Tendências na hotelaria

435 visualizações

Publicada em

Turismo e Hotelaria

Publicada em: Marketing
0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
435
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
24
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Tendências na hotelaria

 1. 1. TTeennddêênncciiaass nnaa HHootteellaarriiaa
 2. 2. HHOOTTÉÉIISS BBOOUUTTIIQQUUEE
 3. 3. HHootteell UUnniiqquuee ((SSããoo PPaauulloo))
 4. 4. HHootteell PPoorrttiinnaarrii ((RRiioo ddee JJaanneeiirroo))
 5. 5. HHOOTTÉÉIISS DDEESSIIGGNN
 6. 6. LL’’ HHootteell ((PPaarriiss))
 7. 7. HHootteell EEssttaann ppllaazzaa ((SSããoo PPaauulloo))
 8. 8. IIssllaanndd OOuuttppoosstt
 9. 9. HHiippeerrsseeggmmeennttaaççããoo ddaa HHootteellaarriiaa
 10. 10. Ice Hot el Québec (Canadá)
 11. 11. AA rriiaaúú HHootteell ddee SSeellvvaa ((MMaannaauuss))
 12. 12. Hotelaria Hospitalar Hospital Albert Einsten (São Paulo)
 13. 13. PPoonnttaa ddooss GGaanncchhooss EEccoorreessoorrtt ((GGoovveerrnnaaddoorr CCeellssoo RRaammooss--SSCC))
 14. 14. Trem HHootteell ((GGrraann EExxpprreessss)) MMoossccoouu aa SSããoo PPeettiissbbuurrggoo
 15. 15. EExxpplloorraanntteerr –– RRooddoo HHootteell

×