Załącznik nr. 1 - TOKENIZER
Załącznik nr. 1 - TOKENIZER
Próximos SlideShares
Wezwanie o zaniechanie naruszania dóbr osobistychWezwanie o zaniechanie naruszania dóbr osobistych
Carregando em ... 3
1 de 2

Mais conteúdo relacionado

Mais de Rahim Blak(20)

Załącznik nr. 1 - TOKENIZER

  1. SAPIENCV/ ,,,, ZAŁĄCZNIK NR 1 "ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA" I. Sprzedający oświadcza, te jest posiadaczem zorganizowanej czt6cl przedslfblorstwa spółki (dalej "ZCP") pod firm~: "SAPIENCY" spółka z ogranlczon~ odpowledzlalno6c~ z siedzi~ w Krakowie która obejmuje zorganizowany zespól składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, slutącej do prowadzenia dzlalalnoścl w zakresie produkcji I sprzedaty narzędzia słutącego do organizowania tzw. lnitial Coln Offerlng o nazwie TOKENIZER, to jest: 1. umowa o pracę z dnia do której ma zastosowanie art. 231 Kodeksu pracy 2. umowa B2B z dnia prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 3. umowa 82B z dnia 4. umowa o dzieło z dnia 5. umowy o serwer Azure, 6. tajemnica przedsiębiorstwa oraz know-how, 7. subskrypcje, 8. prawa majątkowe I niemajątkowe do narzędzia TOKENIZER w postaci front-endu stworzonego w technologii Angular oraz back-endu stworzonego w technologll .NET/C# a) w zakresie utrwalania I zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Logo utrwalono - wprowadzanie do obrotu, utyczenle lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Logo w sposób Inny nit określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie I reemltowanle, a takte publiczne udostępnianie Logo w taki sposób, aby katdy mógł mleć do niego dostQP w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d) wprowadzanie do pamlfCI komputera, serwera, e) utrwalenie dowolną techniką, f) trwale lub czasowe zwielokrotnienie dowolną techniką, g) rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonanie, odtworzenie, wyświetlenie, wystawienie, h) eksponowanie w sieci internetowej, i) publiczne rozpowszechnienie takte za pomocą Internetu, a takte składanie oferty w tym zakresie, j) utywanla utworu do wszelkiej reklamy I Innej fonny prezentacji, k) sporządzanie cyfrowego zapisu, I) najem I dzlertawa oryginału lub egzemplarzy, na których utrwalono utwór, m) nadanie za pomocą wizji lub fonii za pośrednictwem stacji naziemnych lub satelitarnych, przewodowo I bezprzewodowo, n) wprowadzenie do obrotu oryginału utworu lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, ul.Lekarsko I 31 -203 Kroków soplency.lo KRS: 789717 NIP: 9452228249 REGON: 383564042
  2. SAPIENCV/ ,,,, o) tłumaczenie, bez ograniczeń czasowych i geograficznych, p) wielokrotnego utrwalania i zwielokrotniania dzieła techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego, q) wielokrotnego rozpowszechniania dzieła poprzez publiczne udostępnianie go w taki sposób, aby katdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu I w czasie przez siebie wybranym, co w szczególności oznacza umieszczenie dzieła w sieci Internet, r) wielokrotnego obrotu oryginałem dzieła i jego kopiami, utrwalonymi na elektronicznych nośnikach Informacji poprzez wprowadzanie go do obrotu, użyczenie lub najem, s) tworzenie I wykorzystywanie abstraktów dzieła, t) rnmliwość pobierania dzieła lub jego fragmentów przez uiytkowników sieci Internet, drukowanie na btdanie (print on demand). li. Kupujący oświadcza, lt zapoznał się ze stanem prawnym I faktycznym ZCP jak i jego poszczególnych składników. cego ah/ ~ W Imieniu Kupujęcego (Tomasz Rozmus) SAPIENCY/ ~'/ł ul.Lekarska 1 31-203 Kraków soplency.lo KRS: 769717 NIP: 9◄52228249 REGON· 383564042