MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN

Sayshare

CONTOH JAWAPAN

1© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
1. Apakah nilai tempat bagi digit 7 dalam
nombor 35 702?
A Puluh ribu
B Ribu
C Ratus
D Puluh
2. 86 493 dicerakinkan mengikut nilai
digitnya menjadi
A 86 000 + 400 + 90 + 3
B 80 000 + 6 400 + 90 + 3
C 80 000 + 6 000 + 490 + 3
D 80 000 + 6 000 + 400 + 90 + 3
3. Rajah 1 menunjukkan tiga buah segi
tiga yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar.
Rajah 1
Berapakah pecahan kawasan berlorek
daripada seluruh rajah itu?
A 3
7
B 4
3
C 5
3
D 7
3
4. 5 17
1 000
=
A 5.017
B 5.107
C 5.17
D 51.7
5. Antara ukuran panjang berikut, yang
manakah paling pendek?
A 208 mm
B 250 mm
C 21 cm
D 20 cm 5 mm
6. Antara rajah berikut, yang manakah
menunjukkan sudut cakah?
A
B
C
D
7. Rajah 2 menunjukkan kedudukan empat
biji bola di atas tanah mengufuk.
P Q
R
S
Rajah 2
Bola manakah yang berada di 3 petak
ke kanan dan 5 petak ke atas?
A P
B Q
C R
D S
8. 3 hari 8 jam =
A 38 jam
B 42 jam
C 80 jam
D 188 jam
KERTAS 1 [40 markah] Masa: Satu jam
Kertas peperiksaan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti
oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.
KERTAS MODEL PRA-UPSR
2© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
9. 1
3
+ 3
8
=
A 4
11
B 7
12
C 17
24
D 19
24
10. Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor.
0 0.1 0.2
P
Rajah 3
Nyatakan nilai P dalam peratus.
A 16%
B 17%
C 18%
D 19%
11. Hitung hasil darab 7 209 dengan 9.
A 801
B 63 881
C 64 881
D 65 610
12. 11.26 – 8.745 =
A 2.485
B 2.515
C 3.485
D 3.515
13. 1
2
– 2
5
+ 7
10
=
A 3
5
B 4
5
C 9
10
D 19
20
14. Rajah 4 menunjukkan empat keping kad
nombor.
32 401 34 012 32 014 32 140
Rajah 4
Hitung hasil tambah tiga nombor yang
paling besar nilainya.
A 98 562
B 98 553
C 98 427
D 98 166
15. Tolak 3 kg 820 g daripada jumlah bagi
4 kg 60 g dan 1 kg 875 g.
A 2 kg 115 g
B 2 kg 655 g
C 6 kg 5 g
D 9 kg 755 g
16. RM35 480.70 − RM16 900 + RM8 250.60 =
A RM26 831.30
B RM27 831.30
C RM29 671.30
D RM44 130.10
17. 6 minggu 5 hari + 2 minggu 6 hari =
A 8 minggu 1 hari
B 8 minggu 4 hari
C 9 minggu 1 hari
D 9 minggu 4 hari
18. 50 km 100 m ÷ 6 =
A 835 m
B 8 035 m
C 8 350 m
D 8 530 m
19. 8.13 × 10 = ÷ 100
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam
petak itu?
A 0.813
B 813
C 8 130
D 81 340
20 3 × 6 l 200 ml ÷ 4 =
A 3 550 ml
B 3 650 ml
C 4 560 ml
D 4 650 ml
21. Antara instrumen pembayaran berikut,
yang manakah sesuai digunakan untuk
bayaran menaiki bas?
A Kad debit
B Kad kredit
C Kad prabayar
D Cek
3© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
22. Rajah 5 menunjukkan bilangan kapur putih
di dalam sebuah kotak.
10 600 batang kapur
Rajah 5
Berapakah jumlah bilangan kapur putih
di dalam 7 buah kotak yang sama itu?
A 53 000
B 72 400
C 74 200
D 84 800
23. 64 960 biji gula-gula dikongsi sama banyak
antara Rosli, Siva, Tan dan Umi.
Antara langkah pengiraan berikut, yang
manakah dapat mencari bilangan gula-gula
yang diterima oleh setiap orang?
A Bahagikan 64 960 dengan 4.
B Bahagikan 64 960 dengan 5.
C Darabkan 64 960 dengan 4.
D Darabkan 64 960 dengan 5.
24. Beberapa orang pekerja membungkus
23 060 keping biskut sama banyak ke
dalam 1 000 peket.
Berapakah bilangan biskut yang terlebih?
A 6
B 23
C 60
D 600
25. Jadual 1 menunjukkan umur dua orang
murid.
Nama Umur
Ben 12 tahun 5 bulan
Shanti
8 bulan lebih muda
daripada Ben
Jadual 1
Berapakah umur Shanti?
A 10 tahun 9 bulan
B 11 tahun 1 bulan
C 11 tahun 9 bulan
D 13 tahun 1 bulan
26. Puan Suzi mempunyai wang simpanan
sebanyak RM68 150.
Berapakah wang yang perlu disimpannya
lagi supaya jumlah wang simpanannya
menjadi RM100 ribu?
A RM31 850
B RM37 700
C RM41 850
D RM42 850
27. Encik Lee menerima upah sebanyak RM48
untuk 6 jam bekerja.
Berapa jamkah dia perlu bekerja untuk
mendapat upah sebanyak RM80?
A 8
B 9
C 10
D 12
28. Rajah 6 menunjukkan jisim sepeket gula
di atas sebuah neraca.
740 g
2 kg
500 g
GULA
Rajah 6
Berapakah jisim gula yang perlu ditambah
lagi supaya necara itu menjadi seimbang?
A 760 g
B 1 kg 310 g
C 1 kg 760 g
D 3 kg 240 g
29. Sam menjawab 86 soalan daripada 100
soalan dengan betul.
Berapa peratuskah soalan yang dijawabnya
adalah salah?
A 14%
B 16%
C 24%
D 86%
4© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
30. Jadual 2 menunjukkan harga tiga buah jam
tangan yang berlainan model.
Jam tangan Harga
Model X RM14 090
Model Y RM12 850
Model Z RM21 180
Jadual 2
Hitung beza harga antara jam tangan yang
paling mahal dengan jam tangan yang
paling murah.
A RM7 090
B RM7 330
C RM7 900
D RM8 330
31. Rajah 7 menunjukkan sebidang tanah yang
berbentuk segi empat tepat.
12 m
Rajah 7
Panjang tanah itu adalah dua kali lebarnya.
Berapakah luas, dalam m2
, tanah itu?
A 24
B 144
C 288
D 576
32. Rajah 8 menunjukkan isi padu air di dalam
dua buah bekas, S dan T.
2 l 480 ml 1 670 ml
S T
Rajah 8
Berapakah isi padu, dalam ml, air yang
perlu dituang keluar daripada bekas S
supaya isi padu air di dalam kedua-dua
bekas itu menjadi sama?
A 810
B 910
C 2 313
D 2 750
33. Rajah 9 menunjukkan segi tiga PQR.
8 cm
12 cm
P
Q
R
Rajah 9
Hitung luas, dalam cm2
, segi tiga PQR.
A 42
B 48
C 84
D 96
34. Rajah 10 menunjukkan satu garis lurus.
P Q R
20 m
Rajah 10
Panjang PQ adalah 4 kali panjang QR.
Hitung panjang, dalam m, bagi PQ.
A 4
B 5
C 15
D 16
35. Rajah 11 menunjukkan empat bentuk yang
dilukis pada petak segi empat sama yang
bersisi 1 cm.
A
C D
B
Rajah 11
Antara bentuk A, B, C dan D, yang
manakah perimeternya kurang daripada 20
cm?
5© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
36. Setiap rajah berikut terdiri daripada kubus
unit yang sama saiz.
Rajah manakah yang mempunyai isi padu
36 unit3
?
A
B
C
D
37. Satu fasa projek perumahan disiapkan
dalam masa 2 tahun 8 bulan. Kemudian,
dua fasa projek lagi disiapkan dengan
mengambil masa yang sama untuk setiap
fasa projek itu.
Hitung jumlah masa yang diambil untuk
menyiapkan ketiga-tiga fasa projek itu.
A 5 tahun 4 bulan
B 5 tahun 6 bulan
C 8 tahun
D 8 tahun 4 bulan
38. Rajah 12 ialah piktograf yang menunjukkan
bilangan empat jenis donat yang berlainan
perisa yang dibeli oleh Cikgu Mira.
Coklat
Keju
Beri biru
Strawberi
mewakili 5 biji donat
Rajah 12
Kesemua donat itu diagihkan sama banyak
kepada 30 orang murid.
Berapakah bilangan donat yang diperoleh
setiap murid?
A 3 B 5
C 8 D 10
39. Rajah 13 ialah carta palang tidak lengkap
yang menunjukkan bilangan karipap yang
dijual dalam masa lima hari.
0 Hari
Bilangan karipap
Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
5
10
15
20
25
30
Rajah 13
Jumlah karipap yang dijual ialah 105 biji.
Berapakah bilangan karipap yang dijual
pada hari Rabu?
A 5
B 10
C 15
D 20
40. Rajah 14 ialah carta pai yang menunjukkan
empat jenis sukan kegemaran bagi
sekumpulan murid.
Badminton
40%
Hoki
Berenang
20%
Bola sepak
25%
Rajah 14
Berapa peratuskah murid yang gemar
berenang dan bermain hoki?
A 45%
B 35%
C 20%
D 15%
KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT
6© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
1. Rajah 1 menunjukkan bentuk cerakinan bagi suatu nombor mengikut nilai digitnya.
30 000 + 9 000 + 50 + 7
Rajah 1
(a) Tulis nombor itu dalam angka. [1 markah]
39 057
(b) Bundarkan nombor itu kepada ratus yang terdekat. [1 markah]
39 100
2. Berikut adalah perbualan antara dua orang sahabat yang menyertai suatu
pertandingan maraton.
FuadSalmah
8 905 orang warga Malaysia
menyertai pertandingan ini dan
yang selebihnya ialah peserta
negara asing.
Jumlah bilangan peserta
pertandingan maraton ini
ialah 12 600 orang.
Berdasarkan perbualan itu:
(a) Nyatakan anu. [1 markah]
Bilangan peserta negara asing
(b) Tulis satu ayat matematik yang melibatkan anu itu. [1 markah]
8 905 + = 12 600
1(a)
1
1(b)
1
Jumlah
1
2
2(a)
1
2(b)
1
Jumlah
2
2
KERTAS 2 [60 markah] Masa: Satu jam
Kertas peperiksaan ini mengandungi 15 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan kamu dengan
jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas peperiksaan. Tunjukkan langkah-langkah penting.
Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah.
7© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
3. Rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS.
P Q
S R
Rajah 3
(a) Berapakah bilangan sudut dalam segi empat sama itu? [1 markah]
4
(b) Tandakan ( ✓ ) pada jenis sudut dalam rajah itu. [1 markah]
Sudut cakah
Sudut tirus
Sudut tegak
( )
( )
( ✓ )
(c) Namakan satu garis yang selari dengan garis PS dalam Rajah 3. [1 markah]
Garis QR (Jawapan lain yang munasabah boleh diterima.)
4. Encik Zaidi membeli 1 050 kotak pen. Setiap kotak itu mengandungi 48 batang
pen. Semua pen itu dipeket semula secara enam-enam.
Berapa peket penkah yang dapat dihasilkan? [3 markah]
8 400 peket pen
3(a)
1
3(b)
1
3(c)
1
Jumlah
3
3
4
3
Jumlah
4
3
8© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
5. Rajah 5 menunjukkan sebuah petak seratus yang sebahagiannya adalah berlorek.
Rajah 5
(a) Nyatakan peratusan bahagian yang berlorek dalam perpuluhan. [2 markah]
0.26
(b) Berapakah bilangan petak yang perlu dilorek lagi supaya 45% daripada
seluruh rajah itu adalah berlorek? [1 markah]
19 petak
6. Rajah 6 menunjukkan satu garis nombor.
0 15
—
9
2
—
3
X Y
Rajah 6
(a) Nyatakan, dalam pecahan, [2 markah]
(i) nilai X:
3
9
(ii) nilai Y:
8
9
(b) Tambah 2
3
kepada bakinya apabila nilai X ditolak daripada nilai Y.
Beri jawapan dalam bentuk nombor bercampur. [2 markah]
1 2
9
5(a)
2
5(b)
1
Jumlah
5
3
6(a)
2
Jumlah
6
4
6(b)
2
9© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
7. Rajah 7 menunjukkan kedudukan enam jenis buah-buahan.
1
A B C D E F G H
2
3
4
5
6
Rajah 7
(a) Nyatakan kedudukan bagi setiap jenis buah berikut. [2 markah]
(i) Mangga: E1
(ii) Tembikai: D5
(b) Buah apakah yang berada pada baris yang sama dengan nanas? [1 markah]
Rambutan
(c) Pada Rajah 7, lukis satu bentuk pada kedudukan G2. [1 markah]
8. Rajah 8 menunjukkan dua keping kad nombor.
6 381 70 649
Rajah 8
(a) Nombor manakah yang mempunyai digit 6 yang terletak di nilai tempat
ratus? [1 markah]
70 649
(b) Hitung beza nilai antara dua digit yang bergaris pada kad-kad itu.
[2 markah]
69 700
(c) Berapakah yang perlu ditambah kepada jumlah dua nombor pada kad itu
supaya menjadi 9 puluh ribu? [2 markah]
12 970
7(a)
2
7(b)
1
7(c)
1
Jumlah
7
4
8(a)
1
8(b)
2
8(c)
2
Jumlah
8
5
10© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
9. Jadual 9 menunjukkan tempoh perkhidmatan lima orang pekerja di sebuah syarikat.
Nama Tempoh perkhidmatan
Encik Yusri 6 tahun 4 bulan
Encik Kumar 68 bulan
Puan Siti 7 tahun
Cik Lim 3 bulan kurang daripada Puan Siti
Jadual 9
(a) Berapakah tempoh perkhidmatan, dalam tahun dan bulan, Encik Kumar?
[1 markah]
5 tahun 8 bulan
(b) Berapakah lebihnya tempoh perkhidmatan, dalam bulan, Puan Siti berbanding
dengan Encik Kumar? [2 markah]
16 bulan
(c) Cik Lim mengatakan bahawa tempoh perkhidmatannya adalah 3 bulan lebih
daripada Encik Yusri.
Buktikan pernyataan Cik Lim adalah benar atau salah. [2 markah]
Tempoh perkhidmatan Cik Lim = 7 tahun – 3 bulan
= 6 tahun 9 bulan
Beza tempoh perkhidmatan antara Cik Lim dengan Encik Yusri
= 6 bulan 9 bulan – 6 tahun 4 bulan
= 5 bulan
Maka, pernyataan Cik Lim adalah salah.
10. Jadual 10 menunjukkan wang kepunyaan Puan Zakiah.
Nilai wang RM100 RM50 RM20 50 sen
Bilangan 80 100 2 7
Jadual 10
(a) Tulis nilai wang yang dimiliki oleh Puan Zakiah dalam angka dan perkataan.
[2 markah]
Angka : RM13 043.50
Perkataan : Tiga belas ribu empat puluh tiga ringgit lima puluh sen
(b) Bundarkan nilai wang itu kepada ringgit yang terdekat. [1 markah]
RM13 044
(c) Puan Zakiah menggunakan sebahagian daripada wang itu untuk membeli satu
set perabot. Baki wangnya ialah RM8 190.50.
Berapakah harga set perabot itu? [2 markah]
RM4 853
9(a)
1
9(b)
2
9(c)
2
Jumlah
9
5
10(a)
2
10(b)
1
10(c)
2
Jumlah
10
5
11© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
11. Rajah 11 menunjukkan dua buah baldi, P dan Q, yang berisi air.
5 l 600 ml 3 850 ml
P
Q
Rajah 11
(a) Nyatakan jumlah isi padu, dalam ml, air di dalam kedua-dua buah baldi itu.
[2 markah]
9 450 ml
(b) Lily menggunakan 2 l 50 ml air daripada baldi P dan Zeti menggunakan
480 ml air daripada baldi Q.
Hitung jumlah isi padu, dalam l dan ml, air yang tinggal di dalam kedua-dua
buah baldi itu. [2 markah]
6 l 920 ml
(c) Berdasarkan soalan (b), semua air yang tinggal itu dituangkan ke dalam
8 buah bekas yang sama saiz.
Hitung isi padu, dalam ml, air di dalam setiap bekas itu. [1 markah]
865 ml
12. Rajah 12 menunjukkan jumlah jisim bagi 9 buah bongkah kayu yang sama saiz.
g
Rajah 12
(a) Nyatakan jumlah jisim, dalam kg dan g, semua bongkah kayu itu.
[1 markah]
2 kg 70 g
(b) Hitung jumlah jisim, dalam g, bagi 5 buah bongkah kayu itu. [3 markah]
1 150 g
Jumlah
11
5
11(a)
2
11(b)
2
11(c)
1
Jumlah
12
4
12(a)
1
12(b)
3
12© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
13. Rajah 13 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan kasut yang dijual oleh
seorang pekedai dalam masa empat hari.
mewakili 3 pasang kasut
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Rajah 13
(a) Tulis satu hari yang jualan kasutnya melebihi 12 pasang. [1 markah]
Isnin atau Selasa
(b) Berapa pasang kasutkah yang dijual dalam empat hari itu? [1 markah]
54 pasang kasut
(c) Sepasang kasut itu dijual dengan harga RM39.90.
Hitung beza hasil jualan kasut pada hari Selasa dan hari Khamis.
[3 markah]
RM239.40
Jumlah
13
5
13(a)
1
13(b)
1
13(c)
3
13© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
14. Rajah 14 menunjukkan sebuah segi tiga X.
5 cm
X
3 cm
4 cm
Rajah 14
(a) Cari perimeter, dalam cm, segi tiga X. [1 markah]
12 cm
(b) Hitung luas, dalam cm2
, segi tiga X. [1 markah]
6 cm2
(c) Tandakan ( ✓ ) pada bentuk yang luasnya adalah 3 kali luas segi tiga X.
Tunjukkan langkah-langkah pengiraan kamu untuk mencari luas setiap bentuk
berikut. [3 markah]
6 cm
( ) ( ✓ )
Segi empat sama J
2 cm
9 cm
Segi empat tepat K
3 × Luas segi tiga X = 3 × 6 cm2
= 18 cm2
Luas segi empat sama J = 6 cm × 6 cm
= 36 cm2
Luas segi empat tepat K = 9 cm × 2 cm
= 18 cm2
14(c)
3
14(a)
1
14(b)
1
Jumlah
14
5
14© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
15. Rajah 15 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan setem di dalam empat
buah album yang dikumpul oleh Ranjit.
0
P
Q
R
S
50 100 200 250
Bilangan
setem
Album
150
Rajah 15
(a) Berapakah beza bilangan setem antara album yang mengandungi paling
banyak setem dengan album yang mengandungi paling sedikit setem?
[1 markah]
150 keping setem
(b) Hitung jumlah bilangan setem yang dikumpul oleh Ranjit. [2 markah]
700 keping setem
(c) Setiap album itu hanya boleh diisi dengan 250 keping setem.
Berapakah jumlah bilangan setem yang diperlukan lagi oleh Ranjit supaya
keempat-empat buah album itu dipenuhi dengan setem? [2 markah]
300 keping setem
KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT
Jumlah
15
5
15(c)
2
15(b)
2
15(a)
1

Recomendados

Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2 por
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2Eja Jaafar
17.5K visualizações8 slides
Matematik tahun 4 kertas 2 por
Matematik tahun 4 kertas 2Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2Zatil Nabilah
12.5K visualizações6 slides
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
107.8K visualizações6 slides
Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3 por
Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3
Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3Kak Min Min
32.8K visualizações5 slides
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2 por
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2Eja Jaafar
15.1K visualizações6 slides
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN por
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPANUJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPANhanistlyyy (하니 스)
14.2K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Matematik tahun 4 - Bahagi por
Matematik tahun 4 - BahagiMatematik tahun 4 - Bahagi
Matematik tahun 4 - BahagiMikaTuition
16.9K visualizações4 slides
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2 por
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2marshiza
41.1K visualizações8 slides
Soalan matematik tahun 3 por
Soalan matematik tahun 3Soalan matematik tahun 3
Soalan matematik tahun 3Siti Norbaya
30.5K visualizações8 slides
Matematik tahun 4 - Darab por
Matematik tahun 4 - DarabMatematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - DarabMikaTuition
24.2K visualizações4 slides
Lembaran Kerja Tahun 3 DARAB por
Lembaran Kerja Tahun 3 DARABLembaran Kerja Tahun 3 DARAB
Lembaran Kerja Tahun 3 DARABmarshiza
12.1K visualizações2 slides
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2 por
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2Norazlin Mohd Rusdin
28.3K visualizações13 slides

Mais procurados(20)

Matematik tahun 4 - Bahagi por MikaTuition
Matematik tahun 4 - BahagiMatematik tahun 4 - Bahagi
Matematik tahun 4 - Bahagi
MikaTuition16.9K visualizações
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2 por marshiza
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
marshiza41.1K visualizações
Soalan matematik tahun 3 por Siti Norbaya
Soalan matematik tahun 3Soalan matematik tahun 3
Soalan matematik tahun 3
Siti Norbaya30.5K visualizações
Matematik tahun 4 - Darab por MikaTuition
Matematik tahun 4 - DarabMatematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - Darab
MikaTuition24.2K visualizações
Lembaran Kerja Tahun 3 DARAB por marshiza
Lembaran Kerja Tahun 3 DARABLembaran Kerja Tahun 3 DARAB
Lembaran Kerja Tahun 3 DARAB
marshiza12.1K visualizações
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2 por Norazlin Mohd Rusdin
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Norazlin Mohd Rusdin28.3K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
marshiza200.1K visualizações
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1 por Sabri Ibrahim
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1
Sabri Ibrahim75.1K visualizações
100 soalan Matematik Ting2 por Roiamah Basri
100 soalan Matematik Ting2100 soalan Matematik Ting2
100 soalan Matematik Ting2
Roiamah Basri184.6K visualizações
Modul penyelesaian masalah matematik 5 por soulmoon
Modul penyelesaian masalah matematik 5Modul penyelesaian masalah matematik 5
Modul penyelesaian masalah matematik 5
soulmoon17.5K visualizações
Rph perbincangan 1 por norihaharino
Rph perbincangan 1Rph perbincangan 1
Rph perbincangan 1
norihaharino9.6K visualizações
Lembaran Kerja Darab, Bahagi dan Pecahan Tahun 2 por Norazlin Mohd Rusdin
Lembaran Kerja Darab, Bahagi dan Pecahan Tahun 2Lembaran Kerja Darab, Bahagi dan Pecahan Tahun 2
Lembaran Kerja Darab, Bahagi dan Pecahan Tahun 2
Norazlin Mohd Rusdin44.5K visualizações
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1 por marshiza
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1
marshiza95.7K visualizações
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017) por Rosell Roseliana Rusli
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Soalan Sains Tahun 1 (Awal Tahun 2017)
Rosell Roseliana Rusli35.6K visualizações
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4 por Eja Jaafar
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4
Eja Jaafar63K visualizações
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf por FuzailNaufal
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdfSoalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf
FuzailNaufal2.6K visualizações
Latih tubi pecahan tahun 4 por MikaTuition
Latih tubi pecahan tahun 4Latih tubi pecahan tahun 4
Latih tubi pecahan tahun 4
MikaTuition24.9K visualizações
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 ) por Kak Min Min
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )
Kak Min Min17K visualizações
Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3 por Putry Shikin
Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3
Peperiksaan Akhir Tahun Sains Tahun 3
Putry Shikin13.7K visualizações

Similar a MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN

Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017nur dalila
47 visualizações9 slides
Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
41 visualizações9 slides
Modul 1 por
Modul 1Modul 1
Modul 1Nurul Khairiah
15 visualizações14 slides
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Pat mt thn-4_k1_2018 por
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018bariah bidin
63 visualizações10 slides
Mt tahun 5 k1 por
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1krock171
16 visualizações10 slides

Similar a MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN(20)

Pat mt thn-4_k1_2017 por nur dalila
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Modul 1 por Nurul Khairiah
Modul 1Modul 1
Modul 1
Nurul Khairiah15 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Mt tahun 5 k1 por krock171
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
soalan matematik kssr - kertas 1 por habibah yusoff
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
habibah yusoff1.9K visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por miena1
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
miena1384 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por penaabadi1979
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Kertas ramalan upsr 1 por Syahmi Zakaria
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
Syahmi Zakaria2.8K visualizações
Kertas 1 kem elit marang por Razita Hamid
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
Set 1 por Syuk Mohd
Set 1Set 1
Set 1
Syuk Mohd222 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
Matematik 1-terengganu por Bala Ponnusamy
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
Bala Ponnusamy306 visualizações

Mais de Sayshare

Buku panduan kecemasan por
Buku panduan kecemasanBuku panduan kecemasan
Buku panduan kecemasanSayshare
638 visualizações100 slides
STIHL MS 290, 310, 390 por
STIHL MS 290, 310, 390STIHL MS 290, 310, 390
STIHL MS 290, 310, 390Sayshare
658 visualizações82 slides
Panjang - Matematik Tahun 4 por
Panjang - Matematik Tahun 4Panjang - Matematik Tahun 4
Panjang - Matematik Tahun 4Sayshare
282 visualizações17 slides
Jisim - Matematik Tahun 4 por
Jisim - Matematik Tahun 4Jisim - Matematik Tahun 4
Jisim - Matematik Tahun 4Sayshare
336 visualizações10 slides
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4 por
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4Sayshare
261 visualizações10 slides
100 resepi masakan kuih muih malaysia por
100 resepi masakan kuih muih malaysia100 resepi masakan kuih muih malaysia
100 resepi masakan kuih muih malaysiaSayshare
176 visualizações104 slides

Mais de Sayshare (20)

Buku panduan kecemasan por Sayshare
Buku panduan kecemasanBuku panduan kecemasan
Buku panduan kecemasan
Sayshare 638 visualizações
STIHL MS 290, 310, 390 por Sayshare
STIHL MS 290, 310, 390STIHL MS 290, 310, 390
STIHL MS 290, 310, 390
Sayshare 658 visualizações
Panjang - Matematik Tahun 4 por Sayshare
Panjang - Matematik Tahun 4Panjang - Matematik Tahun 4
Panjang - Matematik Tahun 4
Sayshare 282 visualizações
Jisim - Matematik Tahun 4 por Sayshare
Jisim - Matematik Tahun 4Jisim - Matematik Tahun 4
Jisim - Matematik Tahun 4
Sayshare 336 visualizações
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4 por Sayshare
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4
Sayshare 261 visualizações
100 resepi masakan kuih muih malaysia por Sayshare
100 resepi masakan kuih muih malaysia100 resepi masakan kuih muih malaysia
100 resepi masakan kuih muih malaysia
Sayshare 176 visualizações
Nota penolakan pecahan por Sayshare
Nota penolakan pecahanNota penolakan pecahan
Nota penolakan pecahan
Sayshare 62 visualizações
Lembaran kerja 2: Penolakan Pecahan por Sayshare
Lembaran kerja 2: Penolakan PecahanLembaran kerja 2: Penolakan Pecahan
Lembaran kerja 2: Penolakan Pecahan
Sayshare 34 visualizações
Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4 por Sayshare
Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4
Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4
Sayshare 67 visualizações
NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021 por Sayshare
NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021
NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021
Sayshare 225 visualizações
Metodologi KT Kualitatif por Sayshare
Metodologi KT KualitatifMetodologi KT Kualitatif
Metodologi KT Kualitatif
Sayshare 655 visualizações
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 por Sayshare
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
Sayshare 278 visualizações
Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021 por Sayshare
Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021
Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021
Sayshare 169 visualizações
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 por Sayshare
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
Sayshare 880 visualizações
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44 por Sayshare
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44
Sayshare 155 visualizações
PdPR MATEMATIK T4-NISBAH por Sayshare
PdPR MATEMATIK T4-NISBAHPdPR MATEMATIK T4-NISBAH
PdPR MATEMATIK T4-NISBAH
Sayshare 124 visualizações
Pengurusan Risiko - IAB por Sayshare
Pengurusan Risiko - IABPengurusan Risiko - IAB
Pengurusan Risiko - IAB
Sayshare 166 visualizações
MASA & WAKTU por Sayshare
MASA & WAKTU MASA & WAKTU
MASA & WAKTU
Sayshare 201 visualizações
MASA & WAKTU TAHUN 4 por Sayshare
MASA & WAKTU TAHUN 4MASA & WAKTU TAHUN 4
MASA & WAKTU TAHUN 4
Sayshare 260 visualizações
FIZIK - NOTA BERFOKUS por Sayshare
FIZIK - NOTA BERFOKUSFIZIK - NOTA BERFOKUS
FIZIK - NOTA BERFOKUS
Sayshare 871 visualizações

MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN

 • 1. 1© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 1. Apakah nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 35 702? A Puluh ribu B Ribu C Ratus D Puluh 2. 86 493 dicerakinkan mengikut nilai digitnya menjadi A 86 000 + 400 + 90 + 3 B 80 000 + 6 400 + 90 + 3 C 80 000 + 6 000 + 490 + 3 D 80 000 + 6 000 + 400 + 90 + 3 3. Rajah 1 menunjukkan tiga buah segi tiga yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 1 Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu? A 3 7 B 4 3 C 5 3 D 7 3 4. 5 17 1 000 = A 5.017 B 5.107 C 5.17 D 51.7 5. Antara ukuran panjang berikut, yang manakah paling pendek? A 208 mm B 250 mm C 21 cm D 20 cm 5 mm 6. Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan sudut cakah? A B C D 7. Rajah 2 menunjukkan kedudukan empat biji bola di atas tanah mengufuk. P Q R S Rajah 2 Bola manakah yang berada di 3 petak ke kanan dan 5 petak ke atas? A P B Q C R D S 8. 3 hari 8 jam = A 38 jam B 42 jam C 80 jam D 188 jam KERTAS 1 [40 markah] Masa: Satu jam Kertas peperiksaan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. KERTAS MODEL PRA-UPSR
 • 2. 2© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 9. 1 3 + 3 8 = A 4 11 B 7 12 C 17 24 D 19 24 10. Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor. 0 0.1 0.2 P Rajah 3 Nyatakan nilai P dalam peratus. A 16% B 17% C 18% D 19% 11. Hitung hasil darab 7 209 dengan 9. A 801 B 63 881 C 64 881 D 65 610 12. 11.26 – 8.745 = A 2.485 B 2.515 C 3.485 D 3.515 13. 1 2 – 2 5 + 7 10 = A 3 5 B 4 5 C 9 10 D 19 20 14. Rajah 4 menunjukkan empat keping kad nombor. 32 401 34 012 32 014 32 140 Rajah 4 Hitung hasil tambah tiga nombor yang paling besar nilainya. A 98 562 B 98 553 C 98 427 D 98 166 15. Tolak 3 kg 820 g daripada jumlah bagi 4 kg 60 g dan 1 kg 875 g. A 2 kg 115 g B 2 kg 655 g C 6 kg 5 g D 9 kg 755 g 16. RM35 480.70 − RM16 900 + RM8 250.60 = A RM26 831.30 B RM27 831.30 C RM29 671.30 D RM44 130.10 17. 6 minggu 5 hari + 2 minggu 6 hari = A 8 minggu 1 hari B 8 minggu 4 hari C 9 minggu 1 hari D 9 minggu 4 hari 18. 50 km 100 m ÷ 6 = A 835 m B 8 035 m C 8 350 m D 8 530 m 19. 8.13 × 10 = ÷ 100 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam petak itu? A 0.813 B 813 C 8 130 D 81 340 20 3 × 6 l 200 ml ÷ 4 = A 3 550 ml B 3 650 ml C 4 560 ml D 4 650 ml 21. Antara instrumen pembayaran berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk bayaran menaiki bas? A Kad debit B Kad kredit C Kad prabayar D Cek
 • 3. 3© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 22. Rajah 5 menunjukkan bilangan kapur putih di dalam sebuah kotak. 10 600 batang kapur Rajah 5 Berapakah jumlah bilangan kapur putih di dalam 7 buah kotak yang sama itu? A 53 000 B 72 400 C 74 200 D 84 800 23. 64 960 biji gula-gula dikongsi sama banyak antara Rosli, Siva, Tan dan Umi. Antara langkah pengiraan berikut, yang manakah dapat mencari bilangan gula-gula yang diterima oleh setiap orang? A Bahagikan 64 960 dengan 4. B Bahagikan 64 960 dengan 5. C Darabkan 64 960 dengan 4. D Darabkan 64 960 dengan 5. 24. Beberapa orang pekerja membungkus 23 060 keping biskut sama banyak ke dalam 1 000 peket. Berapakah bilangan biskut yang terlebih? A 6 B 23 C 60 D 600 25. Jadual 1 menunjukkan umur dua orang murid. Nama Umur Ben 12 tahun 5 bulan Shanti 8 bulan lebih muda daripada Ben Jadual 1 Berapakah umur Shanti? A 10 tahun 9 bulan B 11 tahun 1 bulan C 11 tahun 9 bulan D 13 tahun 1 bulan 26. Puan Suzi mempunyai wang simpanan sebanyak RM68 150. Berapakah wang yang perlu disimpannya lagi supaya jumlah wang simpanannya menjadi RM100 ribu? A RM31 850 B RM37 700 C RM41 850 D RM42 850 27. Encik Lee menerima upah sebanyak RM48 untuk 6 jam bekerja. Berapa jamkah dia perlu bekerja untuk mendapat upah sebanyak RM80? A 8 B 9 C 10 D 12 28. Rajah 6 menunjukkan jisim sepeket gula di atas sebuah neraca. 740 g 2 kg 500 g GULA Rajah 6 Berapakah jisim gula yang perlu ditambah lagi supaya necara itu menjadi seimbang? A 760 g B 1 kg 310 g C 1 kg 760 g D 3 kg 240 g 29. Sam menjawab 86 soalan daripada 100 soalan dengan betul. Berapa peratuskah soalan yang dijawabnya adalah salah? A 14% B 16% C 24% D 86%
 • 4. 4© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 30. Jadual 2 menunjukkan harga tiga buah jam tangan yang berlainan model. Jam tangan Harga Model X RM14 090 Model Y RM12 850 Model Z RM21 180 Jadual 2 Hitung beza harga antara jam tangan yang paling mahal dengan jam tangan yang paling murah. A RM7 090 B RM7 330 C RM7 900 D RM8 330 31. Rajah 7 menunjukkan sebidang tanah yang berbentuk segi empat tepat. 12 m Rajah 7 Panjang tanah itu adalah dua kali lebarnya. Berapakah luas, dalam m2 , tanah itu? A 24 B 144 C 288 D 576 32. Rajah 8 menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas, S dan T. 2 l 480 ml 1 670 ml S T Rajah 8 Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu dituang keluar daripada bekas S supaya isi padu air di dalam kedua-dua bekas itu menjadi sama? A 810 B 910 C 2 313 D 2 750 33. Rajah 9 menunjukkan segi tiga PQR. 8 cm 12 cm P Q R Rajah 9 Hitung luas, dalam cm2 , segi tiga PQR. A 42 B 48 C 84 D 96 34. Rajah 10 menunjukkan satu garis lurus. P Q R 20 m Rajah 10 Panjang PQ adalah 4 kali panjang QR. Hitung panjang, dalam m, bagi PQ. A 4 B 5 C 15 D 16 35. Rajah 11 menunjukkan empat bentuk yang dilukis pada petak segi empat sama yang bersisi 1 cm. A C D B Rajah 11 Antara bentuk A, B, C dan D, yang manakah perimeternya kurang daripada 20 cm?
 • 5. 5© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 36. Setiap rajah berikut terdiri daripada kubus unit yang sama saiz. Rajah manakah yang mempunyai isi padu 36 unit3 ? A B C D 37. Satu fasa projek perumahan disiapkan dalam masa 2 tahun 8 bulan. Kemudian, dua fasa projek lagi disiapkan dengan mengambil masa yang sama untuk setiap fasa projek itu. Hitung jumlah masa yang diambil untuk menyiapkan ketiga-tiga fasa projek itu. A 5 tahun 4 bulan B 5 tahun 6 bulan C 8 tahun D 8 tahun 4 bulan 38. Rajah 12 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan empat jenis donat yang berlainan perisa yang dibeli oleh Cikgu Mira. Coklat Keju Beri biru Strawberi mewakili 5 biji donat Rajah 12 Kesemua donat itu diagihkan sama banyak kepada 30 orang murid. Berapakah bilangan donat yang diperoleh setiap murid? A 3 B 5 C 8 D 10 39. Rajah 13 ialah carta palang tidak lengkap yang menunjukkan bilangan karipap yang dijual dalam masa lima hari. 0 Hari Bilangan karipap Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat 5 10 15 20 25 30 Rajah 13 Jumlah karipap yang dijual ialah 105 biji. Berapakah bilangan karipap yang dijual pada hari Rabu? A 5 B 10 C 15 D 20 40. Rajah 14 ialah carta pai yang menunjukkan empat jenis sukan kegemaran bagi sekumpulan murid. Badminton 40% Hoki Berenang 20% Bola sepak 25% Rajah 14 Berapa peratuskah murid yang gemar berenang dan bermain hoki? A 45% B 35% C 20% D 15% KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT
 • 6. 6© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 1. Rajah 1 menunjukkan bentuk cerakinan bagi suatu nombor mengikut nilai digitnya. 30 000 + 9 000 + 50 + 7 Rajah 1 (a) Tulis nombor itu dalam angka. [1 markah] 39 057 (b) Bundarkan nombor itu kepada ratus yang terdekat. [1 markah] 39 100 2. Berikut adalah perbualan antara dua orang sahabat yang menyertai suatu pertandingan maraton. FuadSalmah 8 905 orang warga Malaysia menyertai pertandingan ini dan yang selebihnya ialah peserta negara asing. Jumlah bilangan peserta pertandingan maraton ini ialah 12 600 orang. Berdasarkan perbualan itu: (a) Nyatakan anu. [1 markah] Bilangan peserta negara asing (b) Tulis satu ayat matematik yang melibatkan anu itu. [1 markah] 8 905 + = 12 600 1(a) 1 1(b) 1 Jumlah 1 2 2(a) 1 2(b) 1 Jumlah 2 2 KERTAS 2 [60 markah] Masa: Satu jam Kertas peperiksaan ini mengandungi 15 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas peperiksaan. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah.
 • 7. 7© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 3. Rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS. P Q S R Rajah 3 (a) Berapakah bilangan sudut dalam segi empat sama itu? [1 markah] 4 (b) Tandakan ( ✓ ) pada jenis sudut dalam rajah itu. [1 markah] Sudut cakah Sudut tirus Sudut tegak ( ) ( ) ( ✓ ) (c) Namakan satu garis yang selari dengan garis PS dalam Rajah 3. [1 markah] Garis QR (Jawapan lain yang munasabah boleh diterima.) 4. Encik Zaidi membeli 1 050 kotak pen. Setiap kotak itu mengandungi 48 batang pen. Semua pen itu dipeket semula secara enam-enam. Berapa peket penkah yang dapat dihasilkan? [3 markah] 8 400 peket pen 3(a) 1 3(b) 1 3(c) 1 Jumlah 3 3 4 3 Jumlah 4 3
 • 8. 8© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 5. Rajah 5 menunjukkan sebuah petak seratus yang sebahagiannya adalah berlorek. Rajah 5 (a) Nyatakan peratusan bahagian yang berlorek dalam perpuluhan. [2 markah] 0.26 (b) Berapakah bilangan petak yang perlu dilorek lagi supaya 45% daripada seluruh rajah itu adalah berlorek? [1 markah] 19 petak 6. Rajah 6 menunjukkan satu garis nombor. 0 15 — 9 2 — 3 X Y Rajah 6 (a) Nyatakan, dalam pecahan, [2 markah] (i) nilai X: 3 9 (ii) nilai Y: 8 9 (b) Tambah 2 3 kepada bakinya apabila nilai X ditolak daripada nilai Y. Beri jawapan dalam bentuk nombor bercampur. [2 markah] 1 2 9 5(a) 2 5(b) 1 Jumlah 5 3 6(a) 2 Jumlah 6 4 6(b) 2
 • 9. 9© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 7. Rajah 7 menunjukkan kedudukan enam jenis buah-buahan. 1 A B C D E F G H 2 3 4 5 6 Rajah 7 (a) Nyatakan kedudukan bagi setiap jenis buah berikut. [2 markah] (i) Mangga: E1 (ii) Tembikai: D5 (b) Buah apakah yang berada pada baris yang sama dengan nanas? [1 markah] Rambutan (c) Pada Rajah 7, lukis satu bentuk pada kedudukan G2. [1 markah] 8. Rajah 8 menunjukkan dua keping kad nombor. 6 381 70 649 Rajah 8 (a) Nombor manakah yang mempunyai digit 6 yang terletak di nilai tempat ratus? [1 markah] 70 649 (b) Hitung beza nilai antara dua digit yang bergaris pada kad-kad itu. [2 markah] 69 700 (c) Berapakah yang perlu ditambah kepada jumlah dua nombor pada kad itu supaya menjadi 9 puluh ribu? [2 markah] 12 970 7(a) 2 7(b) 1 7(c) 1 Jumlah 7 4 8(a) 1 8(b) 2 8(c) 2 Jumlah 8 5
 • 10. 10© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 9. Jadual 9 menunjukkan tempoh perkhidmatan lima orang pekerja di sebuah syarikat. Nama Tempoh perkhidmatan Encik Yusri 6 tahun 4 bulan Encik Kumar 68 bulan Puan Siti 7 tahun Cik Lim 3 bulan kurang daripada Puan Siti Jadual 9 (a) Berapakah tempoh perkhidmatan, dalam tahun dan bulan, Encik Kumar? [1 markah] 5 tahun 8 bulan (b) Berapakah lebihnya tempoh perkhidmatan, dalam bulan, Puan Siti berbanding dengan Encik Kumar? [2 markah] 16 bulan (c) Cik Lim mengatakan bahawa tempoh perkhidmatannya adalah 3 bulan lebih daripada Encik Yusri. Buktikan pernyataan Cik Lim adalah benar atau salah. [2 markah] Tempoh perkhidmatan Cik Lim = 7 tahun – 3 bulan = 6 tahun 9 bulan Beza tempoh perkhidmatan antara Cik Lim dengan Encik Yusri = 6 bulan 9 bulan – 6 tahun 4 bulan = 5 bulan Maka, pernyataan Cik Lim adalah salah. 10. Jadual 10 menunjukkan wang kepunyaan Puan Zakiah. Nilai wang RM100 RM50 RM20 50 sen Bilangan 80 100 2 7 Jadual 10 (a) Tulis nilai wang yang dimiliki oleh Puan Zakiah dalam angka dan perkataan. [2 markah] Angka : RM13 043.50 Perkataan : Tiga belas ribu empat puluh tiga ringgit lima puluh sen (b) Bundarkan nilai wang itu kepada ringgit yang terdekat. [1 markah] RM13 044 (c) Puan Zakiah menggunakan sebahagian daripada wang itu untuk membeli satu set perabot. Baki wangnya ialah RM8 190.50. Berapakah harga set perabot itu? [2 markah] RM4 853 9(a) 1 9(b) 2 9(c) 2 Jumlah 9 5 10(a) 2 10(b) 1 10(c) 2 Jumlah 10 5
 • 11. 11© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 11. Rajah 11 menunjukkan dua buah baldi, P dan Q, yang berisi air. 5 l 600 ml 3 850 ml P Q Rajah 11 (a) Nyatakan jumlah isi padu, dalam ml, air di dalam kedua-dua buah baldi itu. [2 markah] 9 450 ml (b) Lily menggunakan 2 l 50 ml air daripada baldi P dan Zeti menggunakan 480 ml air daripada baldi Q. Hitung jumlah isi padu, dalam l dan ml, air yang tinggal di dalam kedua-dua buah baldi itu. [2 markah] 6 l 920 ml (c) Berdasarkan soalan (b), semua air yang tinggal itu dituangkan ke dalam 8 buah bekas yang sama saiz. Hitung isi padu, dalam ml, air di dalam setiap bekas itu. [1 markah] 865 ml 12. Rajah 12 menunjukkan jumlah jisim bagi 9 buah bongkah kayu yang sama saiz. g Rajah 12 (a) Nyatakan jumlah jisim, dalam kg dan g, semua bongkah kayu itu. [1 markah] 2 kg 70 g (b) Hitung jumlah jisim, dalam g, bagi 5 buah bongkah kayu itu. [3 markah] 1 150 g Jumlah 11 5 11(a) 2 11(b) 2 11(c) 1 Jumlah 12 4 12(a) 1 12(b) 3
 • 12. 12© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 13. Rajah 13 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan kasut yang dijual oleh seorang pekedai dalam masa empat hari. mewakili 3 pasang kasut Isnin Selasa Rabu Khamis Rajah 13 (a) Tulis satu hari yang jualan kasutnya melebihi 12 pasang. [1 markah] Isnin atau Selasa (b) Berapa pasang kasutkah yang dijual dalam empat hari itu? [1 markah] 54 pasang kasut (c) Sepasang kasut itu dijual dengan harga RM39.90. Hitung beza hasil jualan kasut pada hari Selasa dan hari Khamis. [3 markah] RM239.40 Jumlah 13 5 13(a) 1 13(b) 1 13(c) 3
 • 13. 13© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 14. Rajah 14 menunjukkan sebuah segi tiga X. 5 cm X 3 cm 4 cm Rajah 14 (a) Cari perimeter, dalam cm, segi tiga X. [1 markah] 12 cm (b) Hitung luas, dalam cm2 , segi tiga X. [1 markah] 6 cm2 (c) Tandakan ( ✓ ) pada bentuk yang luasnya adalah 3 kali luas segi tiga X. Tunjukkan langkah-langkah pengiraan kamu untuk mencari luas setiap bentuk berikut. [3 markah] 6 cm ( ) ( ✓ ) Segi empat sama J 2 cm 9 cm Segi empat tepat K 3 × Luas segi tiga X = 3 × 6 cm2 = 18 cm2 Luas segi empat sama J = 6 cm × 6 cm = 36 cm2 Luas segi empat tepat K = 9 cm × 2 cm = 18 cm2 14(c) 3 14(a) 1 14(b) 1 Jumlah 14 5
 • 14. 14© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 15. Rajah 15 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan setem di dalam empat buah album yang dikumpul oleh Ranjit. 0 P Q R S 50 100 200 250 Bilangan setem Album 150 Rajah 15 (a) Berapakah beza bilangan setem antara album yang mengandungi paling banyak setem dengan album yang mengandungi paling sedikit setem? [1 markah] 150 keping setem (b) Hitung jumlah bilangan setem yang dikumpul oleh Ranjit. [2 markah] 700 keping setem (c) Setiap album itu hanya boleh diisi dengan 250 keping setem. Berapakah jumlah bilangan setem yang diperlukan lagi oleh Ranjit supaya keempat-empat buah album itu dipenuhi dengan setem? [2 markah] 300 keping setem KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT Jumlah 15 5 15(c) 2 15(b) 2 15(a) 1