Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf

Μαυρουδης Μακης
Μαυρουδης ΜακηςPhysicist em 2 gym stavroupolis Thessaloniki

Φυσική Γ' Λυκείου

1
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
΢τοιχεία κβαντομηχανικήσ - Συπολόγιο για θζματα Β και Γ
Α. Φωσ – Φωτόνια (κυματική και ςωματιδιακή φφςη)
Τα κυματικά μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ, m)
Σ (περίοδοσ, s)
f (ςυχνότθτα, Hz)
Τα ςωματιδιακά μεγζκθ: Ε (ενζργεια φωτονίου, J)
p (ορμι φωτονίου, kg·m/s)
Κυματικά και ςωματιδιακά μεγζκθ: c (ταχφτθτα διάδοςθσ του φωτόσ – ταχφτθτα φωτονίου, m/s)
I (ζνταςθ ακτινοβολίασ, J/m2
s=W/m2
)
P (ιςχφσ ακτινοβολίασ, W)
Στακερζσ : h=6,6·10-34
Js (ςτακερά Planck)
c=3·108
m/s (ταχφτθτα του φωτόσ ςτο κενό)
Οι ςχζςεισ: 1. c f

  

(κεμελιϊδθσ εξίςωςθ κυματικισ)
2.
c
hf h
  

(ενζργεια φωτονίου κατά Planck)
3. hf

   (ολικι ενζργεια Ν φωτονίων)
4. E pc
 (αναλογικι ςχζςθ ενζργειασ και ορμισ φωτονίου)
5.
E hf h
p
c c
  

(αντιςτρ. αναλογικι ςχζςθ ορμισ φωτονίου και μικουσ κφματοσ)
6.
E Nhf P
S t S t S

   
 
(ζνταςθ ακτινοβολίασ – εξαρτάται από τθ ςυχνότθτά τθσ, αλλά και
τον αρικμό φωτονίων που εκπζμπονται ανά μονάδα χρόνου)
2
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
Β. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Τα μεγζκθ: f0 (ςυχνότθτα κατωφλίου, Hz)
φ (ζργο εξαγωγισ, J)
V (τάςθ ανόδου - κακόδου, V)
V0 (τάςθ αποκοπισ, V)
Ke (μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια εξερχόμενου θλεκτρονίου, J)
i (ζνταςθ φωτορεφματοσ, Α)
N
t
(αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου και αρικμόσ
θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, αν κάκε φωτόνιο
απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο)
Οι ςχζςεισ: 1. 0
f
h

 (αναλογικι ςχζςθ ςυχνότθτασ κατωφλίου και ζργου εξαγωγισ –
εξαρτϊνται μόνο από το υλικό τθσ κακόδου)
2. e 0 0
hc
E hf hf hf f f

          

(φωτοθλεκτρικι εξίςωςθ Einstein –
αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ)
3. e F e
W eV

 
       (ΘΜΚΕ για τθν επιταχυνόμενθ κίνθςθ του
θλεκτρονίου, υπό τάςθ V, μζςα ςτο θλεκτρικό πεδίο)
4. e F e 0 e 0 0
W 0 eV eV hf eV


             
0 0
hf hf
V f f
e e e
  
     (α. ςχζςθ κινθτικισ ενζργειασ εξερχόμενου
θλεκτρονίου με τθν τάςθ αποκοπισ και β. ςχζςθ τάςθσ αποκοπισ με τθ ςυχνότθτα φωτονίου.
Η τάςθ αποκοπισ εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο
εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου)
5.
q Ne
i
t t
  (ζνταςθ φωτορεφματοσ – εξαρτάται από τον αρικμό θλεκτρονίων που
εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, Ν/t)
3
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
V
i f=ςτακερι
-V0
Ι
2Ι
f
Κe
f0
-φ
f
v0
f0
-φ/e
Σα διαγράμματα: 1.
 Διάγραμμα ζνταςθσ φωτορεφματοσ, I και τάςθσ ανόδου –
κακόδου, V, για δφο διαφορετικζσ εντάςεισ ακτινοβολίασ, με
ίδια ςυχνότθτα και διπλάςιο αρικμό φωτονίων πρόςπτωςθσ
ανά μονάδα χρόνου,
E N hf
S t t S

  

.
 Η τάςθ αποκοπισ είναι ςτακερι, γιατί εξαρτάται από τθ
ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο
εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου, που είναι ςτακερά.
 Το φωτορεφμα διπλαςιάηεται, γιατί διπλαςιάηεται ο αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν
κάκοδο ανά μονάδα χρόνου,
N
t
και κατά ςυνζπεια και ο αρικμόσ θλεκτρονίων που εξζρχονται από
τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου (αν κάκε φωτόνιο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο).
2.
 Διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ του εξερχόμενου
θλεκτρονίου ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ
ακτινοβολίασ, e 0 0
hf hf hf f f
       .
 Κλίςθ τθσ ευκείασ: θ ςτακερά h.
 Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ
ςυχνότθτα κατωφλίου, f0. Η ευκεία αν προεκτακεί ςτα αρνθτικά
τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ, φ.

Η κινθτικι ενζργεια δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ, αλλά προεκτείνουμε τθν ευκεία
ςτα αρνθτικά, γιατί ζτςι προκφπτει ζμμεςα το ζργο εξαγωγισ, φ.
3.
 Διάγραμμα τθσ τάςθσ αποκοπισ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ
προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ,
0 0
hf hf
V f f
e e e
  
     .
 Κλίςθ τθσ ευκείασ θ ςτακερά h/e.
 Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ ςυχνότθτα κατωφλίου. Η ευκεία, αν
προεκτακεί ςτα αρνθτικά, τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ ανά
φορτίο θλεκτρονίου – πειραματικι διαδικαςία για τον υπολογιςμό του ζργου εξαγωγισ φ και
τθσ ςτακεράσ h, από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ και τα ςθμεία τομισ τθσ γραφικισ παράςταςθσ με
τουσ δφο άξονεσ).
4
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
P
Pe
Pϋ
φ
-Pϋ
Γ. Φαινόμενο Compton
Τα μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ προςπίπτοντοσ φωτονίου ςε ακίνθτο κι ελεφκερο θλεκτρόνιο, m),
λ΄ (μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, m),
Εφ (ενζργεια προςπίπτοντοσ φωτονίου, J),
Εφ΄ (ενζργεια ςκεδαηόμενου φωτονίου, J),
Ke (κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ, J),
p (ορμι προςπίπτοντοσ φωτονίου, kgm/s),
p΄ (ορμι ςκεδαηόμενου φωτονίου, kgm/s),
φ (γωνία ανάμεςα ςτθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ των δφο φωτονίων)
Οι ςχζςεισ: 1.  
h
΄ 1
mc
      (αφξθςθ του μικουσ κφματοσ ςτο φωτόνιο (λϋ>λ), κατά τθ
ςκζδαςθ με ακίνθτο θλεκτρόνιο – ςυνζπεια αρχισ διατιρθςθσ
τθσ ενζργειασ και τθσ ΑΔΟ ςτο ςφςτθμα φωτονίου – θλεκτρονίου)
2. e
c c
΄ hf hf΄ h h
΄
 
       
 
(ΑΔΕ για τθ ςκζδαςθ του φωτονίου με θλεκτρόνιο)
3.  
e e
p p p΄ p p p΄
      (ΑΔΟ για τθ ςκζδαςθ
του φωτονίου το θλεκτρόνιο)
4. 2 2
e
p p p΄ 2pp΄ (180 )
     
2 2
e
h h
p p p΄ 2pp΄ p p΄
΄
       
 
5. c
h
2,4pm
mc
   (μικοσ κφματοσ Compton – ςτακερά)
6. max
2h
΄
mc
    (μζγιςτο μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, για ςκζδαςθ
1800
, με ςυνφ=-1)
7. e,max ,min
max
c c
΄ h h
΄
 
      
 
(μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου
θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800
)
5
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
8. max
e
max max
΄
h h
p p p΄ h
΄ ΄
  
    
  
(ορμι ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800
)
ΠΡΟ΢ΟΧΗ όταν τα προςπίπτοντα φωτόνια ζχουν πολφ μικρό μικοσ κφματοσ (μικρότερο από 0,01nm),
τότε το ςκεδαηόμενο θλεκτρόνιο μπορεί να ζχει πολφ μεγάλθ κινθτικι ενζργεια και δεν ιςχφουν οι
ςχζςεισ τθσ κλαςικισ φυςικισ:
2
2 e
e e e
p
1
p m , m ,
2 2m
      
Δ. Κυματική φφςη τησ φλησ κατά Louis de Broglie
Σε κάκε κινοφμενο ςωματίδιο ορμισ p αντιςτοιχεί μικοσ κφματοσ λ.
Οι ςχζςεισ: 1.
h
p
  (αντιςτρόφωσ αναλογικι ςχζςθ ορμισ ςωματιδίου και μικουσ κφματοσ de Broglie)
2.
2
2
1 p
p m , m ,
2 2m
       (αν θ ταχφτθτα του ςωματιδίου είναι πολφ μικρότερθ τθσ
ταχφτθτασ του φωτόσ, c)
Ε. ΢υμπληρωματικζσ ςχζςεισ
1. maxT .
   (νόμοσ Wien για τθν ακτινοβολία μζλανοσ ςϊματοσ – το μικοσ κφματοσ,
λmax , που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ ζνταςθ ακτινοβολίασ και θ απόλυτθ
κερμοκραςία, Τ, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογα μεγζκθ)
2. x
h
p x
2
  

(θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ορμισ και κζςθσ ςε κάποιο άξονα ζχουν
γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π)
3.
h
E t
2
  

(θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ενζργειασ ενόσ ςυςτιματοσ και θ χρονικι
διάρκεια που το ςφςτθμα παραμζνει ςε μια κατάςταςθ ζχουν
γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π)
4.
2
P dV
  (θ πικανότθτα P να βρεκεί ζνα ςωματίδιο ςε όγκο dV, ιςοφται με το
γινόμενο του τετραγϊνου του μζτρου τθσ κυματοςυνάρτθςθσ Ψ επί τον όγκο dV)
5. 19
1eV 1,6 10 J

  (θ μονάδα ενζργειασ θλεκτρονιοβόλτ)
6
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
Κe (10
-19
J)
1/3
-2,2
4,4
1 f (10
15
Ηz)
Μία άςκηςη για κάθε ενότητα
Α. Δζςμθ φωτεινισ μονοχρωματικισ ακτινοβολίασ Χ, αποτελείται από Ν=1018
φωτόνια και εκπζμπεται
από μεταλλικι επιφάνεια S=10cm2
ςε χρονικό διάςτθμα t=0,1s. To μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ
είναι λ=10-10
m και θ διάδοςθ γίνεται ςτο κενό. Nα υπολογίςετε:
α. τθ ςυχνότθτα και τθν περίοδο τθσ ακτινοβολίασ. (3·1018
Hz, 1/3·10-18
s)
β. τθν ολικι ενζργεια τθσ φωτεινισ δζςμθσ. (19,8·102
J)
γ. τθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ. (19,8·106
W/m2
)
δ. τθν ορμι του κάκε φωτονίου. (6,6·10-24
kgm/s)
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s.
Β. Στθν κάκοδο κυκλϊματοσ φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου προςπίπτουν Ν=1016
φωτόνια
μονοχρωματικοφ φωτόσ ανά δευτερόλεπτο, που ζχουν ορμι p=2,2·10-27
kgm/s. Τα θλεκτρόνια που
εξζρχονται από τθν κάκοδο ζχουν μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια Ke,max=2,75eV. Η διαφορά δυναμικοφ
μεταξφ ανόδου – κακόδου είναι V=1V. Nα υπολογίςετε:
α. τθ ςυχνότθτα και το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ. (1015
Hz, 3·10-7
m)
β. τθ ςυχνότθτα κατωφλίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου. (1/3·1015
Hz, 2,2·10-19
J)
γ. τθν ταχφτθτα με τθν οποία φτάνουν τα ταχφτερα θλεκτρόνια ςτθν άνοδο. ( 6 m
3
s
2
10
3
)
δ. τθν ζνταςθ του φωτορεφματοσ, αν κάκε φωτόνιο που προςπίπτει ςτθν κάκοδο απορροφάται από
ζνα θλεκτρόνιο που απαιτεί τθν ελάχιςτθ ενζργεια για να εξζλκει από τθν κάκοδο. (1,6mA)
ε. τθν τάςθ αποκοπισ, αν αναςτρζψουμε τθ διαφορά δυναμικοφ ανόδου – κακόδου. (2,75V)
ςτ. Να γίνει το διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ των
εξερχόμενων θλεκτρονίων ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ
προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ για το ςυγκεκριμζνο μζταλλο.
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s, e=1,6 ·10-19
C,
me=9·10-31
kg.
7
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
P
Pe
Pϋ
φ
-Pϋ
Γ. Σε πείραμα ςκζδαςθσ φωτονίων ςε ακίνθτα κι ελεφκερα θλεκτρόνια κάποιου υλικοφ, τα φωτόνια τθσ
προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ ζχουν ςυχνότθτα f=3·1020
Hz και το ςκεδαηόμενο φωτόνιο κινείται ςε
κατεφκυνςθ που ςχθματίηει γωνία φ=90ο
, ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατεφκυνςθ του φωτονίου. Να
υπολογίςετε:
α. το μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου. (3,3pm)
β. τθν κινθτικι ενζργεια του θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ. (13,8·10-14
J)
γ. το μζτρο και τθν κατεφκυνςθ τθσ ορμισ του θλεκτρονίου μετά τθ
ςκζδαςθ. (6,9·10-22
kgm/s, εφφ=1/3,3)
δ. το μζγιςτο μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου, αν ςκεδαηότανε
υπό άλλθ γωνία. (5,6pm)
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s,
2 2
2,3 6,6 2 6,9
   
c
h
pm
mc
  .
Δ. Μια μπάλα μάηασ 100gr προςπίπτει κάκετα ςε οριηόντιο δάπεδο, ζχοντασ κινθτικι ενζργεια Κ1=5J
και μετά τθν κροφςθ του, ζχει κατακόρυφθ ταχφτθτα μζτρου υ2=5m/s. Nα υπολογίςετε:
α. το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ τθσ μπάλασ. (1,5kgm/s)
β. το μικοσ κφματοσ de Broglie που αντιςτοιχεί ςτθ μπάλα πριν τθν κροφςθ. (6,6·10-34
m)
γ. το ποςοςτό μεταβολισ του μικουσ κφματοσ τθσ μπάλασ κατά τθν κροφςθ. (-50%)
δ. τθ ςυχνότθτα ενόσ φωτονίου με ίδιο μικοσ κφματοσ μ’ αυτό τθσ μπάλασ, πριν τθν κροφςθ. Υπάρχουν
φωτόνια με τζτοια ςυχνότθτα; (0,45·1042
Hz)
Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34
Js, c=3·108
m/s.
Κι ζνα ποίημα «κβαντικό»
Επηπρώο ε πνίεζε απερζάλεηαη ην απόιπην
Από κηθξνί καζαίλνπκε ζ’ έλαλ θόζκν
αηηηόηεηαο θαη ζηγνπξηάο, κα θάπνηε
θηάλνπλ νη αβεβαηόηεηεο θη ακθηβνιίεο
θη αξρίδνπλ λα κπιέθνληαη ζηα πόδηα καο.
Κη όιν δηεξωηόκαζηε ηη δελ ππνινγίζακε,
8
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ
ηη δελ κεηξήζακε ζωζηά, δηθαηνινγνύκελνη
πωο εγθιωβηζηήθακε ζε ζπζηήκαηα ρανηηθά
θη αγλνώληαο ηα εγγελή άηνπα ηεο δωήο καο.
Χαλόκαζηε κέζα ζε θαηαζηάζεηο αλύπαξθηεο,
λνζηαιγνύκε γεγνλόηα πνπ δελ ζπλέβεζαλ πνηέ
θαη ζην ηέινο, βξίζθνπκε ηηο όπνηεο ιύζεηο
ζηα θπζηθά θαη κεηαθπζηθά καο πξνβιήκαηα
κέζα ζε όλεηξα πνπ έρνπλ δήζεη θάπνηνη άιινη.
Αθήλνληαο ηε δηεγεξκέλε λεόηεηα ηνπ πάζνπο
θη εθπέκπνληαο ην δαλεηθό θωο, γπξίδω απόηνκα
ζηε ζαιπωξή ηεο ζεκειηώδνπο κνπ ζέζεο,
αγωληώληαο γηα ηα κέιινληα, αθνύ πηα γλωξίδω
όηη γηα λα κάζω ηελ ελέξγεηα πνπ ζα κε ζώζεη
πξέπεη λα παξακείλω εδώ γηα άπεηξν ρξόλν.
Μέρξη λα βιαζηήζεη ε ζηγή ηεο ζρεηηθόηεηαο
κέρξη λα θαξπίζεη ε απνδνρή ηεο αγλωζίαο κνπ
κέρξη λ’ απνθύγω ηελ θελή πνιπινγία κνπ
κέρξη λα μεξηδώζω ηελ θνύθηα πεξεθάληα κνπ,
ηα γξάκκαηα πνπ απηζώλω ζηα ραξηηά κνπ
ζ’ αξλνύληαη λα ζηέθνληαη αθίλεηα θη ππάθνπα
κέζα ζηηο ιέμεηο πνπ απεξίζθεπηα ηα βάδω,
θηλνύκελα απξνζδηόξηζηα, αιιάδνληαο ζέζεηο
θη επηβάιινληάο κνπ ζωζηηθά ηελ απόιπηε ζηωπή.

Mais conteúdo relacionado

Similar a Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf(20)

Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτωνNόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nόμος Ohm- Φύλλα δραστηριοτήτων
Nikos Papastamatiou2.5K visualizações
Exercises19Exercises19
Exercises19
Marios Costa480 visualizações
Δομή ατόμου κατά BohrΔομή ατόμου κατά Bohr
Δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos3.3K visualizações
δομή ατόμου κατά Bohrδομή ατόμου κατά Bohr
δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos1.6K visualizações
Exercises20Exercises20
Exercises20
Marios Costa769 visualizações
physics ταλαντώσειςphysics ταλαντώσεις
physics ταλαντώσεις
Μαυρουδης Μακης1.3K visualizações
Ασκησεις συγχρονης Φυσικής (ΑΒΓ) (1).pdfΑσκησεις συγχρονης Φυσικής (ΑΒΓ) (1).pdf
Ασκησεις συγχρονης Φυσικής (ΑΒΓ) (1).pdf
Μαυρουδης Μακης46 visualizações
Φασματομετρία Ακτινών ΧΦασματομετρία Ακτινών Χ
Φασματομετρία Ακτινών Χ
AthanasiosTrigkas108 visualizações
Ορόσημο Φροντιστήριο (Αθήνα). Επαναληπτικά θέματα πανελληνίων 2015 |Ορόσημο Φροντιστήριο (Αθήνα). Επαναληπτικά θέματα πανελληνίων 2015 |
Ορόσημο Φροντιστήριο (Αθήνα). Επαναληπτικά θέματα πανελληνίων 2015 |
Ορόσημο Φροντιστήριο (Αθήνα) Μέσης Εκπαίδευσης776 visualizações
G gen ask2009G gen ask2009
G gen ask2009
nmandoulidis3.4K visualizações

Mais de Μαυρουδης Μακης(20)

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
Μαυρουδης Μακης13 visualizações
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
Μαυρουδης Μακης54 visualizações
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Μαυρουδης Μακης14 visualizações
TheoryA.pdfTheoryA.pdf
TheoryA.pdf
Μαυρουδης Μακης7 visualizações
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
Μαυρουδης Μακης18 visualizações
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Μαυρουδης Μακης16 visualizações
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdfγ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
γ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ.pdf
Μαυρουδης Μακης15 visualizações
ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptxΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptx
ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ.pptx
Μαυρουδης Μακης3 visualizações
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdfΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.pdf
Μαυρουδης Μακης5 visualizações
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.pdfΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.pdf
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.pdf
Μαυρουδης Μακης5 visualizações
401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdf401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdf
401_500_-νεο-ερωτησεις_σωστου-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης5 visualizações
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
101_200_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης3 visualizações
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης2 visualizações
501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
501_600_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης3 visualizações
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης3 visualizações

Último(20)

Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 visualizações
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone8 visualizações
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou206 visualizações
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου55 visualizações
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b38 visualizações
Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou64 visualizações
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a15 visualizações
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b22 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus42 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou54 visualizações
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b42 visualizações
17  Νοέμβρη17  Νοέμβρη
17 Νοέμβρη
Εργαστήριο Πληροφορικής45 visualizações
17 Νοέμβρη 202317 Νοέμβρη 2023
17 Νοέμβρη 2023
Λυκειο Κολυμβαρίου6 visualizações
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 visualizações

Τυπολόγιο κι ασκήσεις Κβαντομηχανικής.pdf

  • 1. 1 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ ΢τοιχεία κβαντομηχανικήσ - Συπολόγιο για θζματα Β και Γ Α. Φωσ – Φωτόνια (κυματική και ςωματιδιακή φφςη) Τα κυματικά μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ, m) Σ (περίοδοσ, s) f (ςυχνότθτα, Hz) Τα ςωματιδιακά μεγζκθ: Ε (ενζργεια φωτονίου, J) p (ορμι φωτονίου, kg·m/s) Κυματικά και ςωματιδιακά μεγζκθ: c (ταχφτθτα διάδοςθσ του φωτόσ – ταχφτθτα φωτονίου, m/s) I (ζνταςθ ακτινοβολίασ, J/m2 s=W/m2 ) P (ιςχφσ ακτινοβολίασ, W) Στακερζσ : h=6,6·10-34 Js (ςτακερά Planck) c=3·108 m/s (ταχφτθτα του φωτόσ ςτο κενό) Οι ςχζςεισ: 1. c f      (κεμελιϊδθσ εξίςωςθ κυματικισ) 2. c hf h     (ενζργεια φωτονίου κατά Planck) 3. hf     (ολικι ενζργεια Ν φωτονίων) 4. E pc  (αναλογικι ςχζςθ ενζργειασ και ορμισ φωτονίου) 5. E hf h p c c     (αντιςτρ. αναλογικι ςχζςθ ορμισ φωτονίου και μικουσ κφματοσ) 6. E Nhf P S t S t S        (ζνταςθ ακτινοβολίασ – εξαρτάται από τθ ςυχνότθτά τθσ, αλλά και τον αρικμό φωτονίων που εκπζμπονται ανά μονάδα χρόνου)
  • 2. 2 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ Β. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Τα μεγζκθ: f0 (ςυχνότθτα κατωφλίου, Hz) φ (ζργο εξαγωγισ, J) V (τάςθ ανόδου - κακόδου, V) V0 (τάςθ αποκοπισ, V) Ke (μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια εξερχόμενου θλεκτρονίου, J) i (ζνταςθ φωτορεφματοσ, Α) N t (αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου και αρικμόσ θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, αν κάκε φωτόνιο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο) Οι ςχζςεισ: 1. 0 f h   (αναλογικι ςχζςθ ςυχνότθτασ κατωφλίου και ζργου εξαγωγισ – εξαρτϊνται μόνο από το υλικό τθσ κακόδου) 2. e 0 0 hc E hf hf hf f f              (φωτοθλεκτρικι εξίςωςθ Einstein – αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ) 3. e F e W eV           (ΘΜΚΕ για τθν επιταχυνόμενθ κίνθςθ του θλεκτρονίου, υπό τάςθ V, μζςα ςτο θλεκτρικό πεδίο) 4. e F e 0 e 0 0 W 0 eV eV hf eV                 0 0 hf hf V f f e e e         (α. ςχζςθ κινθτικισ ενζργειασ εξερχόμενου θλεκτρονίου με τθν τάςθ αποκοπισ και β. ςχζςθ τάςθσ αποκοπισ με τθ ςυχνότθτα φωτονίου. Η τάςθ αποκοπισ εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου) 5. q Ne i t t   (ζνταςθ φωτορεφματοσ – εξαρτάται από τον αρικμό θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, Ν/t)
  • 3. 3 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ V i f=ςτακερι -V0 Ι 2Ι f Κe f0 -φ f v0 f0 -φ/e Σα διαγράμματα: 1.  Διάγραμμα ζνταςθσ φωτορεφματοσ, I και τάςθσ ανόδου – κακόδου, V, για δφο διαφορετικζσ εντάςεισ ακτινοβολίασ, με ίδια ςυχνότθτα και διπλάςιο αρικμό φωτονίων πρόςπτωςθσ ανά μονάδα χρόνου, E N hf S t t S      .  Η τάςθ αποκοπισ είναι ςτακερι, γιατί εξαρτάται από τθ ςυχνότθτα του προςπίπτοντοσ φωτονίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου τθσ κακόδου, που είναι ςτακερά.  Το φωτορεφμα διπλαςιάηεται, γιατί διπλαςιάηεται ο αρικμόσ φωτονίων που προςπίπτουν ςτθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου, N t και κατά ςυνζπεια και ο αρικμόσ θλεκτρονίων που εξζρχονται από τθν κάκοδο ανά μονάδα χρόνου (αν κάκε φωτόνιο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο). 2.  Διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ του εξερχόμενου θλεκτρονίου ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, e 0 0 hf hf hf f f        .  Κλίςθ τθσ ευκείασ: θ ςτακερά h.  Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ ςυχνότθτα κατωφλίου, f0. Η ευκεία αν προεκτακεί ςτα αρνθτικά τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ, φ.  Η κινθτικι ενζργεια δεν μπορεί να πάρει αρνθτικζσ τιμζσ, αλλά προεκτείνουμε τθν ευκεία ςτα αρνθτικά, γιατί ζτςι προκφπτει ζμμεςα το ζργο εξαγωγισ, φ. 3.  Διάγραμμα τθσ τάςθσ αποκοπισ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, 0 0 hf hf V f f e e e         .  Κλίςθ τθσ ευκείασ θ ςτακερά h/e.  Τα θλεκτρόνια εξζρχονται οριακά για ςυχνότθτα ίςθ με τθ ςυχνότθτα κατωφλίου. Η ευκεία, αν προεκτακεί ςτα αρνθτικά, τζμνει τον άξονα y ςε τιμι με μζτρο ίςο με το ζργο εξαγωγισ ανά φορτίο θλεκτρονίου – πειραματικι διαδικαςία για τον υπολογιςμό του ζργου εξαγωγισ φ και τθσ ςτακεράσ h, από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ και τα ςθμεία τομισ τθσ γραφικισ παράςταςθσ με τουσ δφο άξονεσ).
  • 4. 4 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ P Pe Pϋ φ -Pϋ Γ. Φαινόμενο Compton Τα μεγζκθ: λ (μικοσ κφματοσ προςπίπτοντοσ φωτονίου ςε ακίνθτο κι ελεφκερο θλεκτρόνιο, m), λ΄ (μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, m), Εφ (ενζργεια προςπίπτοντοσ φωτονίου, J), Εφ΄ (ενζργεια ςκεδαηόμενου φωτονίου, J), Ke (κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ, J), p (ορμι προςπίπτοντοσ φωτονίου, kgm/s), p΄ (ορμι ςκεδαηόμενου φωτονίου, kgm/s), φ (γωνία ανάμεςα ςτθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ των δφο φωτονίων) Οι ςχζςεισ: 1.   h ΄ 1 mc       (αφξθςθ του μικουσ κφματοσ ςτο φωτόνιο (λϋ>λ), κατά τθ ςκζδαςθ με ακίνθτο θλεκτρόνιο – ςυνζπεια αρχισ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ ΑΔΟ ςτο ςφςτθμα φωτονίου – θλεκτρονίου) 2. e c c ΄ hf hf΄ h h ΄             (ΑΔΕ για τθ ςκζδαςθ του φωτονίου με θλεκτρόνιο) 3.   e e p p p΄ p p p΄       (ΑΔΟ για τθ ςκζδαςθ του φωτονίου το θλεκτρόνιο) 4. 2 2 e p p p΄ 2pp΄ (180 )       2 2 e h h p p p΄ 2pp΄ p p΄ ΄           5. c h 2,4pm mc    (μικοσ κφματοσ Compton – ςτακερά) 6. max 2h ΄ mc     (μζγιςτο μικοσ κφματοσ ςκεδαηόμενου φωτονίου, για ςκζδαςθ 1800 , με ςυνφ=-1) 7. e,max ,min max c c ΄ h h ΄            (μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800 )
  • 5. 5 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ 8. max e max max ΄ h h p p p΄ h ΄ ΄            (ορμι ςκεδαηόμενου θλεκτρονίου, για ςκζδαςθ 1800 ) ΠΡΟ΢ΟΧΗ όταν τα προςπίπτοντα φωτόνια ζχουν πολφ μικρό μικοσ κφματοσ (μικρότερο από 0,01nm), τότε το ςκεδαηόμενο θλεκτρόνιο μπορεί να ζχει πολφ μεγάλθ κινθτικι ενζργεια και δεν ιςχφουν οι ςχζςεισ τθσ κλαςικισ φυςικισ: 2 2 e e e e p 1 p m , m , 2 2m        Δ. Κυματική φφςη τησ φλησ κατά Louis de Broglie Σε κάκε κινοφμενο ςωματίδιο ορμισ p αντιςτοιχεί μικοσ κφματοσ λ. Οι ςχζςεισ: 1. h p   (αντιςτρόφωσ αναλογικι ςχζςθ ορμισ ςωματιδίου και μικουσ κφματοσ de Broglie) 2. 2 2 1 p p m , m , 2 2m        (αν θ ταχφτθτα του ςωματιδίου είναι πολφ μικρότερθ τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ, c) Ε. ΢υμπληρωματικζσ ςχζςεισ 1. maxT .    (νόμοσ Wien για τθν ακτινοβολία μζλανοσ ςϊματοσ – το μικοσ κφματοσ, λmax , που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ ζνταςθ ακτινοβολίασ και θ απόλυτθ κερμοκραςία, Τ, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογα μεγζκθ) 2. x h p x 2     (θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ορμισ και κζςθσ ςε κάποιο άξονα ζχουν γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π) 3. h E t 2     (θ αβεβαιότθτα τθσ τιμισ τθσ ενζργειασ ενόσ ςυςτιματοσ και θ χρονικι διάρκεια που το ςφςτθμα παραμζνει ςε μια κατάςταςθ ζχουν γινόμενο μεγαλφτερο ι ίςο τθσ ςτακεράσ h/2π) 4. 2 P dV   (θ πικανότθτα P να βρεκεί ζνα ςωματίδιο ςε όγκο dV, ιςοφται με το γινόμενο του τετραγϊνου του μζτρου τθσ κυματοςυνάρτθςθσ Ψ επί τον όγκο dV) 5. 19 1eV 1,6 10 J    (θ μονάδα ενζργειασ θλεκτρονιοβόλτ)
  • 6. 6 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ Κe (10 -19 J) 1/3 -2,2 4,4 1 f (10 15 Ηz) Μία άςκηςη για κάθε ενότητα Α. Δζςμθ φωτεινισ μονοχρωματικισ ακτινοβολίασ Χ, αποτελείται από Ν=1018 φωτόνια και εκπζμπεται από μεταλλικι επιφάνεια S=10cm2 ςε χρονικό διάςτθμα t=0,1s. To μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ είναι λ=10-10 m και θ διάδοςθ γίνεται ςτο κενό. Nα υπολογίςετε: α. τθ ςυχνότθτα και τθν περίοδο τθσ ακτινοβολίασ. (3·1018 Hz, 1/3·10-18 s) β. τθν ολικι ενζργεια τθσ φωτεινισ δζςμθσ. (19,8·102 J) γ. τθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ. (19,8·106 W/m2 ) δ. τθν ορμι του κάκε φωτονίου. (6,6·10-24 kgm/s) Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s. Β. Στθν κάκοδο κυκλϊματοσ φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου προςπίπτουν Ν=1016 φωτόνια μονοχρωματικοφ φωτόσ ανά δευτερόλεπτο, που ζχουν ορμι p=2,2·10-27 kgm/s. Τα θλεκτρόνια που εξζρχονται από τθν κάκοδο ζχουν μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια Ke,max=2,75eV. Η διαφορά δυναμικοφ μεταξφ ανόδου – κακόδου είναι V=1V. Nα υπολογίςετε: α. τθ ςυχνότθτα και το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ. (1015 Hz, 3·10-7 m) β. τθ ςυχνότθτα κατωφλίου και το ζργο εξαγωγισ του μετάλλου. (1/3·1015 Hz, 2,2·10-19 J) γ. τθν ταχφτθτα με τθν οποία φτάνουν τα ταχφτερα θλεκτρόνια ςτθν άνοδο. ( 6 m 3 s 2 10 3 ) δ. τθν ζνταςθ του φωτορεφματοσ, αν κάκε φωτόνιο που προςπίπτει ςτθν κάκοδο απορροφάται από ζνα θλεκτρόνιο που απαιτεί τθν ελάχιςτθ ενζργεια για να εξζλκει από τθν κάκοδο. (1,6mA) ε. τθν τάςθ αποκοπισ, αν αναςτρζψουμε τθ διαφορά δυναμικοφ ανόδου – κακόδου. (2,75V) ςτ. Να γίνει το διάγραμμα τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ των εξερχόμενων θλεκτρονίων ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ f τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ για το ςυγκεκριμζνο μζταλλο. Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s, e=1,6 ·10-19 C, me=9·10-31 kg.
  • 7. 7 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ P Pe Pϋ φ -Pϋ Γ. Σε πείραμα ςκζδαςθσ φωτονίων ςε ακίνθτα κι ελεφκερα θλεκτρόνια κάποιου υλικοφ, τα φωτόνια τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ ζχουν ςυχνότθτα f=3·1020 Hz και το ςκεδαηόμενο φωτόνιο κινείται ςε κατεφκυνςθ που ςχθματίηει γωνία φ=90ο , ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατεφκυνςθ του φωτονίου. Να υπολογίςετε: α. το μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου. (3,3pm) β. τθν κινθτικι ενζργεια του θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ. (13,8·10-14 J) γ. το μζτρο και τθν κατεφκυνςθ τθσ ορμισ του θλεκτρονίου μετά τθ ςκζδαςθ. (6,9·10-22 kgm/s, εφφ=1/3,3) δ. το μζγιςτο μικοσ κφματοσ του ςκεδαηόμενου φωτονίου, αν ςκεδαηότανε υπό άλλθ γωνία. (5,6pm) Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s, 2 2 2,3 6,6 2 6,9     c h pm mc   . Δ. Μια μπάλα μάηασ 100gr προςπίπτει κάκετα ςε οριηόντιο δάπεδο, ζχοντασ κινθτικι ενζργεια Κ1=5J και μετά τθν κροφςθ του, ζχει κατακόρυφθ ταχφτθτα μζτρου υ2=5m/s. Nα υπολογίςετε: α. το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ τθσ μπάλασ. (1,5kgm/s) β. το μικοσ κφματοσ de Broglie που αντιςτοιχεί ςτθ μπάλα πριν τθν κροφςθ. (6,6·10-34 m) γ. το ποςοςτό μεταβολισ του μικουσ κφματοσ τθσ μπάλασ κατά τθν κροφςθ. (-50%) δ. τθ ςυχνότθτα ενόσ φωτονίου με ίδιο μικοσ κφματοσ μ’ αυτό τθσ μπάλασ, πριν τθν κροφςθ. Υπάρχουν φωτόνια με τζτοια ςυχνότθτα; (0,45·1042 Hz) Δίνονται οι ςτακερζσ: h=6,6·10-34 Js, c=3·108 m/s. Κι ζνα ποίημα «κβαντικό» Επηπρώο ε πνίεζε απερζάλεηαη ην απόιπην Από κηθξνί καζαίλνπκε ζ’ έλαλ θόζκν αηηηόηεηαο θαη ζηγνπξηάο, κα θάπνηε θηάλνπλ νη αβεβαηόηεηεο θη ακθηβνιίεο θη αξρίδνπλ λα κπιέθνληαη ζηα πόδηα καο. Κη όιν δηεξωηόκαζηε ηη δελ ππνινγίζακε,
  • 8. 8 Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ ηη δελ κεηξήζακε ζωζηά, δηθαηνινγνύκελνη πωο εγθιωβηζηήθακε ζε ζπζηήκαηα ρανηηθά θη αγλνώληαο ηα εγγελή άηνπα ηεο δωήο καο. Χαλόκαζηε κέζα ζε θαηαζηάζεηο αλύπαξθηεο, λνζηαιγνύκε γεγνλόηα πνπ δελ ζπλέβεζαλ πνηέ θαη ζην ηέινο, βξίζθνπκε ηηο όπνηεο ιύζεηο ζηα θπζηθά θαη κεηαθπζηθά καο πξνβιήκαηα κέζα ζε όλεηξα πνπ έρνπλ δήζεη θάπνηνη άιινη. Αθήλνληαο ηε δηεγεξκέλε λεόηεηα ηνπ πάζνπο θη εθπέκπνληαο ην δαλεηθό θωο, γπξίδω απόηνκα ζηε ζαιπωξή ηεο ζεκειηώδνπο κνπ ζέζεο, αγωληώληαο γηα ηα κέιινληα, αθνύ πηα γλωξίδω όηη γηα λα κάζω ηελ ελέξγεηα πνπ ζα κε ζώζεη πξέπεη λα παξακείλω εδώ γηα άπεηξν ρξόλν. Μέρξη λα βιαζηήζεη ε ζηγή ηεο ζρεηηθόηεηαο κέρξη λα θαξπίζεη ε απνδνρή ηεο αγλωζίαο κνπ κέρξη λ’ απνθύγω ηελ θελή πνιπινγία κνπ κέρξη λα μεξηδώζω ηελ θνύθηα πεξεθάληα κνπ, ηα γξάκκαηα πνπ απηζώλω ζηα ραξηηά κνπ ζ’ αξλνύληαη λα ζηέθνληαη αθίλεηα θη ππάθνπα κέζα ζηηο ιέμεηο πνπ απεξίζθεπηα ηα βάδω, θηλνύκελα απξνζδηόξηζηα, αιιάδνληαο ζέζεηο θη επηβάιινληάο κνπ ζωζηηθά ηελ απόιπηε ζηωπή.