O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Riigieelarve 2015 eelnõu

37.259 visualizações

Publicada em

Ülevaade riigikogule esitatud 2015. aasta riigieelarve eelnõust.

Publicada em: Economia e finanças
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Riigieelarve 2015 eelnõu

 1. 1. Ülevaade 2015. aasta riigieelarve eelnõust
 2. 2. Riigirahanduse põhisõnumid 2015 • Säilib valitsussektori struktuurne ülejääk, 2015. a 0,8% SKPst • Valitsussektori nominaalne puudujääk ulatub 0,5%ni SKPst • Riigieelarve tulud kasvavad 7%, sh maksutulud 6,1% • Maksukoormus püsib selle aasta tasemel ehk 32,7% SKPst • Valitsussektori võlakoormus väheneb 9,3%ni SKPst, sh EFSF moodustab sellest ligikaudu veerandi * Valitsussektor hõlmab lisaks riigieelarvelistele asutustele ka kohalikke omavalitsusi, haigekassat ja töötukassat, riigi asutatud sihtasutusi ja äriühinguid.
 3. 3. Valitsemisalade kulud kasvavad 6% 2014 RE 2015 RE (eelnõu) Muutus 2015 RE /2014 RE, (mln eur) Muutus 2015 RE /2014 RE, (%) Valitsemisalad kokku 8 056,2 8 543,3 487,2 6,0% VV, ilma HTM ja SOM toetusfondita 81,6 126,4 44,8 55,0% Riigikogu Kantselei 24,3 26,0 1,7 7,0% Presidendi Kantselei 4,4 4,1 -0,3 -6,9% Riigikontroll 4,8 5,0 0,2 3,4% Õiguskantsler 2,3 2,2 0,0 -1,5% Riigikohus 5,1 5,2 0,2 3,5% Riigikantselei 7,4 10,0 2,7 36,1% Haridus- ja Teadusministeerium 754,7 807,8 53,1 7,0% Justiitsministeerium 125,0 129,8 4,8 3,9% Kaitseministeerium 384,0 411,9 27,9 7,3% Keskkonnaministeerium, ilma CO₂ kvoodita 210,3 189,1 -21,2 -10,1% Kultuuriministeerium 172,5 206,5 34,0 19,7% Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 562,8 593,9 31,1 5,5% Põllumajandusministeerium 336,4 328,8 -7,6 -2,3% Rahandusministeerium 1 810,2 1 805,2 -5,0 -0,3% Siseministeerium 455,9 457,9 2,0 0,4% Sotsiaalministeerium 3 110,2 3 412,2 302,1 9,7% Välisministeerium 61,8 62,1 0,3 0,5%
 4. 4. Suuremad kulukasvud • riiklik pension 100,5 mln eurot • peretoetused (universaalse lapsetoetuse tõstmine) 76,4 mln eurot • eraldis Eesti Haigekassale ravikindlustuseks 48 mln eurot • riigi kanded kohustuslikku pensionifondi 33,6 mln eurot • töötuskindlustusmaksed 27,6 mln eurot • otsetoetused põllumajandustootjatele 11,9 mln eurot • kõrgkoolide tegevustoetus 14,9 mln eurot • Euroopa Liidu makse 10,5 mln eurot
 5. 5. EL 2014+ olulisemad tegevused 2015. a • Välistoetusteks on kavandatud 1,006 miljardit eurot ehk 11,8% riigieelarve kogukuludest • Seoses uue programmiperioodi käivitumisega suureneb välistoetuste maht riigieelarves 2014. aastaga võrreldes 15,7% • Suuremad ja olulisemad investeeringud on kavas muu hulgas – teedeehitusse ja raudteeliikluse arendamiseks – korterelamute rekonstrueerimiseks – ettevõtluse arendamiseks – gümnaasiumivõrgu korrastamiseks – maaelu ja põllumajanduse konkurentsivõime suurendamiseks • Olulise muudatusena on välistoetuste riiklik kaasfinantseering finantsjuhtimise parandamiseks 2015. aastast konsolideeritud Rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Kaasfinantseeringu eraldamine ministeeriumidele toimub aasta sees vastavalt vajadusele.
 6. 6. Eesti valitsussektori kogukulud on ELi riikide võrdluses pigem madalad % SKPst
 7. 7. Teiste riikidega võrreldes suunab Eesti riik • keskmisest rohkem ressurssi kõrgharidusse, kultuuriteenustesse, politseiteenusesse, sõjalisse riigikaitsesse ja haiglateenusesse • keskmisest vähem ressurssi kohtufunktsiooni, sotsiaalsesse kaitsesse ja tervishoidu • sarnaselt teiste riikidega rahastame üldharidust, päästeteenust ja kinnipidamisfunktsiooni
 8. 8. Riigieelarve kulud tegevusalade kaupa Valdkond 2014 RE osakaal SKP-st 2015 RE eelnõu osakaal SKP-st muutus, (mln eur) muutus, (%) KOKKU 8 056,2 41,7% 8 543,3 42,5% 487,2 6,0% 01 Üldised valitsussektori teenused 1 365,7 7,1% 1 447,9 7,2% 82,1 6,0% 02 Riigikaitse 365,4 1,9% 394,1 2,0% 28,7 7,9% 03 Avalik kord ja julgeolek 403,4 2,1% 424,8 2,1% 21,4 5,3% 04 Majandus 993,2 5,1% 1 014,5 5,0% 21,4 2,1% 05 Keskkonnakaitse 318,5 1,6% 258,4 1,3% -60,1 -18,9% 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 - 07 Tervishoid 997,0 5,2% 1 106,5 5,5% 109,4 11,0% 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 189,1 1,0% 226,2 1,1% 37,1 19,6% 09 Haridus 758,3 3,9% 812,7 4,0% 54,3 7,2% 10 Sotsiaalne kaitse 2 665,4 13,8% 2 858,2 14,2% 192,9 7,2%
 9. 9. Tööjõu- ja majandamiskulud: 2007–2013 tegelik täitmine, 2014 riigieelarve ja 2015. a eelnõu)
 10. 10. Tööjõukuludes oleme ELi keskmisel tasemel % SKPst • Tööjõukulud SKPsse on Leedus ca 1,0% ja Lätis ca 1,5% väiksemad
 11. 11. Investeeringutega oleme veel esirinnas % SKPst • Investeeringute mahud SKPsse on EL viimastel aastatel olnud langustrendis
 12. 12. Investeeringud
 13. 13. Kinnisvarainvesteeringud • 2015–2018 otsuste mõju kokku 26 mln eurot, sellest 2015. a mõju 15 mln eurot • Suuremad objektid, mille ehitusega alustatakse: Riigikontrolli büroohoone Toopeal, Piusa kordon, Eesti Rahvusringhäälingu hooned ja tehnika • Projekteerimist ja ehitamist alustatakse: ELi esindus Brüsselis ja Arvo Pärdi Keskus • Projekteerimist alustatakse: Moskva saatkonnahoone, Rüütelkonna hoone, Vastseliina ja Vändra komando • Lisaks eraldati täiendavaid remondivahendeid 4 mln euro eest
 14. 14. Ülevaade valitsemisalade kaupa
 15. 15. Riigikantselei – 13,7 mln, kasv 6,9 mln (101,2%) Olulisemad tegevused • Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise ettevalmistamine 1,9 mln eurot • Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise planeerimine ja tegevuskava elluviimine 1,3 mln eurot • NATO strateegilise Kommunikatsiooni Oivakeskuse liikmemaks 25 000 eurot
 16. 16. HTM koos KOV hariduskuludega 826,5 mln, kasv 69,5 mln (9,2 %) • Jätkub õpetajate palgakasv : KOVidele jagatav haridustoetus kasvab 18 mln eurot • Gümnasistid hakkavad saama tasuta koolilõunat – 3,1 mln eurot, ca 22 000 õpilasele • Jätkub koolivõrgu korrastamine: aastatel 2015+ toetavad riik ja EL kokku ca 240 mln euroga • Haridustugiteenus, sh karjäärinõustamine – aastatel 2015+ toetavad riik ja EL kokku 35 mln euroga • Kahekordistub tulemusstipendiumide saajate arv, kulu kasv 912 000 eurot • Doktorandid saavad sotsiaalsed garantiid
 17. 17. Justiitsministeerium 131,9 mln, kasv 3,6 mln (2,8%) • Kohtureform viiakse lõpule ning tõhusam õigusemõistmine tagatakse ka lisaks teistele Pärnu ja Viru maakohtus ning Tallinna haldus- ja ringkonnakohtus – 997 000 eurot. • Kohturegistri reform, mille tulemusena jaotatakse registrimenetlus Tallinnast ja Tartust väiksematesse linnadesse – 82 000 eurot • Kiiremaks muutub väärteomenetlemine – 450 000 eurot • Korteriomandi ja korteriühistu loomise sätete rakendamine – 134 000 eurot
 18. 18. Kaitseministeerium • Kaitse-eelarve ületab veidi 2% SKP-st • Tagatakse liitlasvägede Eestis viibimine esialgse summaga 4,1 mln eurot • Kaks uut suurhanget jalaväe lahingumasinate ja tankitõrjeraketisüsteemide ostmiseks • Jätkub Ämari lennubaasi väljaehitamine ning Eesti radarivõrgu arendamine
 19. 19. Keskkonnaministeerium • Looduskaitsesse rekordiliselt 7,5 mln eurot • Uus energiasäästlik tänavavalgustus 7 linnas: kokku 11 250 valgustit • Puhas joogivesi kõigile – 27 mln eurot (lisaks lõppeb Narva veeprojekt, mis annab puhta joogivee 300 000 inimesele) • Tänapäevased trammid • Looduslike maade ost 4,2 miljonit eurot • Maa reaalajas hindamisele üleminek 120 000 eurot
 20. 20. Kultuuriministeerium Jätkub kultuuritöötajate palgakasv • Noortetreeneritele 50% palgast – tagatakse sotsiaalsed tagatised, 3,51 mln e • Jätkuvad investeeringud olulistesse kultuuriobjektidesse, sealhulgas  Arvo Pärdi Keskuse projekteerimine ja ehituse algus Laulasmaal  algab Eesti Rahvusringhäälingu uudistemaja ehitus  toetatakse Eesti Rahvusraamatukogu hoone remonditöid  jätkuvad teatritesse mõeldud investeeringud – renoveeritakse Ugala teater
 21. 21. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kasvavad ühistranspordi dotatsioonid kõigil riigi toetatavatel ühistranspordi liikidel – 4,7 mln eurot • Jätkuvad suuremamahulised transpordi infrastruktuuri projektid • Jäälõhkujate käigus hoidmiseks eraldatakse 2,2 mln eurot, et tagada veeteede avatus talvel
 22. 22. Põllumajandusministeerium • Tagatakse 2014–2020 maaelu arengukava, põllumajanduse otsetoetuste ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite kiire rakendamine – PRIA IT-investeeringud 1,5 mln eurot • Tugevdatakse toiduohutuse ja veterinaarjärelvalvega seotud võimekust
 23. 23. Rahandusministeerium *edasiantavate maksudeta • Statistikaamet jätkab järgmise registripõhise rahvaloenduse ettevalmistamist – 0,7 mln eurot • Vähendame maksupettusi, et toetada võrdsemat konkurentsikeskkonda, ja parandame maksutulude laekumist. • Maksu- ja tolliamet soetab Narva raudteele tolli tarbeks röntgenseadme, et tõhusamalt kontrollida kaubavedu ja tõkestada salakaupa idapiiril – 0,5 mln eurot
 24. 24. Siseministeerium (julgeolek + regionaal) • Kasvavad eelkõige eriteenistujate palgad • Kasvavad investeeringud hoonetesse, operatiivtehnikasse ja nutikasse tehnoloogiasse • Algab nelja uue hoone ehitus  Piusa ja Ruhnu kordon  Vändra ja Vastseliina komando • Kiireneb väärteomenetlus – 480 000 eurot
 25. 25. Sotsiaalministeerium koos KOV sotsiaalkuludega • Jätkub kiirabireform – 2,2 mln eurot • Suureneb tugiperedele mõeldud toetus 25% • Pensionid tõusevad 5,9% • Tõuseb esimese ja teise lapse toetus 45 euroni, lisaks veel ka vajaduspõhine toetus • Tõuseb töötutoetuse määr 4,01 eur päev • Apteekritele hakatakse maksma lähtetoetust – 15 000 eurot • Laieneb matusetoetuse saajate ring • Tõuseb sundraviteenuse voodipäeva tasu – 974 000 eurot • Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekande järjekorrad vähenevad – 1,5 mln
 26. 26. Välisministeerium Eesti antav arengu- ja humanitaarabi kasvab 2 miljonit eurot
 27. 27. Tänan!

×