O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mga sinaunang kabihasnan sa asya

40.521 visualizações

Publicada em

Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya

Publicada em: Educação

Mga sinaunang kabihasnan sa asya

 1. 1. World’sOldest Man
 2. 2. Jiroemon Kimura Birthdate: April 19, 1897Age: 115 Country: Japan
 3. 3. New SevenWonders of Nature
 4. 4. 7. Table Mountain National Park (South Africa)
 5. 5. 6. Komodo Island (Indonesia)
 6. 6. 5. Amazon River and Rainforest (South America)
 7. 7. 4. Iguacu Falls (Argentina and Brazil)
 8. 8. 3. Halong Bay (Vietnam)
 9. 9. 2. Jeju Island (South Korea)
 10. 10. 1. P.P. Underground River (Philippines)
 11. 11. 1. P.P. Underground River (Philippines)
 12. 12. 1.“Lupain sa pagitan ng dalawang ilog”2 – 3. “Kambal na ilog”4. Katawagan sa mga pinunong kabihasnang Sumerian5. Mga templong itinayo alaysa kanilang mga diyos.
 13. 13. 6. Naging susi upangmatuklasan ang paraan ngpagsusulat ng mga Sumerian7. Paraan ng pagsusulat ngkabihasnang Sumerian8. Pinuno ng mga Akkadiansna sumakop sa Sumer.
 14. 14. 9. Opisyal na Diyos ng buongSumerian na itinanghal ngkabihasnang Babylonian10. Unang akdangPampanitikan ng mgaBabylonian.
 15. 15. 1. Lugar sa Iraq sa kasalukuyan kung saan pinaniniwalaang matatagpuan ang “Garden of Eden”2. Diyos ng tubig ng sinaunang kabihasnan ng Sumerian
 16. 16. 3. Diyos ng Hangin4. “Wedge Shaped Writing”5. Lipunang masnangingibabaw angkapangyarihan ng mgakalalakihan6. “Mountain of the Gods”
 17. 17. 7. Tagapagtala ng mgakaganapan sa mga sinaunangkabihasnan8. Unang nakatuklas ngmisteryo ukol sa paraan ngpagsusulat ng mga Sumer.9. “Mata sa mata, ngipin sangipin”
 18. 18. 10. Paraan ng pagbibilang sapamamagitan ng animnapuan.11. Unang sasakyang yari sabakal.12. Ang nakapagtatag ngpinakamalaking imperyongpangmilitar sa buong daigdig.
 19. 19. 13. Tagapagtatag ng kaharianng Assyria14. Pinakadakilang hari ngmga Assyrian.15. Nagpatayo ng kauna-unahang silid-aralan sa buongdaigdig.
 20. 20. Mga SinaunangKabihasnan sa Asya Kanlurang Asya
 21. 21. Kabihasnan oSibilisasyon?
 22. 22. Mesopotamia: “Lupain sa Pagitan ng mga Ilog”“Garden of Eden” – “Al – Kurna”
 23. 23. Fertile Crescent“Ang Kanlungan ng mga Sinaunang Kabihasnan” James Henry Breasted
 24. 24. Kabihasnang Sumerian •3500 B.C. •Patesi •Teokrasya •Polytheismo •Tatlong pangkat sa lipunan
 25. 25. Sumerian Religion - Polytheistic • Anthropomorphic Gods • An (Kalangitan) • Enlil (Hangin) Enki • Enki (Tubig) • Ninhursag (Lupa)
 26. 26. PAMAHALAAN LIPUNAN RELIHIYONNamamana Nahahati sa Polytheism tatlongNamumuno pangunahing Reincarnationsa hukbo pangkat ZigguratsKatuwang ng Malakingmga scribes papel ng kababaihan
 27. 27. Ang Ziggurat sa bahagi ng Ur.
 28. 28. Ang Ziggurat sa Ur “Mountain of the Gods”  Ziggurat na ipinatayo ni Haring Lugalzagessi
 29. 29. Mga Ambag ng Kabihasnang Sumerian
 30. 30. Cuneiform: “Wedge-Shaped” Writing •Unang nabuong sistema ng panulat. •Isang uri ng pictograph
 31. 31. Paraang Cuneiform
 32. 32. Paraang Cuneiform
 33. 33. Behistun Rock• Natuklasan ni Pietro del Valle• Behistun, Iran• Sir Henry Creswicke Rawlinson
 34. 34. Sumerian Scribes“Tablet House”
 35. 35. Pamana ng mga Sumerians• Cuneiform • Kalendaryong lunar• Gulong • Zodiac signs • Mapang yari sa• Cacao Luwad• Algebra at • Timbangan Sexagesimal system • Dike at irigasyon• Araro • Pag-oopera• Wheel-spun pottery • Paggamit ng hayop• Decimal system sa pag-aararo• Bilog – 360 degrees
 36. 36. Fertile CrescentImperyong Akkadian
 37. 37. Akkadian• 2,334 BC• Sinalakay ang Sumeria at ang buong Fertile Crescent• Haring Sargon I (“Kauna- unahang dakilang pinuno sa kasaysayan ng mga Semitic”)
 38. 38. Akkadian• Kabisera - Agade• Sentralisadong Pamahalaan• Enkheduana (Saserdotesa)• Naram-sin (“Hari ng Ika-apat na Bahagi ng Daigdig”)• Sinalakay ng mga Gutians
 39. 39. Fertile CrescentKabihasnang Babylonian
 40. 40. The Babylonian Empires
 41. 41. Babylonia• Sinalakay ni Hammurabi at nagtatag ng imperyo• Lahing Semetic Amorites• Opisyal na Diyos – Marduk• Kodigo ni Hammurabi• “Lex taliones”• Nasakop ng mga Kasittes at Hittites
 42. 42. Pamana ng Babylonia• Paghabi ng tela• Paggawa ng palayok at mga metal na kagamitan• Irigasyon• Sundried bricks• Water clock (clepsydra)• Sundial• Epic of Gilgamesh
 43. 43. Epiko ng Gilgamesh• Malupit na pinuno• Uruk• Enkidu• Paglalakbay at pakikipagsapalaran• Ishlar• Bull of Heaven• Utnapishtim• Great Flood• Plant of the internal youth• Sea serpent
 44. 44. Gilgamesh Epic Tablet: Flood Story
 45. 45. Sophisticated Metallurgy Skills at Ur
 46. 46. Babylonian Numbers
 47. 47. Fertile Crescent Hittites
 48. 48. Sibilisasyong Hittites
 49. 49. Hittites• Indo-Europeans• Asia Minor (Turkey)(2000 BC)• “Hatti” – “Mga taong nakatira sa lupain ng mga Hatti”• Hattushash• Unang nakatuklas ng bakal• Unang sasakyang yari sa bakal (Chariot)
 50. 50. Chariot
 51. 51. Hittites• Sinalakay ang Babylonia• 1600 BC• Pakikipagkasundo ni Haring Hattusilis III kay Haring Rameses II• Pinakaunang kasunduang naganap• Sinakop ni Haring Supiluliumas I sang Syria at Mitami, Egypt• “Syro-Hittites Civilizations”
 52. 52. Haring Hattusilis II
 53. 53. Mummy ni HaringRamese IIEstatwa ni HaringRameses II / Ramesesthe Great sa Abu Simbel
 54. 54. Fertile CrescentImperyong Assyrian
 55. 55. Assyrians• Nagpabagsak sa Babylonians• Sinakop ang buong Fertile Crescent• Itinatag ang Assur (Ashur) bilang lungsod-estado• “May pinakamalaking imperyong militar sa kasaysayan ng daigdig”• Humina at bumagsak dahil sa mga Persian, Chaldean at Medes
 56. 56. Mga Tanyag na Pinuno 1. Tiglath Peliser I (Tagapagtatag ng Kaharian at sumakop sa Babylonia)
 57. 57. Mga Tanyag na Pinuno 2. Ashurbanipal -Nagpalawak sa teritoryo ng Assyrian na may pinakaorganisadong hukbo
 58. 58. Mga Tanyag na Pinuno 3. Tiglath Peliser III -Desentralisasayon ng pamahalaan -Garison at pagbubuwis sa bayan -”Pyramid of Skulls” -Mercenaries -Pinakadakilang Hari
 59. 59. Mga Tanyag na Pinuno 4. Sargon II -Itinatag ang lungsod ng Nineveh bilang bagong kabisera -Sinira ang Babylon -Sinakop ang Judah
 60. 60. Mga Tanyag na Pinuno 5. Sennacherib -Pinapopular na pinuno -Naging bahagi ang Israel, Judah, Sidon at Tyre -Kuyunjik (Palace Without a Rival) -Sinunog ang Nineveh -”The Scourge of Nineveh”
 61. 61. Mga Tanyag na Pinuno 6. Ashurbanipal II -Nagtayo ng pinakaunang aklatan sa buong mundo
 62. 62. Mga Nalinang ng mga Assyrians• Pinaka-organisadong imperyo na naging modelo ng ibang mga imperyo sa mundo.• Malalawak na lansangan o highways• Epektibong sistema ng pamumuno• Unang aklatan• Winged bull
 63. 63. Fertile Crescent Phoenician
 64. 64. Ruins of the Temple of Jupiter in Lebanon
 65. 65. Phoenician• Tribong nomadiko• Napadpad sa Phoenicia (Israel)• “Traders in Purple”• Naging mangangalakal• Tyre (pangunahing lungsod)• “Seafaring City”• Sentro ng kalakalan – Cartage (Hilagang Aprika)• “Tindero o Misyonero ng Sibilisasyon”
 66. 66. Mga Nalinang ng mga Phoenician• Alpabeto na may 22 titik• Paggawa ng barko• Kaalaman sa kalakalan at komersyo• Tina na kulay lila na nagmula sa murex
 67. 67. Kabihasnang Hebrew
 68. 68. Hebrew• Nagmula kay “Eber” (ninuno ni Noah)• Nabuo sa Canaan (“Lupain ng Gatas at Pulot”• Canaan – Palestina (“Lupaing Pangako”)• Inalipin ni Rameses II• Moises• “Exodus” at “Diaspora”
 69. 69. Pagtawid saDagat Pula
 70. 70. Pagkakatatag ng Israel• Pamumuno ni Joshue• Pagkapanalo laban sa mga Philistine sa PalestinaMga Pinuno ng Kahariang Israel• Saul• David• Solomon
 71. 71. Saul• Anak ng tagapagmay-ari ng lupa na si Kish• Nagmula sa lahi ni Benjamin• Pinakaunang hari ng mga Hebreo
 72. 72. David• Anak ni Jesse (pastol sa Bethlehem)• Ninuno ni Hesus• Jerusalem (kapital)• Tinalo si Goliath
 73. 73. David• Nakipagkasundo kay Haring Hiram• Itinayo ang “Ark of the Covenant”
 74. 74. Solomon• Pinakamatalino, pinakamayaman, at pinakamagastos na hari• Temple of Jerusalem• “Golden Age”• “Pinakadakilang tagapagbatas ng kahariang Israel
 75. 75. • Ipinatayo ang “Temple ofSolomon Jerusalem” “Wailing Wall” • “Golden Age
 76. 76. Kontribusyon• Monotheismo• Patriarchal• Sistemang Legal• Judaism• Ten Commandments• Lumang Tipan at Bagong Tipan
 77. 77. Kabihasnang Chaldean
 78. 78. Chaldean• Neo-Babylonian• Nasakop ang Assyria at Fertile Crescent• Ginawang kabisera ang Babylon• “Ikalawang Imperyo ng mga Babylonian”
 79. 79. Chaldean• Nebuchadnezzar II• Pananakop sa mga lupain• Sinira ang Jerusalem (586 BC)• “Pinakadakilang Hari ng mga Chaldean”• Ipinatayo ang Hanging Gardens of Babylon• Para kay Amitis
 80. 80. Chaldean• Sa tabi ng Hanging Gardens of Babylon, natagpuan ang “Etemenanki”.• “Tore ni Babel”• “Stargazers of Babylon”• Humina ang imperyo at bumagsak sa pamumuno ni Haring Nabonidus
 81. 81. Imperyong Persian
 82. 82. Imperyong Persian• Timog na bahagi ng talamapas ng Iran• Cyrus the Great• Pinabagsak si Cyxares ng Imperyong Median• Imperyong Persiano
 83. 83. Imperyong Persian• Pinalawak ang nasasakupan• Itinatag ang Dinastiyang Achaemenid• Namatay dahil sa labanan (529 BC)
 84. 84. Mga Pinuno ng Imperyong Persia• Cambyses II (Anak ni Cyrus the Great na sumakop sa Ehipto)• Pinatay si Smerdis
 85. 85. Mga Pinuno ng Imperyong Persia• Darius the Great• Manugang lamang ni Cyrus• Sinakop ang Asia Minor• Greece• Peloponnesian War
 86. 86. Palasyo ni Darius the Great
 87. 87. Mga Nagawa ni Darius the Great• Organisadong pamahalaan na itinulad sa mga Assyrians• Maraming daan• Persepolis
 88. 88. Mga Nagawa ni Darius the Great• Satrapy” pinamumunuan ng isang “satrap”• “King’s Eye”• “Darics”• “Pony Express”• Zoroastrianismo (Paniniwala kay Ahura Mazda)
 89. 89. Ahura Mazda

×