O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Notification rsi 2015 hk

593 visualizações

Publicada em

notifi

Publicada em: Recrutamento e RH
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Notification rsi 2015 hk

 1. 1. 1 ¥Éưøï E¯ÁSÉ CRESIP-2015 (ISO: 9001-2008 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 05/£ÉêÀÄPÁw-2/2015-16 «µÀAiÀÄ: ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ. ~*~*~*~ 1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ, ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁwUÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï °¦PÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ (£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 2004 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ, 2009, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï °¦PÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ (£ÉêÀÄPÁw) (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2014, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) DzÉñÀ, 2013, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) (CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2013, PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1977 ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É w½AiÀÄ¥Àr¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ PÁ®PÁ®PÉÌ DUÀĪÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛ CºÀð ¸ÀܽÃAiÀÄ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï- PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀ) C¨sÀåyðUÀ½AzÀ D£ï-¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É- C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀiÁ»w/CA±ÀUÀ¼ÀÄ / «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «ÄøÀ¯Áw §zÀ¯ÁªÀuÉ PÉÆÃj ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 2. ±ÀÄ®Ì: ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨såÀyðUÀ½UÉ `250/- ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ `.100/- 1) ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß J¸ï©JA/J¸ï©ºÉZï ¨ÁåAQ£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ±ÁSÉUÀ¼À°è ¨ÁåAQ£À ªÉüÉAiÀÄ°è ZÀ®£ï ¤Ãr ºÀt ¥ÁªÀw¸À§ºÀÄzÀÄ. 2) E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ D£ï-¯ÉÊ£ï£À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. n¥ÀàtÂ: MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À PÁ®AUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ C¨sÀåyðUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ MlÄÖ ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̪À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ZÀ®£ï£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀæ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. rr, ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 2. 2. 2 3. D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ «zsÁ£À : CfðzÁgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ ªÀiÁ»w¸ÀÆa / ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ N¢PÉÆAqÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è£À Current Recruitment £À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà D£ï-¯ÉÊ£ï£À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CfðzÁgÀ MAzÀÄ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ §tÚzÀ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV (Soft Copy - less than 250 KB) ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, eÁw, ¥ÀæªÀUÀð, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ, ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ, «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄSÉãÀ C¥ï¯ÉÆÃqï (Upload) ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀ°è CAvÀºÀ CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï£À°è CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. CfðzÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ZÀ®£ï ªÀÄÄ¢æ¸À§ºÀÄzÀÄ. ZÀ®£ï ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä d£ÀgÉÃmï ZÀ®£ï §l£ï ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁrzÁUÀ wæ¥Àæw (Triplicate) ¨ÁåAPï ZÀ®£ï ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. D ZÀ®£ï£À°è CfðAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÉÆA¢UÉ, DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀĪÀ WÀlPÀ, ¤ªÀÄä ¨sÁªÀavÀæ, ¥ÀæªÀUÀð, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¤UÀ¢vÀ ±ÀÄ®ÌUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. D ZÀ®£ï ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹/¦æAmï ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ZÀ®£ï£À°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ MlÄÖ ±ÀĮ̪À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà J¸ï.©.JA CxÀªÁ J¸ï.©.ºÉZï£À C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAPï ±ÁSÉUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÀ®£ï£À ‘C¨sÀåyð ¥Àæw’AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è My Application £ÀÄß QèPï ªÀiÁr, vÀªÀÄä Cfð ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ d£Àä ¢£ÁAPÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀAvÀgÀ Cfð vÉgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ CfðAiÀÄÄ ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¦æAmï ªÀiÁrlÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. Cfð ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ Cfð ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ J¯Áè ºÀAvÀUÀ½UÉ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:  Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015, ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ  Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015. ¸ÀAeÉ 06.00 UÀAmÉUÉ  ±ÀĮ̪À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAPï PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2015. ¸ÀÆZÀ£É:  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹gÀĪÀAvÀÀÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.  D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) 080-22943346 C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÀÆ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ JzÀÄgÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.
 3. 3. 3 n¥ÀàtÂ: F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw ªÀVðÃPÀgÀtªÀÅ vÁvÁÌ°PÀªÁVzÀÄÝ, C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉƼÀ¥ÀqÀĪÀ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) (¥ÀÄgÀĵÀ) (¸ÀܽÃAiÀÄ) SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ: J) ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) (¥ÀÄgÀĵÀ) (¸ÀܽÃAiÀÄ) - 12 ©) ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ - 01 4013 20 MlÄÖ = 13215 ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) (¥ÀÄgÀĵÀ) (¸ÀܽÃAiÀÄ) SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt PɼÀPÀAqÀAwzÉ i) ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) (¸ÀܽÃAiÀÄ) - 12 SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt F PɼÀV£ÀAwzÉ: ªÀUÀð EvÀgÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤gÁ²ævÀUÉÆAqÀ C¨sÀåyð PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ MlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð 04 02 - - - 06 ¥Àj²µÀÖ eÁw 02 - - - - 02 ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ - - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-1 01 - - - - 01 ¥ÀæªÀUÀð-2J 01 01 - - - 02 ¥ÀæªÀUÀð-2© 01 - - - - 01 ¥ÀæªÀUÀð-3J - - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-3© - - - - - - MlÄÖ 09 03 - - - 12 ii) ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) (¸ÀܽÃAiÀÄ) ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀ – 01 SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt F PɼÀV£ÀAwzÉ: ªÀUÀð EvÀgÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤gÁ²ævÀUÉÆAqÀ C¨sÀåyð PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ MlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð 01 - - - 01 ¥Àj²µÀÖ eÁw - - - - - ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-1 - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-2J - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-2© - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-3J - - - - - ¥ÀæªÀUÀð-3© - - - - - MlÄÖ 01 - - - 01 n¥Ààt : UÁæ«ÄÃt, ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ, AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤gÁ²ævÀUÉÆAqÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®è¢zÀÝ°è CAvÀºÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ CzÉà ¥ÀæªÀUÀðzÀ EvÀgÉ C¨sÀåyðUÀ½AzÀ vÀÄA§¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸À»/- ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, PÀ®§ÄgÀV.
 4. 4. 4 4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ : i) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ii) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ, ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. iii) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 5. ªÀAiÉÆëÄw : CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CAzÀgÉ 28.07.2015PÉÌ C¨sÀåyðUÉ PÀ¤µÀÖ 21 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÁìVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ ªÀAiÀĸÀÄì «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. C) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ºÁUÀÆ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. D) EvÀgÉ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ: CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CAzÀgÉ 28.07.2015PÉÌ C¨sÀåyðUÉ F PɼÀPÀAqÀ ªÀAiÀĸÀÄì «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. C) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ºÁUÀÆ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. D) EvÀgÉ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. *¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyð: ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï / ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï DV PÀ¤µÀÖ 5 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 28.07.2015PÉÌ ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ªÉÄîÌAqÀ ªÀÈAzÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÉÊ£Àå «AiÉÆÃd£É, ¸ÉêɬÄAzÀ vÉUÉzÀĺÁQzÀ ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ PÁgÀt¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀgÁVzÀÝ°è “CªÀgÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ CªÀ¢ü” AiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉZÀÄѪÀj 03 ªÀµÀðUÀ¼À jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀ JA§ ±À§ÝªÀÅ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À°è£À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ CxÀð ºÉÆA¢zÉ. i) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ §UÉÎ «ªÀgÀuÉ: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ ¸À±À¸ÀÛç ¸ÉãÉUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀƸÉãÉÀ, £ËPÁ¸ÉãÉÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄĸÉãÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀgÀ®èzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ. DzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÄåjn PÉÆÃgï (Defence Security Corps), d£ÀgÀ¯ï j¸Àªïð EAf¤AiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð (General Reserved Engineering Force), ¯ÉÆÃPï ¸ÀºÁAiÀÄPï ¸ÉãÁ (Lok Sahayak Sena) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj ¥ÀqÉ (Para Military Forces) AiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è: ªÀÄvÀÄÛ (C) CAvÀºÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ
 5. 5. 5 (D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ »rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAvÀºÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ. CxÀªÁ (E) ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¹§âA¢ PÀrvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ. CxÀªÁ (F) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀĺÁQgÀĪÀ CxÀªÁ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ: 1. ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AZÀtÂzÁgÀgÀÄ. 2. «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ. 3. UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ. «ªÀgÀuÉ: ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç¸ÉãÉUÀ¼À ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è. ii) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå.36034/27/84-¹§âA¢ (J¸ï¹n), ¢£ÁAPÀ 02.05.1985 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ CªÀjUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁzÀ ¥ÀÄ£Àgï £ÉêÀÄPÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¨Áj ¸ÀPÁðj ºÀÄzÉÝUÉ CAiÉÄÌAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀÅ ¸ÀPÁðj GzÉÆåÃUÀzÀ ¥ÀÄ£Àgï £ÉêÀÄPÀPÉÌ gÀzÁÝUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå.ME/90/¥ÉƹC/2005, ¢£ÁAPÀ 02.02.2006gÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ¢£ÁAPÀ 02.05.1985gÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£ÀzÀ°è£À ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀĪÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï °¦PÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ (£ÉêÀÄPÁw) (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ, 2009 gÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¨Áj ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀPÁðj ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¸ÀzÀj «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (F PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV CfðAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ PÁ®A£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨sÀƸÉãÉÀ/£ËPÁ¸ÉãÉÀ/ªÁAiÀÄÄ ¸ÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ) iii) F CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÉǧ⠪ÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀjAiÉÆAzÀPÉÌ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉÃjzÀgÉ, CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ vÁ£ÀÄ £ËPÀj ¸ÉÃjzÀ §UÉÎ E£ïì¥ÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï D¥sï ¥Éưøï / ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£Àgï PÀbÉÃjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ w½zÀħAzÀ°è CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀÄ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀºÀð£ÁUÀÄvÁÛ£É. iV) ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀ JA§ ±À§ÝªÀÅ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À°è£À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ CxÀð ºÉÆA¢zÉ. v) PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 9(1) gÀ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç¸ÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ ºÀvÀgÁzÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ, ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀðªÀå
 6. 6. 6 ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç¸ÉãÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. n¥ÀàtÂ: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ D «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÉÃ? JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ f¯Áè ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 6. «zÁåºÀðvÉ: AiÀÄÄ.f.¹. EAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 28.07.2015PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¤ÃrzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ). ¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀ : CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ« eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ°è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ¤µÀÖ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß (Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 28.07.2015PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï / ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï DV ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ºÁ° ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. (¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå 31 ªÀÄvÀÄÛ 32 gÀ°ègÀĪÀ C£ÀħAzsÀ-‘J’ & ‘©’ AiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ). n¥ÀàtÂ: i) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ii) r¥ÉÆèªÀiÁ EvÁå¢ «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ«UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ F «zÁåºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. iii) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ E®èzÉ EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 7. vÀgÀ¨ÉÃw, SÁAiÀÄA¥ÀƪÀð CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt : J) vÀgÀ¨ÉÃw: £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï CPÁqÉ«Ä, ªÉÄʸÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ, UÀÄ®âUÁð CxÀªÁ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄÄ wêÀiÁð¤¹zÀ EvÀgÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ°è ºÀ£ÉßgÀqÀÄ wAUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÀÄÝ, vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤UÀ¢vÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÀ°è GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ©) SÁAiÀÄA¥ÀƪÀð CªÀ¢ü: ªÀÄÆ® vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÉÃjzÀAvÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀð DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ. ¹) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ: `. 20000-500-21000-600-24600-700-28800-800-33600-900-36300 r) ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå : ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr(J¸ï¦J¯ï) 04 ¦En 2005, ¢£ÁAPÀ:31.03.2006 gÀAvÉ £ÀÆvÀ£À CA±ÀzÁ¬Ä ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 7. 7. 7 8. ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë (Endurance Test) (En) ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë (Physical Standard Test) (¦J¸ïn) : ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï “http://www.ksp.gov.in” £À°è C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß PÀgÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£ÀÄß ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É «ÃQë¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀgÉ ¥ÀvÀæ«®èzÉ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ E.n. ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.n. ¥ÀjPÉëUÀ½UÉÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. J) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀ®§ÄgÀV PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ EzÀ£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. J°èAiÉÄà ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀgÀÆ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ, E®è¢zÀÝ°è UÉÊgÀĺÁdgÀÄ/C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ©) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ (Download). F ¸ÀA§AzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £ÀÄß ¢£À¤vÀå UÀªÀĤ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀgÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ°è CAvÀºÀªÀjUÉ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÁUÀ, PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ MAzÀÄ zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. i) ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð (Passport) ii) ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀvÀæ (Driving License) iii) ¥Áå£ï PÁqïð (PAN Card) iv) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ / ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀPÉÆ̼À¥ÀlÖ SÁ¸ÀVà PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¸ÉêÁ UÀÄgÀÄw£À aÃn (Service ID Card) v) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥Á¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ (Bank Pass Book with Photograph) vi) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À zÁR¯É¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¥ÀmÁÖ ¥ÀĸÀÛPÀ (Pattas and registered deeds with Photograph) vii) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (Community Certificate with Photo) viii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «vÀj¹gÀĪÀ ¦AZÀt ¥ÀĸÀÛPÀ / ¦AZÀt ªÀÄAdÆgÁw DVgÀĪÀ DzÉñÀ (Ex-servicemen’s pension book/pension payment order) ix) J£ï.Dgï.E.f.J¸ï.¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ aÃn. (Job cards with Photograph) x) J¯ÉPÉÆÖÃgÀ¯ï ¥ÉÆÃmÉÆà UÀÄgÀÄw£À aÃn (EPIC). xi) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DzsÁgï PÁqïð.( AADHAR CARD).
 8. 8. 8 PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ eÉgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀÝ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÁUÀ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ §zÀ° ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¹) ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë : (Endurance Test) i) zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðgÁUÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£À J¯Áè ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀV£À J¯Áè ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀzÉ wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀªÀgÀÄ/ «¥sÀ®ªÁUÀĪÀgÀÄ, C£ÀºÀðvÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸À» ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ C£ÀºÀðvÉUÉƼÀUÁUÀĪÀ£ÀÄ. ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅ PÉêÀ® CºÀðvÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ii) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1600 «ÄÃlgï NlªÀ£ÀÄß 6 ¤«ÄµÀ 30 ¸ÉPÉAqïUÀ¼ÉƼÀUÁV ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ¤gÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 400 «ÄÃlgï NlªÀ£ÀÄß 2 ¤«ÄµÀzÉƼÀUÁV ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄA¢£À ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. E®è¢zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß D ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. iii) ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è JvÀÛgÀ fVvÀ CxÀªÁ GzÀÝ fVvÀ ºÁUÀÆ UÀÄAqɸÀvÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ªÀÄÆgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À°è GvÀÛªÀĪÁzÀ MAzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ (¸ÉêÁ¤gÀvÀ/ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) CA±ÀUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ªÉÃ¼É 1600 «ÄÃlgï Nl 6 ¤«ÄµÀ 30 ¸ÉPÉAqïÀ «ÄÃgÀzÀAvÉ GzÀÝ fVvÀ CxÀªÁ JvÀÛgÀ fVvÀ 3.80 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) CxÀªÁ 1.20 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) UÀÄAqÀÄ J¸ÉvÀ (7.26 PÉ.f.) 5.60 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) ¸ÉêÁ¤gÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ F PɼÀPÀAqÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ªÉÃ¼É 400 «ÄÃlgï Nl 2 ¤«ÄµÀ «ÄÃgÀzÀAvÉ GzÀÝ fVvÀ CxÀªÁ JvÀÛgÀ fVvÀ 2.50 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) CxÀªÁ 0.90 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) UÀÄAqÀÄ J¸ÉvÀ (4 PÉ.f.) 3.75 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ)
 9. 9. 9 E) zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë : (¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) J¯Áè £ÉÃgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ, ¸ÉêÁ¤gÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉ JvÀÛgÀ : PÀ¤µÀ× 168 ¸ÉA.«ÄÃ. JzÉ ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ : 86 ¸ÉA.«ÄÃ. (¥ÀÆw𠫸ÀÛj¹zÁUÀ) PÀ¤µÀ׫¸ÀÛgÀuÉ 5 ¸ÉA.«ÄÃ. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É :- ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ¸ÀzÀÈqsÀjgÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÁºÀÄvÀ / vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ ¥Éưøï E¯ÁSÉ/ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀéAvÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ CªÀgÀ zÉúÀzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ, C¨sÀåyðAiÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀÅ J®è jÃw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀzÀÈqsÀªÁVzÉ JAzÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁSÉ £ÀqɸÀĪÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ J®è «zsÀ¢AzÀ®Æ CºÀð£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄÄAZɬÄAzÀ¯Éà ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. n¥Ààt : i) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤ÃqÀĪÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ii) ¸À»µÀÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉë ¸À«Äw ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉÖnÖ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. iii) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ°è ªÀiÁvÀæ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. iv) ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ 168 ¸ÉA.«ÄÃ. ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èzÉ EgÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀ°è PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ CºÀðvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CAwªÀÄ DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. v) zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ JvÀÛgÀ ºÁUÀÆ vÀÆPÀªÀ£ÀÄß (Body Mass Index (BMI) AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. vi) ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉUÁV ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ J¯Áè ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß «ÃrAiÉÆÃUÀæ¦ü ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 9. °TvÀ ¥ÀjÃPÉë: J) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀ®§ÄgÀV PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀiÁvÀæ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ©) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in ¤AzÀ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ (Download). RÄzÁÝV AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. F ¸ÀA§AzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £ÀÄß ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÀªÀĤ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ°è CAvÀºÀªÀjUÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 10. 10. 10 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÁUÀÀ PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. i) ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð (Passport) ii) ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀvÀæ (Driving License) iii) ¥Áå£ï PÁqïð (PAN Card) iv) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ / ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀPÉÆ̼À¥ÀlÖ SÁ¸ÀVà PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¸ÉêÁ UÀÄgÀÄw£À aÃn (Service ID Card) v) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥Á¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ (Bank Pass Book with Photograph) vi) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À zÁR¯É¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¥ÀmÁÖ ¥ÀĸÀÛPÀ (Pattas and registered deeds with Photograph) vii) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (Community Certificate with Photo) viii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «vÀj¹gÀĪÀ ¦AZÀt ¥ÀĸÀÛPÀ / ¦AZÀt ªÀÄAdÆgÁw DVgÀĪÀ DzÉñÀ (Ex-servicemen’s pension book/pension payment order) ix) J£ï.Dgï.E.f.J¸ï.¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ aÃn. (Job cards with Photograph) x) J¯ÉPÉÆÖÃgÀ¯ï ¥ÉÆÃmÉÆà UÀÄgÀÄw£À aÃn (EPIC). xi) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DzsÁgï PÁqïð.( AADHAR CARD). ¹) °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ i) °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæ, ii) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ºÁ¼É, iii) UÀÄgÀÄw£À aÃn, iv) D£ï¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ eÉgÁPïì ¥Àæw vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀÝ°è °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. r) °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ¥ÀzÀ« ªÀÄlÖzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀwæPÉ-1 : F ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥Àæ§AzsÀ §gÀºÀ, ¸ÁgÁA±À §gÀºÀ, ¨sÁµÁAvÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉÉ. ¥Àæ§AzsÀ §gÀºÀzÀ°è 600 ±À§ÝUÀ¼À «ÄwAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¥Àæ§AzsÀzÀ eÉÆvÉ ¸ÁgÁA±À §gÀºÀ (Precis) ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÆß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¥ÉÃ¥ÀgïUÉ PÉÆqÀĪÀ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÉêÀ® 10 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÀÛªÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 10 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ «ÄÃgÀzÀAvÉ GvÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CwjPÀÛ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CªÀ¢ü MAzÀÄ UÀAmÉ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 50 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. (20 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ§AzsÀPÉÌ, 10 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁgÁA±À §gÀºÀPÉÌ ºÁUÀÆ 20 CAPÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ EAVèõïUÉ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõï¤AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁAvÀgÀPÉÌ) EzÀgÀ°è PÀ¤µÀÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ii) ¥ÀwæPÉ-2 : F ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°èzÀÄÝ, 150 CAPÀUÀ½UÉ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖ (D¨ÉÓQÖêï) ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÀÄÝ, §ºÀÄ«zsÀ DAiÉÄÌ (Multiple Choice) GvÀÛgÀUÀ¼À °TvÀ ¥ÀjÃPÉë EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛj¸À®Ä MAzÀÄ UÀAmÉ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ±Éß ¥ÀwÛPÉAiÀÄ°è ¥ÀæZÀ°vÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CzsÀåAiÀÄ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À, EwºÁ¸À, ¨sÀÆUÉÆüÀ, «eÁÕ£À, PÀ¯É, ¸Á»vÀå, ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ²PÀët EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæw vÀ¥ÀÄà GvÀÛgÀPÉÌ CAvÀºÀÄzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¸Àj GvÀÛgÀzÀ 25% (.375) gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ½UÀÆ ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 11. 11. 11 F) ¸ÀÆZÀ£É: i) C) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀwæPÉ-1 £ÀÄß EAVèõï CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀzÀ°è GvÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ. D) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ-2 ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖ (D¨ÉÓQÖêï) ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. E) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ-2gÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß N.JA.Dgï ²Ãmï£À°è PÀ¥ÀÄà/ ¤Ã° §tÚzÀ ¨Á¯ï¥Á¬ÄAmï ¥É¤ß¤AzÀ ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤UÀ¢vÀ eÁUÀzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ±ÉæÃt (J,©,¹ EvÁå¢), Cfð ¸ÀASÉå. gÉÆÃ¯ï £ÀA§gï ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄÄ DAiÉÄÌUÉ C£ÀºÀð£ÁUÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸ÀASÉå. gÉÆÃ¯ï £ÀA§gï EvÁå¢ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢vÀ eÁUÀzÀ°è vÀ¥ÀàzÉà ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉânÖ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀ°è CAvÀºÀ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. G) Cfð ¸ÀASÉå, gÉÆÃ¯ï £ÀA, ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ±ÉæÃt EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀzÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÀ°è CAvÀºÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ii) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ CzsÀð UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è ºÁdjgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀjÃPÁë ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è Cfð ¸ÀASÉå, £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå, ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ±ÉæÃtÂ, ¸À», JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉânÖ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. iii) £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹zÀgÉ CxÀªÁ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀgÉ CxÀªÁ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß 3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. iv) ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ°è ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀÄ / mÁ姯Émï / L-¥ÉÆÃqïUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. J¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÃdgï, PÁå®Ä̯ÉÃlgï EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâ¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÁUÀ ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. v) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ §UÉÎ DPÉëÃ¥ÀuÉ/¸ÀAzÉúÀ GAmÁzÀ°è PÀ£ÀßqÀ/EAVèÃµï ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zÉÆõÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄzÀæt zÉÆõÀ, ¥ÀÄlUÀ¼À CzÀ®Ä §zÀ®Ä, ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝ°è ªÀÄvÀÄÛ E£ÁåªÀÅzÉà zÉÆõÀ PÀAqÀÄ §AzÀ°è DAiÀiÁ ¥ÀjÃPÁë ¢£ÀªÉà ¸ÀA§A¢üvÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå. EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ °TvÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¸À°è¹ ¹éÃPÀÈw (Acknowledgement) ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ ©lÖ £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆõÀ PÀAqÀÄ §AzÀ°è CzÀ£ÀÄß vÀPÀët ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ §UÉÎ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀgÉ CAvÀºÀ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 10. ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë : J) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀĸÁgÀ CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj CºÀðvÁ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ¥Àæw ºÀÄzÉÝUÉ 1:2gÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥Àæw UÀÄA¥ÀÄ/¥ÀæªÀUÀðUÀ¼À£ÀĸÁgÀ 10 (ºÀvÀÄÛ) CAPÀUÀ¼ÀļÀî ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë / ªÀåQÛvÀé ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J¯Áè ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ d£Àä ¢£ÁAPÀzÀ, «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆÃgÀ¯ÁzÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À MAzÀÄ ¸Émï£ÀÄß ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁj¬ÄAzÀ zÀÈrüÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¤µÀÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.
 12. 12. 12 ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌUÉ C£ÀºÀðgÁUÀĪÀgÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ (Download). ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß rLf¦, £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw, PÁ®ðl£ï ¨sÀªÀ£À, CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ, PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. i) ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð (Passport) ii) ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀvÀæ (Driving License) iii) ¥Áå£ï PÁqïð (PAN Card) iv) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ / ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀPÉÆ̼À¥ÀlÖ SÁ¸ÀVà PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¸ÉêÁ UÀÄgÀÄw£À aÃn (Service ID Card) v) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥Á¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ (Bank Pass Book with Photograph) vi) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À zÁR¯É¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¥ÀmÁÖ ¥ÀĸÀÛPÀ (Pattas and registered deeds with Photograph) vii) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (Community Certificate with Photo) viii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «vÀj¹gÀĪÀ ¦AZÀt ¥ÀĸÀÛPÀ / ¦AZÀt ªÀÄAdÆgÁw DVgÀĪÀ DzÉñÀ (Ex-servicemen’s pension book/pension payment order) ix) J£ï.Dgï.E.f.J¸ï.¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ aÃn. (Job cards with Photograph) x) J¯ÉPÉÆÖÃgÀ¯ï ¥ÉÆÃmÉÆà UÀÄgÀÄw£À aÃn (EPIC). xi) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DzsÁgï PÁqïð.( AADHAR CARD). ©) ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ i) ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæ ii) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ºÁ¼É, iii) UÀÄgÀÄw£À aÃn iv) D£ï¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ eÉgÁPïì ¥Àæw, v) J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ/ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, vi) ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀÝ°è ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. n¥Ààt : ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹gÀĪÀÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ PÀ¤µÀ× 168 ¸ÉA.«ÄÃ. JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÉÆzÀ® DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ SÁ°¬ÄzÀÝ°è PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß CºÀðvÉAiÀÄ£ÀĸÁgÀ DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¹ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¹) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁzÀ 28.07.2015PÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîîªÀÅ¢®è ºÁUÀÆ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è.
 13. 13. 13 11. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë : vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°è CºÀðUÉƼÀÄîªÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛªÉ : (J) zÀȶÖ: PÀ£ÀßqÀPÀ ¸À»vÀ CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀPÀ«®èzÉà PɼÀUÉ PÁt¹zÀ zÀeÉðAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. GvÀÛªÀÄ PÀ¤µÀÖ (i) zÀÆgÀzÀ zÀ馅 6/9 CxÀªÁ 6/9 6/9 6/12 (ii) ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ zÀ馅 0/6 0/8 ¥Àæw PÀtÄÚ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉëÃvÀæ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀuÁðAzsÀvÉ, ªÉļÀîUÀtÄÚ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀtÂÚ£À CxÀªÁ gÉ¥ÉàAiÀÄ «PÀÈvÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀºÀðvÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (©) ±ÀæªÀt ±ÀQÛ: i) j£ÉßÃ¸ï ¥ÀjÃPÉë (Rinne’s Test) ii) ªÉ§âgï ¥ÀjÃPÉë (Weber’s Test) iii) ªÉnðUÉÆà ¥ÀjÃPÉë (Tests for Vertigo) ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è C£ÀºÀðvÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (¹) C¥ÀzsÀªÀĤ HvÀ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðvÉ (Varicose Veins) (r) ªÀiÁw£À°è CqÀZÀuÉ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðvÉ (Impediment in speech) (E) JzÉAiÀÄ PÀë-QgÀt (Chest X-Ray) ªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ zÉÊ»PÀªÁV CºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. n¥Ààt : ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë, °TvÀ ¥ÀjÃPÉë, ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 12. eÁw «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : eÁw «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J) ¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀÀºÀ²¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄÆ£É-r ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ©) ¥ÀæªÀUÀð – 1 ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄÆ£É-E ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ¹) ¥ÀæªÀUÀð- 2J, 2©, 3J, 3© ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄÆ£É – J¥sï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ¸ÀÆZÀ£É : £ÀªÀÄÆ£É – J¥sï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015PÉÌ LzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. 13. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw: J) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ
 14. 14. 14 ©) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀªÀÅ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CA¢£À PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1976gÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ, ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁV EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE:08:¸É£É¤:2001, ¢£ÁAPÀ 13.02.2001gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àj¨sÁ¶¹zÀAvÉ vÀgÀUÀw 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE/96/¸É£É¤/2005, ¢£ÁAPÀ 10.08.2005gÀ°è ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¸À» ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä ¸À» ªÀiÁr¹zÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. £ÀªÀÄÆ£É-1 (£Á£ï-QæÃ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ£É-2 EªÀÅUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ). r) CAvÉAiÉÄà UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð- 2J, 2©, 3J, 3© ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J, ¥ÀæªÀUÀð-3© ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Non-Creamy Layer ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è CªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÀÆ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. 14. AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀgÀÄ: AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. r¦JDgï:23:J¸ïDgïDgï:99, ¢£ÁAPÀ 23.11.2000 gÀ£ÀéAiÀÄ (F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁUÀĪÀ 20 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è) ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE:44: ¸É£É¤:2001, ¢£ÁAPÀ 27.07.2001gÀ°è ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀÆZÀ£É: 1) F ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. 2) CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 3) F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 15. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ: PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1 £Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸À®Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ F ªÉÄð£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß / zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ CAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà ¹AzsÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è PɼÀPÀAqÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 15. 15. 15 ¸ÀÆZÀ£É: 1) PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ «zÁåºÀðvÉ / d£Àä ¢£ÁAPÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è : C¨sÀåyðAiÀÄ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2) ««zsÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è: D «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆÃgÀ¯ÁzÀ eÁw/¥ÀAUÀqÀ/¥ÀæªÀUÀðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¢zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀrAiÀÄ°è CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 16. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : 1) £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA§ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F PɼÀV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ: J) d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ ©) ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ ¹) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ r) «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ E) ¸ÀéUÁæªÀÄ (CxÀªÁ ¸ÀܼÀ) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ J¥sï) ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ CxÀªÁ f) F ªÉÄð£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ¸ÀAAiÉÆÃd£É 3) CfðzÁgÀ£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀAvÉ w½¸À¯ÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ºÉaÑ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G¥À «¨sÁUÀ¢üPÁjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CªÀgÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, C£ÀħAzsÀ-‘J’ AiÀÄ°ègÀĪÀAvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. M§â ªÀåQÛ CxÀªÁ CªÀ£À vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬ÄAiÀÄÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ f¯ÉèUÀ¼À°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ CxÀªÁ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÁÝUÀ, CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢ÃWÀðPÁ® ªÁ¹¹zÀÝgÉÆà CxÀªÁ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝgÉÆÃ, D f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀAzÉ- vÁ¬Ä E§âgÀÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ CxÀªÁ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀgÀAvÀÄ, ºÁ° EgÀĪÀ GzÉÆåÃVUÀ½UÁV ¸ÀéUÁæªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܼÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ªÉÄÃ¯É ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 4) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ:- J) d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) d£À£À¢AzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è, d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ CªÀ£À CºÀðvÉUÉ gÀÄdĪÁvÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) CfðzÁgÀ£À vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬Ä D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 01-01-2013QÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÀÄnÖzÀ PÁgÀt¢AzÁV, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ CfðzÁgÀ£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸À (Warsa) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀ d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3) ¸ÀܽAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ®Ä CUÀvÀå¥Àr¸À¯ÁzÀ d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß, d£À£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1969gÀ°è EgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 16. 16. 16 ©) ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ¢AzÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è, F ªÀÄÄA¢£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:- (i) UÁæªÀÄ/vÀºÀ¹Ã¯ï/¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ, D ¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ gÉ«£ÀÆå E¯ÁSÉAiÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (ii) ªÁ¸À¸ÀܼÀªÀÅ MAzÀÄ ¤¢ðµÀ× UÁæªÀÄ/vÀºÀ¹Ã¯ï/¥ÀlÖtPÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƼÀîzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CAvÀºÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (iii) ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ DzÉñÀzÀ ¥ÁågÁ 6(J) CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAwzÀÝgÉ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ Lr PÁqïð CxÀªÁ D ªÁ¸À¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃn, ¥ÀºÀt CxÀªÁ ¸Áé¢üãÀvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, £ÀUÀgÀ CxÀªÁ SÁvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ/ SÁvÁ GzÀÞøvÀ¨sÁUÀ/£ÀUÀgÀ ¸ÀªÉð zÁR¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À CUÀvÀå«gÀÄvÀÛzÉ. ¹) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ CºÀðvÉAiÀÄ §UÉÎ CxÀªÁ C£ÀåvÁ ¤zsÀðj¸ÀĪÀ°è, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ F ªÀÄÆA¢£À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. i) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄvÀÄÛ D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ii) CfðzÁgÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÉƧâgÀÄ, CAvÀºÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è 10 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝgÉ, CfðzÁgÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ- vÁ¬ÄAiÀÄgÀ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ, D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄvÀÄÛ D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹gÀĪÀ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. iii) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV, PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤ÃrzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ zÁR¯ÉAiÀÄ GzÀÞøvÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå«zÀÝ°è, ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ. r) «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) M§â ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ªÁºÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, «ªÁºÀ £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ, PÀ£ÁðlPÀ «ªÁºÀUÀ¼À (£ÉÆÃAzÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQÃtð G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976 CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁ£ÀƤ£À°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃrzÀ «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀÅ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉèëÄUÉ gÀÄdĪÁvÀVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆa¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ¥ÀwAiÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E) ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:- 1) ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¸ÀéUÁæªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܼÀªÀÅ D ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ EgÀĪÀ §UÉÎ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂvÀªÁzÀ £ËPÀgÀ£À ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ GzÀÞøvÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄÄ CªÀgÀ C¢üªÁ¸ÀzÀ gÀÄdĪÁvÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAvÀºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-‘r’ AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 17. 17. 17 2) ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £ËPÀgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃqÀÄ«PÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¢UÀÞvÉ GAmÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3) vÀ£Àß ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ½®èzÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁV C£ÀåvÁ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ®Ä EaÒ¸ÀĪÀAvÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ MAzÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 4) FUÁUÀ¯Éà ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÉêÁ¤gÀvÀ £ËPÀgÀjUÉAzÀÄ (In-service Quota) ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÄÃ¯É (1)gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ°è, CzÀ£ÀÄß CªÀgÀ C¢üªÁ¸ÀzÀ gÀÄdĪÁvÁV ¥ÀjUÀt¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÁ° EgÀĪÀ GzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ «ÄøÀ¯Áw PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀÄÄ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¥sï) ªÁgÀ¸ÀÄ (Warsa) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ (gÉ«£ÀÆå E£ïì¥ÉPÀÖgï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ¸ÁPÀëöåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, vÁ®ÆèQ£À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgïgÀªÀgÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ vÀ¤SÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁPÀëöåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. f) ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀħAzsÀ-‘E’AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀÆZÀ£É:- 1) F ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. 2) CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 3) F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 4) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸À®Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢®è, DzÀgÉ F ªÉÄð£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß / zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ CAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015gÀ M¼ÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà ¹AzsÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀÝ°è PɼÀPÀAqÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5) ««zsÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è: D «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀæªÀUÀð PÉÆÃj Cfð ¸À°è¹, eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è CxÀªÁ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ E®è¢zÀÝ°è D ¥ÀæªÀUÀðªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ°è CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 18. 18. 18 17. ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸ÀPÀÆqÀzÀÄ. DzÀgÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ¹AzsÀĪÁVgÀĪÀAvÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J) «zÁåºÀðvÉAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ. ©) ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ) ¹) ¸ÀPÁðj E¯ÁSÉAiÀÄ°è/gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ/PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ/¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è/gÁdå CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ PÀA¥À¤UÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ EZÁÒ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ. r) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© «ÄøÀ¯Áw C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É r/E/J¥sï £À°è vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E) AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. J¥sï) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ / «AiÉÆÃd£É ºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è). f) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÉZï) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. L) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹lÄÖ PÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÉ) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀArPÉ 16 (2) gÀ°è w½¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ½AzÀ (16(3)) CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£É PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C£ÀħAzsÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. n¥Ààt : CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. PÉ) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À/ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. J¯ï) £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÀÝ°è vÀPÀëtzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ WÀlPÁ¢üPÁj gÀªÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. JA) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÉÆqÀ£É ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£À«AiÉÆA¢UÉ CfðAiÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 19. 19. 19 J£ï) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀļÀÄî/vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉà ¤Ãr vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ CzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. N) CfðzÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁV ©qÀÄUÀqÉ / RįÁ¸ÉAiÀiÁVzÀÝ°è £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 18. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà J¯Áè CAPÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¸À°è¸ÀĪÀ, ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ¸À°è¸À®àqÀĪÀ, C¥ÀÆtðªÁVgÀĪÀ, ¸À» ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀavÀæ E®èzÉ EgÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. J) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ vÀ¥ÀàzÉà ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÉ. ©) ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §UÉÎ CfðAiÀÄ°è£À ¤UÀ¢vÀ PÁ®A£ÀÄß vÀÄA§vÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ §UÉÎ ¤gÁPÉëÃ¥Àt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß (No Objection Certificate) ¸ÀA§A¢üvÀ E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArzÀÄÝ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¹) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ §zÀ®Ä MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, KPÉAzÀgÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è PÀAqÀħAzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV w½¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀÄ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåVAvÀ ºÉZÀÄÑ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤RgÀªÁV ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ºÉ¸Àj£À°è ¸À°è¹ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß CAn¹, ¸À»UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ PÀAqÀħAzÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ J¯Áè CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌÀj¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉà CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À jÃvÁå PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F «ZÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. r) CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£Á ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀzÀj zÁR¯É / ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ, vÀ¦àzÀÝ°è CAvÀºÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹, ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀrAiÀÄ°è CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ°è ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CfðAiÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ CUÀvÀå«gÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸À°è¹, CªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. E) CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÉÌ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 PÉÌ ªÉÆzÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ(¦AiÀÄĹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À)AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. J¥sï) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝ°è CzÀPÉÌ C¨sÀåyðUÀ¼Éà dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CfðAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVªÉAiÉÄà JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ D £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆ® CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ EzÀÝ°è CxÀªÁ vÀ¥ÁàV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ°è CªÀgÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 20. 20. 20 f) MAzÀÄ ªÉÃ¼É CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÁ/§Azï ¢£ÀªÁV WÉÆö¸À®àlÖgÉ D ¢£ÁAPÀzÀ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ªÀAiÉÆëÄw ºÁUÀÆ PÀ¤µÀ× ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀjUÀt£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 ªÀiÁvÀæ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV vÀÄA§zÉà ¸ÀzÀj Cfð wgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ°è vÀvÀìA§AzsÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. L) Cfð vÀÄA§ÄªÀ «zsÁ£À ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è£À ªÀiÁ»w ¸ÀÆaAiÀÄ°è ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. eÉ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CfðUÀ¼À°è ¤ÃqÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸Àj EzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ CºÀðgÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ (Upload) ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «zÁåºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢UÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÆtð ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ, ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀzÀ, C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À» E®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀavÀæ E®èzÉ EgÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉ) ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÁvÁÌ°PÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤ªÀÄä C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. J¯ï) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀÄÄzÀæt zÉÆõÀªÁVzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß vÀPÀët PÉÆoÀrAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹zÀÝ°è CzÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. JA) GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÌöå¤AUï ªÀiÁr¹ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÄSÉãÀ CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀjÃPÉëUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ CzsÀð UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀjÃPÁë ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. J£ï) ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ MAzÀÄ CxÀªÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À°è ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ WÀlPÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À §UÉÎ K£ÁzÀgÀÆ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀ°è CzÀPÉÌ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ PÁ¯ÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwUÉ ¤Ãr CªÀjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAwªÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F CAwªÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. N) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj ºÁUÀÆ CgÉ ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ UÉÆArgÀĪÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÀ®è. ¦) ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w CxÀªÁ £ÀPÀ° ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ £ËPÀj ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ/¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è, CzÉà ºÀAvÀzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ CªÀgÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 21. 21. 21 PÀÆå) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹zÀ vÀPÀët vÁ£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ (Rules & Regulations) §zÀÞ£ÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. Dgï) PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977 ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¤AiÀĪÀÄPÉÌ DVgÀĪÀ wzÀÄÝ¥Àr ºÁUÀÆ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ 2009gÀ°è ¤¢ðµÀÖUÉƽ¹gÀĪÀAvÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÁw DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è «¥sÀ®gÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀð UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. J¸ï) zÀÄ£ÀðqÀvÉ : M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÀPÀ° ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzÀݯÁzÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è zÀĪÀðwð¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ, vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£ÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁa ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀgÉ ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄß G®èAX¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ, PÀAqÀħAzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀévÀB Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀ®èzÉ; £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ DAiÉÄÌUÉ SÁAiÀÄA DV r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. n) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¹¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĦ¹-2015 £ÉêÀÄPÁw ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¸ÀASÉå. 080-22943346 £ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀ× ¥Àr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. F ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015 jAzÀ ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ 8-00 jAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ §gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ (Frequenty Asked Questions - FAQ) GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß www.ksp.gov.in ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. qÉ¥ÀÆån E£ïì¥ÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï D¥sï ¥Éưøï, £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw, PÁ¯ïðl£ï ¨sÀªÀ£À, CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001.

×