O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

Baixar para ler offline

Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros, ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.

Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros, ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (17)

Semelhante a "Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma" (12)

Anúncio

Mais de Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

 1. 1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Mentoringa programma. Projektu vadība. 14.daļa
 2. 2. Nodarbības plāns Plan of workshop • Nevalstisko organizāciju veidi Latvijā – biedrības un nodibinājumi – Kopīgās iezīmes – Galvenās atšķirības – Priekšrocības • Kā nodibināt biedrību? – Iesniedzamie dokumenti; – Lēmumu pieņemšanas kārtība. • Kā nodibināt nodibinājumu? – Iesniedzamie dokumenti; – Lēmumu pieņemšanas kārtība. • Sabiedriskā labuma organizācijas statuss – Būtība – Iegūšanas kārtība • Associations and foundations in Latvia • How to establish NGO • Public benefit organization statuss
 3. 3. NVO veidi Latvijā NGO in Latvia Likumiskais ietvars • Biedrību un nodibinājumu likums: - Kā nodibināt - Kā darbojas - Kā likvidēt Legal framework • Law on association and foundation: - How to establish - How to run - How to close up
 4. 4. Veidi Possibilities Formas • Biedrība – biedru organizācija • Nodibinājums – nodalīta manta Forms • Association – membership organization • Foundation - an aggregate of property
 5. 5. Galvenās atšķirības (I) Main differences (I) Biedrība vs Nodibinājums • Biedrībā ir atvērta organizācija, ir biedri, kuru skaits mainās • Nodibinājums ir «slēgta organizācija», kur nevar iestāties • Biedrības Pamatšūniņa – biedri, domu biedri, sabiedrotie Association vs Foundation • Association is membership organization, members come and go • Foundation is «closed» organization, no possibilities to enter • In foundation - no membership, just founders and supporters
 6. 6. Galvenās atšķirības (II) Main differences (II) Biedrība vs Nodibinājums • Biedrību viegli vadīt, pārveidot • Nodibinājumā īpašas atrunas par vadību (obligāta kolēģiāla vadība) Association vs Foundation • It is more easy to administrate association than foundation • There are several restrictions how to manage foundation (for example, 3 persons to be on board)
 7. 7. Kopīgās lietas Common things • Bezpeļņas mērķis • NVO veids • Viegli, ātri un lēti nodibināt • Nav nepieciešams dibināšanas pamatkapitāls • Nonprofit aim • The form of NGO • Easy and not expensive to establish • No requirements for start- up capital
 8. 8. Nosaukums Name of NGO • Skaidri un noteikti jāatšķiras no citiem nosaukumiem • Latīņu vai Latviešu burtiem • Nosaukums nedrīkst sakrists ar valsts vai pašvaldību institūciju/iestāžu nosaukumu • Shall differ clearly and distinctly from other names of associations and foundations • Only the letters of the Latvian or Latin alphabet • shall not coincide with the names of State or local government authorities (institutions)
 9. 9. NVO saimnieciskā darbībā Economic activities • NVO ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību • NVO ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa • Peļņu nedrīkst sadalīt starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem • NGO have the right to perform economic activity – as complementary activity • The income may be utilised only for the achievement of the goal specified in the articles. • Profit can not be divided among the members or founders
 10. 10. Statūtu + citu dokumentu paraugi Examples of Statutes and other doc • Variet atrast šeit - http://www.ur.gov.lv/biedribas.html • You can get here - http://www.ur.gov.lv/biedribas.html
 11. 11. Kā dibināt biedrību How to establish association Prasības • Vismaz 2 biedri • Pieņem dibināšanas lēmumu • Sagatavo statūtus • Ievēl valdi • Aizpilda īpašu veidlapu • Kopā ar dokumentiem iesniedz Uzņēmumu reģistrā Requirements • At least 2 members • Prepare a decision on founding of the association • Prepare statutes or by-laws • Elect board • Prepare special Form • Together with documents submit all in State Register
 12. 12. Dibināšanas lēmums Decision to establish Jānorāda • biedrības nosaukumu; • biedrības mērķi; • dibinātāju vārdu, uzvārdu un personas kodu • dibinātāju tiesības un pienākumus, ja dibinātāji par tādiem ir vienojušies; • citas ziņas Min requirements • the name of the association; • the objectives; • the given name, surname and personal identity number of founders; • the rights and obligations of the founders; • other information that the founders deem necessary
 13. 13. Statūti (I) Statutes (bay-laws) (I) Min prasības, kas jānorāda • biedrības nosaukumu; • biedrības mērķi; • biedrības darbības termiņu (ja biedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku); • biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumus; Min requirements • the name of the association; • the objective of the association; • the period of activity of the association (if an association is being founded for a certain period of time); • preconditions for the entering into and removal from membership
 14. 14. Statūti (II) Statutes (bay-laws) (II) • biedru tiesības un pienākumus; • kārtību, kādā var noteikt biedrības teritoriālo un citu struktūrvienību (ja tādas tiek dibinātas) tiesības un pienākumus; • biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību; • the rights and duties of members; • the procedures by which the rights and duties of a territorial or another division (if such are established) may be laid down; • the procedures for the calling of a meeting of members and the taking of decisions
 15. 15. Statūti (III) Statutes (bay-laws) (III) • izpildinstitūcijas nosaukumu, tās skaitlisko sastāvu, nosakot izpildinstitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi vai kopīgi; • the name of the executive body, the quantitative structure thereof, prescribing the rights of the members of the executive body to represent the association individually or collectively;
 16. 16. Statūti (IV) Statutes (bay-laws) (IV) • saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņus vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņus. • the structure, procedures for election, competence, procedures for the taking of decisions and terms of office of audit institutions of economic and financial activity or the procedures for the appointing and terms of office of a certified auditor
 17. 17. Statūtu noformējums The form of Statutes • Statūtus paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi viņu pilnvaroti pārstāvji, un statūtos norāda to apstiprināšanas datumu. • Paraugi šeit - http://www.ur.gov.lv/biedri bas.html • The articles of association shall be signed by all of the founders or by at least two authorised representatives thereof, and the date of the approval of the articles of association shall be indicated therein • Examples here - http://www.ur.gov.lv/biedribas .html
 18. 18. Pieteikums Uzņēmumu reģistram Application to the State Register Pieteikumam pievieno • lēmumu par biedrības dibināšanu; • statūtus; • katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli. • Pieteikumu paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi viņu pilnvaroti pārstāvji. The following shall be appended to the application • the decision on founding • the articles of association; • the written consent of each member of the executive board to be a member of the executive board. • Shall be signed by the all of the founders or at least by two representatives authorised thereby.
 19. 19. Kur sniegt Where to submit Uzņēmumu reģistrs • Pērses iela 2, Rīga, LV-1011 • Veidlapu meklēt šeit - http://www.ur.gov.lv/biedri bas.html • Valsts nodeva - EUR 11,38 • Jāmaksā PIRMS iesniedz dokumentus • Jānorāda adrese State Enterprise Register • Pērses iela 2, Rīga, LV-1011 • The form of Application here - http://www.ur.gov.lv/biedriba s.html • Registration fee - EUR 11,38 • Should be payed BEFORE submit all documents • Association has to have an legal adress
 20. 20. Biedrības Pārvaldes institūcijas • Biedru kopsapulce (augstākā) • Izpildvara – valde (koleģiāla vai vienpersoniska) The administrative bodies • The members’ meeting (general assembly) (highest institution) • the executive institution - board (one person or several persons)
 21. 21. Kā dibināt nodibinājumu How to establish foundation Prasības • Vismaz 1 dibinātājs • Pieņem dibināšanas lēmumu • Sagatavo statūtus • Ievēl valdi • Aizpilda īpašu veidlapu • Kopā ar dokumentiem iesniedz Uzņēmumu reģistrā Requirements • Can be 1 founder • Prepare a decision on founding of the foundation • Prepare statutes or by-laws • Elect bord • Prepare special Form • Together with documents submit all in State Register
 22. 22. Statūti Statutes Prasības • Līdzīgi kā pie biedrības dibināšanā • Paraugi šeit - http://www.ur.gov.lv/biedri bas.html Requirements • Similar to the Statutes of an Association • Examples here - http://www.ur.gov.lv/biedri bas.html
 23. 23. Galvenās atšķirības Main differences • Nav biedru sapulces • Vada Valde (min 3 personu sastāvā) • There is no members meetings (general assembly) • Administrative body – board (should consist of min 3 persons)
 24. 24. NVO darbošanās How to run NGO • Jāatver konts bankā • Katru gadu, līdz 31.martam VID jāiesniedz Gada pārskats • Vairāk par to MK noteikumos - Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem • You have to have an account in the bank • Each year, till 31 March, you should have to submit to the SRS Annual report • More about requirements – Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem
 25. 25. NVO darbošanās How to run NGO • Katru mēnesi jāsniedz VID sociālā nodokļa atskaiti + PVN atskaiti • Jābūt noslēgtiem un VID reģistrētiem darba līgumiem • Each month NGO should submit to SRS several reports • If NGO has employees, there should be signed and registered Labour agreements
 26. 26. Sabiedriskā labuma organizāciju statuss Pamatlietas • Statusu var iegūt gan biedrības gan nodibinājumu • Ja atbilst noteiktiem kritērijiem • Statuss dod tiesības saņemt ziedojumus un ziedotājiem nodokļu atlaides Main information • Association or foundation can apply to get the status • If conform to criteria • Status give possibility to get tax deducted donations
 27. 27. Pamatkritēriji Main criteria Sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību,izglītības, zinātnes, A public benefit activity is an activity, which provides a significant benefit to society or a part thereof, especially if it is directed towards charitable activities, protection of civil rights and human rights, development of civil society, education, science,
 28. 28. Pamatkritēriji Main criteria kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. culture and promotion of health and disease prophylaxis, support for sports, environmental protection, provision of assistance in cases of catastrophes and extraordinary situations, and raising the social welfare of society, especially for low-income and socially disadvantaged person groups
 29. 29. Kā iegūt SLO statusu How to get PBO statuss • NVO iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu • pievieno savu iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu • Veidlapas šeit - https://www.vid.gov.lv/defa ult.aspx?tabid=11&id=4678 &hl=1 • NGO submit an application to SRS • With last Annual Report and a Plan of further activities • Letterheads here- https://www.vid.gov.lv/defa ult.aspx?tabid=11&id=4678 &hl=1
 30. 30. Kā darbojas SLO How to run PBO • Katru gadu jāiesniedz īpaša atskaite VID • Jāuzskaita ziedojumi • Nedrīkst sadalīt mantu starp dibinātājiem, valdes vai citu institūciju locekļiem • Each year NGO has to submit special report to SRS • All donations should be monitored • Prohibited to distribute NGO assets between founders, board members and others
 31. 31. Vērtīgi resursi Valuable resources • www.nvo.lv – iespēja pieteikties uz konsultācijām • Latvijas Pilsoniskā Alianse – būtisks spēlētājs (www.nvo.lv) • Ikgadējie Saeimas/NVO forumi – lai satiktu citus • www.nvo.lv – place to get advice • Latvian Civic Alliance – umbrella organization (www.nvo.lv) • Annual forums for Parliament /NGO – to meet others
 32. 32. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv facebook.com/providuslv vards.uzvards@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com

×