O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
2012Kitchens §Ðij£¼ÉÀ FAKTUM/Õ¸£°Ðº   ĉ    ¼É³´¼È É² ´ÍijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijԷ̺ÔĴ̺Øij°ÍÃ²Ê        Ü    Ü
 Ð©ÕķÂÑ£¼ÉÀײ¶ď²Å»ÑײºÏţЮվÀ                                              ...
°ÍÔÜ  Û³ķʲ§Êº ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾                                           ...
ĴÑ£¼ÉÀ ¾Ì²§É  վȧɲÀʦ¡Å¦Ô¼Ê °ijÂų£Àʺաۦռ¦                                      ...
ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾ÈÃ²Ê                                           ...
¯É¦¾Ê¦Õ¾È£ÀÜÊķʲ ¼Ð² !..+,$- ³ÑÖƾčºÔº²                                          ...
ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾ÈÃ²Ê     ĉ         ĉ¾Ì²§É ÂÍÅŸØÀ°č ¼Ð² Ľ#$+ ÕÅÔij¾ ¼Ê£Ê  Ý       ĉ  ...
µÑ§ĉÀ»Õºĉ£¼ÉÀ¡Ê¦¶Ê                                                    ...
ºÍ°ÂÊüɳ¡Å¦°Ð Å»ĉʦ  ÜÍ ļijÀ»Åд ¼®čķij¼ÈԳͻ³¡Å¦×²£¼ÉÀ غĉÔ·Í»¦§ĉÀ»ķÉij¼¼·Ï²°Í×áÊÀ¡Å¦°Ð §Ì²Å»ĉʦ      É      ...
Ô´¾Í»²£¼ÉÀײ¶ď²                Ü                                     ...
ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É  ¼Ð² -$742 Ô²Û ¨Ð ¼Ê£Ê            ĉ         ĉ       ...
 Ê¼Õ» ¡»ÈվȰļÊ£ÀʺÂÈÅÊij                           °Í×Âĉ¯¦·¾ÊÂĴÌ  ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1     ...
¨Ì¦ č¶¦Ã¾ÐºÔijÍ»À ¼Ð² !..+,$- ³ÑÖƾčºÔº²                 ď    Ü  ĉ              4,400.- Ĵ...
ĴÈ¡Å ¼Ð² %(-3.1/ ¸Ā²°Å¼č´           ĉ        275.-                ¼¯Ô¡Û²°ļÊ×ãЮºÍ·²°Íק...
£¼ÉÀÔ¾Û ÚÔ Û³¡Å¦ØijºÊ  ÀĉÊ°Í£ij                 Ü Ì  Ã²Ý Ê ¨Ý Ê »                    ĴÑ£...
§É²Àʦ¡Å¦ ¼Ð² +(, ,- ¾ÌºÆɺ²č                                       Ý     ĉ   ...
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012

1.354 visualizações

Publicada em

โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

โบรชัวร์ Catalog ikea thailand - kitchen 2012

 1. 1. 2012Kitchens §Ðij£¼ÉÀ FAKTUM/Õ¸£°Ðº ĉ ¼É³´¼È É² ´ÍijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijԷ̺ÔĴ̺Øij°ÍÃ²Ê Ü Ü
 2. 2.  Ð©ÕķÂÑ£¼ÉÀײ¶ď²Å»ÑײºÏţЮվÀ ĉ ĉ Ö³¼§ÉÀ¼č²ķȧĉÀ»£Ð®Õ´¾¦¹Ê·£¼ÉÀײķ̲Ĵ²Ê Ê¼×ÃÔ´²ķ¼Ì¦ £Ð®ķÈ·³ É³ÃŦ£¼ÉÀ°ÍÜ ÝÍ Â¼Ê¦Õ¼¦³É²ijʾ×ķØijºÊ ºÊ» վȺʷ¼Åº¼Ê£Ê°Í£®Ô¾ÏÅ Ô´²ÔķʡŦØij Ü Ð ijÀ»¡ÅºÑ¾°ÍÔÜ ´²´¼ÈÖ»§²čĴŠʼק¦Ê² ķȧĉÀ»×ã¼ÉÀײ¶ď²Ô Ìij¡Î²Øijغĉ»Ê  ĉ Ý ÅÍ Ô¼ÏŦ°Í£À¼ķļÊ£ÏÅ  Ê¼Ô¾ÏÅ ¨ÏÅ£¼ÉÀ É³ (*$ £Ð®ØºĉķÊÔ´²ĴŦ°ļʰРŻĉʦÔŦúij Ü Ü Ý ļ ԼʧĉÀ»£Ð®Øij°Ð ¡É²ĴŲ Լ̺ĴɦÕĴĉ Ê¼ÀÉij¡²Êij£¼ÉÀ Ĵ¾Åijķ² Ê¼ĴÌijĴɦ Ý Ü Ý Ý §Ðij£¼ÉÀ % *34, Õ¸£°Ðº ĉ ¼É³´¼È É² ´ā ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijԷ̺ÔĴ̺Øij°ÍÃ²Ê Ü Ü ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ĉ ĉ ¼Ð² /$1%$*3 ÅɳÂčĴ¼É£°č ĉ 10Ĵ¼ º 132,125.-ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É  ØÆ ¾ÅÂÂÍ¡ÊÀÔþÏŦ ĉ ĉ Ý ¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ ݼв !231 *3 ÅɳÂčĴ¼É£°č ¼Ê£Ê ĉ ÀÉÂijгʲĴÑ Ã²Ê¾Ì²§É  ´ĀijµÌÀijÀ»¸Å»¾č Ý ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊĴÌijºÏÅķɳ¼Ð² !4"*+ ³Ð£¾ĉÊ Õ¾È °ÛÅ´£¼ÉÀ ¼Ð² -4,$1Ľ1 ²ÐºÔºÕ¼¼č ĉ ĉ°ÛÅ´¾ÊºÌÔ²ĴÂŦijʲ ÂͲÊĴʾijļÊ ²ÝÊĴʾ ¡Å³ÂÍÖ¾ÃÈ ļÝ ļ
 3. 3. °ÍÔÜ  Û³ķʲ§Êº ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ĉ Ô Û³Ô Í»ÀØÅÔijÍ» Ü 290.- ÃŦ£¼ÉÀײ¶ď² ÅÅ Õ³³ÃŦ£¼ÉÀ O ÀÉij·Ï²°ÍÕ¾ÈķÐijĴĉÊ¦Ú Ý Ü O ÀʦµÉ¦£¼ÉÀ O Ô¾ÏÅ Åд ¼®čÕ¾ÈÔ Û³¼Ê»¾ÈÔÅÍ»ij O Ô¾ÏÅ Õ³³Õ¾È§Ì²ÂĉÀ²´¼È Å³ Ý ³Ê²ĴÑ O ºÏÅķɳվȴкķɳ³Ê²ĴÑ Ą O °ÛÅ´£¼ÉÀ O Åĉʦ¾Ê¦ķʲ O °ÍÔÜ  Û³¡Å¦Õ¡À²µ²É¦ O ¯ÊijÔ¼̺Ԡ۳§Å²Âź ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ĉ 230.- Åд ¼®čÔ¼̺ Åд ¼®čÔ Û³¡Å¦×§×²ĴÑ O °ÍÔÜ  Û³Åд ¼®čÔ£¼ÏŦ£¼ÉÀ Ü O ¯É¦¡»ÈÕ¾ÈÅд ¼®č°Ê£ÀʺÂÈÅÊij ļ O ³¼Ì Ê¼ O ¼Ê»¾ÈÔÅÍ»ij Ê¼¼É³´¼È É² O £ÑºÅ Ê¼¨ÏÅĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ĉ Ï Ý ĉ ĉ O °ÍÔÜ  Û³ķʲ§Êº ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼Ê£Ê ĉ ´¼É³£Àʺ ÀʦØijĴʺ¡²Êij ¡Å¦ķʲ§Êº ÀÉÂijÐ ÂÕĴ²Ô¾Â غ³Í§Ô£¾ÏÅ³Õ¾Û Ô Å¼č ¡²Êij   7 ¨º ijÍبԲżč -HJD *@QKRRNM ¯ÊijÔ Û³§Å²Âź ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê ĉ ÀÉÂijРغ³Í§ ¡²Êij » 7  ¨º ijÍبԲżč ,HJ@DK 6@QMG@LL@Q ¯ÊijÔ¼̺Ԡ۳§Å²Âź ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê ĉ ÀÉÂijРغ³Í§ ¡²Êij   7¾ 7 ¨º ijÍبԲżč ,HJ@DK 6@QMG@LL@Q °ÍÕ³ĉ¦§ĉŦײ¾Ì²§É  ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê Ü Ý ĉ ÀÉÂijÐ ÅȾѺÔÌ ²Í»º ·¾ÊÂĴÌ  °ÍÕ³ĉ¦§ĉŦ¾Ì²§É ×éĉ ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê Ü Ý ĉ ÀÉÂijÐ ÅȾѺÔÌ ²Í»º ·¾ÊÂĴÌ   Àʦ ¨º °ÍÔÜ  Û³ķʲ§Êº ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê ĉ ´¼É³£Àʺ ÀʦØij Ĵʺ¡²Êij¡Å¦ķʲ§Êº ÀÉÂijÐ ÂÕĴ²Ô¾Â غ³Í§Ô£¾ÏÅ³Õ¾Û Ô Å¼č ¡²Êij   7 ¨º ijÍبԲżč -HJD *@QKRRNM4 ÃŦ£¼ÉÀ 5
 4. 4. ĴÑ£¼ÉÀ ¾Ì²§É  վȧɲÀʦ¡Å¦Ô¼Ê °ijÂų£Àʺաۦռ¦ Ý Ý Ý ³Ê²ĴÑ£¼ÉÀ ÕĴܾÈÀɲԼÊÔ´Ìij´ÌijĴÑ£¼ÉÀ É²²É³£¼É¦ØºÜ¯À² Å»Üʦ Ý Ý Ý Ý °²°Ê² Öij»ÀʦķʲÅÊÃʼķļʲÀ²ºÊ ·ÅÂļÊüɳÔÂ̼¸ à ²ÝÅ» ÛײÔÀ¾ÊÅÊÃʼ ºÏÅ Ô¼ÊķΦ°ijÂųÖij»¯ÜÀ¦²ÝÊòɠ Ý ļ °Íº¸ÐĴ³Å¾°É¦°Íº ØÀݳ²§É²Àʦ¡²Êij ÀÝʦ ¨º ²Ê²¯Î¦ Ý Ý    ØÀÝ ³³Ê²ĴÑÝ Õ¾ÝÀÔ´Ìij´Ìij É £¼É¦ Ô·ÏÅ×Ãݺ²×ķÀÜÊ Ý Ü ÜÉ ÂÉ´ijÊÃà ³Ê²ĴÑ£¼ÉÀקݦʲØijÝ°²°Ê²²Ê²´Í Ý °ÛÅ´£¼ÉÀ °ÛÅ´£¼ÉÀĴŦ°²£Àʺ¼Å²ķÊ ¹Ê§²È ¼Àº°É¦ Ý ÅÜʦ¨Ì¦ à ղܲŲÀÜÊÅÜʦ¨Ì¦ àĴŦÖij²²ÝÊÅ»ÑÔÜ  ÏųĴ¾ÅijÔÀ¾Ê Ý ļ °²²ÝÊվȡŦÔþÀĴĉʦÚØij ԼʰijÂųÖij»²ļÊÕµĉ²°ÛÅ´Õ§ĉײ ļ ԼʰijÂųÖij»²ļʨ̦ àÂÕĴ²Ô¾ÂØ´ķкײ²ÝÊÔ ¾ÏÅ Ô·ÏÅ×Ãݺ²×ķ Ü ļ Ü ÜÉ ²ÝÊ ²Ýʺɲ վȠÊÕ¸ ķÊ ²É²ķΦ°ijÂų Ê¼¼É³Õ¼¦ ¼ÈÕ°  ļ ļ Ý ÀÜÊÅÜʦغÜԴ۲²̺ վȰijÂųÅÜʦԨ¼ÊºÌ ijÝÀ»²ÝʼÝŲ Ô·ÏÅ ļ Ü ¡Å¦Õµĉ²°ÛŴվȳ¼ÌÔÀ®¡Å³ Ô·ÏÅ×úɲ×ķÀĉÊ°²ķ¼Ì¦ Ü Ü ijÑÀʯÝʣЮ԰²ÝÊĴݺ·ÊÂĴÝʾ¦Ø´ ÅÜʦķÈغÜÕĴ Ã¼ÏżÝÊÀ Ü ļ Ô·¼ÊȰРÚÀɲԠͻÀ·É² É³Ô¼ÏŦ¼ÊÀºÊ ºÊ» Ü Ü ³Ê²ĴÑ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É  ¼Ð² 2.%($+4-# ¨Ñ¸Ôā »ĉ¾²ijč ÂÍÀž²É°Ô°ÊÅĉŲ վȳʲ ¼Èķ ¼ºijļÊ ĉ ĉ Ý ĉ Ð ¼Ð² 14!1(* ¼Ñ³¼Í£ ¼Ê£Ê ĉ ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É ¼Ð² 2.%($+4-# ¨Ñ¸Ôā »ĉ¾²ijč ÀÉÂijÐ ´ĀijµÌÀijÀ»¸Å»¾č ³Ê²ĴѼв Ý ĉ Ð ĉ 14!1(* ¼Ñ³¼Í£ ÀÉÂijÐ  ¼Èķ ²Ì¼¹É» ÅȾѺÔÌ ²Í»º ĴÌijºÏÅķɳ ¼Ð² ! 23(& ³ÅÂĴÍ  °ļÊķÊ ÅȾѺÔÌ ²Í»º§Ð³²Ì Ô Ì¾ ĉ6 ÃŦ£¼ÉÀ ijÑ¡ źѾԷÌܺÔĴ̺ԠÍÜ»À É³ Ê¼¼É³´¼È É²°ÍÜÃ²Ê 43 ÃŦ£¼ÉÀ 7
 5. 5. ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾ÈÃ²Ê ĉ ĉ ¾Ì²§É ÂÍ¡ÊÀ ¼Ð² //+€# ÅÉ··¾Àij վȳʲĴÑ Ý ĉ Âͧº·ÑÅŲ ¼Ð² 14!1(* //+€# ¼Ñ³¼Í£ ÅÉ· ĉ ĉ Âͧº·ÑÅÊķغĉקĉÂÖ´¼ij¡Å¦£Ð® Í ·¾Àij ¼Ê£Ê ÀÉÂijгʲĴÑ Ã²Ê¾Ì²§É  Ý ¾Å¦ijѳʲĴÑԷ̺ÔĴ̺Øij°ÍÃ²Ê Ü Ü µÌÀ°ļÊÂÍ ĴÌijºÏÅķɳ¼Ð² *+(//(& £¾Ì´´Ā  °ļÊķÊ  ĉ ÅȾѺÔÌ ²Í»º·ĉ²ÂͶ² վȰÛÅ´¾ÊºÌÔ²Ĵ ijʲ ¼Ð² ĄÐ ĉ -4,$1Ľ1 ²ÐºÔºÕ¼¼č ÂÍ¡ÊÀ Ô°ÊÔ¡º ¡Å³¾Ê»Øº ¨Ì¦ č¶¦Ã¾ÐºÔijÍ»À ¼Ð² !..+,$- ³ÑÖƾčºÔº² ď Ü ĉ ¼Ê£Ê ÀÉÂijÐ ÂÕĴ²Ô¾Â ¡²Êij„ ¨º ÂѦ ¨º Õµĉ²³Ðµ²É¦ É²£¼Ê³ ¼Ð² % 23!. ĉ ¸ď°č³Ñ ¼Ê£Ê Õµĉ²  É²£¼Ê³Ô´ăŲ³²µ²É¦ Ē վȧĉÀ»×ðļÊ£ÀʺÂÈÅÊijµ²É¦Øij¦ĉÊ» ÀÉÂijÐ ¾ÊºÌÔ²ĴÕ¼¦ijɲÂѦ ¸Å»¾čÅȾѺÔÌ ²Í»º ÂÍÂÕĴ²Ô¾Â ÂÍÅȾѺÔÌ ²Í»º ¡²Êij   7 ¨º §É²Õ¡À²µ²É¦ ¼Ð² +(, ,- ¾ÌºÆɺ²č Ý ĉ ¼Ê£Ê ÀÉÂijÐ ÂÕĴ²Ô¾Â ¡²Êij   7¾ 7 ¨º ijÍبԲżč )NM *@QKRRNM §É²Õ¡À² °Í£ÀÜÊķʲ ¼Ð² &14-#3 + Ý Ü ļ ĉ  ¼Ð²ijč°Å¾ ¼Ê£Ê ק§É²Õ¡À²§ĉÀ»´¼ÈûÉij Ý °ÍÀʦ³²ÖĴÈ ¡²Êij   7¾ 7 ¨º Ü ijÍبԲżč ,HJ@DK 6@QMG@LL@Q 2Ĵ¼ º ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² Õ¸£°Ðº ÅÉ··¾Àij ¼Ñ³¼Í£ ÅÉ··¾Àij ĉ ĉ ¨Ì¦ č¶¦Ã¾ÐºÔijÍ»À ď Ü ¼Ð² !..+,$- ³ÑÖƾčºÔº² ĉ 31,050.- 3,400.- ¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ Ý ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊ 44 ÕĴºÂÍ×óʲ³Ê¦ ÛÔ¡Ê°Í8 ÃŦ£¼ÉÀ ÃŦ£¼ÉÀ 9
 6. 6. ¯É¦¾Ê¦Õ¾È£ÀÜÊķʲ ¼Ð² !..+,$- ³ÑÖƾčºÔº² ļ ĉ ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ĉ ĉ Ã²Ý Ê ¨Ý Ê » 3(# .+, °ÍijÊÖÆ¾čº ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É  ¼Ð² 3(# .+, °ÍijÊÖÆ¾čº ¼Ê£Ê ĉ ĉ Ý ĉ ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É ķʠغÖÅ£Õ¾ÈÀÍԲͻ¼čÖÅ£Ô£¾Ïųվ۠ԠżčÂÍ ĴÌijºÏÅķɳÂÕĴ²Ô¾Â¼Ð² 38# °ÏÅijÊ Õ¾È°ÛÅ´ Ý ĉ £¼ÉÀ¾ÊºÌÔ²Ĵ ¼Ð² /1Ľ&$+ Õ·¼čÔ ¾ ÂÍØÀ°čÂÖĴ² ĉ Ã²Ý Ê ¡ÀÊ ¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ Ý Åд ¼®č¼² !..+,$- ³ÑÖƾčºÔº² ÀÉÂijÐ ·¾ÊÂĴÌ  ijÍبԲżč , QUNMDM ) *@QKRRNM ĉÐ ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊ ĴÈÕ ¼¦¾Ê¦µÉ  ¼Ê£Ê Àʦ·Êij³²¡Å³Åĉʦ¼Ð² !..+,$- ³ÑÖƾčºÔº² Øij·ÅijÍ ÂÈijÀ  ĉ Ĵ¼ º ÂļÊüɳ¾Ê¦µÉ Õ¾ÈÀʦ×ÃÂÈÔijÛij²ÝÊ ¡²Êij » 7  7 ¨º ÂÍijÊ ¯É¦¾Ê¦ķʲ ¼Ê£Ê ļ ļ §ĉÀ» ×þʦķʲØijÂÈijÀ ¡Î²×²Åĉʦ¨Ì¦ čþкÔijÍ»À ¡²Êij » 7  7 ¨º ÂÍijÊ ¯É¦¾Ê¦Õ¾È£ÀÜÊķʲ ļ£¼ÉÀײ¶ď²°Í£®´¾ĉÅ»£Àʺ£Ìij Ü Ð Ý ļ ¼Ê£Ê §ĉÀ»×þʦվȣÀÜÊķʲØijÂÈijÀ ¡Î²×²Åĉʦ¨Ì¦ čþкÔijÍ»À ¡²Êij » 7  7 ¨º ÂÍ¡ÊÀ ļ Ý Ô¡Í»¦·¾ÊÂĴÌ  ¼Ê£Ê ¡²Êij » 7  ¨º Ã²Ê ¨º ÂÍijÊ Ô¡Í»¦·¾ÊÂĴÌ  ¼Ê£Ê ļ ¡²Êij » 7  ¨º Ã²Ê ¨º ÂÍijÊ ļØ´ØijØ ¾Õ²ؠ¾ÃŦ£¼ÉÀ Լʷ¼Åº§ĉÀ»ÔþÏţЮ ĴÉݦÕĴĉÔ¼ÏÜŦ Ê¼ĴÌijĴÉݦķ²¯Î¦Ô¼ÏÜŦ Ê¼Ô¦Ì² ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijÃ²Ê ÃŦ£¼ÉÀ
 7. 7. ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾ÈÃ²Ê ĉ ĉ¾Ì²§É ÂÍÅŸØÀ°č ¼Ð² Ľ#$+ ÕÅÔij¾ ¼Ê£Ê Ý ĉ ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É ´ĀijµÌÀ¸Å»¾č ÝÔº¾ÊºÍ² ĴÌijºÏÅķɳ¼Ð² 2,(## ºÌijijč °ļÊķÊ  ĉÂɦ ÈÂͧ³²Ì Ô Ì¾ վȰÛÅ´£¼ÉÀغÖÅ£ мв -4,$1Ľ1 ²ÐºÔºÕ¼¼č ĉÅĉʦ¾Ê¦ķʲþк£Ñĉ ¼Ð² #.,2)ş ijѺԧŠĉ¼Ê£Ê ÀÉÂijÐ Ô¨¼ÊºÌ Ô£¾Ïų ÂÍ¡ÊÀĴÌijĴɦ³²ĴÑ ÀʦŻĉʦ²Å» ¨º Ý¡²Êij   7¾ 7 ¨º ijÍبԲżč -HJD*@QKRRNM Ĵ¼ ºĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ĉ ĉĽ#$+ ÕÅÔij¾¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ ÝijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊ ÃŦ£¼ÉÀ ÃŦ£¼ÉÀ
 8. 8. µÑ§ĉÀ»Õºĉ£¼ÉÀ¡Ê¦¶Ê §É²ÀʦÔ¼̺ ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 Ý ĉ ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ 180.- 1 2 °Í×Âĉ¡Å¦ ¼Ð² !8&$+ ³ÍÔ ¾ Ü ĉ 25.- 3 4  ¾ĉŦ·¾ÊÂĴÌ  ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ĉ ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ 290.- Ã²Ý Ê ¨Ý Ê » ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ĉ ĉ ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É  ¼Ð² 5 ++ Àɾ¾ĉÊ ¼Ê£Ê ĉ ĉ Ý ĉ ¼Ð² 5 ++ Àɾ¾ĉÊ ĉ ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É ´ĀijµÌÀ¸Å»¾čÔº¾ÊºÍ²ÂÍÀž²É° ĴÌijºÏÅķɳվȴкķɳ·¾ÊÂĴÌ ¼Ð² 2Ľ33 Õ¨°ĴÊ Õ¾È Ý Ą ĉ 39,190.- °ÛÅ´£¼ÉÀ¾ÊºÌÔ²Ĵ ¼Ð² /1Ľ&$+ Õ·¼čÔ ¾ °Í×Âĉ¡Å¦ ¼Ê£Ê Ü ¼ÊÀÕ¡À² ¼Ê£Ê ĉ Åд ¼®čÔ Û³Ô£¼ÏŦ£¼ÉÀ ¼Ð² !8&$+ ³ÍÔ ¾ ÀÉÂijÐ Ôþ۠·ĉ²ÂͶ² ·¾ÊÂĴÌ  Ü ĉ ¡²Êij » 7  7 ¨º £¾ÈÂÍ »ÊÀ ¨º ÂÍԦ̲ ĄÐ ¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ Ý ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊ °Í£ÀÜÊķʲ ¼Ê£Ê Ü ļ ¡²Êij » 7  7 ¨º ÂÍԦ̲ 8Ĵ¼ º Åĉʦ¨Ì¦ č¶¦Ã¾ÐºÔijÍ»À ¼Ð² %8-#(& ¸ă²ijÌ  ¼Ê£Ê ď Ü ĉ ÂÕĴ²Ô¾Â ¡²Êij » 7¾ 7 ¨º Ã²Ý Ê ¡ÀÊ °ÍÀʦ¡ÀijÔ£¼ÏŦ԰ ײ¾Ì²§É  ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼Ê£Ê Ü Ü Ý ĉ §Ì² Ý ×§Àʦ¡ÀijÔ£¼ÏŦ԰ ײ¾Ì²§É  Ô·ÏÅ£ÀʺԴ²¼ÈԳͻ³ û̳ק¦ĉÊ» ÀÉÂijÐ ·¾ÊÂĴÌ  ¡²Êij   7¾ 7 ¨º Ü Ý Ü ÂÍ¡ÊÀ  ¾ĉŦ·¾ÊÂĴÌ  ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼Ê£Ê ĉ ÀÉÂijÐ ·¾ÊÂĴÌ  /$3 ¼Íبԣ̾ ¡²Êij   7¾ 7 ¨º ÂÍ¡ÊÀ ijÍبԲżč ,@QBTR QUNMDM §É²ÀʦÔ¼̺ ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼Ê£Ê Ý ĉ Է̺·Ï²°Í§²Àʦ¹Ê»×²ĴÑ Ü Ý Ü ÝÉ Ô Û³¡Å¦ØijºÊ  ÀĉÊ Õ¾Èû̳קØijÂÈijÀ  ÀÉÂijÐ Ôþ۠·ĉ²ÂͶ² ÂÍ¡ÊÀ ¡²Êij   7¾ 7 ¨º վȡ²Êij ĄÐ   7¾ 7 ¨º §É²Ô¼̺ ¼Ê£Ê Ý ¡²Êij   ƒ¾ W ¨º ¯ÊijÔ Û³§Å²Âź ¼Ð² ĉ 1 3(.-$++ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼Ê£Ê ¡²Êij·ÅijÍÀʦײ¾Ì²§É ¼Ð² 1 3(.-$++ Ý ĉ ¼§Ñ²Ô²¾ ¡²Êij Àʦ ¨º ÀÉÂijÐ ·¾ÊÂĴÌ  ÂÍ¡ÊÀ ¡²Êij   7¾ 7 ¨º14 ÃŦ£¼ÉÀ Լʷ¼Åº§ĉÀ»ÔþÏţЮ ĴÉݦÕĴĉÔ¼ÏÜŦ Ê¼Àʦյ²ķ²¯Î¦Ô¼ÏÜŦ Ê¼ĴÌijĴÉݦijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijÃ²Ê ÃŦ£¼ÉÀ 15
 9. 9. ºÍ°ÂÊüɳ¡Å¦°Ð Å»ĉʦ ÜÍ ļijÀ»Åд ¼®čķij¼ÈԳͻ³¡Å¦×²£¼ÉÀ غĉÔ·Í»¦§ĉÀ»ķÉij¼¼·Ï²°Í×áÊÀ¡Å¦°Ð §Ì²Å»ĉʦ É Ý Ü Ý¾¦ĴÉÀ ÕĴĉ¼Àº¯Î¦£Ð®ķÈÃʡŦÔķŰР£¼É¦°Í£®ĴŦ Ê¼ Ý Ü Ð °ÍÀʦ¶ÊúŠ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 Ü ĉ ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ °ÍÀʦ¶ÊúŠ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼Ê£Ê Ü ĉ ´¼É³£Àʺ»ÊÀØijÔ·ÏÅ×÷ÅijÍ ³ķļʲÀ²¶ÊúŠÀÉÂijÐ ÂÕĴ²Ô¾Â ¡²Êij » Ü É W  W ¨º °ÍÕ³ĉ¦§ĉŦײ¾Ì²§É  ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê Ü Ý ĉ ÀÉÂijÐ ÅȾѺÔÌ ²Í»º ·¾ÊÂĴÌ  °ÍÕ³ĉ¦¾Ì²§É  §É²Ô¼̺ ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê Ü Ý Ý ĉ §É²ÃºÐ²ÂļÊüɳĴѷϲԡʺк ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê Ý Ý ĉ §É²ÃºÐ²Ô¡ÊºÐº §É² §ĉÀ»×ÃÔ Û³¡Å¦Ô¡ÊºÐºØijÖij»ØºĉÔÂÍ»·Ï²°ÍÜ Õ¾ÈúвÅÅ ºÊû̳¡Å¦ Ý Ý Ý Øij¦ĉÊ» ÀÉÂijÐ ¸Å»¾čÔº¾ÊºÍ² Ôþ۠ ¡²Êij„ ¨º ÂÍÔ°Ê °ÍÔÜ  Û³ķʲ§Êº ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼Ê£Ê ĉ ´¼É³£Àʺ ÀʦØijĴʺ¡²Êij¡Å¦ķʲ§Êº ÀÉÂijÐ ÂÕĴ²Ô¾Â غ³Í§Ô£¾ÏÅ³Õ¾Û Ô Å¼č ¡²Êij   W ¨º ijÍبԲżč -HJD *@QKRRNM ĴÑÂѦºÍ°ÔÜÍ  Û³¡Å¦Õ³³¼Ê¦Ô¾ÏŲ ĴÈ ¼Ê¾Àij ׳ ¼Ð² % *34, -$742 Õ¸£°Ðº Ü ĉ ĉ Ô²Û ¨Ð ¼Ê£Ê ¼Ê¦Ô¾ÏŲճ³¾Ì²§É °Íij¦ÅÅ Øijķ²ÂÐij §ĉÀ»×ÃÃʡŦվÈû̳ Ü Ý Ü Î ¡Å¦Øij¦ĉÊ» ÀÉÂijÐ ÀÍԲͻ¼čغÖÅ£Ô£¾Ïųվ۠Ԡżč»ÅºÂÍ Ôþ۠·ĉ²ÂͶ² ÅȾѺÔÌ ²Í»ºÅÖ²Øij¨č ĄÐ ·¾ÊÂĴÌ  ¡²Êij   W¾ W ¨º ÂͲÊĴʾijļÊ ļÝ ¯ÊijÔ Û³ºÍij ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê ĉ Ô Û³ºÍijØij Ô¾ĉº ĴÉÀ¯Êij°ļÊ ķʠغķ¼Ì¦ §ĉÀ»¯²Åº£ººÍij ÀÉÂijÐ ÀÍԲͻ¼čغ³Í§Ô£¾Ïųվ۠Ԡżč»ÅºÂÍ ¡²Êij » W  W ¨º ijѼʻ Ê¼Åд ¼®čÔ Û³¡Å¦×²£¼ÉÀԷ̺Øij°ÍÜ VVV (*$ BN SG üÏźÊÔ¾ÏÅ ¨ÏÅ°ÍÜ (*$ Ü Ý ¯ÊijÔ Û³ºÍij ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ĉ ÅÐ ´  ¼®à Ô Â¼Ì º ÅÐ ´  ¼®à Ô Â¼Ì º
 10. 10. Ô´¾Í»²£¼ÉÀײ¶ď² Ü ×ÃÔ´²£¼ÉÀײ³Ê²£Ð® ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É  ¼Ð² !231 *3 ÅɳÂčĴ¼É£°č ¼Ê£Ê ĉ ĉ Ý ĉ ³Ê²ĴÑ Ã²Ê¾Ì²§É ´Āij Ý µÌÀ¸Å»¾čØÆ ¾ÅÂÂÍÕij¦Õ¾È³Ê²ĴÑ´ĀijµÌÀ¸Å»¾č¡ÊÀ ĴÌijºÏÅķɳ¼Ð² ,$31(* Ôº°°¼Ì£ °ļÊķÊ ÅȾѺÔÌ ²Í»º§Ð³²Ì Ô Ì¾¡ÉijÔ¦Ê Í ĉ վȰÛÅ´¾ÊºÌÔ²ĴÂÍ¡ÊÀ ¼Ð² /1Ľ&$+ Õ·¼čÔ ¾ ĉ Ô´²²É ÅÅ Õ³³ÃŦ£¼ÉÀØij¦ĉÊ»Ú Õ£ĉקִ¼Õ ¼ºÅÅ Õ³³ ÃŦ£¼ÉÀÅŲؾ²č¡Å¦ (*$ ¦ĉÊ»Ú ØºĉĴŦקյĉ²Ö´¼Õ ¼º×ijÚ Ã¼ÏÅ´¼È³ Ê¼®čÔ§ÍÜ»À§Ê© £Ð®Âʺʼ¯Â¼Ê¦ÃŦ£¼ÉÀ Ôij̲ÚÅ»ÑĉÕ¾ÀŻʠԼÌܺÅÅ Õ³³£¼ÉÀĴŲ²ÉݲԾ» Ĵʺճ³°ÍܣЮĴŦ Ê¼ØijijÀ»ĴÉÀÔŦ ·¼Åº°Éݦ¼Ê£Ê¼Àº°Éݦ§Ðij £¾Ì ÅĉʲԷÌܺÔĴ̺ վȼʦ  ÛÕ£ĉÕÀȺʰÍÜÕµ² £¼ÉÀ ·²É ¦Ê²¡Å¦Ô¼Ê·¼Åº×ãļÊ´¼Î ÁÊվȧĉÀ»£Ð®ÅÅ Õ³³£¼ÉÀØij°É²°Í ³É©§Í¡Å¦£Ð®Øij°ÍÜ VVV (*$ BN SG Լ̺ÅÅ Õ³³ÃŦ£¼ÉÀײÂØĴ¾č£®Øij°ÍÜ VVV (*$ BN SG JHSBGDMOK@MMDQ Ü Ð18 19
 11. 11. ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É  ¼Ð² -$742 Ô²Û ¨Ð ¼Ê£Ê ĉ ĉ Ý ĉ ³Ê²ĴÑ Ã²Ê ĴÑ£¼ÉÀ % *34, Õ¸£°Ðº ĉ ¾Ì²§É ķÊ ÀÍԲͻ¼čغÖÅ£Ô£¾Ïųվ۠Ԡżč»ÅºÂÍ ĴÌijºÏÅķɳÂÕĴ²Ô¾Â¼Ð² + -2 ¾É²¨ĉÊ Õ¾È°ÛÅ´¾ÊºÌÔ²Ĵ Ý ĉ ¼Ð² -$742 Ô²Û ¨Ð ĉ ÂÍÕ³¾Û ºÌԲżɾ ¼Ð² /1Ľ&$+ Õ·¼čÔ ¾ ¼¯Ô¡Û²ÅÊÃʼ ¼Ð² !$*5Ľ, ԳͻգÀº ¼Ê£Ê ĉ ĉ קÀʦÅÊÃʼ Åд ¼®č£¼ÉÀĴĉÊ¦Ú Õ¾ÈԷ̺·Ï²°ÍקÂŻײ Ê¼°ļÊÅÊÃʼ ÀÉÂijРغԳ̼§ ¡²Êij » 7  7 ¨º Ü Ý Ü č 80,390.- ¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ Ý ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊ 12Ĵ¼ º20 ÃŦ£¼ÉÀ ÃŦ£¼ÉÀ 21
 12. 12.  Ê¼Õ» ¡»ÈվȰļÊ£ÀʺÂÈÅÊij °Í×Âĉ¯¦·¾ÊÂĴÌ  ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 Ü Ð ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ĉÅд ¼®čijÚÅÊķغĉ§À»×àʼջ ¡»ÈվȠʼ°ļÊ£ÀʺÂÈÅÊij²Р ÕĴĉķȧĉÀ»×ãЮ°ļʦʲ Í ĉ³Ê²Ô¼ÛķÔ¼ÛÀ¡Î² °ļÊ×ãЮºÍÔÀ¾Êվȷ¾É¦ÔþÏÅ·Å°ÍķÈØ´°ļÊÅÈؼ ÛÕ¾ÀÕĴĉ°£®¼É ĴĉÅ Ý Ü ÜÍ Ð ×³ ¯É¦¡»È ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ĉ ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ §É²Ô Û³Åд ¼®č°Ê£ÀʺÂÈÅÊijÅ»Ñijʲ³² ÂĉÀ²°ÍÜ Ý ļ ĉ ÂļÊüɳ°Íijij¶Ð²Å»Ñijʲ¾ĉʦ §É²ºÍ£Àʺ»Ïijûвײ Ê¼ Ü Ñ Ą ĉ Ý ĉ ק¦Ê²ÂѦ °ļÊ×Ãק°Ð ·Ï²°Í¡Å¦ĴÑØijÅ»ĉʦ£Ðº£ĉÊ Ý Ü ¯É¦Õ» ¡»ÈײĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ĉ ¼Ê£Ê ÀÉÂijÐ ·¾ÊÂĴÌ   Àʦ ¨º ķÐ ¾ÌĴ¼ ¾ÌĴ¼ Õ¾È ¾ÌĴ¼ ijÍبԲżč ,@QBTR QUNMDM ¯É¦Õ» ¡»È ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ĉ ¼Ê£Ê Õ·Û£ ¯É¦¡»È¡Å³º² °ļÊ£ÀʺÂÈÅÊij ¦ĉÊ» ק£Ñ ³¯É¦Õ» ¡»ÈÕ³³ÅÏ²Ú ×²¼Ð²ÔijÍ»À É²Øij ÀÉÂijÐ ĉ É Ü ĉ ·¾ÊÂĴÌ  ¡²Êij » W  W ¨º ķÐ ¾ÌĴ¼ ijÍبԲżč ,@QBTR QUNMDM °Í×Âĉ¯¦·¾ÊÂĴÌ  Ü Ð ¼Ð² 1 3(.-$++ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼Ê£Ê ĉ ÔúÊÈÂļÊüɳԠ۳¯Ð¦·¾ÊÂĴÌ °ÍקվÀ üÏÅÔ Û³ Ü  ¼ÈijÊÁ°Ì§§Ñ  ¼ÈijÊÁÅÔ² ´¼È¦£č ¯Ð¦ºÏÅ ¯Ð¦Ô°Ê Ç¾Ç ÀÉÂijÐ ·¾ÊÂĴÌ  ¡²Êij   W¾ W ¨º Âͧº·Ñ ijÍبԲżč * @FADQF , @FADQF ¯Ð¦×Âĉ¡»È¼Íبԣ̾ ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê ĉ ׳ קաÀ²µ²É¦ Àʦ·Ï² üÏÅÀʦײĴÑÂѦ¼Ð² Ý ĉ % *34, Õ¸£°Ðº  ÛØij ÀÉÂijÐ ·¾ÊÂĴÌ Ö·¾ÍÅȺʻijč ĉ Ôþ۠ ¡²Êij   W¾ W ¨º ijÍبԲżč ,@QBTR QUNMDM §É²Ô Û³Åд ¼®č°Ê£ÀʺÂÈÅÊij ¼Ð² Ý ļ ĉ 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ ¼Ê£Ê ÀÉÂijÐ ´ĀijµÌÀ ¸Å»¾čÔº¾ÊºÍ² ·¾ÊÂĴÌ   Àʦ ¨º ijÍبԲżč ,@QBTR QUNMDM ¯É¦¡»È ¼Ð² 1 3(.-$++ ĉ 5 1($1 ¼§Ñ²Ô²¾ ÀÊԼͻ¼ĉÊ ¼Ê£Ê ¯É¦¡»È ºÍÃÃÀ ²ļÊ¡»ÈØ´°Ì¦ØijÂÈijÀ  ÀÉÂijÐ ·¾ÊÂĴÌ  ¡²Êij Ñ ÝÌ Ý » W  W ¨º ķÐ ¾ÌĴ¼ ÂÍ¡ÊÀ ijÍبԲżč ,@QBTR QUNMDM ÅÐ ´  ¼®à Ô Â¼Ì º ÅÐ ´  ¼®à Ô Â¼Ì º
 13. 13. ¨Ì¦ č¶¦Ã¾ÐºÔijÍ»À ¼Ð² !..+,$- ³ÑÖƾčºÔº² ď Ü ĉ 4,400.- ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É  ¼Ð² !231 *3 ĉ ĉ Ý ĉ ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ĉ ĉ ÅɳÂčĴ¼É£°č ¼Ê£Ê ³Ê²ĴÑ Ã²Ê¾Ì²§É ´ĀijµÌÀ¸Å»¾čØÆ ¾ÅÂÂÍÔ°ÊÕ¾È Ý ¼Ð² !231 *3 ÅɳÂčĴ¼É£°č ĉ ³Ê²ĴÑ´ĀijµÌÀ¸Å»¾čØÆ ¾ÅÂÂÍ¡ÊÀ ĴÌijºÏÅķɳ¼Ð² 2-$)# ÂÔ²»ijč °ļÊķÊ Âɦ ÈÂÍ ĉ §Ð³²Ì Ô Ì¾Õ¾ÈºÏÅķɳÅȾѺÔÌ ²Í»º¼Ð² 231$"*$3 ÂÔĴ¼Û£Ô ° °ÛÅ´¾ÊºÌÔ²Ĵ ¼Ð² ĉ -4,$1Ľ1 ²ÐºÔºÕ¼¼č °ÛÅ´ÂŦijʲÂÍ¡ÊÀ ÂÍÅȾѺÔÌ ²Í»º ¡Å³°ļÊÂÍÖ¾ÃÈ ¨Ì¦ č¶¦Ã¾ÐºÔijÍ»À ¼Ð² !..+,$- ³ÑÖƾčºÔº² ¼Ê£Ê ď Ü ĉ ÀÉÂijÐ ÂÕĴ²Ô¾Â ¡²Êij » 7  7 ¨º ĉ 88,790.- ¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ Ý ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊ 5Ĵ¼ º24 ÃÝ Å ¦£¼É À ÃÝ Å ¦£¼É À 25
 14. 14. ĴÈ¡Å ¼Ð² %(-3.1/ ¸Ā²°Å¼č´ ĉ 275.- ¼¯Ô¡Û²°ļÊ×ãЮºÍ·²°Íק¦Ê²ºÊ ¡Î² ÝÏ Ü Ý Ĵʺ×ķĴŦ Ê¼ ÔºÏÅÔ Û³Ô¡Ê°Í°ĴŠɳ Ü Ü ÜÍ ĉ °ÛÅ´£¼ÉÀ »Ì¦Ô·Ìº·Ï²°ÍÔÜ  Û³¡Å¦×úʠ¡Î² Ü Ü Ý Ý  ÀĉÊÔij̺ Ã²Ý Ê ¨Ý Ê » ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ¼Ð² +(#(-&ş ¾Íij¦ÔÅÅ ĉ ĉ ĉ Ì ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É ÂÍÅŸØÀ°č ¼Ð² +(#(-&ş ¾Íij¦ÔÅÅ ¼Ê£Ê ĉ ĉ Ý ĉ Ì 69,950.- ³Ê²ĴÑ Ã²Ê¾Ì²§É  µÌÀ°ļÊÂÍ ĴÌijºÏÅķɳ¼Ð² %(-3.1/ ¸Ā²°Å¼č´ °ļÊķÊ ÂÕĴ²Ô¾Â Âɦ ÈÂͧ³²Ì Ô Ì¾ վȰÛŴغÖÅ£ ĉ Ý ĉ ¼Ð² -4,$1Ľ1 ²ÐºÔºÕ¼¼č Åĉʦ¨Ì¦ čÔ¨¼ÊºÌ  ¼Ð² #.,2)ş ijѺԧŠ¼Ê£Ê ĉ ק É³ĴÑ ÀʦŻĉʦ²Å» ¨º §É²Àʦķʲ ¼Ð² 23$-23.1/ ÂÔĴÍ»²Âč°Å¼č´ ¼Ê£Ê Ý ĉ Ð ¡²Êij   7¾ 7 ¨º ÂÍ¡ÊÀ ¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ Ý ÀÉÂijÐ µÌÀ°ļÊÂÍ ¡²Êij   7¾ 7 ¨º ÂÍ¡ÊÀ ijÍبԲżč "@QHM@ !DMFR ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊ Åд ¼®č¼² %(-3.1/ ¸Ā²°Å¼č´ ÀÉÂijÐ Ôþ۠·ĉ²ÂͶ² ijÍبԲżč "@QHM@ !DMFR ĉÐ ĄÐ 17Ĵ¼ º ¼ÊÀÕ¡À² ¼Ê£Ê »ÊÀ ¨º ÂÍijÊ ļ °Í×Âĉ§Å²Âź ¼Ê£Ê Ü ÀÉÂijÐ Ôþ۠ԣ¾ÏųÅ̲ÊÔº¾ ¡²Êij„ ¨º ÂѦ ¨º ÂÍ¡ÊÀ ijļÊ ĴÈ¡Å ¼Ê£Ê Õ·Û£ ÂѦ ¨º ÂÍijÊ ļ ĴÈ¡Å ¼Ê£Ê Õ·Û£ ÂѦ ¨º ÂÍijÊ ļ ¼¯Ô¡Û²ÅÊÃʼ ¼Ð² 23$-23.1/ ÂÔĴÍ»²Âč°Å¼č´ ¼Ê£Ê ĉ §É²Àʦ´¼É³Øij §É² °ļÊķʠغÖÅ£ Ô¨ÊȼĉŦ³²§É²Ô·ÏÅ×Ãק Ý Ý Ý Ü Àʦ¡ÀijØij ÀÉÂijРغÖÅ£Ô£¾Ïų²Ýʺɲ ¡²Êij   7¾ ļ 7 ¨º ÂÍ¡ÊÀ ÂÍغÖÅ£ ijÍبԲżč "@QHM@ !DMFR Ã²Ý Ê ¡ÀÊ §É²Õ¡À²µ²É¦ ¼Ð² 23$-23.1/ ÂÔĴÍ»²Âč°Å¼č´ ¼Ê£Ê Ý ĉ ÀÉÂijÐ ÀÍԲͻ¼čغÕŧ ÅȾѺÔÌ ²Í»º ¡²Êij » 7¾ 7 ¨º ÂÍ¡ÊÀ ÖĴÈÔĴ¼Í»ºÅÊÃʼ ¼Ð² 23$-23.1/ ÂÔĴÍ»²Âč°Å¼č´ ¼Ê£Ê ĉ ÖĴÈÔĴ¼Í»ºÅÊÃʼճ³¾Å»ĴÉÀ Ô¾ÏÅ ĴÌijĴɦØij°Ð ĴļÊÕòĉ¦×²ÃŦ£¼ÉÀ ÀÉÂijРغÖÅ£ ¡²Êij » 7  7 ¨º Ý ÂÍ¡ÊÀ ÂÍغÖÅ£ ijÍبԲżč "@QHM@ !DMFR ³Ê¼čÂĴѾºÍ·²É  ¼Ð² (-&.+% Å̦ Å¾č¸ ¼Ê£Ê ĉ ĴÉÀ ÀÉÂijÐ µÌÀ°ļÊÂÍ ¡²Êij   7¾ 7 ¨º26 ÃŦ£¼ÉÀ Լʷ¼Åº§ĉÀ»ÔþÏţЮ ĴÉݦÕĴĉÔ¼ÏÜŦ Ê¼Àʦյ²ķ²¯Î¦Ô¼ÏÜŦ Ê¼ĴÌijĴÉݦ ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijÃ²Ê ÃŦ£¼ÉÀ 27
 15. 15. £¼ÉÀÔ¾Û ÚÔ Û³¡Å¦ØijºÊ  ÀĉÊ°Í£ij Ü Ì Ã²Ý Ê ¨Ý Ê » ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲ ĉ ĉ §É ÂͲÊĴʾijļÊ ¼Ð² 1 ,2)ş ¼ÅºÔ§Å ¼Ê£Ê ļÝ ĉ Ý ³Ê²ĴÑÕ¾Èòʾ̲§É °ļÊķʠغ³Í§ Ý ÀÍԲͻ¼č³§Ô£¾Ïųվ۠Ԡżč»ÅºÂÍ ĴÌij´Ðºķɳ¼Ð² Í Ą ĉ 5Ľ1#$ ÕÀ¼čÔij °ļÊķÊ ÅȾѺÔÌ ²Í»º§Ð³²Ì Ô Ì¾ Õ¾È °ÛÅ´¾ÊºÌÔ²ĴÂÍØÀ°čÂÖĴ² ¼Ð² /1Ľ&$+ Õ·¼Ô ¾ ĉ  ¼È°ÈķͲ·¼Åº¶Ê ¼Ð² (#$-3(2* ÅÌÔij²°Ì£č ĉ ¼Ê£Ê ÀÉÂijÐ ÅȾѺÔÌ ²Í»ºÔ£¾Ïų 3$%+.-n 2$+$"3 ÂÕĴ²Ô¾Â ¡²Êij„ ¨º ÂѦ ¨º ÂÍÔ°ÊÔ¡º ijÍبԲżč -HBNK@R "NQSNKDYYHR Ã²Ý Ê ¡ÀÊ ĴÑĴɦ·Ï² ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ¾Ì²§É ijΦ Ý Ý ĉ ĉ Ý ÂÐij ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ §É² վȳʲ ĉ Ý ĴÑÂͲÊĴʾijļÊ ¼Ð² 1 ,2)ş ¼ÅºÔ§Å ¼Ê£Ê ļÝ ĉ 5,590.- ÀÉÂijо²§É  Ôþ۠·ĉ²ÂͶ² ÅȾѺÔÌ ²Í»ºÅÖ² ÝÌ ĄÐ Øij¨č ÀÉÂijгʲĴÑ Øº³Í§ ÀÍԲͻ¼č³§Ô£¾Ïųվ۠Ԡżč Í »ÅºÂÍ ¡²Êij   7¾ 7 ¨º ÂͲÊĴʾijļÊ ļÝ ĴÈ ¼Ê¾ÀijºÍÃÃÀ ¼Ð² %(-3.1/ ¸Ā²°Å¼č´ Ñ ÝÌ ĉ ¼Ê£Ê ׳ ÀÉÂijÐ Ôþ۠·ĉ²ÂͶ² ÂÍijÊ ĄÐ ļ 1 ijÍبԲżč "@QHM@ !DMFR ¾Ì²§É ¬Ê²ĴÑ ¼Ð² 1 3(.-$++ ¼§Ñ²Ô²¾ Ý ĉ ¼Ê£Ê ק É³Ã²Ê¾Ì²§É ¼Ð² 1 ,2)ş Ý ĉ ¼ÅºÔ§Å վȴкķɳ¼Ð² 5Ľ1#$ ÕÀ¼čÔij Ą ĉ ÀÉÂijÐ ÅȾѺÔÌ ²Í»º Ôþ۠·ĉ²ÂͶ² ÂÍԦ̲ ¡²Êij ĄÐ   7¾ 7 ¨º 4Ĵ¼ º ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ĉ ĉ ¼Ð² 1 ,2)ş ¼ÅºÔ§Å ĉ 88,090.- 2 ¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ Ý ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊ 328 ÃŦ£¼ÉÀ ÃŦ£¼ÉÀ 29
 16. 16. §É²Àʦ¡Å¦ ¼Ð² +(, ,- ¾ÌºÆɺ²č Ý ĉ 4,800.- §É²Àʦ¡Å¦ ¼Ð² +(, ,- ¾ÌºÆɺ²č Ý ĉ 490.-/§É² Ý ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ĉ ĉ Ã²Ý Ê ¨Ý Ê » ¼Ð² Ľ#$+ ÕÅÔij¾ ĉ ĴÑ£¼ÉÀ ¼Ð² % *34, Õ¸£°Ðº ³Ê²ĴÑÂÍÅŸØÀ°č ¼Ð² Ľ#$+ ÕÅÔij¾ ¼Ê£Ê ĉ ĉ ĉ ³Ê²ĴÑ´ĀijµÌÀ¸Å»¾čÔº¾ÊºÍ² ĴÌijºÏÅķɳÂÕĴ²Ô¾Â¼Ð² 38# °ÏÅijÊ Õ¾È°ÛŴغԳ̼§ ¼Ð² -4,$1Ľ1 ²ÐºÔºÕ¼¼č ĉ č ĉ 1Ĵ¼ º 27,090.- §É²Õ¡À²µ²É¦ ¼Ð² +(, ,- ¾ÌºÆɺ²č ÀÉÂijÐ ÂÕĴ²Ô¾Â ijÍبԲżč )NM *@QKRRNM Ý ĉ §É²Õ¡À²µ²É¦ ¼Ê£Ê Ý §É²Õ¡À²µ²É¦ ¼Ê£Ê Ý §É² ¡²Êij   7¾ 7 ¨º Ý §É² ¡²Êij   7¾ 7 ¨º Ý ¼Ê£Ê²Í¼ÀºÅÈؼ³Ê¦ Ý ¼¯Ô¡Û²ÅÊÃʼ ¼Ð² %ş1ş) ԸżčÔÆ»»ĉÊ ¼Ê£Ê ĉ ijѼʻ¾ÈÔÅÍ»ijòÝÊ ×§ÀʦÅÊÃʼ Åд ¼®č£¼ÉÀĴĉÊ¦Ú Õ¾ÈԷ̺·Ï²°ÍקÂŻײ Ê¼°ļÊÅÊÃʼ Ü Ý Ü ÀÉÂijРغԳ̼§ ¡²Êij » 7  7 ¨º ijÍبԲżč -HJD *@QKRRNM č Ã²Ý Ê ¡ÀÊ §É²Àʦ¡Å¦ ¼Ð² +(, ,- ¾ÌºÆɺ²č µ¾ÌĴķÊ ÂÕĴ²Ô¾Â ×÷ϲµÌÀ°ÍÕ¡Û¦Õ¼¦ °ļÊ£ÀʺÂÈÅÊij¦ĉÊ» Ý ĉ Ý Ü Õ¾È¯Ñ ÂСŲʺɻ ijÍبԲżč )NM *@QKRRNM §É²Àʦ¡Å¦ ¼Ê£Ê Ý ¡²Êij   7¾ 7 ¨º §É²Àʦ¡Å¦ ¼Ê£Ê Ý ¡²Êij   7¾ 7 ¨º30 ÃŦ£¼ÉÀ Լʷ¼Ý Å º§Ü À »ÔÃ¾Ï Å £Ð ® ĴÉ Ý ¦ ÕĴÜ Ô ¼Ï Ü Å ¦ Ê¼Àʦյ²ķ²¯Î ¦ Ô¼Ï Ü Å ¦ Ê¼ĴÌ ij ĴÉ Ý ¦ ijÑ ¼ Ê»¾ÈÔÅÍ » ijÃ²Ý Ê ÃŦ£¼ÉÀ 31

×