ejercicios de concreto pretensado

39 visualizações

Publicada em

ejercicios de concreto pretensado

Publicada em: Engenharia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ejercicios de concreto pretensado

 1. 1. 'uu ¡gs- 1,491 M» un~vewn~v° SAIU Líaüo HAníríu @Einsiw ? qc-Liu Oacíkãe Esc: ML Sec 7 S. Cb/ 'ICQELD ? Cê ltwâgbo ? AH Ámnnmf/ n. C-Z'. ¡5932043 dh") AS. @ouçam N 24 : Lau ! IU/ V /
 2. 2. 30o KLE/ .me a LL/ Nj 30o @fax #Elali 25% ll. Í** ¡ooo ! ALL/ ab a LL/ Pvl¡ ; ooo : au/ pc x M1243¡ 33,223. Ii Riff* E (7 _Q/ Áculo di Hombntv _Uulh ? o Dt', _Dlgtñu . - mduwti 24k Mama* Azwzo L5 8 m 4 OOQEH g Con GNV Ppunmvk o z *i* p1J¡s_ ui . , 'P 3 P IS ? aka 8 do De ? TÍÉ-'qlqlç 'Fui-ZLÍÚO TÉS: qlqou' FT¡ _- 33°¡ ? ea ; úzso
 3. 3. D; É; g( S! S2.: Ho + + 51-'- H°J'IÍ(S_(. J_HL 'Fra -Zm 0 RW *os ÀsumÊcmL; &u; Sul/ c ; Aug 3]¡ gk/ guçyggítf 94293559,! ? ÇnJ-onccs ou, 100m5 : JJ . .'29 >: -L$0 L%t z w317- HO: L l 8 à 03/. ? Íhoaw) Hex. 09-0000 ul 8 52: @OQ 51: ; Slchgq 3 4/2 “I/ Zfa '(0,810 If-Lqoo) j En Lan cç-_s Sa: 1384,21/ pu/ j3 4 n24, 3*/ 92,173 (No cumf/ f) Cpm. ; lx; V131; Yh) ÔJPÍPL. 66- Ãühnnhll EÀ 1?. - !2 - L, .- 30 _ "Pvwzso LL/ pie
 4. 4. C01 011)¡ ("IR Con Los Nor-WS UAB” [$13,14 ? Ja > 1524/42 ? $133 (OK) Qataulo DJ Jdom 'De 'Foca Tac¡ 1 391-? ? (391% (' M003) Tec: : -/0105 LÉ/ Pulj* C glad» c): P? PÍI ÂC, . -FCCÍ V( : U2 $308» IOÍMY R: 363380 En onccá 353380 'É 33!¡ :5 (bon lplolbâ bÇXuMv-«CLCID @uma de h' CXCE-Wkcnrímc( dada ? ,8¡)ulj É: F4( -ÉFCÇÍ uâl_ azéqÍ-Ç IOIWSH_ gq? , ; z ' 353730 a= @ea M¡ = *(9013 Du (a #mcwq ebñlILcfLnwaÁ/ o LA Ftbanu); _E50 35% hmcxáug 4,13m K 5X
 5. 5. 2. m: u). L m: ;Dou 1›t__i, m voou” 8 t7_ _LL_. _- mohawk CCÚISQ O _M r uh) CDJ L '~ W): 300 x (zhÀL rn: Q0000 KLB/ fan; 8 fio. " (u. IJ Tu OU. U* , ni “"'°' '* a¡ > M: «ag / eoo C0 Cú ud» OL' ku” A; u. . 1o A; 'Emo ? A3 Dc9Y3ÀkndxJ k : ~== *3"'¡“ . A ' 1 + . AQQ_O_OQ_-1_CAQ~QQJ/ * t _íoo 'm5 ¡goo , 3g, ,« _; ULI, <›I¡LA 300 + , qq/ qq f- O¡L)O T g *L7 ? QL Eur. cALNWADx Ur/ “v “í (PLMI 6,¡ omCc. -' ' Kxso , J/l pdf) ou ¡MVLW U1( CULD (.41 hluy-; LLMLO f** CDL-VS¡ Ulhutü rocgnm m* AR
 6. 6. J , / (!; 13kt›“ ÕK ")›' Lu ~ p, 'Ru Mr- q , ::N~_: ”_Í1ñ N_ _ 1 ~~› z aa- › . . _f/ 'l 0,50 _/ /" l x _ _ , FL - ' **% “"^"a1íi“*”“* *L a . n L r (Z. (Tt .7 f? _â_ _ J¡ v H
 7. 7. QQRQMÀN Mo/ ?Lamtu usuxko 'A (Máwá @mwlk 5;: gia -IIWJ +zml z mzgmo +mrí+mi 7:45 -Êrci 40o c PH: 90o. (39a-0,90'(°I9oo)) Hlcãzaomn 39° '0I30(°I9oo) Pa» 9¡ SnLm/ UJS ? v6 HFgHo+HdçHi 4/003_ _ HLWW» (1800 . L raaolmçn M4492 8m [la/ mí Caí (322 VJ. UÍ-ÚVVL. ) [Vl anuut, 4°, 'Íl800oLé/ p,ls; w(aoxnz)l wgêgamá¡ w: 8 /27600 9"» 93 LÁ/ »Wj 56 ddr s, .F u ; Qu M u *wav P** g / JÇLV L '1' . t: a *u mu_ , Ãalgyx d( “um »qawc a u* ñ a 1.5,( #L maul” ú ° 3-' 0 l + H cv L1 A Sx à¡
 8. 8. C90(- QNJW dl p¡ ond/ Lil) JW) C112¡ ça f! UQÀ* (IL [C Hey'. WÊLL U): HLÍÍÍSÊ* “Í” Lu: ¡q<¡: )'5z. “WH” “nêl- UM” HM); 331504/ LL/ FJ¡ T9 anula/ M ou mm HM: 351509. 1,9 P13* G/ IJSQUBLÉ/ Pvl? @QNQ (a MNMMR P" CMM Pvimawwü w¡ 2°“(" 245-” IU: Zouou _L- ólllrmg . L yr/ ¡NWO "' / -i “f ; za í ' T 4/00 L¡ o u
 9. 9. 01009" * , VIH/ r "" *MTM* : a , _ J (L0) , 7Í / S-/ §›77q¡r'¡3 Lypdj 55, *LV I »UC _w¡ y . - u¡ ! M UF] hmm . q gq¡

×