O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Retail In Revolutionary Times

Chris Dobson, Membership Chair of Retail Design Institute Hong Kong / Managing Director of Imagination (Asia) introduces attendees of Retail Asia Expo to the newly launched Hong Kong Chapter. The presentation discusses what's 'Shaping the Future Retail Experience' in the region and how our the Chapter aims to "shape the future of retail design across Asia through creativity, insight and partnership".

 • Entre para ver os comentários

Retail In Revolutionary Times

 1. 1. Rbq^fi=abpfdk=fkpqfqrqb Rbq^fi fk=Rbslirqflk^Rv=qfjbp NRqe grkb=OMNSI=elkd=hlkdI=eh `e^mqbR
 2. 2. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ OaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 3. 3. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ PaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS êÉîçäìíáçå LˌêɛîəˈäìːʃəåL ~ Ñ~ê=êÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ Çê~ëíáÅ ÅÜ~åÖÉI Éëé áå áÇÉ~ëI ãÉíÜçÇëI ÉíÅ eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 4. 4. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ QaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS Q RÉîçäìíáçå~êó=bñéÉêáÉåÅÉ=qêÉåÇë eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 5. 5. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ RaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS NF=qÜÉ=fåíÉêåÉí=çÑ=qÜáåÖë eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 6. 6. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ SaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 7. 7. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ TaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 8. 8. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ UaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS OF=aáÖáí~ä=`çããÉêÅÉ= eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 9. 9. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ VaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 10. 10. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NMaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 11. 11. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NNaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 12. 12. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NOaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS PF=qÜÉ=bñéÉêáÉåÅÉ=bÅçåçãó eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 13. 13. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NPaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 14. 14. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NQaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 15. 15. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NRaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 16. 16. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NSaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS QF=içó~äíó=C=båÖ~ÖÉãÉåí eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 17. 17. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NTaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS NOJNRB=çÑ=ÅìëíçãÉêë=~êÉ=äçó~ä=íç=~=ëáåÖäÉ= êÉí~áäÉêI=Äìí=íÜçëÉ=ëÜçééÉêë=ÖÉåÉê~íÉ= ÄÉíïÉÉå=RRBJTMB=çÑ=Åçãé~åó=ë~äÉë Centre  for  Retail  Management,   Northwestern  University eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 18. 18. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NUaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS Drop  to  Replace Drop  to  Replace eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë QOB=áÑ=ÅìëíçãÉêë=ê~íÉ=éáÅâáåÖ=íÜÉáê=çïå= êÉï~êÇë=çê=ÇáëÅçìåíë=~ë=íÜÉáê=ãçëí= áãéçêí~åí=ÅêáíÉêáçå=Ñçê=~=êÉí~áä=ÉñéÉêáÉåÅÉK TPB=çÑ=ÅçåëìãÉêë=éêÉÑÉê=íç=Çç=ÄìëáåÉëë=ïáíÜ= Äê~åÇë=íÜ~í=ìëÉ=éÉêëçå~ä=áåÑçêã~íáçå=íç= ã~âÉ=íÜÉáê=ëÜçééáåÖ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ãçêÉ= êÉäÉî~åíK RÉÅçÖåáíáçå SQB=çÑ=éÉçéäÉ=íÜáåâ=íÜ~í=ÅìëíçãÉê= ÉñéÉêáÉåÅÉ=áë=ãçêÉ=áãéçêí~åí=íÜ~å=éêáÅÉ=áå= íÜÉáê=ÅÜçáÅÉ=çÑ=Äê~åÇK UVB=çÑ=ÅçåëìãÉêë=ÄÉÖ~å=ÇçáåÖ=ÄìëáåÉëë=ïáíÜ= ~=ÅçãéÉíáíçê=ÑçääçïáåÖ=~=éççê=ÅìëíçãÉê= ÉñéÉêáÉåÅÉK pÉêîáÅÉ=~ë=~=ÇáÑÑÉêÉåíá~íçê
 19. 19. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ NVaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS Drop  to  Replace eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë PRB=çÑ=ëã~êíéÜçåÉ=ìëÉêë=Ü~îÉ=éìêÅÜ~ëÉÇ= Ñêçã=~=Åçãé~åó=çê=Äê~åÇ=çíÜÉê=íÜ~å=íÜÉó= áåíÉåÇÉÇ=ÄÉÅ~ìëÉ=çÑ=áåÑçêã~íáçå=éêçîáÇÉÇ=~í= íÜÉ=ãçãÉåí=íÜÉó=åÉÉÇÉÇ=áíK TPB=çÑ=ÅçåëìãÉêë=éêÉÑÉê=íç=Çç=ÄìëáåÉëë=ïáíÜ= Äê~åÇë=íÜ~í=ìëÉ=éÉêëçå~ä=áåÑçêã~íáçå=íç= ã~âÉ=íÜÉáê=ëÜçééáåÖ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ãçêÉ= êÉäÉî~åíK ríáäáíó=C=RÉäÉî~åÅÉ RUB=çÑ=ÅçåëìãÉêë=Ñ~îçìê íÜÉ=ÅçåîÉåáÉåÅÉ=çÑ= çãåáJÅÜ~ååÉä=ãçÄáäÉ=ÅçããÉêÅÉ=çîÉê= íê~Çáíáçå~ä=êÉí~áäK RVC=çÑ=ëã~êíéÜçåÉ=ìëÉêë=ÑÉÉä=ãçêÉ= Ñ~îçìê~ÄäÉíçï~êÇë=Åçãé~åáÉë=ïÜçëÉ=ãçÄáäÉ= ëáíÉë=çê=~ééë=~ääçï=íÜÉã=íç=ã~âÉ=éìêÅÜ~ëÉë= èìáÅâäóK b~ëÉ=C=`çåîÉåáÉåÅÉ
 20. 20. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ OMaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS ^=åÉï=êÉí~áä=é~ê~ÇáÖã eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 21. 21. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ ONaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS qÜÉ=áÇÉ~=çÑ=ã~êâÉíáåÖ=~ë=~= îÉÜáÅäÉ=Ñçê=ÇêáîáåÖ=ëíçêÉ=îáëáíë= ~åÇ=íê~åë~Åíáçåë=áë=ÇÉ~ÇK RÉí~áä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áë Äê~åÇ= ã~êâÉíáåÖ eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 22. 22. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ OOaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS êÉîçäìíáçå LˌêɛîəˈäìːʃəåL ~ Ñ~ê=êÉ~ÅÜáåÖ ~åÇ Çê~ëíáÅ ÅÜ~åÖÉI Éëé áå áÇÉ~ëI ãÉíÜçÇëI ÉíÅ eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 23. 23. fkqRlar`fkd= qeb=elkd=hlkd=`e^mqbR
 24. 24. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ OQaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS tÉ=êÉéêÉëÉåí=íÜÉ=êÉí~áä=áåÇìëíêóÛë=ÅêÉ~íáîÉ=éêçÑÉëëáçå~äë= ~åÇ=ïÉêÉ=ÑçìåÇÉÇ=áå=NVSN=~ë=~=Åçää~Äçê~íáîÉ=Åçããìåáíó= ïÜÉêÉ=áÇÉ~ëI=âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=é~ëëáçå=ïçìäÇ=ÄÉ=ëÜ~êÉÇ= íç=Éå~ÄäÉ=çìê=ãÉãÄÉêë=íç=ÑìäÑáää=íÜÉ=Ñ~ëíJé~ÅÉÇ=éä~ååáåÖ= ~åÇ=ÇÉëáÖå=åÉÉÇë=çÑ=êÉí~áäK= eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 25. 25. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ ORaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë
 26. 26. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ OSaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë Raf=áå=eçåÖ=hçåÖW lìê=jáëëáçå qç=ëÜ~éÉ=íÜÉ=ÑìíìêÉ=çÑ=êÉí~áä=ÇÉëáÖå=~Åêçëë=^ëá~= íÜêçìÖÜ=ÅêÉ~íáîáíóI=áåëáÖÜí=~åÇ=é~êíåÉêëÜáéK
 27. 27. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ OTaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë qÜÉ=åÉï=êÉí~áä=ÇÉëáÖå= Åçããìåáíó=áëåÛí=àìëí= ~Äçìí=ÇÉëáÖåÁ
 28. 28. ïïïKêÉí~áäÇÉëáÖåáåëíáíìíÉKçêÖ OUaçÅìãÉåí=k~ãÉ=ö=a~íÉ=jçåíÜ=OMNS tÜó=Raf bîÉåíë bÇìÅ~íáçå kÉíïçêâáåÖ fåëáÖÜí píìÇÉåí=^ï~êÇë mìÄäáÅ~íáçåë eçåÖ=hçåÖ=ö=RÉí~áä=áå=RÉîçäìíáçå~êó= qáãÉë

×