97069118 metode-per-tenir-fills-lectors

Psicoreeduca
PsicoreeducaPsicòloga infanto-juvenil em Psicoreeduca
www.lectura.cat
El mètode
definitiu
per tenir
fills lectors
Consells i receptes
miraculoses
que garanteixen
l’èxit escolar
Joan Carles Girbés
2	  El mètode definitiu per tenir fills lectors
   LECXIT - Lectura per a l’èxit educatiu         3
   és un programa promogut per la Fundació         Advertència inicial
   “la Caixa”, la Fundació Jaume Bofill i el        (desmentim el títol...)
   Departament d’Ensenyament de la Generalitat
   de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa pionera    5
   a Catalunya que té com a objectiu incrementar      Pas 1
   el rendiment educatiu dels infants mitjançant      Estimem els llibres
   la millora de la comprensió lectora.          i la lectura
                               Nedar a contracorrent
   Diversos estudis ens indiquen que una part
   important de l’alumnat de primària no assoleix     Per què llegir?
   les competències lectores bàsiques, és a dir, que    Siguem pràctics: això dels
   té dificultats a l’hora de localitzar informacions   llibres, per a què serveix?
   en textos complexos i establir relacions entre     Tasques per a tota la família
   les idees que s’hi exposen. A més a més, la
                               11
   comprensió lectora afecta el conjunt dels
   aprenentatges escolars, tant en les matèries      Pas 2
   lingüístiques, com en les científiques o les      Donem exemple
   matemàtiques.                      Que ens vegin llegint
   LECXIT parteix de la premissa que practicant la     Anem a pams
   lectura i amb ajuda, els infants podran entendre    Llegim amb els fills
   millor el que llegeixen i progressar en totes      Llibres pertot arreu
   les matèries. A través de persones voluntàries
                               16
   s’ofereix un acompanyament lector a nenes i nens
   a partir de nou anys. El programa aposta per la     Pas 3
   implicació de tota la comunitat en l’educació dels   Triem el llibre
   infants.                        adequat
                               Li ha d’agradar... a ell!
   La lectura a l’entorn familiar és important perquè
   motiva els infants a llegir i reforça la tasca de    Una petita investigació prèvia
   l’escola. El vostre paper com a mares i pares      Característiques comunes
   és cabdal perquè els vostres fills i filles gaudeixin  Maneres de llegir
   de la lectura i millorin la seva comprensió lectora.  Llibres per a totes les
   Per ajudar-vos us proposem que llegiu aquest      butxaques
   Mètode definitiu per tenir fills lectors de l’editor  22
   i periodista Joan Carles Girbés, autor de l’obra    Pas 4
   Llegir per a créixer: una guia pràctica per a fer    Despleguem els
   fills lectors que s’ha convertit en un document
   de referència. Esperem que la seva passió        nostres encants
   per comunicar, aprendre i compartir us aporti      Quatre activitats senzilles
   reflexions i estratègies que us siguin d’utilitat.   •	 Lectura en veu alta
                               •	 L’escriptor a casa
   Bona lectura!
                               •	 Jugar, jugar, jugar
                               •	 Lectura “expressiva”
   Equip LECXIT
   voluntaris.lectura@fbofill.cat             Mantenim sempre una orella
   www.lectura.cat                     verda
Advertència inicial  3
Advertència inicial
(desmentim el títol...)
Els pares i les mares volem sempre el millor per als nostres
fills. Volem que estudiïn, que obtinguin bones notes, que
s’espavilin, que no es deixin utilitzar ni manipular, que tro-
bin una bona feina, que triomfin a la vida i, per damunt de
tot, que siguin feliços i ens facin feliços també a nosaltres.
Són objectius lloables i bells, però, malauradament, no te-
nim cap garantia que, malgrat l’educació que els procurem i
l’atenció que els dediquem, el resultat sigui com desitjàvem.
El nostre deure és crear el clima familiar adequat perquè
aquestes aspiracions es puguin produir, sabent del cert que
per molta il·lusió que hi posem, hi ha un munt de condicio-
nants que no podem controlar i que poden posar en perill la
consecució d’allò que ens proposàvem.

Així doncs, benvolgut lector, benvolguda lectora, comen-
cem el nostre passeig conjunt per les pàgines d’aquesta
guia amb una confessió inajornable. Confiem haver captat
la teva atenció amb el títol de la guia, que promet revela-
cions increïbles i fórmules màgiques per convertir de la nit
al dia els nostres fills, tan reticents a la paraula impresa, en
lectors empedreïts. Però permeteu-me desmentir-ho abans
que sigui massa tard i reconèixer ja d’entrada l’única veri-    No hi ha receptes
tat universal que possiblement trobareu en aquest material     miraculoses per
(i per això la subratllem): no hi ha receptes miraculoses     contagiar el gust
per contagiar el gust per la lectura. Ho lamento, però       per la lectura. Per
encara no s’ha inventat una píndola capaç de capgirar ment     aconseguir-ho ens
i cos per inocular el virus de la lectura compulsiva.       caldrà confiança,
                                  paciència i constància,
Destapem, doncs, sense més preàmbuls, les vertaderes        predicar amb l’exemple
intencions d’aquesta guia. Et plantegem un acord en certa     i sumar complicitats
manera ruïnós, i n’has de ser conscient: et demanem con-      per fer del llibre
fiança, paciència, constància i que inverteixis part del teu    un objecte quotidià
temps (de les teves hores de descans) en benefici d’una      interessant
altra persona (el teu fill o filla), amb resultats en cap cas   i atractiu.
garantits. El foment lector és un procés a llarg termini, i no
4	  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                        és un camí fàcil, perquè els estímuls audiovisuals són molts
                        i molt poderosos, i pot esdevenir frustrant si no assolim els
                        objectius que ens hem marcat. De fet, no podem descartar
                        que fracassem en l’intent.

                        Tot i amb això, cal reconèixer que no tot està perdut a l’avan­­
                        çada, i que fomentar la lectura en família no només és desit-
                        jable, sinó també possible, factible, realitzable. Ara formes
                        part del Programa de Lectura per a l’Èxit Educatiu LECXIT,
                        i aquesta és una mostra evident del teu compromís amb
                        l’estímul lector a casa. Si ens dónes una oportunitat, com-
                        partirem amb tu en les pàgines següents alguns consells
                        que et poden servir de guia per crear el clima adequat que
                        convidi a la lectura desitjada i voluntària en l’època de tràn-
                        sit cap a l’adolescència. Et suggerim quatre passos bàsics
                        que t’indicaran algunes pautes d’actuació i idees pràcti-
                        ques que et poden orientar entre un mar de possibilitats.
                        Són els següents:

                        Pas 1 – Estimem els llibres i la lectura
                        Pas 2 – Donem exemple
                        Pas 3 – Triem el llibre adequat
                        Pas 4 – Despleguem els nostres encants

   Si aconseguim               Són passos que es poden (s’han de) fer simultàniament,
   transmetre als nostres          però amb calma i sense angoixes. No esperem resultats
   fills la passió lectora,         immediats i recordem que, al contrari del que anunciàvem
   els estarem deixant            al subtítol que ens ha servit de reclam, no hi ha cap garan-
   en herència un univers          tia d’èxit. Primer s’han d’enamorar d’una trama, d’un estil,
   infinit de sensacions           després d’uns personatges, d’un llibre, d’un autor i, final-
   i coneixement, i obrint-         ment, si tot va bé, de la literatura en general. Si aconseguim
   los portes a un futur           transmetre als nostres fills la passió lectora, els estarem
   més ric, autònom i ple          deixant en herència un univers infinit de sensacions i conei-
   d’oportunitats.              xement i obrint-los portes a un futur més ric, autònom i ple
                        d’oportunitats. No hi ha cap dubte que la meta d’aquesta
                        travessia espinosa bé paga la pena!
Pas 1
  Estimem
 els llibres
i la lectura
6	  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                        Nedar a contracorrent
                        Els nostres fills passen bona part de la jornada a l’escola.
                        Quan en surten, alguns estan ocupats amb classes extra­
                        escolars (idiomes, música, esports...) i, quan finalment
                        arriben a casa, ja entrada la tarda, han de fer els deures,
                        dutxar-se, sopar i descansar per acarar el nou dia. Entre-
                        mig, potser han trobat algun moment de lleure, que hauran
                        ocupat amb l’ordinador, la videoconsola o la televisió. Els
                        hem vist “perdre el temps” mentre trèiem la pols, passàvem
                        l’escombra, planxàvem o preparàvem el menjar. I amb un
                        poc de sort, amb l’aspirador a la mà, els hem renyat fugaç-
                        ment per fer el mandra, amb el crit habitual: “Apaga la tele
                        i llegeix alguna cosa, home!”. És un prec ancestral, que ha
                        passat de pares a fills de generació en generació (si no era
                        la tele era la pilota, o els cromos, o la baldufa, o qualsevol
                        altre joc amb què ens divertíem) i que sempre ha tingut el
                        mateix efecte: cap ni un. Zero. Pitjor encara: ens ha rebel·lat
                        contra els llibres, aquells fastigosos objectes que els pares,
                        per motius que no arribàvem a comprendre, s’entestaven
                        que féssim servir. Quina fixació... que no hi havia ja l’escola,
                        per a això?
   La lectura no es pot
   imposar. Oblidem-             I és que la lectura no es pot imposar. Això ho hem de tenir
   nos d’obligar-los a            molt clar des del principi. Oblidem-nos d’obligar-los a llegir.
   llegir. Mai funcionarà.          Mai funcionarà. El cuc de la lectura només els picarà si els
   El cuc de la lectura           pica la curiositat, si estimulem el desig, si suggerim i capti-
   només els picarà si            vem amb arguments, amb amabilitat i (recordem-ho) amb
   els pica la curiositat,          paciència, no amb crits i càstigs. Exigir “llegeix!” no tindrà
   si estimulem el desig,          mai el resultat positiu que busquem. En canvi, recomanar
   si suggerim i captivem          amb passió sentida una obra adequada a l’edat, els interes-
   amb arguments, amb            sos i el moment exacte en què es troba el nen en qüestió...
   amabilitat i amb             això sí que funcionarà! “Però... com ho fem?”, et preguntes
   paciència, no amb             amb inquietud. Tranquil·litat, que aviat arribarem a aquest
   crits i càstigs.             pas.
Estimem els llibres i la lectura  7
Per què llegir?
No és una pregunta gens banal: si els nens i joves s’ho
passen bé jugant al parc o xatejant a la xarxa després d’un
dia que també per a ells ha estat llarg i dur... per què els
hem de fer canviar d’idea? Pensem-hi un moment. Per quin
motiu haurien de preferir la lectura, una activitat intel·lectual
solitària que requereix descodificar un codi escrit, a que-
dar-se ajaguts al sofà escoltant música a tot volum amb
els auriculars posats? D’entrada, no hi ha cap necessitat
d’escollir entre la lectura i una altra activitat. No els forcem a
triar. Si pretenem que substitueixin una afició que els agrada
per una altra que requereix d’esforç... no ho dubteu: tenim
totes les de perdre.

En aquesta vida hi ha temps per a tot, sempre que siguem
capaços d’organitzar-nos (i d’organitzar-los, quan encara
són petits) el temps. També el temps de lleure. Poden veure
la tele (només faltaria!), i jugar, i xerrar amb els amics, i anar
a fer un tomb pel barri... i també llegir, com una activitat
més, que no n’elimina cap altra, sinó que suma, que afe-
geix satisfacció al seu dia a dia. Que els proporciona goig
i evasió.

Hi ha molts motius per voler llegir, com ara...
•	 Per comprendre el món que ens envolta i comprendre’ns
  millor a nosaltres mateixos.
•	 Per saber (sense intermediaris) el que succeeix al nostre
  voltant: des del significat del rètol d’una botiga al contin-
  gut d’una notícia destacada al diari.
•	 Per informar-nos d’un tema que ens encurioseix, o d’una
  ciutat que visitarem.
•	 Per integrar-nos millor en la cultura que ens acull.
•	 Per esdevenir princesa, o heroi, o astronauta, o mag, o
  explorador, o elefant de paper.
•	 Per ampliar horitzons, ser més obert i receptiu, perdre
  prejudicis, escoltar i entendre.
•	 Per aprendre, per aprehendre.
8  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                       • Per compartir.
                       • Per estar menys sol.
                       • Per riure, plorar, tremolar, consolar, il·luminar. Sentir.
  Cada lector té uns            • Per gaudir, conèixer, distreure’ns i viure vides que mai
  motius diferents              hauríem imaginat possibles.
  per llegir. Fins i tot,          • Per...
  un mateix lector té
  motivacions diferents           Cada lector té uns motius diferents per llegir. Fins i tot, un
  a cada nou títol que           mateix lector té motivacions diferents a cada nou títol que
  enceta, i totes són            enceta, i totes són vàlides i perfectament acceptables. Hem
  vàlides i perfectament          de trobar la més adequada a les necessitats del moment.
  acceptables. Hem
  de trobar la més
  adequada a les
  necessitats del              Siguem pràctics: això dels
  moment.                  llibres, per a què serveix?
                       En l’apartat anterior hem exposat algunes de les “utilitats”
                       que pot comportar la lectura. Però quan parlem de lectura
                       en infants i adolescents, sovint pensem en un altre tipus
                       d’ús, més pràctic i immediat. Potser el pare o la mare que
                       s’ha apropat a aquesta guia atret pel títol i la promesa d’un
                       èxit escolar per al seu fill o filla senti a hores d’ara decepció
                       per la falta de solucions. És, doncs, el moment d’exposar
                       alguns dels múltiples beneficis que l’hàbit lector reporta du-
                       rant l’etapa educativa.

                       L’índex de lectura té una relació directa amb l’èxit escolar:
                       com més elevat és el grau lector, major és l’aprofitament i
                       el rendiment de l’alumne. La lectura estimula el creixement
                       intel·lectual, la creativitat i la imaginació dels nostres fills.
                       També motiva l’aprenentatge perquè els nens que llegeixen
                       es concentren més, tenen més capacitat de retenir, memo-
                       ritzar, comprendre i assimilar conceptes nous i mostren una
                       disposició major a atendre les explicacions del professorat.
                       De fet, els nens que llegeixen desenvolupen l’agilitat men-
                       tal, augmenten el seu bagatge cultural, aprenen vocabulari,
                       tenen un millor domini de la llengua (o de les llengües, si lle-
                       geixen en idiomes diversos), tenen facilitat per a l’expressió
Estimem els llibres i la lectura  9
d’idees i sentiments, se senten més segurs, s’integren amb
naturalitat en el poble que els acull i es preparen adequada-
ment per als canvis que es produeixen en la societat (canvis
culturals, tecnològics, socials). I acostumen a treure millors     L’hàbit lector millora
notes que aquells que no llegeixen.                  el rendiment escolar.
                                    La lectura estimula
Ja està dit: l’hàbit lector condueix infants i joves a un millor    el creixement
rendiment escolar. No és aquesta una afirmació infal·lible,      intel·lectual,
però creieu-me que llegir hi ajuda moltíssim!             la creativitat i la
                                    imaginació dels
                                    nostres fills. També
                                    motiva l’aprenentatge
Tasques per a tota la família                     perquè els nens
                                    que llegeixen es
Convé treballar el foment lector des que els fills són ben pe-     concentren més,
tits. L’hàbit de la lectura s’interioritza molt millor durant la in-  tenen més capacitat
fantesa, i a mesura que es fan més grans resulta més difícil      de retenir, memoritzar,
treballar en aquesta direcció. Però no és en absolut impos-      comprendre i assimilar
sible. Hi ha nens que “descobreixen” a què volen dedicar-se      conceptes nous.
professionalment quan ja són grans, i de vegades escullen
oficis pels quals mai abans havien mostrat interès. Poden
voler “ser” investigadors, bombers o conductors d’autobús
sense cap motivació externa aparent. Però l’estímul que ha
decantat la balança del seu futur s’ha produït. En algun mo-
ment, de sobte, una conversa, un documental, una amistat
nova, un fet inesperat ha convertit l’espurna que covaven
internament en un incendi incontrolable i fervorós. Pel ma-
teix motiu, sempre som a temps d’atiar el foc que alimenti
la passió pels llibres, amb la certesa que les brases latents
poden alçar flames molt altes.

Al començament hem indicat que caldrà paciència, cons-
tància i esforç, i ara afegirem una nova baula a la cadena:
la complicitat. Un pare o una mare no pot capgirar una si-
tuació adversa en solitari. Necessitem ajuda, implicar altres
membres de la família i establir aliances. Hem de “cons-
pirar”, si voleu dir-ho així, per tal que l’entorn més pròxim
modifiqui les seves prioritats i sàpiga seguir de forma ade-
quada el pla de foment lector que impulsem. L’avi, el veí,
10 	  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                         els germans grans, el professorat, el llibreter del barri, el
                         quiosquer i, si convé, fins i tot la fornera o el peixater, han
                         de saber de les nostres intencions i donar-nos un cop de
    Busquem complicitats.           mà. Us imagineu que un dia entrem a comprar una peça de
    Un pare o una mare            roba i “sorprenem” la jove dependenta (amiga nostra) llegint
    sols no poden               amb deler una novel·la gruixuda? La imatge parla sola: la
    capgirar una situació           lectura no és una raresa, ni un secret, sinó una afició que
    adversa cap al llibre.          compartim amb molta més gent.
    Necessitem ajuda,
    implicar altres              Aquesta estratègia es veurà reforçada si disposem d’un
    membres de la família           gran lector a la família, al veïnat, o fins i tot algun company
    i el professorat per           de l’escola. Si tenim aquesta sort, fem el possible perquè
    tal que l’entorn més           estiguin en contacte amb el nostre nen de la manera menys
    pròxim segueixi de            forçada que trobem. Amb qualsevol excusa (millor si no
    forma adequada el pla           està relacionada, en principi, amb els llibres) poden establir
    de foment lector que           una relació més estreta i, així, la confiança mútua els condu-
    impulsem.                 irà a parlar de llibres amb naturalitat. També els llibreters o
                         els bibliotecaris de la zona ens sabran donar un cop de mà
                         en aquesta aventura i establir la complicitat necessària per
                         fer més senzill el recorregut. I, per descomptat, no oblidem
                         mai el suport del professorat. Afirma la dita que quatre ulls
                         veuen més que dos, i el seu mestre o el tutor, que passa
                         moltes hores amb el nostre fill, observant-lo i ajudant-lo, ens
                         pot donar pistes assenyades de com orientar (o reorientar)
                         les accions que estem desenvolupant.
Pas 2
 Donem
exemple
12 	  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                         Que ens vegin llegint
    Prediquem amb               Estem intentant que el nostre fill o filla esdevingui lector,
    l’exemple. Els adults en         però si nosaltres mateixos no llegim... bé, la cosa es com-
    general, però sobretot          plica una mica. Hauríem de començar a replantejar-nos
    els pares i les mares,          aquesta reticència, perquè no podem pretendre fomentar
    són els referents de la          l’hàbit lector en una tercera persona (convèncer-la de les
    canalla, models que            “bondats” i la “importància” de la lectura) si no prediquem
    imiten o combaten.            (poc o molt) amb l’exemple. Pares i mares, els adults en
    Si ens veuen llegint           general, però sobretot els progenitors, actuen com a refe-
    novel·les, manuals de           rents per a la canalla, models que voldran imitar i seguir, o
    bricolatge, revistes           combatre i contradir. No hi ha terme mitjà, especialment en
    o diaris entendran            l’adolescència, però hem de trobar la manera (i cada casa
    que per a nosaltres la          és un món) de contagiar-los bons hàbits i valors positius.
    lectura és també una
    font de plaer               Si et trobes en la categoria dels pares poc lectors, a banda
    i coneixement.              de dissimular un poc (amb subtilesa, per favor) i fer veu-
                         re que t’interessen els llibres, t’animem a aprofitar aquest
                         procés que estem engegant per iniciar-te o redescobrir
                         de debò la lectura. No ens referim només a llegir novel·les
                         més o menys extenses. Potser et resulten més atractives
                         i d’acord amb la teva naturalesa les guies de viatges, les
                         biografies de personatges famosos, les adaptacions en
                         forma narrativa de pel·lícules, les revistes, els diaris, els
                         suplements dominicals, els còmics... o els manuals d’ins-
                         truccions, les receptes de cuina, els llibrets de bricolatge o
                         jardineria... Tot s’hi val, de fet!

                         Qualsevol escrit (fins i tot un pamflet publicitari a la bústia, o
                         una nota al tauler d’anuncis de l’edifici) és un silenciós crit
                         d’alerta que reclama la nostra atenció, que ens vol comu-
                         nicar alguna cosa. Donem-li una oportunitat, escoltem-lo,
                         llegim-lo, i fem-ho si és possible davant dels fills, en veu alta
                         si pot ser, i demanem-los ajuda o consell quan una paraula
                         o expressió no l’entenem (o fem veure que no l’entenem),
                         perquè s’adonin que a partir del text imprès obtenim infor-
                         mació que ens pot resultar interessant tant a nosaltres com
                         a ells.
Donem exemple  13
Anem a pams
Tot el que hem exposat fins al moment, i el que ve a conti-
nuació, ho hem d’incorporar gradualment a la rutina familiar,
a poc a poc, sense presses. No perdeu mai de vista que es-
tem posant en marxa un procés, que si forcem la situació,
despleguem mil estratègies alhora i aclaparem el nostre fill
amb propostes, tot plegat resultarà artificial, inversemblant,
increïble i, per tant, no tindrà cap conseqüència positiva.
Hem de controlar les nostres ganes de saltar-nos passos
i córrer més del compte. Ben al contrari, hem de treballar
cada nova idea fins a l’últim detall i fer que sembli espontà-
nia, no fruit d’una tàctica global. Si mai no hem mostrat un
interès especial per la lectura, no ens posem de cop i volta a
llegir un volum gros de teatre clàssic grec, perquè el nostre
fill no veurà en aquest gest impostat una manifestació d’in-
terès real per la lectura, sinó, potser, un rampell d’excentri-
citat o bogeria (en el millor dels casos).Llegim amb els fills
En la mesura que sigui possible, hem de diferenciar entre
les lectures que recomanen als fills a escola i el que són
pròpiament les lectures de lleure. No volem dir que les lec-
tures recomanades pel professorat no siguin bones, tot el
contrari, segur que són extraordinàries, canòniques i del tot
adequades per a la seva formació i creixement intel·lectual.
Mantenim sempre un contacte estret amb el mestre o tutor
per fer un seguiment del que estan llegint a l’aula, però per
fomentar la lectura en l’àmbit familiar hem d’emprar armes
complementàries, no repetir el que ja els ensenyen a classe.
A casa poden llegir el que vulguin, tant si és un còmic com si
és l’última novel·leta de consum massiu que tothom llegeix i
que els experts diuen que és tan “fluixa”. Que no ens importi
això. No cerquem l’excel·lència literària, perquè els gustos
lectors es modelen amb el temps. A casa han de poder es-
collir el que realment els ve de gust llegir. Llibertat absoluta.
14  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                        De vegades, pares i mares no tenen el suficient domini de
                        la llengua per poder llegir literatura. Cal perdre la por a la
                        paraula impresa i practicar sense complexos ni temors.
   Llegim amb ells.             Mai és tard per aprendre una llengua nova, i la lectura pot
   Compartim les lectures          ser una aliada extraordinària i molt satisfactòria per millo-
   que els agraden,             rar la nostra destresa lingüística i integrar-nos amb natu-
   intercanviem opinions,          ralitat a l’entorn on vivim. Els fills poden ser els nostres
   raonem sobre els             professors particulars. Compartim amb ells el que estiguin
   llibres que han escollit,         llegint o hagin llegit recentment (bé l’obra recomanada a
   sense criticar els seus          classe, bé una altra que hagin escollit voluntàriament), de-
   gustos. Endinsar-nos           manem-los amb il·lusió que ens llegeixin fragments en veu
   en el seu món lector           alta, repetim-los nosaltres també de viva veu, practiquem
   ens ajudarà a conèixer-          l’oralitat i deixem-nos corregir si fallem en la pronúncia,
   los més a fons.              intercanviem papers, preguntem-los aspectes de la tra-
                        ma, obviem el vocabulari complex (no ens aturem a cada
                        frase a buscar paraules al diccionari!) i podrem aprendre
                        al seu ritme.                        Llibres pertot arreu
                        Per integrar la lectura entre els hàbits dels fills, els llibres
                        han de formar part habitual del paisatge a la llar. Les bones
                        biblioteques personals no són les que tenen més volums,
                        sinó les que disposen de les obres més adequades a les
                        nostres necessitats. Dispersem els títols que posseïm, dei-
                        xem-los al seu abast en indrets diversos. A la seva habita-
                        ció, al menjador, a la cuina o al servei. No deixem cap espai
                        de convivència lliure de lectures (no només llibres, també
                        revistes, diaris, còmics...). El millor esquer d’un text és el
                        text mateix, i els hem de col·locar en llocs de pas per pro-
                        vocar la trobada.

                        Però els llibres no només es “veuen” físicament, també es
                        fan visibles en molts moments d’un dia qualsevol. En fes-
                        tes assenyalades (aniversaris, festivitats) poden ser un regal
                        adequat (si triem bé i creem l’expectativa corresponent).
                        També podem incorporar els llibres i la lectura entre els te-
Donem exemple  15
mes que tractem amb els fills aprofitant qualsevol excusa,
com ara adaptacions cinematogràfiques d’obres literàries,
el lliurament d’un premi popular, el cartell d’una estrena tea-
tral, un reportatge o notícia sobre un escriptor...

Si mirem la vida amb ulls de lector ens adonarem del gran
nombre d’oportunitats que se’ns mostren al davant per
introduir els llibres a les nostres converses, igual que ho
fem amb els llançaments cinematogràfics o les sèries de
televisió a les quals ens “enganxem”. No es tracta d’es-
tablir d’entrada tertúlies literàries amb ells, podem comen-
çar amb referències més “lleugeres”. Per exemple, mentre
passegem junts veiem en l’aparador d’una botiga un vestit
peculiar i li fem notar que s’assembla molt al que lluïa a la
coberta del llibre la protagonista d’una de les últimes novel·
les que ha llegit. I aleshores podem recordar entre els dos
el que li passava a aquella noia, quin era l’argument, etc.
                                 Llibres pertot arreu.
                                 Dispersem els títols
                                 que posseïm, deixem-
                                 los al seu abast en
                                 diverses estances i
                                 no deixem cap espai
                                 de convivència lliure
                                 de lectures (no només
                                 llibres, també revistes,
                                 diaris, còmics...),
                                 perquè el millor reclam
                                 d’un text és el text
                                 mateix, i els hem de
                                 col·locar en llocs de
                                 pas per provocar la
                                 trobada.
Pas 3
  Triem
 el llibre
adequat
Triem el llibre adequat  17
Li ha d’agradar... a ell!
Hem avisat des de les primeres pàgines: no hi ha receptes
miraculoses per fomentar la lectura, només idees, sugge-
riments, consells, experiències que, depenent de moltes
variables i combinacions, podrien funcionar. Ara bé, cada
lector és una persona independent i diferent i, per tant, no
podem aplicar a tots les mateixes normes, perquè la unifor-
mitat ens conduirà al fracàs absolut.

L’oferta editorial és tan àmplia i diversa que resulta verta-
derament inabastable. Les possibilitats són quasi infinites,
però enmig d’aquesta allau, hi ha desenes de llibres que
semblaran escrits expressament per al nostre fill, obres
amb les quals connectarà profundament, que el faran vibrar
d’emoció i li obriran portes per les quals entrar a dimen-
sions desconegudes. Aquest poder immens de la lectura,
aquesta química explosiva es pot desencadenar en qualse-
vol moment, sempre que trobem la lectura adequada... per
a ell! Perquè un llibre que ens va entusiasmar a nosaltres
quan érem joves pot no agradar-li gens. No critiquem ni
menyspreem la seva opció ni els seus gustos lectors quan
encara es troba en temps de formació i aprenentatge.

És molt important escollir bé el que proposem llegir als nos-
tres fills. Ells poden equivocar-se amb els títols que trien (la
llibertat és precisament això), però nosaltres hem de procu-
rar afinar el tret i proposar-los el llibre que “necessiten” tot
i que no en siguin conscients. I com es fa això? Bé, sense
dots d’endevinador és complicat, no ho ocultarem, però es
pot aconseguir. D’entrada, hem de conèixer bé els gustos
i interessos del nostre fill, i ser conscients que el llibre que
seleccionem és per llegir-lo ell i, per tant, no és a nosaltres
a qui ha de satisfer.
18 	  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                         Una petita investigació prèvia
    Per triar el llibre            Abans d’escollir l’obra que els volem proposar, indaguem
    adequat fixem-nos             amb habilitat què els preocupa, què volen saber, quina si-
    en el títol i en la            tuació personal estan vivint (el primer amor, el rebuig d’un
    portada, llegim el text          amic, el naixement d’un nou germà, el trasllat a una ciutat
    de contracoberta,             diferent). Demanem consell a persones que estan en con-
    observem l’edat              tacte permanent amb els llibres. Lectors que coneixem, el
    lectora recomanada            seu mestre o mestra, el tutor, el bibliotecari o la llibretera ens
    per l’editor, fullegem-          poden ajudar a trobar obres en què els personatges viuen,
    lo, llegim algunes línies         pateixen o resolen situacions semblants a les que inquieten
    i pensem si encaixa            el nostre fill.
    en els gustos
    del nostre fill.             Alguns criteris que podem aplicar per escollir un llibre:
                         •	 Fixem-nos en el títol i en la imatge de la portada. Li agra-
                          darà? Creiem que encaixa en els seus gustos?
                         •	 Llegim la informació de la contracoberta. Hi trobarem un
                          resum que ens suggereix la trama, i també, sovint, una
                          indicació de l’edat lectora que recomana l’editor. És un
                          indicador interessant.
                         •	 Fullegem-lo sense presses. Té dibuixos? Pensem que
                          són adequats per a ell?
                         •	 Llegim les primeres línies, o fragments solts. Quin estil
                          té? És d’humor? És àgil? Resulta captivador? Ens re-
                          corda altres lectures o pel·lícules que sabem que li han
                          agradat?

                         Si tot encaixa, serà un bon llibre per al nostre fill. Si tenim
                         dubtes, cerquem-ne un altre. Aquesta “investigació” prèvia
                         ens ha permès conèixer millor l’obra que li suggerirem de
                         llegir, i en el moment de donar-li l’exemplar, podem explicar-
                         li de què tracta i per què l’hem escollit especialment per a
                         ell. Verbalitzem el perquè d’aquella elecció, destaquem-li els
                         aspectes que sabem que més li poden agradar, encurio­
                         sim-lo, generem expectativa i fem que noti que és un regal
                         pensat, meditat, reflexionat, que no hem agafat el primer
                         títol que s’ha creuat al nostre camí.
Triem el llibre adequat  19
Característiques comunes
Entre els nou i els dotze anys es formen els lectors del futur.  Quines novel·les
Han après a llegir a l’escola, però detectem que no acaben    llegeixen entre els nou
de relacionar-se amb els llibres com ens agradaria. A banda    i els dotze anys?
de crear el clima familiar idoni, hem de procurar-los lectu-   Cerquen protagonistes
res adequades, i en aquestes edats ja poden llegir novel·     de la seva edat o
les breus de manera autònoma. I també volums extensos!      superior, que acaren
Alguns nens que llegeixen pocs títols acaben devorant       (sols o en colla
best-sellers de fantasia de més de 300, 400 i 500 pàgines!    d’amics) problemes
El motiu no és un altre que la facilitat que tenen aquestes    quotidians o
obres per connectar amb ells. I també, per descomptat,      extraordinaris que
perquè ens arriben envoltats per campanyes de màrqueting     li podrien ocórrer
poderoses que els converteixen en una moda. Benvinguda      (o desitjaria que li
sigui la moda de llegir!                     ocorreguessin) al
                                 nostre fill. Els temes
No caiguem en l’error de reduir la lectura a la novel·la. Hi   preferits són les
ha molts altres gèneres literaris que els poden captivar: els   aventures, el misteri,
contes, el teatre, la poesia, el còmic i els llibres anomenats  la por, la ciència-ficció,
“de no ficció”, que són els informatius i de coneixements     la fantasia
adaptats pedagògicament per aprendre tècniques de fut-      i l’humor.
bol, les característiques dels planetes que conformen el
sistema solar o les parts del cos humà, entre moltíssims
altres temes.

Han deixat una mica enrere l’època de l’àlbum il·lustrat in-
fantil convencional, però igualment podem trobar àlbums
amb temàtiques pròpies de la seva edat, i novel·les amb
acompanyament d’il·lustracions, que en general ja no són a
color. També hi ha tendències en l’actualitat que combinen
el còmic amb la narració i que resulten especialment atrac-
tives per a aquells preadolescents que llegeixen poc, ja que
tenen un fort component visual i una quantitat de text més
aviat limitada.

Els nois i noies dels últims cursos de primària i els primers
de l’ESO senten predilecció pels personatges de la seva
edat o una mica superior, en què el protagonista (ell sol o
amb l’ajut de la seva colla d’amics) acara problemes quoti-
20 	  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                         dians o extraordinaris que li podrien ocórrer (o desitjaria que
                         li ocorreguessin) al nostre fill. Entre els temes preferits hi ha
                         el gènere d’aventures, el de misteri, por o terror, la ciència-
    No reduïm l’oferta
                         ficció, la fantasia (contes de fades, llegendes de tradició
    lectora a la narrativa!
                         oral) i l’humor. En l’apartat de no-ficció, cerquen sobretot
    Entre els nou i els
                         respostes als temes que els inquieten, volums sobre cièn-
    dotze anys poden
                         cia, invents i experiments adaptats a la seva edat, biografies
    trobar als llibres
                         i llibres al voltant del seu esport favorit.
    respostes als temes
    que els inquieten, i
    també volums sobre
    ciència, invents i            Maneres de llegir
    experiments adaptats
    a la seva edat,              La tecnologia està revolucionant no només la indústria edi-
    biografies, llibres            torial, sinó també la manera en què llegim. Les noves gene-
    sobre esports, obres de          racions, que conviuen amb notable naturalitat amb internet
    teatre, poesia, còmics,          i els mòbils tàctils amb desenes d’aplicacions, tenen al seu
    novel·la gràfica...            abast obres interactives que combinen la part escrita, pu-
                         blicada en paper, amb material gràfic, vídeos, xats, bandes
                         sonores, jocs i material complementari a través de la xarxa.
                         Fomentem si és possible que usin aquests recursos sota
                         la nostra supervisió, ja que els permetrà relacionar-se (vir-
                         tualment) amb altres lectors que han gaudit, com ells, del
                         mateix llibre o autor. I el contacte amb altres lectors els farà
                         descobrir nous títols i autors. I continuar llegint i descobrint.

                         Més enllà de la lectura de llibres, hem de fomentar en els
                         fills el que s’anomena la “lectura crítica”. En l’actualitat, te-
                         nen al seu abast una gran quantitat d’informació, que unes
                         vegades es presenta en forma de llibre i d’altres els arriba
                         mitjançant els diaris, pàgines web, explicacions del profes-
                         sorat o la televisió. És important no només llegir i escoltar,
                         sinó entendre correctament el que ens comuniquen, analit-
                         zar-ho, ubicar-ho en el context en què s’ha produït, relaci-
                         onar-ho amb altres punts de vista i, a la fi, formar-nos una
                         opinió pròpia. La lectura crítica és la que forma ciutadans
                         autònoms i responsables que fan progressar la societat en
                         què viuen.
Triem el llibre adequat  21
Llibres per a totes
les butxaques
                                 Llibres per a totes
No és imprescindible comprar un llibre per poder llegir-lo.    les butxaques. No
El préstec és una pràctica molt antiga que ha contribuït des   és imprescindible
de sempre a augmentar la diversitat de les nostres lectures.   comprar un llibre per
De vegades, els amics i familiars ens recomanen una lectu-    poder llegir-lo. Amics
ra i ens deixen temporalment l’obra perquè la llegim, amb     i familiars ens poden
l’única condició que els retornem el volum un cop llegit. I,   deixar un llibre, i si
posats a fer, el comentem per intercanviar opinions, perquè    ens fem socis d’una
cada lector a un mateix llibre li trobarà ressonàncies dife-   biblioteca, tindrem
rents. De vegades, contradictòries.                accés gratuït a una
                                 oferta cultural i
D’altra banda, a les biblioteques públiques (i també a la de   literària molt àmplia
l’escola) hi trobarem una oferta increïblement variada de     i diversa.
possibilitats, totalment gratuïtes. Feu-vos-en socis! El bibli-
otecari del barri, a més d’ajudar-te a seleccionar els llibres
més convenients, també et pot informar de les activitats que
organitza al centre, adequades a l’edat del teu fill. Des de
contacontes a clubs de lectura, sense oblidar les trobades
amb autors, els tallers d’escriptura, els recitals de poesia,
les exposicions de llibres o cartells sobre un mateix tema,
les lectures en veu alta... Aquesta programació mantindrà
el teu fill en contacte amb el món cultural i amb altres nois i
noies de la seva edat amb inquietuds semblants.

La lectura no té més regles que la llibertat absoluta. I no
està escrit enlloc que hàgim de fer resums del que llegim,
ni que ens agradi el que li agrada a un altre, ni arribar a
l’última pàgina d’un llibre només perquè l’hem començat. Si
ens cau de les mans, abandonem-lo sense contemplacions
ni explicacions i escollim-ne un altre. Deixem-nos captivar
pels llibres. L’avorriment és l’antítesi de la lectura!
Pas 4
Despleguem
 els nostres
  encants
Despleguem els nostres encants  23
Quatre activitats senzilles
En les pàgines precedents hem tractat d’explicar unes es-
tratègies que ens poden conduir amb unes mínimes ga-
ranties cap a la meta final, que és aconseguir fer lector el
nostre fill o filla. Ja hem dit que es tracta d’un procés llarg,
que requereix paciència, constància, predicar amb l’exem-
ple i sumar complicitats per fer del llibre un objecte quotidià
interessant i atractiu. Us hem facilitat, també, alguns sug-
geriments sobre com aconseguir-ho (parlar de llibres amb
ells, escollir bé les lectures que els proposem, no obligar-
los, organitzar el temps, dipositar obres en llocs de pas...).
Ara, abans de deixar-vos que poseu en pràctica la teoria
que hem compartit (recordeu: a poc a poc, sense presses),
permeteu-nos proposar-vos quatre activitats senzilles però
efectives que podeu compartir en família quan es doni (o
aconseguiu crear) el clima propici.


•	 Lectura en veu alta
	 Quan són petits, ens necessiten per llegir. Els llegim con-
  tes i poemes a la nit o en moments d’esbarjo. Quan crei-
  xen, però, aquest costum es perd. Es fa difícil no només
  trobar el moment, sinó que hi posin atenció quan verba-
  litzem una història llegida. Ells ja són “grans”, i practiquen
  la lectura autònoma. Si no ens permeten llegir-los... per
  què no els demanem que ens llegeixin ells? A nosaltres
  o al germà petit, o a la filleta dels veïns. Provoquem que
  ens facin de “mestres” i no només els apujarem l’auto-
  estima en fer-los sentir importants transmissors de co-
  neixements, sinó que aconseguirem que estiguin relaci-
  onant-se amb els llibres... i amb nosaltres, que també és
  molt recomanable!


•	 L’escriptor a casa
	 La lectura i l’escriptura són aficions complementàries, i
  les podem fomentar en paral·lel. Per als nens, comprovar
  que les lletres (indesxifrables quan són petits) comuni-
  quen i faciliten informació rellevant és tot un descobri-
24 	  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                           ment. Igual que llegir no es redueix a la literatura de fic-
                           ció, tampoc l’escriptura ha de centrar-se només en la
                           creació. Podem començar per redaccions molt més sen-
                           zilles, com ara elaborar la llista de la compra, una nota
                           d’agraïment per al mestre o per a un amic, una carta
                           (que pensarem conjuntament) per a un parent llunyà... Si
                           aconseguim establir complicitat en aquest àmbit, podem
                           pujar un graó més i escriure entre els dos una història
                           breu que haurem inventat prèviament. No els deixem
                           sols davant el full en blanc, perquè pensaran que els es-
                           tem manant deures, i no és aquest l’objectiu. Tampoc
                           els corregim a cada errata que veiem i els fem esbor-
                           rar i repetir paraules, perquè aquí el que importa és que
                           l’escriptura resulti fluida. Més endavant podem rellegir i
                           reescriure si cal el text.


                         •	 Jugar, jugar, jugar
                         	 Quan eren petits, jugàvem amb ells a totes hores. Els te-
                          níem al braç perquè no sabien caminar, els ensenyàvem
                          paraules perquè no sabien parlar i els entrenàvem amb
                          la bicicleta perquè encara no sabien pedalejar. Ara, entre
                          el nou i dotze anys, hem deixat de jugar amb ells com
                          abans. Recuperem vells costums saludables, perquè
                          l’aprenentatge mitjançant els jocs és molt més senzill,
                          gratificant i efectiu. Hi ha jocs que ajuden a fixar i ampli-
                          ar vocabulari i a millorar la fluïdesa verbal, i ens perme-
                          ten mantenir-los en contacte amb la paraula, sigui oral
                          o escrita. Podem jugar en qualsevol situació quotidiana
                          (al supermercat, mentre caminem, quan anem en cotxe
                          o al tren...). Hi ha recursos molt diversos: endevinalles,
                          embarbussaments, cançons populars, les cadenes de
                          paraules, famílies semàntiques, el popular “veig, veig”...
                          Us proposem alguns exemples:

                           -	 Les cadenes de paraules. A partir d’una paraula, en
                            diem una altra que comença amb l’última síl·laba de la
                            que s’ha dit primer, i així fem un reguitzell de paraules
                            noves: casa – sabata – tambor – bordar – darrere –
Despleguem els nostres encants  25
   revista... Hi podem posar les regles que considerem,
   o augmentar la dificultat en successives “partides”: no
   utilitzar noms propis, no repetir paraules que ja s’han
   dit, que no continguin una vocal determinada, etc.
 -	 Famílies semàntiques. Es tracta de proposar pa-
   raules que pertanyen a un mateix àmbit, com ara l’es-
   pai, els animals, els aliments, les parts del cos humà,
   països del món... Posem per cas que cerquem pa-
   raules relacionades amb el futbol; hi diríem, ara l’un,
   ara l’altre, lèxic d’aquesta especialitat: porteria, xarxa,
   àrbitre, davanter, gespa, etc. Podem jugar també a
   escriure les propostes de cadascú en fulls separats,
   per veure qui en fa més o quines coincidències hi ha.
 -	 Veig, veig. Com en els exemples anteriors, poden
   jugar dues o més persones. Exclamem “Veig, veig”,
   i els altres demanen “Què veus?”, i contestem “Una
   coseta que comença per la lletra...”, i aleshores diem
   la primera lletra d’un objecte que estigui en aquell mo-
   ment a l’abast i que el nostre fill pugui veure i reconèi-
   xer. Es poden aportar pistes com ara el color, la forma,
   l’ús que li donem. Es tracta d’endevinar paraules, i el
   torn de propostes passa a qui hagi encertat l’objecte.
   Podem jugar en la nostra llengua materna, o acordar-
   ne una altra que volem aprendre i fixar millor.


•	 Lectura “expressiva”
	 Fem evident el nostre contacte amb la paraula impre-
  sa. Seria convenient trobar un moment de tranquil·litat
  a casa (sí, sabem que això costa, però cal intentar-ho
  perquè el soroll és enemic de la lectura) i agafem un llibre
  (si és possible, un llibre adequat per a l’edat del nostre
  fill). Obrim-lo. Submergim-nos-hi. Sense exagerar, fem el
  que podríem anomenar una lectura “expressiva”. Si és
  un llibre divertit (i és un bon gènere, el de l’humor, per
  començar), fem notar una rialla quan trobem un fragment
  adequat. Llancem un sospir quan la trama ho permeti.
  Expressem nerviosisme quan la intriga ens té atrapats.
  Recriminem en veu alta (“Nooo!”) la decisió errònia de
26  El mètode definitiu per tenir fills lectors
                          la protagonista. Demanem que ens escolti un moment
                          (breu) quan trobem un diàleg enginyós que volem com-
                          partir. Encuriosim-los, en definitiva, pel que estem llegint
                          i, en acabat, abans de tornar a les tasques quotidianes,
                          dipositem el volum en un lloc visible i accessible. Si espi-
                          em per darrere de la porta, potser els veurem anar, amb
                          sigil, cap on hem deixat el llibre per mirar ni que sigui el
                          títol i girar-lo per conèixer la sinopsi. Ja els hem llançat
                          l’ham. Objectiu aconseguit.                       Mantenim sempre una orella
                       verda
                       L’escriptor italià Gianni Rodari narra en un poema (perquè
                       un poema també pot ser narratiu, i contar belles històries
                       com aquesta) que un home viatjava pel món amb una orella
                       de color verd, tot i que ja era molt gran. Quan li preguntaven
                       per aquella singularitat, l’home responia que aquella orella
                       li quedava de la seva època d’infant (per això es mantenia
                       verda), i que amb ella era capaç d’escoltar i interpretar el
                       que deien els nens quan parlaven de coses que els adults,
                       amb les orelles ja madures, no acabaven d’entendre. Faríem
                       bé de mantenir nosaltres també una orella sempre “verda”
                       per escoltar de veritat el que ens diuen i senten els nostres
                       fills. Si els atenem i els comprenem serà més fàcil que els
                       puguem seduir amb el poder sense límits de la lectura.
Advertència inicial  27
Primera edició: Barcelona, març de 2012
© del text: Joan Carles Girbés
© d’aquesta edició: Fundació Jaume Bofill
	           Provença, 324
	           08037 Barcelona
	           fbofill@fbofill.cat
	           www.fbofill.cat	
Revisió lingüística: Sílvia Farrés
Maquetació: Albert Pérez
ISBN: 978-84-85557-93-6
DL: B.14824-2012
Impressió: Estudi 6

Les publicacions del programa LECXIT estan disponibles per a descàrrega
al web www.lectura.cat i www.fbofill.cat
El mètode definitiu per tenir fills lectors: consells i
receptes miraculoses que garanteixen l’èxit esco-
lar és una guia per ajudar pares i mares en l’engres-
cadora tasca de fomentar l’hàbit lector dels infants.
Presenta quatre passos bàsics per transmetre, amb
calma i sense angoixes, la passió lectora.

Joan Carles Girbés (Carcaixent, 1974) és periodista
de formació i editor de professió. Ha publicat, entre
altres, l’obra Llegir per a créixer: una guia pràctica per
a fer fills lectors de la qual se n’han difós més d’un
milió d’exemplars.

Recomendados

Biblioteca de l' Escola La Muntanyeta por
Biblioteca de l' Escola La MuntanyetaBiblioteca de l' Escola La Muntanyeta
Biblioteca de l' Escola La Muntanyetamuntanyeta
524 visualizações27 slides
escola por
escolaescola
escolacgalobar
5K visualizações22 slides
Els racons a l’aula de 3 anys por
Els racons a l’aula de 3 anysEls racons a l’aula de 3 anys
Els racons a l’aula de 3 anyscpsoncanals
7.3K visualizações25 slides
Power portes obertes curs 11 12 por
Power portes obertes curs 11 12Power portes obertes curs 11 12
Power portes obertes curs 11 12escolacanfabra
366 visualizações20 slides
Presentació Biblioteca por
Presentació BibliotecaPresentació Biblioteca
Presentació Bibliotecacossetania
629 visualizações38 slides
Tallers infantil por
Tallers infantilTallers infantil
Tallers infantilcpsoncanals
18.5K visualizações125 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Presentació cep por
Presentació cepPresentació cep
Presentació cepEscola Mata de Jonc
342 visualizações18 slides
Presentació de l'escola por
Presentació de l'escolaPresentació de l'escola
Presentació de l'escolaescoladms
148 visualizações16 slides
AULA P3 2021 por
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021Escola
244 visualizações29 slides
Ep3 b 1r trimestre por
Ep3 b 1r trimestreEp3 b 1r trimestre
Ep3 b 1r trimestreescolametllers
7 visualizações13 slides
Reunió ei 4 anys 2011 por
Reunió ei 4 anys 2011Reunió ei 4 anys 2011
Reunió ei 4 anys 2011vaquers
3.2K visualizações33 slides
Funcionament infantil 2016 por
Funcionament infantil 2016Funcionament infantil 2016
Funcionament infantil 2016mcaso
3K visualizações3 slides

Mais procurados(20)

Presentació de l'escola por escoladms
Presentació de l'escolaPresentació de l'escola
Presentació de l'escola
escoladms148 visualizações
AULA P3 2021 por Escola
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
Escola244 visualizações
Ep3 b 1r trimestre por escolametllers
Ep3 b 1r trimestreEp3 b 1r trimestre
Ep3 b 1r trimestre
escolametllers7 visualizações
Reunió ei 4 anys 2011 por vaquers
Reunió ei 4 anys 2011Reunió ei 4 anys 2011
Reunió ei 4 anys 2011
vaquers3.2K visualizações
Funcionament infantil 2016 por mcaso
Funcionament infantil 2016Funcionament infantil 2016
Funcionament infantil 2016
mcaso3K visualizações
Presentació ambients claustre por jgarci71
Presentació ambients  claustrePresentació ambients  claustre
Presentació ambients claustre
jgarci7121.5K visualizações
CATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primària por spencissccl
CATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primàriaCATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primària
CATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primària
spencissccl2.1K visualizações
T'etimo i et llegeixo esc olga xirinacs por ICE_URV_NU
T'etimo i et llegeixo esc olga xirinacsT'etimo i et llegeixo esc olga xirinacs
T'etimo i et llegeixo esc olga xirinacs
ICE_URV_NU486 visualizações
Educació infantil EPV por davidmacias75
Educació infantil EPVEducació infantil EPV
Educació infantil EPV
davidmacias751.2K visualizações
Presentació projecte_Grup2_Formigues por petitslectors
Presentació projecte_Grup2_FormiguesPresentació projecte_Grup2_Formigues
Presentació projecte_Grup2_Formigues
petitslectors899 visualizações
Presentació escola nova por mcaso
Presentació escola nova Presentació escola nova
Presentació escola nova
mcaso3.4K visualizações
Presentacio projecte educatiu por escolacanfabra
Presentacio projecte educatiuPresentacio projecte educatiu
Presentacio projecte educatiu
escolacanfabra1.2K visualizações
Presentacio colonies por formaciotic
Presentacio coloniesPresentacio colonies
Presentacio colonies
formaciotic1.9K visualizações
Pla d’excel·lència por fanalsdaro
Pla d’excel·lènciaPla d’excel·lència
Pla d’excel·lència
fanalsdaro446 visualizações
Reunió d'inici de curs 2015-16 por consolferre2009
Reunió d'inici de curs 2015-16Reunió d'inici de curs 2015-16
Reunió d'inici de curs 2015-16
consolferre20091.6K visualizações
Portes obertes 2010 11 por informaticalliscart
Portes obertes 2010 11Portes obertes 2010 11
Portes obertes 2010 11
informaticalliscart135 visualizações
Wassily Kandinsky por Laia
Wassily KandinskyWassily Kandinsky
Wassily Kandinsky
Laia 2.4K visualizações
INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES. TALLER DE CONTES. por Margalida Gili Alou
INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES. TALLER DE CONTES.INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES. TALLER DE CONTES.
INTERVENCIÓ AMB LES FAMÍLIES. TALLER DE CONTES.
Margalida Gili Alou956 visualizações
Reunió inici de curs 2015 16 quint por Guillem Gauxachs
Reunió inici de curs 2015 16 quintReunió inici de curs 2015 16 quint
Reunió inici de curs 2015 16 quint
Guillem Gauxachs3K visualizações

Destaque

Poemes infantils de Nadal por
Poemes infantils de NadalPoemes infantils de Nadal
Poemes infantils de NadalSalvia
280.4K visualizações18 slides
Poemes de nadal por
Poemes de nadalPoemes de nadal
Poemes de nadalnurietta5
22.2K visualizações8 slides
Poemes de nadal por
Poemes de nadalPoemes de nadal
Poemes de nadalNeus Cortiella
197.6K visualizações23 slides
Poemes de Nadal por
Poemes de NadalPoemes de Nadal
Poemes de NadalMarianaNavarroHe
18.8K visualizações10 slides
Grandes Poetas Versifican La Navidad por
Grandes Poetas Versifican La NavidadGrandes Poetas Versifican La Navidad
Grandes Poetas Versifican La NavidadSalvia
144.3K visualizações14 slides
Cançons per demanar d'asguinaldo por
Cançons per demanar d'asguinaldoCançons per demanar d'asguinaldo
Cançons per demanar d'asguinaldoSalvia
134.8K visualizações8 slides

Destaque(19)

Poemes infantils de Nadal por Salvia
Poemes infantils de NadalPoemes infantils de Nadal
Poemes infantils de Nadal
Salvia280.4K visualizações
Poemes de nadal por nurietta5
Poemes de nadalPoemes de nadal
Poemes de nadal
nurietta522.2K visualizações
Poemes de nadal por Neus Cortiella
Poemes de nadalPoemes de nadal
Poemes de nadal
Neus Cortiella197.6K visualizações
Poemes de Nadal por MarianaNavarroHe
Poemes de NadalPoemes de Nadal
Poemes de Nadal
MarianaNavarroHe18.8K visualizações
Grandes Poetas Versifican La Navidad por Salvia
Grandes Poetas Versifican La NavidadGrandes Poetas Versifican La Navidad
Grandes Poetas Versifican La Navidad
Salvia144.3K visualizações
Cançons per demanar d'asguinaldo por Salvia
Cançons per demanar d'asguinaldoCançons per demanar d'asguinaldo
Cançons per demanar d'asguinaldo
Salvia134.8K visualizações
Presentacio poemes nadal 2012 por Montserrat Farré
Presentacio poemes nadal 2012Presentacio poemes nadal 2012
Presentacio poemes nadal 2012
Montserrat Farré1.5K visualizações
Poema nadal de segarra por JOANGVICHORTA
Poema nadal de segarraPoema nadal de segarra
Poema nadal de segarra
JOANGVICHORTA9.8K visualizações
Poemes de nadal por instiquercus
Poemes de nadalPoemes de nadal
Poemes de nadal
instiquercus15.1K visualizações
Preparar un dictat por Montserrat Bertran
Preparar un dictatPreparar un dictat
Preparar un dictat
Montserrat Bertran15.8K visualizações
Poema nadal primer por izcprof
Poema nadal primerPoema nadal primer
Poema nadal primer
izcprof4.9K visualizações
Swing pau por izcprof
Swing pauSwing pau
Swing pau
izcprof1.5K visualizações
Conte de la resta portant ne por VEAA
Conte de la resta portant neConte de la resta portant ne
Conte de la resta portant ne
VEAA32.4K visualizações
Practiquem les inferències por Montserrat Bertran
Practiquem les inferènciesPractiquem les inferències
Practiquem les inferències
Montserrat Bertran15.4K visualizações
Resta portant-ne por rogembak
Resta portant-neResta portant-ne
Resta portant-ne
rogembak79.2K visualizações
Que es la vida per a mi por maarii6
Que es la vida per a miQue es la vida per a mi
Que es la vida per a mi
maarii6962 visualizações
Poemes de nadal por Glòria Portals
Poemes de nadalPoemes de nadal
Poemes de nadal
Glòria Portals8.4K visualizações
El punt por Montserrat Bertran
El puntEl punt
El punt
Montserrat Bertran192.6K visualizações

Similar a 97069118 metode-per-tenir-fills-lectors

El goig de llegir... I créixer por
El goig de llegir... I créixerEl goig de llegir... I créixer
El goig de llegir... I créixeremoreras
2.4K visualizações38 slides
Powerpoint jordi amb text por
Powerpoint jordi amb textPowerpoint jordi amb text
Powerpoint jordi amb textemoreras
558 visualizações38 slides
Lecxit lectura exit_escolar por
Lecxit lectura exit_escolarLecxit lectura exit_escolar
Lecxit lectura exit_escolargtea2011
1.5K visualizações138 slides
Pw reunió pares inici de curs 2n por
Pw reunió pares inici de curs 2nPw reunió pares inici de curs 2n
Pw reunió pares inici de curs 2nsegonporciuncula
1.6K visualizações26 slides
Recepta per fer fills lectors por
Recepta per fer fills lectorsRecepta per fer fills lectors
Recepta per fer fills lectorsMaite Luna Martinez
919 visualizações25 slides
Proposta didàctica por
Proposta didàcticaProposta didàctica
Proposta didàcticaBea Verdeguer Crespo
301 visualizações17 slides

Similar a 97069118 metode-per-tenir-fills-lectors(20)

El goig de llegir... I créixer por emoreras
El goig de llegir... I créixerEl goig de llegir... I créixer
El goig de llegir... I créixer
emoreras2.4K visualizações
Powerpoint jordi amb text por emoreras
Powerpoint jordi amb textPowerpoint jordi amb text
Powerpoint jordi amb text
emoreras558 visualizações
Lecxit lectura exit_escolar por gtea2011
Lecxit lectura exit_escolarLecxit lectura exit_escolar
Lecxit lectura exit_escolar
gtea20111.5K visualizações
Pw reunió pares inici de curs 2n por segonporciuncula
Pw reunió pares inici de curs 2nPw reunió pares inici de curs 2n
Pw reunió pares inici de curs 2n
segonporciuncula1.6K visualizações
Recepta per fer fills lectors por Maite Luna Martinez
Recepta per fer fills lectorsRecepta per fer fills lectors
Recepta per fer fills lectors
Maite Luna Martinez919 visualizações
Per fer fills lectors por dtbaix
Per fer fills lectorsPer fer fills lectors
Per fer fills lectors
dtbaix216 visualizações
Orientacions per a pares i mares por Rocío Avila Gamero
Orientacions per a pares i maresOrientacions per a pares i mares
Orientacions per a pares i mares
Rocío Avila Gamero289 visualizações
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat por Fundació Jaume Bofill
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariatTu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Fundació Jaume Bofill1K visualizações
Presentació famílies por 71458pili
Presentació famíliesPresentació famílies
Presentació famílies
71458pili963 visualizações
Presentació famílies por 71458pili
Presentació famíliesPresentació famílies
Presentació famílies
71458pili298 visualizações
Presentació famílies por 71458pili
Presentació famíliesPresentació famílies
Presentació famílies
71458pili592 visualizações
Llegir a la parada de l'autobús. Jaume Centelles por Biblioteca Almenar
Llegir a la parada de l'autobús. Jaume CentellesLlegir a la parada de l'autobús. Jaume Centelles
Llegir a la parada de l'autobús. Jaume Centelles
Biblioteca Almenar296 visualizações
Fomentar la lectura por escolaalcoletge
Fomentar la lecturaFomentar la lectura
Fomentar la lectura
escolaalcoletge1.5K visualizações
Presfamiliesialumnes por perecalders
PresfamiliesialumnesPresfamiliesialumnes
Presfamiliesialumnes
perecalders430 visualizações
Per fer fills lectors por dtbaix
Per fer fills lectorsPer fer fills lectors
Per fer fills lectors
dtbaix6K visualizações
Llibres Pels Pares por escolapiatarrega
Llibres Pels ParesLlibres Pels Pares
Llibres Pels Pares
escolapiatarrega264 visualizações
Pres llegim 08-_families_i_alumnes por cossetania
Pres llegim 08-_families_i_alumnesPres llegim 08-_families_i_alumnes
Pres llegim 08-_families_i_alumnes
cossetania983 visualizações
Estrategia millora lectura ESC LLUIS VIVES por dtbaix
Estrategia millora lectura ESC LLUIS VIVESEstrategia millora lectura ESC LLUIS VIVES
Estrategia millora lectura ESC LLUIS VIVES
dtbaix5.3K visualizações

Mais de Psicoreeduca

El so de la ix ig x . consciència fonologica bo por
El so de la ix ig x . consciència fonologica boEl so de la ix ig x . consciència fonologica bo
El so de la ix ig x . consciència fonologica boPsicoreeduca
3.4K visualizações2 slides
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar por
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegarConsciencia fonologica x ix. Cortar-pegar
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegarPsicoreeduca
22K visualizações3 slides
Consciencia fonologica x ix por
Consciencia fonologica x ixConsciencia fonologica x ix
Consciencia fonologica x ixPsicoreeduca
823 visualizações4 slides
Lectures comprensives peques por
Lectures comprensives pequesLectures comprensives peques
Lectures comprensives pequesPsicoreeduca
29.9K visualizações10 slides
Lectures comprensives peques por
Lectures comprensives pequesLectures comprensives peques
Lectures comprensives pequesPsicoreeduca
1.4K visualizações10 slides
Oca br bl por
Oca br blOca br bl
Oca br blPsicoreeduca
15.2K visualizações2 slides

Mais de Psicoreeduca(20)

El so de la ix ig x . consciència fonologica bo por Psicoreeduca
El so de la ix ig x . consciència fonologica boEl so de la ix ig x . consciència fonologica bo
El so de la ix ig x . consciència fonologica bo
Psicoreeduca3.4K visualizações
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar por Psicoreeduca
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegarConsciencia fonologica x ix. Cortar-pegar
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar
Psicoreeduca22K visualizações
Consciencia fonologica x ix por Psicoreeduca
Consciencia fonologica x ixConsciencia fonologica x ix
Consciencia fonologica x ix
Psicoreeduca823 visualizações
Lectures comprensives peques por Psicoreeduca
Lectures comprensives pequesLectures comprensives peques
Lectures comprensives peques
Psicoreeduca29.9K visualizações
Lectures comprensives peques por Psicoreeduca
Lectures comprensives pequesLectures comprensives peques
Lectures comprensives peques
Psicoreeduca1.4K visualizações
Oca br bl por Psicoreeduca
Oca br blOca br bl
Oca br bl
Psicoreeduca15.2K visualizações
Domino ny ll por Psicoreeduca
Domino ny llDomino ny ll
Domino ny ll
Psicoreeduca11.4K visualizações
Discriminar ny ll por Psicoreeduca
Discriminar ny llDiscriminar ny ll
Discriminar ny ll
Psicoreeduca14.5K visualizações
92238977 castellano-normas-g-i-j-5e por Psicoreeduca
92238977 castellano-normas-g-i-j-5e92238977 castellano-normas-g-i-j-5e
92238977 castellano-normas-g-i-j-5e
Psicoreeduca3.1K visualizações
92238639 expressio-escrita-amb-imatges por Psicoreeduca
92238639 expressio-escrita-amb-imatges92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
Psicoreeduca29.7K visualizações
92297051 al-i-el por Psicoreeduca
92297051 al-i-el92297051 al-i-el
92297051 al-i-el
Psicoreeduca34.7K visualizações
92296973 paraules-importants 1 por Psicoreeduca
92296973 paraules-importants 192296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 1
Psicoreeduca33.9K visualizações
93757238 veig-veig por Psicoreeduca
93757238 veig-veig93757238 veig-veig
93757238 veig-veig
Psicoreeduca7.1K visualizações
93882931 articulo-sustantivo-adjetivo-2 por Psicoreeduca
93882931 articulo-sustantivo-adjetivo-293882931 articulo-sustantivo-adjetivo-2
93882931 articulo-sustantivo-adjetivo-2
Psicoreeduca15.1K visualizações
96817542 signes-de-puntuacio-verbs-apostrof-1 por Psicoreeduca
96817542 signes-de-puntuacio-verbs-apostrof-196817542 signes-de-puntuacio-verbs-apostrof-1
96817542 signes-de-puntuacio-verbs-apostrof-1
Psicoreeduca18.2K visualizações
96817630 paraules-mal-escrites por Psicoreeduca
96817630 paraules-mal-escrites96817630 paraules-mal-escrites
96817630 paraules-mal-escrites
Psicoreeduca18.3K visualizações
97677937 tipo-oracion-y-signos-puntuacion-2o-eso por Psicoreeduca
97677937 tipo-oracion-y-signos-puntuacion-2o-eso97677937 tipo-oracion-y-signos-puntuacion-2o-eso
97677937 tipo-oracion-y-signos-puntuacion-2o-eso
Psicoreeduca1.9K visualizações
Complemento directo por Psicoreeduca
Complemento directoComplemento directo
Complemento directo
Psicoreeduca2.1K visualizações
Analisis por Psicoreeduca
AnalisisAnalisis
Analisis
Psicoreeduca3.1K visualizações
97677746 repaso-gramatica-castellano-2º-eso-pel-final por Psicoreeduca
97677746 repaso-gramatica-castellano-2º-eso-pel-final97677746 repaso-gramatica-castellano-2º-eso-pel-final
97677746 repaso-gramatica-castellano-2º-eso-pel-final
Psicoreeduca2.2K visualizações

97069118 metode-per-tenir-fills-lectors

 • 1. www.lectura.cat El mètode definitiu per tenir fills lectors Consells i receptes miraculoses que garanteixen l’èxit escolar Joan Carles Girbés
 • 2. 2 El mètode definitiu per tenir fills lectors LECXIT - Lectura per a l’èxit educatiu 3 és un programa promogut per la Fundació Advertència inicial “la Caixa”, la Fundació Jaume Bofill i el (desmentim el títol...) Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa pionera 5 a Catalunya que té com a objectiu incrementar Pas 1 el rendiment educatiu dels infants mitjançant Estimem els llibres la millora de la comprensió lectora. i la lectura Nedar a contracorrent Diversos estudis ens indiquen que una part important de l’alumnat de primària no assoleix Per què llegir? les competències lectores bàsiques, és a dir, que Siguem pràctics: això dels té dificultats a l’hora de localitzar informacions llibres, per a què serveix? en textos complexos i establir relacions entre Tasques per a tota la família les idees que s’hi exposen. A més a més, la 11 comprensió lectora afecta el conjunt dels aprenentatges escolars, tant en les matèries Pas 2 lingüístiques, com en les científiques o les Donem exemple matemàtiques. Que ens vegin llegint LECXIT parteix de la premissa que practicant la Anem a pams lectura i amb ajuda, els infants podran entendre Llegim amb els fills millor el que llegeixen i progressar en totes Llibres pertot arreu les matèries. A través de persones voluntàries 16 s’ofereix un acompanyament lector a nenes i nens a partir de nou anys. El programa aposta per la Pas 3 implicació de tota la comunitat en l’educació dels Triem el llibre infants. adequat Li ha d’agradar... a ell! La lectura a l’entorn familiar és important perquè motiva els infants a llegir i reforça la tasca de Una petita investigació prèvia l’escola. El vostre paper com a mares i pares Característiques comunes és cabdal perquè els vostres fills i filles gaudeixin Maneres de llegir de la lectura i millorin la seva comprensió lectora. Llibres per a totes les Per ajudar-vos us proposem que llegiu aquest butxaques Mètode definitiu per tenir fills lectors de l’editor 22 i periodista Joan Carles Girbés, autor de l’obra Pas 4 Llegir per a créixer: una guia pràctica per a fer Despleguem els fills lectors que s’ha convertit en un document de referència. Esperem que la seva passió nostres encants per comunicar, aprendre i compartir us aporti Quatre activitats senzilles reflexions i estratègies que us siguin d’utilitat. • Lectura en veu alta • L’escriptor a casa Bona lectura! • Jugar, jugar, jugar • Lectura “expressiva” Equip LECXIT voluntaris.lectura@fbofill.cat Mantenim sempre una orella www.lectura.cat verda
 • 3. Advertència inicial 3 Advertència inicial (desmentim el títol...) Els pares i les mares volem sempre el millor per als nostres fills. Volem que estudiïn, que obtinguin bones notes, que s’espavilin, que no es deixin utilitzar ni manipular, que tro- bin una bona feina, que triomfin a la vida i, per damunt de tot, que siguin feliços i ens facin feliços també a nosaltres. Són objectius lloables i bells, però, malauradament, no te- nim cap garantia que, malgrat l’educació que els procurem i l’atenció que els dediquem, el resultat sigui com desitjàvem. El nostre deure és crear el clima familiar adequat perquè aquestes aspiracions es puguin produir, sabent del cert que per molta il·lusió que hi posem, hi ha un munt de condicio- nants que no podem controlar i que poden posar en perill la consecució d’allò que ens proposàvem. Així doncs, benvolgut lector, benvolguda lectora, comen- cem el nostre passeig conjunt per les pàgines d’aquesta guia amb una confessió inajornable. Confiem haver captat la teva atenció amb el títol de la guia, que promet revela- cions increïbles i fórmules màgiques per convertir de la nit al dia els nostres fills, tan reticents a la paraula impresa, en lectors empedreïts. Però permeteu-me desmentir-ho abans que sigui massa tard i reconèixer ja d’entrada l’única veri- No hi ha receptes tat universal que possiblement trobareu en aquest material miraculoses per (i per això la subratllem): no hi ha receptes miraculoses contagiar el gust per contagiar el gust per la lectura. Ho lamento, però per la lectura. Per encara no s’ha inventat una píndola capaç de capgirar ment aconseguir-ho ens i cos per inocular el virus de la lectura compulsiva. caldrà confiança, paciència i constància, Destapem, doncs, sense més preàmbuls, les vertaderes predicar amb l’exemple intencions d’aquesta guia. Et plantegem un acord en certa i sumar complicitats manera ruïnós, i n’has de ser conscient: et demanem con- per fer del llibre fiança, paciència, constància i que inverteixis part del teu un objecte quotidià temps (de les teves hores de descans) en benefici d’una interessant altra persona (el teu fill o filla), amb resultats en cap cas i atractiu. garantits. El foment lector és un procés a llarg termini, i no
 • 4. 4 El mètode definitiu per tenir fills lectors és un camí fàcil, perquè els estímuls audiovisuals són molts i molt poderosos, i pot esdevenir frustrant si no assolim els objectius que ens hem marcat. De fet, no podem descartar que fracassem en l’intent. Tot i amb això, cal reconèixer que no tot està perdut a l’avan­­ çada, i que fomentar la lectura en família no només és desit- jable, sinó també possible, factible, realitzable. Ara formes part del Programa de Lectura per a l’Èxit Educatiu LECXIT, i aquesta és una mostra evident del teu compromís amb l’estímul lector a casa. Si ens dónes una oportunitat, com- partirem amb tu en les pàgines següents alguns consells que et poden servir de guia per crear el clima adequat que convidi a la lectura desitjada i voluntària en l’època de tràn- sit cap a l’adolescència. Et suggerim quatre passos bàsics que t’indicaran algunes pautes d’actuació i idees pràcti- ques que et poden orientar entre un mar de possibilitats. Són els següents: Pas 1 – Estimem els llibres i la lectura Pas 2 – Donem exemple Pas 3 – Triem el llibre adequat Pas 4 – Despleguem els nostres encants Si aconseguim Són passos que es poden (s’han de) fer simultàniament, transmetre als nostres però amb calma i sense angoixes. No esperem resultats fills la passió lectora, immediats i recordem que, al contrari del que anunciàvem els estarem deixant al subtítol que ens ha servit de reclam, no hi ha cap garan- en herència un univers tia d’èxit. Primer s’han d’enamorar d’una trama, d’un estil, infinit de sensacions després d’uns personatges, d’un llibre, d’un autor i, final- i coneixement, i obrint- ment, si tot va bé, de la literatura en general. Si aconseguim los portes a un futur transmetre als nostres fills la passió lectora, els estarem més ric, autònom i ple deixant en herència un univers infinit de sensacions i conei- d’oportunitats. xement i obrint-los portes a un futur més ric, autònom i ple d’oportunitats. No hi ha cap dubte que la meta d’aquesta travessia espinosa bé paga la pena!
 • 5. Pas 1 Estimem els llibres i la lectura
 • 6. 6 El mètode definitiu per tenir fills lectors Nedar a contracorrent Els nostres fills passen bona part de la jornada a l’escola. Quan en surten, alguns estan ocupats amb classes extra­ escolars (idiomes, música, esports...) i, quan finalment arriben a casa, ja entrada la tarda, han de fer els deures, dutxar-se, sopar i descansar per acarar el nou dia. Entre- mig, potser han trobat algun moment de lleure, que hauran ocupat amb l’ordinador, la videoconsola o la televisió. Els hem vist “perdre el temps” mentre trèiem la pols, passàvem l’escombra, planxàvem o preparàvem el menjar. I amb un poc de sort, amb l’aspirador a la mà, els hem renyat fugaç- ment per fer el mandra, amb el crit habitual: “Apaga la tele i llegeix alguna cosa, home!”. És un prec ancestral, que ha passat de pares a fills de generació en generació (si no era la tele era la pilota, o els cromos, o la baldufa, o qualsevol altre joc amb què ens divertíem) i que sempre ha tingut el mateix efecte: cap ni un. Zero. Pitjor encara: ens ha rebel·lat contra els llibres, aquells fastigosos objectes que els pares, per motius que no arribàvem a comprendre, s’entestaven que féssim servir. Quina fixació... que no hi havia ja l’escola, per a això? La lectura no es pot imposar. Oblidem- I és que la lectura no es pot imposar. Això ho hem de tenir nos d’obligar-los a molt clar des del principi. Oblidem-nos d’obligar-los a llegir. llegir. Mai funcionarà. Mai funcionarà. El cuc de la lectura només els picarà si els El cuc de la lectura pica la curiositat, si estimulem el desig, si suggerim i capti- només els picarà si vem amb arguments, amb amabilitat i (recordem-ho) amb els pica la curiositat, paciència, no amb crits i càstigs. Exigir “llegeix!” no tindrà si estimulem el desig, mai el resultat positiu que busquem. En canvi, recomanar si suggerim i captivem amb passió sentida una obra adequada a l’edat, els interes- amb arguments, amb sos i el moment exacte en què es troba el nen en qüestió... amabilitat i amb això sí que funcionarà! “Però... com ho fem?”, et preguntes paciència, no amb amb inquietud. Tranquil·litat, que aviat arribarem a aquest crits i càstigs. pas.
 • 7. Estimem els llibres i la lectura 7 Per què llegir? No és una pregunta gens banal: si els nens i joves s’ho passen bé jugant al parc o xatejant a la xarxa després d’un dia que també per a ells ha estat llarg i dur... per què els hem de fer canviar d’idea? Pensem-hi un moment. Per quin motiu haurien de preferir la lectura, una activitat intel·lectual solitària que requereix descodificar un codi escrit, a que- dar-se ajaguts al sofà escoltant música a tot volum amb els auriculars posats? D’entrada, no hi ha cap necessitat d’escollir entre la lectura i una altra activitat. No els forcem a triar. Si pretenem que substitueixin una afició que els agrada per una altra que requereix d’esforç... no ho dubteu: tenim totes les de perdre. En aquesta vida hi ha temps per a tot, sempre que siguem capaços d’organitzar-nos (i d’organitzar-los, quan encara són petits) el temps. També el temps de lleure. Poden veure la tele (només faltaria!), i jugar, i xerrar amb els amics, i anar a fer un tomb pel barri... i també llegir, com una activitat més, que no n’elimina cap altra, sinó que suma, que afe- geix satisfacció al seu dia a dia. Que els proporciona goig i evasió. Hi ha molts motius per voler llegir, com ara... • Per comprendre el món que ens envolta i comprendre’ns millor a nosaltres mateixos. • Per saber (sense intermediaris) el que succeeix al nostre voltant: des del significat del rètol d’una botiga al contin- gut d’una notícia destacada al diari. • Per informar-nos d’un tema que ens encurioseix, o d’una ciutat que visitarem. • Per integrar-nos millor en la cultura que ens acull. • Per esdevenir princesa, o heroi, o astronauta, o mag, o explorador, o elefant de paper. • Per ampliar horitzons, ser més obert i receptiu, perdre prejudicis, escoltar i entendre. • Per aprendre, per aprehendre.
 • 8. 8 El mètode definitiu per tenir fills lectors • Per compartir. • Per estar menys sol. • Per riure, plorar, tremolar, consolar, il·luminar. Sentir. Cada lector té uns • Per gaudir, conèixer, distreure’ns i viure vides que mai motius diferents hauríem imaginat possibles. per llegir. Fins i tot, • Per... un mateix lector té motivacions diferents Cada lector té uns motius diferents per llegir. Fins i tot, un a cada nou títol que mateix lector té motivacions diferents a cada nou títol que enceta, i totes són enceta, i totes són vàlides i perfectament acceptables. Hem vàlides i perfectament de trobar la més adequada a les necessitats del moment. acceptables. Hem de trobar la més adequada a les necessitats del Siguem pràctics: això dels moment. llibres, per a què serveix? En l’apartat anterior hem exposat algunes de les “utilitats” que pot comportar la lectura. Però quan parlem de lectura en infants i adolescents, sovint pensem en un altre tipus d’ús, més pràctic i immediat. Potser el pare o la mare que s’ha apropat a aquesta guia atret pel títol i la promesa d’un èxit escolar per al seu fill o filla senti a hores d’ara decepció per la falta de solucions. És, doncs, el moment d’exposar alguns dels múltiples beneficis que l’hàbit lector reporta du- rant l’etapa educativa. L’índex de lectura té una relació directa amb l’èxit escolar: com més elevat és el grau lector, major és l’aprofitament i el rendiment de l’alumne. La lectura estimula el creixement intel·lectual, la creativitat i la imaginació dels nostres fills. També motiva l’aprenentatge perquè els nens que llegeixen es concentren més, tenen més capacitat de retenir, memo- ritzar, comprendre i assimilar conceptes nous i mostren una disposició major a atendre les explicacions del professorat. De fet, els nens que llegeixen desenvolupen l’agilitat men- tal, augmenten el seu bagatge cultural, aprenen vocabulari, tenen un millor domini de la llengua (o de les llengües, si lle- geixen en idiomes diversos), tenen facilitat per a l’expressió
 • 9. Estimem els llibres i la lectura 9 d’idees i sentiments, se senten més segurs, s’integren amb naturalitat en el poble que els acull i es preparen adequada- ment per als canvis que es produeixen en la societat (canvis culturals, tecnològics, socials). I acostumen a treure millors L’hàbit lector millora notes que aquells que no llegeixen. el rendiment escolar. La lectura estimula Ja està dit: l’hàbit lector condueix infants i joves a un millor el creixement rendiment escolar. No és aquesta una afirmació infal·lible, intel·lectual, però creieu-me que llegir hi ajuda moltíssim! la creativitat i la imaginació dels nostres fills. També motiva l’aprenentatge Tasques per a tota la família perquè els nens que llegeixen es Convé treballar el foment lector des que els fills són ben pe- concentren més, tits. L’hàbit de la lectura s’interioritza molt millor durant la in- tenen més capacitat fantesa, i a mesura que es fan més grans resulta més difícil de retenir, memoritzar, treballar en aquesta direcció. Però no és en absolut impos- comprendre i assimilar sible. Hi ha nens que “descobreixen” a què volen dedicar-se conceptes nous. professionalment quan ja són grans, i de vegades escullen oficis pels quals mai abans havien mostrat interès. Poden voler “ser” investigadors, bombers o conductors d’autobús sense cap motivació externa aparent. Però l’estímul que ha decantat la balança del seu futur s’ha produït. En algun mo- ment, de sobte, una conversa, un documental, una amistat nova, un fet inesperat ha convertit l’espurna que covaven internament en un incendi incontrolable i fervorós. Pel ma- teix motiu, sempre som a temps d’atiar el foc que alimenti la passió pels llibres, amb la certesa que les brases latents poden alçar flames molt altes. Al començament hem indicat que caldrà paciència, cons- tància i esforç, i ara afegirem una nova baula a la cadena: la complicitat. Un pare o una mare no pot capgirar una si- tuació adversa en solitari. Necessitem ajuda, implicar altres membres de la família i establir aliances. Hem de “cons- pirar”, si voleu dir-ho així, per tal que l’entorn més pròxim modifiqui les seves prioritats i sàpiga seguir de forma ade- quada el pla de foment lector que impulsem. L’avi, el veí,
 • 10. 10 El mètode definitiu per tenir fills lectors els germans grans, el professorat, el llibreter del barri, el quiosquer i, si convé, fins i tot la fornera o el peixater, han de saber de les nostres intencions i donar-nos un cop de Busquem complicitats. mà. Us imagineu que un dia entrem a comprar una peça de Un pare o una mare roba i “sorprenem” la jove dependenta (amiga nostra) llegint sols no poden amb deler una novel·la gruixuda? La imatge parla sola: la capgirar una situació lectura no és una raresa, ni un secret, sinó una afició que adversa cap al llibre. compartim amb molta més gent. Necessitem ajuda, implicar altres Aquesta estratègia es veurà reforçada si disposem d’un membres de la família gran lector a la família, al veïnat, o fins i tot algun company i el professorat per de l’escola. Si tenim aquesta sort, fem el possible perquè tal que l’entorn més estiguin en contacte amb el nostre nen de la manera menys pròxim segueixi de forçada que trobem. Amb qualsevol excusa (millor si no forma adequada el pla està relacionada, en principi, amb els llibres) poden establir de foment lector que una relació més estreta i, així, la confiança mútua els condu- impulsem. irà a parlar de llibres amb naturalitat. També els llibreters o els bibliotecaris de la zona ens sabran donar un cop de mà en aquesta aventura i establir la complicitat necessària per fer més senzill el recorregut. I, per descomptat, no oblidem mai el suport del professorat. Afirma la dita que quatre ulls veuen més que dos, i el seu mestre o el tutor, que passa moltes hores amb el nostre fill, observant-lo i ajudant-lo, ens pot donar pistes assenyades de com orientar (o reorientar) les accions que estem desenvolupant.
 • 12. 12 El mètode definitiu per tenir fills lectors Que ens vegin llegint Prediquem amb Estem intentant que el nostre fill o filla esdevingui lector, l’exemple. Els adults en però si nosaltres mateixos no llegim... bé, la cosa es com- general, però sobretot plica una mica. Hauríem de començar a replantejar-nos els pares i les mares, aquesta reticència, perquè no podem pretendre fomentar són els referents de la l’hàbit lector en una tercera persona (convèncer-la de les canalla, models que “bondats” i la “importància” de la lectura) si no prediquem imiten o combaten. (poc o molt) amb l’exemple. Pares i mares, els adults en Si ens veuen llegint general, però sobretot els progenitors, actuen com a refe- novel·les, manuals de rents per a la canalla, models que voldran imitar i seguir, o bricolatge, revistes combatre i contradir. No hi ha terme mitjà, especialment en o diaris entendran l’adolescència, però hem de trobar la manera (i cada casa que per a nosaltres la és un món) de contagiar-los bons hàbits i valors positius. lectura és també una font de plaer Si et trobes en la categoria dels pares poc lectors, a banda i coneixement. de dissimular un poc (amb subtilesa, per favor) i fer veu- re que t’interessen els llibres, t’animem a aprofitar aquest procés que estem engegant per iniciar-te o redescobrir de debò la lectura. No ens referim només a llegir novel·les més o menys extenses. Potser et resulten més atractives i d’acord amb la teva naturalesa les guies de viatges, les biografies de personatges famosos, les adaptacions en forma narrativa de pel·lícules, les revistes, els diaris, els suplements dominicals, els còmics... o els manuals d’ins- truccions, les receptes de cuina, els llibrets de bricolatge o jardineria... Tot s’hi val, de fet! Qualsevol escrit (fins i tot un pamflet publicitari a la bústia, o una nota al tauler d’anuncis de l’edifici) és un silenciós crit d’alerta que reclama la nostra atenció, que ens vol comu- nicar alguna cosa. Donem-li una oportunitat, escoltem-lo, llegim-lo, i fem-ho si és possible davant dels fills, en veu alta si pot ser, i demanem-los ajuda o consell quan una paraula o expressió no l’entenem (o fem veure que no l’entenem), perquè s’adonin que a partir del text imprès obtenim infor- mació que ens pot resultar interessant tant a nosaltres com a ells.
 • 13. Donem exemple 13 Anem a pams Tot el que hem exposat fins al moment, i el que ve a conti- nuació, ho hem d’incorporar gradualment a la rutina familiar, a poc a poc, sense presses. No perdeu mai de vista que es- tem posant en marxa un procés, que si forcem la situació, despleguem mil estratègies alhora i aclaparem el nostre fill amb propostes, tot plegat resultarà artificial, inversemblant, increïble i, per tant, no tindrà cap conseqüència positiva. Hem de controlar les nostres ganes de saltar-nos passos i córrer més del compte. Ben al contrari, hem de treballar cada nova idea fins a l’últim detall i fer que sembli espontà- nia, no fruit d’una tàctica global. Si mai no hem mostrat un interès especial per la lectura, no ens posem de cop i volta a llegir un volum gros de teatre clàssic grec, perquè el nostre fill no veurà en aquest gest impostat una manifestació d’in- terès real per la lectura, sinó, potser, un rampell d’excentri- citat o bogeria (en el millor dels casos). Llegim amb els fills En la mesura que sigui possible, hem de diferenciar entre les lectures que recomanen als fills a escola i el que són pròpiament les lectures de lleure. No volem dir que les lec- tures recomanades pel professorat no siguin bones, tot el contrari, segur que són extraordinàries, canòniques i del tot adequades per a la seva formació i creixement intel·lectual. Mantenim sempre un contacte estret amb el mestre o tutor per fer un seguiment del que estan llegint a l’aula, però per fomentar la lectura en l’àmbit familiar hem d’emprar armes complementàries, no repetir el que ja els ensenyen a classe. A casa poden llegir el que vulguin, tant si és un còmic com si és l’última novel·leta de consum massiu que tothom llegeix i que els experts diuen que és tan “fluixa”. Que no ens importi això. No cerquem l’excel·lència literària, perquè els gustos lectors es modelen amb el temps. A casa han de poder es- collir el que realment els ve de gust llegir. Llibertat absoluta.
 • 14. 14 El mètode definitiu per tenir fills lectors De vegades, pares i mares no tenen el suficient domini de la llengua per poder llegir literatura. Cal perdre la por a la paraula impresa i practicar sense complexos ni temors. Llegim amb ells. Mai és tard per aprendre una llengua nova, i la lectura pot Compartim les lectures ser una aliada extraordinària i molt satisfactòria per millo- que els agraden, rar la nostra destresa lingüística i integrar-nos amb natu- intercanviem opinions, ralitat a l’entorn on vivim. Els fills poden ser els nostres raonem sobre els professors particulars. Compartim amb ells el que estiguin llibres que han escollit, llegint o hagin llegit recentment (bé l’obra recomanada a sense criticar els seus classe, bé una altra que hagin escollit voluntàriament), de- gustos. Endinsar-nos manem-los amb il·lusió que ens llegeixin fragments en veu en el seu món lector alta, repetim-los nosaltres també de viva veu, practiquem ens ajudarà a conèixer- l’oralitat i deixem-nos corregir si fallem en la pronúncia, los més a fons. intercanviem papers, preguntem-los aspectes de la tra- ma, obviem el vocabulari complex (no ens aturem a cada frase a buscar paraules al diccionari!) i podrem aprendre al seu ritme. Llibres pertot arreu Per integrar la lectura entre els hàbits dels fills, els llibres han de formar part habitual del paisatge a la llar. Les bones biblioteques personals no són les que tenen més volums, sinó les que disposen de les obres més adequades a les nostres necessitats. Dispersem els títols que posseïm, dei- xem-los al seu abast en indrets diversos. A la seva habita- ció, al menjador, a la cuina o al servei. No deixem cap espai de convivència lliure de lectures (no només llibres, també revistes, diaris, còmics...). El millor esquer d’un text és el text mateix, i els hem de col·locar en llocs de pas per pro- vocar la trobada. Però els llibres no només es “veuen” físicament, també es fan visibles en molts moments d’un dia qualsevol. En fes- tes assenyalades (aniversaris, festivitats) poden ser un regal adequat (si triem bé i creem l’expectativa corresponent). També podem incorporar els llibres i la lectura entre els te-
 • 15. Donem exemple 15 mes que tractem amb els fills aprofitant qualsevol excusa, com ara adaptacions cinematogràfiques d’obres literàries, el lliurament d’un premi popular, el cartell d’una estrena tea- tral, un reportatge o notícia sobre un escriptor... Si mirem la vida amb ulls de lector ens adonarem del gran nombre d’oportunitats que se’ns mostren al davant per introduir els llibres a les nostres converses, igual que ho fem amb els llançaments cinematogràfics o les sèries de televisió a les quals ens “enganxem”. No es tracta d’es- tablir d’entrada tertúlies literàries amb ells, podem comen- çar amb referències més “lleugeres”. Per exemple, mentre passegem junts veiem en l’aparador d’una botiga un vestit peculiar i li fem notar que s’assembla molt al que lluïa a la coberta del llibre la protagonista d’una de les últimes novel· les que ha llegit. I aleshores podem recordar entre els dos el que li passava a aquella noia, quin era l’argument, etc. Llibres pertot arreu. Dispersem els títols que posseïm, deixem- los al seu abast en diverses estances i no deixem cap espai de convivència lliure de lectures (no només llibres, també revistes, diaris, còmics...), perquè el millor reclam d’un text és el text mateix, i els hem de col·locar en llocs de pas per provocar la trobada.
 • 16. Pas 3 Triem el llibre adequat
 • 17. Triem el llibre adequat 17 Li ha d’agradar... a ell! Hem avisat des de les primeres pàgines: no hi ha receptes miraculoses per fomentar la lectura, només idees, sugge- riments, consells, experiències que, depenent de moltes variables i combinacions, podrien funcionar. Ara bé, cada lector és una persona independent i diferent i, per tant, no podem aplicar a tots les mateixes normes, perquè la unifor- mitat ens conduirà al fracàs absolut. L’oferta editorial és tan àmplia i diversa que resulta verta- derament inabastable. Les possibilitats són quasi infinites, però enmig d’aquesta allau, hi ha desenes de llibres que semblaran escrits expressament per al nostre fill, obres amb les quals connectarà profundament, que el faran vibrar d’emoció i li obriran portes per les quals entrar a dimen- sions desconegudes. Aquest poder immens de la lectura, aquesta química explosiva es pot desencadenar en qualse- vol moment, sempre que trobem la lectura adequada... per a ell! Perquè un llibre que ens va entusiasmar a nosaltres quan érem joves pot no agradar-li gens. No critiquem ni menyspreem la seva opció ni els seus gustos lectors quan encara es troba en temps de formació i aprenentatge. És molt important escollir bé el que proposem llegir als nos- tres fills. Ells poden equivocar-se amb els títols que trien (la llibertat és precisament això), però nosaltres hem de procu- rar afinar el tret i proposar-los el llibre que “necessiten” tot i que no en siguin conscients. I com es fa això? Bé, sense dots d’endevinador és complicat, no ho ocultarem, però es pot aconseguir. D’entrada, hem de conèixer bé els gustos i interessos del nostre fill, i ser conscients que el llibre que seleccionem és per llegir-lo ell i, per tant, no és a nosaltres a qui ha de satisfer.
 • 18. 18 El mètode definitiu per tenir fills lectors Una petita investigació prèvia Per triar el llibre Abans d’escollir l’obra que els volem proposar, indaguem adequat fixem-nos amb habilitat què els preocupa, què volen saber, quina si- en el títol i en la tuació personal estan vivint (el primer amor, el rebuig d’un portada, llegim el text amic, el naixement d’un nou germà, el trasllat a una ciutat de contracoberta, diferent). Demanem consell a persones que estan en con- observem l’edat tacte permanent amb els llibres. Lectors que coneixem, el lectora recomanada seu mestre o mestra, el tutor, el bibliotecari o la llibretera ens per l’editor, fullegem- poden ajudar a trobar obres en què els personatges viuen, lo, llegim algunes línies pateixen o resolen situacions semblants a les que inquieten i pensem si encaixa el nostre fill. en els gustos del nostre fill. Alguns criteris que podem aplicar per escollir un llibre: • Fixem-nos en el títol i en la imatge de la portada. Li agra- darà? Creiem que encaixa en els seus gustos? • Llegim la informació de la contracoberta. Hi trobarem un resum que ens suggereix la trama, i també, sovint, una indicació de l’edat lectora que recomana l’editor. És un indicador interessant. • Fullegem-lo sense presses. Té dibuixos? Pensem que són adequats per a ell? • Llegim les primeres línies, o fragments solts. Quin estil té? És d’humor? És àgil? Resulta captivador? Ens re- corda altres lectures o pel·lícules que sabem que li han agradat? Si tot encaixa, serà un bon llibre per al nostre fill. Si tenim dubtes, cerquem-ne un altre. Aquesta “investigació” prèvia ens ha permès conèixer millor l’obra que li suggerirem de llegir, i en el moment de donar-li l’exemplar, podem explicar- li de què tracta i per què l’hem escollit especialment per a ell. Verbalitzem el perquè d’aquella elecció, destaquem-li els aspectes que sabem que més li poden agradar, encurio­ sim-lo, generem expectativa i fem que noti que és un regal pensat, meditat, reflexionat, que no hem agafat el primer títol que s’ha creuat al nostre camí.
 • 19. Triem el llibre adequat 19 Característiques comunes Entre els nou i els dotze anys es formen els lectors del futur. Quines novel·les Han après a llegir a l’escola, però detectem que no acaben llegeixen entre els nou de relacionar-se amb els llibres com ens agradaria. A banda i els dotze anys? de crear el clima familiar idoni, hem de procurar-los lectu- Cerquen protagonistes res adequades, i en aquestes edats ja poden llegir novel· de la seva edat o les breus de manera autònoma. I també volums extensos! superior, que acaren Alguns nens que llegeixen pocs títols acaben devorant (sols o en colla best-sellers de fantasia de més de 300, 400 i 500 pàgines! d’amics) problemes El motiu no és un altre que la facilitat que tenen aquestes quotidians o obres per connectar amb ells. I també, per descomptat, extraordinaris que perquè ens arriben envoltats per campanyes de màrqueting li podrien ocórrer poderoses que els converteixen en una moda. Benvinguda (o desitjaria que li sigui la moda de llegir! ocorreguessin) al nostre fill. Els temes No caiguem en l’error de reduir la lectura a la novel·la. Hi preferits són les ha molts altres gèneres literaris que els poden captivar: els aventures, el misteri, contes, el teatre, la poesia, el còmic i els llibres anomenats la por, la ciència-ficció, “de no ficció”, que són els informatius i de coneixements la fantasia adaptats pedagògicament per aprendre tècniques de fut- i l’humor. bol, les característiques dels planetes que conformen el sistema solar o les parts del cos humà, entre moltíssims altres temes. Han deixat una mica enrere l’època de l’àlbum il·lustrat in- fantil convencional, però igualment podem trobar àlbums amb temàtiques pròpies de la seva edat, i novel·les amb acompanyament d’il·lustracions, que en general ja no són a color. També hi ha tendències en l’actualitat que combinen el còmic amb la narració i que resulten especialment atrac- tives per a aquells preadolescents que llegeixen poc, ja que tenen un fort component visual i una quantitat de text més aviat limitada. Els nois i noies dels últims cursos de primària i els primers de l’ESO senten predilecció pels personatges de la seva edat o una mica superior, en què el protagonista (ell sol o amb l’ajut de la seva colla d’amics) acara problemes quoti-
 • 20. 20 El mètode definitiu per tenir fills lectors dians o extraordinaris que li podrien ocórrer (o desitjaria que li ocorreguessin) al nostre fill. Entre els temes preferits hi ha el gènere d’aventures, el de misteri, por o terror, la ciència- No reduïm l’oferta ficció, la fantasia (contes de fades, llegendes de tradició lectora a la narrativa! oral) i l’humor. En l’apartat de no-ficció, cerquen sobretot Entre els nou i els respostes als temes que els inquieten, volums sobre cièn- dotze anys poden cia, invents i experiments adaptats a la seva edat, biografies trobar als llibres i llibres al voltant del seu esport favorit. respostes als temes que els inquieten, i també volums sobre ciència, invents i Maneres de llegir experiments adaptats a la seva edat, La tecnologia està revolucionant no només la indústria edi- biografies, llibres torial, sinó també la manera en què llegim. Les noves gene- sobre esports, obres de racions, que conviuen amb notable naturalitat amb internet teatre, poesia, còmics, i els mòbils tàctils amb desenes d’aplicacions, tenen al seu novel·la gràfica... abast obres interactives que combinen la part escrita, pu- blicada en paper, amb material gràfic, vídeos, xats, bandes sonores, jocs i material complementari a través de la xarxa. Fomentem si és possible que usin aquests recursos sota la nostra supervisió, ja que els permetrà relacionar-se (vir- tualment) amb altres lectors que han gaudit, com ells, del mateix llibre o autor. I el contacte amb altres lectors els farà descobrir nous títols i autors. I continuar llegint i descobrint. Més enllà de la lectura de llibres, hem de fomentar en els fills el que s’anomena la “lectura crítica”. En l’actualitat, te- nen al seu abast una gran quantitat d’informació, que unes vegades es presenta en forma de llibre i d’altres els arriba mitjançant els diaris, pàgines web, explicacions del profes- sorat o la televisió. És important no només llegir i escoltar, sinó entendre correctament el que ens comuniquen, analit- zar-ho, ubicar-ho en el context en què s’ha produït, relaci- onar-ho amb altres punts de vista i, a la fi, formar-nos una opinió pròpia. La lectura crítica és la que forma ciutadans autònoms i responsables que fan progressar la societat en què viuen.
 • 21. Triem el llibre adequat 21 Llibres per a totes les butxaques Llibres per a totes No és imprescindible comprar un llibre per poder llegir-lo. les butxaques. No El préstec és una pràctica molt antiga que ha contribuït des és imprescindible de sempre a augmentar la diversitat de les nostres lectures. comprar un llibre per De vegades, els amics i familiars ens recomanen una lectu- poder llegir-lo. Amics ra i ens deixen temporalment l’obra perquè la llegim, amb i familiars ens poden l’única condició que els retornem el volum un cop llegit. I, deixar un llibre, i si posats a fer, el comentem per intercanviar opinions, perquè ens fem socis d’una cada lector a un mateix llibre li trobarà ressonàncies dife- biblioteca, tindrem rents. De vegades, contradictòries. accés gratuït a una oferta cultural i D’altra banda, a les biblioteques públiques (i també a la de literària molt àmplia l’escola) hi trobarem una oferta increïblement variada de i diversa. possibilitats, totalment gratuïtes. Feu-vos-en socis! El bibli- otecari del barri, a més d’ajudar-te a seleccionar els llibres més convenients, també et pot informar de les activitats que organitza al centre, adequades a l’edat del teu fill. Des de contacontes a clubs de lectura, sense oblidar les trobades amb autors, els tallers d’escriptura, els recitals de poesia, les exposicions de llibres o cartells sobre un mateix tema, les lectures en veu alta... Aquesta programació mantindrà el teu fill en contacte amb el món cultural i amb altres nois i noies de la seva edat amb inquietuds semblants. La lectura no té més regles que la llibertat absoluta. I no està escrit enlloc que hàgim de fer resums del que llegim, ni que ens agradi el que li agrada a un altre, ni arribar a l’última pàgina d’un llibre només perquè l’hem començat. Si ens cau de les mans, abandonem-lo sense contemplacions ni explicacions i escollim-ne un altre. Deixem-nos captivar pels llibres. L’avorriment és l’antítesi de la lectura!
 • 22. Pas 4 Despleguem els nostres encants
 • 23. Despleguem els nostres encants 23 Quatre activitats senzilles En les pàgines precedents hem tractat d’explicar unes es- tratègies que ens poden conduir amb unes mínimes ga- ranties cap a la meta final, que és aconseguir fer lector el nostre fill o filla. Ja hem dit que es tracta d’un procés llarg, que requereix paciència, constància, predicar amb l’exem- ple i sumar complicitats per fer del llibre un objecte quotidià interessant i atractiu. Us hem facilitat, també, alguns sug- geriments sobre com aconseguir-ho (parlar de llibres amb ells, escollir bé les lectures que els proposem, no obligar- los, organitzar el temps, dipositar obres en llocs de pas...). Ara, abans de deixar-vos que poseu en pràctica la teoria que hem compartit (recordeu: a poc a poc, sense presses), permeteu-nos proposar-vos quatre activitats senzilles però efectives que podeu compartir en família quan es doni (o aconseguiu crear) el clima propici. • Lectura en veu alta Quan són petits, ens necessiten per llegir. Els llegim con- tes i poemes a la nit o en moments d’esbarjo. Quan crei- xen, però, aquest costum es perd. Es fa difícil no només trobar el moment, sinó que hi posin atenció quan verba- litzem una història llegida. Ells ja són “grans”, i practiquen la lectura autònoma. Si no ens permeten llegir-los... per què no els demanem que ens llegeixin ells? A nosaltres o al germà petit, o a la filleta dels veïns. Provoquem que ens facin de “mestres” i no només els apujarem l’auto- estima en fer-los sentir importants transmissors de co- neixements, sinó que aconseguirem que estiguin relaci- onant-se amb els llibres... i amb nosaltres, que també és molt recomanable! • L’escriptor a casa La lectura i l’escriptura són aficions complementàries, i les podem fomentar en paral·lel. Per als nens, comprovar que les lletres (indesxifrables quan són petits) comuni- quen i faciliten informació rellevant és tot un descobri-
 • 24. 24 El mètode definitiu per tenir fills lectors ment. Igual que llegir no es redueix a la literatura de fic- ció, tampoc l’escriptura ha de centrar-se només en la creació. Podem començar per redaccions molt més sen- zilles, com ara elaborar la llista de la compra, una nota d’agraïment per al mestre o per a un amic, una carta (que pensarem conjuntament) per a un parent llunyà... Si aconseguim establir complicitat en aquest àmbit, podem pujar un graó més i escriure entre els dos una història breu que haurem inventat prèviament. No els deixem sols davant el full en blanc, perquè pensaran que els es- tem manant deures, i no és aquest l’objectiu. Tampoc els corregim a cada errata que veiem i els fem esbor- rar i repetir paraules, perquè aquí el que importa és que l’escriptura resulti fluida. Més endavant podem rellegir i reescriure si cal el text. • Jugar, jugar, jugar Quan eren petits, jugàvem amb ells a totes hores. Els te- níem al braç perquè no sabien caminar, els ensenyàvem paraules perquè no sabien parlar i els entrenàvem amb la bicicleta perquè encara no sabien pedalejar. Ara, entre el nou i dotze anys, hem deixat de jugar amb ells com abans. Recuperem vells costums saludables, perquè l’aprenentatge mitjançant els jocs és molt més senzill, gratificant i efectiu. Hi ha jocs que ajuden a fixar i ampli- ar vocabulari i a millorar la fluïdesa verbal, i ens perme- ten mantenir-los en contacte amb la paraula, sigui oral o escrita. Podem jugar en qualsevol situació quotidiana (al supermercat, mentre caminem, quan anem en cotxe o al tren...). Hi ha recursos molt diversos: endevinalles, embarbussaments, cançons populars, les cadenes de paraules, famílies semàntiques, el popular “veig, veig”... Us proposem alguns exemples: - Les cadenes de paraules. A partir d’una paraula, en diem una altra que comença amb l’última síl·laba de la que s’ha dit primer, i així fem un reguitzell de paraules noves: casa – sabata – tambor – bordar – darrere –
 • 25. Despleguem els nostres encants 25 revista... Hi podem posar les regles que considerem, o augmentar la dificultat en successives “partides”: no utilitzar noms propis, no repetir paraules que ja s’han dit, que no continguin una vocal determinada, etc. - Famílies semàntiques. Es tracta de proposar pa- raules que pertanyen a un mateix àmbit, com ara l’es- pai, els animals, els aliments, les parts del cos humà, països del món... Posem per cas que cerquem pa- raules relacionades amb el futbol; hi diríem, ara l’un, ara l’altre, lèxic d’aquesta especialitat: porteria, xarxa, àrbitre, davanter, gespa, etc. Podem jugar també a escriure les propostes de cadascú en fulls separats, per veure qui en fa més o quines coincidències hi ha. - Veig, veig. Com en els exemples anteriors, poden jugar dues o més persones. Exclamem “Veig, veig”, i els altres demanen “Què veus?”, i contestem “Una coseta que comença per la lletra...”, i aleshores diem la primera lletra d’un objecte que estigui en aquell mo- ment a l’abast i que el nostre fill pugui veure i reconèi- xer. Es poden aportar pistes com ara el color, la forma, l’ús que li donem. Es tracta d’endevinar paraules, i el torn de propostes passa a qui hagi encertat l’objecte. Podem jugar en la nostra llengua materna, o acordar- ne una altra que volem aprendre i fixar millor. • Lectura “expressiva” Fem evident el nostre contacte amb la paraula impre- sa. Seria convenient trobar un moment de tranquil·litat a casa (sí, sabem que això costa, però cal intentar-ho perquè el soroll és enemic de la lectura) i agafem un llibre (si és possible, un llibre adequat per a l’edat del nostre fill). Obrim-lo. Submergim-nos-hi. Sense exagerar, fem el que podríem anomenar una lectura “expressiva”. Si és un llibre divertit (i és un bon gènere, el de l’humor, per començar), fem notar una rialla quan trobem un fragment adequat. Llancem un sospir quan la trama ho permeti. Expressem nerviosisme quan la intriga ens té atrapats. Recriminem en veu alta (“Nooo!”) la decisió errònia de
 • 26. 26 El mètode definitiu per tenir fills lectors la protagonista. Demanem que ens escolti un moment (breu) quan trobem un diàleg enginyós que volem com- partir. Encuriosim-los, en definitiva, pel que estem llegint i, en acabat, abans de tornar a les tasques quotidianes, dipositem el volum en un lloc visible i accessible. Si espi- em per darrere de la porta, potser els veurem anar, amb sigil, cap on hem deixat el llibre per mirar ni que sigui el títol i girar-lo per conèixer la sinopsi. Ja els hem llançat l’ham. Objectiu aconseguit. Mantenim sempre una orella verda L’escriptor italià Gianni Rodari narra en un poema (perquè un poema també pot ser narratiu, i contar belles històries com aquesta) que un home viatjava pel món amb una orella de color verd, tot i que ja era molt gran. Quan li preguntaven per aquella singularitat, l’home responia que aquella orella li quedava de la seva època d’infant (per això es mantenia verda), i que amb ella era capaç d’escoltar i interpretar el que deien els nens quan parlaven de coses que els adults, amb les orelles ja madures, no acabaven d’entendre. Faríem bé de mantenir nosaltres també una orella sempre “verda” per escoltar de veritat el que ens diuen i senten els nostres fills. Si els atenem i els comprenem serà més fàcil que els puguem seduir amb el poder sense límits de la lectura.
 • 27. Advertència inicial 27 Primera edició: Barcelona, març de 2012 © del text: Joan Carles Girbés © d’aquesta edició: Fundació Jaume Bofill Provença, 324 08037 Barcelona fbofill@fbofill.cat www.fbofill.cat Revisió lingüística: Sílvia Farrés Maquetació: Albert Pérez ISBN: 978-84-85557-93-6 DL: B.14824-2012 Impressió: Estudi 6 Les publicacions del programa LECXIT estan disponibles per a descàrrega al web www.lectura.cat i www.fbofill.cat
 • 28. El mètode definitiu per tenir fills lectors: consells i receptes miraculoses que garanteixen l’èxit esco- lar és una guia per ajudar pares i mares en l’engres- cadora tasca de fomentar l’hàbit lector dels infants. Presenta quatre passos bàsics per transmetre, amb calma i sense angoixes, la passió lectora. Joan Carles Girbés (Carcaixent, 1974) és periodista de formació i editor de professió. Ha publicat, entre altres, l’obra Llegir per a créixer: una guia pràctica per a fer fills lectors de la qual se n’han difós més d’un milió d’exemplars.