O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Websites & blog

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Dhorbarahi
Dhorbarahi
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (12)

Mais recentes (14)

Anúncio

Websites & blog

 1. 1. Anu …
 2. 2. Anu s] xf] < देखेको, भोगेको र आफु लाई लागेको िवचार अिभवक गने अनलाईन डायरी नै वलग हो । िभिडयो,अिडयो,शवद तथा फोटो पयोगवाट बलिगङ गनर सिकनछ ।
 3. 3. Anluªsf] ;'?jft सन् १९९२ को दशकमा टाम बनररसर िलले पारमभमा कयानयाँ पना नामक पेज िनमारण गरे । मारक एनडरसनरले उसतै अको पनाको िनमारण गरे । दुबैले आफना रचनाहर इनटरनेटको दुिनयमा िलक गिरिदए। जव इनटरनेटका पयोगकतारहरको पयोग बढदै गयो, र वलडवाइड वेभको पयोग बढदै गयो अनय कायरकम िनमारताहरले कोडेड पनाहरको िनमारण गरी इनटरनेटका पयोगकतारहरमाझ फािलिदए, जसटीन हलले सन् १९९४मा िफलटर लगको पारमभ गरे । सन् १९९९ मा www.blogger.com र www.pitas.com, ले सहज रपमा बलग पेजहर खोलने सुिवधानको पारमभ गरे । िय दुबै साइट पदायहरले सहज रपमा जसलाई पिन वेभबलग खोलने सुिवधा उपलबध गराए।
 4. 4. g]kfndf Anluª नेपालको पिरपेकमा बलगको शुरवात किहलेवाट भयो भने एिकन इितहास छैन। तर २०६१ माघ १९ मा ततकािलन राजा जानेनद शाहले राजनैितक कु गरी शासनसता आफनो हातमा िलएपिछ नेपालमा बैकलपीक साचारमाधययमको रपमा बलग देिखएको हो । राजाले शासनसता आफनो हातमा िलएपिछ समपूणर सचार माधययमलाई िनयनतणमा राखे पयास भयो। यसको सांकेितक िवरोध गदै मुलधारको पतकारीतामा संलग रहेका युवा पतकारहरले नेपालामा बलिगङगलाई पवेश गराएका हन्। मुलधारको पितकाको तुलनामा बलग सबैको समाचारको माधयम बन सफल भएको िथयो।
 5. 5. ljZjdf k|of]usf] cj:yf सन् २०१२ मा वलिगङ डटओआरजीले अमेिरकामा किरव एक हजार जनामा गरे को सवेकणमा ४० पितशत मिहला र ६० पितशत पुरषले वलिगङ गदै आईरहेको जनाएको छ ।
 6. 6. j8{k|]; Anluªsf] cj:yf ओडर पेस डटकमवाट सवैभनदा वढी वलगीङ गिरनछ । जसमा ४२ करोड भनदा वढी वलग रहेको छ भने ३२९ िमिलयन मािनसहर वलग हेने गदरछन् भने २५ िविलयन पेज पतयेक मिहनामा हेिरने गिरएको छ । ५ लाख पोष पतयेक िदन भईरहेको छ । तयसतै दैिनक ४ लाख कमेनट आईरहेको स २०१२ मा वलगर डटवआरजीले जनाएको छ ।
 7. 7. Jnu ===== वलग वडरपेस डटकम (www.wordpress. com) वलगर डटकम (www.blogger.co m)
 8. 8. g]kfndf Jnusf] dxTj 1,िवशवािपकरण 2,विकतव िवकास 3,पाठकमाझ पहच 4,सहज अनतिकया 5,आिथक समवृदी
 9. 9. cj;/ 1,वलग नै िकताव हो 2,उतपािदत वसतुको वापािरकरण 3, सथािनयलाई िवशवापी 4,जािगरको अवसर , कमपनीसगँ सहकायर 5, विकतव िवकास 6, पैसा कमाउने माधयम
 10. 10. r'gf}tL 1,साधारण कमपयुटर एवं 2,ईनटरनेट समवनधी जानकारी आवशयक 3,ईनटरनेटको पहँच । 4, िनरनतरता । 5, सहयोग एवं पोतसाहनमा कमी
 11. 11. Jnujf6 s;/L k};f sdfpg] < वलगमा मुखय त दुई थरीका िवजापन राख सिकनछ । पिवलक िवजापन र अनलाईन िवजापन । अनलाईन िवजापनको लागी गुगल एडसेनस उतकृ ष हो ।
 12. 12. u'un P8;]G; गुगलको िवजापन सेवा एडसेनस वलगरको लागी धेरै महतवपुणर छ । पोष गिरएका पेजमा गुगलदारा उपलवध गराईएका िवजापन देिखनथालेपिछ िभिजट र िकलको आधारमा आफनो एकाउणटमा पैसा जममा हन थालदछ । वलग,बेवसाईट,युटूव लगायतमा एडसेनसको िवजापन राखेर कमाउन सकछौ ।
 13. 13. P8;]G; Psfp06 s;/L jgfpg] < ईमेल आईडी वनाएको जसतै , नाम ठे गान ाा,समपकर नमवर, लगायत जानकारी राखेर एडसेनस वनाउन सिकनछ ।
 14. 14. a]j;fO{6 धेरै पेजहर जोडेर वनाएको अनलाईन साईट नै बेवसाई हो । बेवसाईटमा शवद,तिसवर,अिडय ाो,िभिडयोको पयोग हनछ ।
 15. 15. पुण र बेव साईटको लागी ….. 1,सभरर, 2,डोमेन, 3,सपेस 4,िडजाईन
 16. 16. बेव साईटको पयोग िवशमा हालसमम ६२ करोड भनदा वढी बेवसाईट पयोगमा आईरहेको नेटकाफटले जनाएको छ भने नेपालमा ३५ हजार भनदा वढी डटएनपी डोमेन रिजषर भएको मकर नटाईल कमयुिनके शनले जनाएको छ।
 17. 17. नेप ालमा पयोग हने उतकृ ष दश बेव साईट फे सवुक (www.facebook.com ) गुगल ( www.google.com) यूटव (www.youtube.com ) ु याह (www.yahoo.com ) गुगल ( www.google.com.np) वलगसपोटर (www.blogspot.com) िवणडोज लाईभ (ww.windowslive.com ) िविकिपिडया (www.wikipidia.com) टवीटर (www.twitter.com) नागिरक नयुज (www.nagariknews.com)
 18. 18. रोलपावाट पयोग भईरहे क ो बेव साईटहर िजिवस रोलपा ( www.ddcrolpa.gov.np) रे िडयो जलजला (www.radiojaljala.org) रे िडयो रोलपा (www.radiorolpa.org) रोलपा समाचार (www.rolpasamachar.com.np)
 19. 19. सघंस सथा तथा कायारल यलाई बेव साईट आवशयकता िकन ? १,जानकारी िलन र िदन २,िनयिमत ितिवधीलाई िवशवापी वनाउन ३,सेवागािहमाझ आवशयक पहच वढाउन ४,िनयिमत कामकाजलाई चुसतदुरसत वनाउन
 20. 20. wGojfb ==== पसतुतकतार एसवी गौतम पमुख समवाददाता,िलिभङ िवथ आईसीटी (livingwithict.com ) समपादक,िसनधुली दपरण -Sindhulidarpan.com.np_ इमेल : sbgautam2066@gmail.com फे सवुकमा fb.com/sbgautam मोवाईल : + ९७७९७४४०३००८३

×