Panduan Latihan Tokoh (Tamadun)

Kakram Gc
Kakram GcGuru cemerlang DG 54
1
                 TOKOH TINGKATAN 4 dan 5


                  NAMA __________________
Riwayat Hidup :       Sifat Peribadi : (umum)         Keistimewaan: ( bukti /
-Nama sebenar _______    - Kuat beribadat            peristiwa)
-Dilahir pada ________    - Mentaati ibubapa           - kewarakan
 Di _______________     - Menghormati guru           - ketegasan menegakkan
-Berketurunan _______/    - Gigih berusaha             hokum
 bapanya ___________     - Berani menegakkan           - kegigihan menuntut ilmu
-Meninggal dunia pada      kebenaran              - kehebatan berhujjah
__________          - Tekun dan rajin            - keunggulan peribadi
 usia _______ di ______   - Sabar menghadapi dugaan Pendidikan :        Sumbangan : ( jasa)       Kesan Sumbangan :
 - Pendidikan awal      - Karya /penulisan:       - Karya dijadikan sumber rujukan
 Guru _____________     Akademik ____________       di IPT dalam dan luar negara.
 Ilmu _____________     Agama ______________      - Karya diterjemahkan ke dalam
 - Pendidikan lanjutan :   - Perkhidmatan           Bahasa asing
 Guru _____________     Pensyarah ___________      - Idea dan pemikiran diteruskan
 Ilmu Akademik _________   ___________________        oleh generasi berikutnya
 Ilmu Agama ___________  - Idea dan pemikiran
 Tempat belajar_________
2
                           TOKOH TINGKATAN 4
            TOKOH HADIS
                            IMAM MALEK R.A


Riwayat Hidup :          Sifat Peribadi :                 Keistimewaan: ( bukti / peristiwa)
-Nama: Malek b Anas b       -   Sejak kecil menghormati          -  Mengahafaz Al-Quran dan hadis
Malek b’ Amir Al-Harith      ibubapa,orang dewasa dan guru          ketika masih kecil
-Dilahir pada 93 hijrah/713    - Hormati Rasulullah saw; Tidak pernah      - ketegasan menegakkan hukum
masehi Di Madinah            menunggang kuda di Madinah         pernah dirotan oleh khalifah kerana fatwanya
-Berketurunan: bapanya                               bertentangan dengan khalifah
                    kerana hormat jasad Rasulullah
Malek b Amir ulama tabiin        S.A.W                   - tegas, berpegang pada prinsip
terkemuka, moyangnya       -   Banyak menerima hadiah            murid. Mencari guru tanpa mengira
‘Amar sahabat dan                                   jawatan.
                 daripada khalifah Al-Mahdi dan
berperang bersama                                 Bukti hormati hadis: membersihkan diri ,
                 Harun Al-Rashid tetapi dibahagi
Rasulullah kecuali dalam
                 kepada orang miskin walaupun           pakai serban, memakai bau-bauan &
perang Badar.
                 beliau sendiri miskin.              ghaharu, bersuci sebelum menjawab
-Pengajar Hadis di Masjid
                 - Memberi bantuan kewangan dan          persoalan hadis
Nabawi                                       -Bukti tegas;
                 pengangkutan kepada ramai murid.
Pendidikan :           Antaranya Imam Shafie rh             i.Menentang pendapat Gabenor
                 - Banyak beribadat dan warak           Madinah yg bertentangan dgnnya
-Sejak kecil           - Tidak suka mencela orang lain         ii. sanggup dipukul dgn cemeti krn
mendampingi ulama’                                 pertahan Islam[isteri dialak secara paksa tak
dan berguru lebih kurang   Sumbangan : ( jasa)
                                          gugur talak]
900 org terdiri glg      i.Bidang ilmu;
Tabiien dan Tabi’                                 iii.Berani tegur Abu Jaafar yg tinggi
                   Agama -Kitab Al-Muwattak[yg         suara semasa bermuzakarah
Tabiien di Madinah
-Guru pertama; Imam Abd        disepakati/panduan ilmu           iv.Menolak utk jadi kitab al-Muwattak
                   dan hukum agama] & Al-Mukhtasar al-Kabir
Rahman b Hamzah            Rujukan utama selepas al-Quran dan hadis     Kesan Sumbangan :
diMadinah
Ilmu Hadis : Ibn Shihab az-      Ahli Ijtihad terkemuka kerana kebolehan      -Al-Muwattak menjadi rujukan
                   tafsir al-Quran dan hadis
Zahiri,                Menghafaz 100,000 hadis dan menapis        ulama’ hingga sekarang
al-Ra’yii:Rabiah Abd         5,000 betul hadis sahih              -Pengasas mazhab Maliki yang
               ii. Menggariskan kaedah menentukan hukum         tersebar di Maghribi, Tunisia,Libya
Rahman
Ilmu Hadis dan ilmu al-    -Al-Quran & Assunnah -Ijmak Ulama - Qias - Masalih    dan Mesir.
Ra’yii                                         Diiktiraf tokoh terkemuka hadis dan fekah
               Mursalah
Penyampai ilmu fekah dan                                hingga sekarang
3
                     IMAM ABU HANIFAH R.A      TOKOH FEKAH
                                    Keistimewaan: ( bukti / peristiwa)
Riwayat Hidup :        Sifat Peribadi :
                                    -Pintar mengeluarkan hukum
-Nama: Nu’man bin Thabit    -Kuat beribadat dan ingatan kuat     -pengetahuan medalam dalam Al-Quran
                -Qanaah dan tidak tamak
-Dilahir pada 80 hijrah/699                       dan Hadis
                - tidak terpengaruh dengan        -Kaya dengan ilmu tetapi merendah diri
masehi             pangkat dan kebesaran          -banyak beribadat, amanah dan tidak
 Di Kufah,Iraq        -pemurah,ikhlas dan rajin        cintakan dunia
-Berketurunan Parsi      memberi nasihat.             -bangun setiap malam untuk solat sunat dan
- Bapanya seorang       -berilmu, bercita-cita tinggi,
peniaga kain.         berani, cerdik dan tidak sombong     membaca AL-Quran sebelum subuh
-Bidang Ilmu: Fekah      Bukti hormati Rasulullah S.A.W:     -teliti terhadap hadis dan terima hadis
,tauhid,Ulum al-Quran,     menolak tawaran Qadi di Kufah,      yang sahaih dan kuat sanadnya.
Ulum Hadis           Qadi di Baghdad krn tidak mahu      Ujian yang dihadapinya[tegas]; dipenjara
-Meninggal dunia dipenjara   bekerjasama dengan khalifah       - dan disebat 100 sebatan
                yang menyeleweng dengan         -kerana menolak jawatan jurutulis rasmi
pada bulan Rejab 150H
                ajaran Islamiah.             kerajaan Umayyah
bersamaan 767M sewaktu
                Sumbangan : ( jasa)           -Menolak jawatan hakim di Baghdad
usia 70 tahun di Baghdad,
Iraq              i. Agama:Kitab Al-Faraid & Al-     Bukti kesungguhan tuntut ilmu;
Pendidikan :          Fiqhal-Akhbar              -Tuntut ilmu sejak kecil
                ii.Sumbangan dlm tamaddun Islam/usaha  -Pelajari pelbagai ilmu terutama ilmu
i.Pendidikan awal dgn ulamak                      undang-undang
at-Tabiien           mengukuhkan ilmu fiq dan hadis;     -Bersungguh tuntut ilmu & sebarkannya
ii.Imu Fekah:Guru Imam       - kitabnya disusun mengikut bab   Keistimewaan kitab karangannya;
 Hammad bin b Abi Sulaiman    & fasal yang tertentu dengan
 selama 18 tahun                            Kesan Sumbangan :
                  lengkap
Pendidikan lanjutan :       -mengutamakan hadis sahih       i.memperbaharukan hukum perundangan islam
iii,Bersama beberapa ulama terdiri berdasarkan kaedah tertentu ikut   melalui rujukan Uruf dan Qias.
                  martabat hadis            ii.pendapat beliau terutama dalam
dari sahabat nabi seperti imam
                  -hadis paling sahih yang       masalah fiqah menjadi ikutan muridnya sehingga
Malik b Anas, Abdullah d Abi    diriwayatkan dari Nafi, Ibnu     lahirnya mazhab Hanafi.
Aufi, Abdullah b Hassan, Zaid Umar dan Az-Zuhri
b Ali, Abdullah b Harith dan    -menyusun kitab al-Faraid &      iii.Pengasas Mazhab Hanafi yang
Mu’qal b Yasar r.a         alakbar dgn lengkap          berkembang luas ke Iraq, Mesir, Syria,
Pernah jadi guru; -umur 17 tahun -Tidak suka bertaqlid dan        Lubnan,Turki dan Bosnia.
                                     iv.Murid beliau menyebarkan ilmu aliran sprt
Guru yg baik menurut ulama’ gunakan akal bagi tentukan
az-zuhri & rabi’ah         hukum dari dalil yg kuat       Ibnu Haman melalui kitabnya; Fathu al-Qadir
Muridnya:Penduduk Mekah dan Sebab penumpuan dalm fiqh;
4
                              IMAM AHMAD       TOKOH HADIS
                              HANBAL R.A

 Riwayat Hidup :            Sifat Peribadi :                Keistimewaan: ( bukti / peristiwa)
 -Nama: Ahmad b Muhammad b       -kurang makan dan kuat beribadat,       -Digelar Al-Hakim kerana
 Hanbal                 mengerjakan 300 rakaat [selepas        menghafaz 700000 hadis serta
 -Dilahir pada 164 hijrah/780      sakit 150 rakaat shj] solat sunat       ber pengetahun yang mendalam
                    setiap hari. Setiap hari baca 1/7 a-      dalam ilmu hadis.
 masehi Di Baghdad,Iraq                                -Dianggap mujaddid iaitu
 -Bapanya meninggal dunia        Quran dan khatam Al-Quran setiap
                    7 hari.                    pembaharu hukum perundangan
 semasa beliau kecil. Ibunya Safiah                          Islam.
                    - Tabah ;pernah dipenjarakan kerana
 bt Abd Malek sangat terkenal dalam                          -Ilmuan yang menegakkan
                    menolak pandangan khalifah           hukum Sunnah.
 kabilah Amar              bahawa Al-Quran itu baharu           Imam Shafie:”Aku tidak tinggalkan
 -beliau mengambil upah menjual kain  -tidak takut dengan celaan dan dibenci orang  seorg yg lebih baik, alim, lebih
 dan membawa barang di jalanan kerana  -kuat ingatan,menghafaz banyak         tahu hukum selain Imam Ahmad
                                             Kesan Sumbangan :
 miskin.                hadis-hadis Rasulullah S.A.W.
Pendidikan :              -Sangat pendiam, kemas, sukakan kebersihan,    -Pengasas Mazhab Hambali yang
- Murid Imam Syafie r.h, Sufyan b    suka berfikir dan tegas menentang         berkembang luas ke Iraq,
 Uyainah, Yahya b Said al-Qittan    kemungkaran.                   Mesir, Syria dan Najd.
 dan guru Imam Bukhari         -Mementingkan kebersihan dan           -Mazhab ini diperbaharui oleh
-Terkenal dalam ilmu fekah dan ilmu   kekemasan jasa)
                    Sumbangan : (                   penyokong mazhab yg dkenali
hadis.                 i. Agama -Kitab Al-Musnad[40,000 buah       sebagai Mujaddid seperti Ibnu
                                             Taiyimah dan Ibnu Qayyum
 -mengembara ke beberapa            hadis
                                             - Pd kurun 12H mazhab ini
 buah negara untuk menuntut              - Al-Tarikh
 ilmu seperti ke                  - tafsir Al-Quran           berkembang pesat apabila
 Kufah,Basrah,Syam dan                 - al-Solat            Muhammad Abdul Wahah
 Yaman.                ii. Penyelidikan dalam bidang           menyebarkannya di Tanah
-menghafaz AL-Quran dan         hadis berjaya melindungi             Arab, Palestin, syria dan Iraq
 mempelajari Bahasa Arab.                                Cara beliau mengisbatkan hukum;
Sangat suka menuntut ilmu.       berlakunya pemalsuan hadis.
                    iii.Murid beliau;                 -tidak menggunakan hadis
-  Membawa kertas dan pen
  kemana-mana.            -Abu Bakar Hanai                 dhaif
                    -Abu Qasim al-Khafi                -Berhati-hati memilih hadis yg
-  Bijak ilmu Fiqh dan ilmu hadis
                    -Shamsudin Qudamah                berhubungkait masalh halal
  tetapi lebih cenderung dlm
                    v.Pengasas mazhab Hanbali dan mengajar      dan haram
  hadis
5
                    IMAM AL-GHAZALI        FEKAH & USUL FEKAH

Riwayat Hidup :               Sifat Peribadi :            Keistimewaan: ( bukti / peristiwa)
-Nama: Abu Hamad Muhammad b         -kuat daya ingatan, menguasai
Muhammad b Ahmad al-Ghazali al-Thusi     pelbagai displin ilmu termasuk     -digelar HUJJATUL ISLAM
-Dilahir pada 450 hijrah/1058 masehi Di   ilmu mantik, fizik dan metafizik.
Ghazallah,Tus,Parsi.                                kerana kepetahan,kecekapan,
                       -berusaha tidak terlibat dalam     kemasyhuran dan
Gelarannya: Al-Ghazali sempena tempat
                       perkara syubahat            kekuatannya membela agama
kelahirannya, Ghazalah. Dan ayahnya     -tekun menuntut ilmu dan bijak     Islam.
bekerja sebagai pemintal bulu kambing;    berhujjah.               - menjadi penasihat agung Perdana
al-Ghazal                  -benci kepura-puraan,kemegahan,    Menteri Nizam Muluk.
Al-Hamad : kerana anaknya Hamad       kepalsuan dan sifat mazmumah.     -pelopor golongan sufi, karya
Hujjahtul Islam:kecekapan ,kemahsyuran    -berpegang jasa)            beliau menjadi rujukan umat
                       Sumbangan : ( teguh pada
dan kekuatan membela agama                             islam sehingga sekarang
                       Ilmu:                 Kesan Sumbangan :
Islam/ingatan yg kuat dan bijak berhujjah
Fakih: ketokohan dalam bidang fiqh, Usul   Penasihat agung Perdana        -Hasil karya beliau
                       Menteri Nizam al-Mulk         diterjemahkan dlm bahasa
Fiqh dan siasah al-Syariyah
                       -Tenaga pengajar kanan Universiti   asing oleh pengkaji barat
-Ayahnya sukakan ilmu agama dan sering
                       Nizamiah Baghdad dan Nisabur
mendampingi ulama sufi. Ayahnya
                                          Kata-kata hikmatnya
meninggal ketika imam Al-Ghazali masih    -Mendokong fahaman Ahli
Pendidikan :
                       Sunnah wa al-Jamaah/Mazhab       -Semua orang akan binasa
-Berguru dengan sahabat bapanya merupakan  al-Aya’irah              kecuali orang berilmu
ahli Tasauf di Tus.             -Pelopor golongan sufi         -Semua orang berilmu akan
-Ilmu membaca, menulis, menghafaz Al-    -Hasilkan pelbagai karya dalam     binasa kecuali orang yang
 Quran,                   pelbagai ilmu seperti falsafah,    berilmu, beramal dan ikhlas
Nahu, Bahasa Arab dan Fekah.         tasauf, mantik, akhlak,        -Ilmu tanpa amal adalah sesat
Pendidikan lanjutan:             kenegaraan dan sahsiah.        -Beramal tanpa ilmu sia-sia
-Melanjutkan pelajaran dari Tus ke Jurjan  Antara -Kitab Ihya Ulumuddin      Kehidupan yh utama dan
dan kemudian di Naisabur                - Al-Munqizu min al-Dhola  kebahagiaan ialah
-Berguru dengan Abu al-Maali dan Dhiauddin                     Makrifatullah, beribadat dan
                           - Thafutul Falsafah      cinta kepadaNYA. Itu adalah
al-Juwaini dalam ilmu Fekah, Ilmu kalam       - Al-Wajiz           matlamat yg besar
dan falsafah.
-mendalami ilmu usul mengikut aliran al-   - Pensyarah di Universiti
                          Nizamiah
 Asya’irah.                 - Naib Canselor di Universiti
6
                  IMAM BUKHARI R.A.       TOKOH HADIS

                                      Keistimewaan: ( bukti / peristiwa)
Riwayat Hidup :           Sifat Peribadi :
-Nama: Abu Abdullah         -Tekun menuntut ilmu; menghafaz    Bukti kegigihan beliau mengumpul hadis;
Muhammad b Ismail b Ibrahim     al-Quran sejak kecil dan mula     --Menulis hadis ketika usia 18 tahun
b al-Mughirah            menulis ilmu ketika berumur 18    -Kuat beribadat dan rajin menghafaz
-Dilahir pada 13 Syawal 194     tahun. Bermusafir ke Mekah      -Menjauhi makanam haram dan
hijrah/810 masehi Di Bukhara.    dan Madinah pada usia 16       syubhah
- Bapanya meninggal ketika      tahun kerana menuntut ilmu.      -Sanggup mengembara jauh kerana
dalam kandungan. kedua        Daya ingatan kuat: menghafaz     ilmu
ibubapanya sangat soleh.       600000 hadis Rasulullah        -Sentiasa memohon pertolongan dan
-ketika kecil dijangkiti penyakit  S.A.W                 petunjuk Allah
mata menyebabkannya buta;      -menghafaz 100000 hadis        Sumbangan dalam bidang ilmu;
                   Sumbangan ( jasa)           Kesan Sumbangan :
sembuh berkat doa ibunya.      sohih dan:200000 hadis yang      Menyusun kitab Sahih Bukhari yg jadi rujukan
-ilmuan terkenal dalam bidang    tidak sohih
                   -Hasilkan kitab unggul dalam     -Sohih Bukhari ; himpunan hadis-hadis
hadis.                ilmu hadis iaitu sohih Bukhari yang  sebagai rujukan selepas al-Quran.
Meninggal dunia pada 256H                         -Dikumpul selama 16 tahun, menapis,
                   mendapat pengiktirafan seluruh    menyelidikan dan menyusun hadis.
 bersamaan 810M sewaktu       dunia.                Terdapat 600,00 hadis sahih.
 berusia 62 tahun di Parsi.     -kitab Sohih Bukhari dibukukan    - Semua hadis yang terdapat dalam
 Gelaran Amir Mukmin            dengan             Sohih Bukhari adalah hadis yang kuat
 dikalangan ahli Hadis seperti    sangat berhati-hati memeriksa
Pendidikan :                                dan boleh dijadikan hujjah.
                      semua              -karyanya digunakan di seluruh dunia
- Pendidikan baik daripada      perawi hadis.             -seorang mujtahid yang mengijtihad
 ibunya sendiri.           -sebelum memasukkan hadis       hukum yang dapat diterima seluruh
- Menghafaz Al-Quran sebelum        dalam              umat Islam.
 umurnya 11 tahun          kitabnya, beliau solat memohon    Syarat hadis sahih imam bukhari
- membetulkan kesilapan          taufik
 gurunya mengajar hadis ketika    daripada ALLAH SWT.
                                       Perawi Dhabit[ingatan dan akal yg
 berumur 11 tahun.                              kuat]
                   -tidak ikut pengaruh mana-
Pendidikan lanjutan:            mana mazhab
                                       Perawi Thiqah[boleh dipercayai]
                   -Antara kitab-kitab lain yang      Bersambung sanad hadis terus
-Berguru dengan lebih 1000                          kepada Rasulullah SAW tampa
 ulama dan perawi-perawi hadis       dihasilkan
                    -Tarikh al Kabir   -Kitab     terputus
-Pada umur 16 tahun beliau                          Perawi org Islam
 menghafaz kitab Mubarak dan        Hibbah
                    -Tarikh al Soghir   -Kitab    Pengaruh kitab Sohih Bukhari;
 Waqi’
7
                      IMAM SHAFIE R.A.    TOKOH FEKAH dan HADIS

Riwayat Hidup :              Sifat Peribadi :
                                         Keistimewaan: ( bukti / peristiwa)
-Nama: Muhammadb Idris b al-Abbas b    -Tekun menuntut ilmu,
                                         -diiktiraf menjadi guru Sheikh di
Usman Syafi’ b Sahib b Abd Yazud b     menghafaz Al-Quran sejak
                                         Masjidil Haram dan boleh
Hashim b A.Mutalib             berumur 9 tahun dan
                                         memberi fatwa.
-Dilahir pada 150 hijrah/767 masehi di   menghafaz kitab Muwattak
                                         -Bapa usul Fiqh kerana orang
Palestin.                 karangan Imam Malek pada
                                         pertama sekali menulis buku
-Berketurunan Quraisy.           umur 10 tahun
                                         tentang ususl Fiqh
                      -Hormat guru dan memelihara
- Ayah dan ibunya berasal dari Mekah.                       Bukti kesungguhan dlm ilmu;
Beliau dilahirkan pada hari kematian    adab ketiba menuntut ilmu,
                                         -Hafaz alQuran umur 9 tahun
Abu Hanifa.                 tidak menghalakan kaki ke
                                         Hafaz kitab Muawatta’ usia 10
-bapanya meninggal ketika masih dalam    rumah gurunya ketika tidur.
                                         tahun
                      Gigih menuntut ilmu &kuat
kandungan.                                    Mengembara dimerata tempat
                      daya ingatan jasa)
                       Sumbangan : (
-digelar al-Syafie sempena nama                          utk tuntut ilmu
Pendidikan :                -Sederhana, mengambil 100dinar
                       i.Menghasilkan beberapa kitab;   Kutip kertas terbuang utk
datuknya Syafie b Saib.            Fekah: Al-Ulm, -Usul Fekah: Al-   Kesan Sumbangan :
-Mula belajar Al-Quran ketika berumur 5                      mencatat, bilik sempit. Hafaz
-ilmuan mempelopori kaedah          Risalah dan Hadis:Al-Musnad
 tahun dan hafaz keseluruhan pada                        semua catatan, bilek luas,
                                         - Pengasas Mazhab Shafie yang
 umur 9 tahun.                ii.Mengasaskan kaedah        selesa dan kemas
                                         berkembang ke
Pendidikan lanjutan:             menentukan hukum bersumber     Brunei,Malaysia, Indonesia dan
                       al-Quran dan hadis         Thailand.
-di Mekah berguru hadis dengan Sufyan     -Melarang perbuataan bidaah     -Penggunaan Mazhab Shafie
 b Uyainah dan ahli hadis terkemuka         dan             ketara di Malaysia dimana fatwa
 Said b Salam al-Qadah, Daud b Abd      penggunaan akal mutlak dlm     hukum syarak mestilah
 Rahman al-’Ator,Muslim b Khalid al-     menetapkan hukum.          berdasarkan pandangan
 Zanjali, Abdul Mujid b Abd Aziz       -Pengasas Mazhab Shafie hinga    muktabar dalam Mazhab Shafie
 manakala ilmu Al-Quran daripada       di Mesir, Yaman dan Asia      sekiranya tidak bertentanga
 Qistinitin.                 Tenggara.              dengan kemaslahatan Awam.
-di Madinah beliau belajar daripada ulama
                    - Peng Mazhab Syafie mazhab dinamik;   Keistimewaan al-Umm;
 hadis Imam Malek d Anas rh, Abdullah     -sifat beliau yg bijak berdebat  -bincang perkara teliti,
 b Nafi al-Soni, Ibrahim b Abi Yahya b     -memiliki daya ingatan yg     kemukakan pendapat
 Samii dan Muhammad b Said b Fadil.     tinggi               mazhabSyafie yg
 -mengembara ke Iraq,Palestin, Yaman      -Mahir dlm hukum hakam      lengkap,suusnan bahasa yg
 bagi menuntut ilmu dan mengajar kitab     Larangan beliau; gunakan akal   jelas danmudah difahami ry=jadi
8
1 de 8

Recomendados

Imam shafie por
Imam shafieImam shafie
Imam shafieZaim Nur
3.2K visualizações12 slides
Biografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambali por
Biografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambaliBiografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambali
Biografi dan pemikiran imam syafi'i dan imam hambaliAbdul Fauzan
3.2K visualizações20 slides
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I por
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'IKEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'I
KEPEMIMPINAN IMAM SYAFI'IBiyah Djauhar
4.3K visualizações14 slides
imam syafie por
imam syafieimam syafie
imam syafieMH BS
882 visualizações3 slides
Biografi imam syafi`i por
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`iMuhammad Idris
512 visualizações6 slides
Nota Tokoh Pendidikan Islam (Tingkatan 4 & 5) por
Nota Tokoh Pendidikan Islam (Tingkatan 4 & 5)Nota Tokoh Pendidikan Islam (Tingkatan 4 & 5)
Nota Tokoh Pendidikan Islam (Tingkatan 4 & 5)LittleBieb12
104.6K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tokoh Imam Empat Mazhab : Imam Malik por
Tokoh Imam Empat Mazhab : Imam MalikTokoh Imam Empat Mazhab : Imam Malik
Tokoh Imam Empat Mazhab : Imam Malikkkqsmkta
12.7K visualizações12 slides
Imam Syafie dan Imam Hanbali por
Imam Syafie dan Imam HanbaliImam Syafie dan Imam Hanbali
Imam Syafie dan Imam HanbaliNATASHYA AYUNIE
3.5K visualizações23 slides
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4) por
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)Sayyidatun Nisa
2.3K visualizações11 slides
Imam Syafie por
Imam SyafieImam Syafie
Imam SyafieRozita Razak
19.1K visualizações16 slides
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah por
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahQhaiyum Shah
62.9K visualizações10 slides
Imamahmad 160323200552 por
Imamahmad 160323200552Imamahmad 160323200552
Imamahmad 160323200552iffah_najwa46
236 visualizações6 slides

Mais procurados(20)

Tokoh Imam Empat Mazhab : Imam Malik por kkqsmkta
Tokoh Imam Empat Mazhab : Imam MalikTokoh Imam Empat Mazhab : Imam Malik
Tokoh Imam Empat Mazhab : Imam Malik
kkqsmkta12.7K visualizações
Imam Syafie dan Imam Hanbali por NATASHYA AYUNIE
Imam Syafie dan Imam HanbaliImam Syafie dan Imam Hanbali
Imam Syafie dan Imam Hanbali
NATASHYA AYUNIE3.5K visualizações
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4) por Sayyidatun Nisa
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)
Imam Ahmad Hambali (al-quran&sunnah tingkatan 4)
Sayyidatun Nisa2.3K visualizações
Imam Syafie por Rozita Razak
Imam SyafieImam Syafie
Imam Syafie
Rozita Razak19.1K visualizações
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah por Qhaiyum Shah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Qhaiyum Shah62.9K visualizações
Imamahmad 160323200552 por iffah_najwa46
Imamahmad 160323200552Imamahmad 160323200552
Imamahmad 160323200552
iffah_najwa46236 visualizações
Musnad imam hambali por uyab artsa
Musnad imam hambaliMusnad imam hambali
Musnad imam hambali
uyab artsa1.8K visualizações
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL por Nurul Husna
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALSLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
Nurul Husna20.4K visualizações
Kajian ketokohan imam al shafi’i r por taufiq14
Kajian ketokohan imam al shafi’i rKajian ketokohan imam al shafi’i r
Kajian ketokohan imam al shafi’i r
taufiq14568 visualizações
imam ahmad bin hambal rahimahullah por Nooo ooo
 imam ahmad bin hambal rahimahullah imam ahmad bin hambal rahimahullah
imam ahmad bin hambal rahimahullah
Nooo ooo731 visualizações
Sejarah kebudayaan islam mi.sd por Hazana Itriya
Sejarah kebudayaan islam mi.sdSejarah kebudayaan islam mi.sd
Sejarah kebudayaan islam mi.sd
Hazana Itriya44.2K visualizações
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis" por Kaminorsabir Kamin
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis""Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"
"Sifat Al-Bukhari Dalam Kajian Hadis"
Kaminorsabir Kamin2.3K visualizações
Bab 3 dakwah rasulullah pada periode madinah por hadisukmo
Bab 3 dakwah rasulullah pada periode madinahBab 3 dakwah rasulullah pada periode madinah
Bab 3 dakwah rasulullah pada periode madinah
hadisukmo1.7K visualizações
Syeikh abdus samad al palembani (1704-1789 m) por Syamsul Noor
Syeikh abdus samad al palembani (1704-1789 m)Syeikh abdus samad al palembani (1704-1789 m)
Syeikh abdus samad al palembani (1704-1789 m)
Syamsul Noor5.5K visualizações
Rasulullah sebagai pendidik holistik ideal revised por Erta Erta
Rasulullah sebagai pendidik holistik ideal revised Rasulullah sebagai pendidik holistik ideal revised
Rasulullah sebagai pendidik holistik ideal revised
Erta Erta2.9K visualizações
Perkembangan dan sistem pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin por Sri Juwita Alfath
Perkembangan dan sistem pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidinPerkembangan dan sistem pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin
Perkembangan dan sistem pendidikan islam pada masa khulafaur rasyidin
Sri Juwita Alfath768 visualizações
Biografi syeikh abdus samad al palembani por Diana Fuad
Biografi syeikh abdus samad al palembaniBiografi syeikh abdus samad al palembani
Biografi syeikh abdus samad al palembani
Diana Fuad9.6K visualizações

Destaque

13.9.2012 imam malik por
13.9.2012  imam malik13.9.2012  imam malik
13.9.2012 imam malikAngah Rahim
6.6K visualizações8 slides
Imam as syafie por
Imam as syafie Imam as syafie
Imam as syafie Norasmah Intan Othman
37.5K visualizações11 slides
Pendidikan islam kertas 1 por
Pendidikan islam kertas 1Pendidikan islam kertas 1
Pendidikan islam kertas 1Nasran Syahiran
118.2K visualizações12 slides
Siapakah pengikut imam syafie sebenar ? por
Siapakah pengikut imam syafie sebenar ? Siapakah pengikut imam syafie sebenar ?
Siapakah pengikut imam syafie sebenar ? fazefron
3.7K visualizações478 slides
Biografi imam syafi`i por
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`iMuhammad Idris
1.9K visualizações6 slides
Rahsia A+ P.Islam SPM 2016 por
Rahsia A+ P.Islam SPM 2016Rahsia A+ P.Islam SPM 2016
Rahsia A+ P.Islam SPM 2016Yusri Yusoff
39.5K visualizações86 slides

Destaque(10)

13.9.2012 imam malik por Angah Rahim
13.9.2012  imam malik13.9.2012  imam malik
13.9.2012 imam malik
Angah Rahim6.6K visualizações
Pendidikan islam kertas 1 por Nasran Syahiran
Pendidikan islam kertas 1Pendidikan islam kertas 1
Pendidikan islam kertas 1
Nasran Syahiran118.2K visualizações
Siapakah pengikut imam syafie sebenar ? por fazefron
Siapakah pengikut imam syafie sebenar ? Siapakah pengikut imam syafie sebenar ?
Siapakah pengikut imam syafie sebenar ?
fazefron3.7K visualizações
Biografi imam syafi`i por Muhammad Idris
Biografi imam syafi`iBiografi imam syafi`i
Biografi imam syafi`i
Muhammad Idris1.9K visualizações
Rahsia A+ P.Islam SPM 2016 por Yusri Yusoff
Rahsia A+ P.Islam SPM 2016Rahsia A+ P.Islam SPM 2016
Rahsia A+ P.Islam SPM 2016
Yusri Yusoff39.5K visualizações
Studi ilmu hadis por BahRum Subagia
Studi ilmu hadisStudi ilmu hadis
Studi ilmu hadis
BahRum Subagia5.5K visualizações
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab por Mohamad Yusof
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam MazhabModel pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab
Mohamad Yusof39K visualizações
Nota Lengkap Sejarah Tingkatan 4 por Dania
Nota Lengkap Sejarah Tingkatan 4Nota Lengkap Sejarah Tingkatan 4
Nota Lengkap Sejarah Tingkatan 4
Dania 103.2K visualizações

Similar a Panduan Latihan Tokoh (Tamadun)

CH4F4 por
CH4F4CH4F4
CH4F4cgsha
658 visualizações13 slides
Al_Imam_Malik_Danish_Izzat_Jgn_Delete.pptx por
Al_Imam_Malik_Danish_Izzat_Jgn_Delete.pptxAl_Imam_Malik_Danish_Izzat_Jgn_Delete.pptx
Al_Imam_Malik_Danish_Izzat_Jgn_Delete.pptxZainolHuda1
2 visualizações7 slides
- por
--
-Dudu Sone
625 visualizações15 slides
Pembentangan sejarah por
Pembentangan sejarahPembentangan sejarah
Pembentangan sejarahDudu Sone
1.5K visualizações15 slides
246531407 nota-tokoh-spm por
246531407 nota-tokoh-spm246531407 nota-tokoh-spm
246531407 nota-tokoh-spmmd hairee othman
1K visualizações7 slides
Biodata m. isro' zainuddin por
Biodata m. isro' zainuddin Biodata m. isro' zainuddin
Biodata m. isro' zainuddin IsroqGagah
78 visualizações22 slides

Similar a Panduan Latihan Tokoh (Tamadun)(20)

CH4F4 por cgsha
CH4F4CH4F4
CH4F4
cgsha658 visualizações
Al_Imam_Malik_Danish_Izzat_Jgn_Delete.pptx por ZainolHuda1
Al_Imam_Malik_Danish_Izzat_Jgn_Delete.pptxAl_Imam_Malik_Danish_Izzat_Jgn_Delete.pptx
Al_Imam_Malik_Danish_Izzat_Jgn_Delete.pptx
ZainolHuda12 visualizações
- por Dudu Sone
--
-
Dudu Sone625 visualizações
Pembentangan sejarah por Dudu Sone
Pembentangan sejarahPembentangan sejarah
Pembentangan sejarah
Dudu Sone1.5K visualizações
246531407 nota-tokoh-spm por md hairee othman
246531407 nota-tokoh-spm246531407 nota-tokoh-spm
246531407 nota-tokoh-spm
md hairee othman1K visualizações
Biodata m. isro' zainuddin por IsroqGagah
Biodata m. isro' zainuddin Biodata m. isro' zainuddin
Biodata m. isro' zainuddin
IsroqGagah78 visualizações
Rpp revisi 2016 sejarah kebudayaan islam kelas 7 rpp diva pendidikan por Diva Pendidikan
Rpp revisi 2016 sejarah kebudayaan islam kelas 7 rpp diva pendidikanRpp revisi 2016 sejarah kebudayaan islam kelas 7 rpp diva pendidikan
Rpp revisi 2016 sejarah kebudayaan islam kelas 7 rpp diva pendidikan
Diva Pendidikan1.5K visualizações
- por Dudu Sone
--
-
Dudu Sone266 visualizações
RPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MTs Kelas VII por Diva Pendidikan
RPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MTs Kelas VIIRPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MTs Kelas VII
RPP Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MTs Kelas VII
Diva Pendidikan147.6K visualizações
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx por Oktavia Ningrum
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxPPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
Oktavia Ningrum8 visualizações
53d7556c2b08aad1cf517700d553d923 por Huang Qi Shen
53d7556c2b08aad1cf517700d553d92353d7556c2b08aad1cf517700d553d923
53d7556c2b08aad1cf517700d553d923
Huang Qi Shen146 visualizações
6 da'wah nrosululloh preode makkah por adulcharli
6 da'wah nrosululloh preode makkah6 da'wah nrosululloh preode makkah
6 da'wah nrosululloh preode makkah
adulcharli595 visualizações
Rpp 1 kisah keteladanan sahabat Umar dan sayyidah Aisyah por victoria nurhasanudin
Rpp 1 kisah keteladanan sahabat Umar dan sayyidah AisyahRpp 1 kisah keteladanan sahabat Umar dan sayyidah Aisyah
Rpp 1 kisah keteladanan sahabat Umar dan sayyidah Aisyah
victoria nurhasanudin4.9K visualizações
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 por Syakira Harith
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Syakira Harith106.1K visualizações
Tugas Sejarah Pendidikan Islam 1.pptx por JejenAlimudin2
Tugas Sejarah Pendidikan Islam 1.pptxTugas Sejarah Pendidikan Islam 1.pptx
Tugas Sejarah Pendidikan Islam 1.pptx
JejenAlimudin24 visualizações
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah por Fasyah Tutor
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di MakkahSEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
Fasyah Tutor466 visualizações
Materi ski bab 2 kls 7 por Bagoes Bhaghazkharaa
Materi ski bab 2 kls 7Materi ski bab 2 kls 7
Materi ski bab 2 kls 7
Bagoes Bhaghazkharaa5.5K visualizações

Mais de Kakram Gc

Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011 por
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011Kakram Gc
20.7K visualizações46 slides
Teknik menjawab Pendidikan Islam SPM kertas 1 2011 por
Teknik menjawab Pendidikan Islam SPM kertas 1 2011Teknik menjawab Pendidikan Islam SPM kertas 1 2011
Teknik menjawab Pendidikan Islam SPM kertas 1 2011Kakram Gc
17K visualizações60 slides
Panduan menjawab Pendidikan Islam SPM 2011 por
Panduan menjawab Pendidikan Islam SPM 2011Panduan menjawab Pendidikan Islam SPM 2011
Panduan menjawab Pendidikan Islam SPM 2011Kakram Gc
2.6K visualizações13 slides
Buku pkb pindaan_2011 por
Buku pkb pindaan_2011Buku pkb pindaan_2011
Buku pkb pindaan_2011Kakram Gc
7.9K visualizações47 slides
Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011 por
Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011
Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011Kakram Gc
9.5K visualizações141 slides
Mesyuarat guru 1 2011 (2) por
Mesyuarat guru 1 2011 (2)Mesyuarat guru 1 2011 (2)
Mesyuarat guru 1 2011 (2)Kakram Gc
1.3K visualizações129 slides

Mais de Kakram Gc(20)

Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011 por Kakram Gc
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011
Kakram Gc20.7K visualizações
Teknik menjawab Pendidikan Islam SPM kertas 1 2011 por Kakram Gc
Teknik menjawab Pendidikan Islam SPM kertas 1 2011Teknik menjawab Pendidikan Islam SPM kertas 1 2011
Teknik menjawab Pendidikan Islam SPM kertas 1 2011
Kakram Gc17K visualizações
Panduan menjawab Pendidikan Islam SPM 2011 por Kakram Gc
Panduan menjawab Pendidikan Islam SPM 2011Panduan menjawab Pendidikan Islam SPM 2011
Panduan menjawab Pendidikan Islam SPM 2011
Kakram Gc2.6K visualizações
Buku pkb pindaan_2011 por Kakram Gc
Buku pkb pindaan_2011Buku pkb pindaan_2011
Buku pkb pindaan_2011
Kakram Gc7.9K visualizações
Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011 por Kakram Gc
Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011
Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011
Kakram Gc9.5K visualizações
Mesyuarat guru 1 2011 (2) por Kakram Gc
Mesyuarat guru 1 2011 (2)Mesyuarat guru 1 2011 (2)
Mesyuarat guru 1 2011 (2)
Kakram Gc1.3K visualizações
Mesyuarat guru 1 2011 (1) por Kakram Gc
Mesyuarat guru 1 2011 (1)Mesyuarat guru 1 2011 (1)
Mesyuarat guru 1 2011 (1)
Kakram Gc423 visualizações
Mesyuarat guru 1 2011 por Kakram Gc
Mesyuarat guru 1 2011Mesyuarat guru 1 2011
Mesyuarat guru 1 2011
Kakram Gc830 visualizações
Pembinaan Jsu 2010 por Kakram Gc
Pembinaan Jsu 2010Pembinaan Jsu 2010
Pembinaan Jsu 2010
Kakram Gc9.6K visualizações
Taklimat Jaya Waris oleh Pengetua SMKPN por Kakram Gc
Taklimat Jaya Waris oleh Pengetua SMKPNTaklimat Jaya Waris oleh Pengetua SMKPN
Taklimat Jaya Waris oleh Pengetua SMKPN
Kakram Gc4.1K visualizações
mesyuarat guru pertama 2010 por Kakram Gc
mesyuarat guru pertama 2010mesyuarat guru pertama 2010
mesyuarat guru pertama 2010
Kakram Gc10.9K visualizações
mesyuarat kurikulum pertama SMKPN 2010 por Kakram Gc
mesyuarat kurikulum pertama SMKPN 2010mesyuarat kurikulum pertama SMKPN 2010
mesyuarat kurikulum pertama SMKPN 2010
Kakram Gc846 visualizações
mesyuarat kurikulum pertama SMKPN 2010 por Kakram Gc
mesyuarat kurikulum pertama SMKPN 2010mesyuarat kurikulum pertama SMKPN 2010
mesyuarat kurikulum pertama SMKPN 2010
Kakram Gc2K visualizações
MESYUARAT GURU AKHIR TAHUN 2009 por Kakram Gc
MESYUARAT GURU AKHIR TAHUN 2009MESYUARAT GURU AKHIR TAHUN 2009
MESYUARAT GURU AKHIR TAHUN 2009
Kakram Gc18.2K visualizações
gggg por Kakram Gc
gggggggg
gggg
Kakram Gc1.1K visualizações
Latihan tokoh tingkatan 5 por Kakram Gc
Latihan tokoh tingkatan 5Latihan tokoh tingkatan 5
Latihan tokoh tingkatan 5
Kakram Gc5.6K visualizações
Panduan menjawab ayat dan hadis kefahaman por Kakram Gc
Panduan menjawab ayat dan hadis kefahamanPanduan menjawab ayat dan hadis kefahaman
Panduan menjawab ayat dan hadis kefahaman
Kakram Gc820 visualizações
Pemantapan Profesion Guru por Kakram Gc
Pemantapan Profesion GuruPemantapan Profesion Guru
Pemantapan Profesion Guru
Kakram Gc7.7K visualizações
Laluan Kerjaya Guru Cemerlang por Kakram Gc
Laluan Kerjaya Guru CemerlangLaluan Kerjaya Guru Cemerlang
Laluan Kerjaya Guru Cemerlang
Kakram Gc15.9K visualizações
TAMADUN TINGKATAN 4 por Kakram Gc
TAMADUN TINGKATAN 4TAMADUN TINGKATAN 4
TAMADUN TINGKATAN 4
Kakram Gc3.6K visualizações

Último

Kel.10- PBA Presentation.pdf por
Kel.10- PBA Presentation.pdfKel.10- PBA Presentation.pdf
Kel.10- PBA Presentation.pdfIBNUFAIZMUBAROK
27 visualizações10 slides
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxFahmiMuzakkii
9 visualizações9 slides
1. Sang Surya por
1. Sang Surya1. Sang Surya
1. Sang Suryaagreenlife5
8 visualizações1 slide
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet por
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetMembangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetFajar Baskoro
72 visualizações16 slides
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx por
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxlyricsong1117
16 visualizações52 slides
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx por
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxWartoyoWartoyo3
11 visualizações36 slides

Último(20)

Kel.10- PBA Presentation.pdf por IBNUFAIZMUBAROK
Kel.10- PBA Presentation.pdfKel.10- PBA Presentation.pdf
Kel.10- PBA Presentation.pdf
IBNUFAIZMUBAROK27 visualizações
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 visualizações
1. Sang Surya por agreenlife5
1. Sang Surya1. Sang Surya
1. Sang Surya
agreenlife58 visualizações
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet por Fajar Baskoro
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetMembangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Fajar Baskoro72 visualizações
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx por lyricsong1117
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
lyricsong111716 visualizações
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx por WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo311 visualizações
PPT PENKOM ALVIN.pptx por Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 visualizações
Kel.10-PBA.pdf por YanDiyant
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdf
YanDiyant12 visualizações
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf por SolihinSolihin35
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdfRencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
SolihinSolihin356 visualizações
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx por rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj11 visualizações
KESETIMBANGAN KIMIA por lyricsong1117
KESETIMBANGAN KIMIAKESETIMBANGAN KIMIA
KESETIMBANGAN KIMIA
lyricsong11179 visualizações
Latihan 6_ Aldy 085.pptx por justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun14 visualizações
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi32 visualizações
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx por NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji20 visualizações
Materi Ai dan Persiapan Khotbah por SABDA
Materi Ai dan Persiapan KhotbahMateri Ai dan Persiapan Khotbah
Materi Ai dan Persiapan Khotbah
SABDA11 visualizações
Kepemimpinan Pramuka por Kafe Buku Pak Aw
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka
Kafe Buku Pak Aw16 visualizações
ATP B INDONESIA KELAS 2.docx por madelabak
ATP B INDONESIA KELAS 2.docxATP B INDONESIA KELAS 2.docx
ATP B INDONESIA KELAS 2.docx
madelabak7 visualizações
review-jurnal-ilmiah.pdf por AdePutraTunggali
review-jurnal-ilmiah.pdfreview-jurnal-ilmiah.pdf
review-jurnal-ilmiah.pdf
AdePutraTunggali9 visualizações
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx por lyricsong1117
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxFAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
lyricsong11177 visualizações
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf por danifirdos
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
danifirdos17 visualizações

Panduan Latihan Tokoh (Tamadun)

 • 1. 1 TOKOH TINGKATAN 4 dan 5 NAMA __________________ Riwayat Hidup : Sifat Peribadi : (umum) Keistimewaan: ( bukti / -Nama sebenar _______ - Kuat beribadat peristiwa) -Dilahir pada ________ - Mentaati ibubapa - kewarakan Di _______________ - Menghormati guru - ketegasan menegakkan -Berketurunan _______/ - Gigih berusaha hokum bapanya ___________ - Berani menegakkan - kegigihan menuntut ilmu -Meninggal dunia pada kebenaran - kehebatan berhujjah __________ - Tekun dan rajin - keunggulan peribadi usia _______ di ______ - Sabar menghadapi dugaan Pendidikan : Sumbangan : ( jasa) Kesan Sumbangan : - Pendidikan awal - Karya /penulisan: - Karya dijadikan sumber rujukan Guru _____________ Akademik ____________ di IPT dalam dan luar negara. Ilmu _____________ Agama ______________ - Karya diterjemahkan ke dalam - Pendidikan lanjutan : - Perkhidmatan Bahasa asing Guru _____________ Pensyarah ___________ - Idea dan pemikiran diteruskan Ilmu Akademik _________ ___________________ oleh generasi berikutnya Ilmu Agama ___________ - Idea dan pemikiran Tempat belajar_________
 • 2. 2 TOKOH TINGKATAN 4 TOKOH HADIS IMAM MALEK R.A Riwayat Hidup : Sifat Peribadi : Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) -Nama: Malek b Anas b - Sejak kecil menghormati - Mengahafaz Al-Quran dan hadis Malek b’ Amir Al-Harith ibubapa,orang dewasa dan guru ketika masih kecil -Dilahir pada 93 hijrah/713 - Hormati Rasulullah saw; Tidak pernah - ketegasan menegakkan hukum masehi Di Madinah menunggang kuda di Madinah pernah dirotan oleh khalifah kerana fatwanya -Berketurunan: bapanya bertentangan dengan khalifah kerana hormat jasad Rasulullah Malek b Amir ulama tabiin S.A.W - tegas, berpegang pada prinsip terkemuka, moyangnya - Banyak menerima hadiah murid. Mencari guru tanpa mengira ‘Amar sahabat dan jawatan. daripada khalifah Al-Mahdi dan berperang bersama Bukti hormati hadis: membersihkan diri , Harun Al-Rashid tetapi dibahagi Rasulullah kecuali dalam kepada orang miskin walaupun pakai serban, memakai bau-bauan & perang Badar. beliau sendiri miskin. ghaharu, bersuci sebelum menjawab -Pengajar Hadis di Masjid - Memberi bantuan kewangan dan persoalan hadis Nabawi -Bukti tegas; pengangkutan kepada ramai murid. Pendidikan : Antaranya Imam Shafie rh i.Menentang pendapat Gabenor - Banyak beribadat dan warak Madinah yg bertentangan dgnnya -Sejak kecil - Tidak suka mencela orang lain ii. sanggup dipukul dgn cemeti krn mendampingi ulama’ pertahan Islam[isteri dialak secara paksa tak dan berguru lebih kurang Sumbangan : ( jasa) gugur talak] 900 org terdiri glg i.Bidang ilmu; Tabiien dan Tabi’ iii.Berani tegur Abu Jaafar yg tinggi  Agama -Kitab Al-Muwattak[yg suara semasa bermuzakarah Tabiien di Madinah -Guru pertama; Imam Abd disepakati/panduan ilmu iv.Menolak utk jadi kitab al-Muwattak  dan hukum agama] & Al-Mukhtasar al-Kabir Rahman b Hamzah  Rujukan utama selepas al-Quran dan hadis Kesan Sumbangan : diMadinah Ilmu Hadis : Ibn Shihab az-  Ahli Ijtihad terkemuka kerana kebolehan -Al-Muwattak menjadi rujukan tafsir al-Quran dan hadis Zahiri,  Menghafaz 100,000 hadis dan menapis ulama’ hingga sekarang al-Ra’yii:Rabiah Abd 5,000 betul hadis sahih -Pengasas mazhab Maliki yang ii. Menggariskan kaedah menentukan hukum tersebar di Maghribi, Tunisia,Libya Rahman Ilmu Hadis dan ilmu al- -Al-Quran & Assunnah -Ijmak Ulama - Qias - Masalih dan Mesir. Ra’yii Diiktiraf tokoh terkemuka hadis dan fekah Mursalah Penyampai ilmu fekah dan hingga sekarang
 • 3. 3 IMAM ABU HANIFAH R.A TOKOH FEKAH Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) Riwayat Hidup : Sifat Peribadi : -Pintar mengeluarkan hukum -Nama: Nu’man bin Thabit -Kuat beribadat dan ingatan kuat -pengetahuan medalam dalam Al-Quran -Qanaah dan tidak tamak -Dilahir pada 80 hijrah/699 dan Hadis - tidak terpengaruh dengan -Kaya dengan ilmu tetapi merendah diri masehi pangkat dan kebesaran -banyak beribadat, amanah dan tidak Di Kufah,Iraq -pemurah,ikhlas dan rajin cintakan dunia -Berketurunan Parsi memberi nasihat. -bangun setiap malam untuk solat sunat dan - Bapanya seorang -berilmu, bercita-cita tinggi, peniaga kain. berani, cerdik dan tidak sombong membaca AL-Quran sebelum subuh -Bidang Ilmu: Fekah Bukti hormati Rasulullah S.A.W: -teliti terhadap hadis dan terima hadis ,tauhid,Ulum al-Quran, menolak tawaran Qadi di Kufah, yang sahaih dan kuat sanadnya. Ulum Hadis Qadi di Baghdad krn tidak mahu Ujian yang dihadapinya[tegas]; dipenjara -Meninggal dunia dipenjara bekerjasama dengan khalifah - dan disebat 100 sebatan yang menyeleweng dengan -kerana menolak jawatan jurutulis rasmi pada bulan Rejab 150H ajaran Islamiah. kerajaan Umayyah bersamaan 767M sewaktu Sumbangan : ( jasa) -Menolak jawatan hakim di Baghdad usia 70 tahun di Baghdad, Iraq i. Agama:Kitab Al-Faraid & Al- Bukti kesungguhan tuntut ilmu; Pendidikan : Fiqhal-Akhbar -Tuntut ilmu sejak kecil ii.Sumbangan dlm tamaddun Islam/usaha -Pelajari pelbagai ilmu terutama ilmu i.Pendidikan awal dgn ulamak undang-undang at-Tabiien mengukuhkan ilmu fiq dan hadis; -Bersungguh tuntut ilmu & sebarkannya ii.Imu Fekah:Guru Imam - kitabnya disusun mengikut bab Keistimewaan kitab karangannya; Hammad bin b Abi Sulaiman & fasal yang tertentu dengan selama 18 tahun Kesan Sumbangan : lengkap Pendidikan lanjutan : -mengutamakan hadis sahih i.memperbaharukan hukum perundangan islam iii,Bersama beberapa ulama terdiri berdasarkan kaedah tertentu ikut melalui rujukan Uruf dan Qias. martabat hadis ii.pendapat beliau terutama dalam dari sahabat nabi seperti imam -hadis paling sahih yang masalah fiqah menjadi ikutan muridnya sehingga Malik b Anas, Abdullah d Abi diriwayatkan dari Nafi, Ibnu lahirnya mazhab Hanafi. Aufi, Abdullah b Hassan, Zaid Umar dan Az-Zuhri b Ali, Abdullah b Harith dan -menyusun kitab al-Faraid & iii.Pengasas Mazhab Hanafi yang Mu’qal b Yasar r.a alakbar dgn lengkap berkembang luas ke Iraq, Mesir, Syria, Pernah jadi guru; -umur 17 tahun -Tidak suka bertaqlid dan Lubnan,Turki dan Bosnia. iv.Murid beliau menyebarkan ilmu aliran sprt Guru yg baik menurut ulama’ gunakan akal bagi tentukan az-zuhri & rabi’ah hukum dari dalil yg kuat Ibnu Haman melalui kitabnya; Fathu al-Qadir Muridnya:Penduduk Mekah dan Sebab penumpuan dalm fiqh;
 • 4. 4 IMAM AHMAD TOKOH HADIS HANBAL R.A Riwayat Hidup : Sifat Peribadi : Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) -Nama: Ahmad b Muhammad b -kurang makan dan kuat beribadat, -Digelar Al-Hakim kerana Hanbal mengerjakan 300 rakaat [selepas menghafaz 700000 hadis serta -Dilahir pada 164 hijrah/780 sakit 150 rakaat shj] solat sunat ber pengetahun yang mendalam setiap hari. Setiap hari baca 1/7 a- dalam ilmu hadis. masehi Di Baghdad,Iraq -Dianggap mujaddid iaitu -Bapanya meninggal dunia Quran dan khatam Al-Quran setiap 7 hari. pembaharu hukum perundangan semasa beliau kecil. Ibunya Safiah Islam. - Tabah ;pernah dipenjarakan kerana bt Abd Malek sangat terkenal dalam -Ilmuan yang menegakkan menolak pandangan khalifah hukum Sunnah. kabilah Amar bahawa Al-Quran itu baharu Imam Shafie:”Aku tidak tinggalkan -beliau mengambil upah menjual kain -tidak takut dengan celaan dan dibenci orang seorg yg lebih baik, alim, lebih dan membawa barang di jalanan kerana -kuat ingatan,menghafaz banyak tahu hukum selain Imam Ahmad Kesan Sumbangan : miskin. hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Pendidikan : -Sangat pendiam, kemas, sukakan kebersihan, -Pengasas Mazhab Hambali yang - Murid Imam Syafie r.h, Sufyan b suka berfikir dan tegas menentang berkembang luas ke Iraq, Uyainah, Yahya b Said al-Qittan kemungkaran. Mesir, Syria dan Najd. dan guru Imam Bukhari -Mementingkan kebersihan dan -Mazhab ini diperbaharui oleh -Terkenal dalam ilmu fekah dan ilmu kekemasan jasa) Sumbangan : ( penyokong mazhab yg dkenali hadis. i. Agama -Kitab Al-Musnad[40,000 buah sebagai Mujaddid seperti Ibnu Taiyimah dan Ibnu Qayyum -mengembara ke beberapa hadis - Pd kurun 12H mazhab ini buah negara untuk menuntut - Al-Tarikh ilmu seperti ke - tafsir Al-Quran berkembang pesat apabila Kufah,Basrah,Syam dan - al-Solat Muhammad Abdul Wahah Yaman. ii. Penyelidikan dalam bidang menyebarkannya di Tanah -menghafaz AL-Quran dan hadis berjaya melindungi Arab, Palestin, syria dan Iraq mempelajari Bahasa Arab. Cara beliau mengisbatkan hukum; Sangat suka menuntut ilmu. berlakunya pemalsuan hadis. iii.Murid beliau; -tidak menggunakan hadis - Membawa kertas dan pen kemana-mana. -Abu Bakar Hanai dhaif -Abu Qasim al-Khafi -Berhati-hati memilih hadis yg - Bijak ilmu Fiqh dan ilmu hadis -Shamsudin Qudamah berhubungkait masalh halal tetapi lebih cenderung dlm v.Pengasas mazhab Hanbali dan mengajar dan haram hadis
 • 5. 5 IMAM AL-GHAZALI FEKAH & USUL FEKAH Riwayat Hidup : Sifat Peribadi : Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) -Nama: Abu Hamad Muhammad b -kuat daya ingatan, menguasai Muhammad b Ahmad al-Ghazali al-Thusi pelbagai displin ilmu termasuk -digelar HUJJATUL ISLAM -Dilahir pada 450 hijrah/1058 masehi Di ilmu mantik, fizik dan metafizik. Ghazallah,Tus,Parsi. kerana kepetahan,kecekapan, -berusaha tidak terlibat dalam kemasyhuran dan Gelarannya: Al-Ghazali sempena tempat perkara syubahat kekuatannya membela agama kelahirannya, Ghazalah. Dan ayahnya -tekun menuntut ilmu dan bijak Islam. bekerja sebagai pemintal bulu kambing; berhujjah. - menjadi penasihat agung Perdana al-Ghazal -benci kepura-puraan,kemegahan, Menteri Nizam Muluk. Al-Hamad : kerana anaknya Hamad kepalsuan dan sifat mazmumah. -pelopor golongan sufi, karya Hujjahtul Islam:kecekapan ,kemahsyuran -berpegang jasa) beliau menjadi rujukan umat Sumbangan : ( teguh pada dan kekuatan membela agama islam sehingga sekarang Ilmu: Kesan Sumbangan : Islam/ingatan yg kuat dan bijak berhujjah Fakih: ketokohan dalam bidang fiqh, Usul Penasihat agung Perdana -Hasil karya beliau Menteri Nizam al-Mulk diterjemahkan dlm bahasa Fiqh dan siasah al-Syariyah -Tenaga pengajar kanan Universiti asing oleh pengkaji barat -Ayahnya sukakan ilmu agama dan sering Nizamiah Baghdad dan Nisabur mendampingi ulama sufi. Ayahnya Kata-kata hikmatnya meninggal ketika imam Al-Ghazali masih -Mendokong fahaman Ahli Pendidikan : Sunnah wa al-Jamaah/Mazhab -Semua orang akan binasa -Berguru dengan sahabat bapanya merupakan al-Aya’irah kecuali orang berilmu ahli Tasauf di Tus. -Pelopor golongan sufi -Semua orang berilmu akan -Ilmu membaca, menulis, menghafaz Al- -Hasilkan pelbagai karya dalam binasa kecuali orang yang Quran, pelbagai ilmu seperti falsafah, berilmu, beramal dan ikhlas Nahu, Bahasa Arab dan Fekah. tasauf, mantik, akhlak, -Ilmu tanpa amal adalah sesat Pendidikan lanjutan: kenegaraan dan sahsiah. -Beramal tanpa ilmu sia-sia -Melanjutkan pelajaran dari Tus ke Jurjan Antara -Kitab Ihya Ulumuddin Kehidupan yh utama dan dan kemudian di Naisabur - Al-Munqizu min al-Dhola kebahagiaan ialah -Berguru dengan Abu al-Maali dan Dhiauddin Makrifatullah, beribadat dan - Thafutul Falsafah cinta kepadaNYA. Itu adalah al-Juwaini dalam ilmu Fekah, Ilmu kalam - Al-Wajiz matlamat yg besar dan falsafah. -mendalami ilmu usul mengikut aliran al- - Pensyarah di Universiti Nizamiah Asya’irah. - Naib Canselor di Universiti
 • 6. 6 IMAM BUKHARI R.A. TOKOH HADIS Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) Riwayat Hidup : Sifat Peribadi : -Nama: Abu Abdullah -Tekun menuntut ilmu; menghafaz Bukti kegigihan beliau mengumpul hadis; Muhammad b Ismail b Ibrahim al-Quran sejak kecil dan mula --Menulis hadis ketika usia 18 tahun b al-Mughirah menulis ilmu ketika berumur 18 -Kuat beribadat dan rajin menghafaz -Dilahir pada 13 Syawal 194 tahun. Bermusafir ke Mekah -Menjauhi makanam haram dan hijrah/810 masehi Di Bukhara. dan Madinah pada usia 16 syubhah - Bapanya meninggal ketika tahun kerana menuntut ilmu. -Sanggup mengembara jauh kerana dalam kandungan. kedua Daya ingatan kuat: menghafaz ilmu ibubapanya sangat soleh. 600000 hadis Rasulullah -Sentiasa memohon pertolongan dan -ketika kecil dijangkiti penyakit S.A.W petunjuk Allah mata menyebabkannya buta; -menghafaz 100000 hadis Sumbangan dalam bidang ilmu; Sumbangan ( jasa) Kesan Sumbangan : sembuh berkat doa ibunya. sohih dan:200000 hadis yang Menyusun kitab Sahih Bukhari yg jadi rujukan -ilmuan terkenal dalam bidang tidak sohih -Hasilkan kitab unggul dalam -Sohih Bukhari ; himpunan hadis-hadis hadis. ilmu hadis iaitu sohih Bukhari yang sebagai rujukan selepas al-Quran. Meninggal dunia pada 256H -Dikumpul selama 16 tahun, menapis, mendapat pengiktirafan seluruh menyelidikan dan menyusun hadis. bersamaan 810M sewaktu dunia. Terdapat 600,00 hadis sahih. berusia 62 tahun di Parsi. -kitab Sohih Bukhari dibukukan - Semua hadis yang terdapat dalam Gelaran Amir Mukmin dengan Sohih Bukhari adalah hadis yang kuat dikalangan ahli Hadis seperti sangat berhati-hati memeriksa Pendidikan : dan boleh dijadikan hujjah. semua -karyanya digunakan di seluruh dunia - Pendidikan baik daripada perawi hadis. -seorang mujtahid yang mengijtihad ibunya sendiri. -sebelum memasukkan hadis hukum yang dapat diterima seluruh - Menghafaz Al-Quran sebelum dalam umat Islam. umurnya 11 tahun kitabnya, beliau solat memohon Syarat hadis sahih imam bukhari - membetulkan kesilapan taufik gurunya mengajar hadis ketika daripada ALLAH SWT.  Perawi Dhabit[ingatan dan akal yg berumur 11 tahun. kuat] -tidak ikut pengaruh mana- Pendidikan lanjutan: mana mazhab  Perawi Thiqah[boleh dipercayai] -Antara kitab-kitab lain yang  Bersambung sanad hadis terus -Berguru dengan lebih 1000 kepada Rasulullah SAW tampa ulama dan perawi-perawi hadis dihasilkan -Tarikh al Kabir -Kitab terputus -Pada umur 16 tahun beliau  Perawi org Islam menghafaz kitab Mubarak dan Hibbah -Tarikh al Soghir -Kitab Pengaruh kitab Sohih Bukhari; Waqi’
 • 7. 7 IMAM SHAFIE R.A. TOKOH FEKAH dan HADIS Riwayat Hidup : Sifat Peribadi : Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) -Nama: Muhammadb Idris b al-Abbas b -Tekun menuntut ilmu, -diiktiraf menjadi guru Sheikh di Usman Syafi’ b Sahib b Abd Yazud b menghafaz Al-Quran sejak Masjidil Haram dan boleh Hashim b A.Mutalib berumur 9 tahun dan memberi fatwa. -Dilahir pada 150 hijrah/767 masehi di menghafaz kitab Muwattak -Bapa usul Fiqh kerana orang Palestin. karangan Imam Malek pada pertama sekali menulis buku -Berketurunan Quraisy. umur 10 tahun tentang ususl Fiqh -Hormat guru dan memelihara - Ayah dan ibunya berasal dari Mekah. Bukti kesungguhan dlm ilmu; Beliau dilahirkan pada hari kematian adab ketiba menuntut ilmu, -Hafaz alQuran umur 9 tahun Abu Hanifa. tidak menghalakan kaki ke Hafaz kitab Muawatta’ usia 10 -bapanya meninggal ketika masih dalam rumah gurunya ketika tidur. tahun Gigih menuntut ilmu &kuat kandungan. Mengembara dimerata tempat daya ingatan jasa) Sumbangan : ( -digelar al-Syafie sempena nama utk tuntut ilmu Pendidikan : -Sederhana, mengambil 100dinar i.Menghasilkan beberapa kitab; Kutip kertas terbuang utk datuknya Syafie b Saib. Fekah: Al-Ulm, -Usul Fekah: Al- Kesan Sumbangan : -Mula belajar Al-Quran ketika berumur 5 mencatat, bilik sempit. Hafaz -ilmuan mempelopori kaedah Risalah dan Hadis:Al-Musnad tahun dan hafaz keseluruhan pada semua catatan, bilek luas, - Pengasas Mazhab Shafie yang umur 9 tahun. ii.Mengasaskan kaedah selesa dan kemas berkembang ke Pendidikan lanjutan: menentukan hukum bersumber Brunei,Malaysia, Indonesia dan al-Quran dan hadis Thailand. -di Mekah berguru hadis dengan Sufyan -Melarang perbuataan bidaah -Penggunaan Mazhab Shafie b Uyainah dan ahli hadis terkemuka dan ketara di Malaysia dimana fatwa Said b Salam al-Qadah, Daud b Abd penggunaan akal mutlak dlm hukum syarak mestilah Rahman al-’Ator,Muslim b Khalid al- menetapkan hukum. berdasarkan pandangan Zanjali, Abdul Mujid b Abd Aziz -Pengasas Mazhab Shafie hinga muktabar dalam Mazhab Shafie manakala ilmu Al-Quran daripada di Mesir, Yaman dan Asia sekiranya tidak bertentanga Qistinitin. Tenggara. dengan kemaslahatan Awam. -di Madinah beliau belajar daripada ulama - Peng Mazhab Syafie mazhab dinamik; Keistimewaan al-Umm; hadis Imam Malek d Anas rh, Abdullah -sifat beliau yg bijak berdebat -bincang perkara teliti, b Nafi al-Soni, Ibrahim b Abi Yahya b -memiliki daya ingatan yg kemukakan pendapat Samii dan Muhammad b Said b Fadil. tinggi mazhabSyafie yg -mengembara ke Iraq,Palestin, Yaman -Mahir dlm hukum hakam lengkap,suusnan bahasa yg bagi menuntut ilmu dan mengajar kitab Larangan beliau; gunakan akal jelas danmudah difahami ry=jadi
 • 8. 8