ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνη

renatelis

ΤΠΕ β΄ επίπεδο, Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου διδακτική πρόταση: Αναπηρία-Διαφορετικότητα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ε΄ Φάση
Επιμορφώτρια: Ζαφείρη Κωνσταντία, ΠΕ02
Διδακτική Παρέμβαση
Στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 3η
: Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου
ΠΕ02
ΠΑΤΡΑ 2014
Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 2
ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΤΟΜΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και
αποτελεί μια διαδικασία εμπέδωσης με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό της
Ενότητας του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας που σχετίζεται με τη
διαφορετικότητα, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Τα άτομα με αναπηρία
βιώνουν καθημερινά όχι μόνο δυσκολίες και εμπόδια προσβασιμότητας, αλλά
και φαινόμενα ρατσισμού και κατάφωρων αδικιών. Οφείλουμε να αναπτύξουμε
έναν διάλογο με τα παιδιά με σκοπό τη μύηση στην ιδέα του σεβασμού στη
διαφορετικότητα. Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί οι μαθητές καλούνται
να προσεγγίσουν το θέμα της αναπηρίας μέσα από μία διερευνητική και
ενδιαφέρουσα διαδικασία με τη συνδρομή των Νέων Τεχνολογιών.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η διδακτική αυτή πρόταση συνδέεται με τον θεματικό κύκλο της 3ης
Ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου «Είμαστε όλοι ίδιοι.
Είμαστε όλοι διαφορετικοί» και πιο συγκεκριμένα με το κείμενο «Στη θέση του
άλλου» (σελ. 47) που αφορά στα άτομα με σωματικές αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνδέεται άμεσα και με το μάθημα της Πληροφορικής
λόγω χρήσης του εργαστηρίου αλλά και γιατί αποτελεί μια καλή ευκαιρία
πρακτικής εξάσκησης και αξιοποίησης της γνώσης των μαθητών στη χρήση
Η/Υ.
Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 Γνωστικοί
 Να κατανοήσουν οι μαθητές τι σημαίνει αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες,
 Να μάθουν τις δυσκολίες που εγείρει μία αναπηρία στη ζωή των
ατόμων που τη βιώνει,
 Να μάθουν τις δυνατότητες που έχουν οι ανάπηροι άνθρωποι
ανεξάρτητα της αναπηρίας που βιώνουν.
 Παιδαγωγικοί
 Να ασκηθούν στην ανακάλυψη νέων στοιχείων που διευρύνουν και
προεκτείνουν την προϋπάρχουσα εμπειρία/γνώση τους για την
αναπηρία,
 Να προσεγγίσουν το αντικείμενο στο πλαίσιο της διερευνητικής
προσπάθειας και αυτενέργειας με τη διακριτική υποστήριξη του
διδάσκοντα,
 Να εργαστούν ακολουθώντας το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής
μάθησης,
 Τεχνολογικοί – Χρήση ΤΠΕ
 Να εξοικειωθούν οι μαθητές όχι μόνο με τη διαδικασία αναζήτησης
πληροφοριών από το Διαδίκτυο, αλλά και με την αξιολόγηση όσων
χρειάζονται για τη συγκεκριμένη εργασία τους,
 Να εξοικειωθούν στην πλοήγηση στο διαδίκτυο για την επιλογή
εικονιστικού υλικού,
 Να ασκηθούν περισσότερο στη χρήση των λογισμικών γενικής
χρήσης: Word, Powerpoint,
 Να δημιουργήσουν πολυτροπικό κείμενο με λογισμικό
παρουσίασης.
Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 Εργαλεία – Διδακτικό Υλικό
 Σχολικό εγχειρίδιο σε ψηφιακή μορφή
 Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου
 Λογισμικό παρουσίασης
 Χρήση διαδικτύου για αναζήτηση σχετικού υλικού
 Ηλεκτρονικά Φύλλα εργασίας
 Προσδοκώμενη διαδικασία μάθησης
Στο προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας οι μαθητές, χωρισμένοι σε δύο
ομάδες των τριών ατόμων και μία ομάδα των δύο ατόμων (πρβλ. παρακάτω
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διδακτική παρέμβαση), καλούνται - με τα σχετικά
«φύλλα εργασίας» - να χρησιμοποιήσουν λογισμικό παρουσίασης
(PowerPoint) για σταδιακή παραγωγή κειμένων. Κάθε ομάδα επεξεργάζεται
ξεχωριστό φύλλο εργασίας ανά αναπηρία: τύφλωση, κώφωση, κινητική
αναπηρία. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις, και με τη βοήθεια των παρεχόμενων
πληροφοριών ζητούν απαντήσεις σε ζητήματα σχετικά με την αναπηρία που
τους έχει ανατεθεί που σε συνδυασμό με εικονιστικό υλικό της προτίμησής τους,
θα αποτελέσουν τη βάση για παραγωγή «πολυτροπικού» κειμένου με λογισμικό
παρουσίασης.
Προσδοκάται να ακολουθηθεί η ανακαλυπτική πορεία της νέας γνώσης. Οι
μαθητές ασκούνται στην επιλογή και στην αξιολόγηση της πληροφορίας,
ανασυνθέτουν, αξιοποιούν τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε., συνεργάζονται,
επικοινωνούν και ανταλλάσσουν σκέψεις. Οικοδομούν τη γνώση μέσα από
κατάλληλα δομημένα φύλλα εργασίας. Αναπτύσσουν τη σκέψη, τη
δημιουργικότητα και αυτοκαθορίζουν την πορεία προς τη γνώση. Η συνεργατική
- βιωματική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την εργασία σε ομάδες και την
ανάληψη ρόλων από τους μαθητές, που δίνει προσωπικό νόημα στην
αναζήτηση της γνώσης (σύμφωνα με τις αρχές του οικοδομισμού»).
Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 5
 Διδακτική διαδικασία
Κατά τη διδακτική διαδικασία ο εκπαιδευτικός μετακινείται από τον
παραδοσιακό ρόλο της αυθεντίας που του επιβάλλει το δασκαλοκεντρικό
μοντέλο διδασκαλίας στο ρόλο του μεσολαβητή- διευκολυντή της γνώσης.
Κύρια μέριμνά του είναι να διαμορφώσει συνθήκες αυθεντικής επικοινωνίας και
συνεργατικής μάθησης. Οργανώνει τη μαθησιακή διαδικασία εποικοδομιστικά.
Ορίζει το πλαίσιο της επικοινωνίας, παρουσιάζει αναλυτικά τους στόχους του
σεναρίου και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περιγράφει το τελικό
προϊόν της δραστηριότητας, καθορίζει τις ομάδες εργασίας. Παρεμβαίνει για να
διευκρινίσει, να συντονίσει, να άρει εμπόδια στη διαπροσωπική επικοινωνία, να
ενθαρρύνει, να διευκολύνει στη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας.
Αξιοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχει τόσο το Διαδίκτυο για την επιλογή
του κατάλληλου δικτυακού τόπου, όσο και ο Επεξεργαστής Κειμένου και το
Λογισμικό Παρουσίασης για την επεξεργασία του κειμενικού προϊόντος.
 Εφαρμογή στη σχολική μονάδα
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο λειτουργεί ως απόπειρα εμπέδωσης
και επανάληψης μετά από μονόωρη ανάλυση του εισαγωγικού κειμένου της
Ενότητας σχετικά με τις αναπηρίες από το σχολικό εγχειρίδιο μέσα στη σχολική
τάξη. Η διδακτική αυτή προσέγγιση με τη χρήση των ΤΠΕ πραγματοποιείται στο
πλαίσιο μίας δίωρης συνάντησης που λαμβάνει χώρα στο σχολικό εργαστήριο
της πληροφορικής. Κρίνεται απαραίτητο να προηγηθεί συνεργασία με τον
καθηγητή πληροφορικής με σκοπό να οργανωθεί η διδασκαλία με τέτοιο
τρόπο, ώστε η τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος και η συνεργασία
στο εργαστήριο να αποβούν εις όφελος και των δύο μαθημάτων.
Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 6
 Οργάνωση της τάξης
Οι μαθητές με την καθοδήγηση της διδάσκουσας χωρίζονται σε δύο
ομάδες των τριών ατόμων και μία ομάδα των δύο ατόμων. Κάθε ομάδα
χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή του εργαστηρίου. Τα φύλλα εργασίας
αποθηκεύονται πρώτα στους υπολογιστές.
Το σενάριο αναπτύσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι μαθητές
χωρίζονται σε ομάδες και δουλεύουν διαφορετικά φύλλα. Στο τέλος των
εργασιών τους παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους τα ευρήματά τους. Με
αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η
ομαδικότητα. Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιήθηκε και ο βιντεοπροβολέας. Η
κάθε ομάδα πρόβαλε το φύλλο εργασίας της και τα αποτελέσματά της μέσω
αυτού στις άλλες δύο ομάδες εργασίας. Παράλληλα οι μαθητές έβλεπαν και το
αντίστοιχο φύλλο εργασίας στον υπολογιστή τους και το συμπλήρωναν ή
έκαναν διορθώσεις. Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση για ανταλλαγή
απόψεων.
 Προετοιμασία – Προαπαιτούμενα
Για μια ικανοποιητική διεξαγωγή της διδακτικής αυτής πρότασης κρίνονται
απαραίτητα:
 εξοικείωση μαθητών και διδάσκοντος στη χρήση Τ.Π.Ε.,
 μια σχετική εμπειρία των μαθητών σε διερευνητικές,
ανατροφοδοτικές και συνεργατικές διαδικασίες,
 συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής,
 διαθεσιμότητα και προετοιμασία του εργαστηρίου πληροφορικής,
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 συζήτηση στην τάξη και προϊδεασμός των μαθητών σχετικά με
τον τρόπο εργασίας,
Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 7
 προετοιμασία και μεθοδική οργάνωση του απαιτούμενου
έντυπου και εικονιστικού υλικού.
Πριν τη διεξαγωγή του σεναρίου, έχει προηγηθεί διδασκαλία της θεματικής
ενότητας για την αναπηρία ή/και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική
τάξη. Οι μαθητές επίσης γνωρίζουν ότι θα εργαστούν στο εργαστήριο τις
επόμενες δύο διδακτικές ώρες.
Κατά την είσοδό τους στο εργαστήριο ο καθηγητής τους ενημερώνει για τους
στόχους των εργασιών τους και τον τρόπο συλλογής κι επεξεργασίας του
υλικού τους.
Στάδια εξέλιξης της διδακτικής διαδικασίας – Διάρκεια
o Δραστηριότητες 1ης φάσης (1η διδακτική ώρα)
Στο εργαστήριο Πληροφορικής αρχικά γίνεται με σύντομη συζήτηση
υπενθύμιση της θεματικής ενότητας και οι μαθητές παίρνουν τη θέση τους
μπροστά στους υπολογιστές και ανοίγουν τον φάκελο που υπάρχει στην
επιφάνεια εργασίας με το όνομα της ομάδας που ανήκουν: Α΄ ΟΜΑΔΑ,
Β΄ΟΜΑΔΑ, Γ΄ ΟΜΑΔΑ. Στη συνέχεια εργάζονται ανά ομάδες με το ηλεκτρονικό
φύλλο εργασίας που βρίσκουν στο φάκελο και είναι λογισμικά παρουσίασης
(Power Point):
Η Α΄ ομάδα ανοίγει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_Α΄ ΟΜΑΔΑ και καλείται να
ενεργοποιήσει υπερσυνδέσεις για να α) ξαναθυμηθεί το κείμενο «Στη θέση του
άλλου», β) αναζητήσει εικόνες για το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο των
Κωφών, γ) να παρακολουθήσει απόσπασμα από ντοκιμαντέρ για τη ζωή και
την κουλτούρα των Κωφών και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις και δ) να
συμπληρώσει στοιχεία που συνθέτουν τη ζωή ενός ατόμου με κώφωση ή
βαρηκοΐα και όσα στεναχωρούν ένα παιδί με αναπηρία.
Η Β΄ ομάδα ανοίγει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_B΄ ΟΜΑΔΑ και καλείται να
ενεργοποιήσει υπερσυνδέσεις για να α) ξαναθυμηθεί το κείμενο «Στη θέση του
άλλου», β) αναζητήσει εικόνες για το Ελληνικό Σύστημα Μπράιγ των τυφλών,
Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 8
γ) αναζητήσει πληροφορίες για το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Μπράιγ
καθώς να συμπληρώσει πίνακα με αυτές και δ) να συμπληρώσει στοιχεία που
συνθέτουν τη ζωή ενός ατόμου με τύφλωση και όσα στεναχωρούν ένα παιδί με
αναπηρία.
Η Γ΄ ομάδα ανοίγει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_Γ΄ ΟΜΑΔΑ και καλείται να
ενεργοποιήσει υπερσυνδέσεις για να α) ξαναθυμηθεί το κείμενο «Στη θέση του
άλλου», β) αναζητήσει εικόνες για άτομα με κινητική αναπηρία, γ) αναζητήσει
τον ορισμό των λέξεων «πρόσβαση» και «αναπηρία», δ) διαβάσει απόσπασμα
από τη συνέντευξη ενός νεαρού ανάπηρου και να απαντήσει σε ερωτήσεις
σχετικά με αυτήν και ε) να συμπληρώσει στοιχεία που συνθέτουν τη ζωή ενός
ατόμου με κινητική αναπηρία και όσα στεναχωρούν ένα παιδί με αναπηρία.
o Δραστηριότητες 2ης φάσης (2η διδακτική ώρα)
Τη δεύτερη διδακτική ώρα της παρέμβασης οι μαθητές προχωρούν στη
συμπλήρωση και ολοκλήρωση του Φύλλου Εργασίας των ομάδων τους και τα
τελευταία 15΄ της δεύτερης διδακτικής ώρας οι ομάδες παρουσιάζουν στον
διαδραστικό πίνακα που υπάρχει στο εργαστήριο της Πληροφορικής τα
συμπληρωμένα φύλλα εργασίας και ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις
απαντήσεις που συμπληρώθηκαν σε αυτά αλλά και τον τρόπο αναζήτησης των
απαραίτητων πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 Διευκρινίσεις σχετικά με την διδακτική παρέμβαση
Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ειδική τάξη Κωφών/Βαρήκοων τυπικού
σχολείου. Στη Γ΄ Γυμνασίου φοιτά ένας βαρήκοος μαθητής και προκειμένου να
συσταθούν οι ομάδες για την πραγματοποίηση της διδακτικής παρέμβασης
συμμετείχαν μαθητές και από τις υπόλοιπες τάξεις Κωφών/βαρήκοων του
σχολείου.
Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 9
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για τη προσέγγιση της αναπηρίας
δεν ήταν τυχαία. Αποτελεί θέμα που οι μαθητές εκδηλώνουν την επιθυμία να το
επεξεργαστούν. Επιπρόσθετα έμαθαν πώς να συγκεντρώνουν το υλικό τους
(κυρίως με ιστοεξερεύνηση), πώς να το επεξεργάζονται, πώς να συνεργάζονται
γι’ αυτό. Οι μαθητές είχαν γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες όμως με την
παρούσα διδακτική παρέμβαση οργάνωσαν τις γνώσεις αυτές, τις
συστηματοποίησαν και εξασκήθηκαν σε αυτές.
Kείμενο ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.doc
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ.doc
εικόνες για Νοηματική_braille_κινητικά ανάπηρους
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_Α΄ ΟΜΑΔΑ.ppt
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_B΄ ΟΜΑΔΑ.ppt
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_Γ΄ ΟΜΑΔΑ.ppt

Recomendados

Ανδρικοπούλου Ειρήνη ΤΠΕ β΄ επίπέδου Σενάριο διδασκαλίας Ομήρου Οδύσσεια por
Ανδρικοπούλου Ειρήνη ΤΠΕ β΄ επίπέδου Σενάριο διδασκαλίας Ομήρου ΟδύσσειαΑνδρικοπούλου Ειρήνη ΤΠΕ β΄ επίπέδου Σενάριο διδασκαλίας Ομήρου Οδύσσεια
Ανδρικοπούλου Ειρήνη ΤΠΕ β΄ επίπέδου Σενάριο διδασκαλίας Ομήρου Οδύσσειαrenatelis
392 visualizações9 slides
διδακτικό σενάριο για τη νεοελληνική λογοτεχνία διονύσιος σολωμός por
διδακτικό σενάριο για τη νεοελληνική λογοτεχνία διονύσιος σολωμόςδιδακτικό σενάριο για τη νεοελληνική λογοτεχνία διονύσιος σολωμός
διδακτικό σενάριο για τη νεοελληνική λογοτεχνία διονύσιος σολωμόςatzikakou
5.6K visualizações15 slides
ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτο por
ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτοανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτο
ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτοDimitra Stagia
648 visualizações8 slides
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα por
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσαδιδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσαatzikakou
7.5K visualizações24 slides
ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΛΕΝΗ por
ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΛΕΝΗΣΕΝΑΡΙΟ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΛΕΝΗtriantafillia
5.2K visualizações19 slides
Σολωμος σεναριο διδασκαλιας por
Σολωμος σεναριο διδασκαλιαςΣολωμος σεναριο διδασκαλιας
Σολωμος σεναριο διδασκαλιαςΚατερίνα Μακριδάκη
4.2K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

τίτου πατρίκιου por
τίτου πατρίκιουτίτου πατρίκιου
τίτου πατρίκιουeustathia24
4.3K visualizações15 slides
δ. σολωμοσ por
δ. σολωμοσδ. σολωμοσ
δ. σολωμοσesigenioti
2.7K visualizações14 slides
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μαρία Φωτιάδου
1.7K visualizações17 slides
To ταλαιπωρημένο νερό por
To ταλαιπωρημένο νερό To ταλαιπωρημένο νερό
To ταλαιπωρημένο νερό Έφη Βλάχου
1.7K visualizações21 slides
ΣΕΝΑΡΙΟ-ΡΙΤΣΟΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟ por
ΣΕΝΑΡΙΟ-ΡΙΤΣΟΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟΣΕΝΑΡΙΟ-ΡΙΤΣΟΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ-ΡΙΤΣΟΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟmono030156
3.3K visualizações3 slides
η καταστροφή των ψαρών por
η καταστροφή των ψαρώνη καταστροφή των ψαρών
η καταστροφή των ψαρώνΚατερίνα Μακριδάκη
6.1K visualizações11 slides

Mais procurados(19)

τίτου πατρίκιου por eustathia24
τίτου πατρίκιουτίτου πατρίκιου
τίτου πατρίκιου
eustathia244.3K visualizações
δ. σολωμοσ por esigenioti
δ. σολωμοσδ. σολωμοσ
δ. σολωμοσ
esigenioti2.7K visualizações
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por Μαρία Φωτιάδου
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαρία Φωτιάδου1.7K visualizações
To ταλαιπωρημένο νερό por Έφη Βλάχου
To ταλαιπωρημένο νερό To ταλαιπωρημένο νερό
To ταλαιπωρημένο νερό
Έφη Βλάχου1.7K visualizações
ΣΕΝΑΡΙΟ-ΡΙΤΣΟΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟ por mono030156
ΣΕΝΑΡΙΟ-ΡΙΤΣΟΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟΣΕΝΑΡΙΟ-ΡΙΤΣΟΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ-ΡΙΤΣΟΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟ
mono0301563.3K visualizações
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ... por Dimitra Stagia
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...
Dimitra Stagia1.7K visualizações
νεοελληνική γλώσσα γ τάξη, μκο por akoureli
νεοελληνική γλώσσα γ τάξη, μκονεοελληνική γλώσσα γ τάξη, μκο
νεοελληνική γλώσσα γ τάξη, μκο
akoureli2.3K visualizações
περιγραφή σεναρίου Θουκυδίδης Περικλέους Επιτάφιος κεφ.34-35 por tkotrolou
περιγραφή σεναρίου Θουκυδίδης Περικλέους Επιτάφιος κεφ.34-35 περιγραφή σεναρίου Θουκυδίδης Περικλέους Επιτάφιος κεφ.34-35
περιγραφή σεναρίου Θουκυδίδης Περικλέους Επιτάφιος κεφ.34-35
tkotrolou1.6K visualizações
σεναριο διδασκαλιασ θεωρητικο μεροσ por TzaniEleni
σεναριο διδασκαλιασ θεωρητικο μεροσσεναριο διδασκαλιασ θεωρητικο μεροσ
σεναριο διδασκαλιασ θεωρητικο μεροσ
TzaniEleni635 visualizações
Διδακτική Παρέμβαση με τη χρήση ΤΠΕ-Γλώσσα- Α΄τάξη por Eleni Chrisanthakopoulou
Διδακτική Παρέμβαση με τη χρήση ΤΠΕ-Γλώσσα- Α΄τάξηΔιδακτική Παρέμβαση με τη χρήση ΤΠΕ-Γλώσσα- Α΄τάξη
Διδακτική Παρέμβαση με τη χρήση ΤΠΕ-Γλώσσα- Α΄τάξη
Eleni Chrisanthakopoulou2.6K visualizações
ερωφίλη ,σχέδιο μαθήματος por artedinou
ερωφίλη ,σχέδιο μαθήματοςερωφίλη ,σχέδιο μαθήματος
ερωφίλη ,σχέδιο μαθήματος
artedinou3K visualizações
σεναριο εργασιας por dmitsonia
 σεναριο εργασιας σεναριο εργασιας
σεναριο εργασιας
dmitsonia889 visualizações
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης por mirallis
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςσχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
mirallis571 visualizações
Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός. por Elissavet Vagianou
Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.
Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.
Elissavet Vagianou231 visualizações
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ por andreoutonia
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
andreoutonia405 visualizações
Όλγα Δήμα. Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με τη χρ... por Olga Dima
Όλγα Δήμα. Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με τη χρ...Όλγα Δήμα. Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με τη χρ...
Όλγα Δήμα. Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με τη χρ...
Olga Dima1.9K visualizações
σεναριο τριτησ παρεμβασησ por pankatrisiosi
σεναριο τριτησ παρεμβασησσεναριο τριτησ παρεμβασησ
σεναριο τριτησ παρεμβασησ
pankatrisiosi331 visualizações

Destaque

σενάριο 1ο por
σενάριο 1οσενάριο 1ο
σενάριο 1οdaskalogiannis
3.5K visualizações28 slides
σεναριο διδασκαλιας ιστοριας α γυμνασιου por
σεναριο διδασκαλιας ιστοριας α γυμνασιουσεναριο διδασκαλιας ιστοριας α γυμνασιου
σεναριο διδασκαλιας ιστοριας α γυμνασιουAndreas Mpozikas
3.4K visualizações4 slides
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica por
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - GuernicaΣενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - GuernicaFloretta Sykiwti
1.8K visualizações18 slides
ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ por
ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣMaria Froudaraki
1.2K visualizações14 slides
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ por
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣMaria Froudaraki
3.1K visualizações10 slides
1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική εποχή por
1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική εποχή1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική εποχή
1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική εποχήKvarnalis75
30K visualizações26 slides

Destaque(11)

σενάριο 1ο por daskalogiannis
σενάριο 1οσενάριο 1ο
σενάριο 1ο
daskalogiannis3.5K visualizações
σεναριο διδασκαλιας ιστοριας α γυμνασιου por Andreas Mpozikas
σεναριο διδασκαλιας ιστοριας α γυμνασιουσεναριο διδασκαλιας ιστοριας α γυμνασιου
σεναριο διδασκαλιας ιστοριας α γυμνασιου
Andreas Mpozikas3.4K visualizações
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica por Floretta Sykiwti
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - GuernicaΣενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Floretta Sykiwti1.8K visualizações
ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ por Maria Froudaraki
ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ
ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΣΧΗΜΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ
Maria Froudaraki1.2K visualizações
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ por Maria Froudaraki
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ
Maria Froudaraki3.1K visualizações
1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική εποχή por Kvarnalis75
1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική εποχή1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική εποχή
1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική εποχή
Kvarnalis7530K visualizações
Όταν ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης por stamatiademogianni
Όταν ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτηςΌταν ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης
Όταν ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης
stamatiademogianni5.5K visualizações
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου por stratism
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιουδιδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου
stratism10.5K visualizações
σχολείο και επιθετικότητα por douka eva
σχολείο και επιθετικότητασχολείο και επιθετικότητα
σχολείο και επιθετικότητα
douka eva41.2K visualizações
Προϊστορία - Εποχή του Λίθου por vserdaki
Προϊστορία - Εποχή του Λίθου Προϊστορία - Εποχή του Λίθου
Προϊστορία - Εποχή του Λίθου
vserdaki59.1K visualizações

Similar a ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνη

παίζοντας με τη γλώσσα por
παίζοντας με τη γλώσσαπαίζοντας με τη γλώσσα
παίζοντας με τη γλώσσαDimitra Stagia
403 visualizações9 slides
Senario υπερρεαλισμος por
Senario υπερρεαλισμοςSenario υπερρεαλισμος
Senario υπερρεαλισμοςΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
334 visualizações19 slides
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ν.Ε. por
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ν.Ε.ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ν.Ε.
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ν.Ε.author2011
589 visualizações3 slides
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους por
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους Makis Triantafillidis
701 visualizações24 slides
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ por
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝκουλη ευσταθια
2.7K visualizações17 slides
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου» por
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου» ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου» Dimitra Stagia
1.2K visualizações6 slides

Similar a ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνη(20)

παίζοντας με τη γλώσσα por Dimitra Stagia
παίζοντας με τη γλώσσαπαίζοντας με τη γλώσσα
παίζοντας με τη γλώσσα
Dimitra Stagia403 visualizações
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ν.Ε. por author2011
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ν.Ε.ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ν.Ε.
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ν.Ε.
author2011589 visualizações
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους por Makis Triantafillidis
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους
Makis Triantafillidis701 visualizações
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ por κουλη ευσταθια
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
κουλη ευσταθια2.7K visualizações
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου» por Dimitra Stagia
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου» ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου»
Dimitra Stagia1.2K visualizações
Εκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης por Georgia Palapela
Εκπαιδευτικό Σενάριο ΜελέτηςΕκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης
Εκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης
Georgia Palapela1.3K visualizações
πομάκη πολ. σχεδιο μαθηματοσ τροχαια ατυχηματα por kse30lykeio
πομάκη πολ. σχεδιο μαθηματοσ τροχαια ατυχηματαπομάκη πολ. σχεδιο μαθηματοσ τροχαια ατυχηματα
πομάκη πολ. σχεδιο μαθηματοσ τροχαια ατυχηματα
kse30lykeio443 visualizações
ΠΟΜΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝ.ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤ. ΦΡΑΣΕΙΣ por kse30lykeio
ΠΟΜΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝ.ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤ. ΦΡΑΣΕΙΣΠΟΜΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝ.ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤ. ΦΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΜΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝ.ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤ. ΦΡΑΣΕΙΣ
kse30lykeio996 visualizações
νεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχα por akoureli
νεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχανεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχα
νεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχα
akoureli969 visualizações
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ por andreoutonia
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
andreoutonia279 visualizações
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ por mtzoumaneka
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
mtzoumaneka234 visualizações
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό por sofiaspy
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερόΟ Σαρλό και το αθάνατο νερό
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό
sofiaspy9K visualizações
σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική por varalig
 σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική
σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική
varalig17.9K visualizações
ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 3η Ενότητα Ερωτηματικές Προτάσεις_Σενάριο διδασκαλιας_... por renatelis
ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 3η Ενότητα Ερωτηματικές Προτάσεις_Σενάριο διδασκαλιας_...ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 3η Ενότητα Ερωτηματικές Προτάσεις_Σενάριο διδασκαλιας_...
ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 3η Ενότητα Ερωτηματικές Προτάσεις_Σενάριο διδασκαλιας_...
renatelis782 visualizações
Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη" por Emytse66
Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"
Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"
Emytse66747 visualizações
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣ por Dimitra Stagia
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣ
Dimitra Stagia3.6K visualizações
Ταξιδεύοντας στον κόσμο των ζώων por Meletia Zotika
Ταξιδεύοντας στον κόσμο των ζώωνΤαξιδεύοντας στον κόσμο των ζώων
Ταξιδεύοντας στον κόσμο των ζώων
Meletia Zotika400 visualizações

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
18 visualizações24 slides
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
20 visualizações22 slides
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
49 visualizações19 slides
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
15 visualizações7 slides
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxalexandrabouts
13 visualizações3 slides
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx por
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxgymkeram
15 visualizações96 slides

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 visualizações
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram20 visualizações
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram49 visualizações
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por ssuser43d27b
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ssuser43d27b15 visualizações
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts13 visualizações
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx por gymkeram
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
gymkeram15 visualizações
Ευρωπαϊκή Ένωση por ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b20 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
Tassos Karampinis33 visualizações
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 visualizações
Xmas_2023.pptx por 41dimperisteriou
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx
41dimperisteriou198 visualizações
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 visualizações
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo1.3K visualizações
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf por 7gymnasiokavalas
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdfΒεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
7gymnasiokavalas15 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram77 visualizações
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b25 visualizações
1ος περιπατος.pptx por ssuser6a63b0
1ος περιπατος.pptx1ος περιπατος.pptx
1ος περιπατος.pptx
ssuser6a63b011 visualizações

ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνη

 • 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ Ε΄ Φάση Επιμορφώτρια: Ζαφείρη Κωνσταντία, ΠΕ02 Διδακτική Παρέμβαση Στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Ενότητα 3η : Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου ΠΕ02 ΠΑΤΡΑ 2014
 • 2. Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 2 ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΤΟΜΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και αποτελεί μια διαδικασία εμπέδωσης με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό της Ενότητας του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας που σχετίζεται με τη διαφορετικότητα, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Τα άτομα με αναπηρία βιώνουν καθημερινά όχι μόνο δυσκολίες και εμπόδια προσβασιμότητας, αλλά και φαινόμενα ρατσισμού και κατάφωρων αδικιών. Οφείλουμε να αναπτύξουμε έναν διάλογο με τα παιδιά με σκοπό τη μύηση στην ιδέα του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν το θέμα της αναπηρίας μέσα από μία διερευνητική και ενδιαφέρουσα διαδικασία με τη συνδρομή των Νέων Τεχνολογιών. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η διδακτική αυτή πρόταση συνδέεται με τον θεματικό κύκλο της 3ης Ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί» και πιο συγκεκριμένα με το κείμενο «Στη θέση του άλλου» (σελ. 47) που αφορά στα άτομα με σωματικές αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνδέεται άμεσα και με το μάθημα της Πληροφορικής λόγω χρήσης του εργαστηρίου αλλά και γιατί αποτελεί μια καλή ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης και αξιοποίησης της γνώσης των μαθητών στη χρήση Η/Υ.
 • 3. Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Γνωστικοί  Να κατανοήσουν οι μαθητές τι σημαίνει αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  Να μάθουν τις δυσκολίες που εγείρει μία αναπηρία στη ζωή των ατόμων που τη βιώνει,  Να μάθουν τις δυνατότητες που έχουν οι ανάπηροι άνθρωποι ανεξάρτητα της αναπηρίας που βιώνουν.  Παιδαγωγικοί  Να ασκηθούν στην ανακάλυψη νέων στοιχείων που διευρύνουν και προεκτείνουν την προϋπάρχουσα εμπειρία/γνώση τους για την αναπηρία,  Να προσεγγίσουν το αντικείμενο στο πλαίσιο της διερευνητικής προσπάθειας και αυτενέργειας με τη διακριτική υποστήριξη του διδάσκοντα,  Να εργαστούν ακολουθώντας το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης,  Τεχνολογικοί – Χρήση ΤΠΕ  Να εξοικειωθούν οι μαθητές όχι μόνο με τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών από το Διαδίκτυο, αλλά και με την αξιολόγηση όσων χρειάζονται για τη συγκεκριμένη εργασία τους,  Να εξοικειωθούν στην πλοήγηση στο διαδίκτυο για την επιλογή εικονιστικού υλικού,  Να ασκηθούν περισσότερο στη χρήση των λογισμικών γενικής χρήσης: Word, Powerpoint,  Να δημιουργήσουν πολυτροπικό κείμενο με λογισμικό παρουσίασης.
 • 4. Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Εργαλεία – Διδακτικό Υλικό  Σχολικό εγχειρίδιο σε ψηφιακή μορφή  Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου  Λογισμικό παρουσίασης  Χρήση διαδικτύου για αναζήτηση σχετικού υλικού  Ηλεκτρονικά Φύλλα εργασίας  Προσδοκώμενη διαδικασία μάθησης Στο προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας οι μαθητές, χωρισμένοι σε δύο ομάδες των τριών ατόμων και μία ομάδα των δύο ατόμων (πρβλ. παρακάτω Διευκρινίσεις σχετικά με τη διδακτική παρέμβαση), καλούνται - με τα σχετικά «φύλλα εργασίας» - να χρησιμοποιήσουν λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint) για σταδιακή παραγωγή κειμένων. Κάθε ομάδα επεξεργάζεται ξεχωριστό φύλλο εργασίας ανά αναπηρία: τύφλωση, κώφωση, κινητική αναπηρία. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις, και με τη βοήθεια των παρεχόμενων πληροφοριών ζητούν απαντήσεις σε ζητήματα σχετικά με την αναπηρία που τους έχει ανατεθεί που σε συνδυασμό με εικονιστικό υλικό της προτίμησής τους, θα αποτελέσουν τη βάση για παραγωγή «πολυτροπικού» κειμένου με λογισμικό παρουσίασης. Προσδοκάται να ακολουθηθεί η ανακαλυπτική πορεία της νέας γνώσης. Οι μαθητές ασκούνται στην επιλογή και στην αξιολόγηση της πληροφορίας, ανασυνθέτουν, αξιοποιούν τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε., συνεργάζονται, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν σκέψεις. Οικοδομούν τη γνώση μέσα από κατάλληλα δομημένα φύλλα εργασίας. Αναπτύσσουν τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και αυτοκαθορίζουν την πορεία προς τη γνώση. Η συνεργατική - βιωματική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την εργασία σε ομάδες και την ανάληψη ρόλων από τους μαθητές, που δίνει προσωπικό νόημα στην αναζήτηση της γνώσης (σύμφωνα με τις αρχές του οικοδομισμού»).
 • 5. Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 5  Διδακτική διαδικασία Κατά τη διδακτική διαδικασία ο εκπαιδευτικός μετακινείται από τον παραδοσιακό ρόλο της αυθεντίας που του επιβάλλει το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας στο ρόλο του μεσολαβητή- διευκολυντή της γνώσης. Κύρια μέριμνά του είναι να διαμορφώσει συνθήκες αυθεντικής επικοινωνίας και συνεργατικής μάθησης. Οργανώνει τη μαθησιακή διαδικασία εποικοδομιστικά. Ορίζει το πλαίσιο της επικοινωνίας, παρουσιάζει αναλυτικά τους στόχους του σεναρίου και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περιγράφει το τελικό προϊόν της δραστηριότητας, καθορίζει τις ομάδες εργασίας. Παρεμβαίνει για να διευκρινίσει, να συντονίσει, να άρει εμπόδια στη διαπροσωπική επικοινωνία, να ενθαρρύνει, να διευκολύνει στη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας. Αξιοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχει τόσο το Διαδίκτυο για την επιλογή του κατάλληλου δικτυακού τόπου, όσο και ο Επεξεργαστής Κειμένου και το Λογισμικό Παρουσίασης για την επεξεργασία του κειμενικού προϊόντος.  Εφαρμογή στη σχολική μονάδα Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο λειτουργεί ως απόπειρα εμπέδωσης και επανάληψης μετά από μονόωρη ανάλυση του εισαγωγικού κειμένου της Ενότητας σχετικά με τις αναπηρίες από το σχολικό εγχειρίδιο μέσα στη σχολική τάξη. Η διδακτική αυτή προσέγγιση με τη χρήση των ΤΠΕ πραγματοποιείται στο πλαίσιο μίας δίωρης συνάντησης που λαμβάνει χώρα στο σχολικό εργαστήριο της πληροφορικής. Κρίνεται απαραίτητο να προηγηθεί συνεργασία με τον καθηγητή πληροφορικής με σκοπό να οργανωθεί η διδασκαλία με τέτοιο τρόπο, ώστε η τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος και η συνεργασία στο εργαστήριο να αποβούν εις όφελος και των δύο μαθημάτων.
 • 6. Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 6  Οργάνωση της τάξης Οι μαθητές με την καθοδήγηση της διδάσκουσας χωρίζονται σε δύο ομάδες των τριών ατόμων και μία ομάδα των δύο ατόμων. Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή του εργαστηρίου. Τα φύλλα εργασίας αποθηκεύονται πρώτα στους υπολογιστές. Το σενάριο αναπτύσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και δουλεύουν διαφορετικά φύλλα. Στο τέλος των εργασιών τους παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους τα ευρήματά τους. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η ομαδικότητα. Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιήθηκε και ο βιντεοπροβολέας. Η κάθε ομάδα πρόβαλε το φύλλο εργασίας της και τα αποτελέσματά της μέσω αυτού στις άλλες δύο ομάδες εργασίας. Παράλληλα οι μαθητές έβλεπαν και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας στον υπολογιστή τους και το συμπλήρωναν ή έκαναν διορθώσεις. Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων.  Προετοιμασία – Προαπαιτούμενα Για μια ικανοποιητική διεξαγωγή της διδακτικής αυτής πρότασης κρίνονται απαραίτητα:  εξοικείωση μαθητών και διδάσκοντος στη χρήση Τ.Π.Ε.,  μια σχετική εμπειρία των μαθητών σε διερευνητικές, ανατροφοδοτικές και συνεργατικές διαδικασίες,  συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής,  διαθεσιμότητα και προετοιμασία του εργαστηρίου πληροφορικής, πρόσβαση στο διαδίκτυο.  συζήτηση στην τάξη και προϊδεασμός των μαθητών σχετικά με τον τρόπο εργασίας,
 • 7. Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 7  προετοιμασία και μεθοδική οργάνωση του απαιτούμενου έντυπου και εικονιστικού υλικού. Πριν τη διεξαγωγή του σεναρίου, έχει προηγηθεί διδασκαλία της θεματικής ενότητας για την αναπηρία ή/και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη. Οι μαθητές επίσης γνωρίζουν ότι θα εργαστούν στο εργαστήριο τις επόμενες δύο διδακτικές ώρες. Κατά την είσοδό τους στο εργαστήριο ο καθηγητής τους ενημερώνει για τους στόχους των εργασιών τους και τον τρόπο συλλογής κι επεξεργασίας του υλικού τους. Στάδια εξέλιξης της διδακτικής διαδικασίας – Διάρκεια o Δραστηριότητες 1ης φάσης (1η διδακτική ώρα) Στο εργαστήριο Πληροφορικής αρχικά γίνεται με σύντομη συζήτηση υπενθύμιση της θεματικής ενότητας και οι μαθητές παίρνουν τη θέση τους μπροστά στους υπολογιστές και ανοίγουν τον φάκελο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα της ομάδας που ανήκουν: Α΄ ΟΜΑΔΑ, Β΄ΟΜΑΔΑ, Γ΄ ΟΜΑΔΑ. Στη συνέχεια εργάζονται ανά ομάδες με το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας που βρίσκουν στο φάκελο και είναι λογισμικά παρουσίασης (Power Point): Η Α΄ ομάδα ανοίγει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_Α΄ ΟΜΑΔΑ και καλείται να ενεργοποιήσει υπερσυνδέσεις για να α) ξαναθυμηθεί το κείμενο «Στη θέση του άλλου», β) αναζητήσει εικόνες για το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο των Κωφών, γ) να παρακολουθήσει απόσπασμα από ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την κουλτούρα των Κωφών και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις και δ) να συμπληρώσει στοιχεία που συνθέτουν τη ζωή ενός ατόμου με κώφωση ή βαρηκοΐα και όσα στεναχωρούν ένα παιδί με αναπηρία. Η Β΄ ομάδα ανοίγει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_B΄ ΟΜΑΔΑ και καλείται να ενεργοποιήσει υπερσυνδέσεις για να α) ξαναθυμηθεί το κείμενο «Στη θέση του άλλου», β) αναζητήσει εικόνες για το Ελληνικό Σύστημα Μπράιγ των τυφλών,
 • 8. Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 8 γ) αναζητήσει πληροφορίες για το σύστημα ανάγνωσης και γραφής Μπράιγ καθώς να συμπληρώσει πίνακα με αυτές και δ) να συμπληρώσει στοιχεία που συνθέτουν τη ζωή ενός ατόμου με τύφλωση και όσα στεναχωρούν ένα παιδί με αναπηρία. Η Γ΄ ομάδα ανοίγει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_Γ΄ ΟΜΑΔΑ και καλείται να ενεργοποιήσει υπερσυνδέσεις για να α) ξαναθυμηθεί το κείμενο «Στη θέση του άλλου», β) αναζητήσει εικόνες για άτομα με κινητική αναπηρία, γ) αναζητήσει τον ορισμό των λέξεων «πρόσβαση» και «αναπηρία», δ) διαβάσει απόσπασμα από τη συνέντευξη ενός νεαρού ανάπηρου και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν και ε) να συμπληρώσει στοιχεία που συνθέτουν τη ζωή ενός ατόμου με κινητική αναπηρία και όσα στεναχωρούν ένα παιδί με αναπηρία. o Δραστηριότητες 2ης φάσης (2η διδακτική ώρα) Τη δεύτερη διδακτική ώρα της παρέμβασης οι μαθητές προχωρούν στη συμπλήρωση και ολοκλήρωση του Φύλλου Εργασίας των ομάδων τους και τα τελευταία 15΄ της δεύτερης διδακτικής ώρας οι ομάδες παρουσιάζουν στον διαδραστικό πίνακα που υπάρχει στο εργαστήριο της Πληροφορικής τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας και ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις απαντήσεις που συμπληρώθηκαν σε αυτά αλλά και τον τρόπο αναζήτησης των απαραίτητων πληροφοριών στο διαδίκτυο.  Διευκρινίσεις σχετικά με την διδακτική παρέμβαση Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ειδική τάξη Κωφών/Βαρήκοων τυπικού σχολείου. Στη Γ΄ Γυμνασίου φοιτά ένας βαρήκοος μαθητής και προκειμένου να συσταθούν οι ομάδες για την πραγματοποίηση της διδακτικής παρέμβασης συμμετείχαν μαθητές και από τις υπόλοιπες τάξεις Κωφών/βαρήκοων του σχολείου.
 • 9. Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου Σελίδα 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για τη προσέγγιση της αναπηρίας δεν ήταν τυχαία. Αποτελεί θέμα που οι μαθητές εκδηλώνουν την επιθυμία να το επεξεργαστούν. Επιπρόσθετα έμαθαν πώς να συγκεντρώνουν το υλικό τους (κυρίως με ιστοεξερεύνηση), πώς να το επεξεργάζονται, πώς να συνεργάζονται γι’ αυτό. Οι μαθητές είχαν γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες όμως με την παρούσα διδακτική παρέμβαση οργάνωσαν τις γνώσεις αυτές, τις συστηματοποίησαν και εξασκήθηκαν σε αυτές. Kείμενο ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.doc ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ.doc εικόνες για Νοηματική_braille_κινητικά ανάπηρους ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_Α΄ ΟΜΑΔΑ.ppt ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_B΄ ΟΜΑΔΑ.ppt ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_Γ΄ ΟΜΑΔΑ.ppt