ازاب‬ ‫اذا‬
‫ساس‬ ‫برا‬ ‫اما‬ ‫اا‬D‫با‬‫ي‬‫ست‬‫ي‬‫خ‬ ‫هزاکش‬ ‫و‬ . ‫يز‬ ‫را‬ ‫ا‬‫ش‬‫ک‬d‫لف‬ ‫حداا‬
‫سا‬‫ي‬D‫پ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ش‬‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ر‬.
‫برا‬ ‫تر‬ ‫هواکش‬ ‫طرح‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫لوازم‬ ‫گروه‬‫ي‬
‫مبحث‬ ‫طبق‬61‫مل‬ ‫مقررات‬‫ي‬‫و‬ ‫ساختمان‬‫ي‬‫را‬‫ي‬‫سال‬ ‫ش‬16‫بند‬61-5-2-3
‫بب‬ ‫زن‬ ‫اله‬‫سال‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫بايد‬ ‫التي‬‫ال‬‫باداي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫ي‬ ‫خرو‬ ‫خ‬ ‫ال‬‫فاضال‬
‫ياخة‬‫يز‬ ‫متل‬ ‫ير‬ ‫مزار‬ ‫اام‬ ‫ازاة‬ ‫يا‬ ‫خ‬ ‫فاض‬ ‫افقي‬:
-‫بايد‬ ‫بادايتي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫با‬ ‫پارچب‬ ‫يك‬ ‫ء‬ ‫زن‬ ‫سه‬
-‫ازاب‬ ‫بب‬ ‫ستقه‬ ‫غهرم‬ ‫طزر‬ ‫بب‬ ‫ي‬ ‫خرو‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬‫هدايت‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫شي‬ ‫ك‬
‫يز‬
-.‫آخ‬ ‫ن‬ ‫مخا‬ ‫سرري‬ ‫ازاة‬
‫ند‬ ‫ب‬ ‫طبق‬ ‫و‬61-1-2-6‫يد‬ ‫با‬ ‫طراحي‬ ‫ر‬ ‫حث‬ ‫مب‬ ‫مان‬ ‫ه‬ ‫ااف‬‫هزا‬‫بب‬
‫ة‬ ‫دا‬ ‫ا‬‫كافي‬‫ا‬‫ازاب‬‫شي‬ ‫ك‬‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬‫خارج‬‫يا‬‫بب‬‫آن‬‫وار‬‫يز‬‫و‬
‫تا‬‫ا‬‫ستن‬‫يك‬‫آخ‬‫هزابند‬‫زن‬ ‫سه‬‫ها‬‫بر‬‫اثر‬‫شار‬‫ف‬‫معكزس‬‫يا‬‫مكش‬
‫ي‬ ‫ز‬ ‫سه‬‫هري‬ ‫لز‬‫يز‬.‫برا‬‫ي‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫منظزر‬‫برا‬‫ي‬‫هر‬‫س‬‫ه‬‫قزن‬‫با‬‫ي‬‫ست‬‫ي‬
‫ازاب‬‫هزاک‬‫پ‬ ‫ش‬‫ه‬‫ب‬ ‫ش‬‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫طرحاا‬ ‫طبق‬ ‫اما‬ . ‫مز‬‫ي‬‫مبحث‬ ‫ر‬ ‫مندرج‬
‫م‬ ‫مذکزر‬‫ه‬‫برا‬ ‫تزان‬‫ي‬‫س‬ ‫چند‬‫ه‬‫يرا‬ ‫تحت‬ ‫زن‬‫ي‬‫ط‬‫ي‬‫ا‬ ‫فقط‬‫ي‬‫هزاکش‬ ‫ک‬
‫بند‬ ‫ر‬ . ‫مز‬ ‫ا‬ ‫الت‬‫ال‬‫اس‬61-1-2-7‫رو‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ‫آمد‬ ‫فزق‬ ‫مبحث‬
‫ب‬ ‫ازا‬‫بادايتي‬‫ر‬‫ي‬‫ک‬،‫طبقب‬‫کب‬‫ر‬‫ي‬‫ک‬‫حماب‬‫کام‬‫و‬‫ي‬‫ا‬‫حداکثر‬
‫ر‬‫و‬‫حماب‬‫مجاور‬‫ستند‬ ‫ه‬،‫مي‬‫تزان‬‫هزاكش‬‫تر‬‫اف‬‫ق‬‫ي‬. ‫مز‬ ‫لب‬
‫ا‬‫ي‬‫سرو‬ ‫با‬ ‫طرح‬ ‫ن‬‫ي‬‫و‬ ‫س‬‫ا‬ ‫حماب‬‫ي‬‫را‬‫ي‬‫ش‬ ‫ک‬ ‫ازاب‬ ‫کب‬‫ي‬‫ر‬ ‫آن‬‫ي‬‫بب‬ ‫ر‬
‫طزس‬ ‫گ‬ ‫ر‬‫ي‬.‫است‬ ‫هماهنگ‬ ‫يد‬ ‫ا‬ ‫شان‬
‫خ‬ ‫ض‬‫فا‬ ‫ازاة‬ ‫عنزان‬ ‫بب‬ ‫ست‬ ‫باال‬ ‫يتي‬‫بادا‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫براي‬ ‫تر‬ ‫هزاكش‬
‫مي‬ ‫عم‬ ‫هزاكش‬ ‫عنزان‬ ‫بب‬ ‫الت‬‫ال‬‫س‬ ‫پايهن‬ ‫براي‬ ‫و‬‫ا‬ ‫تر‬ ‫هزاكش‬ .‫كند‬
‫پايهن‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫لال‬ ‫ات‬ ‫قطة‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫يروع‬ ‫شك‬ ‫خ‬ ‫هزاكش‬ ‫لال‬ ‫ات‬ ‫مح‬
‫امب‬ ‫ا‬ ، ‫الالالد‬‫يال‬ ‫منظزر‬ ‫آن‬ ‫براي‬ ‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫كب‬ ، ‫ا‬ ‫الالالت‬‫سال‬ ‫ترين‬
‫مي‬.‫يابد‬‫بب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫صزرت‬ ‫بب‬ ‫بايد‬ ‫يتي‬ ‫بادا‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫ا‬ ‫يك‬ ‫هر‬
‫شك‬ ‫خ‬ ‫هزاكش‬ . ‫يز‬ ‫ل‬ ‫مت‬ ،‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫ازاة‬ ‫يا‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫افقي‬ ‫ياخب‬
‫ازاة‬ ‫بب‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫افقي‬ ‫ازاة‬ ‫بب‬ ‫الالالتقهما‬‫مسال‬ ‫د‬ ‫تزا‬ ‫مي‬
‫يتي‬ ‫بادا‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫ا‬ ‫يكي‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬(‫ضطراري‬ ‫ا‬ ‫يزي‬ ‫كف‬ ‫بب‬)‫ل‬ ‫مت‬
‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫كب‬ ‫التي‬‫بادايال‬ ‫الهلة‬‫وسال‬ ‫يك‬ ‫فقط‬ ‫حداكثر‬ . ‫الز‬‫يال‬‫آن‬ ‫براي‬
‫شك‬ ‫خ‬ ‫هزاكش‬ ‫لال‬ ‫ات‬ ‫قطة‬ ‫ست‬ ‫باال‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫تزا‬ ‫مي‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫يد‬ ‫منظزر‬
‫الد‬‫بايال‬ ‫التب‬‫ايال‬ ‫ارار‬ ،‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫ازاة‬ ‫بب‬‫اطر‬‫امي‬‫ازاة‬‫هزاكش‬
‫تر‬‫ر‬‫ههچ‬‫مقطعي‬‫بايد‬‫كزچكتر‬‫ا‬‫اطر‬‫امي‬‫ازاة‬‫خ‬ ‫فاض‬‫متل‬
‫بب‬‫ياخة‬‫افقي‬‫خ‬ ‫فاض‬(‫هزاكش‬‫تر‬)‫ر‬‫آن‬‫مقطع‬‫بايد‬.‫اطر‬‫امي‬
‫ازاة‬‫هزاكش‬‫تر‬‫ر‬‫هر‬‫مقطع‬.‫سب‬ ‫برح‬D.F.U‫كب‬ ‫يتي‬ ‫بادا‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ .
‫مي‬ ‫تخلهب‬ ‫ازاب‬ ‫اين‬ ‫بب‬‫الت‬‫ال‬‫س‬ ،‫د‬ ‫الز‬‫ال‬‫ي‬‫دول‬ ‫ارااب‬ ‫برابر‬ ‫بايد‬ ‫ك‬
( ‫يمارة‬7-2-1-61” )‫ااف‬( “3.‫بايد‬ )
‫پامهن‬ ‫ر‬ ،‫ري‬ ‫ي‬ ‫التي‬‫بادايال‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫خ‬ ‫ال‬‫فاضال‬ ‫ازاة‬ ‫كب‬ ‫الزرتي‬‫صال‬ ‫ر‬
‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫افقي‬ ‫يالاخة‬ ‫اين‬ ‫بب‬ ‫ست‬(‫تر‬ ‫هزاكش‬)‫با‬ ‫يز‬ ‫متلال‬‫ي‬‫د‬
‫هزاكش‬ ‫اا‬ ‫آ‬ ‫براي‬. ‫يز‬ ‫بهني‬ ‫پهش‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫دا‬

Recomendados

Interpol bringing the united states to justice (persian) por
Interpol  bringing the united states to justice (persian)Interpol  bringing the united states to justice (persian)
Interpol bringing the united states to justice (persian)VogelDenise
296 visualizações12 slides
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان حاسب آلي للشهادة الإعدادية الترم الثانى por
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان حاسب آلي للشهادة الإعدادية الترم الثانىموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان حاسب آلي للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان حاسب آلي للشهادة الإعدادية الترم الثانىملزمتي
8K visualizações12 slides
موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة por
موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامةموقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة
موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامةملزمتي
5K visualizações46 slides
شرح لامية ابن الوردي للدكتور حسين العوايشة por
شرح لامية ابن الوردي للدكتور حسين العوايشةشرح لامية ابن الوردي للدكتور حسين العوايشة
شرح لامية ابن الوردي للدكتور حسين العوايشةabuhuraira_algazawi
2.6K visualizações110 slides
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأول por
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع  الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع  الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأولlegallab7
239 visualizações198 slides
بحث عن العمارة الرومانية + تاريخ عمارة 1 por
بحث عن العمارة الرومانية + تاريخ عمارة 1بحث عن العمارة الرومانية + تاريخ عمارة 1
بحث عن العمارة الرومانية + تاريخ عمارة 1غمدان العنسي
11K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Recursos innovadors d'anglés por
Recursos innovadors d'anglésRecursos innovadors d'anglés
Recursos innovadors d'anglésaannalop
272 visualizações10 slides
Discapacitats: Futbol per a cecs por
Discapacitats: Futbol per a cecsDiscapacitats: Futbol per a cecs
Discapacitats: Futbol per a cecsAlbert Molins
228 visualizações7 slides
BLDC Motors: Costs Competitive with High-Grade Brush Motors por
BLDC Motors: Costs Competitive with High-Grade Brush Motors BLDC Motors: Costs Competitive with High-Grade Brush Motors
BLDC Motors: Costs Competitive with High-Grade Brush Motors Sinotech | Custom Engineered Motors & Mechanical Parts
1.1K visualizações1 slide
City Nostra - The Origins por
City Nostra - The Origins City Nostra - The Origins
City Nostra - The Origins Pau Yanez
4.3K visualizações21 slides
BLDC Motors vs. Brush DC Motors: Understanding the Differences [Infographic] por
BLDC Motors vs. Brush DC Motors: Understanding the Differences [Infographic] BLDC Motors vs. Brush DC Motors: Understanding the Differences [Infographic]
BLDC Motors vs. Brush DC Motors: Understanding the Differences [Infographic] Sinotech | Custom Engineered Motors & Mechanical Parts
906 visualizações1 slide
Discapacitats: Futbol per a cecs por
Discapacitats: Futbol per a cecsDiscapacitats: Futbol per a cecs
Discapacitats: Futbol per a cecsAlbert Molins
1.2K visualizações7 slides

Destaque(13)

Recursos innovadors d'anglés por aannalop
Recursos innovadors d'anglésRecursos innovadors d'anglés
Recursos innovadors d'anglés
aannalop272 visualizações
Discapacitats: Futbol per a cecs por Albert Molins
Discapacitats: Futbol per a cecsDiscapacitats: Futbol per a cecs
Discapacitats: Futbol per a cecs
Albert Molins228 visualizações
City Nostra - The Origins por Pau Yanez
City Nostra - The Origins City Nostra - The Origins
City Nostra - The Origins
Pau Yanez4.3K visualizações
Discapacitats: Futbol per a cecs por Albert Molins
Discapacitats: Futbol per a cecsDiscapacitats: Futbol per a cecs
Discapacitats: Futbol per a cecs
Albert Molins1.2K visualizações
2015 analyst day presentation v13 for website por EnLinkMidstreamLLC
2015 analyst day presentation  v13 for website2015 analyst day presentation  v13 for website
2015 analyst day presentation v13 for website
EnLinkMidstreamLLC4.3K visualizações
Skyscrapers por rmisrahi
SkyscrapersSkyscrapers
Skyscrapers
rmisrahi1.3K visualizações
Buku panduan untuk menghadapi ujian praktek nasional por Yanh Jo'e
Buku panduan untuk menghadapi ujian praktek nasionalBuku panduan untuk menghadapi ujian praktek nasional
Buku panduan untuk menghadapi ujian praktek nasional
Yanh Jo'e1.7K visualizações
TKJ - Koputer generasi Kelima por Yanh Jo'e
TKJ - Koputer generasi KelimaTKJ - Koputer generasi Kelima
TKJ - Koputer generasi Kelima
Yanh Jo'e3K visualizações
Elem close reading por eboykin123
Elem close readingElem close reading
Elem close reading
eboykin1231.4K visualizações
Six minute solutions 3 5 por eboykin123
Six minute solutions 3 5Six minute solutions 3 5
Six minute solutions 3 5
eboykin1231.6K visualizações

Similar a طرح هواکش فاضلاب لوازم بهداشتي در آشپزخانه

Osol emani dar drodgari por
Osol emani dar drodgariOsol emani dar drodgari
Osol emani dar drodgariدانشجویان بهداشت حرفه ای
7 visualizações14 slides
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net por
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.netSaeed Hakimi
88 visualizações12 slides
آرماتوربندی استخر por
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخرbahareq
7 visualizações6 slides
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf por
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfکتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfMehriEmami1
5 visualizações22 slides
13th polymernameh por
13th polymernameh13th polymernameh
13th polymernamehheliad
42 visualizações11 slides
گيت ولو گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-... por
گيت ولو  گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-...گيت ولو  گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-...
گيت ولو گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-...davood 1156
127 visualizações3 slides

Similar a طرح هواکش فاضلاب لوازم بهداشتي در آشپزخانه(9)

2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net por Saeed Hakimi
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
Saeed Hakimi88 visualizações
آرماتوربندی استخر por bahareq
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخر
bahareq7 visualizações
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf por MehriEmami1
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfکتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
MehriEmami15 visualizações
13th polymernameh por heliad
13th polymernameh13th polymernameh
13th polymernameh
heliad42 visualizações
گيت ولو گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-... por davood 1156
گيت ولو  گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-...گيت ولو  گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-...
گيت ولو گلوب ولو - كنترل ولو فيشر - كنترل ولو ماسونيلان - كنترل ولو سامسون-...
davood 1156127 visualizações
بسته بندی فعال درصنایع غذایی و نقش آن در حفظ کیفیت و ماندگاری فرآورده های شکلات por Saeed Ranjbaryan
بسته بندی فعال درصنایع غذایی و نقش آن در حفظ کیفیت و ماندگاری فرآورده های شکلات بسته بندی فعال درصنایع غذایی و نقش آن در حفظ کیفیت و ماندگاری فرآورده های شکلات
بسته بندی فعال درصنایع غذایی و نقش آن در حفظ کیفیت و ماندگاری فرآورده های شکلات
Saeed Ranjbaryan799 visualizações
Pasokh fasl 3_sevom por Ali Keramat
Pasokh fasl 3_sevomPasokh fasl 3_sevom
Pasokh fasl 3_sevom
Ali Keramat1.4K visualizações
بتن شاتکریت چیست؟ por bahareq
بتن شاتکریت چیست؟بتن شاتکریت چیست؟
بتن شاتکریت چیست؟
bahareq46 visualizações

طرح هواکش فاضلاب لوازم بهداشتي در آشپزخانه

 • 1. ( ‫هواکش‬ ‫و‬ ‫فاضالب‬ ‫مشترک‬ ‫سیستم‬‫بهداشتي‬ ‫لوازم‬ ‫فاضالب‬ ‫هواکش‬ ‫طرح‬ ‫آشپزخانه‬ ‫در‬) ‫مبحث‬ ‫طبق‬61‫مل‬ ‫مقررات‬‫ي‬‫و‬ ‫ساختمان‬‫ي‬‫را‬‫ي‬‫سال‬ ‫ش‬16‫بند‬61-5-2-3 ‫بب‬ ‫زن‬ ‫اله‬‫سال‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫بايد‬ ‫التي‬‫ال‬‫باداي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫ي‬ ‫خرو‬ ‫خ‬ ‫ال‬‫فاضال‬ ‫فاض‬ ‫افقي‬ ‫ياخة‬‫يز‬ ‫متل‬ ‫ير‬ ‫مزار‬ ‫اام‬ ‫ازاة‬ ‫يا‬ ‫خ‬: -‫بايد‬ ‫بادايتي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫با‬ ‫پارچب‬ ‫يك‬ ‫ء‬ ‫زن‬ ‫سه‬. -‫ازاب‬ ‫بب‬ ‫ستقه‬ ‫غهرم‬ ‫طزر‬ ‫بب‬ ‫ي‬ ‫خرو‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬‫هدايت‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫شي‬ ‫ك‬ ‫يز‬. -.‫آخ‬ ‫ن‬ ‫مخا‬ ‫سرري‬ ‫ازاة‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫طبق‬ ‫و‬61-1-2-6‫يد‬ ‫با‬ ‫طراحي‬ ‫ر‬ ‫حث‬ ‫مب‬ ‫مان‬ ‫ه‬ ‫ااف‬‫هزا‬‫بب‬ ‫ة‬ ‫دا‬ ‫ا‬‫كافي‬‫ا‬‫ازاب‬‫شي‬ ‫ك‬‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬‫خارج‬‫يا‬‫بب‬‫آن‬‫وار‬‫يز‬‫و‬ ‫تا‬‫ا‬‫ستن‬‫يك‬‫آخ‬‫هزابند‬‫زن‬ ‫سه‬‫ها‬‫بر‬‫اثر‬‫شار‬‫ف‬‫معكزس‬‫يا‬‫مكش‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫سه‬‫هري‬ ‫لز‬‫يز‬.‫برا‬‫ي‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫منظزر‬‫برا‬‫ي‬‫هر‬‫س‬‫ه‬‫زن‬‫با‬‫ي‬‫ست‬‫ي‬ ‫ازاب‬‫هزاکش‬‫پ‬‫ه‬‫ش‬‫ب‬‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫مز‬.‫اما‬‫طبق‬‫طرحاا‬‫ي‬‫مندرج‬‫ر‬‫مبحث‬ ‫مذکزر‬‫م‬‫ه‬‫تزان‬‫برا‬‫ي‬‫چند‬‫س‬‫ه‬‫يرا‬ ‫تحت‬ ‫زن‬‫ي‬‫ط‬‫ي‬‫ا‬ ‫فقط‬‫ي‬‫هزاکش‬ ‫ک‬ . ‫مز‬ ‫ا‬ ‫اسالت‬‫بن‬ ‫ر‬‫د‬61-1-2-66‫مبحث‬‫فزق‬‫آمد‬‫سيیسيتم‬ ‫که‬ ‫هواكش‬ ‫و‬ ‫ضالب‬ ‫فا‬ ‫شترك‬ ‫م‬‫سهنك‬ ،‫تخلهب‬ ‫عل‬ ،‫شزي‬ ‫ك‬ ‫براي‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫مي‬ ‫شزيي‬ ‫ست‬ ‫و‬ ‫شزمي‬ ‫ظرف‬‫ا‬ . ‫كر‬ ‫لب‬ ‫تزان‬‫ي‬‫ب‬ ‫خا‬ ‫يپ‬ ‫آ‬ ‫با‬ ‫طرح‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ي‬‫را‬‫ي‬‫ش‬‫ک‬ ‫ازاب‬ ‫ب‬ ‫مز‬ ‫کب‬‫ي‬‫ر‬ ‫آن‬‫ي‬‫هماهنگ‬ ‫يد‬ ‫ا‬ ‫شان‬ ‫ر‬ ‫ازاة‬ .‫است‬‫عن‬ ‫بب‬ ‫حال‬ ‫عهن‬ ‫ر‬ ‫مشترك‬ ‫سهست‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫فاض‬‫هزاكش‬ ‫زان‬ ‫مي‬ ‫عم‬ ‫ه‬ ‫التي‬‫ال‬‫باداي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬‫ازاب‬ ‫اين‬ ‫امي‬ ‫اطر‬ .‫كند‬‫ها‬D‫بايد‬ ‫ست‬‫ارااب‬ ‫برابر‬ ‫ك‬‫يمارة‬ ‫دول‬61-1-2-61-‫ت‬‫لال‬ ‫ات‬ .‫يد‬ ‫با‬ ‫لال‬‫ات‬ ‫امات‬ ‫اا‬ ‫رعايت‬ ‫با‬ ‫شترك‬‫م‬ ‫افقي‬ ‫ازاة‬ ‫اين‬ ‫بب‬ ‫شك‬ ‫خ‬ ‫هزاكش‬ ‫ك‬ ‫براي‬ ‫بايد‬ ‫هزاكش‬ ‫ازاة‬ ‫اين‬ .‫الد‬‫بايال‬ ‫آن‬ ‫الهب‬‫يال‬ ‫و‬ ‫هزاكش‬ ‫ازاة‬
 • 2. D.F.U.،‫التي‬‫بادايال‬ ‫ب‬ ‫ازا‬‫دا‬ ‫ا‬‫بنابرا‬ . ‫الز‬‫يال‬ ‫هري‬‫ي‬‫ال‬‫سال‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ه‬‫نک‬ ‫النز‬‫ظرفشال‬‫يي‬‫باالتر‬ ‫کب‬‫ي‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫ترا‬ ‫ن‬‫ي‬‫ال‬‫سال‬ ‫ن‬‫ه‬‫م‬ ‫ار‬ ‫الت‬‫ال‬‫س‬‫ه‬‫تزان‬ ‫مز‬ ‫ا‬ ‫الت‬‫ال‬‫اس‬ ‫آن‬ ‫ا‬ ‫الک‬‫ال‬‫خش‬ ‫هزاکش‬ ‫ات‬.‫آن‬ ‫خ‬ ‫ال‬‫ال‬‫فاض‬ ‫ازاب‬ ‫اذا‬ ‫ساس‬ ‫برا‬ ‫اما‬ ‫اا‬D‫با‬‫ي‬‫ست‬‫ي‬‫خ‬ ‫هزاکش‬ ‫و‬ . ‫يز‬ ‫را‬ ‫ا‬‫ش‬‫ک‬d‫لف‬ ‫حداا‬ ‫سا‬‫ي‬D‫پ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ش‬‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ر‬. ‫برا‬ ‫تر‬ ‫هواکش‬ ‫طرح‬‫ي‬‫بهداشت‬ ‫لوازم‬ ‫گروه‬‫ي‬ ‫مبحث‬ ‫طبق‬61‫مل‬ ‫مقررات‬‫ي‬‫و‬ ‫ساختمان‬‫ي‬‫را‬‫ي‬‫سال‬ ‫ش‬16‫بند‬61-5-2-3 ‫بب‬ ‫زن‬ ‫اله‬‫سال‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫بايد‬ ‫التي‬‫ال‬‫باداي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫ي‬ ‫خرو‬ ‫خ‬ ‫ال‬‫فاضال‬ ‫ياخة‬‫يز‬ ‫متل‬ ‫ير‬ ‫مزار‬ ‫اام‬ ‫ازاة‬ ‫يا‬ ‫خ‬ ‫فاض‬ ‫افقي‬: -‫بايد‬ ‫بادايتي‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫با‬ ‫پارچب‬ ‫يك‬ ‫ء‬ ‫زن‬ ‫سه‬ -‫ازاب‬ ‫بب‬ ‫ستقه‬ ‫غهرم‬ ‫طزر‬ ‫بب‬ ‫ي‬ ‫خرو‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬‫هدايت‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫شي‬ ‫ك‬ ‫يز‬ -.‫آخ‬ ‫ن‬ ‫مخا‬ ‫سرري‬ ‫ازاة‬ ‫ند‬ ‫ب‬ ‫طبق‬ ‫و‬61-1-2-6‫يد‬ ‫با‬ ‫طراحي‬ ‫ر‬ ‫حث‬ ‫مب‬ ‫مان‬ ‫ه‬ ‫ااف‬‫هزا‬‫بب‬ ‫ة‬ ‫دا‬ ‫ا‬‫كافي‬‫ا‬‫ازاب‬‫شي‬ ‫ك‬‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬‫خارج‬‫يا‬‫بب‬‫آن‬‫وار‬‫يز‬‫و‬ ‫تا‬‫ا‬‫ستن‬‫يك‬‫آخ‬‫هزابند‬‫زن‬ ‫سه‬‫ها‬‫بر‬‫اثر‬‫شار‬‫ف‬‫معكزس‬‫يا‬‫مكش‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫سه‬‫هري‬ ‫لز‬‫يز‬.‫برا‬‫ي‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫منظزر‬‫برا‬‫ي‬‫هر‬‫س‬‫ه‬‫قزن‬‫با‬‫ي‬‫ست‬‫ي‬ ‫ازاب‬‫هزاک‬‫پ‬ ‫ش‬‫ه‬‫ب‬ ‫ش‬‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫طرحاا‬ ‫طبق‬ ‫اما‬ . ‫مز‬‫ي‬‫مبحث‬ ‫ر‬ ‫مندرج‬ ‫م‬ ‫مذکزر‬‫ه‬‫برا‬ ‫تزان‬‫ي‬‫س‬ ‫چند‬‫ه‬‫يرا‬ ‫تحت‬ ‫زن‬‫ي‬‫ط‬‫ي‬‫ا‬ ‫فقط‬‫ي‬‫هزاکش‬ ‫ک‬ ‫بند‬ ‫ر‬ . ‫مز‬ ‫ا‬ ‫الت‬‫ال‬‫اس‬61-1-2-7‫رو‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ‫آمد‬ ‫فزق‬ ‫مبحث‬ ‫ب‬ ‫ازا‬‫بادايتي‬‫ر‬‫ي‬‫ک‬،‫طبقب‬‫کب‬‫ر‬‫ي‬‫ک‬‫حماب‬‫کام‬‫و‬‫ي‬‫ا‬‫حداکثر‬ ‫ر‬‫و‬‫حماب‬‫مجاور‬‫ستند‬ ‫ه‬،‫مي‬‫تزان‬‫هزاكش‬‫تر‬‫اف‬‫ق‬‫ي‬. ‫مز‬ ‫لب‬
 • 3. ‫ا‬‫ي‬‫سرو‬ ‫با‬ ‫طرح‬ ‫ن‬‫ي‬‫و‬ ‫س‬‫ا‬ ‫حماب‬‫ي‬‫را‬‫ي‬‫ش‬ ‫ک‬ ‫ازاب‬ ‫کب‬‫ي‬‫ر‬ ‫آن‬‫ي‬‫بب‬ ‫ر‬ ‫طزس‬ ‫گ‬ ‫ر‬‫ي‬.‫است‬ ‫هماهنگ‬ ‫يد‬ ‫ا‬ ‫شان‬ ‫خ‬ ‫ض‬‫فا‬ ‫ازاة‬ ‫عنزان‬ ‫بب‬ ‫ست‬ ‫باال‬ ‫يتي‬‫بادا‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫براي‬ ‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫مي‬ ‫عم‬ ‫هزاكش‬ ‫عنزان‬ ‫بب‬ ‫الت‬‫ال‬‫س‬ ‫پايهن‬ ‫براي‬ ‫و‬‫ا‬ ‫تر‬ ‫هزاكش‬ .‫كند‬ ‫پايهن‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫لال‬ ‫ات‬ ‫قطة‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫يروع‬ ‫شك‬ ‫خ‬ ‫هزاكش‬ ‫لال‬ ‫ات‬ ‫مح‬ ‫امب‬ ‫ا‬ ، ‫الالالد‬‫يال‬ ‫منظزر‬ ‫آن‬ ‫براي‬ ‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫كب‬ ، ‫ا‬ ‫الالالت‬‫سال‬ ‫ترين‬ ‫مي‬.‫يابد‬‫بب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫صزرت‬ ‫بب‬ ‫بايد‬ ‫يتي‬ ‫بادا‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫ا‬ ‫يك‬ ‫هر‬ ‫شك‬ ‫خ‬ ‫هزاكش‬ . ‫يز‬ ‫ل‬ ‫مت‬ ،‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫ازاة‬ ‫يا‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫افقي‬ ‫ياخب‬ ‫ازاة‬ ‫بب‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫افقي‬ ‫ازاة‬ ‫بب‬ ‫الالالتقهما‬‫مسال‬ ‫د‬ ‫تزا‬ ‫مي‬ ‫يتي‬ ‫بادا‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫ا‬ ‫يكي‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬(‫ضطراري‬ ‫ا‬ ‫يزي‬ ‫كف‬ ‫بب‬)‫ل‬ ‫مت‬ ‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫كب‬ ‫التي‬‫بادايال‬ ‫الهلة‬‫وسال‬ ‫يك‬ ‫فقط‬ ‫حداكثر‬ . ‫الز‬‫يال‬‫آن‬ ‫براي‬ ‫شك‬ ‫خ‬ ‫هزاكش‬ ‫لال‬ ‫ات‬ ‫قطة‬ ‫ست‬ ‫باال‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫تزا‬ ‫مي‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫يد‬ ‫منظزر‬ ‫الد‬‫بايال‬ ‫التب‬‫ايال‬ ‫ارار‬ ،‫تر‬ ‫هزاكش‬ ‫ازاة‬ ‫بب‬‫اطر‬‫امي‬‫ازاة‬‫هزاكش‬
 • 4. ‫تر‬‫ر‬‫ههچ‬‫مقطعي‬‫بايد‬‫كزچكتر‬‫ا‬‫اطر‬‫امي‬‫ازاة‬‫خ‬ ‫فاض‬‫متل‬ ‫بب‬‫ياخة‬‫افقي‬‫خ‬ ‫فاض‬(‫هزاكش‬‫تر‬)‫ر‬‫آن‬‫مقطع‬‫بايد‬.‫اطر‬‫امي‬ ‫ازاة‬‫هزاكش‬‫تر‬‫ر‬‫هر‬‫مقطع‬.‫سب‬ ‫برح‬D.F.U‫كب‬ ‫يتي‬ ‫بادا‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ . ‫مي‬ ‫تخلهب‬ ‫ازاب‬ ‫اين‬ ‫بب‬‫الت‬‫ال‬‫س‬ ،‫د‬ ‫الز‬‫ال‬‫ي‬‫دول‬ ‫ارااب‬ ‫برابر‬ ‫بايد‬ ‫ك‬ ( ‫يمارة‬7-2-1-61” )‫ااف‬( “3.‫بايد‬ ) ‫پامهن‬ ‫ر‬ ،‫ري‬ ‫ي‬ ‫التي‬‫بادايال‬ ‫ب‬ ‫ازا‬ ‫خ‬ ‫ال‬‫فاضال‬ ‫ازاة‬ ‫كب‬ ‫الزرتي‬‫صال‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫فا‬ ‫افقي‬ ‫يالاخة‬ ‫اين‬ ‫بب‬ ‫ست‬(‫تر‬ ‫هزاكش‬)‫با‬ ‫يز‬ ‫متلال‬‫ي‬‫د‬ ‫هزاكش‬ ‫اا‬ ‫آ‬ ‫براي‬. ‫يز‬ ‫بهني‬ ‫پهش‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫دا‬