Częstochowskie getto

R
Żydzi,[object Object],i ich zagłada,[object Object]
Kim są Żydzi?,[object Object],   Naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę, posługujący się wtedy językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej.,[object Object]
Skąd pochodzą…?,[object Object],	Podstawowym źródłem pisanym dla wczesnej historii Żydów jest Biblia, która określa ich jako naród wybrany przez Boga Jahwe. Żydzi mieli pochodzić od Abrahama, który około 1800 r. p.n.e. przywędrował z Ur w Mezopotamii do ziemi Kanaan. W późniejszym okresie Żydzi przebywali w Egipcie do 1200 p.n.e., gdy pod wodzą Mojżesza powrócili podzieleni na 12 plemion do ziemi Kanaan jako Ziemi Obiecanej przez Boga.,[object Object],Jerozolima,[object Object]
…i skąd pochodzi ich nazwa?,[object Object],	Określenie Żyd, Żydzi pochodzi od słów Juda, Judejczyk -imienia jednego z 12 synów biblijnego patriarchy Jakuba oraz późniejszej nazwy jednego z 12 pokoleń Izraela. Plemiona Judy oraz Symeona zamieszkały w południowej części Palestyny, gdzie też znajdowała się Jerozolima, późniejsza stolica całego Izraela, a następnie, po podziale państwa Salomona, Królestwa Judy. ,[object Object]
Menora,[object Object],   Menora jest  siedmioramiennym        kandelabrem i symbolem Izraela. Ten ozdobny świecznik był używany przez Żydów w Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej. Menora jest jednym z  symboli narodu żydowskiego. Według tradycji symbolizuje on krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj.,[object Object]
Niepokojące sygnały,[object Object],	Przed wojną sygnały płynące z Niemiec nie wróżyły nic dobrego dla ludności żydowskiej. Adolf Hitler w swojej książce ,,MeinKampf” zadeklarował ostateczną rozprawę z Żydami. Palono i eliminowano z bibliotek publicznych książki żydowskich autorów. Z sal muzealnych zdejmowano obrazy żydowskich malarzy. Żydów odsuwano od nauczania na państwowych uczelniach, wywłaszczano ich przedsiębiorstwa i pod byle pretekstem osadzano w obozach koncentracyjnych.,[object Object]
Noc kryształowa,[object Object],	W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. w czasie tzw. „nocy kryształowej” spalono niemal wszystkie synagogi w Niemczech, a przy okazji urządzono wielki pogrom, w czasie którego doszło do wielu aktów przemocy. W następnych dniach zdecydowano o wyłączeniu Żydów z niemieckiego życia gospodarczego, o zamknięciu żydowskich sklepów i zakładów rzemieślniczych, zabroniono Żydom chodzenia do teatrów, usunięto dzieci żydowskie ze szkół publicznych. Zabroniono  Żydom wykonywania wielu zawodów i zamieszkiwania w niektórych dzielnicach.,[object Object],Spalone wnętrze Nowej Synagogi 1940 r.,[object Object]
Cel ostateczny,[object Object],	Po wybuchu wojny zdecydowano o przesiedlaniu i koncentrowaniu ich w specjalnych miejscach odosobnienia oraz o ukrytym za maskującym terminem „cel ostateczny” zamiarze całkowitego ich wymordowania.,[object Object],Obóz koncentracyjny,[object Object]
Zajęcie Częstochowy,[object Object], 	Niemcy zajęli Częstochowę wczesnym rankiem w niedzielę 3 września 1939 roku. W południe następnego dnia przeprowadzili brutalną akcję pacyfikacyjną, zabijając na ulicach miasta ok. 200 mieszkańców. W następnych dniach miały miejsce dalsze prześladowania mieszkańców, a część tych działań wymierzona była już specjalnie przeciwko ludności żydowskiej.,[object Object],Róg Nowego Rynku i ul. Warszawskiej,[object Object]
Utworzenie getta,[object Object],	Utworzone zostało 9 kwietnia 1941 roku. Obejmowało obszar: od północy ulice Kawia, Kiedrzyńska i Jaskrowska, od południa ulice Fabryczna (obecnie Mielczarskiego), Narutowicza (obecnie Krakowska) i Strażacka, od wschodu rzeka Warta, a od zachodu tory kolejowe. Obejmowało więc wschodni obszar centrum miasta w dużej części pokrywający się z terytorium przedwojennej dzielnicy żydowskiej.,[object Object],Ul. Kawia,[object Object]
Ulica Krakowska,[object Object],Stary Rynek (w miejscu widocznych domów dzisiaj stoi Dom Handlowy „Puchatek”),[object Object]
Żydzi w dzielnicy żydowskiej,[object Object],Żydzi częstochowianie podczas zakupów na targu,[object Object]
Grunt to się nie poddać,[object Object],	Już we wrześniu 1939 r. gestapo aresztowało i wysłało do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie wielu żydowskich działaczy politycznych. Społeczność żydowska nie pozostawała bierna wobec działań okupanta. Skupiono się na opiece zdrowotnej, dożywianiu dzieci i młodzieży oraz starano się zapewnić im możliwość nauki.                                                                   ,[object Object],Sprzedawcy w getcie częstochowskim 1942 r.,[object Object]
Mieszkańcy…,[object Object],Policja żydowska w getcie częstochowskim,[object Object],	Mieszkańcami getta byli Żydzi z Częstochowy, z pobliskich miejscowości: Krzepice, Olsztyn, Mstów, Janów,       Przyrów, których deportacje na teren getta nasiliły się od maja 1942, oraz wysiedleńcy z terenów wcielonych do Rzeszy, głównie z Płocka i Łodzi. W początkowym okresie jego istnienia liczba mieszkańców wynosiła blisko 40 tys., w okresie szczytowym 48 tys.,[object Object]
… ich likwidacja,[object Object],	Likwidacja getta rozpoczęła się 22 września 1942, zakończyła się w nocy z 7 na 8 października. Akcję prowadzili Niemcy wraz z Ukraińcami i Łotyszami pod dowództwem kapitana Paula Degenhardta. Miejscem koncentracji i selekcji stał się Plac Daszyńskiego.,[object Object]
„Małe getto”,[object Object],	Mieszkańcy „małego getta” pracowali w fabrykach przemysłu zbrojeniowego Hasag oraz z warsztatach rzemieślniczych. W „małym getcie” silnie widoczna była działalność podziemia. Kierowali nim dr Adam Wolberg oraz Mordechaj Zylberberg, który popełnił samobójstwo 25 czerwca 1943 r., gdy Niemcy przypuścili decydujący szturm na getto.  Z końcem czerwca 1943 „małe getto” przestało istnieć.,[object Object],Mieszkańcy przy ul. Garncarskiej 61,[object Object]
Logika Żydów…,[object Object],	Większość Żydów w Częstochowie nie wierzyło, że może się zdarzyć to samo, co spotkało ich braci w Warszawie. Mówili „Tu jest tyle pracujących w fabrykach i innych placówkach, że tu nas nie ruszą”. Próbowali rozumować zgodnie z rozsądkiem, że pracując dla Niemców przeżyją wojnę. Niestety, ta ludzka logika nie miała jednak nic wspólnego z postępowaniem hitlerowców, dla których najważniejsze było zabijanie.,[object Object],Łapanka,[object Object]
Sądny Dzień,[object Object],	Niemcy jako datę likwidacji getta częstochowskiego wybrali najważniejszy dzień w kalendarzu żydowskim, święto JomKippur (Sądny Dzień). W pięciu transportach kolejowych wywieziono do komór gazowych Treblinki około 40 tysięcy kobiet, dzieci i mężczyzn. Wszystkich stawiających opór, słabych i chorych zabijano na miejscu a dzieci i kobiety ciężarne prowadzono na ul. Kawią, miejsce masowych egzekucji.,[object Object], Egzekucje ludności żydowskiej podczas likwidacji getta,[object Object]
Wspomnienia z getta…,[object Object],	Dziś w rannych godzinach odszedł z Częstochowy 5-ty z kolei, kilkutysięczny transport Żydów wysiedlonych z naszego miasta. Ładowano ich na stacji towarowej Warta, tuż przy fabryce, w której pracuję i miałem możliwość patrzeć na ten istotnie smutny obraz. Biedacy, porzuciwszy cały swój dobytek, idą w nieznane z małymi tobołkami na plecach, do których jeszcze bardzo często zaglądają przedstawiciele władzy, zabierając z nich dosłownie wszystko, co im do gustu przypadnie, ściągają z nóg lepsze obuwie, zdejmują palta, koce, biżuterię…,[object Object]
	…Idą starzy, młodzi, dzieci, te ostatnie płaczliwie opierają się na upadających ze zmęczenia barkach rodziców czy bliskich. Zamyka się ich ciasnych, wypchanych po brzegi (ponoć po 100 osób) bydlęcych wagonach. Krążą wieści, że wiele znanych w mieście rodzin żydowskich przed wysiedleniem popełniło samobójstwo. Transporty żydowskie, jak twierdzą, kierowane są gdzieś w okolice stacji kolejowej Małkinia….,[object Object]
	…Opróżniona dzielnica żydowska czyni dziś niesamowite wrażenie, chwilami zdawać by się mogło, że właśnie tymi ulicami przeszła dżuma i zarazą swą wykosiła tu wszystkich. Otwarte okna, balkony zieją głuchą pustką swych wnętrz, wiatr targa oknami, leci szkło na chodniki i puste podwórka. I tylko od czasu do czasu widzi się żandarmów sunących wzdłuż wyludnionych ulic, względnie żołnierzy, Ukraińców, utrzymujących straż w getcie. Ciszę zamierającej dzielnicy przerywa od czasu do czasu suchy strzał karabinu zwiastujący, że znowu ktoś tam wyzionął ducha.,[object Object]
Plan getta,[object Object],Plan getta w Częstochowie, mapa archiwalna,[object Object],Plan getta – zdjęcie z lotu ptaka jest współczesne,[object Object]
Cmentarz…,[object Object],	Cmentarz żydowski w Częstochowie          położony jest przy ulicy Złotej w dzielnicy Dąbie. Został założony przez gminę żydowską pod koniec XVIII wieku. Ostatniego oficjalnego pochówku dokonano na cmentarzu w 1970, lecz potajemne pogrzeby odbywały się jeszcze przez trzy lata.,[object Object]
…żydowski,[object Object],   Jest jednym z największych kirkutów w Polsce. Zajmuje powierzchnię około 8,5 ha i obecnie niemal w całości porośnięty jest lasem. Znajduje się na nim około 4–5 tysięcy macew, zarówno z polskimi, jak i hebrajskimi inskrypcjami, w większości oplecionych bluszczem. Część z nich została przemieszczona, złamana lub przewrócona. Do zniszczeń przyczyniły się też przez lata zanieczyszczenia z pobliskiej huty.,[object Object]
Profanacja cmentarza,[object Object],	7 sierpnia 2007 grupa chuliganów dokonała profanacji cmentarza, niszcząc liczne nagrobki, malując na nich czarną farbą antysemickie symbole oraz krzyże celtyckie. Częstochowscy licealiści podjęli się akcji sprzątania i usuwania szkód. Niestety obecnie, cmentarz jest nie tylko zdewastowany, ale również niebezpieczny, a przez to narażony m.in. na dewastacje ze strony satanistów i antysemitów.,[object Object]
	Po 1950 cmentarz znalazł się wewnątrz terenów rozbudowywanej Huty Częstochowa, przez co dostęp do niego był utrudniony. Przyczyniło się to do ocalenia nekropolii, ale nie sprzyjało trosce o jej wygląd. Obecnie status prawny terenu cmentarza jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy władzami Częstochowy oraz katowicką gminą żydowską.,[object Object],	Podczas II wojny światowej teren cmentarza był miejscem egzekucji częstochowskich Żydów - ich szczątki złożono w zbiorowej mogile.,[object Object]
Getto dzisiaj…,[object Object],Na terenach getta znajdują się liczne sklepy handlowe, kamienice. Jednakże wielu Polaków stara się zapoznać młodych ludzi z przedwojenną historią swojego miasta. Jednym ze sposobów promowania tego przedsięwzięcia są liczne wystawy malarskie, fotograficzne i galerie ukazujące codzienne życie częstochowskich Żydów.,[object Object],Ul. Wojska Polskiego,[object Object],Ul. Kawia,[object Object]
Pomnik upamiętniający deportację Żydów do obozów zagłady z Częstochowy ,[object Object]
Bibliografia,[object Object],„Życie okupacyjne w Częstochowie 1939-1945” Jan Pietrzykowski,[object Object],„Historia Żydów” tygodnik „Polityka”,[object Object],Internet: Wikipedia.pl, Prawica.pl, itd.,[object Object]
Dziękujemy za uwagę,[object Object],Prezentację przygotowały:,[object Object],Daria Pietrzyk,[object Object],Anna Pilarek,[object Object],Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie. ,[object Object]
1 de 30

Recomendados

Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif por
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 GifPokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gifrakso332
6.1K visualizações44 slides
Krzysztof Kamil Baczyński por
Krzysztof Kamil BaczyńskiKrzysztof Kamil Baczyński
Krzysztof Kamil Baczyńskikolumbowie
4.1K visualizações11 slides
Krzysztof Kamil Baczyński por
Krzysztof Kamil Baczyński Krzysztof Kamil Baczyński
Krzysztof Kamil Baczyński Cristek Kielb
3.2K visualizações17 slides
Tadeusz Gajcy por
Tadeusz GajcyTadeusz Gajcy
Tadeusz Gajcykolumbowie
1.4K visualizações11 slides
Generał Elżbieta Zawacka por
Generał Elżbieta ZawackaGenerał Elżbieta Zawacka
Generał Elżbieta Zawackaannaszsp9
1.2K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Henryk sienkiewicz i jego twórczość por
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćHenryk sienkiewicz i jego twórczość
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćfifo001
4.4K visualizações10 slides
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik por
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnikzszkurzetnik
8.8K visualizações41 slides
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook por
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebookSienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebooke-booksweb.pl
576 visualizações18 slides
Stanisław grochowiak por
Stanisław grochowiakStanisław grochowiak
Stanisław grochowiakAlicja Olkiewicz
971 visualizações22 slides
Henryk Sienkiewicz - biografia por
Henryk Sienkiewicz - biografiaHenryk Sienkiewicz - biografia
Henryk Sienkiewicz - biografiaSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
1.7K visualizações2 slides
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach por
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasachPolacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasachdjmauritius
599 visualizações14 slides

Mais procurados(19)

Henryk sienkiewicz i jego twórczość por fifo001
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćHenryk sienkiewicz i jego twórczość
Henryk sienkiewicz i jego twórczość
fifo0014.4K visualizações
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik por zszkurzetnik
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
zszkurzetnik8.8K visualizações
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook por e-booksweb.pl
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebookSienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
e-booksweb.pl576 visualizações
Stanisław grochowiak por Alicja Olkiewicz
Stanisław grochowiakStanisław grochowiak
Stanisław grochowiak
Alicja Olkiewicz971 visualizações
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach por djmauritius
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasachPolacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
djmauritius599 visualizações
Legenda Zosia Koryga - podróż w nieznane - dziadek władek por djmauritius
Legenda Zosia Koryga -  podróż w nieznane - dziadek władekLegenda Zosia Koryga -  podróż w nieznane - dziadek władek
Legenda Zosia Koryga - podróż w nieznane - dziadek władek
djmauritius5.1K visualizações
U boku-marszalka-wspomnienia-szefa-gabinetu por Księgarnia Grzbiet
U boku-marszalka-wspomnienia-szefa-gabinetuU boku-marszalka-wspomnienia-szefa-gabinetu
U boku-marszalka-wspomnienia-szefa-gabinetu
Księgarnia Grzbiet833 visualizações
Przejawy popularności "Quo Vadis por Nierzwicka
Przejawy popularności "Quo VadisPrzejawy popularności "Quo Vadis
Przejawy popularności "Quo Vadis
Nierzwicka2.8K visualizações
Jan paweł por filipm13
Jan pawełJan paweł
Jan paweł
filipm13541 visualizações
M. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria Mszyca por GazetaGong
M. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria MszycaM. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria Mszyca
M. Dąbrowska, autorki: Klaudia i Wiktoria Mszyca
GazetaGong627 visualizações
Władysław broniewski prezentacja por Aneta Sitak
Władysław broniewski  prezentacjaWładysław broniewski  prezentacja
Władysław broniewski prezentacja
Aneta Sitak4.5K visualizações
Powstanie Warszawskie IIIB por gblonska
Powstanie Warszawskie IIIBPowstanie Warszawskie IIIB
Powstanie Warszawskie IIIB
gblonska758 visualizações
Z.J. Rumel. Poeta, komendant Okręgu Wołyń BCh, ofiara UPA por Natalia Julia Nowak
Z.J. Rumel. Poeta, komendant Okręgu Wołyń BCh, ofiara UPAZ.J. Rumel. Poeta, komendant Okręgu Wołyń BCh, ofiara UPA
Z.J. Rumel. Poeta, komendant Okręgu Wołyń BCh, ofiara UPA
Natalia Julia Nowak102 visualizações
Prezentacja Zbyszek por Przemek Dudziński
Prezentacja ZbyszekPrezentacja Zbyszek
Prezentacja Zbyszek
Przemek Dudziński1.7K visualizações
Trylogia por danielmajesio
TrylogiaTrylogia
Trylogia
danielmajesio1.8K visualizações
Projekt por bartek98n
ProjektProjekt
Projekt
bartek98n575 visualizações
Projekt edukacyjny o czesławie miłoszu por bartek98n
Projekt edukacyjny o czesławie miłoszuProjekt edukacyjny o czesławie miłoszu
Projekt edukacyjny o czesławie miłoszu
bartek98n1.3K visualizações

Similar a Częstochowskie getto

Ania Karolewicz por
Ania KarolewiczAnia Karolewicz
Ania Karolewiczmarzen
961 visualizações21 slides
Getto por
GettoGetto
Gettodaniellachendro
1.3K visualizações21 slides
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook por
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebookKiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebookepartnerzy.com
1.4K visualizações66 slides
Układanka Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementy por
Układanka Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementyUkładanka Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementy
Układanka Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementyPracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
2.3K visualizações72 slides
Most --tajna-operacja-przerzutu-zydow por
Most --tajna-operacja-przerzutu-zydowMost --tajna-operacja-przerzutu-zydow
Most --tajna-operacja-przerzutu-zydowKsięgarnia Grzbiet
1.7K visualizações24 slides
Holocaust. Eksterminacja narodu żydowskiego por
Holocaust. Eksterminacja narodu żydowskiegoHolocaust. Eksterminacja narodu żydowskiego
Holocaust. Eksterminacja narodu żydowskiegomarzen
1.6K visualizações17 slides

Similar a Częstochowskie getto(20)

Ania Karolewicz por marzen
Ania KarolewiczAnia Karolewicz
Ania Karolewicz
marzen961 visualizações
Getto por daniellachendro
GettoGetto
Getto
daniellachendro1.3K visualizações
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook por epartnerzy.com
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebookKiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook
epartnerzy.com1.4K visualizações
Most --tajna-operacja-przerzutu-zydow por Księgarnia Grzbiet
Most --tajna-operacja-przerzutu-zydowMost --tajna-operacja-przerzutu-zydow
Most --tajna-operacja-przerzutu-zydow
Księgarnia Grzbiet1.7K visualizações
Holocaust. Eksterminacja narodu żydowskiego por marzen
Holocaust. Eksterminacja narodu żydowskiegoHolocaust. Eksterminacja narodu żydowskiego
Holocaust. Eksterminacja narodu żydowskiego
marzen1.6K visualizações
Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdf por PorozumieniedlaPragi
Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdfPrzewodnik po żydowskiej Pradze.pdf
Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdf
PorozumieniedlaPragi22 visualizações
,Auschwitz presentation 27th Jan 2014 por Bernadetta Utzig
,Auschwitz presentation 27th Jan 2014,Auschwitz presentation 27th Jan 2014
,Auschwitz presentation 27th Jan 2014
Bernadetta Utzig1.9K visualizações
Patroni j karski por Agata
Patroni j karskiPatroni j karski
Patroni j karski
Agata834 visualizações
Janusz korczak od a do z por bibliozso6
Janusz korczak od a do zJanusz korczak od a do z
Janusz korczak od a do z
bibliozso66.1K visualizações
Swieto Zmarlych por Teresa
Swieto ZmarlychSwieto Zmarlych
Swieto Zmarlych
Teresa828 visualizações
Ulica karskiego por Agata
Ulica karskiegoUlica karskiego
Ulica karskiego
Agata697 visualizações
Plansze Koprzywnica Odkrywa/My por Koprzywnica_PatrzyMy
Plansze Koprzywnica Odkrywa/MyPlansze Koprzywnica Odkrywa/My
Plansze Koprzywnica Odkrywa/My
Koprzywnica_PatrzyMy376 visualizações
Historia Opowiedziana - Fundacja Dom Pokoju por guest49b40b
Historia Opowiedziana - Fundacja Dom PokojuHistoria Opowiedziana - Fundacja Dom Pokoju
Historia Opowiedziana - Fundacja Dom Pokoju
guest49b40b1.7K visualizações
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie por madlen89
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskiePrezentacja pogranicze polsko ukraińskie
Prezentacja pogranicze polsko ukraińskie
madlen894.5K visualizações
Katyń por rakso332
KatyńKatyń
Katyń
rakso3324.3K visualizações
Hejdyk maleńka część mazur por Adam Warski
Hejdyk maleńka część mazurHejdyk maleńka część mazur
Hejdyk maleńka część mazur
Adam Warski1.9K visualizações

Częstochowskie getto

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.