O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dibuix tècnic

1.822 visualizações

Publicada em

introducció al dibuix tècnic.

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

Dibuix tècnic

 1. 1. Dibuix Tècnic: com fer i interpretar un plànol
 2. 2. Recordeu que, al procés tecnològic, la segona etapa era dibuixar les idees que tenim.
 3. 3. Ara veurem com es fa un dibuix tècnic. Però abans hem de saber el següent... Quins són els estris que es fan servir Quin és l'estil d'un dibuix tècnic Quines regles s'han de fer servir per tal que tothom entengui el nostre dibuix Quina diferència hi ha entre un esbós, un croquis i un plànol tècnic
 4. 4. els instruments de dibuix El paper El paper ha de ser blanc, setinat i suficientment porós per tal que absorbeixi la tinta No serveix el paper quadriculat o mil·limetrat, ni el paper de llibreta
 5. 5. els instruments de dibuix: el paper Convertiu en mil·límetres: a) 25 m b) 4 dm c) 3 cm d) 10,7 cm e) 6“ (1” = 2,54 cm)
 6. 6. els instruments de dibuix: el paper Un full DIN-A4 té una longitud de 297 mm i una amplada de 210 mm. Quina superfície ocupa? Quin àrea té? (en cm2)
 7. 7. els instruments de dibuix El paper: mides tot això és un A0
 8. 8. els instruments de dibuix Si un full DIN-A4 té unes mides de 297 x 210, calcula les mides dels formats DIN-A3 i DIN-A5
 9. 9. els instruments de dibuix El paper: mides suport A0 A1 A2 A3 A4 dimensions (mm) 1.189 x 841 841 x 594 594 x 420 420 x 297 297 x 210 tot això és un A0
 10. 10. els instruments de dibuix Com mesuraríeu el gruix d'un full?
 11. 11. els instruments de dibuix El paper: mides Que al paper d'una grandària determinada se li anomeni A0, A1, etc. és perquè les seves mides (o dimensions) estan normalitzades Normalitzat vol dir que un paper A4 té les mateixes mides (297 x 210 mm) a Badalona, a Sevilla, al Marroc, a la Xina, a Xile, a Austràlia, és a dir, a tot arreu.
 12. 12. fer servir mides i formes ddee ttrreebbaallllaarr oo rreepprreesseennttaarr ccoosseess qquuee ss''eenntteenngguuiinn aa ttoott aarrrreeuu ééss mmoolltt iimmppoorrttaanntt aa llaa tteeccnnoollooggiiaa
 13. 13. els instruments de dibuix llapis i portamines classificació dels llapis segons la seva duresa
 14. 14. els instruments de dibuix llapis i portamines la duresa de les mines es classifica igual que la dels llàpissos. El gruix més habitual és 0,5 mm
 15. 15. els instruments de dibuix La goma El més important és que no taqui el paper quan s'esborra. No s'han de mantenir a la mà perquè s'embrutem amb la suor. Per netejar-les, es freguen sobre un paper.
 16. 16. els instruments de dibuix Els estilògrafs Són com retoladors però amb la punta molt fina. Els gruixos de punta més habituals van de 0,1 a 1 mm. Ara ja no es fan servir gaire perquè quasi tot es fa amb ordinador. Però un lampista, un paleta o un electricista sovint han de fer plànols a mà.
 17. 17. els instruments de dibuix Els estilògrafs
 18. 18. els instruments de dibuix els regles Els més habituals són plans bisellats de 20 o 30 cm amb graduació en mil·límetres. Han de ser uniformes: tot el regle igual.
 19. 19. els instruments de dibuix Joc d'escaire i cartabó
 20. 20. els instruments de dibuix Joc d'escaire i cartabó s'utilitzen sempre junts i serveixen per traçar línies rectes. Sobre el costat més llarg del cartabó es fa lliscar l'escaire.
 21. 21. els instruments de dibuix Joc d'escaire i cartabó
 22. 22. els instruments de dibuix Fent ús de l'escaire i el cartabó,dibuixeu: a) un angle de 30º b) un angle de 60º c) un angle de 45º d) un angle de 75º
 23. 23. els instruments de dibuix Mitjançant l'escaire i el cartabó aconseguiu a) un angle de 15º, b) un altre de 105º i c) un altre de 120º.
 24. 24. els instruments de dibuix Joc d'escaire i cartabó
 25. 25. els instruments de dibuix Dibuixeu els angles de 210º, 225º i 270º utilitzant una combinació d'escaire i cartabó
 26. 26. vídeo del dibuix d'un caixetí per a dibuix tècnic vídeo del traçat de rectes paralel·les vídeo del traçat d'un quadrat
 27. 27. Quina informació cal posar al caixetí ?
 28. 28. els instruments de dibuix el compàs
 29. 29. els instruments de dibuix el transportador d'angles o goniòmetre
 30. 30. video de com mesurar un angle video de com dibuixar un angle donat
 31. 31. uns quants consells...
 32. 32. Anem a veure ara quin és l'estil d'un dibuix tècnic. Parlarem dels sistemes de representació web molt bona sobre dibuix tècnic: www.dibujotecnico.com
 33. 33. Altres web interessants: diedrom http://www.edu365.cat/eso/muds/visual/diedric/diedrom.Vistas http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/
 34. 34. sistema dièdric Un diedre és una de les parts en que queda dividit l'espai quan es tallen dos plans perpendi-cularment. Les parets, el terra i el sostre són diedres. aquí hi ha 4 diedres
 35. 35. sistema dièdric projeccions: com es veu un objecte si el mirem frontalment. projecció d'un punt
 36. 36. sistema dièdric projecció d'una recta (segment)
 37. 37. sistema dièdric projecció d'un volum alçat planta
 38. 38. vídeo de vista ortogonal
 39. 39. exemple: un embut sistema dièdric alçat planta
 40. 40. vista lateral o perfil: vista des d'un altre pla alçat planta vista lateral o perfil
 41. 41. es dibuixa seguint aquest ordre: alçat planta Perfil esquerre
 42. 42. alçat planta Perfil dret
 43. 43. exercicis de vistes en el sistema dièdric
 44. 44. Aquesta és una pàgina web amb molta informació sobre dibuix tècnic: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_vistas/
 45. 45. Exercicis de vistes a la web: http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/practicasytest/normalizacion/reprenordecuer/vistas01/index.php http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/practicasytest/normalizacion/reprenordecuer/vistas01D/index.php
 46. 46. aquí teniu una bona descripció de quines són les vistes i com es representen a un dibuix. cal cercar per denominación de las vistas http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/normalizacion/Renorcuerpos/obtenciondevistas.php
 47. 47. aquí tenim una bona descripció de quines són les vistes i com es representen a un dibuix. cal cercar per denominación de las vistas http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria/normalizacion/Renorcuerpos/obtenciondevistas.php
 48. 48. Sistemes de representació: vistes en perspectiva la vista en perspectiva és una projecció en la qual la direcció d'observació de la peça s'ha de simular amb una direcció obliqua al paper del dibuix
 49. 49. perspectiva cavallera: la vista des del eix X es redueix multiplicant per 2/3 (=0,67)
 50. 50. perspectiva cavallera
 51. 51. Normalització i metrologia per tal que els plànols que fem s'interpretin correctament a tot arreu, hem de seguir unes normes: les normes UNE
 52. 52. Acotar: és donar les dimensions reals de lo'objecte sobre un dibuix a escala, encara que el dibuix estigui a una escala determinada.
 53. 53. Normes d'acotament
 54. 54. Normes d'acotament
 55. 55. Normes d'acotament
 56. 56. per què està ben acotada aquesta representació ?
 57. 57. per què estan malament acotades aquestes representacions?
 58. 58. Escala de dibuix L'escala és la relació de mida entre les dimensions del dibuix i la mida que té l'objecte real que representa
 59. 59. Escala de dibuix per representar objectes grans: edificis: 1:200; 1:100 i 1:50 per representar objectes massa petits: 2:1 ; 10:1, etc
 60. 60. Escala de dibuix escollim l'escala de manera que el dibuix càpiga al paper i de manera que sigui un enter múltiple de 5 ó de 2 (ó de 10). No escollirem una escala 1:2,45 ó una 1:358
 61. 61. Esbós, croquis i plànol tècnic
 62. 62. esbòs plànol croquis llapis duresa goma compàs regle escaire perspectiva cartabó acotar goniòmetre norma escala representació dièdric vista alçat planta paral·leles
 63. 63. relacioneu aquestes paraules fent un esquema a mà o amb el Freemind

×