Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio
Anúncio

W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx

 1. Ikalawang Markahan:Aralin 2 Alamat:Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan Gramatika:Pang-uri
 2. PANALANGIN
 3. LAYUNIN F7PB-Iic-d-8 Nahihinuha ang kaligirang pangkasaysayan ng binasang alamat. F7PD-IIc-d-8 Naihahambing ang binasang alamat sa napanood na alamat ayon sa mga elemento nito.
 4. MOTIBASYON (SINE TIME)
 5. MOTIBASYON Gabay na Tanong: a. Isa-isahin ang mga damdaming namayani sa inyo sa panonood b.Ano-ano ang mga pangkalahatang mensahe ng akda? c. Anong uri ng akdang pampanitikan ang inyong natunghayan?
 6. Ano-ano ang mga alamat na iyong nabasa? ALAMA T Bakit mo kinagigiliwang basahin?
 7. Napatigil ang paglaganap nito pagdating ng mgaEspanyol. Ipinasunog ang mga panitikan ng mga ninuno Ipinaanod saIlog Nagkaroon ng iba’tibang bersiyon
 8. Nagtataglay ngkababalaghan Nagpasalin-salin sa bibig ng taumbayan. Ang kulturang T sino, Indian at Arabe ay nakapag-ambag sa pag- unlad ngalamat.
 9. ANO NGA BA ANG ALAMAT?
 10. Nagsasaad kung paano nagsimulaangmga bagay
 11. KATANGIAN NG ALAMAT?
 12. Nagtataglay ng mabutiathindi mabutingkatangian  Kalinisan ng kalooban  Katapatan  katapangan  Kasakiman  Katamaran  Kalupitan  Paghihiganti  pagsumpa
 13. Paksa Katutubong kultura kaugalian kapaligiran
 14. PAGLALAHAD Dugtungang Pagbasa sa “ANG PINAGMULAN NG TAGALOG”
 15. PAGPAPAUNLAD Gabay na tanong: 1. Bahagi na ba ng kulturang Pilipino ang pagbabasa ng mga alamat? Patunayan. 2. Mayroon bang kultura, paniniwala at kaugalian ng mga Pilipino ang masasalamin sa mga alamat? Isa-isahin ito.
 16. GAWAIN
 17. Bakit mahalagang pag- aralanangiba’tibangalamat ng atingbayan? Paanomomaipapakitaang pagpapahalaga samga alamat Paano mo magagamit ang aral na taglay ng alamat sa pang- araw- araw mong pamumuhay?
 18. PAGLALAHAT ( BUKONSEPT)
 19. PAGTATAYA Tukuyin ang hinihingi sa bawat bilang. 1. Ang _______ ay isang kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay o pangyayaring pangkalikasan. 2.Ang alamat ay galing sa salitang Latin na _______ na ang ibig sabihin ay upang Mabasa (leganda,legendus,legandus) 3. Ang karaniwang paksa ng mga alamat ay tungkol sa ating katutubong _______ ___________, at ____________. (Kultura,tradisyon,kaligayahan,kaugalian
 20. PANALANGIN
 21. LAYUNIN (PN) F7PN-IIc-d-8 Naihahayag ang nakitang mensahe ng napakinggang alamat. (PB) F7PB-IIc-d-8 Nahihinuha ang kaligirang pangkasaysayan ng binasang alamat ng kabisayaan.
 22. SIMULAIN NATIN
 23. GABAY NA TANONG a. Ano-ano ang inyong mga saloobin sa napanood? b. Ibigay ang mensaheng nais iparating ng napanood.
 24. SIMULAIN NATIN 1.Nasubukan mo na bang sumuway sa inyong magulang? 2. Paano mo sila nasuway? 3.Ano ang ibinunga ng inyong pagsuway? 4.Sa inyong palagay, paano maiiwasan ng pamilya ang mga sitwasyong maaaring humantong sa pagsuway ng anak sa magulang?
 25. Pagyabungin natin! A.Magbibigay ng sariling interpretasyon ang bawat mag-aaral upang mabigyang- diin ang mga salita na makikita sa akdang babasahin.
 26. Pagyabungin natin! Mapagmahal na ama
 27. Pagyabungin natin! Mga suwail na anak
 28. Pagyabungin natin! Estranghero
 29. Pagyabungin natin!
 30. Alamat ng 7 Makasalanan
 31. PAGPAPAUNLAD (WHAT’S NEXT) Pagsasalaysay ng pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari sa tulong ng mga flow chart.
 32. Pagtalakay sa Alamat 1. Ano ang katangian ng mga dalagang labis na hinahangaan ng bawat makakita sa kanila?Ano naman ang ikinatatakot ng ama nang dahil sa katangiang ito ng kanyang mga anak? 2. Bakit hindi pumayag ang ama nang magpaalam ang kanyang mga anak na sasama sa mga binatang bago pa lang nilang nakikilala? 3. Makatwiran ba ang hindi pagpayag ng ama sa kagustuhan ng kanyang mga anak? Bakit? 4. Kung ikaw ang isa sa mga dalaga, susunod ka ba o susuway sa iyong ama? Ipaliwanag
 33. 5. Kung ikaw naman ang ama, ano ang maaari mo sanang ginawa para ang hindi ninyo pagkakaunawaan ay hindi na sana humantong 6. Ano ang ginawa ng mga dalaga na nagdulot ng labis na sakit ng kalooban sa kanilang ama? 7. Ano ang nangyari sa kanila dahil sa pagiging suwail nilang anak?
 34. 8.Bakit naging alamat ang akdang tinalakay? Ano- ano ang masasabi mo sa lugar na Bisayas batay sa binasa?
 35. PANGKATANG GAWAIN
 36. Mahalagang tanong: •Bakit kailangang igalang at sundin ang payo ng ating mga magulang?
 37. Pagtataya • Piliinat lagyanngCheckanglahat ngmensaheng taglayng binasa.Ipaliwanagangkahalagahanng mga mensahengnilagyanngchecksabuhayng isang kabataangtuladmo
 38. 1. Mahal na mahal ng ama ang lahat ng kanyang mga anak. 2.Ipinagbili ng ama ang lahat ng mayroon siya para lang maitaguyod ang pag- aaral ng kanyang mga anak. 3. Sumuway ang mga anak sa kagustuhan ng kanilang ama. 4.Ang kapakanan pa rin ng mga anak ang nasa isipan ng ama kahit pa nagging suwail ang mga ito sa kanya. 5.kapahamakan ang kinasadlakan ng mga anak na hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. 6.Ikinamatay ng ina ng pitong dalaga ang hirap sa pag-aalaga sa kanila. 7.Nagsisi at muling nagbalik sa naghihintay na ama ang kanyang mga anak.
 39. Pagsulat ng Journal •Naihahayag ang nakikitang mensahe ng alamat
 40. PANALANGIN
 41. Layunin • Nahihinuha ang kaligirang pangkasaysayan ng binasang alamat ng Kabisayaan •Nanghihikayat na pahalagahan ang aral na nakapaloob sa binasang alamat
 42. Tukuyinang alamatnaipinapakitang mga larawan
 43. P i n y a
 44. r i a m a g i l i n m a k
 45. A m p a y a a l
 46. Pamantayan
 47. Presentasyon ng Gawain
 48. Kaligirang Pangkasaysayan 1.Ipaliwanag ang mahahalagang mensaheng nangibabaw sa akda. Makatutulong ba ito sa bawat isang mambabasa? Pangatwiranan. 2. Ang mga dalagang sumuway sa kanilang ama ay naging mga isla. Bakit kaya mga isla? Ano ang kaugnayan nito sa uri ng kapaligirang mayroon ang tagpuan? 3. Nagmatigas ang ama sa kanyang kagustuhang huwag mapalayo ang kanyang mga anak sa kanyang piling. Sa anong panahon kaya nangyari ang akdang ito? Ano ang kaugnayan ng panahon sa naging desisyon ng ama?
 49. PAGLALAPAT (THINK AND SHARE) Paano mo pahahalagahan ang aral na nakapaloob sa alamat na tinalakay? a.Bilang isang anak b.Bilang isang mag-aaral c.Bilang isang mamamayan
 50. PAGLALAHAT ( PICTURE CONCEPT) Mula sa larawang ipapakita ng guro ay bubuo ang mga mag-aaral ng pangunahing konsepto ng aralin.
 51. Ipaliwanag Mga anak, magulang ninyo igalang at mahalin Mga payo at pangaral nila’y inyo sanang sundin Para sa ikabubuti ninyon iwasang silay suwayin
 52. PAGTATAYA Panuto: Sagutin ang mga katanungan. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Paano naiiba ang alamat sa ibang akdang pampanitikan? a. Ito ay inaawit at itinatanghal sa tanghalan b. Ito ay naglalahad ng mga totoong pangyayari. c. Ito ay tumutukoy sa pinagmulan ng isang bagay. d. Nagpapakita ng kabayanihan ng tauhan.
 53. 2. Ano ang slogang angkop sa mensahe ng binasang alamat na “Pitong Islang Makasalanan”? a. Kapwa ko, Mahal ko! c. Magulang mo, mahalin mo! b. Kapag may tiyaga, may nilaga. d. Tapat ko, Linis ko.
 54. 3. Ang pitong dalaga’y tila mga ___________ dahil sa taglay nilang kagandahang hinahangaan ng madla. Ano ang angkop na salita sa pangungusap? a. baybayin c. lulan b. Nimpa d. humagulgol
 55. 4. Bakit nasawi ang mga anak sa akdang “Alamat ng Buko”? a. Dahil sa kanilang kapabayaan b. Dahil sa kanilang itinagong lihim c. Dahil sa kanilang pagsusuwail d. Dahil sa kanilang pag-aagawan sa isang babae
 56. 5. Paano mo gagamitin ang mensahe ng nabasang alamat sa pang-araw araw na pamumuhay? a. Sumunod sa mga magulang dahil hangad lamang nila ang iyong kabutihan. b. Mag-aral ng mabuti para magkaroon ng magandang kinabukasan. c. Magkaroon ng disiplina sa sarili at ito ang susi sa kaunlaran. d. Maging matulungin sa kapwa dahil ito ay may mabuting kapalit.
 57. PANALANGIN
 58. Layunin •Nagagamit nang maayos ang mga pahayag sa paghahambing(higit/mas, di-gaano, di-gasino, at iba pa) F7WG-Iic-d-8
 59. PANIMULANG GAWAIN (WATCH AND LEARN) Magpapanood ang guro ng isang videoclip tungkol sa lugar na Isla Verde ISLA VERDE
 60. Gabay na Tanong a. Ilarawan ang Isla Verde bilang isang “tourist spot” sa lungsod Batangas. b. Ihambing ang ganda nito sa iba pang lugar na inyong napuntahan.
 61. Presentasyon ng Aralin (READ AND LEARN)
 62. (READ AND LEARN)
 63. Pagpapaunlad Isa-isahin ang mga salitang naglalarawan sa teksto.Itatala ng mga mag-aaral sa pisara.
 64. Sagutin Natin! 1. Gamitin sa makabuluhang pangungusap ang mga salitang inilagay sa mapa. 2. Ano kaya ang tawag sa mga salitang ito na naglalarawan? 3. Mahalaga ba ang paggamit ng mga salitang naglalarawan sa pangungusap? Patunayan.
 65. Pagpapaunlad
 66. Payabungin Natin! 1. Pansinin ang mga salitang nasa labas ng mapa. Gamitin din ito kasama ng mga salitang naglalarawan. 2. Ano ang iyong masasabi sa mga pangungusap na ginamitan ng ganitong pahayag?
 67. PAGLALAPAT/PAGLALAHAT Mahalaga ang paggamit ng mga pahayag sa paghahambing sa mabisang paglalarawan.
 68. PAGTATAYA Salungguhitan ang mga pang-uring ginamit sa bawat pangungusap. Pagkatapos ay suriin ang kaantasan nito.
 69. 1. Ang dalisay na pagmamahal ng mga magulang ay kailangan ng mga anak.
 70. 2. Mas makabubuti sa mga anak kung palalakihin silang may disiplina kaysa palakihin sila sa layaw.
 71. 3.Magsinghalaga ang ina at ama sa buhay ng mga anak.
 72. 4.Maraming libangan ang nagtuturo ng maling pagpapahalaga sa kabataan.
 73. 5. Pinakamahirap iwasan sa lahat ng makabagong gamit ang telebisyon dahil lagi itong nakikita sa isang pindot lang sa remote ay bubukas na ito.
Anúncio