O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

kannada

252 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

kannada

 1. 1. ¸ÀgÀ CgÀ ªÀÄgÀ PÀgÀ dgÀ ªÀgÀ £ÀgÀ ºÀgÀ
 2. 2. vÀgÀ eÁgÀÄ ªÀiÁgÀÄ ºÁgÀÄ £ÁgÀÄ ¸ÁgÀÄ
 3. 3. ¨ÁqÀÄ ºÁqÀÄ PÁqÀÄ £ÁqÀÄ ¥ÁqÀÄ
 4. 4. eÁqÀÄ ¯ÁqÀÄ PÉÆý PÉÆÃqÀÄ
 5. 5. PÉÆÃ¥À PÉÆÃt PÉÆÃw PÉÆñÀ
 6. 6. PÁgÀÄ ºÁgÀÄ ¥ÁgÀÄ eÁgÀÄ ªÀiÁgÀÄ
 7. 7. vÀqÉ ºÉqÉ eÉqÉ £ÀqÉ ¥ÉÃqÉ »r PÉÆqÀÄ ºÁr vÀr
 8. 8. ºÉÆr¨ÉÃqÀ ¨ÉPÀÄÌ C¥Àà CªÀÄä «ÃgÀÄ ¨Á¥ÀÅ
 9. 9. ¨Á§Ä¯Á® gÀ«ªÀiÁªÀÄ ªÀÄ®PÁd¥À à zÉêÀ¥Àà £É£À¥ÀÅ
 10. 10. D£É C¯ÉÆÃPÀ ¥Àæ¢Ã¥À ¸Àa£À gÉÆûvÀ
 11. 11. ªÀÄAdÄ «±ÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà GªÀiÁ²æà ªÀiÁ¯Á²æÃ
 12. 12. §¸À¥Àà ºÀÄ®UÀªÀé ªÀiË£ÉñÀ gÀªÉÄñÀ ¨ÁV®Ä
 13. 13. ªÀÄ®UÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄUÀÄ ªÀÄAUÀ ªÀÄoÀ ªÉÆ®
 14. 14. ªÉƸÀ½ ªÉÆÃdÄ ªÉÆÃj ªÉÆÃw ªÀiÁªÀiÁ
 15. 15. ªÀiÁ£À ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁqÀÄ ªÀiÁgÀÄ ªÀÄÄR ªÀÄÄj
 16. 16. ªÀÄÄvÀÄÛ ªÀÄÄlÄÖ «ÄãÀÄ «Ä£ÀÄUÀÄ «ÄvÀæ
 17. 17. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄÆPÀ ªÉÄt¸ÀÄ ªÉÄ®è£É
 18. 18. ªÉÄãÀPÉ ªÉÄÊ ªÉÄÊPï ªÉÄʪÀiÁl ªÀiË£À ªÀi˽
 19. 19. ªÀÄAl¥À ªÀÄAUÀ UÁr UÁgÀÄr VqÀ V½ VÃgÀÄ VÃvÁ UÀÄr
 20. 20. UÀÄj §ÄUÀÄj UÀÆqÀÄ UÀƽ UÉt¸ÀÄ
 21. 21. £ÀUÉ UÉÃtÄ UÉÃmï UÉÊgÀÄ UÉÆgÀ¸ÀÄ UÉÆtUÀÄ
 22. 22. UÉÆÃtÄ UÉÆÃ¥Á® UËqÀgÀÄ UËvÀªÀÄ UËj UÀAqÀ
 23. 23. ZÀ£ÀߥÀà ZÀAzÀ ZÀªÀÄZÀ ZÁZÀÄ ZÁPÀÄ
 24. 24. aªÀÄt aªÀÄÄä aÃgÀÄ ZÀÄPÀħÄP ÀÄ ZÀÆqÁ
 25. 25. ZÀÆgÀÄ ZÉAqÀÄ ZÉüÀÄ ZÉÊ£ÀÄ ZÉÊvÀæ
 26. 26. ZÉÆlZÉÆl ZÉÆêÀÄ ZË d£À eÁgÀÄ f£À fÃ¥ÀÅ
 27. 27. dļÀÄdļ ÀÄ dÆ£À eÉ eÉãÀÄ eÉÊ£À eÉÆleÉÆl
 28. 28. eÉÆÃPÁ° eËUÀÄ dAUÀªÀÄ l¥Àl¥À mÁmÁ

×