O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

סוגיות בכלכלת ישראל

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (11)

Mais de רפי אלדור (20)

Anúncio

סוגיות בכלכלת ישראל

 1. 1. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫בכלכלת‬ ‫סוגיות‬‫ישראל‬ ‫בכלכלת‬ ‫סוגיות‬ ‫פתוח‬ ‫יום‬‫פתוח‬ ‫יום‬ 23‫אפריל‬2010 '‫מלניק‬ ‫רפי‬ ‫פרופ‬ ‫אקדמיים‬ ‫לעניינים‬ ‫לנשיא‬ ‫משנה‬ ‫הרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬
 2. 2. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫של‬ ‫עיקריים‬ ‫מאפיינים‬‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫של‬ ‫עיקריים‬ ‫מאפיינים‬ •‫ופתוחה‬ ‫קטנה‬ ‫כלכלה‬ •‫גבוה‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ – ‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫מוחלט‬ ‫היעדר‬ •‫הי-טק‬ ‫במפעלי‬ ‫יחסי‬ ‫יתרון‬ •‫עליה‬ ‫גלי‬ – ‫גדולים‬ ‫דמוגרפים‬ ‫זעזועים‬ •‫גבוה‬ ‫בטחוני‬ ‫נטל‬ – ‫יחסית‬ ‫גדול‬ ‫ציבורי‬ ‫מגזר‬
 3. 3. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הארוך‬ ‫הטווח‬ ‫של‬ ‫פרספקטיבה‬‫הארוך‬ ‫הטווח‬ ‫של‬ ‫פרספקטיבה‬
 4. 4. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬ (‫אחוזים‬ ,‫גידול‬ ‫)שיעורי‬(‫אחוזים‬ ,‫גידול‬ ‫)שיעורי‬ -5 0 5 10 15 20 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 19851973
 5. 5. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ובפועל‬ ‫פוטנציאלית‬ - ‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬‫ובפועל‬ ‫פוטנציאלית‬ - ‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬ ‫של‬ ‫קבועים‬ ‫במחירים‬ ‫)דולרים‬1995( 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 Actual Potential with 1/2 pre - 1973 growth
 6. 6. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫של‬ ‫עיקריים‬ ‫מאפיינים‬‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫של‬ ‫עיקריים‬ ‫מאפיינים‬ •‫ופתוחה‬ ‫קטנה‬ ‫כלכלה‬ •‫גבוה‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ – ‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫מוחלט‬ ‫היעדר‬ •‫הי-טק‬ ‫במפעלי‬ ‫יחסי‬ ‫יתרון‬ •‫עליה‬ ‫גלי‬ – ‫גדולים‬ ‫דמוגרפים‬ ‫זעזועים‬ •‫גבוה‬ ‫בטחוני‬ ‫נטל‬ – ‫יחסית‬ ‫גדול‬ ‫ציבורי‬ ‫מגזר‬
 7. 7. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הארוך‬ ‫הטווח‬ ‫של‬ ‫פרספקטיבה‬‫הארוך‬ ‫הטווח‬ ‫של‬ ‫פרספקטיבה‬
 8. 8. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬ (‫אחוזים‬ ,‫גידול‬ ‫)שיעורי‬(‫אחוזים‬ ,‫גידול‬ ‫)שיעורי‬ -5 0 5 10 15 20 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 19851973
 9. 9. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ובפועל‬ ‫פוטנציאלית‬ - ‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬‫ובפועל‬ ‫פוטנציאלית‬ - ‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬ ‫של‬ ‫קבועים‬ ‫במחירים‬ ‫)דולרים‬1995( 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 Actual Potential with 1/2 pre - 1973 growth
 10. 10. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫יחסית‬ - ‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬‫יחסית‬ - ‫לנפש‬ (‫)תוצר‬ ‫הכנסה‬ ‫ישראל/ארה"ב‬ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 Actual Ratio Potential Ratio with 1/2 pre - 1973 growth
 11. 11. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫תפנית‬ ‫ונקודות‬ ‫עסקים‬ ‫מחזורי‬ ‫זיהוי‬‫תפנית‬ ‫ונקודות‬ ‫עסקים‬ ‫מחזורי‬ ‫זיהוי‬ ‫ישראל‬ ‫בכלכלת‬‫ישראל‬ ‫בכלכלת‬ ‫קצר‬ ‫טווח‬ ‫של‬ ‫פרספקטיבה‬
 12. 12. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫העסקים‬ ‫למחזורי‬ ‫אינדיקאטורים‬‫העסקים‬ ‫למחזורי‬ ‫אינדיקאטורים‬ •‫התעשייתי‬ ‫הייצור‬ ‫מדד‬ •‫והשירותים‬ ‫המסחר‬ ‫בענפי‬ ‫הפדיון‬ ‫מדד‬ •(‫צריכה‬ ‫ונכסי‬ ‫המקומי‬ ‫לייצור‬ ‫)תשומות‬ ‫היבוא‬ ‫מדד‬ •‫העסקי‬ ‫בסקטור‬ ‫שכירים‬ ‫משרות‬ •‫המשק‬ ‫למצב‬ "‫"מלניק‬ ‫מדד‬
 13. 13. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫התעשייתי‬ ‫הייצור‬ ‫מדד‬‫התעשייתי‬ ‫הייצור‬ ‫מדד‬1995-20101995-2010 )2004=100( 70 80 90 100 110 120 130 140 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11
 14. 14. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫והשירותים‬ ‫המסחר‬ ‫בענפי‬ ‫פדיון‬‫והשירותים‬ ‫המסחר‬ ‫בענפי‬ ‫פדיון‬1995-20101995-2010 ))20042004==100100(( 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11
 15. 15. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫היבוא‬ ‫מדד‬‫היבוא‬ ‫מדד‬1995-20101995-2010 )1994=100( 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11
 16. 16. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫העסקי‬ ‫בסקטור‬ ‫שכירים‬ ‫משרות‬‫העסקי‬ ‫בסקטור‬ ‫שכירים‬ ‫משרות‬1995-20101995-2010 (‫)באלפים‬ 1,300.00 1,400.00 1,500.00 1,600.00 1,700.00 1,800.00 1,900.00 2,000.00 2,100.00 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11
 17. 17. © ‫לפרופסור‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫הנוכחי‬ ‫העסקים‬ ‫מחזור‬ ‫מלניק‬ ‫מדד‬‫הנוכחי‬ ‫העסקים‬ ‫מחזור‬ ‫מלניק‬ ‫מדד‬ 1994-2010 )2004=100( 70 80 90 100 110 120 130 Jan-94 Jul-94 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 ‫הריסון‬ ‫האטת‬ ‫מרץ‬1996 ‫הגדול‬ ‫המשבר‬ ‫אוקטובר‬2000 ‫טק‬ ‫ההיי‬ ‫פריצת‬ ‫מאי‬1999 ‫ושיקום‬ ‫צמיחה‬ ‫אוגוסט‬2003 ‫העולמי‬ ‫הפיננסי‬ ‫המשבר‬ ‫מאי‬2008 ‫הנוכחי‬ ‫המחזור‬ ‫מאי‬2009

×