O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Mac os x power point ฉบับสมบูรณ์ pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 67 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (15)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Mac os x power point ฉบับสมบูรณ์ pdf (20)

Mac os x power point ฉบับสมบูรณ์ pdf

 1. 1. การใช้ งาน Mac OS X เบืองต้ น ้ L/O/G/O
 2. 2. สมาชิกกลุ่ม นาย กรกช แก้วกระจก รหัส 5410210021 นาย คมกริช กังรัตน์ รหัส 5410210075 น.ส. จิตภากัญ หลิมสกุล รหัส 5410210091 น.ส. สุ กญญา เมืองมา รหัส ั 5410210582 นาย อัรฟาน แดวอสนุง รหัส 5410210683
 3. 3. Outline 1. Mac OS X คืออะไร 2. ประวัติของ Mac OS X 3. Version ของ Mac OS X 4. ข้อดี-ข้อเสี ย ของการใช้ Mac 5. วิธีการใช้งาน Mac OS X เบื้องต้น
 4. 4. ประวัติความเป็ นมาของ Mac OS X
 5. 5. ย้ อนอดีตสื บประวัติเจ้ า Mac OS X แอปเปิ ล (Apple Inc.) หรื อในชื่อเดิม แอปเปิ ลคอมพิวเตอร์ (Apple Computer Inc บริ ษท Apple Computer Inc. ได้เกิดขึ้นจากการ ั ร่ วมกันก่อตั้งของ สตีฟ จ็อบส์ และ สตีฟ วอซเนียกได้ ทาการปฏิวติธุรกิจคอมพิวเตอร์ต้ ง ั ั โต๊ะในยุค 70 โดยการนาเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องแรกที่ประดิษฐ์จากโรงรถออกมาขาย ในชื่อ Apple I ที่ราคาจาหน่าย 666.66 เหรี ยญในระยะเวลาจากัด ั ภายในปี ถัดมาก็ได้ผลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ท่ีทายอดจาหน่ายสู งสุ ดให้กบบริ ษท ั ณ ขณะนั้นคือ Apple II ซึ่ งเป็ นการเปิ ดศักราชใหม่แห่งวงการไมโครคอมพิวเตอร์ ั และเป็ นการสร้างมาตรฐานให้กบไมโครคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนามาที่หลังทั้งหมด
 6. 6. ทางบริ ษทจะมุ่งเน้นการขายระบบปฏิบติการมากกว่าที่จะขาย ั ั ผลิตภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เนื่องจากประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์จาก บริ ษท Intel และ IBM ทางานได้ดีกว่า ั ต่อมาในยุค 80 Apple Inc. ได้พฒนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้ ั มีประสิ ทธิภาพเพิมขึ้น ส่ งผลถึงยอดจาหน่ายที่สูงขึ้นตามลาดับ ภายใต้ชื่อ ่ ผลิตภัณฑ์ Macintosh ซึ่งยังส่ งผลให้ Apple ยังคงมีชื่อเสี ยงใน ด้านผลิตภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบน ั
 7. 7. ด้วยมาตรฐานและเอกลักษณ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับปณิ ธาน ่ องค์กรที่วา “คิดอย่างแตกต่าง (Think Different)” ผลิตภัณฑ์ที่มก ั ได้รับการกล่าวถึงและเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายในปัจจุบน ั ด้วยแนวคิด”คิดอย่างแตกต่าง (Think Different)” จึงมีการ พัฒนาระบบปฏิบติการ Macintosh อย่างต่อเนื่ง ั ในเมื่อเดือน มีนาคม ค.ศ. 2001 ก็ได้ เปิ ดตัวกับระบบปฏิบติการ ั Macintosh Mac OS X และมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและ เปิ ดตัวเวอร์ช้ นใหม่ ในเดือน สิ งหาคม ปี 2002 ปี 2003 และ ในเดือน ั เมษายน ปี 2005 จากนั้นพัฒนาเรื่ อยๆจนถึงปัจจุบน ั
 8. 8. Mac OS X ??
 9. 9. ทาความรู้จักกับ Mac OS X Mac OS X เป็ นระบบปฏิบติการรุ่ นล่าสุ ดในตระกูล Mac OS สาหรับ ั เครื่ องคอมพิวเตอร์ Macintosh มีการออกแบบให้มีเสถียรภาพสูง เพราะมีการสร้าง ขึ้นมาจากพื้นฐานของระบบปฏิบติการ UNIX ั หลายๆคน คงรู้จก ระบบปฏิบติการ Windows ของ Microsoft ซึ่งจะ ั ั บอกว่า Mac OS X นี้ ก็เป็ นระบบปฏิบติการอย่างหนึ่งเช่นกัน ั มีการพัฒนามาหลายเวอร์ชน เช่นเดียวกับ ระบบปฏิบติการ windows ของ ั ั Microsoft ที่มีการพัฒนา เป็ น windows xp , windows 7 เป็ นต้น
 10. 10. วิวฒนาการในแต่ ละ Version ั ของ Mac OS X
 11. 11. Evolution of Mac OS X Mac OS X ในแต่ละ version จะมีชื่อเรี ยกตามชื่อของ “Big cat” โดย version ตั้งแต่ 10.0-10.6 เป็ นชื่อของเสื อประเภทต่างๆ ส่ วน 10.7-10.8 เป็ นชื่อของ สิ งโต
 12. 12. Evolution of Mac OS X Version 10.0 มีชื่อเรี ยกว่า ”Cheetah” เปิ ดตัวครั้งแรก ในเดือน March ปี 2001 เป็ น version รุ่ นแรก ของ Mac OS X
 13. 13. Evolution of Mac OS X Version 10.2 มีชื่อเรี ยกว่า ” Puma” เปิ ดตัวในเดือน September 2001
 14. 14. Evolution of Mac OS X Version 10.2 มีชื่อเรี ยกว่า ” Jaguar” เปิ ดตัวในเดือน August 2002
 15. 15. Evolution of Mac OS X Version 10.3 มีชื่อเรี ยกว่า ”Panther” เปิ ดตัวในเดือน October 2003
 16. 16. Evolution of Mac OS X Version 10.4 มีชื่อเรี ยกว่า ”Tiger” เปิ ดตัวในเดือน April 2005
 17. 17. Evolution of Mac OS X Version 10.5 มีชื่อเรี ยกว่า ”Leopard” เปิ ดตัวในเดือน October 2007
 18. 18. Evolution of Mac OS X Version 10.6 มีชื่อเรี ยกว่า ” Snow Leopard” เปิ ดตัวในเดือน August 2009
 19. 19. Evolution of Mac OS X Version 10.7 มีชื่อเรี ยกว่า ”Lion” เปิ ดตัวในเดือน July 2011
 20. 20. Evolution of Mac OS X Version 10.8 มีชื่อเรี ยกว่า ” Mountain Lion” เปิ ดตัวในเดือน July 2012 นับว่าเป็ น Version ล่าสุ ดของ Mac OS X
 21. 21. ข้ อดี-ข้ อเสี ย จากการใช้ Mac OS X
 22. 22. ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของการใช้ งาน Mac
 23. 23. ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของการใช้ งาน Mac ข้ อดีของการใช้ Mac • เปิ ดเครื่ องพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว เพียงกดปุ่ ม Power เพียงไม่ นานก็พร้อมใช้งานได้ในทันที รวมถึงการปิ ดเครื่ องก็ทาได้รวดเร็ ว เช่นกัน • ระบบปฏิบติการมีความเสถียรสูง น่าใช้งาน เพราได้รับการพัฒนามาจาก ั ระบบปฏิบติการ Unix ั
 24. 24. ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของการใช้ งาน Mac ข้ อดีของการใช้ Mac • สะดวกสบายในกาเชื่อมต่อ ซึ่งในเครื่ อง Mac นี้จะมีความสามารถใน ่ การเชื่อมต่อที่รวดเร็ ว ไม่วาจะเป็ น หลังการเปิ ดเครื่ อง หรื อหลังจากตื่น จาก sleep เครื่ อง Mac จะพร้อมใช้งานในทันที รวมไปถึงในการ ตั้งค่าเครื อข่ายต่างๆ ก็เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ • ไม่มีไวรัสมาให้ราคาญใจ เนื่องจาก Mac OS X มีความเข้มงวด ในเรื่ องระบบความปลอดภัยด้านการปกป้ องเกี่ยวกับมัลแวร์หรื อไวรัส
 25. 25. ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของการใช้ งาน Mac ข้ อดีของการใช้ Mac • เรี ยนรู ้และใช้งานได้ง่าย • โปรแกรมที่แถมติดมาให้มีคุณภาพสูง • การดีไซน์ออกแบบตัวเครื่ องมีความล้ าสมัย ดูสวยงาม และมีรูปร่ าง หน้าตาที่โดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์
 26. 26. ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของการใช้ งาน Mac ข้ อดีของการใช้ Mac • งานประกอบเรี ยบร้อย ใช้วสดุคุณภาพสู ง ฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ของ Mac ล้วนเป็ น ั วัสดุ เกรด A แทบเกือบทุกชิ้น ทาให้มีความแข็งแรง มีความทนทานสูง • มีการเข้ากันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยสมบูรณ์ เพราะบริ ษท Apple เป็ น ั ผูออกแบบทั้งสองส่ วนนี้ดวยตนเอง จึงทาให้การเข้ากันของอุปกรณ์ไม่มีปัญหา มีการ ้ ้ ทางานได้อย่างลงตัวเป็ นอย่างดี • สามารถเลือกใช้งานของระบบปฏิบติการ Windows ได้ ั
 27. 27. ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของการใช้ งาน Mac ข้ อเสี ยของการใช้ Mac • เครื่ อง Mac มีราคาสูงเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์แบรนด์อื่นๆ • เครื่ อง Mac มีพอร์ตเชื่อมต่อน้อยและอัพเกรดได้ยาก • เครื่ อง Mac ไม่สามารถนาโปรแกรมใน windows มาใช้งานได้ • ่ แหล่งข้อมูลในการใช้งาน Mac ยังมีอยูอย่างจากัด • ร้านขายและศูนย์บริ การยังมีไม่มาก
 28. 28. วิธีการใช้ งาน Mac OS X เบืองต้ น ้
 29. 29. 1.ทาความรู้จักกับส่ วนต่ างๆบน Desktop Desktop Desktop หรื อว่าหน้าต่าง เป็ นส่ วนแรกที่เจอเมื่อทาการเปิ ดเครื่ อง เป็ น พื้นที่หลักที่ใช้ในการทางาน และยังใช้สาหรับการจัดการเข้าถึงทรัพยากร หรื อส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ อง
 30. 30. ส่ วนประกอบต่ างๆของ Desktop
 31. 31. ส่ วนประกอบต่ างๆของ Desktop (ที่สาคัญ) 1. Menu Bar : แถบแสดงคาสั่ง กับ icon แสดงสถานะ การทางานของ เครื่ อง ่ • ทางด้านมุมบนซ้ายมือ เป็ นแถบที่อยูของชุดคาสั่งของแต่ละโปรแกรม • ส่ วนทางด้านขวามือจะเป็ นไอคอนเกี่ยวกับการทางานทัวไปของเครื่ อง เช่น ระดับ ่ คุณภาพสัญญาณ wireless , Bluetooth, ระดับแบตเตอรี่ , เวลา, วันที่ , account ที่ใช้งานอยู่ และ Spotlight
 32. 32. ส่ วนประกอบต่ างๆของ Desktop 2. Dock : เป็ นแหล่งรวม icon ของ Applications ต่าง ๆ เพื่อให้เรี ยกใช้ได้โดยสะดวกมากขึ้น
 33. 33. ส่ วนประกอบต่ างๆของ Desktop 3. Stack : มีจุดประสงค์เพื่อสดความสับสนของจานวนไฟล์ที่มีมาก ขึ้นเรื่ อย ๆ บน desktop เดิมจะติดมากับเครื่ อง มี 2 stack คือ - Stack Documents เป็ นการเข้าถึง Documents folder จาก dock - Stack Download เป็ นแหล่งรวมทุกอย่างที่ได้จากการ Download
 34. 34. ส่ วนประกอบต่ างๆของ Desktop 4. Trash : ถังขยะประจาเครื่ อง เอาไว้สาหรับลบไฟล์ที่ไม่ตองการ หรื อลบ ้ application ที่ไม่ตองการทิ้งไป แต่การเช่นนี้ เป็ นการลบไฟล์แบบชัวคราว ้ ่ แต่ถาหากต้องการที่จะลบไฟล์ ้ ออกจากเครื่ องจริ ง ๆ ให้คลิ๊กขวา แล้วเลือก Empty Trash
 35. 35. ส่ วนประกอบต่ างๆของ Desktop ่ 5. Spotlight : ใช้ในการค้นหาทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอยูในเครื่ อง
 36. 36. 2. การจัดการเกียวกับ Application บน Mac ่ OS X - การเปิ ด Application - การปิ ด Application - การย่ อ-ขยาย หน้ าต่ าง Application
 37. 37. การเปิ ด Application สามารถเปิ ด Application ได้หลายวิธี คือ 1. เปิ ดจาก Dock เป็ นการเรี ยกใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว โดยการ เลือก Application ที่ตองการจะเปิ ดก็สามารถเปิ ดได้ทนที ้ ั
 38. 38. การเปิ ด Application 2. เปิ ดจาก Finder โดยปกติ Finder จะถูกเปิ ดใช้งานอยู่ ตลอดเวลา แล้วไปแถบ Application หลังจากนั้นก็เลือกเปิ ด Application ตามต้องการ Finder
 39. 39. การเปิ ด Application 3. เปิ ดจาก Launchpad มีวธีการใช้งานคล้าย กับ iOS ที่ ิ แสดงผลใน iPhone หรื อ iPad วิธีการใช้งาน เริ่ มต้นจากการเปิ ด Application Launchpad ก่อนตรง Dock หลังจากนั้นก็เปิ ด Application ตามต้องการ Launchpad
 40. 40. การปิ ด Application สามารถปิ ด Application ได้หลายวิธี คือ 1. การใช้ Hot key โดยการกดปุ่ ม Command + Q บนคียบอร์ด เป็ นการปิ ด Application วิธีหนึ่ง ์
 41. 41. การปิ ด Application 2. คลิกชื่อโปรแกรม โดยคลิกที่ Manu barด้านบน แล้ว เลือกคาสัง Quit ่
 42. 42. การปิ ด Application 3. คลิกขวาที่ Application นั้นๆบน Dock แล้วเลือก Quit
 43. 43. การย่ อ-ขยาย หน้ าต่ าง Application การย่ อหน้ าต่ าง Application ทาได้โดยกดที่ปุ่มสี เหลือง ด้านซ้ายบนของหน้าต่าง Application หน้าต่างจะถูกย่อมาอยูบน ่ Dock และหากต้องการใช้งานอีกก็สามารถกดตรง icon บน Dock ได้เลย
 44. 44. 3. Launchpad Launchpad เป็ นการแสดงผลของ Desktop เหมือน ระบบ iOS เช่น iPhone กับ iPad ในส่ วนของหัวข้อนี้ จะพูดถึง การจัดการต่างๆ เกี่ยวกับ Launchpad
 45. 45. การเรียกใช้ Launchpad ่ สามารถทาได้ คือ เรี ยกใช้ผานทาง Dock ได้โดยตรง โดยการ กดที่ Icon Launchpad บน Dock Icon Launchpad
 46. 46. การเปลียนหน้ าใน Launchpad ่ ถ้ามี Application ที่ติดตั้งไว้เป็ นจานวนมาก ตัว Launchpad จะแบ่ง Application ออกเป็ นหลายๆหน้า หากเราต้องการจะเปลี่ยนการใช้ งาน Launchpad ไปยังหน้าอื่นๆ สามารถทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกค้างที่ หน้าจอแล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรื อขวา เพื่อเปลี่ยนหน้า Launchpad ได้ตาม ต้องการ
 47. 47. การจัดเรียง Application บนหน้ าจอ • เลือก Icon ที่ตองการค้างไว้จน Icon สัน หลังจากนั้นสามารถย้าย ้ ่ ไปที่ต่างๆได้ตามต้องการ • ถ้าต้องการนาไปยัง หน้าอื่นใน Application ให้ลาก Icon นั้น ไปยังขอบหน้าจอทิ้งไว้ แล้วรอสักครู่ • ถ้าต้องการให้ Application นั้นไปไว้ตรง Dock สามารถลาก ไปใส่ ได้ตามปกติ
 48. 48. การนา Application ต่ างๆไปรวมไว้ ใน Folder เดียวกัน • เลือก Icon ที่ตองการค้างไว้จน Icon สั่น ้ • หากลาก Icon ที่ตองการไปรวมกับ Icon อื่น จะเป็ นการสร้าง Folder ขึ้นมา ้ ่ ใหม่โดยที่มี Icon ที่เราเลือกและ Icon ที่ถกรวม อยูใน Folder เดียวกัน ู ลาก Icon มารวมกัน ่ เป็ น Folder ใหม่ที่มี Icon ทั้งสองอยูใน folder เดียวกัน
 49. 49. 4. Mission control Mission Control มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทางานให้มาก ยิงขึ้น ช่วยให้ผใช้สามารถสลับการทางานระหว่าง Application ต่างๆได้ง่าย รวมไปถึง ่ ู้ การใช้งานคุณสมบัติ Dashboard , Expos'e และ Space อีกด้วย Expos'e เป็ นวิธีที่ทาให้สลับหน้าต่างในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว Dashboard เป็ นเหมือนกระดานที่รวมรวบ Utility ที่เรี ยกใช้งาน บ่อยๆเอาไว้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น ปฏิทิน นาฬิกา เครื่ องคิดเลข Space เป็ นการเพิ่มพื้นที่ในการทางานเสมือนต่อจอ Monitor ไว้หลายจอ
 50. 50. วิธีการเรียกใช้ งาน Mission Control 1. เรี ยกใช้งานผ่าน Keyboard โดยการกดปุ่ มเดียวกับปุ่ ม F3 ซึ่ง ใน Keyboard ใหม่ของ Mac รุ่ นใหม่จะมีสญลักษณ์แสดงให้เห็น ั 2. เรี ยกใช้งานผ่าน Dock โดยการกดที่ Icon ของ Mission Control 3. เรี ยกใช้งานผ่าน Hot corner
 51. 51. สลับหน้ าต่ างด้ วย Expos'e สาหรับบาง Application เราสามารถเปิ ดได้หลายหน้าต่างพร้อม กัน เช่น Application สาหรับเปิ ดเอกสาร ในกรณี น้ ีเราสามารถสลับ หน้าต่างการใช้งานได้อย่างรวดเร็ วผ่าน Expos'e โดย Expos'e จะ ่ ั แสดง Application ที่เปิ ดอยูท้ งหมด และยังแสดงไฟล์ที่ถูกใช้งานทั้งหมด ใน Application เดียวกัน รวมไปถึงไฟล์ที่อยู่ ใน Folder เดียวกันด้วย ซึ่งทาให้เราสามารถสลับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว Tip ## อีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ คือการกดปุ่ ม command ค้างไว้แล้ว กดปุ่ ม Tab ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะได้หน้าต่าง Application ที่ตองการ ้
 52. 52. Dashboard Dashboard เป็ นเหมือนกระดานที่รวมรวบ Utility ที่ เรี ยกใช้งานบ่อยๆเอาไว้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น ปฏิทิน นาฬิกา เครื่ องคิดเลข
 53. 53. เพิมพืนที่การทางานด้ วย Space ่ ้ เป็ นการเพิ่มพื้นที่ทางานเปรี ยบเสมือนการมีหน้าจอ Monitor เพิ่ม สามารถสร้างได้สูงสุ ดถึง 16 Space โดยในการสร้าง space ่ เพิ่มสามารถทาได้ในขณะที่อยูในหน้าต่าง Mission Control
 54. 54. 5. System Preference สาหรับการตั้งค่าต่างๆของเครื่ องนั้น เราสามารถตั้งค่าได้ที่ System ่ Preference ที่มี Iconอยูบริ เวณ Dock ด้านล่างของเครื่ อง เป็ นรู ป และ เมื่อเข้าไปที่ System Preferenceแล้ว จะพบกับหน้าต่างนี้
 55. 55. 6. Finder เป็ นโปรแกรมสาหรับบริ หารจัดการไฟล์ และทาทุกสิ่ งทุกอย่างบนเครื่ อง ของเราผ่านรู ปแบบของหน้าต่าง (แบบเดียวกับ Window Explorer บน PC) เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบที่จะทางานตลอดเวลา
 56. 56. ส่ วนประกอบหลักของ Finder ่ ้ 1. มี menu bar อยูดานบนจอ ่ ้ 2. Dock อยูดานล่าง ่ 3. Desktop อยูตรงกลางระหว่าง menu bar กับ Dock 4. Finder window : หน้าต่างใหม่ที่เราเปิ ดขึ้นมา
 57. 57. Finder Toolbar ่ Toolbar : แถบที่อยูของเครื่ องมือในโปรแกรม ใช้ในการปรับรู ปแบบ การแสดงผลปุ่ ม ปิ ด / ย่อ / ขยาย หน้าต่าง ชื่อแฟ้ ม : แสดงชื่อแฟ้ ม ปุ่ ม Hide Finder ปัจจุบนที่เราเปิ ดอยู่ ั toolbar : เอาไว้ซ่อน Side bar + Toolbar ปุ่ ม action : ปุ่ ม back- ปุ่ มปรับรู ปแบบการ ปุ่ ม Quicklook : เป็ น เอาไว้สาหรับให้ การเปิ ดดูไฟล์ต่าง ๆ ขึ้นมา เราสั่ง finder ช่องค้นหา : ค้นหาไฟล์ forward : แสดงผล ผ่าน Quicklook โดยที่ ให้ทาตามคาสัง ่ ในเครื่ อง ใช้ในการ แบบ Icon ไม่จาเป็ นต้องเปิ ด เรา เช่น สร้าง ย้อนกลับไปดู แบบ List application ของไฟล์ folder ใหม่ หน้าต่างอันที่ แบบ Column นั้น ๆ ขึ้นมา สะดวกในการ แล้ว หรื ออัน แบบ Cover เอาไว้ดูไฟล์ต่าง ๆ อย่าง ถัดไป flow รวดเร็ว
 58. 58. Finder Side Bar ่ Side Bar : แสดงรายการของที่อยูของไฟล์ และ แสดง HD Volume จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ รวมถึง smart folder ต่าง ๆ Devices : เป็ นส่ วนของ Hard disk หรื อว่า Volume อื่น ๆ ที่มีอยูในเครื่ อง หรื อเชื่อมต่อกับเครื่ องของเราอยู่ ่ ในขณะนี้ Places : สาหรับการเข้าถึงส่ วนต่าง ๆ บนเครื่ องของเรา Search For : เป็ นที่รวม Smart Folder เอาไว้ สาหรับค้นหาไฟล์ตามเงื่อนไขที่เรากาหน
 59. 59. Get Info Get Info : เป็ นการแสดงราย ละเอียดของไฟล์แบบละเอียด โดยเราสามารถ เลือกดูรายละเอียดของไฟล์/แฟ้ ม ต่าง ๆ ได้จาก การคลิกขวา แล้วเลือก Get Info หรื อ กด Command+I
 60. 60. 7. Spotlight ่ Spotlight : เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการค้นหาทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภายใน เครื่ องเรา เมื่อทาการกรอกคาที่ตองการค้นหา ในช่อง ้ search แล้ว ผลที่ได้จากการค้นหานั้นจะ เป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง หรื อ ทางอ้อม กับคาค้นที่เราใส่ ลงไป
 61. 61. Spotlight เอาไว้ คดเลข ิ สามารถใช้ Spotlight ในการคานวณหรื อว่าคิดเลขได้ เพียงแต่เราต้อง ใช้คาสั่งให้ถก ู ตัวอย่าง การบวกลบคูณหารทัวไป ่ หาค่า sin,cos,tan หารากที่ 2 คานวณเลขยกกาลัง
 62. 62. 8. การสลับภาษา English-Thai และ Thai-English บน Keyboard การสลับภาษา English-Thai แบบเร่ งด่ วน (กด 1 ปุ่ ม) หากขณะนี้ Keyboard ของคุณเป็ นภาษาไทย เพียงแค่กดปุ่ ม caps lock ปุ่ มเดียวเท่านั้น keyboard ของคุณจะเป็ นภาษาอังกฤษทันที ่ ่ ่ (มีขอแม้วา Keyboard ขณะนั้น จะต้องอยูในโหมดภาษาไทยอยู) ้ การสลับภาษา English-Thai แบบปกติ (กด 2 ปุ่ ม) command + space bar
 63. 63. 9. การ Capture หน้ าจอ การทาการ Capture หน้าจอ มี 2 รู ปแบบ คือ 1. Capture ทั้งจอ 2. Capture เฉพาะบริ เวณที่ตองการ ้
 64. 64. Capture ทั้งจอ การ Capture ทั้งจอ มี 2 แบบ คือ - เก็บเป็ นไฟล์ไว้ที่ Desktop อัตโนมัติ Shift + Command + 3 - เก็บไว้ที่ Clipboard เพื่อเอาไป Paste ใน Application ต่างๆ Control + Shift + Command + 3
 65. 65. Capture เฉพาะบริเวณที่ต้องการ การ Capture เฉพาะบริ เวณที่ตองการ มี 2 แบบ คือ ้ - เก็บเป็ นไฟล์ไว้ที่ Desktop อัตโนมัติ Shift + Command + 4 - เก็บไว้ที่ Clipboard เพื่อเอาไป Paste ใน Application ต่างๆ Control + Shift + Command + 4
 66. 66. 10.การดู spec เครื่อง Mac มี 2 วิธี คือ 1) ขั้นที่1 เลือก Icon Launchpad ขั้นที่2 เลือก System Information 2) คลิกที Apple (มุมบนซ้าย ตรง Manu bar) เลือก About This Mac > More Info...
 67. 67. เอกสารอ้ างอิง http://macmuemai.com/node/1034 http://www.macmuemai.com/book/export/html/17 http://tipded.com/index.php?board=2.0 http://osxliondocs.blogspot.com/ http://hsmi.psu.ac.th/upload/forum/basiciMac.pdf http://notebookspec.com/15- %E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C %E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1 %E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83 %E0%B8%8A%E0%B9%89-mac/87838/

×