O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Family planning, Cebuano

6.019 visualizações

Publicada em

http://www.authorstream.com/reynel89/nursing/

Publicada em: Saúde e medicina
 • Login to see the comments

Family planning, Cebuano

 1. 1.
 2. 2. Misamis University<br />H. T. Feliciano Street, Ozamiz City<br />Tel Nos. 521-2917 & 521-0367<br />Email Address: mu@mu.ed.ph<br /> <br />Graduate School<br />
 3. 3. PagplanosaPamilya<br />
 4. 4. Unsaang family planning?<br />
 5. 5. Family Planning<br />Paggamitsamodernougepektibongapamaagiaronmatumanang gusto samagti-ayonngakadaghanonsaanakugagwatniini<br />Angsaktongaagwatsapagburos 3-5 katuig<br />
 6. 6. MgaBenepisyo<br />
 7. 7. AlangsaInahan<br />Paspasnimongamabawiangimongkusogpagkahumanugpagburosugpanganak<br />Maandamkasakadapagburos<br />Magkapanahonkasaimonganak, asawa, kaugalingon<br />Mas maayongamaatimanugmapadakoanganak<br />
 8. 8. AlangsaAmahan<br />Mas hayahayangpamuyosapamilya<br />Makaiponparasapagskwelaugpanginahanglansaanak<br />Makahatagugpanahonparasapamilya<br />Mahimoangmgaresponsibilidad<br />
 9. 9. AlangsamgaAnak<br />Mas mahataganugigongpanahonsapagpatotoy, pagpabakuna, saktongnutrisyon, pag-atimansangipon<br />Mahataganugigongaedukasyon, pagpanga, pag-alima, gugma, ugpagtubosasaktongpanghuna-huna<br />
 10. 10. AlangsaTibuokPamilya<br />Mas hayahayanginyongpanginabuhi<br />Adunaypanahonparasapamilya<br />Mas mabantayananginyongkahimsogugmahataganginyongmgapanginahanglan<br />
 11. 11. Mgapamaagisa family planning<br />
 12. 12. Mga artificial ngapamaagi<br />
 13. 13. Condom (parasalalaki)<br />98% ngaepektibo<br />Isu-otsalalakisagahingakinatawoayhamakighilawas<br />Epektibo kung saktoangpaggamitugpagtangtangniini<br />Makatabangaronmalikayanangmgasakitngamakuhasapakighilawas<br />
 14. 14. Injectables(parasababaye)<br />Combined Injectable Contraceptives<br />99.5% epektibo<br />1 kaineksyonlangkadabulan<br />Mahimong regular angpag-abotsaregla<br />Pwedeundanganbisagunsangoras kung gusto namagka-anak<br />
 15. 15. Progestin Only Injectable<br />99.7% epektibo<br />1 kaineksyonlangkada 3 kabulan<br />Walayepektosapagpasusougpakighilawas<br />
 16. 16. Pills (parasababaye)<br />Dilisabalsapakighilawas<br />Imnonsababayekadaadlawsaparehangoras<br />Pwedeundanganbisagunsangoras kung gusto namagka-anak<br />
 17. 17. 2 Klasesa Pills<br />Combined Oral Contraceptives (COCs)<br />99.7% epektibo<br />Pugnganangobulasyon (paggawasughinogngaitloggikansaobaryo)<br />Adunay hormone (estogen, progestin) ngamupugongsapagburossababaye<br />Dilipwedesanagpatotoy<br />
 18. 18. Progestin Only Pills (POPs)<br />99.5% epektibo<br />Naay progestin ngamupugongsaobulasyon<br />Pwedesanagpatotoykaydilimakagamaysagatassanagpatotoyngainahan<br />
 19. 19. Natural ngapamaagi<br />
 20. 20. Standard Days Method (SDM)<br />95% epektibo<br />Mugamitug cycle beads paratima-ilhansapanahonngamabingahon (fertile) angbabaye, aronmalikayanangpakighilawasugdilimaburos<br />Para samgababayenga 26-32 kaadlawangsiklo (menstrual cycle)<br />Para samgamagti-ayonngamakapugongsapakighilawas kung fertile angbaye<br />
 21. 21. Lactation Amenorrhea Method (LAM)<br />99.5 % epektibo<br />Mupugongsaobulasyonsabaye<br />Kinahanglannga:<br />Gataslangsainahanangipatotoy<br />Wala pa nibalikangreglasainahan<br />Wala pay unomkabulanangbata<br />
 22. 22. Basal Body Temperature (BBT)<br />99% epektibo<br />Aronmahibaw-an sabaye kung siyamabungaugmaburoskonmakighilawas, kwaonniyaangiyangtemperatura bag-o mubangonpaghumanugtulogug 3 kaoras o labaw pa<br />Para samgamagti-ayonngamakapugongsapakighilawas kung fertile angbaye<br />
 23. 23. Billings Ovulation/Cervical Mucus Method<br />97% epektibo<br />Obserbahansababayeangklasesa mucus/dugangamugawassaiyangpwertaaronmahibaw-an kung siyamabungahon (fertile)<br />Para samgamagti-ayonngamakapugongsapakighilawas kung fertile angbaye<br />
 24. 24. Sympto-Thermal Method<br />98% epektibo<br />Obserbahanangtemperaturauguban pang timailhannga fertile angbayesamasa mucus ngamugawassaiayngpwertaugpagsakitsa pus-on<br />Para samgamagti-ayonngamakapugongsapakighilawas kung fertile angbaye<br />
 25. 25. Permanente ngapaagi<br />
 26. 26. Intrauterine Device (IUD)<br />99.4% epektibo<br />Hangtod 10 katuigangepekto<br />Gamy ughumokngaplastikngaibutangsamatressababaye<br />Walayepektosapagpatotoyugpakighilawas<br />
 27. 27. No Scalpel Vasectomy (NSV)<br />99.9% epektibo<br />Hiktanugputlonangagianansasemilya (vas deferens) salalaki<br />Dilimakaapektosapakighilawaskangmisisugsapagkalalakini mister<br />
 28. 28. Bilateral Tubal Ligation (BTL)<br />99.5% epektibo<br />Hiktanugputlonangduhakaagianansaitlog (fallopian tube) sababaye<br />Dilimakaapektosapakighilawaskang mister<br />
 29. 29. Ang family planning bausakaklasesaaborsyon?<br />
 30. 30. DILI.<br />Angaborsyonmaoangpagpakuhasagiburos.<br />Ang family planning maoangpagpugongsapagburos.<br />Sa family planning, mapugnganangaborsyontungodkaymapugngan man angwalasaplanongapagburos.<br />
 31. 31. Makadaotbasalawasangmgapaagisa family planning?<br />
 32. 32. Dili.<br />Tananpaagisa family planning luwasugepektibo kung saktopaggamit.<br />Angmagti-ayonpwedemupiliugpamaagingauyonsailanglawasugigosailangpanginahanglanugkahimsog.<br />
 33. 33. Angpaggamitug family planning makakulangba o makadungagugganasapakighilawas?<br />
 34. 34. Lain-lain ugganasapakighilawasangkadatawo.<br />Sa kinatibuk-an, angpaggamitug contraceptives walayepektosaganasapakighilawassatawo.<br />Sa paggamitsa contraceptives, mawalaangkabalakasamagti-ayonngamagkaanakngawalasaplano.<br />Tungodani, mas gawasnonangmagti-ayonsapagpakitasapisikalngaaspetosailangpagpanggasausag-usa.<br />
 35. 35. dakobauggastoangmga family planning methods? <br />
 36. 36. Kadaghanansamga family planning methods mapalitsabotikasaubosngapresyo.<br />Naaymgakompanyanganaghatagsailangmgaempleyadoug contraceptives.<br />Anggastosapagpa-ligate, pagpavasectomy, ugpagpabutangug IUD sakopsa benefit package saPhilHealth.<br />
 37. 37. Department of Health 2010<br />Gihubadni:<br />Reynel Dan L. Galicinao, RN 2011<br />
 38. 38. DAGHANGSALAMAT!<br />SHUKRAN!<br />

×