Filho do Deus Vivo - Nivea Soares

3.701 visualizações

Publicada em

Filho do Deus Vivo - Nivea Soares

Publicada em: Espiritual
0 comentários
3 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
3.701
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
23
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1.302
Comentários
0
Gostaram
3
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Filho do Deus Vivo - Nivea Soares

 1. 1. FFiillhhoo ddoo DDeeuuss VViivvoo
 2. 2. VVeerrbboo VViivvoo,, VViivveeuu eennttrree nnóóss FFiillhhoo ddoo HHoommeemm,, FFiillhhoo ddee DDeeuuss
 3. 3. CCuurraannddoo ooss eennffeerrmmooss,, LLiivvrraannddoo ooss ccaattiivvooss EErraa cchheeggaaddoo OO RReeiinnoo ddee DDeeuuss
 4. 4. FFooii hhuummiillhhaaddoo,, ccrruucciiffiiccaaddoo TTããoo rreejjeeiittaaddoo ppeellooss SSeeuuss
 5. 5. RReessssuusscciittaaddoo,, gglloorriiffiiccaaddoo OO iinnffeerrnnoo ee aa mmoorrttee vveenncceeuu!!
 6. 6. EE aaggoorraa qquueemm ddiizzeemm QQuuee TTuu ÉÉss??
 7. 7. UUmm pprrooffeettaa,, uumm aaggiittaaddoorr qquuaallqquueerr..
 8. 8. TTeeuu EEssppíírriittoo mmee rreevveellaa QQuueemm TTuu ÉÉss UUnnggiiddoo ddee DDeeuuss!!
 9. 9. TTuu ÉÉss oo CCrriissttoo.. FFiillhhoo ddoo DDeeuuss VViivvoo SSoobbrree eessssaa rroocchhaa TTuuaa iiggrreejjaa eessttáá
 10. 10. TTuu ÉÉss oo CCrriissttoo.. FFiillhhoo ddoo DDeeuuss VViivvoo RRoocchhaa iinnaabbaalláávveell OOuuttrroo iigguuaall nnããoo hháá!!
 11. 11. VVeerrbboo VViivvoo,, VViivveeuu eennttrree nnóóss FFiillhhoo ddoo HHoommeemm,, FFiillhhoo ddee DDeeuuss
 12. 12. CCuurraannddoo ooss eennffeerrmmooss,, LLiivvrraannddoo ooss ccaattiivvooss EErraa cchheeggaaddoo OO RReeiinnoo ddee DDeeuuss
 13. 13. FFooii hhuummiillhhaaddoo,, ccrruucciiffiiccaaddoo TTããoo rreejjeeiittaaddoo ppeellooss SSeeuuss
 14. 14. RReessssuusscciittaaddoo,, gglloorriiffiiccaaddoo OO iinnffeerrnnoo ee aa mmoorrttee vveenncceeuu!!
 15. 15. EE aaggoorraa qquueemm ddiizzeemm QQuuee TTuu ÉÉss??
 16. 16. UUmm pprrooffeettaa,, uumm aaggiittaaddoorr qquuaallqquueerr..
 17. 17. TTeeuu EEssppíírriittoo mmee rreevveellaa QQuueemm TTuu ÉÉss UUnnggiiddoo ddee DDeeuuss!!
 18. 18. TTuu ÉÉss oo CCrriissttoo.. FFiillhhoo ddoo DDeeuuss VViivvoo SSoobbrree eessssaa rroocchhaa TTuuaa iiggrreejjaa eessttáá
 19. 19. TTuu ÉÉss oo CCrriissttoo.. FFiillhhoo ddoo DDeeuuss VViivvoo RRoocchhaa iinnaabbaalláávveell OOuuttrroo iigguuaall nnããoo hháá!!
 20. 20. TTuu ÉÉss oo CCrriissttoo.. FFiillhhoo ddoo DDeeuuss VViivvoo SSoobbrree eessssaa rroocchhaa TTuuaa iiggrreejjaa eessttáá
 21. 21. TTuu ÉÉss oo CCrriissttoo.. FFiillhhoo ddoo DDeeuuss VViivvoo RRoocchhaa iinnaabbaalláávveell OOuuttrroo iigguuaall nnããoo hháá!!

×