Warszawa, 2015-03- 'M
KRIR/ MJ/  /15

Pan¡
María Wasiak

Minister lnfrastruktury i Rozwoju

Szanowna Pan¡ Minister, 

56...
q, 

Majac na uwadze przedstawione w píámie wníoski Stowarzyszenía Ináyníerów í

Techników Komunikacjí RP samorzad rolnicz...
STOWARZYSZENIE INÍYNIERÓW I TECHNIKÓWVKOMUNIKACJI IÍIP

, Polish Association of Engíneers & Technicians of Transportation...
Podkreslié naleiy, ie moie wystqpic' niezadowolenie spoleczne np. ze strony rolników
z powodu uciqzliwoáci wielokilometr...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Pismo pdf

14.925 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
14.925
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
13.557
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Pismo pdf

 1. 1. Warszawa, 2015-03- 'M KRIR/ MJ/ /15 Pan¡ María Wasiak Minister lnfrastruktury i Rozwoju Szanowna Pan¡ Minister, 56/2o15-CR/14) w s. nowelízacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 2o czerwca 1997 r. (dz. U.1997, nr 98, poz. 602 z póz'n. zm. ) w aspekcíe zmian majqcych obowíazywaé po 31 grudnía 2015 r. , Zarzqd Krajowej Rady Izb Rolníczych w peini popiera wníosek Stowarzyszenía lnáynierów i Techników Komunikacjí RP. Proponowane zmíany powínny zostaé przeprowadzone w moálíwíe jak najszybszym okresie, aby stacje kontrolí pojazdów miaiy czas na podjecíe stosownych decyzjí dotyczqcych prowadzone¡ dziaialnoéci w zakresíe przeprowadzanía badañ technicznych pojazdów. Przy wprowadzaniu proponowanych zmian naleiy miec' na uwadze fakt "uiatwianía", a nie "utrudníanía" wiaácícíelom poiazdów o dopuszczalnej masíe caikowite¡ przekraczajqce¡ 3,5 tony przeprowadzanía badañ technicznych. zamíeszkanía. Takíe przepísy mega¡ przyczyníc' sie do tego, áe przy koniecznoéci przeprowadzenia badañ technícznych ciqgników rolníczych i przyczep o dopuszczalnej masíe caikowitej przekraczajqcej 3,5 t , zostanie níejednokrotnie spowolniony ruch drogowy na tereníe caiego kraju.
 2. 2. q, Majac na uwadze przedstawione w píámie wníoski Stowarzyszenía Ináyníerów í Techników Komunikacjí RP samorzad rolniczy w peini je popiera i wníoskuje o przychylne odniesíenie sie do przedmíotowej sprawy Z powaianiem P S c¡ y b zych Wiletor Szmulewicz Zai. - j. w.
 3. 3. STOWARZYSZENIE INÍYNIERÓW I TECHNIKÓWVKOMUNIKACJI IÍIP , Polish Association of Engíneers & Technicians of Transportation ODDZIAL W KROSNIE 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 53 TeL/ fax 13/432-30-12 e-mail: krosno@klubdiagnosty. pl www. klubdiagnosty. pl Konto Bankowe: PKO BP S. A. O/ Krosno Nr 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177 . REGON: 370018453 NIP: 684-10-59-472 Krosno, dnia 16.02.2015 r. SITK-56/2015-CR/14 ' erstwo lnfrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa Dotyczy: Przeprowadzaníe badari technicznych po 31 grudnia 2015 r. W nawiqzaniu do wysianego pisma Nr SlTK-RP/1I/2014-4O z dnia 28.11.2014 r. skierowanego do Ministerstwa lnfrastruktury i Rozwoju oraz udzíelonej odpowiedzi z dnia 29.12.2014 r. DTD-1V-073-16-ARS/ 14 uwazamy, i2 nowelizacja ustqwy Prawo o ruchu drogowym w aspekcíe zmian majacych obowizizywaé po 31 grudnía 2015 roku powinna zostaé przeprowadzona w moiliwie jak najszybszym okresie, aby stacje kontroli pojazdów miaiy czas na podjçcie stosownych decyzji dotyczqcych prowadzonej dziaialnoáci w zakrcsie przeprowadzanía badañ technícznych pojazdów. Wediug naszej oceny w przedmiotowej sprawie dotychczas pxzyjçte regulacje nie zapewniiy bezpieczcñstwa prawnego i uniemozliwiajq racjonalne planowanie podmíotom prowadzqcym dziaialnoéé w zakresie przeprowadzanía badañ tcchnicznych pojazdów. Jak wyníka z dokonanej analizy, przepísy prawne, które majq wejáé w iycie dnia 01.01.2016 roku qcgjpowodowaó problemy w funkcjonowaniu podstawowych stacji kontroii pojazdów, które w szczególnosci zlokalizowane sa¡ na obszarach wiejskich, bowiem zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22.05.2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, podmioty które w dniu wcjácia w zycie ustawy prowadza podstawowq stacjç kontroli pojazdów albo podstawowa stacjç kontroli pojazdów wykonujqcq niektóre badania z zakrcsu okrçgowcj stacjí kontroli pojazdów, mogq do dnia 31 grudnia 2015 r. wykonywaé badania techniczne w zakrcsie okrcálonym w posiadanym poáwiadczeniu. Oznacza to, i2 po okresíe przejáciowym wyiqcznie okrçgowe stacjc kontroli pojazdów bçdq mogiy wykonywaé badania techniczne pojazdów o dopuszczalncj masíe caikowitej przckraczajqcej 3,5 tony bcz wzglçdu na rodzaj i przeznaczenie badanych pojazdów. Jak wskazaliámy w naszym piâmie z dnia 28.11.2014 r. ewentualna przebudowa stacji kontroli pojazdów zlokalizowanej na obszarze typowo wiejskim (z podstawowej na okrçgowq) wíqze síç z duzymi nakiadami ñnansowymi, co z ckonomicznego punktu widzenia mogioby byc' nicopiacalne i nicuzasadnione. 1
 4. 4. Podkreslié naleiy, ie moie wystqpic' niezadowolenie spoleczne np. ze strony rolników z powodu uciqzliwoáci wielokilometrowych dojazdów (nawet do 100 km) do okrçgowych stacji kontroli pojazdów w celu wykonania badania technicznego. Przeprowadzanie badañ techniczn c i ników rolníczych i przyczep o dopuszczalnej masíe calkowitej przekracza' ce' 3,5 tony wylqcznie w okrçgowych stacjac on ro¡ po¡ ow moze pnyczy spowo nienia ruchu drogowcgo ÍaTterenie calego krajuT "f Reasumujqc, podmioty, które prowadzq podstawowe stacje kontroli pojazdów albo podstawowe stacjc kontroli pojazdów wykonujqcq niektóre badania z zakresu okrçgowej stacji kontroli pojazdów powínny míeé stosownq wiedzç, która pozwoli podjqó im kluczowe decyzje zwiqzane z prowadzonq dziaialnosciq. Uwazamy, ze minimalny okres dotyczqcy cwentualnych zmian w prowadzonej dziaialnosci przez podmioty prowadzqce stacjc kontroli pojazdów zbliza síç do koñca, bowíem rozbudowa stacji podstawowej na okrçgowq jest procesem czasochionnym i wymaga zarówno posiadania stosownych zezwolen jak i wiqze siç ze sporymí nakiadami fmansowymi. W zwiqzku z powyzszym, zwracamy siç z proíbe¡ o wskazanie daty rozpoczçcia í przcwidywancgo zakoñczenia prac nad nowclízacjz¡ ustawy - Prawo o ruchu drogowym, aby przygotowany projekt ustawy o zmianie w/ w ustawy by¡ jak najszybciej rozpatrzony przez SEJM i SENAT i po procesíe legislacyjnym ostatecznie przekazany do podpísu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do wiadomosci: Prezydent RP - Bronisiaw Komorowsk¡ Prezcs Rady Ministrów - Ewa Kopacz Wiceprcmíer, Minista' Gospodarki - Janusz Piechocíñski Minísterstwo Rolníctwa í Rozwoju Wsi Polskie Stronníctwo Ludowe Sejm RP Sena! RP Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich . Krajowy Zwiqzck Rolníków Kóiek i Organizacjí Rolníczych 10. Zarzqd Giówny Zwiqzck Zawodowy Pracowników Rolníctwa w RP 11. Krajowa Rada Izb Rolníczych 12. TVN Turbo 13. , .SUNR1SE" P. H.U Grzegorz Krzemicnieckí z Lodzí 14. a/ a °9°>'. °*5-^: “E^'. N:" Z powazanicm ínz'. Artur Salem Koordynutu/ as. SAP

×