O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Websites & blog

994 visualizações

Publicada em

a presentation about websites and blog.

Publicada em: Educação
 • The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/svmya9h } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/svmya9h } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/svmya9h } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/svmya9h } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/svmya9h } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/svmya9h } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 •    Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • good job you have done sir!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Websites & blog

 1. 1. Anu …
 2. 2. Anu s]xf] <देखेको, भोगेको रआफु लाई लागेकोिवचार अिभवक गनेअनलाईन डायरी नैवलग हो । िभिडयो,अिडयो,शवदतथा फोटो पयोगवाटबलिगङ गनर सिकनछ ।
 3. 3. Anluªsf] ;?jftसन् १९९२ को दशकमा टाम बनररसर िललेपारमभमा कयानयाँ पना नामक पेज िनमारणगरे । मारक एनडरसनरले उसतै अको पनाकोिनमारण गरे । दुबैले आफना रचनाहरइनटरनेटको दुिनयमा िलक गिरिदए। जवइनटरनेटका पयोगकतारहरको पयोग बढदैगयो, र वलडवाइड वेभको पयोग बढदै गयोअनय कायरकम िनमारताहरले कोडेडपनाहरको िनमारण गरी इनटरनेटकापयोगकतारहरमाझ फािलिदए, जसटीन हललेसन् १९९४मा िफलटर लगको पारमभ गरे ।सन् १९९९ मा www.blogger.com रwww.pitas.com, ले सहज रपमा बलगपेजहर खोलने सुिवधानको पारमभ गरे । ियदुबै साइट पदायहरले सहज रपमा जसलाईपिन वेभबलग खोलने सुिवधा उपलबध गराए।
 4. 4. g]kfndf Anluªनेपालको पिरपेकमा बलगको शुरवातकिहलेवाट भयो भने एिकन इितहासछैन। तर २०६१ माघ १९ माततकािलन राजा जानेनद शाहलेराजनैितक कु गरी शासनसता आफनोहातमा िलएपिछ नेपालमा बैकलपीकसाचारमाधययमको रपमा बलगदेिखएको हो । राजाले शासनसताआफनो हातमा िलएपिछ समपूणर सचारमाधययमलाई िनयनतणमा राखे पयासभयो। यसको सांकेितक िवरोध गदैमुलधारको पतकारीतामा संलग रहेकायुवा पतकारहरले नेपालामाबलिगङगलाई पवेश गराएका हन्।मुलधारको पितकाको तुलनामा बलगसबैको समाचारको माधयम बन सफलभएको िथयो।
 5. 5. ljZjdf k|of]usf] cj:yfसन् २०१२ मा वलिगङडटओआरजीले अमेिरकामाकिरव एक हजार जनामा गरे कोसवेकणमा४० पितशत मिहला र ६०पितशत पुरषले वलिगङ गदैआईरहेको जनाएको छ ।
 6. 6. j8{k|]; Anluªsf]cj:yfओडर पेस डटकमवाट सवैभनदावढी वलगीङ गिरनछ । जसमा४२ करोड भनदा वढी वलगरहेको छ भने ३२९ िमिलयनमािनसहर वलग हेने गदरछन्भने २५ िविलयन पेज पतयेकमिहनामा हेिरने गिरएको छ ।५ लाख पोष पतयेक िदनभईरहेको छ । तयसतै दैिनक ४लाख कमेनट आईरहेको स२०१२ मा वलगरडटवआरजीले जनाएको छ ।
 7. 7. Jnu=====वलग वडरपेस डटकम(www.wordpress.com)वलगर डटकम(www.blogger.com)
 8. 8. g]kfndf Jnusf]dxTj1,िवशवािपकरण2,विकतव िवकास3,पाठकमाझ पहच4,सहज अनतिकया5,आिथक समवृदी
 9. 9. cj;/1,वलग नै िकताव हो2,उतपािदत वसतुको वापािरकरण3, सथािनयलाई िवशवापी4,जािगरको अवसर , कमपनीसगँसहकायर5, विकतव िवकास6, पैसा कमाउने माधयम
 10. 10. rgf}tL1,साधारण कमपयुटर एवं2,ईनटरनेट समवनधी जानकारीआवशयक3,ईनटरनेटको पहँच ।4, िनरनतरता ।5, सहयोग एवं पोतसाहनमा कमी
 11. 11. Jnujf6 s;/L k};f sdfpg] <वलगमा मुखय त दुईथरीका िवजापन राखसिकनछ । पिवलकिवजापन र अनलाईनिवजापन ।अनलाईन िवजापनकोलागी गुगल एडसेनसउतकृ ष हो ।
 12. 12. uun P8;]G;गुगलको िवजापन सेवा एडसेनसवलगरको लागी धेरै महतवपुणर छ ।पोष गिरएका पेजमा गुगलदाराउपलवध गराईएका िवजापनदेिखनथालेपिछ िभिजट र िकलकोआधारमा आफनो एकाउणटमा पैसाजममा हन थालदछ ।वलग,बेवसाईट,युटूव लगायतमाएडसेनसको िवजापन राखेरकमाउन सकछौ ।
 13. 13. P8;]G; Psfp06 s;/Ljgfpg] <ईमेल आईडी वनाएको जसतै , नाम ठे गान ाा,समपकर नमवर, लगायत जानकारी राखेर एडसेनस वनाउन सिकनछ ।
 14. 14. a]j;fO{6धेरै पेजहर जोडेरवनाएको अनलाईनसाईट नै बेवसाई हो ।बेवसाईटमाशवद,तिसवर,अिडयाो,िभिडयोको पयोगहनछ ।
 15. 15. पुण र बेव साईटको लागी …..1,सभरर,2,डोमेन,3,सपेस4,िडजाईन
 16. 16. बेव साईटको पयोगिवशमा हालसमम ६२करोड भनदा वढीबेवसाईट पयोगमाआईरहेको नेटकाफटलेजनाएको छ भने नेपालमा३५ हजार भनदा वढीडटएनपी डोमेन रिजषरभएको मकर नटाईलकमयुिनके शनले जनाएकोछ।
 17. 17. नेप ालमा पयोग हने उतकृ ष दश बेव साईटफे सवुक (www.facebook.com )गुगल ( www.google.com)यूटव (www.youtube.com ) ुयाह (www.yahoo.com )गुगल ( www.google.com.np)वलगसपोटर (www.blogspot.com)िवणडोज लाईभ(ww.windowslive.com )िविकिपिडया (www.wikipidia.com)टवीटर (www.twitter.com)नागिरक नयुज(www.nagariknews.com)
 18. 18. रोलपावाट पयोग भईरहे क ो बेव साईटहरिजिवस रोलपा( www.ddcrolpa.gov.np)रे िडयो जलजला(www.radiojaljala.org)रे िडयो रोलपा(www.radiorolpa.org)रोलपा समाचार(www.rolpasamachar.com.np)
 19. 19. सघंस सथा तथा कायारल यलाई बेव साईट आवशयकता िकन ?१,जानकारी िलन र िदन२,िनयिमत ितिवधीलाई िवशवापी वनाउन ३,सेवागािहमाझआवशयक पहच वढाउन४,िनयिमत कामकाजलाई चुसतदुरसत वनाउन
 20. 20. wGojfb ==== पसतुतकतार एसवी गौतम पमुख समवाददाता,िलिभङ िवथ आईसीटी (livingwithict.com )समपादक,िसनधुली दपरण -Sindhulidarpan.com.np_ इमेल : sbgautam2066@gmail.com फे सवुकमा fb.com/sbgautam मोवाईल : + ९७७९७४४०३००८३

×