O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1 de 9

ภาษาไทย ไตรยางค์

  1. 1. วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ไตรยางค์ ครู ศ ิ ร ิ ร ั ต น์ เกษา โรงเรี ย นบ้ า นตะโละใส สพท. สตู ล
  2. 2. ไตรยางค์ คื อ อั ก ษร 3 หมู ่ ได้ แ ก่ อั ก ษรสู ง อั ก ษรกลาง อั ก ษรตำ ำ า อักษรกลาง มี 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ข ฉ ฐ ถ ผฝศษสห อักษรตำ่า มี 24 ตัว คือ ค ต ฆ ง ช ซ ฒ ญทฒณฑธ นพฟภมยรลว ฬฮ
  3. 3. อักษรตำำา แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ อักษรคู่ และ อักษรเดีำยว อักษรคู่ คือ อักษรตำำาทีำมีเสียงคู่กบอักษรสูง มี 14 ตัว ั ได้แก่ ค ต ฆ ช ซ ฌ ฑ ท ธ พ ฟ ภ ฮ ซึำงมีเสียงคู่กับ อักษรสูง อักษรเดีำยว คือ อักษรตำำาทีำไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี 10 ตัว ได้แก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
  4. 4. ไตรยางต์ คื อ อั ก ษรสาม หมู ่ ถู ก ผิ ด
  5. 5. Timer ข้ อ ใดเป็ น คำ า ที ำ ป ระสมด้ ว ยอั ก ษรกลาง ทั ้ ง หมด กางเกง, เสื้อ อึ่งอ่าง,เป็ด จาน, ช้อน เด็ก, ผู้ใหญ่
  6. 6. อั ก ษรกลางมี ก ี ำ ต ั ว <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>
  7. 7. จับคู่คำาทีำเป็นอักษรคู่ เสื้อ ค้อน ผึ้ง ชงชา ฉัน พรรคพวก ขา ซ่อมแซม
  8. 8. นำ า คำ า ทางขวามื อ มาเติ ม ลงในช่ อ งว่ า งหน้ า คำ า ทางซ้ า ยมื อ ที ำ ม ี เ สี ย งคู ่ ก ั น ………………1. ขนม ซ ฝาแฝด .....................2. ฟุ่มเฟือย ฝ สิงโต ..................3. ผลิตผล ช ภาพยนตร์ ..................4. ฉลาม ส ค้อน .................5. ซากพืช ค ชิงช้า
  9. 9. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×