O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Doa

1.087 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Doa

  1. 1. DOAPerintah BerdoaBanyak sekali ayat AL-Qur’an serta hadist yang menerangkan tentang doa. Akan tetapi, 2ayat Al-Qur’an ini cukup jelas menerangkan kita tentang makna sebuah doa.Perintah berdoa dalam Qur’an ada dalam ayat-ayat yang saya maksud sebagai berikut:‫ل‬َ ‫قلا‬َ ‫و‬َ ‫م‬ُ ‫ا‬‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫ُب‬ّ‫مُك‬‫ر‬َ ‫ن ي‬ِ‫ي‬‫عنو‬ُ ‫ا‬ ‫د‬ْ‫ع‬ ‫ا‬‫ب‬ْ‫ع‬ ‫ج‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ ‫س‬ْ‫ع‬ ‫أ‬َ ‫م‬ْ‫ع‬ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫ل‬َ ‫َن‬ّ ‫لا‬ ‫إ‬ِ‫ي‬‫ن‬َ ‫ذني‬ِ‫ي‬‫ل‬ّ ‫لا‬‫ا‬‫َن‬َ ‫رو‬ُ ‫ا‬ ‫ب‬ِ‫ي‬‫ك‬ْ‫ع‬ ‫ت‬َ ‫س‬ْ‫ع‬ ‫ني‬َ ‫ن‬ْ‫ع‬ ‫ع‬َ ‫ت ي‬ِ‫ي‬‫د‬َ ‫بلا‬َ ‫ع‬ِ‫ي‬‫َن‬َ ‫لنو‬ُ ‫ا‬‫خ‬ُ ‫ا‬ ‫د‬ْ‫ع‬ ‫ي‬َ ‫س‬َ ‫م‬َ ‫َن‬ّ ‫لا‬‫ه‬َ ‫ج‬َ ‫ن‬َ ‫رني‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ِ‫ي‬ ‫دا‬َ )٦٠ )Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku[1326] akan masukneraka Jahannam dalam Keadaan hina dina”. (QS: Al-Mu’min 40:60)‫ذا‬َ ‫إ‬ِ‫ي‬‫و‬َ ‫ك‬َ ‫ل‬َ ‫أ‬َ ‫س‬َ ‫د ي‬ِ‫ي‬‫بلا‬َ ‫ع‬ِ‫ي‬‫َن ي‬ّ‫ف ي‬‫ع‬َ ‫ن ي‬ّ‫ف ي‬‫إ‬ِ‫ي‬‫ف‬َ ‫ب‬ٌ ‫رني‬ِ‫ي‬ ‫ق‬َ ‫ب‬ُ ‫ا‬ ‫جي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬ُ ‫ا‬‫ة‬َ ‫نو‬َ ‫ع‬ْ‫ع‬ ‫د‬َ ‫ع‬ِ‫ي‬ ‫دا‬ّ ‫لا‬‫ال‬‫ذا‬َ ‫إ‬ِ‫ي‬‫َن‬ِ‫ي‬ ‫علا‬َ ‫د‬َ ‫بنوا‬ُ ‫ا‬‫جي‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ ‫س‬ْ‫ع‬ ‫ي‬َ ‫ل‬ْ‫ع‬‫ف‬َ ‫ل ي‬ِ‫ي‬‫َننوا‬ُ ‫ما‬ِ‫ي‬ ‫ؤ‬ْ‫ع‬ ‫ي‬ُ ‫ا‬‫ل‬ْ‫ع‬‫و‬َ ‫ُب ي‬ِ‫ي‬‫م‬ْ‫ع‬ ‫ه‬ُ ‫ا‬ ‫ل‬ّ ‫لا‬‫ع‬َ ‫ل‬َ ‫َن‬َ ‫دو‬ُ ‫ا‬‫ش‬ُ ‫ا‬ ‫ر‬ْ‫ع‬ ‫ني‬َ )١٨٦ )Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah),bahwasanya Aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila iamemohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) danhendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (Al-Baqarah 2: 186)Dari kedua ayat itu, dapat ditarik kata kunci sebagai berikut:QS: Al-Mu’min 40:60:1. Berdoa adalah perintah Allah2. Doa pasti dikabulkan3. Tidak berdoa = sombong4. sombong kepada Allah adalah dosa besar yang mendapat ancaman neraka jahannamAl-Baqarah 2: 186:1.Allah sangat dekat2. Allah mengabulkan doa hambanya3. Hendaknya taat dan beriman kepada Allah (sebelum berdoa)4. Orang dengan doa, taat dan beriman selalu berada dalam kebenaranJadi kesimpulannya berdoa adalah salah satu ibadah yang diperintahkan Allah sebagai tandabahwa kita membutuhkan pertolongannya. Dan Allah akan selalu mengabulkan doa hamba-hamba-Nya apabila dia taat dan beriman. Jika seseorang tidak mau berdoa kepada Allah,berati dia sombong kepada Allah dan diancam siksa nerakaHal yang paling menarik dan selalu diserang oleh orang-orang pasik adalah masalahdikabulkannya doa. Padahal berkali-kali disebutkan bahwa Allah akan selalu mengabulkandoa hamba-nya. Berikut ini pembahasannya
  2. 2. Sebab-Sebab Doa “Tidak Diterima”Kenapa saya memberikan tanda kutib untuk kalimat: tidak diterima ?karena sesungguhnyalah arti tidak diterima itu hanya sebuah ungkapan yang mudah untukdiartikan manusia yang dangkal dan tidak mau berpikir akan sifat Maha Pengasih Allah.Sebab-sebabnya sebagai berikut:1. Soal WaktuSimak Hadist berikut:“Tidak ada seorang muslim yang menghadapkan mukanya kepada Allah untuk berdoa, kecualiAllah memberikannya (memenuhinya), kadang dipercepat dan kadang diperlambat (HRAhmad dan Hakim)2. Karena Tidak Baik bagi yang BerdoaKadang manusia itu merasa yakin bahwa doanya baik untuknya, atau lebih parah lagi doa itumendikte Allah dengan meminta apa-apa yang diinginkannya. Padahal belum tentu yangdiminta itu baik untuknya. Oleh karena itulah kenapa sebaiknya kita berdoa dengankalimat/doa yang diajarkan dalam Al-Qur’an walaupun kita tetap diperbolehkan berdoadengan kalimat kita sendiri, asal doanya itu benar-benar tulus dan pasrah kepada Allah apayang akan diberikan kepada kita.simaklah ayat berikut:“Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula)kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamutidak mengetahui. (Al-Baqarah 2:216)3. Ujian dari AllahSimak ayat berikut:Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telahberiman”, sedang mereka tidak diuji lagi? (Al-Ankabut 29:2)Tidak serta mertanya doa terkabul merupakan sebuah ujian iman bagi kita. Seperti apayang saya alami dan ceritakan di awal tulisan ini. Padahal dengan semakin intent kita berdoa,maka semakin banyak ibadah kita, semakin kita dekat kepada Allah, dan tentu saja..doa kitaitu tidak akan disia-siakan oleh Allah4. Dihindarkan-Nya kita dari kecelakaan dan kejelekan yang sebanding5. Ditangguhkan sebagai simpanan di AkhiratUntuk 2 point di atas, marilah kita simak hadist berikut:
  3. 3. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sesuatu yang bukan doa menyangkutdosa atau menyangkut usaha memutuskan silahturahmi, kecuali Allah akan memberikannyadengan salah satu dari 3 kemungkinan: segera dipenuhin-Nya doa tersebut, atau disimpan-Nya sebagai simpanan pahala di Akhirat, ata dihindarkan-Nya dia dari kecelakaan ataukejelekan yang sebanding. Mereka (para sahabat) bertanya: bagaimana jika kamiperbanyak? Rasul menjawab: Allah akan memperbanyak lagi. (HR Ahmad, Bazzar, Abu Ya’ladan Hakim)Bimbingan BerdoaUntuk singkatnya bimbingan doa yang baik adalah sebagai berikut :1. Pada saat 1/3 akhir malam (setelah melakukan sholat Tahajud)Bila lewat sebagian malam atau duapertiganya, akan turun ke langit dunia Allah yang MahaMemberkati dan Maha Tinggi, lalu berfirman: “Tak ada seorang pun yang berdoa pasi iaakan dikabulkan, tak ada seorang pun yang mohon ampun pasti akan Ku-ampuni”. Sehinggatiba waktu subuh (HR Bukhari dan Muslim)2. Sesudah sholat FardhuDitanyakan kepada Rasulullah: “Wahai rasulullah, manakah doa yan paling didengar Allah”.Rasulullah menjawab: “Doa di tengah malam dan sesudah shalat wajib” (HR Tarmidzi)3. Di waktu LapangBarang siapa yang menginginkan doanya dipenuhi Allah ketika dalam kesulitan, makahendaknya ia memperbanyak doa di waktu lapangnya (HR Tarmidzi dan Hakim)4. Di waktu sujudJarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika ia sujud, makaperbanyaknlah doa (HR Muslim)5. Di awali dengan asma’ul husnaAllah mempunyai asmaa’ ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa’ulhusna itu. Dan tinggalkanlah (cara-cara) orang yang menyimpang dari kebenaran dalam(menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yangmereka kerjakan ( Al-A’raf: 180)6. Di awali dengan ismul A’zham (pujian-pujian kepada Allah)Rasulullah lewat di depan seorang bernama Abu “Iyasy Zaid bin Shamit az-Zuraqiy yangsedang shalat. Ia berdoa: ” Ya Allah, aku mohon kepada-Mu karena sesungguhnya bagiMusegala puja dan puji, tiada Tuhan selain-Mu, wahai Yang Maha Memberi, yang menjadiharapan, Yang Mencipta langit dan bumi, Yang Maha Luhur lagi Maha Mulia”. KemudianRasullullah bersabda: “Sesungguhnya engkau telah memohon dengan mempergunakan nama-nama-Nya Yang Agung, yang bilamana dimohonkan dengan nama-nama-Nya itu akan
  4. 4. dikabulkan dan jika dimintai dengannya juga akan diberi” (HR . Ahmad, Ibnu Majah, AbuDaud, Nasa’i)7. Diawali dengan kalimat Tauhid dan HamdalahJika sudah biasa melakukannya saat dzikir setelah sholat, maka sudah terwakili8.ShalawatSemua doa terhalang kecuali membaca shalawat dulu kepada nabi dan keluarga NabiMuhammad. (HR Tabrani)9. yakin akan dipenuhiAllah ‘ Azza wa jalla berfirman:” Aku mengikuti sangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Dan akuselalu menyertainya sepanjang ia ingat kepada-Ku. (HR Bukhari danMuslim)10. Berdoa dengan rendah hati dan suara yang lembutBerdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan suara yang lembut. SesungguhnyaAllah tidak suka kepada orant-orang yang melampaui batas (Al-A’raf: 55)11. Dengan rasa takut dan penuh harapDan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya danberdoalah kepada Allah degan rasa takut (tidak akan dikabulkan) dan harap (akan diterima).Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Al A’raf7:56)12. Shabar dan ShalatMintalah Tolong kalian dengan sabar dan Shalat. Sesungguhnya yang demikian itu adalahberat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk’ (Al-Baqarah: 45)13. mendoakan orang lain untuk kebaikan dan tanpa diketahuiDoa seorang muslim untuk saudaranya dari tempat yang jauh (tanpa diketahuinya) akandikabulkan (HR Muslim)..di atas orang yang berdoa ada malaikat yang mewakili, setiap seorang muslim mendoakansaudaranya pada kebaikan, maka malaikat yang mewakili itu akan berkata: ” Juga untukmuseumpamanya”. (HR Muslim)14. Bukan Doa untuk dosa, memutuskan silahturahmi dan tidak tergesa-gesaRasul Bersabda: “Senantiasa diterima doa seorang hamba Allah, apabila ia tidak berdoauntuk berbuat dosa atau untuk memutuskan tali silahturahmi, asal saja dilakukan dengantidak tergesa-gesa”. Rasul lalu ditanya: “apakah yang dimaksud tergesa-gesa?. Raul lalubersabda: “Seseorang berkata: aku telah berulang kali berdoa tetapi tidak juga dikabulkan.Ia merasa rugi dan lesu lalu meninggalkan doanya (HR Tarmidzi)

×