Mpdf (2)

Affective Painting @ Galeria Ars Nova
I
l
i
k
e
t
o
i
n
v
i
t
e
y
ou for my last show would where we will find extraordinary interception of art tradition by new
media transspecies affective art. More details here soon.
Michał Brzeziński – AFFECTIVE PAINTING
Michał Brzeziński w swoich pracach tworzonych na gruncie różnych mediów, od kilku lat eksploruje
koncepcję Bio-artu – sztuki, w której ścierają się jednocześnie idee posthumanizmu,
postkonstrukcjonizmu, i zwrotu afektywnego. Bio-art to miejsce przecięcia się różnych pól,
współwystępowania mogących oddziaływać na siebie form egzystencji: zwierząt, roślin, czy wreszcie
maszyn. Dlatego kluczowymi zagadnieniami dla tej sztuki są pytania o moralną odpowiedzialność
człowieka za otaczające go formy życia (nawet te, na które nie zwykliśmy zwracać większej uwagi)
oraz o to, co zyskujemy otwierając się na interakcję z pomijanymi do tej pory przedstawicielami
lokalnej flory i fauny, np. umożliwiając im wysyłanie komunikatu posiadającego wartość estetyczną.
Pytania te i wyrastające z nich zagadnienia są wyraźnie widoczne również w najnowszych
działaniach artysty.
Teatrem działań w projekcie Michała Brzezińskiego „Affective Painting” jest kawałek szkiełka
laboratoryjnego widzianego okiem obiektywu mikroskopu. Obserwowany w polu widzenia soczewki
ruch mikroorganizmów nawykowo uznajemy za pozornie pozbawiony znaczenia – bez wpływu na
naszą codzienność. Oczywiście to wyniosłe spojrzenie łatwo ulega weryfikacji w przypadku wybuchu
epidemii – nie to jednak będzie przedmiotem naszego zainteresowania. By zniwelować pełne
zadufania przeświadczenie o własnej wyjątkowej pozycji w świecie wystarczy zmienić nieco
perspektywę i spojrzeć na masę ludzką z odpowiedniego dystansu – będziemy wówczas jedynie
częścią (w żadnym wypadku bardziej znaczącą) pewnych procesów zachodzących zarówno w skali
mikro, jak i makro. Mocno już zwietrzała perspektywa antropocentryczna domaga się więc
alternatywy, która nada sens odczuciu wprzęgnięcia naszego jestestwa w wartki, nieprzerwany nurt
życia – tej kreatywnej i zarazem bezlitosnej siły, która, w pewnym ujęciu, może sama stać się
podmiotem, uwalniając nas z pułapki indywidualizmu.
Ruch mikroba – odbywający się pod czujnym spojrzeniem z wieży strażniczej, podłączonego do portu
USB mikroskopu – podlega analizie programu komputerowego, który śledzi i analizuje reakcje tych
form życia, a następnie przekłada dane na barwny wzór, który w dalszej kolejności zostaje
wydrukowany na płótnie, dzięki czemu zyskuje status artefaktu, włączonego w obieg galeryjny i
kolekcjonerski, a zatem podlegającego prawom rynku sztuki. Ponieważ sztuka jest praktyką
kulturową, zdolność jej tworzenia/realizowania przyznaje się tylko ludziom. Można więc powiedzieć,
że w tym przypadku artysta – po raz kolejny – wprzęga w ideę sztuki kolejne elementy
rzeczywistości, mniej lub bardziej świadomej swojego udziału. Idąc za tradycją świata zachodniego,
łatwo jest dostrzec w tym działaniu butny gest twórcy, pełnego wiary we własną moc sprawczą, który
mechanicznie anektuje i nobilituje – a tak naprawdę, po prostu – wyzyskuje, napotkane na swojej
drodze obiekty czy istoty.
Można też uznać, że artysta jest świadom zużycia tego wielokrotnie powtarzanego gestu i jego
zbanalizowanych konotacji, że widzi siebie, nie jako uprzywilejowaną jednostkę – geniusza
władającego materią i nadającego jej znaczenie – lecz w duchu idei posthumanistycznych uznaje
swoje miejsce w ciągu procesów biologicznych, przepływów informacji. Stawia tym samym czoła
antropocentryzmowi (gatunkowizmowi) i kartezjańskiej koncepcji biernej materii odseparowanej od
sfery ducha/umysłu, otwierając się na mikroba – nie-ludzkiego innego. Dopuszcza go do głosu,
odczytując i przekładając na język obrazu to, za sprawą czego mikrob może się wyrazić – afekt. Aby
uniknąć nieporozumień terminologicznych ustalmy, iż nie chodzi tu o uczucia, które uznaje się za
osobiste (biograficzne), nie o emocje, które są społeczne i zobiektywizowane, lecz właśnie o afekt –
siłę przedosobową, przedpojęciową, intensywność – nieuformowaną potencjalność poprzedzającą
zaistnienie autonomicznego podmiotu.
Michał Brzeziński postrzega ponadto afekt w kategoriach biologicznej reakcji żywej komórki, a więc
jako podstawowy impuls informatyczny podobny do bitu czy bajtu – i ten jego aspekt wykorzystuje w
swojej pracy. Ta oznaka aktywności biologicznej mierzona w impulsach na wejściu i wyjściu dała
nazwę całemu projektowi artystycznemu BIOS (Basic Input Output System). Afekt byłby w tym
kontekście najprostszą składową – fundamentem, leżącym u podstaw wyłaniania się bardziej
złożonych reakcji (emocje), czy konstrukcji (świadomość i tożsamość podmiotu). Byłby – jak pisze
sam Brzeziński – „podstawowym tchnieniem natury, która staje się osobą jeszcze przed wyłonieniem
się człowieka z wilgotnej tkanki biologii”1. Rejestracja afektu mikroba, sprzęgnięcie go z maszyną i
wreszcie estetyczne odczytanie jego impulsów jest wejściem w obszar komunikacji transgatunkowej,
gdzie dotychczas niema i niedostrzegalna forma życia uzyskuje możliwość ekspresji – udziału w
kulturze symbolicznej.
Badano już twórczość dzieci lub osób niepełnosprawnych umysłowo – niemających świadomości
istnienia praktyki artystycznej. Można mieć wątpliwości czy intencje tych badań były zawsze
„czyste”, czy miały na względzie dobro badanego podmiotu, czy też raczej służyły odkryciu świeżej,
niezafałszowanej ekspresji i zawłaszczeniu jej. Taki zarzut postawić można zawsze, gdy uzurpatorski
geniusz artystyczny sięga po nowe terytoria. Można jednakże odsunąć na bok te rozważania i
zastanowić się nad filozoficznymi implikacjami afektywnego malarstwa mikroorganizmów – tego
swoistego malarstwa akcji, które jednak nie produkuje obrazu w sensie greenbergowskim (jako
przedmiotu – płótna pokrytego farbą), za to umożliwia interakcję z kimś, kto jest integralnym
składnikiem naszego ekosystemu, a zarazem całkowitym obcym – teraz również wyposażonym w
zdobycze technologii, która zamiast odcinać nas od świata natury okazuje się narzędziem
pozwalającym na nowe formy komunikacji, dopuszczającym heterogeniczne złożenia, będące nowymi
polami „stawania się”.
Afektywność uaktywnia zakorzeniony w ciele i w świecie podmiot. Jak pisze Rosi Braidotti – „[…] to
siła mająca na celu wypełnienie zdolności podmiotu do interakcji i wolności”2. Uzmysłowienie
odbiorcy istnienia tej siły w mikroorganizmach, zaakceptowanie jej, jako elementu przenikającego
wszelkie życie, niezależnie od jego rozmiarów i aspiracji, dynamizuje relację między ontologią,
epistemologią i etyką – nadaje im nowego wymiaru, wymusza nowe podejście. Jest to wyjście poza
świat, w którego centrum stoi człowiek wraz z jego liberalno-indywidualistyczną koncepcją
osobowości i prymatem intelektu. Pobrzmiewają tu echa Spinozy, zgodnie z którymi podmiot
umacnia się nie poprzez narzucanie swojej woli, ale przez świadomość zanurzenia w relacjach z
ludzkimi i nie-ludzkimi innymi.
Osobną kwestią jest metaforyczność całego konceptu Brzezińskiego, który w jednej z warstw
odczytania ukazuje koncepcję artysty, jako istoty chcącej wyrazić się pod wpływem impulsu
twórczego. Artysta ten – podobnie jak umieszczona na szkiełku mikroskopowym bakteria, której
ekspresję ograniczają wąskie możliwości programu komputerowego – obudowany jest całym
systemem zależności kulturowych: poznaną tradycją, wpojonymi przez edukację metodami,
obowiązującą w danym momencie praktyką, światopoglądem, cenzurą, dostępną technologią, nie
mówiąc już o zależnościach ekonomicznych i zatopieniu w prawach rynku. Tak, jak mikrob nie
posiada świadomości tego, że jego afekt nie wyjdzie poza pewien schemat wizualny, tak człowiek-
twórca, przy całym swym samokrytycyzmie nie prześwietli wszystkich mechanizmów regulujących
jego wypowiedź i decydujących o samym nadaniu mu statusu artysty. Otwartym pozostaje więc stare
pytanie: na ile to artysta tworzy sztukę, a na ile sztuka (cały jej system społeczno-kulturowy) tworzy
artystę.
Michał Brzeziński w swym „Affective Painting” odnosi się wreszcie do samego statusu obrazu, jako
obiektu artystycznego, mającego swoje uprzywilejowane miejsce w tradycji, a także na rynku sztuki –
przenośnego artefaktu, który, jak zauważa Lev Manovich, w świecie kapitalistycznym maksymalizuje
swoją mobilność3. Drukując na płótnie wzory uzyskane dzięki przetworzeniu przez program
komputerowy ruchów bakterii odbiera obrazom z jednej strony aspekt alchemiczny (farba),
jednostkowy (niepowtarzalność), kolekcjonerski (prestiż posiadania sygnowanego oryginału), z
drugiej strony nasyca go ideą komunikatu z istotą pochodzącą z innej – choć przecież w gruncie
rzeczy tej samej – rzeczywistości, zmuszając odbiorcę do zwrócenia na ów komunikat uwagi.
Umieszczenie na płótnie – tym uświęconym ekranie świata sztuki – afektów mikroorganizmu jest
niczym więcej, jak nobilitacją mikroba, wyrazem zupełnie nowej, postkonstrukcjonistycznej etyki,
dopuszczającej do głosu wykluczonych do tej pory aktantów.
1
http://www.michalbrzezinski.org/bioart/michal-brzezinski/artist/critical-writings/discussions-and-criti
cism/affective-media
2 Rosi Braidotti, Etyka stawania-się-niewykrywalnym [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów,
red. A. Gajewska, Poznań 2012, s. 291
3 L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 198
Paweł Jagiełło
Michal Brzezinski – AFFECTIVE PAINTING from Michal Brzezinski

Recomendados

Michal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTING por
Michal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTINGMichal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTING
Michal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTINGMichal Brzezinski
1.1K visualizações12 slides
Anna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowy por
Anna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowyAnna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowy
Anna Rumińska - Mieszczuch kontra miastowyMałopolski Instytut Kultury
2.3K visualizações8 slides
Mpdf (9) por
Mpdf (9)Mpdf (9)
Mpdf (9)residency programs
179 visualizações3 slides
Karol Kurnicki - Produkcja miasta postsocjalistycznego por
Karol Kurnicki - Produkcja miasta postsocjalistycznegoKarol Kurnicki - Produkcja miasta postsocjalistycznego
Karol Kurnicki - Produkcja miasta postsocjalistycznegoMałopolski Instytut Kultury
1.7K visualizações4 slides
Agostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej por
Agostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiejAgostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej
Agostino De Rosa, Ma. Pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiejMałopolski Instytut Kultury
1.7K visualizações8 slides
Krzysztof Korżyk, Mit przestrzeni por
Krzysztof Korżyk, Mit przestrzeniKrzysztof Korżyk, Mit przestrzeni
Krzysztof Korżyk, Mit przestrzeniMałopolski Instytut Kultury
5K visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury por
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architekturyDorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architekturyMałopolski Instytut Kultury
2.8K visualizações7 slides
Paweł Jaworski por
Paweł JaworskiPaweł Jaworski
Paweł JaworskiMałopolski Instytut Kultury
4.8K visualizações8 slides
Juhani Pallasmaa, Krajobrazy zmysłów por
Juhani Pallasmaa, Krajobrazy zmysłówJuhani Pallasmaa, Krajobrazy zmysłów
Juhani Pallasmaa, Krajobrazy zmysłówMałopolski Instytut Kultury
3.5K visualizações8 slides
12. miloslav lapka płynny krajobraz por
12. miloslav lapka   płynny krajobraz12. miloslav lapka   płynny krajobraz
12. miloslav lapka płynny krajobrazMałopolski Instytut Kultury
4.3K visualizações4 slides
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu por
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazuGiulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazuMałopolski Instytut Kultury
14.2K visualizações8 slides
Michał Choptiany, Ku granicom języka por
Michał Choptiany, Ku granicom językaMichał Choptiany, Ku granicom języka
Michał Choptiany, Ku granicom językaMałopolski Instytut Kultury
581 visualizações6 slides

Mais procurados(19)

Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury por Małopolski Instytut Kultury
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architekturyDorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury
Dorota Jędruch - Ludzie jako ludziki. Obraz użytkownika w teorii architektury
Małopolski Instytut Kultury2.8K visualizações
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu por Małopolski Instytut Kultury
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazuGiulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu
Giulio Giovannoni, Codzienna Toskania i polityka oczyszczania krajobrazu
Małopolski Instytut Kultury14.2K visualizações
Krzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeni por Małopolski Instytut Kultury
Krzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeniKrzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeni
Krzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeni
Małopolski Instytut Kultury1.3K visualizações
Anjan Chatterjee, Neurologiczna organizacja myślenia przestrzennego i języka por Małopolski Instytut Kultury
Anjan Chatterjee, Neurologiczna organizacja myślenia przestrzennego i językaAnjan Chatterjee, Neurologiczna organizacja myślenia przestrzennego i języka
Anjan Chatterjee, Neurologiczna organizacja myślenia przestrzennego i języka
Małopolski Instytut Kultury613 visualizações
Dokumentacja foto por Michal Brzezinski
Dokumentacja fotoDokumentacja foto
Dokumentacja foto
Michal Brzezinski392 visualizações
O ograniczeniu - katoptrycznie por Marta Karpińska
O ograniczeniu - katoptrycznieO ograniczeniu - katoptrycznie
O ograniczeniu - katoptrycznie
Marta Karpińska923 visualizações
Miłlobedzki por Marta Karpińska
MiłlobedzkiMiłlobedzki
Miłlobedzki
Marta Karpińska643 visualizações
BIO AFFECTIVE ART por Michal Brzezinski
BIO AFFECTIVE ARTBIO AFFECTIVE ART
BIO AFFECTIVE ART
Michal Brzezinski1.1K visualizações
Krzysztof Korżyk, Percepcja: natura, struktura i funkcja por Małopolski Instytut Kultury
Krzysztof Korżyk, Percepcja: natura, struktura i funkcjaKrzysztof Korżyk, Percepcja: natura, struktura i funkcja
Krzysztof Korżyk, Percepcja: natura, struktura i funkcja
Małopolski Instytut Kultury2.1K visualizações

Destaque

Rpp 1. konsep ilmu ekonomi ok por
Rpp 1. konsep ilmu ekonomi okRpp 1. konsep ilmu ekonomi ok
Rpp 1. konsep ilmu ekonomi okRandy Ikas
11.9K visualizações7 slides
Web 2.0 por
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0Ani1996
165 visualizações8 slides
Mpdf (3) por
Mpdf (3)Mpdf (3)
Mpdf (3)residency programs
212 visualizações3 slides
The New Qulsar : a precision timing & monitoring company por
The New Qulsar : a precision timing & monitoring companyThe New Qulsar : a precision timing & monitoring company
The New Qulsar : a precision timing & monitoring companyQulsar
578 visualizações10 slides
Building strength through the merger por
Building strength through the mergerBuilding strength through the merger
Building strength through the mergerQulsar
359 visualizações10 slides
Oculus Article por
Oculus Article Oculus Article
Oculus Article Plastarc, Inc.
418 visualizações3 slides

Destaque(20)

Rpp 1. konsep ilmu ekonomi ok por Randy Ikas
Rpp 1. konsep ilmu ekonomi okRpp 1. konsep ilmu ekonomi ok
Rpp 1. konsep ilmu ekonomi ok
Randy Ikas11.9K visualizações
Web 2.0 por Ani1996
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
Ani1996165 visualizações
The New Qulsar : a precision timing & monitoring company por Qulsar
The New Qulsar : a precision timing & monitoring companyThe New Qulsar : a precision timing & monitoring company
The New Qulsar : a precision timing & monitoring company
Qulsar578 visualizações
Building strength through the merger por Qulsar
Building strength through the mergerBuilding strength through the merger
Building strength through the merger
Qulsar359 visualizações
Oculus Article por Plastarc, Inc.
Oculus Article Oculus Article
Oculus Article
Plastarc, Inc.418 visualizações
Senbud x bs_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com] por Randy Ikas
Senbud x bs_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Senbud x bs_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Senbud x bs_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Randy Ikas31K visualizações
Bs bahasa inggris_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com] por Randy Ikas
Bs bahasa inggris_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Bs bahasa inggris_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Bs bahasa inggris_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Randy Ikas42.7K visualizações
Buku Siswa PJOK Kelas VII SMP Kurikulum 2013 por Randy Ikas
Buku Siswa PJOK Kelas VII SMP Kurikulum 2013Buku Siswa PJOK Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Siswa PJOK Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Randy Ikas290K visualizações
Buku Guru Prakarya Kelas VIII SMP Kurikulum 2013 por Randy Ikas
Buku Guru Prakarya Kelas VIII SMP Kurikulum 2013Buku Guru Prakarya Kelas VIII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru Prakarya Kelas VIII SMP Kurikulum 2013
Randy Ikas124.3K visualizações
Tavel To Tibet por shvax
Tavel To  TibetTavel To  Tibet
Tavel To Tibet
shvax288 visualizações
Ahmed Azab C.V por ahmed azab
Ahmed Azab C.VAhmed Azab C.V
Ahmed Azab C.V
ahmed azab103 visualizações
Beneficios de asistir a la casa espirita por Analobello eso
Beneficios de asistir a la casa espiritaBeneficios de asistir a la casa espirita
Beneficios de asistir a la casa espirita
Analobello eso113 visualizações
Férias em cruzeiro marítimo por Amadeu Wolff
Férias em cruzeiro marítimoFérias em cruzeiro marítimo
Férias em cruzeiro marítimo
Amadeu Wolff583 visualizações
Sample presentation por Sarah Rainey
Sample presentationSample presentation
Sample presentation
Sarah Rainey251 visualizações
O dia de hoje por Amadeu Wolff
O dia de hojeO dia de hoje
O dia de hoje
Amadeu Wolff414 visualizações
A sabedoria do mendigo por Amadeu Wolff
A sabedoria do mendigoA sabedoria do mendigo
A sabedoria do mendigo
Amadeu Wolff457 visualizações
A1 ms 4 4-2012 por SpaanIt
A1 ms 4 4-2012A1 ms 4 4-2012
A1 ms 4 4-2012
SpaanIt165 visualizações
Els nou consumidor creafutur por Manuel Colmenero
Els nou consumidor creafuturEls nou consumidor creafutur
Els nou consumidor creafutur
Manuel Colmenero467 visualizações

Similar a Mpdf (2)

Mpdf (9) por
Mpdf (9)Mpdf (9)
Mpdf (9)Amnin Cosar
248 visualizações3 slides
Katalog nt apex por
Katalog nt apexKatalog nt apex
Katalog nt apexMichal Brzezinski
369 visualizações40 slides
Agnieskza Szeffel, "Interakcje", Przestrzenie komunikatu por
Agnieskza Szeffel, "Interakcje", Przestrzenie komunikatuAgnieskza Szeffel, "Interakcje", Przestrzenie komunikatu
Agnieskza Szeffel, "Interakcje", Przestrzenie komunikatuMałopolski Instytut Kultury
257 visualizações4 slides
Mgr por
MgrMgr
MgrMichal Brzezinski
1.9K visualizações117 slides
Teorie spiskowe por
Teorie spiskoweTeorie spiskowe
Teorie spiskoweMichal Brzezinski
417 visualizações22 slides
Fake art catalogue por
Fake art catalogueFake art catalogue
Fake art catalogueMichal Brzezinski
1.3K visualizações43 slides

Similar a Mpdf (2)(20)

Mpdf (9) por Amnin Cosar
Mpdf (9)Mpdf (9)
Mpdf (9)
Amnin Cosar248 visualizações
Katalog nt apex por Michal Brzezinski
Katalog nt apexKatalog nt apex
Katalog nt apex
Michal Brzezinski369 visualizações
Agnieskza Szeffel, "Interakcje", Przestrzenie komunikatu por Małopolski Instytut Kultury
Agnieskza Szeffel, "Interakcje", Przestrzenie komunikatuAgnieskza Szeffel, "Interakcje", Przestrzenie komunikatu
Agnieskza Szeffel, "Interakcje", Przestrzenie komunikatu
Małopolski Instytut Kultury257 visualizações
Teorie spiskowe por Michal Brzezinski
Teorie spiskoweTeorie spiskowe
Teorie spiskowe
Michal Brzezinski417 visualizações
Fake art catalogue por Michal Brzezinski
Fake art catalogueFake art catalogue
Fake art catalogue
Michal Brzezinski1.3K visualizações
Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz... por Małopolski Instytut Kultury
Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...
Diagnoza 2010 - Obywatelski głos w dyskursie publicznym na temat rozwoju Szcz...
Małopolski Instytut Kultury836 visualizações
Identyfikowanie terytorium por Marta Karpińska
Identyfikowanie terytoriumIdentyfikowanie terytorium
Identyfikowanie terytorium
Marta Karpińska452 visualizações
Z Juhanim Pallasmą rozmawia Dorota Leśniak - Rychlak, Identyfikowanie terytorium por Małopolski Instytut Kultury
Z Juhanim Pallasmą rozmawia Dorota Leśniak - Rychlak, Identyfikowanie terytoriumZ Juhanim Pallasmą rozmawia Dorota Leśniak - Rychlak, Identyfikowanie terytorium
Z Juhanim Pallasmą rozmawia Dorota Leśniak - Rychlak, Identyfikowanie terytorium
Małopolski Instytut Kultury4K visualizações
Perspektywy technologicznej osobliwości, a problem tożsamości osobowej por Artur Gunia
Perspektywy technologicznej osobliwości, a problem tożsamości osobowejPerspektywy technologicznej osobliwości, a problem tożsamości osobowej
Perspektywy technologicznej osobliwości, a problem tożsamości osobowej
Artur Gunia436 visualizações
Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama" por Damian Skawiński
Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama"Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama"
Działalność krytyczna Zenona Przesmyckiego "Miriama"
Damian Skawiński218 visualizações
Joanna Orlik, "W analogii do natury", Architektura organiczna por Małopolski Instytut Kultury
Joanna Orlik, "W analogii do natury", Architektura organicznaJoanna Orlik, "W analogii do natury", Architektura organiczna
Joanna Orlik, "W analogii do natury", Architektura organiczna
Małopolski Instytut Kultury1.1K visualizações
Rossano Baronciani, Tak daleko, tak blisko, Nowoczesności por Małopolski Instytut Kultury
Rossano Baronciani, Tak daleko, tak blisko, NowoczesnościRossano Baronciani, Tak daleko, tak blisko, Nowoczesności
Rossano Baronciani, Tak daleko, tak blisko, Nowoczesności
Małopolski Instytut Kultury243 visualizações
SYNthesis&enERGY.catalogue from the exhibition in Wozownia Gallery in Toruń/P... por Krzysztof Gliszczyński
SYNthesis&enERGY.catalogue from the exhibition in Wozownia Gallery in Toruń/P...SYNthesis&enERGY.catalogue from the exhibition in Wozownia Gallery in Toruń/P...
SYNthesis&enERGY.catalogue from the exhibition in Wozownia Gallery in Toruń/P...
Krzysztof Gliszczyński56 visualizações
Społeczne ramy kultury por Adrian Kędzierski
Społeczne ramy kulturySpołeczne ramy kultury
Społeczne ramy kultury
Adrian Kędzierski361 visualizações
Francesco Bergamo, Niesamowita ekologia przestrzeni wirtualnej por Małopolski Instytut Kultury
Francesco Bergamo, Niesamowita ekologia przestrzeni wirtualnejFrancesco Bergamo, Niesamowita ekologia przestrzeni wirtualnej
Francesco Bergamo, Niesamowita ekologia przestrzeni wirtualnej
Małopolski Instytut Kultury2.9K visualizações
32507183 czy-kulturoznawstwo-ma-przyszłość-od-kulturoznawstwa-jako-nauki-do-k... por Mirzam86
32507183 czy-kulturoznawstwo-ma-przyszłość-od-kulturoznawstwa-jako-nauki-do-k...32507183 czy-kulturoznawstwo-ma-przyszłość-od-kulturoznawstwa-jako-nauki-do-k...
32507183 czy-kulturoznawstwo-ma-przyszłość-od-kulturoznawstwa-jako-nauki-do-k...
Mirzam861.3K visualizações

Mpdf (2)

  • 1. Affective Painting @ Galeria Ars Nova I l i k e t o i n v i t e y ou for my last show would where we will find extraordinary interception of art tradition by new media transspecies affective art. More details here soon. Michał Brzeziński – AFFECTIVE PAINTING Michał Brzeziński w swoich pracach tworzonych na gruncie różnych mediów, od kilku lat eksploruje koncepcję Bio-artu – sztuki, w której ścierają się jednocześnie idee posthumanizmu, postkonstrukcjonizmu, i zwrotu afektywnego. Bio-art to miejsce przecięcia się różnych pól, współwystępowania mogących oddziaływać na siebie form egzystencji: zwierząt, roślin, czy wreszcie maszyn. Dlatego kluczowymi zagadnieniami dla tej sztuki są pytania o moralną odpowiedzialność człowieka za otaczające go formy życia (nawet te, na które nie zwykliśmy zwracać większej uwagi) oraz o to, co zyskujemy otwierając się na interakcję z pomijanymi do tej pory przedstawicielami lokalnej flory i fauny, np. umożliwiając im wysyłanie komunikatu posiadającego wartość estetyczną. Pytania te i wyrastające z nich zagadnienia są wyraźnie widoczne również w najnowszych działaniach artysty. Teatrem działań w projekcie Michała Brzezińskiego „Affective Painting” jest kawałek szkiełka laboratoryjnego widzianego okiem obiektywu mikroskopu. Obserwowany w polu widzenia soczewki ruch mikroorganizmów nawykowo uznajemy za pozornie pozbawiony znaczenia – bez wpływu na naszą codzienność. Oczywiście to wyniosłe spojrzenie łatwo ulega weryfikacji w przypadku wybuchu epidemii – nie to jednak będzie przedmiotem naszego zainteresowania. By zniwelować pełne zadufania przeświadczenie o własnej wyjątkowej pozycji w świecie wystarczy zmienić nieco perspektywę i spojrzeć na masę ludzką z odpowiedniego dystansu – będziemy wówczas jedynie częścią (w żadnym wypadku bardziej znaczącą) pewnych procesów zachodzących zarówno w skali mikro, jak i makro. Mocno już zwietrzała perspektywa antropocentryczna domaga się więc alternatywy, która nada sens odczuciu wprzęgnięcia naszego jestestwa w wartki, nieprzerwany nurt życia – tej kreatywnej i zarazem bezlitosnej siły, która, w pewnym ujęciu, może sama stać się
  • 2. podmiotem, uwalniając nas z pułapki indywidualizmu. Ruch mikroba – odbywający się pod czujnym spojrzeniem z wieży strażniczej, podłączonego do portu USB mikroskopu – podlega analizie programu komputerowego, który śledzi i analizuje reakcje tych form życia, a następnie przekłada dane na barwny wzór, który w dalszej kolejności zostaje wydrukowany na płótnie, dzięki czemu zyskuje status artefaktu, włączonego w obieg galeryjny i kolekcjonerski, a zatem podlegającego prawom rynku sztuki. Ponieważ sztuka jest praktyką kulturową, zdolność jej tworzenia/realizowania przyznaje się tylko ludziom. Można więc powiedzieć, że w tym przypadku artysta – po raz kolejny – wprzęga w ideę sztuki kolejne elementy rzeczywistości, mniej lub bardziej świadomej swojego udziału. Idąc za tradycją świata zachodniego, łatwo jest dostrzec w tym działaniu butny gest twórcy, pełnego wiary we własną moc sprawczą, który mechanicznie anektuje i nobilituje – a tak naprawdę, po prostu – wyzyskuje, napotkane na swojej drodze obiekty czy istoty. Można też uznać, że artysta jest świadom zużycia tego wielokrotnie powtarzanego gestu i jego zbanalizowanych konotacji, że widzi siebie, nie jako uprzywilejowaną jednostkę – geniusza władającego materią i nadającego jej znaczenie – lecz w duchu idei posthumanistycznych uznaje swoje miejsce w ciągu procesów biologicznych, przepływów informacji. Stawia tym samym czoła antropocentryzmowi (gatunkowizmowi) i kartezjańskiej koncepcji biernej materii odseparowanej od sfery ducha/umysłu, otwierając się na mikroba – nie-ludzkiego innego. Dopuszcza go do głosu, odczytując i przekładając na język obrazu to, za sprawą czego mikrob może się wyrazić – afekt. Aby uniknąć nieporozumień terminologicznych ustalmy, iż nie chodzi tu o uczucia, które uznaje się za osobiste (biograficzne), nie o emocje, które są społeczne i zobiektywizowane, lecz właśnie o afekt – siłę przedosobową, przedpojęciową, intensywność – nieuformowaną potencjalność poprzedzającą zaistnienie autonomicznego podmiotu. Michał Brzeziński postrzega ponadto afekt w kategoriach biologicznej reakcji żywej komórki, a więc jako podstawowy impuls informatyczny podobny do bitu czy bajtu – i ten jego aspekt wykorzystuje w swojej pracy. Ta oznaka aktywności biologicznej mierzona w impulsach na wejściu i wyjściu dała nazwę całemu projektowi artystycznemu BIOS (Basic Input Output System). Afekt byłby w tym kontekście najprostszą składową – fundamentem, leżącym u podstaw wyłaniania się bardziej złożonych reakcji (emocje), czy konstrukcji (świadomość i tożsamość podmiotu). Byłby – jak pisze sam Brzeziński – „podstawowym tchnieniem natury, która staje się osobą jeszcze przed wyłonieniem się człowieka z wilgotnej tkanki biologii”1. Rejestracja afektu mikroba, sprzęgnięcie go z maszyną i wreszcie estetyczne odczytanie jego impulsów jest wejściem w obszar komunikacji transgatunkowej, gdzie dotychczas niema i niedostrzegalna forma życia uzyskuje możliwość ekspresji – udziału w kulturze symbolicznej. Badano już twórczość dzieci lub osób niepełnosprawnych umysłowo – niemających świadomości istnienia praktyki artystycznej. Można mieć wątpliwości czy intencje tych badań były zawsze „czyste”, czy miały na względzie dobro badanego podmiotu, czy też raczej służyły odkryciu świeżej, niezafałszowanej ekspresji i zawłaszczeniu jej. Taki zarzut postawić można zawsze, gdy uzurpatorski geniusz artystyczny sięga po nowe terytoria. Można jednakże odsunąć na bok te rozważania i zastanowić się nad filozoficznymi implikacjami afektywnego malarstwa mikroorganizmów – tego swoistego malarstwa akcji, które jednak nie produkuje obrazu w sensie greenbergowskim (jako przedmiotu – płótna pokrytego farbą), za to umożliwia interakcję z kimś, kto jest integralnym
  • 3. składnikiem naszego ekosystemu, a zarazem całkowitym obcym – teraz również wyposażonym w zdobycze technologii, która zamiast odcinać nas od świata natury okazuje się narzędziem pozwalającym na nowe formy komunikacji, dopuszczającym heterogeniczne złożenia, będące nowymi polami „stawania się”. Afektywność uaktywnia zakorzeniony w ciele i w świecie podmiot. Jak pisze Rosi Braidotti – „[…] to siła mająca na celu wypełnienie zdolności podmiotu do interakcji i wolności”2. Uzmysłowienie odbiorcy istnienia tej siły w mikroorganizmach, zaakceptowanie jej, jako elementu przenikającego wszelkie życie, niezależnie od jego rozmiarów i aspiracji, dynamizuje relację między ontologią, epistemologią i etyką – nadaje im nowego wymiaru, wymusza nowe podejście. Jest to wyjście poza świat, w którego centrum stoi człowiek wraz z jego liberalno-indywidualistyczną koncepcją osobowości i prymatem intelektu. Pobrzmiewają tu echa Spinozy, zgodnie z którymi podmiot umacnia się nie poprzez narzucanie swojej woli, ale przez świadomość zanurzenia w relacjach z ludzkimi i nie-ludzkimi innymi. Osobną kwestią jest metaforyczność całego konceptu Brzezińskiego, który w jednej z warstw odczytania ukazuje koncepcję artysty, jako istoty chcącej wyrazić się pod wpływem impulsu twórczego. Artysta ten – podobnie jak umieszczona na szkiełku mikroskopowym bakteria, której ekspresję ograniczają wąskie możliwości programu komputerowego – obudowany jest całym systemem zależności kulturowych: poznaną tradycją, wpojonymi przez edukację metodami, obowiązującą w danym momencie praktyką, światopoglądem, cenzurą, dostępną technologią, nie mówiąc już o zależnościach ekonomicznych i zatopieniu w prawach rynku. Tak, jak mikrob nie posiada świadomości tego, że jego afekt nie wyjdzie poza pewien schemat wizualny, tak człowiek- twórca, przy całym swym samokrytycyzmie nie prześwietli wszystkich mechanizmów regulujących jego wypowiedź i decydujących o samym nadaniu mu statusu artysty. Otwartym pozostaje więc stare pytanie: na ile to artysta tworzy sztukę, a na ile sztuka (cały jej system społeczno-kulturowy) tworzy artystę. Michał Brzeziński w swym „Affective Painting” odnosi się wreszcie do samego statusu obrazu, jako obiektu artystycznego, mającego swoje uprzywilejowane miejsce w tradycji, a także na rynku sztuki – przenośnego artefaktu, który, jak zauważa Lev Manovich, w świecie kapitalistycznym maksymalizuje swoją mobilność3. Drukując na płótnie wzory uzyskane dzięki przetworzeniu przez program komputerowy ruchów bakterii odbiera obrazom z jednej strony aspekt alchemiczny (farba), jednostkowy (niepowtarzalność), kolekcjonerski (prestiż posiadania sygnowanego oryginału), z drugiej strony nasyca go ideą komunikatu z istotą pochodzącą z innej – choć przecież w gruncie rzeczy tej samej – rzeczywistości, zmuszając odbiorcę do zwrócenia na ów komunikat uwagi. Umieszczenie na płótnie – tym uświęconym ekranie świata sztuki – afektów mikroorganizmu jest niczym więcej, jak nobilitacją mikroba, wyrazem zupełnie nowej, postkonstrukcjonistycznej etyki, dopuszczającej do głosu wykluczonych do tej pory aktantów. 1 http://www.michalbrzezinski.org/bioart/michal-brzezinski/artist/critical-writings/discussions-and-criti cism/affective-media 2 Rosi Braidotti, Etyka stawania-się-niewykrywalnym [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 2012, s. 291
  • 4. 3 L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 198 Paweł Jagiełło Michal Brzezinski – AFFECTIVE PAINTING from Michal Brzezinski