Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Anúncio

Izlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātes

 1. Izlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātes Gunta Tetere Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta Izlīguma nodaļas vecākā referente gunta.tetere@vpd.gov.lv Tel. +371 6701143, mob. tel. +371 26340776 Rīga, 2014.gada 3.aprīlī Prezentācija sagatavota projekta «Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzība» ietvaros. Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Krimināltiesību programmas ietvaros.
 2. Izlīgums Valsts probācijas dienestā Brīvprātīgs sarunu process starp cietušo un likumpārkāpēju, kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu. Izlīguma procesa pamatā – Taisnīguma atjaunošanas pamatprincipi Taisnīguma atjaunošana ir process, kurā puses, kas iesaistītas konkrētā nodarījumā, kopā izlemj, kā novērst nodarījuma sekas, un pārrunā nodarījuma ietekmi uz nākotni. (Tony Marshall ”Restorative Justice: an overview” 1999)
 3. Taisnīguma atjaunošana izlīguma procesā Formāls process  Uzsvars uz zaudējumu atlīdzināšanu bez iespējas iesaistīties dialogā  Likumpārkāpējs un cietušais netiek pienācīgi sagatavoti  Cietušajam netiek sniegta iespēja izvēlēties izlīguma vietu un atbalsta personas  Cietušajam nosūtīts tikai rakstisks uzaicinājums ierasties uz izlīguma sēdi  Starpnieks izlīgumā uzņemas iniciatīvu, neļauj pusēm izteikties  Tiešs dialogs starp likumpārkāpēju un cietušo – minimāls  Zema iecietība pret klusuma brīžiem un jūtu izpausmēm  Cietušā piedalīšanās – brīvprātīga, likumpārkāpēja – obligāta  Process vērsts uz vienošanās panākšanu un ļoti īss (10 – 15 min.) Taisnīgumu atjaunojošs process  Galvenais uzsvars uz cietušā – likumpārkāpēja dialogu  Zaudējumu atlīdzināšana – svarīga, taču sekundāra pret iespēju runāt par nodarījuma ietekmi uz pusēm  Cietušajam iespēja izvēlēties savus atbalstītājus un tikšanās vietu  Pirms izlīguma individuālas/atsevišķas tikšanās ar cietušo un likumpārkāpēju  Starpnieks neuzņemas aktīvu lomu sarunā  Augsta iecietība pret jūtu izpausmēm un nodarījuma ietekmi  Brīvprātīgs process  Procesu vada apmācītie iestādes darbinieki - starpnieki kopā ar brīvprātīgajiem starpniekiem  Process ir vērsts uz dialogu ar nepieciešamo laika limitu (vismaz 1 h vai ilgāk)
 4. Kas ir nepieciešams, lai mazinātu kaitējumu Cietušā vajadzības Laiks nomierināties Laiks padomāt Būt uzklausītam Iespēja uzdot jautājumus Kāpēc es? Ko es izdarīju, ka tas notika ar mani? Vēlme, lai pāridarītājs saprot savas uzvedības ietekmi un cietušā emocijas Patiesa un brīvprātīga atvainošanās Iespēja visu vērst par labu Pārliecība, ka nodarījums neatkārtosies Likumpārkāpēja vajadzības Laiks padomāt Būt uzklausītam Iespēja apzināties un izskaidrot savas rīcības iemeslus Iespēja atvainoties Iespēja atlīdzināt nodarīto Pārliecība, ka nodarījuma sekas ir mazinātas vai novērstas Cerība, ka nav nekāda paliekoša aizvainojuma Pārliecība, ka dzīve turpinās
 5. Kad sākas izlīguma organizēšana Valsts probācijas dienestā Kad saņemts pieprasījums no:  Policijas  Prokuratūras  Tiesas  Kad saņemts ierosinājums no tiesneša (Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem“) Kad saņemts iesniegums no:  Cietušā  Personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu  Likumiskā pārstāvja (ja izlīgumā piedalās nepilngadīgais vai rīcībnespējīga persona)
 6. Izlīguma starpnieks  konfliktu risināšanā apmācīts un sertificēts brīvprātīgais probācijas darbinieks vai Valsts probācijas dienesta amatpersona  palīdz uzturēt miermīlīgas, konstruktīvas sarunas starp cietušo un likumpārkāpēju  neiesaka risinājumus  nemoralizē  ievēro: • konfidencialitāti • neitralitāti 25 brīvprātīgie starpnieki 70 amatpersonas
 7. Pamatprincipi:  Personīga un brīvprātīga dalība  Cietušais nepilngadīgais var nepiedalīties, ja tas viņam var kaitēt  Likumpārkāpējs atzīst, ka ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu  Nav domstarpību par nodarījuma faktiem  Iespēja jebkurā brīdī atteikties no dalības procesā  Piedalās likumiskais pārstāvis, ja iesaistās nepilngadīgais  Procesu vada apmācīts starpnieks  Starpnieks – procesa vadītājs nevis tiesnesis, psihoterapeits vai juriskonsults  Konfidencialitāte  Starpnieks ievēro ētikas principus  Izlīgums var notikt visās kriminālprocesa stadijās  Izlīgumu var organizēt par jebkuru noziedzīgu nodarījumu
 8. Metodes - izlīgums un izlīguma sanāksme Izlīgums  Piedalās cietušais un likumpārkāpējs  Vecāki, ja iesaistīts nepilngadīgais  Atbalsta personas Izlīguma sanāksme (“conferencing”)  Saruna norit pēc speciāla scenārija (pamatojoties uz sagatavotajiem jautājumiem noteiktā kārtībā )  Piedalās visas puses, kuras ietekmēja nodarījums  Tiek iesaistīti profesionāļi
 9. Ieguvumi no izlīguma procesa Cietušais  Ātrāk kā tiesāšanās ceļā var saņemt atlīdzību par nodarīto kaitējumu  Var paust likumpārkāpējam savu viedokli un izjūtas par notikušo  Var saņemt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem par notikušo  Gūst liekāku drošības sajūtu nākotnē Likumpārkāpējs  Uzņemas atbildību par nodarīto cietušajam un atlīdzina tam nodarītos zaudējumus  Atkarībā no nodarījuma smaguma, izlīgums var būt par pamatu atbrīvošanai no kriminālatbildības vai citos gadījumos to var ņemt vērā, nosakot sodu  Saņem iespēju izskaidrot savas rīcības iemeslus  Atgūst cieņu, izdarot secinājumus un domājot, kādā veidā varētu mainīt savu dzīvi Sabiedrība  Tiek atslogota tiesu sistēma  Samazinās to cilvēku skaits, kas nonāk ieslodzījuma vietās  Tiek taupīti nodokļu maksātāju līdzekļi  Likumpārkāpējam, izprotot nodarījuma sekas, samazinās jaunas nodarījuma izdarīšanas iespējas, kas veicina sabiedrības drošību
 10. Neliels ieskats statistikā
 11. Pieprasīto izlīgumu dinamika pa gadiem (absolūtie skaitļi)
 12. Izlīguma ierosinātāju dinamika 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pieaugums/ samazinājums 2013.g. Policija 187 79 83 185 166 244 78 Prokuratūra 83 64 69 53 71 76 5 Tiesa 68 7 0 22 22 Abas iesaistītās puses 28 41 9 11 4 17 13 Persona, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu 743 539 239 433 445 688 243 Cietušais 31 15 36 11 13 39 26 Tiesneša ierosinājums 4 3 7 4 -3 Kopā 1140 745 440 696 706 1090 384
 13. Ierosināto izlīgumu skaits pa reģioniem 2013.gadā
 14. Izlīgumu sadalījums pēc noziedzīgā nodarījuma veidiem (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2013 kopā kopā kopā kopā kopā kopā Pilng. Nepilng. Pilng. Nepilng. Kriminālpārkāpums 22% 20% 25% 32% 36% 16% 36% 37% 15% 19% Mazāk smags noziegums 31% 33% 47% 40% 37% 53% 39% 19% 54% 51% Smags noziegums 42% 39% 25% 25% 25% 29% 23% 40% 29% 27% Sevišķi smags noziegums 5% 8% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% ARPL gadījumā 2% 1%
 15. Izlīgumu sadalījums pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas 2013.gadā Noziedzīgais nodarījums un Krimināllikuma pants Skaits Par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā (180/1) 239 Par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas (175/3) 154 Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu (185/1) 133 Par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu (130/2) 73 Par huligānismu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu (231/2) 62 Par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (175/1) 40 Par tāda miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas nav bīstams dzīvībai (126/1) 34 Par zādzību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās (175/2) 32 Un citi (109/1, 125/1, 143/1, 176/2, 193/2, 260/1, 260/2 ) līdz 20
 16. Organizēto izlīgumu rezultāti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 (N=1090) Izlīga bez nosacījumiem 15% 13% 19% 18% 14% 15% 168 Izlīga ar nosacījumiem 36% 30% 30% 37% 37% 33% 363 Nepanāca vienošanos 7% 4% 6% 7% 4% 6% 65 Izlīgums tika pārtraukts 36% 51% 33% 29% 35% 36% 390 Aktīvās izlīguma sadaļas no iepriekšējā perioda 6% 2% 12% 9% 10% 10% 104
 17. Probācijas klientu sadalījums nepilngadīgie; 253; 23% pilngadīgie; 837; 77%
 18. Izlīguma procesa novērtēšanas anketa izlīguma dalībnieku aptaujai
 19. Izlīguma procesa dalībnieku aptaujas rezultāti un to analīze  Kopā par 2013.gadu tika analizētas 484 aptaujas anketas  Tika aptaujāti 208 likumpārkāpēji, 178 cietušie un 100 likumpārkāpēju un cietušo likumiskie pārstāvji un atbalstītāji  No respondentiem 153 bija sievietes un 312 - vīrieši  Likumpārkāpēji lielākoties bija vecumā no 14 līdz 40 gadiem, bet cietušie no 25 līdz 60 gadiem
 20. Vai bija noderīgi satikt otru pusi izlīguma procesā Ļoti noderīgi; 371; 78% Nebija noderīgi; 47; 10% Daļēji noderīgi; 33; 7% Nav atbildes; 23; 5%
 21. Vai Jūs ieteiktu citiem iesaistīties izlīguma procesā Jā; 369; 77% Nav atbildes; 3; 1%Nezinu; 68; 14% Nē; 38; 8%
 22. Svarīgi izlīguma procesā 185 241 186 158 228 73 191 7 0 50 100 150 200 250 300 SAGATAVOTA DROŠA UN KOMFORTABLA VIDE LABI APMĀCĪTS UN PROFESIONĀLS STARPNIEKS LABA IZLĪGUMA BŪTĪBAS, SEKU UN PUŠU TIESĪBU IZSKAIDROŠANA IESPĒJA UZDOT JAUTĀJUMUS UN SAŅEMT ATBILDES NO IESAISTĪTĀS PUSES IESPĒJA RAST ĀTRĀKU RISINĀJUMU NEKĀ TIESĀŠANĀS CEĻĀ IESPĒJA GŪT LIELĀKU DROŠĪBAS SAJŪTU NĀKOTNĒ IEJŪTĪGS UN SAPROTOŠS STARPNIEKS CITA ATBILDE (teksta komentārs)
 23. Aktualitātes normatīvo aktu izstrādē izlīguma jomā
 24. No Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ES Tiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijas pakalpojumu kontekstā:  atjaunojošās justīcijas pakalpojumus izmanto tad, ja tie ir cietušā interesēs, ņemot vērā visus drošības apsvērumus, un tie balstās uz cietušā brīvu un apzinātu piekrišanu, ko var atsaukt jebkurā laikā  pirms piekrišanas piedalīties atjaunojošās justīcijas procesā cietušajam sniedz pilnīgu un objektīvu informāciju par procesu un iespējamiem tā iznākumiem, kā arī informāciju par procedūrām, kas paredzētas, lai uzraudzītu jebkuras vienošanās izpildi  likumpārkāpējs ir atzinis lietas galvenos apstākļus  visas vienošanās panāk brīvprātīgi, un tās var ņemt vērā turpmākā kriminālprocesā  pārrunas atjaunojošās justīcijas procesos, ja tās nav veiktas publiski, ir konfidenciālas, un tās pēc tam neizpauž, izņemot, ja puses ir piekritušas vai ja to pieprasa valsts tiesību akti saistībā ar sevišķām sabiedrības interesēm
 25. Krimināllikuma 58.panta otrajā daļa Personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, izņemot noziedzīgus nodarījumus, kuru rezultātā iestājusies cilvēka nāve, var atbrīvot no kriminālatbildības, ja: 1)ir izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi 2)persona pēdējā gada laikā nav tikusi atbrīvota no kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, noslēdzot izlīgumu 3)persona pilnīgi novērsusi ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu vai atlīdzinājusi nodarīto zaudējumu.
 26. Kriminālprocesa likuma 381.panta otrā daļa Izlīguma īstenošana (2)Procesa virzītājs, konstatējot, ka kriminālprocesā ir iespējams izlīgums un ir lietderīgi iesaistīt starpnieku, par to var informēt Valsts probācijas dienestu, bet, ja noziedzīgu nodarījumu izdarījis nepilngadīgais, tad Valsts probācijas dienestu informē visos gadījumos, izņemot gadījumu, kad izlīgums jau noslēgts.
 27. Saeimā iesniegtie grozījumi : (uz trešo lasījumu) Kriminālprocesa likums 121.pants. Kriminālprocesuāli aizsargātie profesionālie noslēpumi “(6) Valsts probācijas dienesta starpniekam ir tiesības neliecināt par izlīguma procesu, kā arī iesaistīto pušu un trešo personu uzvedību izlīguma sēdes laikā, izņemot gadījumus, kad izlīguma procesā atklājas informācija par citu noziedzīgu nodarījumu.” Krimināllikums 58.1 pants. Nosacīta atbrīvošana no kriminālatbildības “(4) 6) izpildīt izlīguma nosacījumus.”
 28. Paldies par uzmanību!
Anúncio