VVeejjoo hhoommeennss eemm 
rreeuunniiõõeess eemm rreeccaammaarraass 
sseeccrreettaass 
DDiissccuuttiinnddoo lleeiiss aaii...
VVeejjoo oo ppeeccaaddoo ssee 
eessppaallhhaannddoo nnaass cciiddaaddeess eemm 
rrááppiiddoo tteemmppoo 
EE aa sseennssuua...
VVeejjoo hhoommeennss bbrriiggaannddoo 
ppoorr ppooddeerr ddeennttrroo ddaass 
IIggrreejjaass 
EEssqquueecceennddoo qquuee...
VVeejjoo aass ddeezz vviirrggeennss 
eessppeerraannddoo oo NNooiivvoo,, mmaass 
ttooddaass ddoorrmmiinnddoo 
EEnnqquuaannt...
AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, DDeeuuss mmee mmaannddoouu ttee 
aavviissaarr 
AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, aa ccooiissaa v...
AArrrreebbaattaammeennttoo éé uummaa rreeaalliiddaaddee qquuee 
pprreecciissaa sseerr pprreeggaaddoo ddooaa aa qquueemm dd...
SSuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr 
EEssssee éé oo aallvvoo ddaa IIggrreejjaa,, eeuu 
nnããoo qquueerroo aam...
AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, DDeeuuss mmee mmaannddoouu ttee 
aavviissaarr 
AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, aa ccooiissaa v...
AArrrreebbaattaammeennttoo éé uummaa rreeaalliiddaaddee qquuee 
pprreecciissaa sseerr pprreeggaaddoo ddooaa aa qquueemm dd...
SSuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr 
EEssssee éé oo aallvvoo ddaa IIggrreejjaa,, eeuu 
nnããoo qquueerroo aam...
Últimos Dias - Eveny Braga
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Últimos Dias - Eveny Braga

571 visualizações

Publicada em

Últimos Dias- Eveny Braga
Samuel Mariano

Publicada em: Espiritual
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
571
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
11
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
82
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Últimos Dias - Eveny Braga

 1. 1. VVeejjoo hhoommeennss eemm rreeuunniiõõeess eemm rreeccaammaarraass sseeccrreettaass DDiissccuuttiinnddoo lleeiiss aaiinnddaa eennccoobbeerrttaass,, ppllaanneejjaannddoo oo mmaall ccoonnttrraa aa IIggrreejjaa ddee DDeeuuss..
 2. 2. VVeejjoo oo ppeeccaaddoo ssee eessppaallhhaannddoo nnaass cciiddaaddeess eemm rrááppiiddoo tteemmppoo EE aa sseennssuuaalliiddaaddee vvaaii eennttrraannddoo aattéé ddeennttrroo ddooss TTeemmppllooss EE mmuuiittaa ggeennttee ppeennssaannddoo qquuee eessttáá vviivvoo,, mmaass jjáá mmoorrrreeuu..
 3. 3. VVeejjoo hhoommeennss bbrriiggaannddoo ppoorr ppooddeerr ddeennttrroo ddaass IIggrreejjaass EEssqquueecceennddoo qquuee JJeessuuss ffaalloouu qquuee aa nnoossssaa ppeelleejjaa éé ccoonnttrraa aass hhoosstteess iinnffeerrnnaaiiss ddaa mmaallddaaddee,, ddaa mmaallddaaddee..
 4. 4. VVeejjoo aass ddeezz vviirrggeennss eessppeerraannddoo oo NNooiivvoo,, mmaass ttooddaass ddoorrmmiinnddoo EEnnqquuaannttoo iissssoo oo AAzzeeiittee ddaass lloouuccaass eessttáá ssuummiinnddoo MMaass DDeeuuss mmee ttrroouuxxee aaqquuii pprraa aaccoorrddaarr ttooddaa eessttaa cciiddaaddee..
 5. 5. AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, DDeeuuss mmee mmaannddoouu ttee aavviissaarr AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, aa ccooiissaa vvaaii aappeerrttaarr!! AAccoorrddaa,, aaccoorrddaa,, aaccoorrddaa;; aaíí vveemm oo EEssppoossoo...... AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, éé tteemmppoo ddee jjuunnttaarr ooss ppééss AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa;; oo CCééuu eessppeerraa ooss ffiieeiiss AAccoorrddaa,, aaccoorrddaa,, aaccoorrddaa;; JJeessuuss vveemm ddee nnoovvoo!!
 6. 6. AArrrreebbaattaammeennttoo éé uummaa rreeaalliiddaaddee qquuee pprreecciissaa sseerr pprreeggaaddoo ddooaa aa qquueemm ddooeerr OO CCééuu eexxiissttee,, oo iinnffeerrnnoo ttaammbbéémm:: OO ddeessttiinnoo ddaa vviiaaggeemm qquueemm eessccoollhhee éé vvooccêê!! OO CCééuu eessttáá pprroonnttoo ppaarraa rreecceebbeerr ooss ssaallvvooss,, mmaass hháá mmuuiittooss aappeeggaaddooss ccoomm aass ccooiissaass ddaaqquuii UUnnss qquueerreemm rreeeennccaarrnnaarr,, oouuttrrooss ddeessffrruuttaarr ddaa TTeerrrraa;; eeuu ffiizz nneeggóócciioo pprraa ssuubbiirr!!
 7. 7. SSuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr EEssssee éé oo aallvvoo ddaa IIggrreejjaa,, eeuu nnããoo qquueerroo aammiizzaaddee ccoomm qquueemm qquueerr ffiiccaarr aaqquuii!! SSuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr EE oouuvviiuu--ssee uumm ccllaammoorr:: ""OO NNooiivvoo vveemm aaíí...""
 8. 8. AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, DDeeuuss mmee mmaannddoouu ttee aavviissaarr AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, aa ccooiissaa vvaaii aappeerrttaarr!! AAccoorrddaa,, aaccoorrddaa,, aaccoorrddaa;; aaíí vveemm oo EEssppoossoo... AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa,, éé tteemmppoo ddee jjuunnttaarr ooss ppééss AAccoorrddaa,, IIggrreejjaa;; oo CCééuu eessppeerraa ooss ffiieeiiss AAccoorrddaa,, aaccoorrddaa,, aaccoorrddaa;; JJeessuuss vveemm ddee nnoovvoo!!
 9. 9. AArrrreebbaattaammeennttoo éé uummaa rreeaalliiddaaddee qquuee pprreecciissaa sseerr pprreeggaaddoo ddooaa aa qquueemm ddooeerr OO CCééuu eexxiissttee,, oo iinnffeerrnnoo ttaammbbéémm:: OO ddeessttiinnoo ddaa vviiaaggeemm qquueemm eessccoollhhee éé vvooccêê!! OO CCééuu eessttáá pprroonnttoo ppaarraa rreecceebbeerr ooss ssaallvvooss,, mmaass hháá mmuuiittooss aappeeggaaddooss ccoomm aass ccooiissaass ddaaqquuii UUnnss qquueerreemm rreeeennccaarrnnaarr,, oouuttrrooss ddeessffrruuttaarr ddaa TTeerrrraa;; eeuu ffiizz nneeggóócciioo pprraa ssuubbiirr!!
 10. 10. SSuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr EEssssee éé oo aallvvoo ddaa IIggrreejjaa,, eeuu nnããoo qquueerroo aammiizzaaddee ccoomm qquueemm qquueerr ffiiccaarr aaqquuii!! SSuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr,, ssuubbiirr EE oouuvviiuu--ssee uumm ccllaammoorr:: ""OO NNooiivvoo vveemm aaíí...""

×