O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hướng dẫn sử dụng xe Toyota Vios & Yaris - Toyota247.com/ToyotaTanCang

8.829 visualizações

Publicada em

http://Toyota247.com/ToyotaTanCang - Hotline: 0909.016.946
---
Hướng dẫn sử dụng xe Vios, hướng dẫn sử dụng xe Yaris, xe Vios, xe Yaris, giá xe vios, giá xe yaris, toyota tan cang, toyota tân cảng

Publicada em: Indústria automotiva
 • Entre para ver os comentários

Hướng dẫn sử dụng xe Toyota Vios & Yaris - Toyota247.com/ToyotaTanCang

 1. 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE TOYOTA VIOS & YARIS 2011
 2. 2. NỘI DUNG 1. Giới thiệu Toyota Việt Nam & Đại lý 2. Sử dụng và chăm sóc xe 3. Thực hành trên xe
 3. 3. 1.Giới thiệu CCôônngg ttyy ôô ttôô TTooyyoottaa VViiệệtt NNaamm Miền Bắc 9 Đại lý 1 Chi nhánh Miền Trung 2 Đại lý 1 Chi nhánh Miền Nam 12 Đại lý 3 Chi nhánh Phúc Thắng, Phúc Yên,Vĩnh Phúc Sept 5,1995 Oct 1996 Trụ sở: Thành lập: Hoạt động:
 4. 4. GIÔÙI THIEÄU VEÀ CTY XE HÔI HIROSHIMA TOYOTA Chuû tòch HÑQT FUJII KAZUHIRO Teân coâng ty : COÂNG TY COÅ PHAÀN XE HÔI HIROSHIMA TOYOTA Thaønh laäp : Ngaøy 17 thaùng 08 naêm 1936 Ñaïi bieåu : Chuû tòch hoäi ñoàng Quaûn trò FUJII KAZUHIRO Voán phaùp ñònh : 80,970,000 Yeân. Truï sôû chính : 2-24 Hirosekitamachi Nakaku Hiroshimashi Hiroshimaken Nhaät Baûn. Soá löôïng ñaïi lyù : Trong tænh Hiroshima khoaûng 23 ñaïi lyù. Toång soá nhaân vieân : 520 ngöôøi.  
 5. 5. KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY THTC - HT Têeân coâng ty : :TOYOTA HIROSHIMA TAN CANG- HT (THTC-HT) Thaønh laäp : 12.04.2004 Đại biểu : Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò - FUJII KAZUHIRO Đại biểu : Toång giaùm ñoác : TOSHIRO YOSHIDA   : Phoù toång giaùm ñoác: NGUYEÃN THÒ NGOÏC THAÛO : Giaùm ñoác maketing: AKIHIRO SATO    Hình thức đầu tư : Công ty HIROSHIMA TOYOTA TRADING ( xuất 100% vốn) Vốn điều lệ : 3.000.000 USD Địa chỉ : 220Bis Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Tổng số nhaân vieân : 109 người. Tổng Giám đốc TOSHIRO YOSHIDA THÀNH TÍCH NĂM 2010 Thành tích TB tháng SLg xe mới bán ra 1548 chiếc 129 chiếc SLg xe vào dịch vụ 32603 chiếc 2717 chiếc
 6. 6. THTC – HT KINH DOANH 08 KIEÅU XE SAU COROLLA ALTIS 1.8G VAØ 2.0V) HIACE COMMUTER LAND CRUISER LC200 FORTUNER HILUX INNOVA G VAØ V, GSR CAMRY 2.4G & 3.5Q VIOS YARIS
 7. 7. 2. Sö dông & ch¨m sãc xe Môc ®Ých cña khãa HDSD xe Chúng tôi giúp khách hàng tự chăm sóc và sử dụng xe tốt nhất !
 8. 8. 2. Sö dông & ch¨m sãc xe 22..11 MỘT SỐ HỆ THỐNG TRÊN XE 22..22 22..33 22..44 22..55 LÁI XE AN TOÀN BẢO DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC XE CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HÀNH THIẾT BỊ AN TOÀN BỔ XUNG
 9. 9. 2.1 Mét sè hÖ thèng trªn xe * B¶ng ®ång hå T¸pl« (VĐiồonsg) h ồ tốc độ động cơ (vòng/phút) Đồng hồ tốc độ xe (km/h) Đèn chỉ báo vị trí tay số Màn hình hiển thị đa thông tin Các đèn cảnh báo
 10. 10. 2.1 Mét sè hÖ thèng trªn xe * B¶ng ®ång hå T¸pl« & Vô-lăng lái (Yaris) Bảng đồng hồ Thiết kế đẹp mắt, người lái dễ dàng quan sát các thông số vận hành của xe Tay lái bọc da, 3 chấu Điều chỉnh gật gù Tích hợp nút điều khiển hệ thống âm thanh
 11. 11. 2.1 Mét sè hÖ thèng trªn xe * C¸c ®Ìn b¸o t×nh tr¹ng xe & nh¾c nhë b¶o d­ìng MÀU ĐỎ B¸o ®éng t×nh tr¹ng nguy hiÓm, cÇn dõng xe vμ kiÓm tra ngay lËp tøc hoÆc liªn hÖ víi ®¹i lý Toyota MÀU VÀNG Cảnh báo, cần kiểm tra hay sửa chữa càng sớm càng tốt. CÁC MÀU KHÁC Đèn chỉ thị tình trạng hoạt động bình thường của xe.
 12. 12. 2.1 Mét sè hÖ thèng trªn xe Mét sè ®Ìn chØ b¸o cÇn chó ý: * Trạng thái bình thường: Khi xe đang chạy, tất cả các đèn màu đỏ và màu vàng đều tắt. Đèn báo hệ thống ABS Đèn báo hệ thống phanh Đèn báo áp suất dầu động cơ thấp Đèn báo cửa mở Đèn báo hệ thống nạp Đèn báo mức nhiên liệu thấp Đèn báo hư hỏng động cơ Đèn báo túi khí SRS Đèn báo thắt đai an toàn ghế lái Đèn báo thắt đai an toàn ghế phụ (Khi có hành khách) * Nếu một trong các đèn này không tắt sau khi nổ máy hoặc bật sáng khi đang lái xe, hãy liên hệ với đại lý Toyota để kiểm tra ngay lập tức. * Riêng đèn báo phanh tay sẽ tắt khi nhả phanh tay.
 13. 13. 2.1 Mét sè hÖ thèng trªn xe * Hép sè th­êng (Vios E,C): Chú ý: • Không được dùng số khác số 1 khi xe khởi hành xe. • Chắc chắn xe đã dừng hoàn toàn trước khi chuyển sang số lùi. • Không nhấc vòng chuyển số lùi khi không chuyển cần số sang số lùi.
 14. 14. 2.1 Mét sè hÖ thèng trªn xe * Hép sè tù ®éng (Vios G) : SHIFT LOCK P: Đỗ xe, khởi động động cơ và rút số chìa khóa điện R: Số lùi N: Số trung gian (sử dụng khi đỗ xe chờ đèn đỏ) D: Vị trí lái xe bình thường 3, 2, L: Vị trí phanh động cơ, tăng tốc (khi cần moment lớn) Chú ý: 1. Khi chuyển cần số ra khỏi vị trí P, cần phải đạp phanh và khóa điện ở vị trí ON. 2. Khi xoay khóa điện từ vị trí ACC sang LOCK, cần số phải ở vị trí P.
 15. 15. 2.1 Mét sè hÖ thèng trªn xe * Hép sè tù ®éng (Yaris) : SHIFT LOCK P: Đỗ xe, khởi động động cơ và rút số chìa khóa điện R: Số lùi N: Số trung gian (sử dụng khi đỗ xe chờ đèn đỏ) D: Vị trí lái xe bình thường 3, 2, L: Vị trí phanh động cơ, tăng tốc (khi cần moment lớn) Chú ý: 1. Khi chuyển cần số ra khỏi vị trí P, cần phải đạp phanh và khóa điện ở vị trí ON. 2. Khi xoay khóa điện từ vị trí ACC sang LOCK, cần số phải ở vị trí P.
 16. 16. 2.1 Mét sè hÖ thèng trªn xe * Hép sè tù ®éng (Vios G & Chú Yaris) ý (tiếp): : Vios 1. Nếu không chuyển được cần số ra khỏi vị trí P dù đã đạp phanh: Tắt khóa điện OFF, kéo phanh đỗ -> Ấn nút SHIFT LOCK và di chuyển cần số đến vị trí N -> Đạp bàn đạp phanh, khởi động động cơ 2. Không được chuyển được cần số về vị trí P hay R khi xe đang chạy. SHIFT LOCK Yaris 3. Không được kéo xe với các bánh xe trước tiếp đất vì sẽ gây hư hỏng nghiêm trọng cho hộp số tự động
 17. 17. Hình dạng đặc biệt Bị bong nhãn 2.1 Mét sè hÖ thèng trªn xe * §Çu ®Üa/ CD Chất lượng thấp Đĩa trong suốt Chỉ sử dụng các loại đĩa có chất lượng cao!
 18. 18. L¸i xe tiÕt kiÖm nhiªn liÖu  Gi÷ lèp ®óng ¸p suÊt  Kh«ng chë xe qu¸ nÆng  Tr¸nh ch¹y kh«ng t¶i lμm Êm qu¸ l©u T¨ng tèc dÇn vμ ®Òu, tr¸nh lμm ®éng c¬ bÞ rå lªn  Duy tr× tèc ®é võa ph¶i, tr¸nh liªn lôc t¨ng vμ gi¶m tèc ®é  Tr¸nh phanh hoÆc dõng kh«ng cÇn thiÕt  Kh«ng ®Ó ch©n lªn bμn ®¹p ly hîp hay bμn ®¹p phanh  Gi÷ cho xe lu«n ®­îc ®iÒu chØnh vμ trong t×nh tr¹ng
 19. 19. 2.2 L¸i xe an toμn A) Thêi kú ch¹y rμ B) KiÓm tra an toμn C) §iÒu kiÖn/Sù cè ®Æc biÖt
 20. 20. 2.2 L¸i xe an toμn A- Thêi kú ch¹y rμ  §Ó tr¸nh l·ng phÝ vμ kÐo dμi tuæi thä cña xe, trong 1000 km ®Çu tiªn: - Tr¸nh më hÕt ga khi khëi hμnh và l¸i xe - Tr¸nh phanh gÊp trong 300 km ®Çu - Kh«ng ch¹y xe chËm víi hép sè th­êng ë tay sè cao. - Kh«ng ch¹y xe l©u ë mét tèc ®é, dï nhanh hay chËm. - Kh«ng kÐo r¬ moãc trong thêi gian 800 Km ®Çu tiªn - Tr¸nh rå m¸y ®éng c¬
 21. 21. B- KiÓm tra an toμn 2.2 L¸i xe an toμn Bên ngoài xe: Các loại đèn, lốp, ốc lốp, sự rò rỉ chất lỏng Bên trong xe: dụng cụ sửa chữa đơn giản, đai an toàn, bảng táp lô, hệ thống điều khiển, phanh Trong khoang động cơ: • Các loại dầu: dầu máy, phanh, dầu trợ lực lái • Các loại nước: nước làm mát, rửa kính • Ắc quy, cáp ắc qui • Cầu chì, dây điện •Đường ống nhiên liệu Sau khi khởi động : Các loại đèn cảnh báo trên bảng taplo.
 22. 22. C- §iÒu kiÖn/Sù cè ®Æc biÖt 2.2 L¸i xe an toμn 1. §­êng ngËp n­íc s©u Kh«ng nªn l¸ i xe qua ®­êng ngËp n­íc s©u ! Tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng:  §i sè thÊp vμ ®Òu ga  NÕu xe bÞ chÕt m¸y hoÆc xe ®ç ë chç n­íc s©u, b¹n KH¤NG khëi ®éng m¸y trë l¹i.  Sau khi v­ît qua ®­êng ngËp n­íc, h·y lμm kh« phanh b»ng c¸ch nhÊn nhÑ lªn bμn ®¹p phanh (rμ phanh)
 23. 23. C- §iÒu kiÖn/Sù cè ®Æc biÖt 2.2 L¸i xe an toμn 1. §­êng ngËp n­íc s©u Khởi động động cơ bị chết máy do ngập nước có thể gây nên các hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ ! Thủng thân máy Gãy thanh truyền Dầu động cơ bị biến chất
 24. 24. C- §iÒu kiÖn/Sù cè ®Æc biÖt 2.2 L¸i xe an toμn 2. §Ò phßng ho¶ ho¹n. Cháy xe do giẻ mắc vào ống xả/ khoang động cơ Cháy xe do đỗ xe trên đường nhiều rơm
 25. 25. 2.2 L¸i xe an toμn 3. Xe kh«ng khëi ®éng ®­îc C- §iÒu kiÖn/Sù cè ®Æc biÖt * §éng c¬ kh«ng quay hoÆc quay rÊt chËm Tr­íc tiªn h·y kiÓm tra ¾c qui, cã thÓ ¾c qui hÕt ®iÖn (®Ìn pha s¸ng yÕu) hoÆc c¸c cùc ¾c qui bÞ láng. NÕu ¾c qui hÕt ®iÖn Khëi ®éng b»ng c¸ch nèi ®iÖn (tr 190 NÕu ¾c qui HDSD) tèt Liªn hÖ víi ®¹i lý Toyota * §éng c¬ quay b×nh th­êng Cã thÓ ®éng c¬ bÞ sÆc x¨ng hoÆc cã trôc trÆc trong hÖ thèng m· hãa ®éng c¬ -> tham kh¶o trang 188 (HDSD)
 26. 26. C- §iÒu 2.2 L¸i xe an toμn kiÖn/Sù cè ®Æc biÖt 4. Xuèng dèc dμi hay dèc ®øng  Gi¶m tèc ®é vμ chuyÓn vÒ sè thÊp (hép sè th­êng) hay 3,2,L (hép sè tù ®éng)  Kh«ng ®­îc t¾t ®éng c¬ v× trî lùc tay l¸i vμ bé trî lùc phanh sÏ kh«ng ho¹t ®éng khi ®éng c¬ kh«ng næ 5. Xe b¹n bÞ sa lÇy: Kh«ng vï ga vμ tr¸nh lμm quay b¸nh xe t¹i chç  NÕu xe vÉn kÑt sau vμi lÇn v­ît, h·y nhê kÐo
 27. 27. C- §iÒu 2.2 L¸i xe an toμn kiÖn/Sù cè ®Æc biÖt * C¸ch thøc kÐo xe an toμn: KÐo tõ phÝa tr­íc KÐo tõ phÝa sau Dïng xe t¶i
 28. 28. C- §iÒu 2.2 L¸i xe an toμn kiÖn/Sù cè ®Æc biÖt 6- Lèp x× h¬i Tõ tõ gi¶m tèc ®é, thËn träng ®¸nh xe ra khái ®­êng vμo n¬i an toμn T¾t m¸y vμ bËt ®Ìn b¸o khÈn cÊp KÐo phanh tay vμ chuyÓn sè vÒ sè “P” (hép sè tù ®éng) hoÆc sè lïi (hép sè th­êng) KÝch xe vμ thay b¸nh dù phßng (h­íng dÉn ë phÇn thùc hμnh)
 29. 29. C- §iÒu 2.2 L¸i xe an toμn kiÖn/Sù cè ®Æc biÖt 7. V× sù an toμn cña trÎ em  Kh«ng ®Ó em bÐ ë trong xe mét m×nh, ngay c¶ thêi gian ng¾n Kh«ng ®Ó trÎ em thß ®Çu hoÆc tay ra ngoμi khi xe ch¹y  Kh«ng ®Ó trÎ em ch¬i ®ïa víi cöa xe, kÝnh ®iÖn hay cöa trêi
 30. 30. 2.3 B¶o d­ìng, ch¨m sãc xe Ðể đảm bảo xe ở trong tình trạng tốt nhất, điều tối quan trọng là xe phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo "Hướng dẫn sử dụng".
 31. 31. 2.3 B¶o d­ìng, ch¨m sãc xe A - B¶o d­ìng ®Þnh kú B - Tù b¶o d­ìng
 32. 32. 2.3 B¶o d­ìng, ch¨m sãc xe A. B¶o d­ìng ®Þnh kú Sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o d­ìng ®Þnh kú: L¸i xe an toμn/tin cËy  TiÕt kiÖm nhiªn liÖu.  KÐo dμi tuæi thä cña xe.  §¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hμnh.  ChÊp hμnh c¸c quy ®Þnh cña nhμ n­íc.
 33. 33. A. B¶o d­ìng ®Þnh 1. kBú¶o d­ìng theo lÞch b¶o d­ìng ®Þnh kú LÞch b¶o d­ìng ®Þnh kú ®­îc x¸c ®Þnh bëi qu·ng ®­êng xe ®· ®i ®­îc hoÆc thêi gian xe ®· ho¹t ®éng Chi phÝ thay thÕ c¸c phô tïng nμy thuéc tr¸ch nhiÖm chñ xe !
 34. 34. A. B¶o d­ìng ®Þnh kú 2. B¶o d­ìng khi cã dÊu hiÖu c¶nh b¸o Xe b¹n cÇn ®­îc kiÓm tra/b¶o d­ìng khi cã c¸c hiÖn t­îng sau  Động cơ chạy không ổn định (bỏ máy).  Công suất máy giảm rõ rệt.  Tiếng ồn lạ phát ra từ động cơ.  Có dầu, nhớt chảy ra từ động cơ.  Tiếng ồn bất thường phát ra từ hệ thống xả.  Lốp xe có tiếng rít mạnh khi rẽ, mòn không đều.  Xe bị lệch khi lái thẳng.  Phanh không hiệu quả, xe bị lệch khi phanh.  Nhiệt độ nước làm mát cao hơn bình thường.
 35. 35. A. B¶o d­ìng ®Þnh kú Bé b¸o mßn m¸ phanh (phanh ®Üa): 2. B¶o d­ìng khi cã dÊu hiÖu c¶nh b¸o SÏ ph¸t ra tiÕng kªu c¶nh b¸o khi c¸c m¸ phanh ®Üa bÞ mßn ®Õn giíi h¹n cÇn ph¶i thay thÕ. H·y mang xe ®Õn §¹i lý Toyota gÇn nhÊt ®Ó kiÓm tra vμ thay thÕ m¸ phanh !
 36. 36. A. B¶o d­ìng ®Þnh kú NÕu xe b¹n ph¶i ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn ®­êng 3. B¶o d­ìng theo lÞch b¶o d­ìng bæ xung x¸ hoÆc ®iÒu kiÖn l¸i xe ®Æc biÖt, h·y tham kh¶o lÞch b¶o d­ìng bæĐ isềuu nkigệ n! đường xá Điều kiện lái xe 1. Hoạt động trên đường gồ ghề, lầy lội 1. Sử dụng làm xe cắm trại hoặc chở hàng trên nóc xe 2. Hoạt động trên đường nhiều bụi bẩn 2. Xe liên tục di chuyển những quãng đường ngắn hơn 8km và nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ C 3. Hoạt động trên đường có muối 3. Xe chạy không tải nhiều hoặc lái xe ở tốc độ thấp với quãng đường dài 4. Thường xuyên lái xe với tốc độ cao (>80% tốc độ tối đa) trong hơn 2 giờ
 37. 37. A. B¶o d­ìng ®Þnh kú B¶o d­ìng xe ë ®©u ?? H·y ®­a xe tíi §¹i lý Toyota v×:  Kü thuËt viªn ®­îc ®μo t¹o kü cμng vμ cËp nhËt  §Çy ®ñ thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dïng cho xe Toyota  §é tin cËy cao vμ kinh tÕ.
 38. 38. B. Tù b¶o d­ìng Nhiều hạng mục bảo dưỡng có thể dễ dàng tự làm lấy nếu bạn có chút khả năng kỹ thuật và một ít dụng cụ sửa chữa ô tô cơ bản. 1. Chèng ¨n mßn vμ ch¨m sãc h×nh thøc xe 2. Khoang ®éng c¬ 3. Lèp xe
 39. 39. B. Tù b¶o d­ìng 1. Chèng ¨n mßn vμ ch¨m sãc h×nh thøc xe :  Röa xe th­êng xuyªn b»ng n­íc m¸y  KiÓm tra t×nh tr¹ng líp s¬n cña xe vμ v¸ch èp  Gi÷ xe ë n¬i tho¸ng cã m¸i che
 40. 40. 2. Khoang ®éng c¬: 2.1 DÇu ®éng c¬ ( §éng c¬ ®· t¾t vμ ®ang ë nhiÖt ®é vËn hμnh) Que thăm dầu 1. Để xe ở nơi bằng phẳng, tắt động cơ đợi vài phút để dầu hồi về đáy động cơ. 2. Kéo que thăm dầu ra và lau sạch bằng giẻ lau sạch. 3. Nhúng lại que thăm dầu vào hết cỡ. 4. Kéo que thăm dầu ra và nhìn mức dầu.
 41. 41. 2. Khoang ®éng c¬: Kiểm tra mức nước làm mát: 2.2 N­íc lμm m¸ t ( Khi ®éng c¬ nguéi) Bình chứa nước làm mát Không mở nắp két nước khi động cơ còn nóng Møc cao §ñ Møc thÊp Thªm n­íc lμm m¸t Nếu mức nước làm mát hạ xuống trong một thời gian ngắn sau khi bổ sung thì có thể bị rò rỉ trong hệ thống.
 42. 42. 2. Khoang ®éng c¬: 2.3 Acquy KiÓm tra xem c¸c cäc nèi cã bÞ mßn, láng tiÕp xóc, cã c¸c vÕt r¹n hay ®ai kÑp chÆt ¾c qui cã láng kh«ng. Các cọc nối Đai kẹp Nút đậy
 43. 43. 2. Khoang ®éng c¬: 2.3Acquy KiÓm tra dung dÞch ¾c qui Vạch cao Vạch thấp Møc dung dÞch ®iÖn ph©n ph¶i n»m gi÷a v¹ch cao vμ v¹ch thÊp. KiÓm tra c¶ 6 ng¨n, nÕu møc dung dÞch ë d­íi v¹ch thÊp, th× ®æ thªm n­íc cÊt vμo.
 44. 44. 2. Khoang ®éng c¬: 2.3Acquy  Khi sö dông nh÷ng thiÕt bÞ tiªu tèn nhiÒu ®iÖn nh­: Qu¹t giã ®iÒu hßa, HÖ thèng ©m thanh…h·y ®Ó cho ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i  NÕu kh«ng sö dông xe trong kho¶ng thêi gian dμi, h·y th¸o c¸p ©m cña ¾c quy ®Ó tr¸nh phãng ®iÖn.  Th­êng xuyªn kiÓm tra møc dung dÞch ¾c quy, tr¸nh ®Ó c¹n kiÖt
 45. 45. KiÓm tra ¸p suÊt lèp 3. Lèp xe Áp Cỡ lốp suất lốp (Kgf/cm2) Lốp trước Lốp sau 175/65R14 82T 2.3 2.1 185/60R15 84H 2.2 2.1  ¸p suÊt cao: lμm lèp cøng, dÔ bÞ háng ®èi víi ®­êng xÊu, mßn kh«ng ®Òu ë gi÷a v©n lèp. Tuæi thä lèp cßn 80%  ¸p suÊt thÊp: lμm cho lèp biÕn d¹ng, t¨ng nhiÖt, c¹nh v©lèp sÏ mßn kh«ng ®Òu. Tuæi thä cßn 40%.
 46. 46. §¶o lèp  §Ó kÐo dμi tuæi thä lèp,nªn ®¶o lèp sau mçi 10 000 km. 3. Lèp xe  Sau khi ®¶o lèp, ®iÒu chØnh ¸p suÊt tõng lèp theo h­íng dÉn cña nhμ s¶n xuÊt tuú theo vÞ trÝ míi cña lèp Ghi chó: kiÓm tra ¸p suÊt lèp lóc lèp ®ang m¸ t (®i ch­a qu¸ 1,5 Km) ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c.
 47. 47. 3. Lèp xe  H·y thay lèp khi v¹ch b¸o mßn lèp xuÊt hiÖn. VÞ trÝ cña v¹ch b¸o mßn ®­îc chØ ra bëi ký hiÖu “TWI” hay “ “ ®óc trªn mÆt bªn cña lèp KiÓm tra vμ thay lèp xe  Khi ®é dμy tal«ng mßn ®i chØ cßn 1,6 mm hoÆc thÊp h¬n th× v¹ch b¸o mßn sÏ xuÊt hiÖn.
 48. 48. 2.4 C¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi B¶o hμ nThhêi gian b¶o hμnh: Trong vßng 36 th¸ng hoÆc 100,000 km tïy thuéc ®iÒu kiÖn nμo tíi tr­íc. Nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt: • Ac-qui: 12 th¸ng hoÆc 20,000 km tïy ®iÒu kiÖn nμo tíi tr­íc • Lèp xe, ®μi/®Çu ®Üa CD: ®­îc b¶o hμnh theo chÕ ®é riªng cña nhμ s¶n xuÊt lèp, ®μi/®Çu CD Ghi chó : Tham kh¶o môc “Nh÷ng g× kh«ng ®­îc b¶o hμnh” trong Sæ B¶o Hμnh ®Ó biÕt thªm chi tiÕt
 49. 49. 2.4 C¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi B¶o h μMnéth sè l­u ý kh¸c: Những trường hợp không được bảo hành: • Những chi tiết hao mòn tự nhiên: Lốp, má phanh, dây đai…. • Những vật biến chất theo thời gian: Các loại dầu, nước…. • Các chi tiết trên xe đều có mã số riêng quản lý riêng theo số khung. Nếu tráo đổi bị phát hiện và không được chấp nhận Bảo hành. • Khi xe lắp thêm các phụ kiện làm ảnh hưởng đến các hệ thống liên quan. Nếu xảy ra hư hỏng sẽ không được hưởng chế độ bảo hành. • Chi tiết Bảo hành phải còn nguyên trạng, chưa có dấu hiệu tháo lắp hay sửa chữa.
 50. 50. Nãi KH¤NG víi phô tïng gi¶ Tại sao không nên sử dụng phụ tùng giả ? * Phụ tùng giả có chất lượng thấp sẽ gây ra những hư hỏng khác làm chi phí sửa chữa lớn. * Trong một số trường hợp, phụ tùng giả gây mất an toàn cho người sử dụng Phô tïng chÝnh hiÖu chØ ®­îc b¸n t¹i c¸c §¹i lý/ TDVUQ trªn toμn quèc !
 51. 51. Phụ tùng chính hiệu: Nhận biết phụ tùng giả PHỤ TÙNG CHÍNH HIỆU * BAO BÌ: PHỤ TÙNG GIẢ Lỗi in ấn Theo tiêu chuẩn Toyota
 52. 52. Nhà cung cấp Sử dụng cho xe toyoya Sản xuất tại nhật bản Phụ tùng chính hiệu: * SẢN PHẨM: Nhận biết phụ tùng giả PHỤ TÙNG GIẢ PHỤ TÙNG CHÍNH HIỆU
 53. 53. 2.5 ThiÕt bÞ an toμn bæ sung A- D©y an toμn B- Tói khÝ C- Phanh ABS
 54. 54. A- D©y an toμn * Lμm giaûm chuyÓn ®éng vÒ phÝa tr­íc cho ng­êi ngåi trong xe khi cã va ch¹m. • D©y an toμn cã c¬ cÇu tù h·m khi bÞ kÐo ra ®ét ngét. • C¬ cÊu sÏ kh«ng bÞ khãa khi chuyÓn ®éng nhÑ nhμng. L¸ i xe vμ hμnh kh¸ch trong xe phaûi lu«n ®eo ®óng daây an toμn theo quy ®Þnh ! 2.4 ThiÕt bÞ an toμn bæ sung
 55. 55. 2.4 ThiÕt bÞ an toμn bæ sung B- Tói khÝ • Lμ thiÕt bÞ an toμn bæ trî cho d©y an toμn. • Đ­îc thiÕt kÕ chØ ®Ó ho¹t ®éng khi cÇn thiÕt nhÊt . • Tr­êng hîp cã va ch¹m rÊt m¹nh tõ phÝa tr­íc kho¶ng 30 ®é so víi t©m xe. Tói khÝ kh«ng ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng trong mäi tr­êng hîp!
 56. 56. 2.4 ThiÕt bÞ an toμn bæ sung C- ABS ( HÖ thèng chèng bã cøng phanh) * ABS ngaên ngõa phanh bÞ bã cøng, gióp æn ®Þnh h­íng chuyÓn ®éng cña xe vμ ®aûm baûo l¸i ®­îc xe khi phanh gÊp. Phanh Vật cản Vật cản Có ABS Không có ABS • Löu yù: ABS khoâng loaïi boû ñöôïc nguy hieåm cuûa tai naïn. Vì vaäy haõy laøm chuû
 57. 57. C- ABS ( HÖ thèng chèng bã cøng phanh) Söû duïng Phanh ABS ñuùng caùch: • Ñaïp maïnh vaø giöõ chaët pedan heát möùc keát hôïp vôùi ñaùnh laùi • (Coù theå thaáy rung ñoäng ôû chaân phanh do ABS ñang hoaït ñoäng) • Khoâng nhoài phanh hoaëc thaû baøn ñaïp phanh

×