1
PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, “GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ”, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01.
¸ÀASÉå: E(3) 133 /2015-16/¦J¸ï¹ ¢£ÁAPÀ:30-06-2015.
C¢ü¸...
2
1. Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÁægÀA©üPÀ ¢£ÁAPÀ: 03-07-2015.
2. Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-08-2015gÀ gÁwæ 11.45 U...
3
ºÀAvÀ 5:- £ÀAvÀgÀ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ Post Offices Challan Buttion C£ÀÄß MwÛ Challan
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß Download ...
4
3. ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì:-
¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ` 300/-
¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ...
5
C£ÀħAzsÀzÀ°è vÉÆÃj¹gÀĪÀ ««zsÀ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼À°è SÁ°¬ÄgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ/¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ
ªÀÄvÀÄÛ QjA...
6
«ªÀgÀuÉ: (J) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀÆzÀ¼À, £ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
±Éæ...
7
9.1 ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ/¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À
¸ÀàzsÁðv...
8
«.¸ÀÆ:- ¥ÀwæPÉ-2gÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ EAVèõï EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ
GvÀÛj¸À¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀjAzÀ, C...
9
12.3. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð:
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwA...
10
13.1 PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ :
1. ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ºÀÄzÉÝUÉ, »jAiÀÄ...
11
15. CfðAiÀÄ°è «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAPÀtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ:-
¸Á.C...
12
¨sÁUÀ-‘©’
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝU...
13
C£ÀħAzsÀ-1
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt
[1] PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆ...
14
 
[3] CgÀtå E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-22
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ....
15
 
DºÁgÀ, £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ – 46
«Äø...
16
 
[6] ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-03
«ÄÃ...
17
 
[8] vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 17
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼...
18
 
 
 
C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå - 29
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃ...
19
 
[12] £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå -03
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ...
20
 
¨É¼ÀUÁ« «¨sÁUÀPÉÌ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ 106
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«...
21
 
 
[14] PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ, ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸Áé¸ÀÜöå E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥Àæ...
22
 
  [16] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, §¼Áîj
ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå- 22
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ª...
23
 
  [19] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, avÀæzÀÄUÀð
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 03
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀi...
24
 
 
[22] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 11
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁ...
25
 
 
[25] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ºÁªÉÃj
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 20
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC A...
26
 
 
[28] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 14
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC...
27
 
 
[31] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 13
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀ...
28
 
  [34] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, GqÀĦ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 10
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC Ai...
29
 
«±ÉÃμÀ ¸ÀÆZÀ£É: F ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÉ (PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå: 36) Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
DAiÉÄÌUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½U...
30
C£ÀħAzsÀ-2
QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ :-...
31
3. ReÁ£É E¯ÁSÉ:
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ-68
EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ
¥À.eÁ....
32
PÀ®§ÄV𠫨sÁUÀzÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ -34
EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA....
33
G½PÉÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ-116
EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ
¥À.eÁ. 6 6 4 1 1 - 1*...
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Sda, fda no tf n
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Sda, fda no tf n

951 visualizações

Publicada em

APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF FDA/SDA- PLEASE REFER NOTIFICATION.

Publicada em: Recrutamento e RH
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sda, fda no tf n

 1. 1. 1 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, “GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ”, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01. ¸ÀASÉå: E(3) 133 /2015-16/¦J¸ï¹ ¢£ÁAPÀ:30-06-2015. C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¨sÁUÀ-J 1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ°è£À ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼À (°¦PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1978gÀ ªÀÄvÀÄÛ wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:r¦JDgï 90 J¸ï¹Dgï 85, ¢£ÁAPÀ: 27-02-1992 ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 18 ¸ÉêÀ£É 2013, ¢£ÁAPÀ: 13-12-2013 ºÁUÀÆ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: r¦JDgï 147 J¸ï¹Dgï 2014, ¢£ÁAPÀ: 23-05-2015gÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ. F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÁvÀÆàwðPÀªÁV(Tentatively) CPÉÆÖçgï 2015gÀ°è £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¹zÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ºÀÄzÉÝUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É:- 1) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è PÉÆÃgÀĪÀ J¯Áè «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ C£ÀħAzsÀ-08gÀ°è£À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°èAiÉÄà PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) ¨sÁUÀ-‘J’gÀ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C£ÀħAzsÀ-5 ªÀÄvÀÄÛ 06gÀ°è£À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀázsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ; ªÀÄvÀÄÛ C£ÀħAzsÀ-07gÀ°è£À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ£ÀéAiÀÄ ºÁUÀÆ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÀArPÉ-9.3gÀ°è «ªÀj¸À¯ÁVgÀĪÀAvÉ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. G½zÀAvÉ, PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï “http://www.kpsc.kar.nic.in”£À°è ¥ÀæPÀn¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À§ºÀÄzÀÄ. 3) C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÀArPÉ-9.2gÀ°è£À »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ, C£ÀħAzsÀ-05 ªÀÄvÀÄÛ 06gÀ°è£À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ£ÀéAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü ºÁUÀÆ «zsÁ£ÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀázsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ; F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁVzÀÄÝ, Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀ¨ÉÃQzÀÄÝ, PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ. 40 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À £ÉêÀÄPÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è; ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß eÉõÀ×vÁ CAPÀUÀ½UÉ ¸ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ°è, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀA¥À DzsÁjvÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉà ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄr ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ PÉ.f.L.r., f.¦.J¥sï, ¸ÀªÀÄƺÀ «ªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ®¨sÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. 4) ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è£À »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ MAzÉà ¸ÀázsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. G½zÀAvÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À J¯Áè µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ F ºÀÄzÉÝUÀ½UÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. 5) ¨sÁUÀ-‘©’£À°è ¥Àj²µÀÖ eÁw/ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß “«±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À:- ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ(¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹ vÀÄA§zÉà EgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ) («±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄ, ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¸À¯ÁVgÀĪÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À ±ÉÃPÀqÁªÁgÀ£ÀÄß DzsÀj¹ 18 ªÀµÀð¢AzÀ 28 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄļÀî (29 ªÀµÀðzÉƼÀV£ÀªÀgÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼À MAzÀÄ eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ 29 ªÀµÀð¢AzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼À eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀªÀjUÉ ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (¨sÁUÀ-‘©’£À°ègÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ) £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÀÈrüÃPÀj¹ ¤ÃrgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ C£ÀéAiÀÄ C£ÀħAzsÀ-01 ªÀÄvÀÄÛ 02 ºÁUÀÆ 03gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ. C£ÀħAzsÀzÀ°è w½¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀgÀtªÀÅ C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjÃPÉëÆÃvÀÛgÀzÀ £ÀAvÀgÀ (DAiÉÄÌ¥ÀnÖ ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ) ¹éÃPÀÈvÀªÁUÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 2. 2. 2 1. Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÁægÀA©üPÀ ¢£ÁAPÀ: 03-07-2015. 2. Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-08-2015gÀ gÁwæ 11.45 UÀAmÉ. 3. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-08-2015 CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ ªÀiÁvÀæ. CfðUÀ¼À£ÀÄß ON LINE ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁr ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̪À£ÀÄß CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°è (e-Payment Post Offices Only) ªÀiÁvÀæ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ON LINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PɼÀPÀAqÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV N¢ w½zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÀAvÀ 1:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï http://www.kpsc.kar.nic.in C£ÀÄß vÉgÉzÀ PÀÆqÀ¯Éà PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ‘ONLINE APPLICATION FOR ASSISTANTS/FIRST DIVISION ASSISTANTS / JUNIOR ASSISTANTS/SECOND DIVISION ASSISTANTS’ & ‘SECOND DIVISION ASSISTANTS BACKLOG’ & ALSO ‘SENIOR ASSISTNAT/JUNIOR ASSISTANT IN KFCS(L) EXAMINATION 2015’ JAzÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. D£ï¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀjÃPÉëUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV NzÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAwªÀĪÁV ¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£À ZÉPï¨ÁPïì C£ÀÄß MvÀÄÛªÀ ªÀÄÆ®PÀ M¦àPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ Open Application Button C£ÀÄß Press ªÀiÁr ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÀAvÀ 2:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹PÉÆAqÀÄ, J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ£ÀAvÀgÀ Preview Button C£ÀÄß MwÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÀAvÀ 3:- ¤ªÀÄä CfðAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ CUÀvÀå«zÀÝgÉ ¥ÀƪÀð zÀ±Àð£ÀzÀ ¥ÀÄlzÀ°è Edit Button C£ÀÄß MwÛ ¤ªÀÄä CfðAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸Àj EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¤ÃªÀÅ ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¸À»AiÉÆA¢V£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß upload ªÀiÁqÀ®Ä Next Buttion C£ÀÄß MwÛ. ºÀAvÀ 4:- CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß EwÛÃa£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ®UÀwÛ¹ CzÀgÀ PɼÀUÉ PÀ¥ÀÄà ±Á¬ÄAiÀÄ ¸ÉÌZï/ªÀiÁPÀðgï/¥É¤ß¤AzÀ ¸À» ªÀiÁr (AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¨sÁªÀavÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ) £ÀAvÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ (Photo) ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß (Signature) M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ F PɼÀV£À C¼ÀvÉ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ºÀAvÀzÀ°è ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¸À»AiÉÆA¢V£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß upload ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ Submit button ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ F ºÀAvÀzÀ°è Submit button C£ÀÄß MwÛzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀÅ¢®è. ¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ ¸À» C¼ÀvÉ File Size < 100 kb DPI Setting = 100 dpl Image Scale = 100% Color = True Color Type = JPEG/JPG ¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ ¸À» C¼ÀvÉ Note:- F ºÀAvÀzÀ°è ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀ¯ÁzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ Registration ID C£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà §gÉ¢lÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ F ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀ E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀPÉÌ MAzÀÄ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ Edit Application Buttion C£ÀÄß MwÛ, CªÀgÀ Registration ID ªÀÄvÀÄÛ DOB C£ÀÄß §¼À¹ vÀªÀÄä «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. 35mm 45mm ¸À»
 3. 3. 3 ºÀAvÀ 5:- £ÀAvÀgÀ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ Post Offices Challan Buttion C£ÀÄß MwÛ Challan ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß Download ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà E-¥ÁªÀw CAZÉ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV, ¤UÀ¢vÀ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁr, CAwªÀĪÁV ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï ¹ÖPÀÌgïC£ÀÄß ¤ªÀÄä Challan ¥ÀæwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAn¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤ªÀÄä ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀwAiÀÄ£À£ÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀAvÀ 6:- C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ ªÀÄÄzÀætªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä Cfð ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ Print Application Buttion C£ÀÄß MwÛ, CªÀgÀ Registration ID ªÀÄvÀÄÛ DOB C£ÀÄß §¼À¹ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ ªÀÄÄzÀætªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV Download ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¥ÉÃQë¹zÁUÀ F ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ Cfð ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀ 24 UÀAmÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (Printout) Download ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è F PɼÀV£À CAPÀtUÀ¼À°è vÀªÀÄä Cfð ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀwªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß (CAzÀgÉ Post Office Name, Pincode, Receipt Number, Transaction Date) ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ Payment Status §l£ï C£ÀÄß MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. CzÁzÀ 06 UÀAmÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß Download ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. 2.1 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä «ÄAZÀAZÉ (E-ªÉÄïï) «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÉÆvÉUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «ÄAZÀAZÉ (E-ªÉÄïï) «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2.2 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÀÆ «¼ÀA§ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄÄAavÀªÁV CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2.3 ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ r.r., ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ/¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: On-line ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ CxÀªÁ ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) No. 7259270641, 7899617835, 7899617836, 7899617837, 8197367453, 9632320751 ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄßRÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. Note:- C¨sÀåyðAiÀÄÄ Photo & Sign Upload Buttion C£ÀÄß MwÛ, CªÀgÀ Registration ID ªÀÄvÀÄÛ DOB C£ÀÄß §¼À¹ vÀªÀÄä ¸À»AiÉÆA¢V£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÁàzÀ°è CzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸À»AiÉÆA¢V£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ CªÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. Note:- ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-08-2015(CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ)gÀ £ÀAvÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. r.r., ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. Note:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀ 24 UÀAmÉUÀ¼À M¼ÀUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (Printout) Download ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀÅ¢®è.
 4. 4. 4 3. ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì:- ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ` 300/- ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1 ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ® ºÁUÀÆ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ` 25/- 1) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä On-Line £À°è ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 3) MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ »AwgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ EvÀgÉ ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝ°è CAvÀºÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ: C) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄ D) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. F) zÉÊ»PÀªÁV C£ÀºÀðgÁVzÁÝgÉA§ÄzÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀºÀðgÉA§ÄzÁV wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ ¥ÀÆt𠫪ÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ®Æè F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. 5. ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:- C) ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄrAiÀÄ ¸ÀÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è£À »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå ¸ÁܦvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CAvÀºÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ CAVÃPÀj¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. n¥ÀàtÂ: r¥ÉÆèªÀiÁ, »A¢ ¸À¨sÁUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀ gÀvÁß, «±ÁgÀzÀ, ¥ÀArvï EvÁå¢ «zÁåºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÀ«UÉ vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ KCS (Recruitment to the Ministerial Post) Rule 1978gÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è C¢ü¸ÀÆa¹gÀĪÀÅ¢®èªÁzÀÝjAzÀ, EªÀÅ ¥ÀzÀ«UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ F «zÁåºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. D) ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄrAiÀÄ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è£À QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÁzÀ LnL ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ r¥ÉÆèªÉÆà PÉÆøïð. n¥ÀàtÂ: ªÀÄÄPÀÛ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ 10+2 ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀÆZÀ£É:-* (C) ªÀÄvÀÄÛ (D) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ F ªÉÄð£À ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. 6. ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt:- (C) ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄrAiÀÄ ¸ÀÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è£À »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-01gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ. (D) ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄrAiÀÄ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è£À QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-02gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ. (E) ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ : F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-03gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ.
 5. 5. 5 C£ÀħAzsÀzÀ°è vÉÆÃj¹gÀĪÀ ««zsÀ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼À°è SÁ°¬ÄgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ/¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ/ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVðÃPÀgÀtªÀÅ C¤ªÁgÀå ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVðÃPÀgÀtzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁzÀ°è CAzÀgÉ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ°è wzÀÄÝ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÁÑzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CAwªÀĪÁV DAiÉÄÌ ºÀAvÀPÉÌ §gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¯ÁSÁ DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 7. ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt :- (C) ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄrAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ : ` 16000-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-29600 (D) ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄrAiÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è£À »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: ` 14550-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26700 (E) ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄrAiÀÄ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è£À QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: ` 11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000 ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå: 1) ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄrAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr(J¸ï¦J¯ï) 04 ¦En 2005, ¢£ÁAPÀ:31.03.2006gÀAvÉ. 2) DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀzÀj ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå EgÀĪÀÅ¢®è. 8. ªÀAiÉÆëÄw:- CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ C) PÀ¤µÀ× 18 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹgÀvÀPÀÌzÀÄÝ D) UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄw : ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð 35 ªÀµÀð 2J,2©,3J,3© 38 ªÀµÀð ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA/¥Àæ-1 40 ªÀµÀð C¨sÀåyðUÀ¼À d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (n.¹) PÀÄåªÀÄįÉÃnªï gÉPÁqïð£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. F ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉaѸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÀÄå CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆà CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÀÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 10 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðAiÀÄÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆà CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÁÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CxÀªÁ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è CªÀ£ÀÄ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼À°è JµÀÄÖ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉÆà D ªÀµÀðUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
 6. 6. 6 «ªÀgÀuÉ: (J) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀÆzÀ¼À, £ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀgÀ®èzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ. DzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÄåjnPÉÆÃgï, d£ÀgÀ¯ï j¸Àªïð EAf¤ÃAiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð, ¯ÉÆÃPÀ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉãÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è: ªÀÄvÀÄÛ (©) PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ ºÀvÀgÁzÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. (C) ªÉÄîÌAqÀ zÀ¼ÀzÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ (D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ»rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ CxÀªÁ (E) ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¹§âA¢ PÀrvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CAvÀºÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ. CxÀªÁ (F) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀĪÀ CxÀªÁ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ. 1. ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AZÀtÂzÁgÀgÀÄ 2. «Ä°nj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ. 3. UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀ ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ. «ªÀgÀuÉ: PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ªÀiÁf¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ ªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è. C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÁåµÀ£À¯ï PÉqÉmï PÁ¥ïìð£À°è ¥ÀÆtð PÁ°PÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÉ CAvÀºÀ PÁåqÉmï ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀÄ UÁæªÀĸÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀgÁV FUÀ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ, CxÀªÁ »AzɬÄzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CAvÀºÀ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ fÃvÀPÁ«ÄðPÀ £ÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀPÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆuɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmïjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀÌzÀÄÝ. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 9. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë:- PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (°¦PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1978gÀ ªÀÄvÀÄÛ wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
 7. 7. 7 9.1 ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ/¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ/¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ PɼÀPÀAqÀ 3 ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀwæPÉ «µÀAiÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü ¥ÀjÃPÁë «zsÁ£À ¥ÀwæPÉ 1 PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë 150 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1½ UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü («ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¥ÀwæPÉ/ Descriptive Type) ¥ÀwæPÉ 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1½ UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü (ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ/ Objective Multiple Choice Type) ¥ÀwæPÉ 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ/ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèõï 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1½ UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü (ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ/ Objective Multiple Choice Type) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß 1½ UÀÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ/¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèµï F JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ “ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ/Objective Multiple Choice Type” «zsÁ£ÀzÁÝVzÀÄÝ, PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ “«ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¥ÀwæPÉ/ Descriptive Type” «zsÁ£ÀzÁÝVgÀĪÀÅzÀÄ. 9.2 DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ (¤)zÀ°è£À »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2014gÀr ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (°¦PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1978gÀr ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ PɼÀPÀAqÀ 3 ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀwæPÉ «µÀAiÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü ¥ÀjÃPÁë «zsÁ£À ¥ÀwæPÉ 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1½ UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü (ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ/ Objective Multiple Choice Type) ¥ÀwæPÉ 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ/ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèõï 100 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1½ UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü (ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ/ Objective Multiple Choice Type) ¥ÀwæPÉ 4 PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÀjÃPÉë 80 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1½ UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü (ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀwæPÉ/ Objective Multiple Choice Type) F ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÁV £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-05 ªÀÄvÀÄÛ C£ÀħAzsÀ-06gÀ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É:- F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ°èè, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀA¥À DzsÁjvÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉà ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄr ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ PÉ.f.L.r, f.¦.J¥sï, ¸ÀªÀÄƺÀ «ªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ®¨sÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. 9.3. PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjÃPÉë: (¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-07gÀ°è £ÉÆÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ) ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌUÉ CºÀðgÁUÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ 150 CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ°zÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÀ¤µÀ× 50 CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV vÉÃUÀðqÉ ºÉÆAzÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÀ¤µÀ× 50 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è, ¥ÀgÀAvÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ CzÀPÉÌ vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ WÉÆö¸À®àlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CxÀªÁ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.VAvÀ ªÉÄîälÖzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå ¨sÁµÉ/¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ CxÀªÁ LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV (DzÀgÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀwæPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ) CxÀªÁ ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVzÀÝgÉ CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ F »AzÉ £ÀqɸÀ®àlÖ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVzÀÝ°è, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉ ºÉÆAzÀĪÀ §UÉÎ «£Á¬Äw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ/¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× 50 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¸ÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ/¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è
 8. 8. 8 «.¸ÀÆ:- ¥ÀwæPÉ-2gÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ EAVèõï EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ GvÀÛj¸À¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀjAzÀ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèõï JzÀÄgÀÄVgÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀÈvÀÛUÀ¼À°è CxÀªÁ «µÀAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À°è vÁªÀÅ GvÀÛj¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ JzÀÄj£À MAzÀÄ ªÀÈvÀÛ CxÀªÁ ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 10. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä EaѸÀĪÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÀÆ, vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ JzÀÄgÁzÀ°è CfðAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ «¼Á¸ÀªÀ£ÁßzsÀj¹ vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ CAwªÀÄ wêÀiÁð£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï “http://kpsc.kar.nic.in” £À°è ©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆa¹zÁUÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ CAvÀeÁð®¢AzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 11. £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À: PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (°¦PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1978 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: r¦JDgï 90 J¸ï¹Dgï 85 ¢£ÁAPÀ: 27-02-1992gÀAvÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À eÉõÀ×vÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®PÁ®PÉÌ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀĸÁgÀ EgÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀéAiÀÄ CAwªÀĪÁV ®¨sÀåªÁUÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: F ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌUÉ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë EgÀĪÀÅ¢®è. 12. ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ: 12.1. eÁw «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ: eÁw «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘r’ gÀ°è ¥ÀæªÀUÀð-1gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘E’ £À°è ºÁUÀÆ 2J, 2©, 3J, 3© C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘J¥sï’ £À°è ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀªÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ, F ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢ ¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ, »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥Àæ-2J, ¥Àæ-2©, ¥Àæ-3J ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ-3© ªÀUÀðzÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ 05 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 12.2. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð: UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À jÃvÁå UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr GwÛÃtðgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ Cfð ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¹AzsÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J, 3© ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É 2 gÀ°è UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖ PÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄÆ£É-1 gÀ°è CªÀgÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®è¢gÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð, ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J, 3© ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÆZÀ£É: UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üvÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ¥ÀqÉ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 9. 9. 9 12.3. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð: PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 12.4. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð : PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÆ 1977gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ 2(PÉ)(ii) gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå: i jAzÀ vii gÀªÀgÉV£À(Blind, Low vision, Leprosy cured, Hearing  impairment,  Locomotor  disability,  Mental  retardation  &  Mental  illness)  ªÉÊPÀ®åvÉAiÀÄ ±ÉÃ.40PÉÌ PÀrªÉĬĮè¢gÀĪÀ CAUÀ«PÀ® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ. CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 19.11.2005gÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è, CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀqÉAiÀįÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 74 ¸É£É¤ 2006, ¢£ÁAPÀ: 30-10-2007gÀ°è CAzsÀ/zÀ馅 ªÀiÁAzÀå CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è, DAiÉÄÌ ¥Áæ¢üPÁgÀªÁzÀ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CAzsÀ/zÀ馅 ªÀiÁAzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ RavÀ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀƪÀð CxÀªÁ ¥ÀjÃPÉëÆÃvÀÛgÀzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀqɸÀĪÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAwªÀÄ ªÀgÀ¢UÉ CAzsÀ/zÀ馅 ªÀiÁAzÀå C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄÄ §zÀÞªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 12.5 AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð : ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 23 ¸É£É¤ 99, ¢£ÁAPÀ: 23-11-2000gÀ£ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ (F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁUÀĪÀ 20 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀð¸ÀwvÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è) PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: 1) F ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. 2) F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 12.6 C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371(eÉ)gÀAvÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï -PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ¯Áw : PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) (CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2013PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA§ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀħAzsÀ-‘J’gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¥ÀjÃPÉëUÉ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸À», ªÉƺÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-08gÀrAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 13. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ON-LINE Cfð ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸À®Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß/zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ CAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01-08-2015gÀ M¼ÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà ¹AzsÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÁUÀÆ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è PɼÀPÀAqÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 1) PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ «zÁåºÀðvÉ/ d£Àä ¢£ÁAPÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è : C¨sÀåyðAiÀÄ C¨sÀåyðvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2) ««zsÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è: D «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ°è CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ, ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 10. 10. 10 13.1 PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : 1. ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ºÀÄzÉÝUÉ, »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ. 2. QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²PÀët CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ. 3. d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ/ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (n.¹)/d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÀAavÀ zÁR¯ÉAiÀÄ GzÀÞøvÀ¨sÁUÀ (Extract of Cumulative Record) 4. ««zsÀ «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃjzÀÝ°è, «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ. 13.2 «ÄøÀ¯Áw ºÁUÀÆ ªÀAiÉÆëÄw jAiÀiÁ¬Äw PÉÆÃjzÀÝ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : 1. ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ/ªÀÄÄQÛºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ n¥ÀàtÂ: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ C «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ f¯Áè ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 2. ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J, ¥ÀæªÀUÀð-3© «ÄøÀ¯Áw C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É r/E/J¥sï £À°è vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. 3. ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §UÉÎ CfðAiÀÄ°è£À ¤UÀ¢vÀ CAPÀtªÀ£ÀÄß (Circle) vÀÄA§vÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ §UÉÎ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß (‘No Objection’ Certificate) ¸ÀA§A¢üvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01-08-2015gÀ M¼ÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. 4. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ 5. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ £ÀªÀÄÆ£É-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀ°è 6. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 7. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. 8. AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, «zsÀªÉAiÀÄgÀÄ, fÃvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ, UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁåqÉmï ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ. F ªÉÄð£À CºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹zÀ £ÀAvÀgÀªÉà C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß eÉõÀ×vÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 14. ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ: 1. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ON-LINE CfðUÀ¼À°è ¤ÃqÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àj²Ã°¹ ªÉÄÃ®Ä £ÉÆÃlPÉÌ CºÀðgÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «zÁåºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢UÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw, d£Àä ¢£ÁAPÀ, «zÁåºÀðvÉ, ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ, EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F §UÉÎ D£ÀAvÀgÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀÄjvÀAvÉ ¸À°è¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 3. C¥ÀÆtðªÁVgÀĪÀ, ¥sÉÆÃmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¸À» ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ»wUÁV ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ MAzÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÀªÉÆäA¢UÉ ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÉ. 5. £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÀÝ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÆÃUÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è DAiÉÆÃUÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 11. 11. 11 15. CfðAiÀÄ°è «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAPÀtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ:- ¸Á.C ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ GM General Merit ¥À.eÁ ¥Àj²µÀÖ eÁw SC Scheduled Caste ¥À.¥ÀA ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ST Scheduled Tribe ¥Àæ-1 ¥ÀæªÀUÀð-1 Cat – 1 Category – I 2J ¥ÀæªÀUÀð-2J 2A Category – 2A 2© ¥ÀæªÀUÀð-2© 2B Category – 2B 3J ¥ÀæªÀUÀð-3J 3A Category – 3A 3© ¥ÀæªÀUÀð-3© 3B Category – 3B ªÀiÁ.¸ÉÊ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ Ex-MP Ex-Military Person UÁæ«ÄÃt UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð Rural Rural Candidate PÀ.ªÀiÁ.C PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð KMS Kannada Medium Student AiÉÆÃ.C AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð PDP Project Displaced Person CA.«. CAUÀ«PÀ® PH Physically Handicapped Person ºÉÊ.PÀ. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ H.K. Hyderabad-Karnataka 16. ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæ: DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀB DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊn¤AzÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß Down Load ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß Down Load ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀPÉÌ 15 ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 17. DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ: DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¨sÀåyðvÀézÀ «ZÁgÀzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅ¢®è. DzÁUÀÆå ¥ÀjÃPÉëUÁV ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ°è ¸ÀªÀĸÉå GAmÁzÀ°è, ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) No. 7259270641, 7899617835, 7899617836, 7899617837, 8197367453, 9632320751 ¸ÀA¥ÀQð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀðQ¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ PÀæªÀĸÀASÉå, d£Àä ¢£ÁAPÀ, PÉÆÃjzÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 18. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ: PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ : 080-30574957/ 080-30574901 ¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ªÉÄʸÀÆgÀÄ : 0821-2545956 ¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ¨É¼ÀUÁ« : 0831-2475345 ¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj UÀÄ®âUÁð : 08472-227944 ¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ²ªÀªÉÆUÀÎ : 08182-228099 ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂ(Help Line) : 7259270641, 7899617835, 7899617836, 7899617837, 8197367453, 9632320751 19. zÀÄ£ÀðqÀvÉ : M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÀPÀ° ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzÀݯÁzÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è zÀĪÀðwð¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉA§ §UÉÎ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£ÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è ºÁUÀÆ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ, PÀAqÀħAzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀévÀ: Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀ®èzÉ; DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ DAiÉÄÌUÉ SÁAiÀÄA DV r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (ªÀÄ£ÉÆÃeïPÀĪÀiÁgï «ÄãÁ) PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.
 12. 12. 12 ¨sÁUÀ-‘©’ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß on-line ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÄÝ(SDABL) CzÀgÀ°èAiÉÄà CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C£ÀħAzsÀ-03gÀ°è£À ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß 2001gÀ «±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀAvÉ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ MlÄÖ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ DzsÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAw®è. «±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ(¥Àj²ÃµÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ vÀÄA§zÉà EgÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ) («±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2001gÀ£ÀéAiÀÄ, ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¸À¯ÁVgÀĪÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À ±ÉÃPÀqÁªÁgÀ£ÀÄß DzsÀj¹ 18 ªÀµÀð¢AzÀ 28 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄļÀî (29 ªÀµÀðzÉƼÀV£ÀªÀgÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼À MAzÀÄ eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ 29 ªÀµÀð¢AzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼À eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀªÀjUÉ ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:- CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÀArPÉ-5(D)gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁzÀ PÀ¤µÀ× «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉÃ, ºÉaÑ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÝ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¸À¯ÁzÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À ±ÉÃPÀqÁªÁgÀ£ÀÄß DzsÀj¹ eÉʵÀ×vÉAiÀÄ£ÀĸÁgÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¸À¯ÁzÀ MlÄÖ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀÝ°è DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀAiÉÆëÄw:- PÀArPÉ-08gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ F PÀArPÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¨sÁUÀzÀ°è w½¹gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. G½zÀAvÉ eÁw «ÄøÀ¯Áw, UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð, CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð, AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ E¤ßvÀgÉ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀArPÉ-12.1 jAzÀ 12.5gÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀArPÉ 13.1 ªÀÄvÀÄÛ 13.2gÀªÀgÉUÉ w½¸À¯ÁVzÉ. (ªÀÄ£ÉÆÃeï PÀĪÀiÁgï «ÄãÁ) PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.
 13. 13. 13 C£ÀħAzsÀ-1 ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt [1] PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-75 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 02 04 03 01 - - **01 11 ¥À.¥ÀA. 01 - - 01 - - - 02 ¥Àæ-1 - 01 01 - 01 - - 03 ¥Àæ-2(J) 03 03 04 01 - 01 **01 13 ¥Àæ-2(©) - - 01 - 01 - - 02 ¥Àæ-3(J) - 01 01 - 01 - - 03 ¥Àæ-3(©) - 02 02 - - 01 - 05 ¸Á.C. 08 11 08 03 03 01 **01 ***01 36 MlÄÖ : 14 22 20 06 06 03 04 75 **±ÀæªÀtzÉÆõÀ, ***ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å [2] PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-03 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥ÀæªÀUÀð-1 - - - - - - - - ¥Àæ.-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ.-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 - - - - - - 01 MlÄÖ. 03 - - - - - - 03 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-18 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.«. MlÄÖ . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - 01 01 - - - *01 03 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-1 - 01 - - - - - 01 ¥Àæ.-2(J) - 01 02 - - - *01 04 ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ.-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 03 02 01 01 01 - 09 MlÄÖ. 01 07 05 01 01 01 02 18 CA.«. – *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå 
 14. 14. 14   [3] CgÀtå E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-22 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 01 - - - - 03 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥ÀæªÀUÀð-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ.-2(J) 01 01 01 - - - - 03 ¥Àæ-2(©) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ.-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 03 03 03 01 - - *01 11 MlÄÖ. 10 05 05 01 - - 01 22 CA.«.- *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå  CgÀtå E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-140 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C CA.«. MlÄÖ . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 05 06 05 02 01 01 *01 21 ¥À.¥ÀA. 01 02 01 - - - *01 05 ¥ÀæªÀUÀð-1 01 02 02 - - - *01 06 ¥Àæ.-2(J) 05 06 05 02 01 01 *01 21 ¥Àæ-2(©) 01 02 02 - - - *01 06 ¥Àæ-3(J) 01 02 01 - - - *01 05 ¥Àæ.-3(©) 01 02 02 - - - *01 06 ¸Á.C. 14 21 18 07 03 03 *02 **01 ***01 70 MlÄÖ. 29 43 36 11 05 05 11 140 CA.«.- *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå ** ±ÀæªÀtzÉÆõÀ *** ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å  [4] DºÁgÀ, £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå – 06 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - 01 - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. - 01 01 - - - *01 03 MlÄÖ 02 02 01 - - - 01 06 CA.«.- *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå 
 15. 15. 15   DºÁgÀ, £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ – 46 «ÄøÀ¯Áw  EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 02 02 02 - - - *01 07 ¥À.¥ÀA. 03 - - - - - - 03 ¥Àæ-1 01 01 - - - - - 02 ¥Àæ-2(J) 01 02 02 - - - *01 06 ¥Àæ-2(©) 01 01 - - - - - 02 ¥Àæ-3(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 08 06 05 01 01 01 *02 24 MlÄÖ 18 12 09 01 01 01 04 46 CA.«.- *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå  [5] DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁATåPÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 01 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ . PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. - - - - - - - - MlÄÖ 01 - - - - - - 01 DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁATåPÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ: 04 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ . PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 02 - - - - - 03 MlÄÖ 02 02 - - - - - 04
 16. 16. 16   [6] ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-03 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥ÀæªÀUÀð-1 - - - - - - - - ¥Àæ.-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ.-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 - - - - - - 01 MlÄÖ. 03 - - - - - - 03 [7] ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 01 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. - - - - - - - - MlÄÖ 01 - - - - - - 01 ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀPÉÌ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 07 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - - - - - - - - ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. - 01 01 01 - - *01 04 MlÄÖ 02 01 01 01 - - 01 07 CA.«.- *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå
 17. 17. 17   [8] vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 17 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - 01 - - - - 02 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 01 01 - - - - - 02 ¥Àæ-2(©) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 02 03 03 01 - - *01 10 MlÄÖ 07 04 04 01 - - 01 17 CA.«: * CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå   vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå : 23 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 02 - 01 - - - - 03 ¥À.¥ÀA. - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-1 - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 01 - 02 - - - - 03 ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) 01 01 - - - - - 02 ¥Àæ-3(©) 01 02 - - - - - 03 ¸Á.C. 01 02 02 01 - 01 *02 09 MlÄÖ 06 08 05 01 - 01 02 23 CA.«: * CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå   [9] C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå -05 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃC CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 01 - - - - - 02 MlÄÖ 04 01 - - - - - 05
 18. 18. 18       C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå - 29 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃC CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 02 01 - - - *01 05 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 01 02 01 - - - *01 05 ¥Àæ-2(©) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 03 04 04 01 01 - *01 14 MlÄÖ 10 08 06 01 01 - 03 29 CA.«: * CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå  [10] C§PÁj E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå- 04 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 - - - - - - 01 MlÄÖ 04 - - - - - - 04 [11] DAiÀÄĵï E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 04 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃC CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - - - - - - - - ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 01 - - - - - 02 MlÄÖ 03 01 - - - - - 04
 19. 19. 19   [12] £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå -03 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - - - - - - - - ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - -     ¥Àæ-2(J) - - - - - - *01 01  ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. - 01 01 - - - - 02 MlÄÖ - 01 01 - - - 01 03 CA.«. – *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå  [13] ReÁ£É E¯ÁSÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀPÉÌ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ 116 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 02 05 04 02 01 01 *02 17 ¥À.¥ÀA. - 01 02 - - - *01 04 ¥Àæ-1 01 02 01 - - - - 04 ¥Àæ-2(J) 03 05 04 02 01 01 *01 **01 18 ¥Àæ-2(©) 01 02 02 - - - - 05 ¥Àæ-3(J) 01 02 01 - - - *01 05 ¥Àæ-3(©) 01 02 02 - - - - 05 ¸Á.C. 12 17 15 05 03 03 *01 **01 ***01 58 MlÄÖ 21 36 31 09 05 05 09 116 CA.«- * CAzsÀ/ zÀȶ֪ÀiÁAzÀå, ** - ±ÀæªÀtzÉÆõÀ, *** - ZÀ®£ÀªÀ®£ÀªÉÊPÀ®å  ReÁ£É E¯ÁSÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀPÉÌ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ 90 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 02 03 03 02 01 01 *01 13 ¥À.¥ÀA. - 01 01 - - - *01 03 ¥Àæ-1 - 01 02 - - - ***01 04 ¥Àæ-2(J) 02 03 03 02 01 01 *01 13 ¥Àæ-2(©) 01 01 02 - - - *01 05 ¥Àæ-3(J) - 01 01 - - - **01 03 ¥Àæ-3(©) - 01 02 - - - *01 04 ¸Á.C. 09 13 12 05 02 02 *01 **01 45 MlÄÖ 14 24 26 09 04 04 09 90 CA.«- * CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå, ** - ±ÀæªÀtzÉÆõÀ, *** - ZÀ®£ÀªÀ®£ÀªÉÊPÀ®å 
 20. 20. 20   ¨É¼ÀUÁ« «¨sÁUÀPÉÌ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ 106 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 03 05 03 02 01 01 *01 16 ¥À.¥ÀA. - 02 01 - - - *01 04 ¥Àæ-1 - 02 02 - - - *01 05 ¥Àæ-2(J) 03 04 03 02 01 01 *01 15 ¥Àæ-2(©) - 01 02 - - - *01 04 ¥Àæ-3(J) 01 02 01 - - - *01 05 ¥Àæ-3(©) - 02 02 - - - *01 05 ¸Á.C. 11 15 13 06 02 02 *02 **01 52 MlÄÖ 18 33 27 10 04 04 10 106 CA.« - * CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå, ** - ±ÀæªÀtzÉÆõÀ, *** - ZÀ®£ÀªÀ®£ÀªÉÊPÀ®å  PÀ®§ÄV𠫨sÁUÀzÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀÀPÉÌ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ¸ÀASÉå:76 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 03 05 03 02 01 - *01 15 ¥À.¥ÀA. 01 01 - - - - - 02 ¥Àæ-1 - - 01 - - - *01 02 ¥Àæ-2(J) - 03 04 01 01 - *01 10 ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - *01 02 ¥Àæ-3(J) - 01 01 - - - *01 03 ¥Àæ-3(©) - 01 01 - - - *01 03 ¸Á.C. 04 13 10 04 02 02 *01 *01 **01 ***01 39 MlÄÖ 08 25 20 07 04 02 10 76 CA.«.- * CAzsÀ/ zÀȶ֪ÀiÁAzÀå, **±ÀæªÀtzÉÆõÀ *** ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å PÀ®§ÄV𠫨sÁUÀzÀ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ :13 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - - - - - - - - ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 02 01 - - - - - 03 ¥Àæ-2(©) 02 - - - - - - 02 ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 04 01 01 - - - - 06 MlÄÖ 10 02 01 - - - - 13
 21. 21. 21     [14] PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ, ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸Áé¸ÀÜöå E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå- 02 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 - - - - - - 01 MlÄÖ : 02 - - - - - - 02 PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ, ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸Áé¸ÀÜöå E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G½zÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-27 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 02 - - - *01 05 ¥À.¥ÀA. - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-1 - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) - 01 02 - - - *01 04 ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 01 04 03 02 01 01 *01 13 MlÄÖ : 04 09 07 02 01 01 03 27 CA.«.- * CAzsÀ/ zÀȶ֪ÀiÁAzÀå [15] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 17 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 - - - - - 02 ¥À.¥ÀA. - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) 01 01 01 - - - - 03 ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) - 01 - - - - - 01 ¸Á.C. 01 03 01 01 - - *02 08 MlÄÖ 03 09 02 01 - - 02 17 CA.«.- * CAzsÀ/ zÀȶ֪ÀiÁAzÀå
 22. 22. 22     [16] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, §¼Áîj ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå- 22 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 01 - - - - 03 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 01 01 01 - - - - 03 ¥Àæ-2(©) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 03 03 03 01 - - *01 11 MlÄÖ 10 05 05 01 - - 01 22 CA.«.- * CAzsÀ/ zÀȶ֪ÀiÁAzÀå [17] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 06 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - 01 - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - 01 - - - - *01 02 ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. - 01 01 - 01 - - 03 MlÄÖ - 03 01 - 01 - 01 06 CA.«. :*CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå [18] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 17 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 - - - - - 02 ¥À.¥ÀA. - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) 01 01 01 - - - - 03 ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) - 01 - - - - - 01 ¸Á.C. 01 03 01 01 - - *02 08 MlÄÖ 04 09 02 01 - - 02 17 CA.« - *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå **±ÀæªÀtzÉÆõÀ
 23. 23. 23     [19] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, avÀæzÀÄUÀð ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 03 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - - - - - - - - ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. - 01 - - - 01 - 02 MlÄÖ - 02 - - - 01 - 03 [20] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 06 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. - 01 01 - 01 - - 03 MlÄÖ 02 01 02 - 01 - - 06 [21] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 16 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 - - - - - 02 ¥À.¥ÀA. - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) 01 01 01 - - - - 03 ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) - 01 - - - - - 01 ¸Á.C. 01 02 02 01 - - *02 08 MlÄÖ 03 07 03 01 - - 02 16 CA.« : *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð
 24. 24. 24     [22] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 11 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - 01 - - - - *01 02 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - 01 01 - - - *01 03 ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 01 01 01 01 01 - - 05 MlÄÖ 02 03 02 01 01 - 02 11 CA.«. :*CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå [23] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, UÀzÀUÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 05 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - - - - - - *01 01 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 01 - 01 - - - 03 MlÄÖ 01 01 01 01 - - 01 05 CA.« : *CAzsÀ/zÀȶتÀiÁAzÀå CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð [24] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ºÁ¸À£À ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 17 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - 01 01 01 - - - 03 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-2(J) - 01 01 01 - - - 03 ¥Àæ-2(©) - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 02 02 02 01 - - *01 08 MlÄÖ 02 05 06 03 - - 01 17 CA.«.: *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå
 25. 25. 25     [25] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ºÁªÉÃj ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 20 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 01 - - - - 03 ¥À.¥ÀA. - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) 01 01 01 - - - - 03 ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) - 01 - - - - - 01 ¸Á.C. 01 03 02 01 - 01 *02 10 MlÄÖ 03 09 04 01 - 01 02 20 CA.«. :*CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå [26] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÁgÀªÁgÀ, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå - 16 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 - - - - - 02 ¥À.¥ÀA. - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) 01 - - 01 - - - 02 ¥Àæ-2(©) - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - - 01  - - - - 01  ¥Àæ-3(©) - - 01  - - - - 01  ¸Á.C. 01 02 02 01 01 01 - 08 MlÄÖ 03 03 06 02 01 01 - 16 [27] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÀ®§ÄVð ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 12 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - - - - - - - - ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(©) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 02 01 02 - - - *01 06 MlÄÖ 08 01 02 - - - 01 12 CA.«. :*CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå
 26. 26. 26     [28] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 14 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - 01 - - - - 02 ¥À.¥ÀA. - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) 01 - 01 - - - - 02 ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - 01 - - - - - 01 ¸Á.C. 01 02 01 01 - 01 *01 07 MlÄÖ 03 05 03 01 - 01 01 14 CA.«: *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå [29] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÉÆïÁgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 19 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 01 - - - - 03 ¥À.¥ÀA. - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-1 -  -  -  -  -  -  -  -  ¥Àæ-2(J) 01 01 01 - - - - 03 ¥Àæ-2(©) -  01 -  -  -  -  -  01 ¥Àæ-3(J) -  01 -  -  -  -  -  01 ¥Àæ-3(©) -  01 -  -  -  -  -  01 ¸Á.C. 01 03 01 01 - 01 *02 09 MlÄÖ 03 09 03 01 - 01 02 19 CA.«. : *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå [30] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 29 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 01 01 - - - 04 ¥À.¥ÀA. - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-1 - - - - - - *01 01 ¥Àæ-2(J) 01 01 01 01 - - - 04 ¥Àæ-2(©) - - 01 - - - *01 02 ¥Àæ-3(J) - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-3(©) - - 01 - - - *01 02 ¸Á.C. 03 04 03 02 01 01 - 14 MlÄÖ 05 06 09 04 01 01 03 29 CA.«. : *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå
 27. 27. 27     [31] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 13 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - 01 - - - - *01 02 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - 01 01 - - - *01 03 ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 01 02 02 01 01 - - 07 MlÄÖ 02 04 03 01 01 - 02 13 CA.«. : *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå [32] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 12 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - - - 01 - - - 01 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-2(J) - - 01 01 - - - 02 ¥Àæ-2(©) - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - 01 - - - - 01 ¸Á.C. 01 02 02 01   - - 06 MlÄÖ 01 02 06 03 - - - 12 [33] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 21 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - 01 - - - 02 ¥À.¥ÀA. - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-1 - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 01 - 01 01 - - - 03 ¥Àæ-2(©) - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - - 01 - - - - 01 ¥Àæ-3(©) - - 01 - - - - 01 ¸Á.C. 02 03 03 01 01 01 - 11 MlÄÖ 04 03 09 03 01 01 - 21
 28. 28. 28     [34] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, GqÀĦ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 10 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. - 01 01 - - - - 02 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-2(©) - 01 - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. - 02 01 - 01 01 - 05 MlÄÖ - 06 02 - 01 01 - 10 [35] f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, AiÀiÁzÀVj ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå: 04 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2(J) - - - - - - - - ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 01 - - - - - 02 MlÄÖ 03 01 - - - - - 04 [36] PÀ£ÁðlPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ G½PÉ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ :-23 ºÀÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 01 01 - - - *01 04 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 01 01 01 - - - - 03 ¥Àæ-2(©) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-3(©) 01 - - - - - - 01 ¸Á.C. 03 03 03 - - - *01 11 MlÄÖ 10 05 05 - - - 02 23 CA.«. : *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå
 29. 29. 29   «±ÉÃμÀ ¸ÀÆZÀ£É: F ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÉ (PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå: 36) Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀA¥À DzsÁjvÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ PÉ.f.L.r, f.¦.J¥sï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ «ªÉÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è. (ªÀÄ£ÉÆÃeïPÀĪÀiÁgï «ÄãÁ) PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.   ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ªÁå¦Û ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀPÉÌ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ – 08 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC AiÉÆÃ.C. CA.«. MlÄÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¥À.eÁ. 01 - - - - - - 01 ¥À.¥ÀA. 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-1 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(J) 01 - - - - - - 01 ¥Àæ-2(©) - - - - - - - - ¥Àæ-3(J) - - - - - - - - ¥Àæ-3(©) - - - - - - - - ¸Á.C. 01 01 01 - - - *01 04 MlÄÖ 05 01 01 - - - 01 08 CA.«. : *CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå
 30. 30. 30 C£ÀħAzsÀ-2 QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ :- G½PÉÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ-176 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. 5 8 7 2 1 1 1* 1*** 26 ¥À.¥ÀA. - 1 2 - 1 1 - 5 ¥Àæ-1 1 2 1 1 - 1 1* 7 ¥Àæ-2J 6 8 7 3 1 1 1** 1*** 28 ¥Àæ-2© 2 2 1 1 - 1 1* 8 ¥Àæ-3J 1 2 1 1 - - 1* 6 ¥Àæ-3© 2 3 2 1 - - 1* 9 ¸Á.C. 18 25 21 9 4 5 2* 1** 1*** 1**** 87 MlÄÖ 35 51 42 18 7 10 13 176 *CAUÀ«PÀ®[CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå, ** ±ÀæªÀt zÉÆõÀ, *** ZÀ®£À ªÀ®£À ªÉÊPÀ®å, ****PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀ/§Ä¢ÞªÀiÁAzÀåvÉ/ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ] 2. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ:- ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ-01 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. 1 - - - - - - 1 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2J - - - - - - - - ¥Àæ-2© - - - - - - - - ¥Àæ-3J - - - - - - - - ¥Àæ-3© - - - - - - - - ¸Á.C. - - - - - - - - MlÄÖ - - - - - - - 1 G½PÉÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ-09 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. - 1 - - - - - 1 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2J 1 - - - - - - 1 ¥Àæ-2© - - - - - - - - ¥Àæ-3J - 1 - - - - - 1 ¥Àæ-3© - 1 - - - - - 1 ¸Á.C. 2 1 1 - - - 1* 5 MlÄÖ 3 4 1 - - - 1 9 * CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå
 31. 31. 31 3. ReÁ£É E¯ÁSÉ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ-68 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. 2 3 2 1 1 1 - 10 ¥À.¥ÀA. - - 1 - - - 1* 2 ¥Àæ-1 - 1 - - - - 1* 2 ¥Àæ-2J 2 3 2 1 1 1 - 10 ¥Àæ-2© - 1 1 - - - 1* 3 ¥Àæ-3J - 1 1 - - - 1* 3 ¥Àæ-3© - 1 2 - - - 1* 4 ¸Á.C. 7 10 8 3 2 2 1** 1*** 34 MlÄÖ 11 20 17 5 4 4 7 68 *CAUÀ«PÀ®(CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå), **CA.«.(±ÀæªÀtzÉÆõÀ), ***CA.«.(ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å) ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ -54 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. 1 2 2 1 1 1 - 8 ¥À.¥ÀA. - - 1 - - - 1* 2 ¥Àæ-1 - 1 - - - - 1* 2 ¥Àæ-2J 1 2 2 1 1 - - 7 ¥Àæ-2© - 1 1 - - - 1* 3 ¥Àæ-3J - - 1 - - - 1* 2 ¥Àæ-3© - 1 1 - - - 1* 3 ¸Á.C. 5 8 7 3 2 1 1** 27 MlÄÖ 7 15 15 5 4 2 6 54 *CAUÀ«PÀ®(CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå), **CA.«.(±ÀæªÀtzÉÆõÀ), ¨É¼ÀUÁ« «¨sÁUÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ -43 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. 2 2 2 1 - - - 7 ¥À.¥ÀA. - 1 1 - - - - 2 ¥Àæ-1 - - 1 - - - - 1 ¥Àæ-2J 2 1 2 1 - - - 6 ¥Àæ-2© - 1 1 - - - - 2 ¥Àæ-3J - 1 1 - - - - 2 ¥Àæ-3© - 1 1 - - - - 2 ¸Á.C. 4 6 5 2 1 2 1* 21 MlÄÖ 8 13 14 4 1 2 1 43 *CAUÀ«PÀ®(CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå),
 32. 32. 32 PÀ®§ÄV𠫨sÁUÀzÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ -34 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. - 2 2 - - - 1* 5 ¥À.¥ÀA. 1 1 - - - - - 2 ¥Àæ-1 1 1 - - - - - 2 ¥Àæ-2J 1 2 2 - - - 1* 6 ¥Àæ-2© - 1 - - - - - 1 ¥Àæ-3J 1 - - - - - - 1 ¥Àæ-3© 1 - - - - - - 1 ¸Á.C. - 6 5 2 1 1 1* 16 MlÄÖ 5 13 9 2 1 1 3 34 *CAUÀ«PÀ®(CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå), **CA.«.(±ÀæªÀtzÉÆõÀ), PÀÀ®§ÄV𠫨sÁUÀzÀ G½PÉÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ - 18 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. 5 - - - - - - 5 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2J - - - - - - - - ¥Àæ-2© 3 - - - - - - 3 ¥Àæ-3J - - - - - - - - ¥Àæ-3© - - - - - - - - ¸Á.C. 10 - - - - - - 10 MlÄÖ 18 - - - - - - 18 4. DºÁgÀ, £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ:- ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ -09 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. - - 1 - - - - 1 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 1 - - - - - - 1 ¥Àæ-2J 1 1 - - - - - 2 ¥Àæ-2© - - - - - - - - ¥Àæ-3J 1 - - - - - - 1 ¥Àæ-3© - - - - - - - - ¸Á.C. - 1 2 - - - 1* 4 MlÄÖ 3 2 3 - - - 1 9 *CAUÀ«PÀ®(CAzÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå),
 33. 33. 33 G½PÉÀ ªÀÄÆ® ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ-116 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. 6 6 4 1 1 - 1* 19 ¥À.¥ÀA. 2 1 1 - - - - 4 ¥Àæ-1 1 1 1 - - - 1* 4 ¥Àæ-2J 3 5 4 1 1 - 1* 15 ¥Àæ-2© 2 1 1 - - - 1* 5 ¥Àæ-3J 1 1 1 - - - 1* 4 ¥Àæ-3© 2 2 1 - - - 1* 6 ¸Á.C. 18 17 13 4 2 2 2* 1** 59 MlÄÖ 35 34 26 6 4 2 9 116 *CAUÀ«PÀ® (CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå) **CAUÀ«PÀ®(±ÀæªÀtzÉÆõÀ) 5. vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¯Á¯ï¨ÁUï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ:- ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ-16 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. - - 1 - - - - 1 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2J 1 1 1 - - - - 3 ¥Àæ-2© 1 - - - - - - 1 ¥Àæ-3J 1 - - - - - - 1 ¥Àæ-3© - - - - - - - - ¸Á.C. 2 3 3 1 - - 1* 10 MlÄÖ 5 4 5 1 - - 1 16 *CAUÀ«PÀ®(CAzsÀ/zÀȶ֪ÀiÁAzÀå) 6. PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ, ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼ÀÄ, PÉÊUÁjPÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¸ÀÜöå E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ:- ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ-02 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. PÀ.ªÀiÁ.C. AiÉÆÃ.C. CA.« MlÄÖ ¥À.eÁ. 1 - - - - - - 1 ¥À.¥ÀA. - - - - - - - - ¥Àæ-1 - - - - - - - - ¥Àæ-2J - - - - - - - - ¥Àæ-2© - - - - - - - - ¥Àæ-3J - - - - - - - - ¥Àæ-3© - - - - - - - - ¸Á.C. 1 - - - - - - 1 MlÄÖ 2 - - - - - - 2

×