O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Planejamento Financeiro Pessoal

228 visualizações

Publicada em

Plano Mensal

Publicada em: Economia e finanças
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Planejamento Financeiro Pessoal

 1. 1. Planejamento financeiro pessoal @ QI FINANCEIRO CONSULTORIA
 2. 2. SAO VARIOS OS DESAFIOS FINANCEIROS AO LONGO DA VIDA! DINHEIRO NAO ACEITA DESAFORO E ESCOLHER UMA AL_T ERNAT IVA QUALQUER PODE CUSTAR MUITO CARO. UMA DEÇISAO ERRADA PODE AMEACAR TODOS O5 PLANOS PARA O FUTURO. ALUGAR OU VENDER PREVIDENCIA PRIVADA ' POUPANÇA? o , N Ó _ . .4 x O “ j y (cr / _ AVISTAOUFINANCIADO? . / x z/ v' / . r . cf X / ¡f! " J TRABALHAR MENOS ~ ' J c? " " zsmoor VIDA? » Í ; I 'r sl¡ I iIÍ'. I I ç *v Jr'. . om): ECONOMIZAR? i. X K x “ _ * _ _ i K ' “' t _ I &ñríí
 3. 3. Mas _quem tem condiçoes de ajudar a encontrar as : - van e. ^ #o A¡ Pais, imiãos, tios, amigos. .. Todos bem intencionados, mas sua experiencia c' limitada pelas situações que ja passaram. , «1 à",
 4. 4. _v _~ . oe 1 _o a a- n e» o corretor dcjseggguros: criCnte dc invc5tiiiicrito5:° x Ç. ' ea; _ _ - “ L- Tem um bom conhecimento, , mas todos querem vender ' j. , seus produtos. por Isso ha um f' . li¡ conflito de interesses em jogo. 'Hi3 Í à* c X '. _A l
 5. 5. CnuTCNT Jrmawrr Não cxlstc alguém que tenha realmente experiencia com Finanças Pessoais c possa gnalisar o que c' melhor para VOCE. sem qualquer vínculo com algum produto espccínco? Existe! Esse e' o papel do. .. Planejador Financeiro Pessoal li . Im râspr ? Llilllãltl lou I( Ii. ) nas suas I irei; IÉ"SÉ›I( I: ILII-Ífâ-
 6. 6. ,Àí'a¡x»'é"~ . .V *W 'Híífw , N -'¡«›a¡'u. ›= ur¡ PÍGHO Financeiro 5 rm »rvíuair : nm: 5341!. I. "»',4r yu ›. J¡! ;,¡'¡HI< «w um "a ›n; ¡n›'= nL2 m. ;mw 1¡ ~ '. :¡4;17ks: ¡« 5.2:¡ w¡ qrmwrr r "INHI um : m (íurifuiúríf cfc xrdu METAS »xjjjv/ 'cx w WN» w um personal trainer CHT LIÚÍJ JL -7i'. '~Í! *Hu7.. . mp» personal fmanceito C7.. 'ÍLJLÍ ÍÇÍLWÍÍL' 77"1:'7w'7'_'; "~'fL'Í
 7. 7. planejamento de aposentadoria independência Financeira, tralxilhnr por prazer. mio por obrigação planejamento suiaessória divisão dc bens 06 @lê 05 Evitarconnltos 'É de familia na É i planejamento tributária Pagar o mínimo dc imposto dentro da lei g4 UEIÚ ú Plano_ Financeiro Um bom plano ñnanceiro consiste de ó pilares Oi (ff), o É gstõo financeira Equílibrargnnho-s e e Jesus pardo ue rca menu: impor a O gestão de ativos N Reduziroendivírlnmento u U e aumentar a rentabilidade nos investimentos gestão de riscos Estar preparado para situaçoes inesperadas
 8. 8. Estudo de caso A advogada Vera. de 58 anos. gostaria de diminuir o ritmo no escritório. porem não sabia se teria condições de manter seu estilo de vida e se o seu património seria suficiente para viver bem. mesmo quando não pudesse mais trabalhar. Lian. IIS iii; Lri/ lllt/ Hll (J ( Jl l lllLl! li, C1It. >, i, l.lllli_'i__i, ill a xixi (llll iiieklliiii u ›iiri~ Il: : §Wblflil h/ 'llllllíxilll/ _II(ll*((l¡Jr, '“SíMll('Vlllrlili (llllldllll<Ilxílwllli'll(l(lÍi¡/ iíllllll| <ll wiiiiilii. (Ullli e >l"f! lIl I I l li; Vic lii . zum lili): i5 i1¡ rlllÊrÇ>§Ã>llflLll 'ntzfx Au li IVIÍS iliw l_ iijiliizjrii ii inii i_= _xli'-~; g.-i~liix¡iiiiiiiiiwlliiiiiii NIHHllIINIIIl' Willi/ Fl" iiiiiiiwiiliii s: u» llIVlKNIlHIWllÍIlN l-'iiliiiiilr l iim liivzwtiiiii ill( ›~, .riiiiivrx rli' iiiiiri (ll lllllW' mais < iiirliii li NJ_ ¡ii 'H i'l')i *ll iii/ ruii¡iiluliiliiliiili; wsluvumuitolxilxiii (Hifi)lífâllllftlt'lllllllÉl/ Lrltliltl 'xtlilpllj' xiiilfiii iri llilll Vllll¡ iiiiiisiiili ziiiiiilu, ( 'uiii wiiiiliiiirjiiilui, li/ ziiiiiii i v» illihli* iir* r vxniiiirix ¡lillllfirllillllll lllllil iiviiliil›ii'iiliiili'i iiiii(><lll/ tfl < Hill wii iiiiiiliiiüiiiiii' (ÍHHWI ! IM iiilrlwilxi u. lliltllllllillxr (llllll.1lí'()li! i' i'll: ;(›: ll(| *('! Wllliilllllllildt (Im iiivwxliiiiwiitux Vim iii l( r'lli'llllllt'l)]llt'l lNlHlll riiiliiilliiii ; mi lllill*~. "i iiiirixfgiiiiliiiriilii ràiiãl ilmiiiiyiii Uxtilvil il( “Nllllllllilll (iiixlriiiliirlnxiiii illlillliiili (J llllllU r rlrlluillllfllill_ l lscfll pill llllltllllrltl( iiiiiiiliiiliiiiiii lrlllli is (HIHN ils» liiiliiilliii sui. ) «iilii iriiiwiziirii iiiiiiiir" li¡ ¡irluiixiiwilri viilii, iii iiiiwiwiiiriiiii lllí'fl'~'rllrlli“llli * »riiiirrili- nx liiklllllWllin iiii ~ii iii lviili-«piiiii aum i'l(~'Nf? I^-il*xl, «viii iiiwxri rirvin ii ir lixil. lliiii". V170 i iJIlÍl/ Illrlflllll -i"ii iiliiiiriiiilrii, ,'›<. ri~«ili/ iilii'i~4~z›ii iiiuiitiviiii Iii ili~<l iiliiiii ; nim saigjiiiii (Olll n lmiii r, Ollllt ill' : Lis liiiniicgiix. Aliíiii llliíii_ i¡ m, i m: Iliilizl mu¡ HH I u/ Miiiili' iiiiiiiiiiigii Pülililllrl li-i iwiir/ iiq-iiw naiiiiixlws imr-xaiiiiiiwii: áeiis ii l-'t', <(ll¡'li'lll(i*1 x( mi a : oitiva iiyiiilriiiiiviiiui ; mia giiiaiilii que: seu Pliiiiuile' N: : N -iiliiiluiizi aqui Illllllllili J.
 9. 9. Perguntas frequentes )ual a diferença entre ler um livro / assistir uma palestra e ter um planeiador? Pra que vou pagar um Planeiador Pessoal se o meu gerente do banco fa¡ de graça? Falando em remuneração, como e cobrado esse servico? Como vou saber se o dor que estou contratando e realmente capacitado r' r, >:r. i:iili›. ,i«3~. i rim', uma» aiiiii' «_, ¡Ll1li¡; lill 'riui. r~iii. ii! iiiii: ~.i; ,.›il: ~ri. ;_uli: r¡. ii. › ur», líii(lll'lllr Hill] . lflr llÍi" llÍHll llil" [sil iii, ~i. i:›-r›. .i' siri. rii_xi, ›-i'. '!wriiiiiirw nuiiiiiuiiii»iiriiiiiiiivvviiiigr»ririiiliniiiii, wi. , 'uiiíiiiiiiiiili _ii iiizliriiii, l, i'l'l›l, 'i1fi. l"liiÍlliiÍW mui. :1t. ~«i-i: i,. il. ii~< Hwlllillllllliir [miri-viiii~gii. ,i›, iilwv› 'iiirluv 'llzi' , '¡ii': 'l¡lilili'llliMli ~l (W137i wirillfvwVlilifilll 'i«. lviriiiir~. i.›~ n». hlillll . wiwsiriiiii llllillíll t 'lili ; ywiii iiiuiiixii líliiuil lllilll: iyir. l »gui «lihllll~. llllll, l. -. ii_« 'qiirvuiiiiia i-ii-: iivi , içviirjlzuiiirriirni nirirrr um" rivi -i »m ruim' P""'llillliiilllililt l›. i~l› mira. "iii-tvi: wir-wiiiiliii-ziiiiivíiix, 'nhamiliw›_-'iiiiii~¡i1lr~inuwiiritrtiivimflliiiii»rliwll : www -l . ii : Wifi/ i wifi¡ 2; (a. Wii ilmri iir- m'. 1. i0 iu Ii, iHri'vi-u›1i'~' i l 'um 11': e (refira l' I l viii» v"? Hill Ii' lvlilvllnllllyilill wir* l. 2.262' ima ria! will l › i l wiirwiinrriii iii. l.i'_i›¡vii¡iii; ml . .i ~_› iI. V')1-i ilr'illll wiiiiii* . iiiulwtiiiliv u: :. i,~'rn: ,r›iiit. ililfllíll lvaiiiai líviih» -Xviriiiiwiii/ rivlw-Jiu»nitizinwgiiilirui ¡rnwriiliiirgiii~livi t-iziiiiii lwlírlVl v' »writwiiiivu illlllil¡ iirw'iiiii, "mii wi - uiwiiiil-viirivi-ilii , tm qu: l; iiiuli' fiviluniiii_iirviiiiizuii wiiliruj. iiiifi-; iiviiiiii *Hi* ulwilxi ririiiuuii 'illlrílllilillllil mn rl. i _uii-. ii'~~i~ r wvii~i~. ›1l, Íx "ju. ¡liilll-itzlllfllill ii-, lí ll** jlritíñiull iiiiiiii iu-iriiiivrii: ll . mirim~! .-›: iiiiiiii: 1¡'li'w'i'*ji›'<", ”'w~l' 'JAÚIÍIPWL ›ii. ›:xii«rnv. ~~i›l. ~i l uilii-i llili iizna ria w. a r ii rljW-'Iilli m» rn «r l I, ' uv» : i l . il cv. › ; mini, ãi. ii. .'i~: ..i¡»-nixitiiiiiJi . i-uixliuwniiwi illilt'l~'_*w'lllwi'lllllift . uuivjv m¡ i 'wlfi- rum-lui. w/ Çiil'HllilÚiií-lilili vrwi-: iwni l- a. - x. Ni; u» iitàr. rim Ji ii x
 10. 10. Perguntas frequentes WfOQQynDQdHM¡ lia. : n -mi- um ti lilllllilé'li'l. 'lilllilxiiljllil '›l . itivçvir n ii; :iltiuliiul uiiiiiiri : lu *ll*. v"›'l . irritar ll ai. .iiiwhviiniiiu, lliu m godooüabajfn? i: vim: m Íaliizirrlsi i: - ›vi'i-, «¡i: ii, i:iiw-; l. : iii iii'iirlrii1v, '¡. ii lui_ iiuniirii . slim i-iitiriziii: fingiu : it. ii›i1ruiiiw. i.›. iiiii : Iiimiv iiiriulii « . iiir-i *r irwii ~r›'i i. «Jon 111.' rimi, v»-«w. l:«rii ii. .w tl- vllillik : i ¡"l| li'l“*t uggiiiiiiiiurrusiiiitiiii1; iilll ri . '›', 'Il rur-»iizlw-_fiii rx¡ l He rita : il m. lixi lllu' ai): ir. llllVÍilw Ondegaofen05a5¡eunjóe5? N» . mu. lll'lfli"lll' iiliiilwrl. *Í-alliii , i~ iuzrviifrw ; xiilwiiwu [iii mu» w Himiiiiriiiriiiiiriwiinnviri. : . agiu iii: _ii lJiiliUlllli~illlili iziiiiiiiiiilii -lw iii? í-fiizrsl vi . ma. v. vs¡ *wi ; queimar »i .
 11. 11. Testemunhos HF P ~ Empresaria 5 PAS Psicanalista NL'. Funcionam publica "i ; ii~iiriiiiili= ;iiiiiliiiii tl r“llt'lli'l(l('i't'llt im: íiiili›<i-*ivii, i.iili* HrlIilTilIllFllliJl Jllillii wiiiilh- ssixil_ ii liiilxilliiiriiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiigrriii/ irpiiiiiiiiiiiii rllil. l lriii lI| tWllJliillkll< «r-; iiiiiiriiiirii grin iiiijiiliiiiiÍ 'lxlii iliii vii liiiiiii l! l( iiiiiiii Iíll" wi ilivli liilii ('lll ? wii ii Yhfiilllt = s f' <'lt'[l¡. llllt"l (il il ii 'i i i ii li iiiwPi. Arms l('l ii iii: iiii lili. ) llillflllllliiilfki tililllllllllil*i(illil . iiiiiiii liiiitissiiiiiis. liiixiiiii li"| llllili «wi ll llIlII( i'lli'lllv"f1li"“~ iiliilili': si*iiiiiiir ii'iiijiriitiiiwiilviitgiiilii: liilusili-'xiiiiiiiii lri iiiii! 'ijiiiiijliii~. ciii_viiiiiiji mais iiiriiiiiiilirliiiliíiô ujiziiiiiii-Liiixiiii illiVl iiiiiiiiiiiiwiiiissiigriistiii . Lliis mi “ih ii ivwsiiiiii 'Illr is_ Pliili aiii¡ lli iiiiitixi ("Vl 'l llliill^~lii 'iixssii liii lim jiiizviitvsi, iiiliiiiis. .lriii-'i i ii i llllll 'ii-iiuix sifgiiiiii iriiviixiiiiii lili 'lliiii iiii Ililllllil viilii, Rri um» iiili ljltllil li iii isis juv/ Ur». I_ fik( ils_ ij: xi, 'i llilvox ij siri il lUHlN iii" LllH i. li ii nu iii. ii ll iii) ( i iiii 'l iii, U_ ilikr lll~[i_l l ' j 11"! Lil ml, rissy plrifiy lilllill iiiii ((Éii'i'*llll iiii ~iiii llNltl ¡iiiiii i lll-lliiilfihilil ~iiii ~iiiiili*ii~i'i, iii'lii›iiiir iliii. "
 12. 12. DEIXE UM ESPECIALISTA AJUDAR NO SEU PLANEIAMENTO FINANCEIRO › Mais de 5 anos de experiência em banco multinacional . lanser Rojo, CFP® “amam 'i 'v iiiiii iilri ilus iiiiiiiii_ ir; i" iriiiirii v ProfissionalCFPÉ (Certified Fimnddlplünneíi complexo i dinamica_ A ilil lt li i «iu Cum” WMM” sem Emma¡ ; Numa Ill il rx¡ 'i ijlirlistii i: YFBCW ii, iiil [hill/ l , emma mu”, em 50mm “mesas e msmmçc-, es (um Sr; Ci lLiÍiI Itliii U melhor caminho Citibank. Fundacao Donna Nowrill. Associaçao , h “j” i, mmg , ,jN-, hv Hj¡ ; Ç Comertialde àáoprmlci, FFl. instituto Ruklm, entre outros » Acompanhamento de mais de 50 familias em Planejamento Financdro Colunista no Portal kdiiFln (wwweduñnioni br) » Fonte de matérias para EXAMEcom. Você SA. Infomoney, iG. Portal R7 entre outros. .
 13. 13. 'lili Wii? 'WH' i ii diagnóstico financeiroi iii» 1(7* . r. i l). J , 'lll"l , Wii h' °~ Nf: llil¡ ' i' ill i i Ililililli iiliii_ Pl 'ifiwlllÍllllli lanejador Financeiro Pessoal Entre em contato por telefone (11) 3468-0089 E por email ou acessando o site contato@qifrnanceiro. com. br WWWIHICIHCJHCGÍ! O.COl'ii. Dl a QI FINANCEIRO CONSULTORIA

×