História e Atualidades 
Professor Rafael Magno Noronha =] 
Material Único 
hhttttpp::////hhiissttoorriiaaeeaattuuaalliidda...
IInndduussttrriiaalliizzaaççããoo 
 PPrroocceessssoo ssoocciiaall 
 CCoommeeççoouu ttiimmiiddaammeennttee nnoo ssééccuull...
IInndduussttrriiaalliizzaaççããoo 
 NNoo iinníícciioo ddoo ssééccuulloo XXIIXX aa pprreesseennççaa 
ddaa eessccrraavviiddã...
IInnggllaatteerrrraa ee BBrraassiill 
 RReellaaççõõeess ccoommeerrcciiaaiiss iinntteennssaass ddeessddee oo 
ssééccuulloo...
IInndduussttrriiaalliizzaaççããoo 
 OO sseettoorr ttêêxxttiill nnoo BBrraassiill,, aassssiimm ccoommoo 
nnaa IInnggllaatte...
IInndduussttrriiaalliizzaaççããoo 
 GGrraannddeess ffaazzeennddeeiirrooss ddee ccaafféé 
ccoommeeççaarraamm aa aapplliicca...
Industrialização ppeelloo 
BBrraassiill 
 SSuuddeessttee:: ccoonncceennttrraaççããoo  
iinnvveessttiimmeennttoo ddooss BB...
A condição operária ddeennttrroo ddaass 
ffáábbrriiccaass 
• MMaall iilluummiinnaaddaa ee vveennttiillaaddaa.. 
• SSeemm s...
A condição operária ffoorraa ddaass ffáábbrriiccaass 
((pp..220099))
A condição ooppeerráárriiaa ffoorraa ddaass 
 PPééssssiimmaass ccffooáánnbbddrriiççiiõcõcaaeessss ddee mmoorraaddiiaa:: 
...
MMããoo –– ddee –– oobbrraa 
 DDeessttaaqquuee ppaarraa ooss mmiiggrraanntteess ee 
iimmiiggrraanntteess  ccoonncceennttr...
TTrraabbaallhhaaddoorreess àà LLuuttaa 
 AAlléémm ddee ttooddoo eessssee ccoonntteexxttoo 
aapprreesseennttaaddoo,, aaiin...
TTrraabbaallhhaaddoorreess àà LLuuttaa 
 AA RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall ffoorrttaalleecceeuu oo 
ccaappiittaa...
TTrraabbaallhhaaddoorreess àà LLuuttaa 
 NNoo BBrraassiill oo MMoovviimmeennttoo OOppeerráárriioo 
ggaannhhoouu ffoorrçça...
AA GGrreevvee GGeerraall ddee 11991177 
 PPaarraalliissoouu aa cciiddaaddee ddee SSããoo PPaauulloo 
 RReevvoollttaa uurr...
AAppóóss ooss aannooss 2200 
 OO BBrraassiill ppaassssaa ppoorr iinntteennssaass 
ttrraannssffoorrmmaaççõõeess:: 
 MMOOD...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

03 2º ano brasil indústria cap. 8 rafael noronha

163 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
163
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
4
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

03 2º ano brasil indústria cap. 8 rafael noronha

 1. 1. História e Atualidades Professor Rafael Magno Noronha =] Material Único hhttttpp::////hhiissttoorriiaaeeaattuuaalliiddaaddee..bbllooggssppoott..ccoomm pprrooffeessssoorr..ffaaeell@@tteerrrraa..ccoomm..bbrr 1
 2. 2. IInndduussttrriiaalliizzaaççããoo  PPrroocceessssoo ssoocciiaall  CCoommeeççoouu ttiimmiiddaammeennttee nnoo ssééccuulloo XXVVIIIIII  EEccoonnoommiiaa eessttaaggnnaaddaa  IInntteennssiiffiiccoouu--ssee nnoo ssééccuulloo XXIIXX ee iinníícciioo ddoo ssééccuulloo XXXX  GGrraannddee ffoorrççaa iinndduussttrriiaall nnoo BBrraassiill ssee ddeeuu aa ppaarrttiirr ddee 11993300
 3. 3. IInndduussttrriiaalliizzaaççããoo  NNoo iinníícciioo ddoo ssééccuulloo XXIIXX aa pprreesseennççaa ddaa eessccrraavviiddããoo eerraa uummaa rraazzããoo ppaarraa oo aattrraassoo ddaa iinndduussttrriiaalliizzaaççããoo..  BBRRAASSIILL:: 33 mmiillhhõõeess ddee hhaabbiittaanntteess  11 mmiillhhããoo ddee eessccrraavvooss
 4. 4. IInnggllaatteerrrraa ee BBrraassiill  RReellaaççõõeess ccoommeerrcciiaaiiss iinntteennssaass ddeessddee oo ssééccuulloo XXVVIIIIII  IInnggllaatteerrrraa:: RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall nnoo ssééccuulloo XXVVIIIIII  ddeeffiinniiuu aass rreellaaççõõeess ccoomm PPoorrttuuggaall ee oo BBrraassiill..
 5. 5. IInndduussttrriiaalliizzaaççããoo  OO sseettoorr ttêêxxttiill nnoo BBrraassiill,, aassssiimm ccoommoo nnaa IInnggllaatteerrrraa,, ffooii ppiioonneeiirroo ee mmeerreecceeuu ddeessttaaqquuee..  AA ppaarrttiirr ddee 11889900 iinntteennssiiffiiccoouu--ssee aa iinndduussttrriiaalliizzaaççããoo nnoo BBrraassiill..
 6. 6. IInndduussttrriiaalliizzaaççããoo  GGrraannddeess ffaazzeennddeeiirrooss ddee ccaafféé ccoommeeççaarraamm aa aapplliiccaarr sseeuuss ccaappiittaaiiss eexxcceeddeenntteess (( lluuccrrooss ccoomm aa eexxppoorrttaaççããoo ddoo ccaafféé )) nnaa aattiivviiddaaddee ccoommeerrcciiaall ee iinndduussttrriiaall..
 7. 7. Industrialização ppeelloo BBrraassiill  SSuuddeessttee:: ccoonncceennttrraaççããoo  iinnvveessttiimmeennttoo ddooss BBaarrõõeess ddoo CCaafféé..  NNoorrddeessttee:: mmeennoorr ccoonncceennttrraaççããoo  mmeerrccaaddoo iinntteerrnnoo // aaggrrííccoollaa..  NNoorrttee:: iinníícciioo ddoo sséécc.. XXXX  BBoorrrraacchhaa..
 8. 8. A condição operária ddeennttrroo ddaass ffáábbrriiccaass • MMaall iilluummiinnaaddaa ee vveennttiillaaddaa.. • SSeemm sseegguurraannççaa ee hhiiggiieennee.. • BBaaiixxooss ssaalláárriiooss • 1100 –– 1144 hhoorraass ppoorr ddiiaa • GGRRAANNDDEE pprreesseennççaa ffeemmiinniinnaa.. • TTrraabbaallhhoo iinnffaannttiill (( aa ppaarrttiirr ddooss 55 aannooss ))  NNeecceessssiiddaaddee..
 9. 9. A condição operária ffoorraa ddaass ffáábbrriiccaass ((pp..220099))
 10. 10. A condição ooppeerráárriiaa ffoorraa ddaass  PPééssssiimmaass ccffooáánnbbddrriiççiiõcõcaaeessss ddee mmoorraaddiiaa:: ccoorrttiiççooss ee ffaavveellaass..  PPééssssiimmaass ccoonnddiiççõõeess ddee ssaaúúddee ee hhiiggiieennee  AAllgguummaass VViillaass OOppeerráárriiaass  ppoorr uumm llaaddoo uumm bboomm lluuggaarr ppaarraa ssee vviivveerr,, ppoorr oouuttrroo uumm lluuggaarr ddee ccoonnttrroollee!
 11. 11. MMããoo –– ddee –– oobbrraa  DDeessttaaqquuee ppaarraa ooss mmiiggrraanntteess ee iimmiiggrraanntteess  ccoonncceennttrraaççããoo eemm SSããoo PPaauulloo..  BBuussccaa ppoorr uummaa vviiddaa mmeellhhoorr  EEnnggrroossssaavvaamm aa mmaassssaa ttrraabbaallhhaaddoorraa ccoomm oo mmíínniimmoo ppaarraa ssoobbrreevviivvêênncciiaa..
 12. 12. TTrraabbaallhhaaddoorreess àà LLuuttaa  AAlléémm ddee ttooddoo eessssee ccoonntteexxttoo aapprreesseennttaaddoo,, aaiinnddaa éé ppoossssíívveell aaccrreesscceennttaarr::  VViiggiillaanntteess nnaa pprroodduuççããoo  RReegguullaammeennttooss
 13. 13. TTrraabbaallhhaaddoorreess àà LLuuttaa  AA RReevvoolluuççããoo IInndduussttrriiaall ffoorrttaalleecceeuu oo ccaappiittaalliissmmoo nnaa EEuurrooppaa,, ggeerroouu aass bbaasseess ddoo ppeennssaammeennttoo SSoocciiaalliissttaa ee mmoovviimmeennttooss ooppeerráárriiooss ccoommoo oo LLuuddiissmmoo ee CCaarrttiissmmoo nnaa EEuurrooppaa..
 14. 14. TTrraabbaallhhaaddoorreess àà LLuuttaa  NNoo BBrraassiill oo MMoovviimmeennttoo OOppeerráárriioo ggaannhhoouu ffoorrççaa nnoo iinníícciioo ddoo ssééccuulloo XXXX ccoomm aass lliiggaass ooppeerráárriiaass,, ooss ssiinnddiiccaattooss ee aass iiddeeiiaass ssoocciiaalliissttaass ee aannaarrqquuiissttaass..
 15. 15. AA GGrreevvee GGeerraall ddee 11991177  PPaarraalliissoouu aa cciiddaaddee ddee SSããoo PPaauulloo  RReevvoollttaa uurrbbaannaa:: ssaaqquueess ddee aarrmmaazzéénnss,, ppiiqquueetteess,, aattaaqquueess aa aauuttoorriiddaaddee,, ppaannccaaddaarriiaass ee ppoorr ffiimm,, nneeggoocciiaaççõõeess..
 16. 16. AAppóóss ooss aannooss 2200  OO BBrraassiill ppaassssaa ppoorr iinntteennssaass ttrraannssffoorrmmaaççõõeess::  MMOODDEERRNNIISSMMOO  AA CCrriissee ddee 11992299 nnaa BBoollssaa ddee VVaalloorreess ddee NNoovvaa YYoorrkk..  OO GGoovveerrnnoo ddee GGeettúúlliioo VVaarrggaass aa ppaarrttiirr ddee 11993300  IInndduussttrriiaalliizzaaççããoo ee lleeiiss ttrraabbaallhhiissttaass..

×