O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

001 9º ano capítulo final rafael noronha

167 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

001 9º ano capítulo final rafael noronha

 1. 1. História e Atualidades Professor Rafael Magno Noronha =] Material Único hhttttpp::////hhiissttoorriiaaeeaattuuaalliiddaaddee..bbllooggssppoott..ccoomm pprrooffeessssoorr..ffaaeell@@tteerrrraa..ccoomm..bbrr 1
 2. 2. TTeemmaa:: CCaappííttuulloo 0088 ““OO FFuuttuurroo éé uumm pprreesseennttee qquuee aa ggeennttee eessccoollhhee””
 3. 3. VVaallee LLeemmbbrraarr...... NNoossssoo eessttuuddoo eemm 22001144 ssee cceennttrraalliizzoouu nnaa iiddaass ee vviinnddaass ddaa cciiddaaddaanniiaa ee ddaa ddeemmooccrraacciiaa..
 4. 4. (Abertura ddaa UUnniiddaaddee 11)) ““FFaallaarraamm--mmee eemm hhoommeennss,, eemm hhuummaanniiddaaddee,, mmaass eeuu nnuunnccaa vvii hhoommeennss nneemm vvii hhuummaanniiddaaddee.. VVii vváárriiooss hhoommeennss aassssoommbbrroossaammeennttee ddiiffeerreenntteess eennttrree ssii.. CCaaddaa uumm sseeppaarraaddoo ddoo oouuttrroo ppoorr uumm eessppaaççoo sseemm hhoommeennss””.. AAllbbeerrttoo CCaaeeiirroo
 5. 5. FFaallttaa ddee DDiirreeiittooss AA bbuussccaa ppoorr ggllóórriiaass,, ddiinnhheeiirroo ee ddiivveerrssooss iinntteerreesssseess lleevvoouu oo HHoommeemm aa vváárriiaass GGuueerrrraass..
 6. 6. ““UUmmaa GGuueerrrraa sseemmpprree aavvaannççaa aa tteeccnnoollooggiiaa MMeessmmoo sseennddoo gguueerrrraa ssaannttaa QQuueennttee,, mmoorrnnaa oouu ffrriiaa PPrraa qquuee eexxppoorrttaarr ccoommiiddaa?? SSee aarrmmaass ddããoo mmaaiiss lluuccrrooss nnaa eexxppoorrttaaççããoo??”” LLeeggiiããoo UUrrbbaannaa
 7. 7. FFaallttaa ddee DDiirreeiittooss AAuuttoorriittáárriiooss,, nnaazziissttaass ee ddiittaaddoorreess iimmppeeddiirraamm oo eexxeerrccíícciioo pplleennoo ddaa ddeemmooccrraacciiaa..
 8. 8. PP..114477 –– CCaaddêê aa VVoozz AAttiivvaa??
 9. 9. FFaallttaa ddee DDiirreeiittooss DDiirreeiittooss ssããoo nneeggaaddooss dduurraannttee gguueerrrraass,, ddiittaadduurraass ee nnoo ddiiaa--aa--ddiiaa..
 10. 10. ““OO hhoommeemm ssee hhuummiillhhaa SSee ccaassttrraamm sseeuu ssoonnhhoo SSeeuu ssoonnhhoo éé ssuuaa vviiddaa EE aa vviiddaa éé ttrraabbaallhhoo UUmm hhoommeemm nnããoo tteemm hhoonnrraa EE sseemm aa ssuuaa hhoonnrraa SSee mmoorrrree // SSee mmaattaa NNããoo ddáá pprraa sseerr ffeelliizz NNããoo ddáá pprraa sseerr ffeelliizz””
 11. 11. CCaappííttuulloo 88 CCiiddaaddaanniiaa ee DDeemmooccrraacciiaa ssããoo ddiirreeiittooss eessssêênncciiaass,, qquuee oo EESSTTAADDOO ddeevveerriiaa ggaarraannttiirr,, mmaass oouuttrrooss óórrggããooss ttêêmm lluuttaaddoo ppoorr iissssoo,, ssee aappooiiaannddoo eemm rreeccuurrssooss eexxiisstteenntteess..
 12. 12. IIDDHH SSeegguunnddoo oo rreellaattóórriioo ddeessttee aannoo,, oo IIDDHH ddoo BBrraassiill aapprreesseennttaa ""tteennddêênncciiaa ddee ccrreesscciimmeennttoo ssuusstteennttaaddoo aaoo lloonnggoo ddooss aannooss""..
 13. 13. IIDDHH  EEnnttrree 22001100 ee 22001111,, oo IIDDHH (ÍÍnnddiiccee ddee DDeesseennvvoollvviimmeennttoo HHuummaannoo)) ddoo BBrraassiill mmeellhhoorroouu,, oo qquuee ffeezz oo ppaaííss aavvaannççaarr uummaa ppoossiiççããoo ee aallccaannççaarr oo 8844º lluuggaarr eemm rraannkkiinngg eellaabboorraaddoo ppeellaa PPnnuudd (PPrrooggrraammaa ddaass NNaaççõõeess UUnniiddaass ppaarraa oo DDeesseennvvoollvviimmeennttoo))..
 14. 14. IIDDHH  DDee aaccoorrddoo ccoomm oo ddooccuummeennttoo,, ddiivvuullggaaddoo nnaa úúllttiimmaa qquuaarrttaa--ffeeiirraa (22)),, oo IIDDHH ddoo BBrraassiill ppaassssoouu ddee 00,,771155 eemm 22001100 ppaarraa 00,,771188 aannoo,, ppaassssaaddoo iimmppuullssiioonnaaddoo,, ssoobbrreettuuddoo,, ppeellaa mmeellhhoorraa nnaa eexxppeeccttaattiivvaa ddee vviiddaa ddaa ppooppuullaaççããoo,, qquuee rreessppoonnddeeuu ppoorr 4400%% ddaa aallttaa..
 15. 15. IIDDHH  AAss oouuttrraass dduuaass ddiimmeennssõõeess qquuee ccoommppõõeemm oo íínnddiiccee,, eedduuccaaççããoo ee rreennddaa,, ttaammbbéémm mmoossttrraarraamm aavvaannççooss,, sseennddoo rreessppoonnssáávveell ccaaddaa uummaa ppoorr 3300%% ddaa eevvoolluuççããoo bbrraassiilleeiirraa..  OO IIDDHH vvaarriiaa ddee zzeerroo aa uumm,, sseennddoo qquuee qquuaannttoo mmaaiiss pprróóxxiimmoo ddee uumm,, mmaaiioorr oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo hhuummaannoo..
 16. 16. IIDDHH  AA NNoorruueeggaa,, ccoomm IIDDHH ddee 00,,994433,, mmaanntteevvee aa lliiddeerraannççaa ddoo rraannkkiinngg,, sseegguuiiddaa ppoorr AAuussttrráálliiaa (00,,992299)) ee PPaaíísseess BBaaiixxooss (00,,991100)).. NNaass úúllttiimmaass ppoossiiççõõeess,, ppoorr oouuttrroo llaaddoo,, eessttããoo oo BBuurruunnddii (00,,331166)),, NNííggeerr (00,,229955)) ee aa RReeppúúbblliiccaa DDeemmooccrrááttiiccaa ddoo CCoonnggoo (00,,228866)),, ccoonnffoorrmmee ppuubblliiccaaddoo ppeellaa AAggêênncciiaa BBrraassiill.. 18
 17. 17. IIDDHH ""OO qquuee mmaaiiss ppeessaa nnaa ppoobbrreezzaa éé aa eedduuccaaççããoo.. OO nnoovvoo IIDDHH mmoossttrraa qquuee éé nneecceessssáárriioo ddaarr mmaaiiss iimmppoorrttâânncciiaa àà eedduuccaaççããoo nnoo BBrraassiill""
 18. 18. DDiirreeiittooss HHuummaannooss pp.. 226633--226677 11994488 ““TTooddaass aass ppeessssooaass nnaasscceemm lliivvrreess eemm ddiiggnniiddaaddee ee ddiirreeiittooss..”” EECCAA
 19. 19. OONNUU CCrriiaaddaa aappóóss aa IIII GGuueerrrraa MMuunnddiiaall ccoomm oo oobbjjeettiivvoo ddee mmaanntteerr aa PPAAZZ nnoo mmuunnddoo.. VVeejjaa ddeeppooiiss ooss óórrggããooss ddaa OONNUU –– úúllttiimmoo ccaappííttuulloo
 20. 20. OONNGG QQuuaannddoo oo EESSTTAADDOO nnããoo ffaazz,, aa ssoocciieeddaaddee cciivviill ssee oorrggaanniizzaa.. OONNGG’’ss rreessppoonnssáávveeiiss ccuummpprreemm uumm iimmppoorrttaannttee ppaappeell nnaa ssoocciieeddaaddee
 21. 21. NNaattuurreezzaa ee oo BBrraassiill PPrroobblleemmaass aammbbiieenntteess eexxiiggeemm uummaa ffoorrttee aattuuaaççããoo ddee ttooddaa ssoocciieeddaaddee
 22. 22. JJuuvveennttuuddee EEllaa pprreecciissaa ddeessppeerrttaarr ppaarraa aa vviiddaa ee ccuummpprriirr sseeuu ppaappeell nnaa ssoocciieeddaaddee!! AA ffaallttaa ddee eessppeerraannççaa ppooddee sseerr ggrraannddee,, mmaass nnããoo ppooddee aaccaabbaarr......

×