O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

Prezentācija sociālās uzņēmējdarbības forumā “Laiks iesaistīties!” (http://sefriga.lv/latviski/)

Prezentācija veidota projekta "Sociālās uzņemējdarbības koncepts Latvijā" ietvaros (http://www.providus.lv/public/27544.html)

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

 1. 1. Kas ir sociālāuzņēmējdarbību? Agnese Lešinska
 2. 2. Pētījums• Pētījuma mērķis–izpētīt 11 Eiropas valstu normatīvo regulējumu (definīcijas, kritērijus) un pieejamos atbalsta instrumentus (finanšu un citus) sociālajai uzņēmējdarbībai, kā arī piedāvāt risinājumus Latvijai• Realizētāji- PROVIDUS un Latvijas Pilsoniskā Alianse• Autori– Agnese Lešinska, Gatis Litvins, Rasma Pīpiķe, Inta Šimanska, Oskars Kupics, Katrīne Bušēvica• Finansiālais atbalstītājs – Sorosa fonds – Latvija
 3. 3. Situācija Latvijā• Nav normatīvā regulējuma attiecībā uz SU• SU var būt gan komersants, gan nevalstiska organizācija• Nav finanšu atbalsta instrumenti tieši SU (piem. ir pieejami t.s.darba izmaksu subsīdijas)• SU Latvijā nodarbojas ar darba integrācijas jautājumiem – nodarbinot invalīdus vai no darba tirgus izkritušās personas• Jauni uzņēmumi, ne vecāki par 3 gadiem• Mazi uzņēmumi, nodarbina (pastāvīgi) ne vairāk kā 3-5 darbiniekus
 4. 4. Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?- Kritēriji, kas noteikti citu valstu normatīvajos aktos• Pārsvarā tajās valstis, kur darbojas darba integrācijas uzņēmumi piemēram – 1) uzņēmums reģistrēts uzņēmumu reģistrā 2)tas ražo preces un sniedz pakalpojumus saskaņā ar komercprincipiem 3) vismaz 30% no uzņēmuma darbiniekiem ir invalīdi, vai vismaz 30% no darbiniekiem ir invalīdi un ilgstošie bezdarbnieki 4) darbiniekiem tiek maksātas atbilstošs atalgojums, kas noteikts koplīgumā, vai ja tāda nav, darba tirgum atbilstošs atalgojums (Somija)- Kritēriji, kas noteikti dažādās teorijās
 5. 5. EMES pētniecības centra kritēriji – Ilgstoša preču ražošana un pakalpojumu sniegšana – Augsta autonomijas pakāpe un neatkarība – Augsts ekonomiskā riska līmenis – Minimāls apmaksāto darbinieku skaits – Precīzi formulēts mērķis sniegt labumu sabiedrībai – Personu grupas iniciēts – Lēmuma pieņemšanas vara neatkarīga no uzņēmuma īpašumtiesībām – Mērķu grupu pārstāvju iesaistīšana uzņēmumu pārvaldīšanā – Ierobežota vai pilnībā izslēgta peļņas sadale
 6. 6. Eiropas Komisijas “Sociālā Biznesa Iniciatīva”Sociālais uzņēmums:– galvenie ir sociālie mērķi, nevis peļņa, tiek radīts sociālais labums visas sabiedrības vai tās locekļu interesēs– Ir bezpeļņas struktūra un pārpalikumus galvenokārt investē atkārtoti, nevis sadala privātajiem akcionāriem vai īpašniekiem– Ir dažādas juridiskās formas un modeļi: piem., kooperatīvi, brīvprātīgas apvienības, bezpeļņas apvienības, fondi, peļņas vai bezpeļņas uzņēmējsabiedrības. Uzņēmumi apvieno dažādas juridiskās formas un dažreiz maina minēto formu atbilstoši savām vajadzībām– Ir ekonomikas dalībnieki, kas ražo preces un sniedz pakalpojumus (bieži vispārējas nozīmes), tajos bieži ir spēcīgs sociālās inovācijas aspekts– Darbojas kā neatkarīgas vienības, tajos ir spēcīgi līdzdalības un koplēmuma (darbinieki, lietotāji, locekļi), pārvaldības un demokrātijas (pārstāvības vai atklātas demokrātijas) aspekti– bieži rodas no pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai ir saistīti ar tām
 7. 7. Muhamed Junus – socīalais bizness• Biznesa mērķis ir nevis maksimāla peļņa, bet novērst nabadzību vai arī sociālu problēmu• Finansiāla un ekonomiska ilgtspēja• Investori saņem atpakaļ tikai savu ieguldījumu bez procentiem• Kad investīcijas ir atmaksātas, uzņēmuma peļņa tiek izmantota tā attīstībai• Atbildība pret vidi• Darbaspēks saņem darba tirgum atbilstošu atalgojumu un labākus darba apstākļus• Dari ar prieku
 8. 8. Kopīgie kritēriji• Uzņēmuma mērķis- vērsts uz sociālo vai sabiedrībai nozīmīgo problēmu risināšanu• Peļņas sadales noteikumi – ierobežota peļņas sadale starp īpašniekiem• Darbības metodes – uzņēmums ražo tirgū pieprasītas preces un sniedz nepieciešamus pakalpojumus. Uzņēmums savā darbībā izmanto komerciāli efektīvas un dzīvotspējīgas metodes• Pārvaldes metodes - uzņēmuma pārvaldībā tiek iesaistīti mērķgrupu pārstāvji – darbinieki, klienti un citi.• Darbiniekiem tiek maksāts darba tirgum atbilstošs un samērīgs atalgojums
 9. 9. Sazinieties ar autoriem! : agnese@providus.lv gatis@providus.lv rasma@nvo.lv inta@nvo.lv www.providus.lv www.nvo.lv

×