1
¥Éưøï E¯ÁSÉ
POLCET-2015
(ISO: 9001-2008 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ)
ºÉÊzÀgÀ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Éưøï PÁ£ïì...
2
£ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, eÁw, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ, ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð
ªÀiÁr PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ...
3
4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ :
i) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
ii) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆ...
4
«ªÀgÀuÉ: PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ
ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ ...
5
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹./vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ PÉêÀ® ¸ÉãɬÄAzÀ
¤ÃqÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀæªÀiÁ...
6
©) zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À
¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀz...
7
ii) ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°ègÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CºÀðvÁ ªÉüÉ/ zÀÆgÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F
PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À...
8
n¥Ààt :
i) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁªÀÅz...
9
v) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥Á¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ
(Bank Pass Book with Photograph)
v...
10
E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸ÀASÉå. gÉÆÃ¯ï £ÀA§gï EvÁå¢ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢vÀ eÁUÀzÀ°è
vÀ¥ÀàzÉà ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ...
11
¥Àæw PÀtÄÚ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉëÃvÀæ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀuÁðAzsÀvÉ, ªÉļÀîUÀtÄÚ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀtÂÚ£À
CxÀªÁ gÉ¥ÉàAiÀÄ «PÀ...
12
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. (£ÀªÀÄÆ£É-1 (£Á£ï-QæÃ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ£É-2
EªÀÅUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯...
13
¹) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ
r) «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ
E) ¸ÀéUÁæªÀÄ (CxÀªÁ ¸ÀܼÀ) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ
J¥sï)...
14
GzÀÞøvÀ¨sÁUÀ/£ÀUÀgÀ ¸ÀªÉð zÁR¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À
CUÀvÀå«gÀÄvÀÛzÉ.
¹) ªÁå¸ÀAUÀ ...
15
J¥sï) ªÁgÀ¸ÀÄ (Warsa) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ (gÉ«£ÀÆå E£ïì¥ÉPÀÖgï) ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ...
16
J¥sï) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ / «AiÉÆÃd£É ºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ
«ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è).
f...
17
J) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ vÀ¥ÀàzÉÃ
ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.
©) ¸ÉêÉAiÀ...
18
¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «zÁåºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢UÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ°è
¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼...
19
CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV
£ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ÀÄavÀ ªÀi...
20
(¥À.eÁ/¥À.¥ÀA PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É – r
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
C£ÀĸÀÆavÀ eÁw CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ...
21
(¥ÀæªÀUÀð – 1PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É – E
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥Àæ.ªÀUÀð-1...
22
£ÀªÀÄÆ£É-1
d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
PÉÆÃgÀ®Ä ¸À°è¸À...
23
¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ
F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w/«ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀÆ...
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Notification Civil Police Constable 2015 hk
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Notification Civil Police Constable 2015 hk

587 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
587
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
312
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Notification Civil Police Constable 2015 hk

 1. 1. 1 ¥Éưøï E¯ÁSÉ POLCET-2015 (ISO: 9001-2008 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ) ºÉÊzÀgÀ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 02/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16. «µÀAiÀÄ: ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ. ~*~*~*~ 1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ, ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÁUÀjPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwUÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï °¦PÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ (£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 2004 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ, 2009, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï °¦PÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ (£ÉêÀÄPÁw) (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2014, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) DzÉñÀ, 2013, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) (CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2013 ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1977 ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É w½AiÀÄ¥Àr¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ PÁ®PÁ®PÉÌ DUÀĪÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛ CºÀð ¸ÀܽÃAiÀÄ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï- PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀ) C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. CfðUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É : CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ “C£ÀħAzsÀ-J” gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Cfð ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. 2. ±ÀÄ®Ì: ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨såÀyðUÀ½UÉ ` 250/- ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ` 100/- ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß State Bank of Mysuru / State Bank of Hyderabad UÀ¼À C¢üPÀÈvÀ ±ÁSÉUÀ¼À°è ¨ÁåAQ£À PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è ZÀ®£ï ¤Ãr ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ. n¥ÀàtÂ: MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À PÁ®AUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ C¨sÀåyðUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAQ£À ±ÁSÉUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (¥ÁªÀw¸ÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£À ¥ÁågÁzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ). rr, ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 3. D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ «zsÁ£À : CfðzÁgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°ègÀĪÀ ªÀiÁ»w¸ÀÆa/¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ N¢PÉÆAqÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CfðzÁgÀ MAzÀÄ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ §tÚzÀ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV (Soft Copy - less than 250 KB) ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 2. 2. 2 £ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, eÁw, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ, ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄSÉãÀ C¥ï¯ÉÆÃqï (Upload) ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. E®èªÁzÀ°è CAvÀºÀ CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï£À°è CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. CfðzÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ZÀ®£ï ªÀÄÄ¢æ¸À§ºÀÄzÀÄ. ZÀ®£ï ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä d£ÀgÉÃmï ZÀ®£ï §l£ï ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁrzÁUÀ wæ¥Àw (Triplicate) ¨ÁåAPï ZÀ®£ï ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. D ZÀ®£ï£À°è CfðAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÉÆA¢UÉ, DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀĪÀ WÀlPÀ, ¤ªÀÄä ¨sÁªÀavÀæ, ¥ÀæªÀUÀð, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¤UÀ¢vÀ ±ÀÄ®ÌUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. D ZÀ®£ï ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹/¦æAmï ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ZÀ®£ï£À°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ MlÄÖ ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̪À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà C¢üPÀÈvÀ J¸ï.©.JA CxÀªÁ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ±ÁSÉUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÀ®£ï£À ‘C¨sÀåyð ¥Àæw’AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ ªÀÄgÀÄ¢£À ¥ÀÄ£ÀB E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è My Application £ÀÄß QèPï ªÀiÁr, vÀªÀÄä Cfð ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ d£Àä ¢£ÁAPÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀAvÀgÀªÉà Cfð vÉgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ CfðAiÀÄÄ ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¦æAmï ªÀiÁrlÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. Cfð ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ Cfð ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ J¯Áè ºÀAvÀUÀ½UÉ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.  Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015, ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ  Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: : 28.07.2015, ¸ÀAeÉ 06.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAPï ±ÁSÉUÀ¼À PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: : 29.07.2015, ¸ÀÆZÀ£É:  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr, ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) 080-22943346 C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ JzÀÄgÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ. F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå vÁvÁÌ°PÀªÁVzÀÄÝ, CªÀ±ÀåPÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. J) ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÁUÀjPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ) 392 ©) ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÁUÀjPÀ (ªÀÄ»¼Á) 98 MlÄÖ 490 ( ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀtPÉÌ C£ÀħAzsÀ-‘J’ C£ÀÄß £ÉÆÃr) ¸ÀÆZÀ£É: ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ ªÀiÁvÀæ CfðAiÀÄ£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀܽÃAiÉÄvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌ ¸À®ÄèªÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÃ¼É Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 3. 3. 3 4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ : i) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ii) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ, ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. iii) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. iv) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 5. ªÀAiÉÆëÄw : i) ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ: CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CAzÀgÉ 28.07.2015PÉÌ C¨sÀåyðUÉ PÀ¤µÀÖ 19 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÁìVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ ªÀAiÀĸÀÄì «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. C) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ºÁUÀÆ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. D) EvÀgÉ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ : ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÉÊ£Àå «AiÉÆÃd£É, ¸ÉêɬÄAzÀ vÉUÉzÀĺÁQzÀ ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ PÁgÀt¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀgÁVzÀÝ°è “CªÀgÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ CªÀ¢ü” AiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉZÀÄѪÀj 03 ªÀµÀðUÀ¼À jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀ JA§ ±À§ÝªÀÅ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À°è£À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ CxÀð ºÉÆA¢zÉ. iii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ §UÉÎ «ªÀgÀuÉ: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀƸÉãÉ, £ËPÁ¸ÉÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄĸÉãÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀgÀ®èzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ. DzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÄåjn PÉÆÃgï (Defence Security Corps), d£ÀgÀ¯ï j¸Àªïð EAf¤AiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð (General Reserved Engineering Force), ¯ÉÆÃPï ¸ÀºÁAiÀÄPï ¸ÉãÁ (Lok Sahayak Sena) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼À (Para Military Forces) zÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è: ªÀÄvÀÄÛ (C) CAvÀºÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ (D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ »rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAvÀºÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ. CxÀªÁ (E) ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¹§âA¢ PÀrvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ. CxÀªÁ (F) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀĺÁQgÀĪÀ CxÀªÁ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ: 1. ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AZÀtÂzÁgÀgÀÄ. 2. «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ. 3. UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ.
 4. 4. 4 «ªÀgÀuÉ: PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è. iv) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå.36034/27/84-¹§âA¢ (J¸ï¹n), ¢£ÁAPÀ 02.05.1985 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ CªÀjUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁzÀ ¥ÀÄ£Àgï £ÉêÀÄPÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¨Áj ¸ÀPÁðj ºÀÄzÉÝUÉ CAiÉÄÌAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀÅ ¸ÀPÁðj GzÉÆåÃUÀzÀ ¥ÀÄ£Àgï £ÉêÀÄPÀPÉÌ gÀzÁÝUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå.ME/90/¥ÉƹC/2005, ¢£ÁAPÀ 02.02.2006gÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ¢£ÁAPÀ 02.05.1985gÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£ÀzÀ°è£À ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀĪÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï °¦PÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ (£ÉêÀÄPÁw) (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ, 2009 gÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¨Áj ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀPÁðj ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¸ÀzÀj «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (F PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV CfðAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ PÁ®A£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨sÀƸÉãÉ/£ËPÁ¸ÉãÉ/ªÁAiÀÄĸÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ) v) CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÉǧ⠪ÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀjAiÉÆAzÀPÉÌ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉÃjzÀgÉ, CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ vÁ£ÀÄ £ËPÀj ¸ÉÃjzÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÀbÉÃjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ w½zÀħAzÀ°è CAvÀºÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðAiÀÄ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀºÀð£ÁUÀÄvÁÛ£É. vi) ªÀiÁf AiÉÆÃzsÀ JA§ ±À§ÝªÀÅ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À°è£À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ CxÀð ºÉÆA¢zÉ. vii) PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 9(1) gÀ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ ºÀvÀgÁzÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ, ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.07.2015gÉƼÀUÁV ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. n¥ÀàtÂ: ªÉÄð£À µÀgÀwÛ£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ D «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÉÃ? JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ f¯Áè ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 6. «zÁåºÀðvÉÉ: ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÁUÀjPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÀArPÉ 1gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ 2009gÀ ¥ÀæPÁgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹., CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 28.07.2015PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
 5. 5. 5 ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹./vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ PÉêÀ® ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ÃqÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÉÆA¢zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÆ£Àå JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ PÉêÀ® °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. n¥Ààt : i) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß / ±ÉÃPÀqÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÉ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ «zÁåºÀðvÉ / ±ÉÃPÀqÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ii) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÉ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦AiÀÄĹ, 12£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 7. vÀgÀ¨ÉÃw, SÁAiÀÄA¥ÀƪÀð CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt : J) vÀgÀ¨ÉÃw: £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ rf ªÀÄvÀÄÛ Lf¦ gÀªÀgÀÄ PÁ® PÁ®PÉÌ ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÀÄÆ® vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀÄwÛÃtðgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ©) SÁAiÀÄA¥ÀƪÀð CªÀ¢ü: £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ SÁAiÀÄA ¥ÀƪÀð CªÀ¢üAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ. ¹) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ: `. 11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000 r) ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå : ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr(J¸ï¦J¯ï) 04 ¦En 2005, ¢£ÁAPÀ:31.03.2006 gÀAvÉ £ÀÆvÀ£À CA±ÀzÁ¬Ä ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ. 8. ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë (Endurance Test) ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë (Physical Standard Test) : ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï “http://www.ksp.gov.in” £À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæªÉñÀ/PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ CAvÀeÁð®¢AzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæ«®èzÉà E.n. ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.n. ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. F ¸ÀA§AzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £ÀÄß ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÀªÀĤ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. J) C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉʨï¸ÉÊmï£ÀÄß ¢£À ¤vÀå £ÉÆÃqÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.
 6. 6. 6 ©) zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ°è CAvÀºÀªÀjUÉ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. i) ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð (Passport) ii) ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀvÀæ (Driving License) iii) ¥Áå£ï PÁqïð (PAN Card) iv) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ / ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀPÉÆ̼À¥ÀlÖ SÁ¸ÀVà PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¸ÉêÁ UÀÄgÀÄw£À aÃn (Service ID Card) v) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥Á¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ (Bank Pass Book with Photograph) vi) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À zÁR¯É¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¥ÀmÁÖ ¥ÀĸÀÛPÀ (Pattas and registered deeds with Photograph) vii) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (Caste Certificate with Photo) viii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «vÀj¹gÀĪÀ ¦AZÀt ¥ÀĸÀÛPÀ / ¦AZÀt ªÀÄAdÆgÁw DVgÀĪÀ DzÉñÀ (Ex-servicemen’s pension book/pension payment order) ix) J£ï.Dgï.E.f.J¸ï.¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ aÃn. (Job cards with Photograph) x) J¯ÉPÉÆÖÃgÀ¯ï ¥ÉÆÃmÉÆà UÀÄgÀÄw£À aÃn (EPIC). xi) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DzsÁgï PÁqïð.( AADHAR CARD). ¹) PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ eÉgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀÝ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÁUÀ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀð UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ §zÀ° ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. . r) ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë : (Endurance Test) i) zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðgÁUÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£À J¯Áè ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀV£À J¯Áè ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀªÀgÀÄ/ «¥sÀ®ªÁUÀĪÀªÀgÀÄ C£ÀºÀðvÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸À» ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ C£ÀºÀðvÉUÉƼÀUÁUÀĪÀ£ÀÄ. ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅ PÉêÀ® CºÀðvÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 7. 7. 7 ii) ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°ègÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CºÀðvÁ ªÉüÉ/ zÀÆgÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVgÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë CA±ÀUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ªÉÃ¼É / zÀÆgÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 1600 «ÄÃlgï Nl 6 ¤«ÄµÀ 30 ¸ÉPÉAqï JvÀÛgÀ fVvÀ CxÀªÁ GzÀÝ fVvÀ 1.20 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ CxÀªÁ 3.80 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) UÀÄAqÀÄ J¸ÉvÀ (7.26 PÉ.f.) 5.60 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 400 «ÄÃlgï Nl 2 ¤«ÄµÀQÌAvÀ «ÄÃgÀzÀAvÉ JvÀÛgÀ fVvÀ CxÀªÁ GzÀÝ fVvÀ 0.90 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ CxÀªÁ 2.50 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) UÀÄAqÀÄ J¸ÉvÀ (4 PÉ.f.) 3.75 «ÄÃlgïVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ (3 CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ) zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë (¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ * ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ : 168 ¸ÉA. «ÄÃ. PÀ¤µÀ× JzÉ ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ : 86 ¸ÉA. «Äà (¥ÀÆw𠫸ÀÛj¹zÁUÀ) PÀ¤µÀÖ «¸ÀÛgÀÀuÉ 5 ¸ÉA. «ÄÃ. ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ : 157 ¸ÉA. «ÄÃ. PÀ¤µÀ× vÀÆPÀ : 45 PÉ.f. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É :- ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ¸ÀzÀÈqsÀjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÁºÀÄvÀ / vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ ¥Éưøï E¯ÁSÉ/ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀéAvÀ »vÀ zÀȶ׬ÄAzÀ CªÀgÀ zÉúÀzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ, C¨sÀåyðAiÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀÅ J®è jÃw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀzÀÈqsÀªÁVzÉ JAzÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁSÉ £ÀqɸÀĪÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ J®è «zsÀ¢AzÀ®Æ CºÀð£ÉAzÀÄ/CºÀð¼ÉAzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄÄAZɬÄAzÀ¯Éà ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
 8. 8. 8 n¥Ààt : i) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤ÃqÀĪÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ii) ¸À»µÀÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉë ¸À«Äw ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉÖnÖ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. iii) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ°è ªÀiÁvÀæ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. iv) ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ 168 ¸ÉA.«ÄÃ. ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èzÉ EgÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀ°è PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ CºÀðvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CAwªÀÄ DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ ªÉÆzÀ®Ä PÀ¤µÀ× JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. v) zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ JvÀÛgÀ ºÁUÀÆ vÀÆPÀªÀ£ÀÄß BMI (Body Mass Index Machine) AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. vi) ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉUÁV ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ J¯Áè ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß «ÃrAiÉÆÃUÀæ¦ü ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 9. °TvÀ ¥ÀjÃPÉë: J) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸À»µÀÄÚvÉ ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GwÛÃtðgÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ WÀlPÀUÀ¼À PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉʨï¸ÉÊmï£ÀÄß ¢£À ¤vÀå £ÉÆÃqÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ. ©) D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæªÉñÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è, DzÀÝjAzÀ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in ¤AzÀ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ (Download). F ¸ÀA§AzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £ÀÄß ¢£À¤vÀå ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÀªÀĤ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ°è CAvÀºÀªÀjUÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ, PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ i) ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð (Passport) ii) ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀvÀæ (Driving License) iii) ¥Áå£ï PÁqïð (PAN Card) iv) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ / ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀPÉÆ̼À¥ÀlÖ SÁ¸ÀVà PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¸ÉêÁ UÀÄgÀÄw£À aÃn (Service ID Card)
 9. 9. 9 v) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ / CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ ¥Á¸ï ¥ÀĸÀÛPÀ (Bank Pass Book with Photograph) vi) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À zÁR¯É¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¥ÀmÁÖ ¥ÀĸÀÛPÀ (Pattas and registered deeds with Photograph) vii) ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «vÀj¹gÀĪÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (Caste Certificate with Photo) viii) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «vÀj¹gÀĪÀ ¦AZÀt ¥ÀĸÀÛPÀ / ¦AZÀt ªÀÄAdÆgÁw DVgÀĪÀ DzÉñÀ (Ex-servicemen’s pension book/pension payment order) ix) J£ï.Dgï.E.f.J¸ï.¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ aÃn. (Job cards with Photograph) x) J¯ÉPÉÆÖÃgÀ¯ï ¥ÉÆÃmÉÆà UÀÄgÀÄw£À aÃn (EPIC). xi) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DzsÁgï PÁqïð.( AADHAR CARD). ¹) °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ i) °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæ, ii) ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ºÁ¼É, iii) UÀÄgÀÄw£À aÃn, iv) D£ï¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ eÉgÁPïì ¥Àæw vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀÝ°è °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. r) £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°è 100 CAPÀUÀ½UÉ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖ (D¨ÉÓQÖêï) ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÀÄÝ, §ºÀÄ«zsÀ DAiÉÄÌ (Multiple choice) GvÀÛgÀUÀ¼À °TvÀ ¥ÀjÃPÉë EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À, «eÁÕ£À, ¨sÀÆUÉÆüÀ, EwºÁ¸À, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ²PÀët EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæw ¸Àj GvÀÛgÀPÉÌ 1.00 CAPÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥ÀÄà GvÀÛgÀPÉÌ 0.25 CAPÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄÄ MAzÀƪÀgÉ UÀAmÉAiÀÄzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ CºÀðvÁ (Qualifying) ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ ±ÉÃPÀqÁ CAPÀUÀ¼À£ÀÆß PÀÆr¹ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F CºÀðvÁ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ¥Àæw ªÀUÀðzÀ°è C¢ü¸ÀÆavÀ SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß 1:1 gÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹./vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ PÉêÀ® ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ÃqÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÉÆA¢zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÆ£Àå JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ PÉêÀ® °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÉeÉmÉqï C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ zÀÈrüÃPÀÈvÀ eÉgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÉmïC£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀbÉÃjUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. J¥sï) ¸ÀÆZÀ£É: i) C) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖ (D¨ÉÓQÖêï) ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. D) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß N.JA.Dgï ²Ãmï£À°è PÀ¥ÀÄà/¤Ã° §tÚzÀ ¨Á¯ï¥Á¬ÄAmï ¥É¤ß¤AzÀ ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤UÀ¢vÀ eÁUÀzÀ°è ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ±ÉæÃt (J,©,¹ EvÁå¢) ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ Cfð ¸ÀASÉå. gÉÆÃ¯ï £ÀA§gï ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß vÀÄA§¢zÀÝgÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ C¨sÀåyð DAiÉÄÌUÉ C£ÀºÀð£ÁUÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÉÄð£À ªÀiÁ»w/«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ.
 10. 10. 10 E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸ÀASÉå. gÉÆÃ¯ï £ÀA§gï EvÁå¢ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢vÀ eÁUÀzÀ°è vÀ¥ÀàzÉà ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉânÖ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. F) Cfð ¸ÀASÉå, gÉÆÃ¯ï £ÀA§gï ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ±ÉæÃt EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß M.JA.Dgï GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀzÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÀ°è CAvÀºÀ ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ii) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ CzsÀð UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è ºÁdjgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀjÃPÁë ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è Cfð ¸ÀASÉå, £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå, ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ±ÉæÃtÂ, ¸À», JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉânÖ£À ¨sÀwð/UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. iii) £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹zÀgÉ, CxÀªÁ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀgÉ CxÀªÁ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß 3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. iv) ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ°è ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÁUÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. v) J¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ PÁå®Ä̯ÉÃlgï EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâ¸À¯ÁVzÉ. vi) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ §UÉÎ DPÉëÃ¥ÀuÉ EzÀÝ°è, ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ©qÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä DAiÀiÁ ¥ÀjÃPÁë ¢£ÀªÉà ¸ÀA§A¢üvÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå. EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ °TvÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¸À°è¹ ¹éÃPÀÈw (Acknowledgement) ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ ©lÖ £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÉëÃ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆõÀ PÀAqÀÄ §AzÀ°è CzÀ£ÀÄß vÀPÀët ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ §UÉÎ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀgÉ CAvÀºÀ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. n¥ÀàtÂ:- ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁzÀ 28.07.2015 PÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. 10. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë : vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°è CºÀðUÉƼÀÄîªÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÁUÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀvÁæAQvÀ (Gazetted) C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ zÀÈrüÃPÀj¹zÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À eÉgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÉmïC£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀbÉÃjUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛªÉ : (J) zÀȶÖ: PÀ£ÀßqÀPÀ ¸À»vÀ CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀPÀ«®èzÉà PɼÀUÉ PÁt¹zÀ zÀeÉðAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. GvÀÛªÀÄ PÀ¤µÀÖ (i) zÀÆgÀzÀ zÀ馅 6/9 CxÀªÁ 6/9 6/9 6/12 (ii) ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ zÀ馅 0/6 0/8
 11. 11. 11 ¥Àæw PÀtÄÚ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉëÃvÀæ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀuÁðAzsÀvÉ, ªÉļÀîUÀtÄÚ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀtÂÚ£À CxÀªÁ gÉ¥ÉàAiÀÄ «PÀÈvÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀºÀðvÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (©) ±ÀæªÀt ±ÀQÛ: i) j£ÉßÃ¸ï ¥ÀjÃPÉë (Rinne’s Test) ii) ªÉ§âgï ¥ÀjÃPÉë (Weber’s Test) iii) ªÉnðUÉÆà ¥ÀjÃPÉë (Tests for Vertigo) ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è C£ÀºÀðvÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (¹) C¥ÀzsÀªÀĤ HvÀ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðvÉ (Varicose Veins) (r) ªÀiÁw£À°è CqÀZÀuÉ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðvÉ (Impediment in speech) (E) JzÉAiÀÄ PÀë-QgÀt (Chest X-Ray) ªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ. zÉÊ»PÀªÁV CºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. n¥Ààt : ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë, °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 11. eÁw «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : eÁw «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J) ¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀÀºÀ²¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄÆ£É-r ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ©) ¥ÀæªÀUÀð – 1 ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄÆ£É-E ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ¹) ¥ÀæªÀUÀð- 2J, 2©, 3J, 3© ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄÆ£É – J¥sï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ¸ÀÆZÀ£É : £ÀªÀÄÆ£É – J¥sï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 PÉÌ LzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. 12. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw: J) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀgÀUÀw 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ©) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀªÀÅ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CA¢£À PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1976gÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ, ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁV EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE:08:¸É£É¤:2001, ¢£ÁAPÀ 13.02.2001gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àj¨sÁ¶¹zÀAvÉ vÀgÀUÀw 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE/96/¸É£É¤/2005, ¢£ÁAPÀ 10.08.2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¸À» ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä ¸À» ªÀiÁr¹zÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ
 12. 12. 12 PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. (£ÀªÀÄÆ£É-1 (£Á£ï-QæÃ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ£É-2 EªÀÅUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ). r) CAvÉAiÉÄà UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð- 2J, 2©, 3J, 3© ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J, ¥ÀæªÀUÀð-3© ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Non-Creamy Layer ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è CªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÀÆ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. 13. AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀgÀÄ: AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. r¦JDgï:23:J¸ïDgïDgï:99, ¢£ÁAPÀ 23.11.2000 gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE:44: ¸É£É¤:2001, ¢£ÁAPÀ 27.07.2001gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 14. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ: PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1 £Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 15. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ : ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ / «AiÉÆÃd£É ºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ/ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 9(1) gÀ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ ºÀvÀgÁzÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ, ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÁV ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 16. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÆ̼À¥ÀqÀĪÀ (¸ÀܽÃAiÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÊ-PÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : 1) £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA§ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F PɼÀV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ: J) d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ ©) ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ
 13. 13. 13 ¹) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ r) «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ E) ¸ÀéUÁæªÀÄ (CxÀªÁ ¸ÀܼÀ) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, CxÀªÁ J¥sï) ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ CxÀªÁ f) F ªÉÄð£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ¸ÀAAiÉÆÃd£É 3) CfðzÁgÀ£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀAvÉ w½¸À¯ÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ºÉaÑ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G¥À «¨sÁUÀ¢üPÁjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CªÀgÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, C£ÀħAzsÀ-‘J’ AiÀÄ°ègÀĪÀAvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. M§â ªÀåQÛ CxÀªÁ CªÀ£À vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬ÄAiÀÄÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ f¯ÉèUÀ¼À°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ CxÀªÁ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÁÝUÀ, CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢ÃWÀðPÁ® ªÁ¹¹zÀÝgÉÆà CxÀªÁ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝgÉÆÃ, D f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀAzÉ- vÁ¬Ä E§âgÀÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ CxÀªÁ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀgÀAvÀÄ, ºÁ° EgÀĪÀ GzÉÆåÃVUÀ½UÁV ¸ÀéUÁæªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܼÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ªÉÄÃ¯É ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 4) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ:- J) d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) d£À£À¢AzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è, d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ CªÀ£À CºÀðvÉUÉ gÀÄdĪÁvÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) CfðzÁgÀ£À vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬Ä D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 01-01-2013QÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÀÄnÖzÀ PÁgÀt¢AzÁV, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, vÀAzÉ CxÀªÁ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ CfðzÁgÀ£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸À (Warsa) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀ d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3) ¸ÀܽAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ®Ä CUÀvÀå¥Àr¸À¯ÁzÀ d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß, d£À£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1969gÀ°è EgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ©) ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ¢AzÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è, F ªÀÄÄA¢£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:- (i) UÁæªÀÄ/vÀºÀ¹Ã¯ï/¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ, D ¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ gÉ«£ÀÆå E¯ÁSÉAiÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (ii) ªÁ¸À¸ÀܼÀªÀÅ MAzÀÄ ¤¢ðµÀ× UÁæªÀÄ/vÀºÀ¹Ã¯ï/¥ÀlÖtPÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƼÀîzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CAvÀºÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (iii) ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ DzÉñÀzÀ ¥ÁågÁ 6(J) CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAwzÀÝgÉ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÁ¸À¸ÀܼÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ Lr PÁqïð CxÀªÁ D ªÁ¸À¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃn, ¥ÀºÀt CxÀªÁ ¸Áé¢üãÀvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, £ÀUÀgÀ CxÀªÁ SÁvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ/ SÁvÁ
 14. 14. 14 GzÀÞøvÀ¨sÁUÀ/£ÀUÀgÀ ¸ÀªÉð zÁR¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À CUÀvÀå«gÀÄvÀÛzÉ. ¹) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ CºÀðvÉAiÀÄ §UÉÎ CxÀªÁ C£ÀåvÁ ¤zsÀðj¸ÀĪÀ°è, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ F ªÀÄÆA¢£À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. i) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄvÀÄÛ D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ii) CfðzÁgÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÉƧâgÀÄ, CAvÀºÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è 10 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝgÉ, CfðzÁgÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ- vÁ¬ÄAiÀÄgÀ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÁgÀ¸ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ, D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄvÀÄÛ D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁgÀªÁå¦Û ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹gÀĪÀ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ zÁR¯ÉAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. iii) ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV, PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ, ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤ÃrzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ zÁR¯ÉAiÀÄ GzÀÞøvÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå«zÀÝ°è, ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ. r) «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- 1) M§â ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ªÁºÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, «ªÁºÀ £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjAiÀÄÄ, PÀ£ÁðlPÀ «ªÁºÀUÀ¼À (£ÉÆÃAzÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQÃtð G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976 CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁ£ÀƤ£À°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃrzÀ «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀÅ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉèëÄUÉ gÀÄdĪÁvÀVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆa¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ¥ÀwAiÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E) ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:- 1) ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¸ÀéUÁæªÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܼÀªÀÅ D ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ EgÀĪÀ §UÉÎ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀÄÄPÀÛªÁV ¥ÀæªÀiÁtÂvÀªÁzÀ £ËPÀgÀ£À ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ GzÀÞøvÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄÄ CªÀgÀ C¢üªÁ¸ÀzÀ gÀÄdĪÁvÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAvÀºÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-‘r’ AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £ËPÀgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃqÀÄ«PÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¢UÀÞvÉ GAmÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3) vÀ£Àß ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ½®èzÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁV C£ÀåvÁ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ®Ä EaÒ¸ÀĪÀAvÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ MAzÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 4) FUÁUÀ¯Éà ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ËPÀgÀ£ÀÄ ¸ÉêÁ¤gÀvÀ £ËPÀgÀjUÉAzÀÄ (In-service Quota) ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÄÃ¯É (1)gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ°è, CzÀ£ÀÄß CªÀgÀ C¢üªÁ¸ÀzÀ gÀÄdĪÁvÁV ¥ÀjUÀt¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÁ° EgÀĪÀ GzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ «ÄøÀ¯Áw PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀÄÄ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 15. 15. 15 J¥sï) ªÁgÀ¸ÀÄ (Warsa) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ (gÉ«£ÀÆå E£ïì¥ÉPÀÖgï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ¸ÁPÀëöåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, vÁ®ÆèQ£À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgïgÀªÀgÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ vÀ¤SÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁPÀëöåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. f) ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:- ¹AzsÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀħAzsÀ-‘E’AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀÆZÀ£É:- 1) F ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. 2) CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 3) F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 4) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸À®Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢®è, DzÀgÉ F ªÉÄð£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß / zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ CAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015gÀ M¼ÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà ¹AzsÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀÝ°è PɼÀPÀAqÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5) ««zsÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è: D «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀæªÀUÀð PÉÆÃj Cfð ¸À°è¹, eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è CxÀªÁ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ E®è¢zÀÝ°è D ¥ÀæªÀUÀðªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ°è CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 17. ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸ÀPÀÆqÀzÀÄ. DzÀgÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 gÉƼÀUÉ ¹AzsÀĪÁVgÀĪÀAvÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J) «zÁåºÀðvÉAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ. ©) ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ) ¹) ¸ÀPÁðj E¯ÁSÉAiÀÄ°è/gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ/PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ/¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è/gÁdå CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÀÄåzÀ PÀA¥À¤UÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ EZÁÒ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ. r) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© «ÄøÀ¯Áw C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É r/E/J¥sï £À°è vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E) AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.
 16. 16. 16 J¥sï) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ / «AiÉÆÃd£É ºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è). f) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÉZï) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. L) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹lÄÖ PÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÉ) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀArPÉ 16 (2) gÀ°è w½¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ½AzÀ (16(3)) CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£É PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C£ÀħAzsÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. n¥Ààt : CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. PÉ) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À/ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. J¯ï) £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÀÝ°è vÀPÀëtzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ WÀlPÁ¢üPÁj gÀªÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. JA) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÉÆqÀ£É ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£À«AiÉÆA¢UÉ CfðAiÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. J£ï) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀļÀÄî/vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ºÁUÉà ¤Ãr vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ CzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. N) CfðzÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁV ©qÀÄUÀqÉ / RįÁ¸ÉAiÀiÁVzÀÝ°è £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 18. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà J¯Áè CAPÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¸À°è¸ÀĪÀ, ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ¸À°è¸À®àqÀĪÀ, C¥ÀÆtðªÁVgÀĪÀ, ¸À» ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀavÀæ E®èzÉ EgÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 17. 17. 17 J) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ vÀ¥ÀàzÉà ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÉ. ©) ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §UÉÎ CfðAiÀÄ°è£À ¤UÀ¢vÀ PÁ®A£ÀÄß vÀÄA§vÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ §UÉÎ ¤gÁPÉëÃ¥Àt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß (No Objection Certificate) ¸ÀA§A¢üvÀ E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArzÀÄÝ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¹) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ §zÀ®Ä MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, KPÉAzÀgÉ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è PÀAqÀħAzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV w½¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀÄ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåVAvÀ ºÉZÀÄÑ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤RgÀªÁV ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ºÉ¸Àj£À°è ¸À°è¹ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß CAn¹, ¸À»UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ PÀAqÀħAzÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ J¯Áè CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌÀj¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉà CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À jÃvÁå PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F «ZÁgÀzÀ°è £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. r) CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£Á ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀzÀj zÁR¯É / ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ, vÀ¦àzÀÝ°è CAvÀºÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹, ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀrAiÀÄ°è CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ°è ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CfðAiÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ CUÀvÀå«gÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸À°è¹, CªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. E) CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÉÌ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015PÉÌ ªÉÆzÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ(¦AiÀÄĹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À)AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. J¥sï) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝ°è CzÀPÉÌ C¨sÀåyðUÀ¼Éà dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CfðAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVªÉAiÉÄà JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ D £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆ® CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ EzÀÝ°è CxÀªÁ vÀ¥ÁàV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ°è CªÀgÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. f) MAzÀÄ ªÉÃ¼É CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÁ/§Azï ¢£ÀªÁV WÉÆö¸À®àlÖgÉ D ¢£ÁAPÀzÀ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ªÀAiÉÆëÄw ºÁUÀÆ PÀ¤µÀ× ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀjUÀt£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2015 ªÀiÁvÀæ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV vÀÄA§zÉà ¸ÀzÀj Cfð wgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ°è vÀvÀìA§AzsÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. L) Cfð vÀÄA§ÄªÀ «zsÁ£À ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è£À ªÀiÁ»w ¸ÀÆaAiÀÄ°è ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. eÉ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CfðUÀ¼À°è ¤ÃqÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸Àj EzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ CºÀðgÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ (Upload) ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ
 18. 18. 18 ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «zÁåºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢UÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÆtð ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ, ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀzÀ, C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À» E®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀavÀæ E®èzÉ EgÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉ) ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÁvÁÌ°PÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤ªÀÄä C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. J¯ï) ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀÄÄzÀæt zÉÆõÀªÁVzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß vÀPÀët PÉÆoÀrAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹zÀÝ°è CzÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. JA) GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÌöå¤AUï ªÀiÁr¹ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÄSÉãÀ CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀjÃPÉëUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ CzsÀð UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀjÃPÁë ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. J£ï) ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ MAzÀÄ CxÀªÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À°è ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ WÀlPÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À §UÉÎ K£ÁzÀgÀÆ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀ°è CzÀPÉÌ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ PÁ¯ÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«ÄwUÉ ¤Ãr CªÀjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAwªÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F CAwªÀÄ Qà GvÀÛgÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. N) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj ºÁUÀÆ CgÉ ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ UÉÆArgÀĪÀ £ËPÀgÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÀ®è. ¦) ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w CxÀªÁ £ÀPÀ° ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ £ËPÀj ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ/¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è, CzÉà ºÀAvÀzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ CªÀgÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀÆå) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹zÀ vÀPÀët vÁ£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ (Rules & Regulations) §zÀÞ£ÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. Dgï) PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977 ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¤AiÀĪÀÄPÉÌ DVgÀĪÀ wzÀÄÝ¥Àr ºÁUÀÆ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ 2009gÀ°è ¤¢ðµÀÖUÉƽ¹gÀĪÀAvÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÁw DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è «¥sÀ®gÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀð UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. J¸ï) zÀÄ£ÀðqÀvÉ : M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÀPÀ° ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzÀݯÁzÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ£ÉAzÀÄ
 19. 19. 19 CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è zÀĪÀðwð¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ, vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£ÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ºÁdgÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁa ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀgÉ ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄß G®èAX¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ, PÀAqÀħAzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀévÀB Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀ®èzÉ; £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ DAiÉÄÌUÉ SÁAiÀÄA DV r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. n) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¹¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĦ¹-2015 £ÉêÀÄPÁw ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¸ÀASÉå. 080-22943346 £ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀ× ¥Àr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. F ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¢£ÁAPÀ: 29.06.2015 jAzÀ ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ 8-00 jAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ §gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ (Frequenty Asked Questions - FAQ) GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß www.ksp.gov.in ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. qÉ¥ÀÆån E£ïì¥ÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï D¥sï ¥Éưøï, £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁj, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw, PÁ¯ïðl£ï ¨sÀªÀ£À, CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001. zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 22942261, 22207044
 20. 20. 20 (¥À.eÁ/¥À.¥ÀA PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É – r (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ /¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ................................................................. gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ * .............................. f¯ÉèAiÀÄ/ «¨sÁUÀzÀ ............................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ............... JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................................. EªÀgÀÄ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw / C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ eÁw / §ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ. * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950 * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951 (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA§¬Ä gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü ¤AiÀĪÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ). * ¸ÀA«zsÁ£À * ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀÀ, 1956 * C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1959. * ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1962 * ¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1964 * ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) DzÉñÀÀ, 1967 * ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw / §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988 * ¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 2. ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj* ....................................................................................................................... ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ£À* / CªÀ¼À* PÀÄlÄA§ªÀÅ .......................................................................................... gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ................................................ f¯Áè / «¨sÁUÀzÀ ............................ UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ) ¸À» ................................................... vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ................................................... ¸ÀܼÀ : ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ¢£ÁAPÀ : PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀ* C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀÆZÀ£É : E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ “¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÆ” JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1950gÀ 20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå. ©¹ 12028 / 2/ 76-J¸ï¹n-1 UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ) ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 13.02.74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ 5£Éà DUÀ¸ïÖ 1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉñÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉƧâgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è, MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.
 21. 21. 21 (¥ÀæªÀUÀð – 1PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É – E (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr) »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥Àæ.ªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ............................................................................................................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ / £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .......................................................................................................................... EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................................................................................................. EªÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À (¥ÀæªÀUÀð) ...................................................................... eÁwAiÀÄ .............................................. G¥À eÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : ............................ vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ (¥ÀæªÀUÀð – 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É – J¥sï (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr) »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©, 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ................................................................... gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................................. EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ......................................... EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ / vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ¸ÀASÉå. J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000, ¢£ÁAPÀ 30.03.2002gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ (Qæ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ; C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è 1£Éà zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ ; CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄzÀ°è vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è ; CxÀªÁ SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ, 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 11400-21600/- ¥ÁægÀA©PÀ ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ CxÀªÁ DvÀ£À/DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀĪÀÅ JgÀqÀÄ ®PÀë «ÄÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ; CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ£À/DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ DvÀ£À/DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10 AiÀÄĤmïVAvÀ ºÉaÑ£À PÀȶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 25 JPÀgÉUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÁèAmÉñÀ£ï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå. J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000, ¢£ÁAPÀ 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ................................... EªÀgÀÄ ........................................ eÁwUÉ .......................................... ¸ÉÃjzÀ G¥ÀeÁwAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå. J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000, ¢£ÁAPÀ 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ................................ (2J, 2©, 3J, 3©) ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : ............................ vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
 22. 22. 22 £ÀªÀÄÆ£É-1 d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É) EªÀjUÉ: vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ, ..................... vÁ®ÆèPÀÄ, ..................... f¯Éè. ªÀiÁ£ÀågÉ, ²æà / ²æêÀÄw ....................................................... JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß.............................. DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. 1. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ : 2. C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ UÁæªÀÄ : vÁ®ÆèPÀÄ : f¯Éè : 3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ : 4. C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ: (GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV) 5. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À : (¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ) 6. C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À : 7. C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ¥ËæqsÀ 8. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ : 1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt 2) d«Ää£À «ªÀgÀ 3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ 9. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉà ? 10. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉà ? 11. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉà ?
 23. 23. 23 ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w/«ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀܼÀ : vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ ¢£ÁAPÀ : (C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À») ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀÄvÁÛ F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁVgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀܼÀ : vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¸À» ¢£ÁAPÀ : (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) (ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À») ¸ÀܽÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸À» 1) (¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ) 2) ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ 1. ²æÃ/²æêÀÄw................................................................................ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æÃ/ ²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj................................. JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ .................................. f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ ............................. UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj .......................................................... EªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : ......................... vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ¸ÀÆZÀ£É-1: EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ “¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹” JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀ (Creamy Layer) zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

×