O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ΓΤΟ ΜΟΝΑΓΗΚΔ΢ ΔΤΚΑΗΡΗΔ΢
1. Tαμίδεςε
πεξηζζόηεξν
θαη δήζε έλα
VIP ηξόπν δσήο
2. Κέξδηζε έμηξα
$$$ ή αθόκα θαη
νηθνλνκηθή
ει...
FUN - FREEDOM - FULFILMENT
• Ιδπύθηκε Δεκέμβπιο 2005
• Έδπα Dallas, Texas USA
• Χωπίρ χπέορ
Ζ Εταιρεία
Πεξηζζόηεξα από 200,000 MΔΛΖ ΢Δ
26 ΥΩΡΔ΢
Aπζηξία Iξιαλδία Ρσζία
Μπνηζνπάλα Ηζξαήι ΢ηγθαπόπξε
Καλαδάο Kέλπα ΢ινβελία
Κύπξνο...
Γηαθνπέο ζε
ρνλδξηθέο ηηκέο
100,000 επαύιεηο
160 πξννξηζκνί
΢ύδπγνο/Φίινο/ή
& παηδηά
Απνθιεηζηηθέο
10-50% Δθπηώζεηο
24 / 7...
Dreamtrips
Πξνγξακκαηηζκέλα ηαμίδηα
For details, visit www.dreamtrips.com/membership.
DREAMPRICE PROMISEΒξεο ην ηαμίδη ζνπ πην νηθνλνκηθό νπνπδήπνηε αιινύ ζην...
ZAΚΤΝΘΟ΢,
ΔΛΛΑΓΑ
5 κέξεο Αύγνπζηνο
• 4* Katerina Palace Hotel
• Καηλνύξγηα πηέξπγα
• Πεξηιακβάλεη πξόγεπκα
All prices base...
ΠΑΦΟ΢,
ΚΤΠΡΟ΢
All prices based on double occupancy. Does not include airfare.
• 5* Almyra Hotel
• Hκηδηαηξνθή
• Δκπεηξία δ...
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
BΟΤΓΑΠΔ΢ΣΖ,
All prices based on double occupancy. Does not include airfare.
5 κέξεο Αύγνπζηνο
$229/άηνκν
• 5* Cor...
ΛΑ΢ ΒΔΓΚΑ΢,
ΖΠΑ
All prices based on double occupancy. Does not include airfare.
• 3* Flamingo Hotel & Casino
• Δηζνδνο ειε...
΢ΑΝΣΟΡΗΝΖ,
EΛΛΑΓΑ
All prices based on double occupancy. Does not include airfare.
• 5* Volcano View Hotel
• Καζεκεξηλό πξό...
ΡΗΟ ΝΣΔ ΣΕΑΝΔΗΡΟ,
BΡΑΕΗΛΗΑ
All prices based on double occupancy. Does not include airfare.
World Cup Σαμίδηα
Ηνύληνο/Ηνύιη...
All prices based on double occupancy. Does not include airfare.
ΓΚΟΤΑΣΔΜΑΛΑ
ΣΑΞΗΓΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗ΢ΜΟΤ,
6 κέξεο Ηνύιηνο‘14
$995/...
All prices based on double occupancy. Does not include airfare. Port, fees and taxes not included.
$69
ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΔ΢
ΚΑΘΔ ΜΖ...
Δπέιηθηα ηαμίδηα ζύκθσλα
κε ηηο αλάγθεο καο!
Πξόζβαζε ζε 100,000+
επαύιεηο ζε
160+ πξννξηζκνύο
$380
Dinseyland Oρλάντο, Η.Π.Α.
8 μέρες / 7 νύχτες
• Driftwood Worldgate Resort
• Condo φιλοξενεί 4 άτομα, Dinseyland
and ...
$672
Σελεξίθε, ΚΑΝΑΡΗΑ ΝΖ΢ΗΑ
ΜΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
• ΢ε θακπάλα κε 3
Τπλνδσκάηηα
•(θνηκίδεη κέρξη 8 άηνκα)
•Πηζίλα, γθνιθ,...
BOOKING SITEBY ROVIA®
Αλ κεησζεί ε ηηκή κέρξη ηελ κέξα ηνπ ηαμηδηνύ ζνπ, ζα
μαλα-θξαηήζνπκε γηα ζέλα ηελ ρακειόηεξε ηηκή.
...
on-line αγνξέο καο
νδεγνύλ ηαμίδη
Καζεκεξηλέο
Δθπηώζεηο 10%-50%
Μόλν γηα Μέιε
ΠΡΟΝΟΜΗΑ
• Σεξάζηηα πνηθηιία από DreamTrips
• Πξόζβαζε ζε 100,000 επαύιεηο
• Πξνζσπηθό ηαμηδησηηθό booking w...
Πάξε 1 πόλην γηα θάζε έλα δνιιάξην πνπ μνδεύεηο γηα λα είζαη κέινο.
200 πόληνη= $200 ΢ΖΜΔΡΑ, θαη κέρξη 600 πόληνπο ΚΑΘΔ ΥΡ...
REWARD DREAMTRIPS
ΠΔΛΑΣΔ΢,
΢Τ΢ΣΖ΢Δ 4
*Not available in Canada. Four customers must remain active each billing cycle.
θαη νη κεληαίεο ζνπ ζπλ...
ΚΑΛΩ΢ΟΡΙ΢Ε΢ ΢ΣΟΝ ΤΠΕΡΟΥΟ ΚΟ΢ΜΟ ΜΑ΢
Αο δεκηνπξγήζνπκε έλα Πιάλν Β
Δκείο θηίδνπκε ηα πάληα κέζσ ηεο ζύζηαζεο
ζηόκα κε ζηόκα
Wayne Nugent & Mike Azcue
ΙΔΡΤΣΕ΢
ΑΝΑΓΝΩΡΗ΢ΔΗ΢
1. Τοσρισμός
2. Γηαδίθηπν
3 billion users in 2013
3. Γηθηπαθό Μάξθεηηλγθ
#1 Travel MLM #7 Fastest Growth Globally!
Δπέλδπζε
$9999 + $10.99/ monthly
Σν ζύζηεκα επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη:
• Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε
• Πξνζσπηθή ηζηνζειίδα
ΓΗΝΔ ΑΝΣΗΠ...
ΑΠΟ 26 ΥΩΡΔ΢
ΠΟΛΛΑΠΛΔ΢ ΠΖΓΔ΢ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑΣΩΝ
ΔΗ΢ΟΓΖΜΑΣΑ
- Απεπζείαο πξνκήζεηα
- Οκαδηθέο πξνκήζεηεο
- Tαμηδησηηθά δνιιάξηα
- Π...
Wings & Wheels Bonus
΢υστήνεις 4  Wings
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ($3000)
5 πρ. ενεργοί και αυτοί άλλους 7 (12 μέλη) $300 Cash
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
...
ΠΟΗΟ΢ ΔΗΝΑΗ Ο ΔΠΟΜΔΝΟ΢?
Qualified
(Q) Γ ΩΡΔΑΝ
Απηό είλαη έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα. Πξνκήζεηεο πιεξώλνληαη κόλν γηα θάζε πώιεζε ηνπ πξντόληνο.
Πεξη...
3 3 ΢ΤΝΟΛΟ: $450
Απηό είλαη έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα. Πξνκήζεηεο πιεξώλνληαη κόλν γηα θάζε πώιεζε ηνπ
πξντόληνο. Πεξηζζόηε...
Κύθινη: 1
΢ύλνιν: $450
Κύθινη: 2
΢ύλνιν: $650
Κύθινη: 3
΢ύλνιν: $850
Κύθινη: 4
΢ύλνιν: $1050
Κύθινη: 5
΢ύλνιν: $1250
Κύθιν...
Αξηζηεξή νκάδα Γεμηά νκάδα
Από νκαδηθέο πξνζπάζεηεο Μ.Ο $1500/κήλα
DIRECTOR
Παζεηηθό Δηζόδεκα
Απιό… ΔΗΝΑΗ ΢ΣΟ ΥΔΡΗ ΢ΟΤ!!!
Γελ ππάξρεη θακία εγγύεζε όζσλ αθνξά ηα εηζνδήκαηα. Ζ
επηηπρία ή ε απνηπρία ηνπ θάζε Αλεμάξηεη...
Βαθμίδες Υψηλότερεσ
Ετήςιεσ Αποδοχζσ
Χαμηλότερεσ Ετήςιεσ Αποδοχζσ Ενδιάμεςεσ Ετήςιεσ Αποδοχζσ
Μζσες
Ετήσιες Αποδοχζς
% Ενε...
Υλωρεντία
ΛονδίνοΑθήνα
Las Vegas
Η.Π.Α.
Παγθόζκηαο θιάζεο εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
Savvas Xristofi
IMD
James Lee
IMD
Troy Brown
2xIMD
Raymond Braun
IMD
Marc Accetta
Int. Director of
Training
Amsterdam 13-1...
Georgios Georgiou
RMD
Stavros Zenonos
ΙMD
Κπξηαθή 27/04/2014
Σνπηθέο Δθπαηδεύζεηο
Thessaloniki - Athens - Crete
Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Get 4 - Γσξεάλ
Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Με θέξδνο
Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Senior Reps
Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Directors
ΕΤΡΟ΢
ΠΕΡΑΣΙΚΟ΢
ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ΢
ΔΗΜΗΣΡΗ΢
ΚΑΣ΢ΑΝΙΚΟ΢ΥΙΛΙΠΠΟ΢ ΢ΑΡΑΙΛΗ΢ΣΟΛΗ΢ ΣΕΛΙΟ΢
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΠΑΝΟΠΟΤΛ...
Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Marketing Directors
ΜΠΑΜΠΗ΢
ΝΣΟΛΙΑ΢
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ
Πξώελ
Αεξνζπλνδόο
κεηέξα ελόο
κηθξνύ
παηδηνύ
...
ALEXANDROS PARTHENIS
& KATERINA THANOU
Results not typical. See compensation plan for full details.
IMDs THE 3 MUSKETEERS
΢ΑΒΒΑ΢ & ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΥΡΗ΢ΣΟΦΖ΢ & ΑΝΓΡΔΑ΢ ΑΝΓΡΔΟΤ
Results not typical. See compensation plan for full det...
• Δπέλδπζαλ €100k ζε εζηηαηόξην ζηελ
Θεζζαινλίθε
• Πέηπραλ $12k ζε 74 κέξεο καδί κε ηα
$5k κπόλνπο
ΝMDs ΢ηαύξνο Κσλζηαληηλ...
Ξεθίλεζε ΢ήκεξα
$199.99 + $49.98/μήνα
$99.99 + $10.99/μήνα
΢ύλνιν $299.98 +
$60.97/μήνα
΢ύστησε 4 μέλη και η μηνιαία
σου σ...
Πιεξώζνπ Γξήγνξα!!!
6 DTL πσιήζεηο πξώην
κήλα *
΢ύλνιν: $450
Rewards: $300
Παίξλεηο ηα ρξήκαηα ζνπ
πίζσ θαη επηπιένλ $$$!!...
•3 Μειε $100
•3 Μειε $150
•3-3=1 θύθινο $200
Get 6 $450
Training Dollars + $100
Dreamtrip Δγγξαθήο + $200
Rewards 6x 50 $3...
Αξηζηεξή
Οκάδα
Γεμηά
Οκάδα
Ο ΦΗΛΟ΢ ΢ΟΤ
Δ΢ΤΒΑ΢Ω
Νίθνο
Κηίδεη ηεξάζηηα νκάδα ηνπο
επόκελνπο κήλεο κε 300
πσιήζεηο
Δ΢Τ
Απηό ε...
Αξηζηεξή
Οκάδα
Γεμηά
Οκάδα
Ο ΦΗΛΟ΢ ΢ΟΤ
Νίθνο
νκάδα κε 300 άηνκα
ΒΑ΢Ω
Δ΢Τ
Απηό είλαη έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα. Γελ ππάξρεη ...
WorldVentures, DreamTrips and Rovia and the WorldVentures, DreamTrips and Rovia logos are trademarks of WorldVentures Hold...
Πιεξώζνπ Γξήγνξα!!!
*Within 4 weeks, and in the first 8 weeks of enrollment. See Compensation Plan for full details.
1. Λί...
Nέες αμοιβές!!!
•3 Μέλη $100 σε 4 εβδομάδες
•3 Μέλη $150
•Get 6 $250
•3-3=1 κύκλος $200
•Rewards 6x 50 $300
-------
Φρήματ...
Παρουσίαση Επιχειρηματικής Ευκαιρίας!!!
Παρουσίαση Επιχειρηματικής Ευκαιρίας!!!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Ευκαιρίας!!!

896 visualizações

Publicada em

Number 1 VIP LIFESTYLE TRAVEL CLUB in the world.
Offers incredible opportunities to travel at wholesale prices and and a way to earn an income in the growing Travel Industry. Contact me for more information. rebeccapanopoulos@yahoo.com

Publicada em: Turismo
 • Seja o primeiro a comentar

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Ευκαιρίας!!!

 1. 1. ΓΤΟ ΜΟΝΑΓΗΚΔ΢ ΔΤΚΑΗΡΗΔ΢ 1. Tαμίδεςε πεξηζζόηεξν θαη δήζε έλα VIP ηξόπν δσήο 2. Κέξδηζε έμηξα $$$ ή αθόκα θαη νηθνλνκηθή ειεπζεξία
 2. 2. FUN - FREEDOM - FULFILMENT
 3. 3. • Ιδπύθηκε Δεκέμβπιο 2005 • Έδπα Dallas, Texas USA • Χωπίρ χπέορ Ζ Εταιρεία
 4. 4. Πεξηζζόηεξα από 200,000 MΔΛΖ ΢Δ 26 ΥΩΡΔ΢ Aπζηξία Iξιαλδία Ρσζία Μπνηζνπάλα Ηζξαήι ΢ηγθαπόπξε Καλαδάο Kέλπα ΢ινβελία Κύπξνο Mαιαηζία Νόηηα Αθξηθή Mάιηα ΢νπεδία Γεξκαλία Διιάδα Οιιαλδία Πνισλία Υνλγθ Κόλγθ Nνξβεγία Ακεξηθή Οπγγαξία Πνπέξην Ρίθν Εηκπάκπνπε Ηζιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην
 5. 5. Γηαθνπέο ζε ρνλδξηθέο ηηκέο 100,000 επαύιεηο 160 πξννξηζκνί ΢ύδπγνο/Φίινο/ή & παηδηά Απνθιεηζηηθέο 10-50% Δθπηώζεηο 24 / 7 Concierge Service ΠΔΡΗ΢΢ΟΣΔΡΔ΢ ΔΜΠΔΗΡΗΔ΢ ΜΔ DREAMTRIPS LIFE ‘THE WORLDS LEADING TRAVEL CLUB 2013’ World Travel Awards
 6. 6. Dreamtrips Πξνγξακκαηηζκέλα ηαμίδηα
 7. 7. For details, visit www.dreamtrips.com/membership. DREAMPRICE PROMISEΒξεο ην ηαμίδη ζνπ πην νηθνλνκηθό νπνπδήπνηε αιινύ ζην δηαδύθηην ζε εθηά κέξεο, θαη ζα ΠΑ΢ ΓΩΡΔΑΝ!
 8. 8. ZAΚΤΝΘΟ΢, ΔΛΛΑΓΑ 5 κέξεο Αύγνπζηνο • 4* Katerina Palace Hotel • Καηλνύξγηα πηέξπγα • Πεξηιακβάλεη πξόγεπκα All prices based on double occupancy. Does not include airfare. $75/άηνκν
 9. 9. ΠΑΦΟ΢, ΚΤΠΡΟ΢ All prices based on double occupancy. Does not include airfare. • 5* Almyra Hotel • Hκηδηαηξνθή • Δκπεηξία δνθηκαζίαο θξαζηνύ 4 εκέξεο Απξίιηνπ $179/άηνκν
 10. 10. ΟΤΓΓΑΡΗΑ BΟΤΓΑΠΔ΢ΣΖ, All prices based on double occupancy. Does not include airfare. 5 κέξεο Αύγνπζηνο $229/άηνκν • 5* Corinthia Palace Hotel • Executive King Γσκάηηα • Καζεκεξηλό Πξόγεπκα
 11. 11. ΛΑ΢ ΒΔΓΚΑ΢, ΖΠΑ All prices based on double occupancy. Does not include airfare. • 3* Flamingo Hotel & Casino • Δηζνδνο ειεπζεξε ζε Show • Internet πξόζβαζε 5 κέξεο Μάξηεο $139/άηνκν
 12. 12. ΢ΑΝΣΟΡΗΝΖ, EΛΛΑΓΑ All prices based on double occupancy. Does not include airfare. • 5* Volcano View Hotel • Καζεκεξηλό πξόγεπκα • Μεηαθνξέο από & πξόο ην αεξνδξόκην 5 κέξεο Οθηώκβξεο $229/άηνκν
 13. 13. ΡΗΟ ΝΣΔ ΣΕΑΝΔΗΡΟ, BΡΑΕΗΛΗΑ All prices based on double occupancy. Does not include airfare. World Cup Σαμίδηα Ηνύληνο/Ηνύιηνο ‘14 Γηαθνξεηηθέο ηηκέο
 14. 14. All prices based on double occupancy. Does not include airfare. ΓΚΟΤΑΣΔΜΑΛΑ ΣΑΞΗΓΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗ΢ΜΟΤ, 6 κέξεο Ηνύιηνο‘14 $995/άηνκν
 15. 15. All prices based on double occupancy. Does not include airfare. Port, fees and taxes not included. $69 ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΔ΢ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ
 16. 16. Δπέιηθηα ηαμίδηα ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο! Πξόζβαζε ζε 100,000+ επαύιεηο ζε 160+ πξννξηζκνύο
 17. 17. $380 Dinseyland Oρλάντο, Η.Π.Α. 8 μέρες / 7 νύχτες • Driftwood Worldgate Resort • Condo φιλοξενεί 4 άτομα, Dinseyland and Universal Studios •$13 ημέπα/άτομο •
 18. 18. $672 Σελεξίθε, ΚΑΝΑΡΗΑ ΝΖ΢ΗΑ ΜΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ • ΢ε θακπάλα κε 3 Τπλνδσκάηηα •(θνηκίδεη κέρξη 8 άηνκα) •Πηζίλα, γθνιθ, παξαιία, γπκλαζηήξη ν, spa, ΢άνπλα, jacouzzi, playroom • $12 εκέξα/άηνκν •(παξάδεηγκα γηα 8 άηνκα)
 19. 19. BOOKING SITEBY ROVIA® Αλ κεησζεί ε ηηκή κέρξη ηελ κέξα ηνπ ηαμηδηνύ ζνπ, ζα μαλα-θξαηήζνπκε γηα ζέλα ηελ ρακειόηεξε ηηκή. PRICE PLEDGE Βξεο θαιύηεξε ηηκή ηελ ίδηα κέξα, ζα ζνπ επηζηξαθεί 150% ηεο δηαθνξάο ζε Rovia Bucks!* Γηα ιεπηνκέξεηεο,επηζθέςνπ www.rovia.com/why_rovia/price_pledge.
 20. 20. on-line αγνξέο καο νδεγνύλ ηαμίδη
 21. 21. Καζεκεξηλέο Δθπηώζεηο 10%-50%
 22. 22. Μόλν γηα Μέιε ΠΡΟΝΟΜΗΑ • Σεξάζηηα πνηθηιία από DreamTrips • Πξόζβαζε ζε 100,000 επαύιεηο • Πξνζσπηθό ηαμηδησηηθό booking website • On line αγνξέο • Απνθιεηζηηθέο θαζεκεξηλέο εθπηώζεηο • Concierge service
 23. 23. Πάξε 1 πόλην γηα θάζε έλα δνιιάξην πνπ μνδεύεηο γηα λα είζαη κέινο. 200 πόληνη= $200 ΢ΖΜΔΡΑ, θαη κέρξη 600 πόληνπο ΚΑΘΔ ΥΡΟΝΟ For Full Terms & Conditions, visit www.dreamtrips.com/rewards. For details, visit dreamtrips.com/rewards DREAMTRIPS REWARDS DREAMTRIPS LIFE MEMBERSHIP $199 once + $50 per month
 24. 24. REWARD DREAMTRIPS
 25. 25. ΠΔΛΑΣΔ΢, ΢Τ΢ΣΖ΢Δ 4 *Not available in Canada. Four customers must remain active each billing cycle. θαη νη κεληαίεο ζνπ ζπλδξνκέο εμαθαλίδνληαη ελώ ζα ζπλερίζνπλ λα πξνζηίζεληαη ζηνλ ινγαξηαζκό ζνπ +50 Rewards θάζε κήλα όζν είζαη ελεξγόο! Γηα θάζε πειάηε πνπ ΢πζηήλεηο +50 Rewards λα εμαξγπξώζεηο ζε DT Rewards! Πιένλ είζαη δσξεάλ κέινο όζν είλαη ελεξγνί νη θίινη ζνπ θαη έρεηο 400 πόληνπο + 50 extra θάζε κήλα λα Δμαξγπξώζεηο ζε DT Rewards
 26. 26. ΚΑΛΩ΢ΟΡΙ΢Ε΢ ΢ΣΟΝ ΤΠΕΡΟΥΟ ΚΟ΢ΜΟ ΜΑ΢
 27. 27. Αο δεκηνπξγήζνπκε έλα Πιάλν Β
 28. 28. Δκείο θηίδνπκε ηα πάληα κέζσ ηεο ζύζηαζεο ζηόκα κε ζηόκα
 29. 29. Wayne Nugent & Mike Azcue ΙΔΡΤΣΕ΢
 30. 30. ΑΝΑΓΝΩΡΗ΢ΔΗ΢
 31. 31. 1. Τοσρισμός 2. Γηαδίθηπν 3 billion users in 2013 3. Γηθηπαθό Μάξθεηηλγθ #1 Travel MLM #7 Fastest Growth Globally! Δπέλδπζε
 32. 32. $9999 + $10.99/ monthly Σν ζύζηεκα επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη: • Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε • Πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ΓΗΝΔ ΑΝΣΗΠΡΟ΢ΩΠΟ΢
 33. 33. ΑΠΟ 26 ΥΩΡΔ΢ ΠΟΛΛΑΠΛΔ΢ ΠΖΓΔ΢ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑΣΩΝ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑΣΑ - Απεπζείαο πξνκήζεηα - Οκαδηθέο πξνκήζεηεο - Tαμηδησηηθά δνιιάξηα - Παζεηηθό εηζόδεκα ΜΠΟΝΟΤ΢ - Get 3 - BMW - RMD ηαμίδη - Ολεηξεκέλν Απηνθίλεην - ΢πίηη
 34. 34. Wings & Wheels Bonus ΢υστήνεις 4  Wings ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ($3000) 5 πρ. ενεργοί και αυτοί άλλους 7 (12 μέλη) $300 Cash ΕΠΙΠΕΔΟ 2 6 πρ. ενεργοί +τζίρος ομάδας $4999 - $11250 (20+ μέλη) $400 - $900
 35. 35. ΠΟΗΟ΢ ΔΗΝΑΗ Ο ΔΠΟΜΔΝΟ΢?
 36. 36. Qualified (Q) Γ ΩΡΔΑΝ Απηό είλαη έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα. Πξνκήζεηεο πιεξώλνληαη κόλν γηα θάζε πώιεζε ηνπ πξντόληνο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θνίηαμε ζηνλ ΢ρέδην Πιεξσκώλ. $ 50 Οκαδηθέο Πξνκήζεηεο $50 Σαμίδηα Rewards $50 $50 PS Bonus: $100
 37. 37. 3 3 ΢ΤΝΟΛΟ: $450 Απηό είλαη έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα. Πξνκήζεηεο πιεξώλνληαη κόλν γηα θάζε πώιεζε ηνπ πξντόληνο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θνίηαμε ζηνλ ΢ρέδην Πιεξσκώλ. Rewards: $300 Οκαδηθέο Πξνκήζεηεο Κύθινη: 1 PS Bonus: $150
 38. 38. Κύθινη: 1 ΢ύλνιν: $450 Κύθινη: 2 ΢ύλνιν: $650 Κύθινη: 3 ΢ύλνιν: $850 Κύθινη: 4 ΢ύλνιν: $1050 Κύθινη: 5 ΢ύλνιν: $1250 Κύθινη: 6 ΢ύλνιν: $1450 Σαμηδησηηθά: $200 3 3 Απηό είλαη έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα. Πξνκήζεηεο πιεξώλνληαη κόλν γηα θάζε πώιεζε ηνπ πξντόληνο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θνίηαμε ζηνλ ΢ρέδην Πιεξσκώλ. Rewards: $300 BMW : $300+ Οκαδηθέο ΠξνκήζεηεοΠαζεηηθό Δηζόδεκα
 39. 39. Αξηζηεξή νκάδα Γεμηά νκάδα Από νκαδηθέο πξνζπάζεηεο Μ.Ο $1500/κήλα DIRECTOR Παζεηηθό Δηζόδεκα
 40. 40. Απιό… ΔΗΝΑΗ ΢ΣΟ ΥΔΡΗ ΢ΟΤ!!! Γελ ππάξρεη θακία εγγύεζε όζσλ αθνξά ηα εηζνδήκαηα. Ζ επηηπρία ή ε απνηπρία ηνπ θάζε Αλεμάξηεηνπ Αληηπξόζσπνπ, όπσο ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, εμαξηάηαη από ηηο δεμηόηεηεο θαη ηελ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα ηνπ Αλεμάξηεηνπ Αληηπξόζσπνπ. Γελ βαζίδεζαη ζηελ ηύρε
 41. 41. Βαθμίδες Υψηλότερεσ Ετήςιεσ Αποδοχζσ Χαμηλότερεσ Ετήςιεσ Αποδοχζσ Ενδιάμεςεσ Ετήςιεσ Αποδοχζσ Μζσες Ετήσιες Αποδοχζς % Ενεργών Αντιπρ. Active Rep $40,480 $20 $20 $78,80 15.392% Qualified Rep $19,200 $20 $300 $514,43 3.686% Senior Rep $101,400 $300 $3,780 $5,237 0.512% Director $129,450 $3,800 $14,343 $18,589 0.129% Marketing Director (MD) $159,710 $12,300 $36,645 $44,248 0.071% Regional MD $332,445 $74,645 $113,198 $147,750 0.015% National MD $335,080 $100,285 $167,348 $246,485 0.005% International MD $1,738,930 $182,760 $411,203 $556,174 0.010% Καηά ηε πεξίνδν Οθηώβξην 2011 θαη ΢επηέκβξην 2012, ην 19.82% ηνπ ζπλόινπ ησλ Αλεμάξηεησλ Αληηπξνζώπσλ ("IRS"), θέξδηζε κηα πξνκήζεηα ή παξάθακςε, ελώ ην 80.18% δελ ην έθαλε. Ζ κέζε εηήζηα πξνκήζεηα ή παξάθακςε ησλ απνδνρώλ όισλ ησλ IRS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δελ θεξδίδνπλ κηα πξνκήζεηα ή παξάθακςε, ήηαλ $190,15. Ζ κέζε εηήζηα πξνκήζεηα ή παξάθακςε θαη ηα θέξδε ηεο ελ ιόγσ νκάδαο ηνπ IRS, πνπ θέξδηζε κηα πξνκήζεηα ή παξάθακςε ήηαλ $957,12, θαη ε ελδηάκεζε ηηκή ήηαλ $40,00. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα παξαπάλσ βαζίδνληαη κόλν ζε εθείλεο ησλ IRS πνπ θέξδηζαλ κηα πξνκήζεηα ή παξάθακςε εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο Οθηώβξην 2011 θαη ΢επηέκβξην 2012. Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη κόλν γηα αξηζκνύο ησλ ΖΠΑ θαη Καλαδά. Πίλαθαο Δζόδσλ
 42. 42. Υλωρεντία ΛονδίνοΑθήνα Las Vegas Η.Π.Α. Παγθόζκηαο θιάζεο εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
 43. 43. Savvas Xristofi IMD James Lee IMD Troy Brown 2xIMD Raymond Braun IMD Marc Accetta Int. Director of Training Amsterdam 13-15 JUNE
 44. 44. Georgios Georgiou RMD Stavros Zenonos ΙMD Κπξηαθή 27/04/2014 Σνπηθέο Δθπαηδεύζεηο Thessaloniki - Athens - Crete
 45. 45. Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Get 4 - Γσξεάλ
 46. 46. Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Με θέξδνο
 47. 47. Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Senior Reps
 48. 48. Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Directors ΕΤΡΟ΢ ΠΕΡΑΣΙΚΟ΢ ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ΢ ΔΗΜΗΣΡΗ΢ ΚΑΣ΢ΑΝΙΚΟ΢ΥΙΛΙΠΠΟ΢ ΢ΑΡΑΙΛΗ΢ΣΟΛΗ΢ ΣΕΛΙΟ΢ ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΟ΢ ΚYΡΣ΢ΙΟ΢ ΝΑΣΑ΢Α ΠΟΛΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΥΩΣΙΟΤ ΣΡΤΥΩΝΑ΢ ΠΑΝΟΤ΢Η΢
 49. 49. Ηζηνξίεο Δπηηπρίαο: Marketing Directors ΜΠΑΜΠΗ΢ ΝΣΟΛΙΑ΢ ΜΑΡΙΝΑ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ Πξώελ Αεξνζπλνδόο κεηέξα ελόο κηθξνύ παηδηνύ Δπηρεηξεκαηίαο ΢ε 105 εκέξεο πάλσ από 500 άηνκα νκάδα! Πεξίπνπ $25000! ΢ΣΕΥΑΝΟ΢ ΟΡΥΑΝΙΔΗ΢ Δπηρεηξεκαηίαο Ηδηνθηήηεο πνιπρώξνπ αμίαο 3.000.000€
 50. 50. ALEXANDROS PARTHENIS & KATERINA THANOU Results not typical. See compensation plan for full details.
 51. 51. IMDs THE 3 MUSKETEERS ΢ΑΒΒΑ΢ & ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΥΡΗ΢ΣΟΦΖ΢ & ΑΝΓΡΔΑ΢ ΑΝΓΡΔΟΤ Results not typical. See compensation plan for full details.
 52. 52. • Δπέλδπζαλ €100k ζε εζηηαηόξην ζηελ Θεζζαινλίθε • Πέηπραλ $12k ζε 74 κέξεο καδί κε ηα $5k κπόλνπο ΝMDs ΢ηαύξνο Κσλζηαληηλίδεο & Νηθόιαο Λαλίηεο Σα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηππηθά. Γείηε Πίλαθαο Δζόδσλ.
 53. 53. Ξεθίλεζε ΢ήκεξα $199.99 + $49.98/μήνα $99.99 + $10.99/μήνα ΢ύλνιν $299.98 + $60.97/μήνα ΢ύστησε 4 μέλη και η μηνιαία σου συνδρομή εξαλείφεται!!! .Biz Με τα οποία κλείνεις απευθείας δωρεάν Dreamtrips Rewards!!!
 54. 54. Πιεξώζνπ Γξήγνξα!!! 6 DTL πσιήζεηο πξώην κήλα * ΢ύλνιν: $450 Rewards: $300 Παίξλεηο ηα ρξήκαηα ζνπ πίζσ θαη επηπιένλ $$$!!! *Within 4 weeks, and in the first 8 weeks of enrollment. See Compensation Plan for full details.
 55. 55. •3 Μειε $100 •3 Μειε $150 •3-3=1 θύθινο $200 Get 6 $450 Training Dollars + $100 Dreamtrip Δγγξαθήο + $200 Rewards 6x 50 $300 ΢υνολικό κέρδος $1050
 56. 56. Αξηζηεξή Οκάδα Γεμηά Οκάδα Ο ΦΗΛΟ΢ ΢ΟΤ Δ΢ΤΒΑ΢Ω Νίθνο Κηίδεη ηεξάζηηα νκάδα ηνπο επόκελνπο κήλεο κε 300 πσιήζεηο Δ΢Τ Απηό είλαη έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα. Γελ ππάξρεη θακία εγγύεζε όζνλ αθνξά ηα εηζνδήκαηα ή όηη ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα θάλνπλ θάηη. ΥΡΟΝΗΚΖ ΢ΣΗΓΜΖ & ΣΟΠΟΘΔΣΖ΢Ζ
 57. 57. Αξηζηεξή Οκάδα Γεμηά Οκάδα Ο ΦΗΛΟ΢ ΢ΟΤ Νίθνο νκάδα κε 300 άηνκα ΒΑ΢Ω Δ΢Τ Απηό είλαη έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα. Γελ ππάξρεη θακία εγγύεζε όζνλ αθνξά ηα εηζνδήκαηα ή όηη ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα θάλνπλ θάηη. ΥΡΟΝΗΚΖ ΢ΣΗΓΜΖ & ΣΟΠΟΘΔΣΖ΢Ζ
 58. 58. WorldVentures, DreamTrips and Rovia and the WorldVentures, DreamTrips and Rovia logos are trademarks of WorldVentures Holdings LLC. © 2014 WorldVentures Holdings LLC. All Rights Reserved. Any unauthorized use is a violation of applicable laws. For use in markets outside the United States only. WorldVentures Canada Inc. 5360 Legacy Dr., Building 1, Suite 300, Plano, TX 75024, USA WorldVentures Marketing LLC 5360 Legacy Dr., Building 1, Suite 300, Plano, TX 75024 WorldVentures Marketing (Hong Kong) Limited 36/F Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong www.BeRichTeam.com
 59. 59. Πιεξώζνπ Γξήγνξα!!! *Within 4 weeks, and in the first 8 weeks of enrollment. See Compensation Plan for full details. 1. Λίζηα 30 αηόκσλ (5min) 2. Καιείο 25 (15min) 3. Έξρνληαη 20 (20 hours) 4. Ξεθηλνύλ 6 5. Οη 2 θάλνπλ όηη εζύ! 6. Οη 4 θάλνπλ όηη νη 2! Rewards: $200 Απεπζείαο: $0 Bonus Get6: $0 Training: $0 Κύθινη: 0 ΢ύλνιν: $200 Rewards: $200 Απεπζείαο: $300 Bonus Get6: $250 Training: $100 Κύθινη: 1 ΢ύλνιν: $1050 Rewards: $200 Απεπζείαο: $300 Bonus Get6: $250 Training: $100 Κύθινη: 3 BMW: $300 --------------------- ΢ύλνιν: $1450 Rewards: $200 Απεπζείαο: $300 Bonus Get6: $250 Training: $100 Κύθινη: 7 BMW: $500 Σαμηδησηηθά: $200 --------------------- ΢ύλνιν: $2750 30 x 30 = SR παζεηηθό 21 x 21
 60. 60. Nέες αμοιβές!!! •3 Μέλη $100 σε 4 εβδομάδες •3 Μέλη $150 •Get 6 $250 •3-3=1 κύκλος $200 •Rewards 6x 50 $300 ------- Φρήματα $450 Training Dollars $100 Dreamtrip $200 ΢υνολικό κέρδος $1050

×