Ασκήσεις Η-Μ.pdf

Μαυρουδης Μακης
Μαυρουδης ΜακηςPhysicist em 2 gym stavroupolis Thessaloniki

Φυσική Γ' Λυκείου

Προβλήματα
1. Ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα
έντασης Ι = 100Α. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μα-
γνητικού πεδίου σε απόσταση r = 10cm από τον αγωγό.
2. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μεγάλου μήκους δημιουρ-
γεί γύρω του μαγνητικό πεδίο. Να βρεθεί σε ποια σημεία η έντα-
ση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο . Να γίνει η
γραφική παράσταση της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε συ-
νάρτηση με την απόσταση x από τον ευθύγραμμο ρευματοφόρο
αγωγό.
3. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μεγάλου μήκους δημιουρ-
γεί γύρω του μαγνητικό πεδίο η ένταση του οποίου σε απόσταση
r = 20cm έχει μέτρο B = 2 ·10-5
T. α) Να υπολογιστεί η ένταση του
ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. β) Να υπολογιστεί η ένταση
του μαγνητικού πεδίου σε απόσταση 2r από τον αγωγό αν διπλα-
σιάσουμε την ένταση του ρεύματος.
4. Μία ηλεκτρική πηγή που έχει = 90V και μηδενική εσωτερική
αντίσταση συνδέεται με ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μεγά-
λου μήκους και αντίστασης R = 15Ω. Να υπολογιστεί το μέτρο της
έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται σε απόσταση
x = 10cm από τον αγωγό.
5. Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκο-
νται σε απόσταση d = 30cm και διαρρέονται από ρεύματα I1
= 10A
και Ι2
= 20Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο
μέσο της μεταξύ τους απόστασης αν τα ρεύματα είναι α) ομόρρο-
πα, β) αντίρροπα.
6. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους που βρίσκονται σε από-
σταση d = 30cm διαρρέονται από ρεύματα I1
και Ι2
= 3I1
. Να βρεθεί
σε ποιο σημείο η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν αν τα
ρεύματα είναι α) ομόρροπα, β) αντίρροπα.
7.
Τρεις παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους διαρρέονται από
ρεύματα I1
= I2
και Ι3
= 2,5I1
. Αν οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι
r1
= r3
= r = 6cm, να βρεθεί σε ποιο σημείο η ένταση του μαγνητι-
179 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 179 5/17/13 12:08 PM
κού πεδίου είναι ίση με μηδέν. (Η εικόνα δείχνει την τομή τριών
αγωγών που είναι κάθετοι στη σελίδα του βιβλίου.)
8.
Δύο ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους απέχουν
απόσταση d = 5cm και διαρρέονται από ρεύματα I1
= 15A και
Ι2
= 20Α. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητκού πε-
δίου στο σημείο Α που απέχει από τους δύο αγωγούς αποστάσεις
r1
= 3cm και r2
= 4cm.
9. Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους, που είναι κάθετοι
μεταξύ τους, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και διαρρέονται από
ρεύματα I1
και . Να βρεθούν τα σημεία του επιπέδου στα
οποία η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι ίση με μηδέν.
10. Στο κέντρο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού το μέτρο της έντασης
του μαγνητικού πεδίου είναι Β = 2π10-5
Τ. Αν η ακτίνα του κύκλου
είναι r = 10cm να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον
αγωγό.
11. Κυκλικός αγωγός που αποτελείται από Ν = 3 σπείρες διαρρέεται
από ρεύμα έντασης Ι = 5Α. Αν στο κέντρο του κύκλου η ένταση
του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο Β = 3 ·10-4
Τ να υπολογιστεί η
ακτίνα του κύκλου.
12. Ένας κυκλικός ρευματοφόρος αγωγός έχει αντίσταση R1
= 16Ω,
τροφοδοτείται από πηγή που έχει ΗΕΔ = 20V και εσωτερική
αντίσταση R2
= 4Ω. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πε-
δίου στο κέντρο του κύκλου αν η ακτίνα του είναι r = 10π cm.
13. Ένα ηλεκτρικό φορτίο q = 32 ∙ 10-3
C εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση
ακτίνας r = 3,2cm και συχνότητας Hz. Να υπολογιστεί η
ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο της κυκλικής τροχιάς.
180 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 180 5/17/13 12:08 PM
14.
Δύο κυκλικοί αγωγοί διαρρέονται από ρεύματα , έχουν
την ίδια ακτίνα r = 2cm και είναι τοποθετημένοι με τα επίπεδά
τους κάθετα, ώστε να έχουν κοινό κέντρο Κ. Να υπολογιστεί το
μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Κ των δύο
αγωγών.
15.
Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μεγάλου μήκους που
διαρρέεται από ρεύμα κάμπτεται και σχηματίζει έναν κυκλικό δα-
κτύλιο ακτίνας r. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μα-
γνητικού πεδίου στο κέντρο του κύκλου όταν α) ο ευθύγραμμος
και ο κυκλικός αγωγός βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, β) αν ο κυκλι-
κός αγωγός στραφεί, ώστε το επίπεδο του κύκλου να γίνει κάθετο
στον ευθύγραμμο αγωγό.
16.
Δύο παράλληλοι κατακόρυφοι αγωγοί μεγάλου μήκους διαρ-
ρέονται από ρεύματα Ι1
= Ι2
= 15Α και βρίσκονται σε απόσταση
r = 30cm. Ένας κυκλικός αγωγός είναι οριζόντιος, εφάπτεται στους
181 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 181 5/17/13 12:08 PM
Σχήμα προβλήματος 20.
Σχήμα προβλήματος 18.
δύο αγωγούς και διαρρέεται από ρεύμα . Να υπολογιστεί
το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται
στο κέντρο του κυκλικού αγωγού αν τα ρεύματα στους δύο κατα-
κόρυφους αγωγούς είναι α) ομόρροπα, β) αντίρροπα.
17. Κόβοντας ένα μεγάλο σύρμα σε κομμάτια φτιάχνουμε κυκλικούς
αγωγούς που διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα και έχουν ακτίνες r,
2r, 3r, 4r, ... Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού
πεδίου στο κέντρο των κυκλικών αγωγών και να γίνει η γραφική
παράσταση της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε συνάρτηση με
την ακτίνα του κύκλου.
18. Ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύ-
μα I1
βρίσκεται σε απόσταση 4r από το κέντρο κυκλικού αγωγού
ακτίνας r που διαρρέεται από ρεύμα . Να υπολογιστεί η
ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον ευθύγραμμο
αγωγό, ώστε στο κέντρο του κύκλου η ένταση του μαγνητικού πε-
δίου να είναι μηδέν.
19. Κυκλικός αγωγός ακτίνας r = 0,2m συνδέεται με πηγή ΗΕΔ
= 100V αμελητέας εσωτερικής αντίστασης. Στο κέντρο του αγω-
γού η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι Β = 5 · 10-5
Τ. Να υπο-
λογιστεί η αντίσταση ανά μονάδα μήκους του αγωγού.
20. Ένας ομογενής κυκλικός αγωγός σταθερής διατομής συνδέεται
με τους πόλους πηγής ΗΕΔ με αμελητέα εσωτερική αντίσταση
όπως φαίνεται στην εικόνα. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνη-
τικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού.
21. Ένα σωληνοειδές έχει μήκος = 20cm, διαρρέεται από ρεύμα
και αποτελείται από 100 σπείρες. Να υπολογιστεί η έντα-
ση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς.
22. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός σωληνοειδούς
που αποτελείται από 1000σπείρες/m είναι Β = 8π10-4
Τ. Να υπολο-
γιστεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές.
23. Ένα σωληνοειδές στο μισό μήκος του έχει n1
= 1000σπ/m και στο
άλλο μισό έχει n2
= 4000σπ/m. Αν το σωληνοειδές διαρρέεται από
ρεύμα έντασης Ι = 1Α να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του
μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς.
24. Ένα σωληνοειδές έχει μήκος = 40π cm και αποτελείται από
Ν = 1000 σπείρες. Κάθε σπείρα έχει αντίσταση R = 0,02Ω. Τα άκρα
του σωληνοειδούς συνδέονται με πηγή ΗΕΔ = 40V και εσωτερι-
182 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 182 5/17/13 12:08 PM
κής αντίστασης r = 20Ω. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού
πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς.
25. Ένα σωληνοειδές έχει n = 500σπείρες/m και διαρρέεται από ρεύ-
μα έντασης Ι1
. Κυκλικός αγωγός αποτελούμενος από 10 σπείρες
περιβάλλει το σωληνοειδές στο κέντρο του με το επίπεδό του
κάθετο στον άξονα του σωληνοειδούς. Όταν ο κυκλικός αγωγός
διαρρέεται από ρεύμα I2
= 10Ι1
στο κέντρο του σωληνοειδούς η
ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι ίση με μηδέν. Να υπολογι-
στεί η ακτίνα του κυκλικού αγωγού.
26. Ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύ-
μα I1
= 30Α τέμνει κάθετα τον άξονα του σωληνοειδούς που έχει
n = 100σπ/m και διαρρέεται από ρεύμα έντασης .
Ο ευθύγραμμος αγωγός απέχει από το κέντρο Κ του σωληνοει-
δούς απόσταση d = 2cm. Να υπολογιστεί το μέτρο έντασης του
μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Κ του σωληνοειδούς.
27. Μέσα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου
έντασης Β = 2Τ φέρνουμε ευθύγραμμο αγωγό μήκους = 20cm
που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α. Να υπολογιστεί η
δύναμη που δέχεται ο αγωγός, όταν σχηματίζει με τις δυναμικές
γραμμές γωνίες α) 90°, β) 30°, γ) 0°.
28. Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους = 40cm κρέμεται από το ένα
άκρο κατακόρυφα μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο.
Όταν μέσα στον αγωγό διαβιβάσουμε ρεύμα έντασης Ι = 5Α ο
αγωγός εκτρέπεται και ισορροπεί ώστε να σχηματίζει με την κα-
τακόρυφο γωνία φ = 30°. Αν η μάζα του αγωγού είναι 100g να υπο-
λογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου (g = 10m/s2
).
29. Ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός μήκους = 20cm τοποθετείται
κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου
έντασης Β = 0,4Τ. Όταν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα Ι = 10Α,
μετακινείται με σταθερή επιτάχυνση α = 2m/s2
. Να υπολογιστεί το
έργο της δύναμης Laplace για χρόνο t = 10s (υποθέτουμε ότι η FL
είναι η μόνη δύναμη στη διεύθυνση κίνησης του αγωγού).
30. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους = 20cm μπο-
ρεί να μετακινείται πάνω σε δύο κατακόρυφους μονωτικούς αγω-
γούς χωρίς τριβές. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές ορι-
ζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 2Τ. Να υπολογιστεί η ένταση
του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός:
α) να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα, β) να κατεβαίνει με επι-
τάχυνση α = g/3, γ) να ανεβαίνει με επιτάχυνση α = g/4. Δίνονται
m = 100g, g = 10m/s2
.
Σχήμα προβλήματος 30.
Σχήμα προβλήματος 26.
Σχήμα προβλήματος 28.
183 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 183 5/17/13 12:08 PM
Σχήμα προβλήματος 32.
31.
Μεταλλικό ορθογώνιο τρίγωνο διαρρέεται από ρεύμα I και βρί-
σκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού
πεδίου έντασης Β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο
τρίγωνο.
32. Οριζόντια μεταλλική ράβδος μεγάλου μήκους διαρρέεται από
ρεύμα Ι1
= 100Α. Στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο κάτω από τη ρά-
βδο και παράλληλα με αυτή βρίσκεται ένας ευθύγραμμος αγωγός
μήκους = 1m και μάζας m = 5g. Να υπολογιστεί η ένταση του
ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός να ισορ-
ροπεί σε απόσταση x = 2cm από τη μεταλλική ράβδο. (g = 10m/s2
)
33. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός που έχει μήκος
= 40cm φέρεται ολόκληρος στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς
μεγάλου μήκους που έχει 10σπείρες/cm και διαρρέεται από ρεύ-
μα έντασης Ι = 2,5Α. Όταν ο αγωγός είναι κάθετος στον άξονα
του σωληνοειδούς δέχεται δύναμη Laplace από το πεδίο ίση με
FL
= 2π10-2
N. Αν ο αγωγός είναι συνδεδεμένος με πηγή ΗΕΔ
= 100V και εσωτερικής αντίστασης r = 0,5Ω να υπολογιστεί η
αντίσταση του αγωγού.
34.
Μία μεταλλική ράβδος μήκους = 1m κρέμεται οριζόντια από
ένα δυναμόμετρο με μονωτικά νήματα μέσα σε οριζόντιο μαγνη-
τικό πεδίο. Όταν η ράβδος δε διαρρέεται από ρεύμα το δυναμό-
μετρο δείχνει ένδειξη F1
= 0,4Ν. Όταν η ράβδος διαρρέεται από
ρεύμα έντασης Ι = 10Α δείχνει ένδειξη F2
= 0,6N. Να υπολογιστεί
α) το βάρος της ράβδου, β) η δύναμη Laplace, γ) η ένταση του μα-
γνητικού πεδίου.
184 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 184 5/17/13 12:08 PM
35.
Οριζόντια μεταλλική ράβδος μήκους = 40cm κρέμεται από
δύο κατακόρυφα μονωμένα ελατήρια σταθεράς k = 100N/m. Το
σύστημα βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης
Β = 1,5Τ. Όταν η ένταση του ρεύματος είναι Ι = 5Α, τα ελατήρια
έχουν το φυσικό τους μήκος. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύμα-
τος όταν τα ελατήρια έχουν επιμηκυνθεί κατά x = 4,5cm.
36.
Από ένα δυναμόμετρο κρεμάμε με μονωτικά νήματα ένα σύρμα
σχήματος ημικύκλιου ακτίνας r = 15cm. Το σύστημα βρίσκεται
μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο. Όταν το σύρμα δε διαρρέεται
από ρεύμα, το δυναμόμετρο δείχνει ένδειξη 1Ν. Όταν το σύρμα
διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α, το δυναμόμετρο δείχνει
ένδειξη 4Ν. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου.
37.
Συρμάτινο πλαίσιο σχήματος παραλληλογράμμου βρίσκεται στο
ίδιο επίπεδο και σε απόσταση d = 10cm από έναν ευθύγραμ-
μο αγωγό μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύμα έντασης
185 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 185 5/17/13 12:08 PM
Ι1
= 10Α. Το πλαίσιο έχει πλευρές α = 10cm, β = 40cm και διαρρέ-
εται από ρεύμα Ι2
= 5Α. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται το
πλαίσιο από τον ευθύγραμμο αγωγό.
38. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους που βρίσκονται σε από-
σταση x = 2cm διαρρέονται από ρεύματα Ι1
= 10Α και Ι2
= 50Α. Να
υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί ο ένας αγωγός σε κάθε 1m του
άλλου αγωγού.
39.
Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται σε απόστα-
ση μεταξύ τους r = 12cm και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα
I1
και Ι2
= 5Ι1
αντίστοιχα. Να υπολογιστεί σε ποιο σημείο πρέπει να
τοποθετηθεί ένας τρίτος ρευματοφόρος αγωγός, ώστε να ισορρο-
πεί.
40.
Μία ακλόνητη οριζόντια μεταλλική ράβδος έχει μεγάλο μήκος και
διαρρέεται από ρεύμα I1
= 40A. Από τη ράβδο μέσω δύο ελατηρί-
ων κρέμεται μια άλλη ράβδος ΑΓ μήκους = 2m. Όταν η ράβδος
ΑΓ διαρρέεται από ρεύμα Ι2
= 50Α ομόρροπα με το ρεύμα της
πρώτης ράβδου, τα ελατήρια βρίσκονται στο φυσικό τους μήκος
= 4cm. Όταν αντιστραφεί η φορά του ρεύματος σε μία από τις
δύο ράβδους τα ελατήρια επιμηκύνονται και το σύστημα ισορρο-
πεί όταν η απόσταση μεταξύ των ράβδων γίνει 5cm. Να υπολογι-
στεί η σταθερά k των ελατηρίων. Οι συνδέσεις μεταξύ ράβδων και
ελατηρίων δεν είναι αγώγιμες.
186 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 186 5/17/13 12:08 PM
41.
Στην εικόνα βλέπουμε την τομή τεσσάρων ευθύγραμμων αγω-
γών μεγάλου μήκους. Να υπολογιστεί η δύναμη ανά μέτρο μή-
κους που δέχεται ο αγωγός Α από τους άλλους αγωγούς. Δίνονται
ΙΑ
= 10Α, ΙΚ
= 20Α, ΙΓ
= 10Α, ΙΔ
= 20Α και α = 10cm.
42. Ένα σωληνοειδές έχει n = 100σπείρες/m και διαρρέεται από ρεύ-
μα έντασης I = 10Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού
πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. Πόση θα γίνει η ένταση
του μαγνητικού πεδίου αν στο εσωτερικό του σωληνοειδούς βά-
λουμε υλικό που έχει μαγνητική διαπερατότητα μ = 1000;
43. Μία επιφάνεια έχει εμβαδόν S = 20cm2
. Να υπολογιστεί η μαγνη-
τική ροή που περνά μέσα από την επιφάνεια όταν βρεθεί σε μα-
γνητικό πεδίο έντασης Β = 2Τ και α) είναι κάθετη στις δυναμικές
γραμμές, β) είναι παράλληλη στις δυναμικές γραμμές, γ) σχηματί-
ζει γωνία θ = 30° με τις δυναμικές γραμμές.
44. Σε πηνίο που έχει Ν = 100 σπείρες αυξάνεται η ροή κατά 10-2
Wb
σε χρόνο Δt = 0,2s. Να υπολογιστεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη που
αναπτύσσεται.
45. Ένας κυκλικός αγωγός ακτίνας r = 10cm βρίσκεται κάθετα στις δυ-
ναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,1Τ.
Αν σε χρόνο Δt = 0,1s ο κυκλικός αγωγός στραφεί κατά 90° γύρω
από κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο του να υπολογιστεί η
ΗΕΔ από επαγωγή.
46. Ένα κυκλικό πλαίσιο ακτίνας r = 20cm αποτελείται από Ν = 20
σπείρες και είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πε-
δίου έντασης Β = 2Τ. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή που
θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο όταν σε χρόνο Δt = πs α) το μέτρο της
μαγνητικής επαγωγής τετραπλασιαστεί, β) το μέτρο της μαγνη-
τικής επαγωγής υποτετραπλασιαστεί, γ) η φορά της μαγνητικής
επαγωγής αντιστραφεί.
47. Ένα πηνίο έχει Ν = 100 σπείρες και το εμβαδόν κάθε σπείρας εί-
ναι S = 100cm2
. Το πηνίο βρίσκεται με τον άξονά του παράλληλο
σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 2Τ και έχει αντίσταση
R1
= 0,9Ω ανά σπείρα. Αν συνδέσουμε τις άκρες του πηνίου με
αμπερόμετρο αντίστασης R2
= 10Ω, να βρεθεί η ένδειξή του όταν
σε χρόνο Δt = 1s η ένταση του μαγνητικού πεδίου α) διπλασιάζε-
ται, β) μηδενίζεται.
187 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 187 5/17/13 12:08 PM
48. Ένα σωληνοειδές διαρρέεται από Ι = 2Α έχει n = 5σπείρες/cm,
αντίσταση Rολ
= 40Ω και το εμβαδόν κάθε σπείρας είναι
S = 20cm2
. Να υπολογιστούν η ΗΕΔ από επαγωγή και το φορ-
τίο που θα αναπτυχτεί αν: α) διακόψουμε το ρεύμα σε χρόνο
Δt = 0,01s, β) βάλουμε μέσα στο σωληνοειδές σιδηρομαγνητι-
κό υλικό που έχει μαγνητική διαπερατότητα μ = 2001 σε χρόνο
Δt = 1s. Δίνεται = 1m.
49. Ένας συρμάτινος δακτύλιος έχει ακτίνα cm, κόβεται σε
κάποιο σημείο και συνδέεται πυκνωτής χωρητικότητας C = 2μF.
Ο δακτύλιος τοποθετείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές μα-
γνητικού πεδίου η ένταση του οποίου μεταβάλλεται με ρυθμό
ΔΒ/Δt = 2T/s. Να υπολογιστούν α) το φορτίο του πυκνωτή, β) η
ενέργεια που αποθηκεύεται σ’ αυτόν. (π2
10)
50. Ένα κυκλικό πλαίσιο έχει Ν = 20 σπείρες,το εμβαδόν κάθε σπείρας
είναι S = 0,2m2
, το πλαίσιο είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές
ομογενούς μαγνητικού πεδίου και κάθε σπείρα έχει αντίσταση
R = 2Ω. Όταν τις άκρες του πλαισίου τις συνδέσουμε με γαλβα-
νόμετρο αντίστασης R1
= 10Ω και βγάλουμε το πλαίσιο απότομα
από το μαγνητικό πεδίο το γαλβανόμετρο δείχνει ότι περνά μέσα
απ’ αυτό φορτίο . Να υπολογιστεί το μέτρο της έντα-
σης του ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
51.
Ένα τετράγωνο πλαίσιο έχει αντίσταση R = 10Ω και βρίσκεται
κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου η
ροή του οποίου μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στην
εικόνα. Να γίνει το διάγραμμα α) της ΗΕΔ με το χρόνο και β) του
επαγωγικού ρεύματος με το χρόνο.
52. Μία μεταλλική ράβδος μήκους = 2m κινείται κάθετα στις δυνα-
μικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,2Τ
με σταθερή ταχύτητα υ = 10m/s. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ επαγωγής
που δημιουργείται στις άκρες της ράβδου.
188 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 188 5/17/13 12:08 PM
53.
Ευθύγραμμος αγωγός μήκους KΛ = 0,5m μπορεί να ολισθαίνει
χωρίς τριβές πάνω σε δύο οριζόντιες χωρίς αντίσταση ράγες οι
άκρες των οποίων έχουν συνδεθεί με αμπερόμετρο αντίστασης
R1
= 2Ω. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές
μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8Τ. Ο αγωγός ΚΛ έχει αντίστα-
ση R2
= 8Ω και κινείται με την επίδραση εξωτερικής δύναμης με
σταθερή ταχύτητα υ = 5m/s. Να υπολογιστούν α) η ένδειξη του
αμπερόμετρου, β) η ισχύς που καταναλώνεται στις αντιστάσεις,
γ) η εξωτερική δύναμη που κινεί τον αγωγό, δ) η διαφορά δυνα-
μικού ΚΛ.
54.
Δύο οριζόντιες χωρίς αντίσταση ράγες είναι παράλληλες μετα-
ξύ τους και οι άκρες τους συνδέονται με αντίσταση R = 2Ω. Μια
ράβδος μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω στις δύο ράγες.
Στη ράβδο αρχίζει να ασκείται σταθερή δύναμη F = 0,4N με φορά
προς τα δεξιά. Αν το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνη-
τικό πεδίο έντασης Β = 0,2Τ να υπολογιστεί η οριακή ταχύτητα
που θα αποκτήσει τελικά η ράβδος. Η ράβδος δεν έχει αντίσταση,
εφάπτεται συνεχώς στις ράγες και έχει μήκος = 1m.
189 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 189 5/17/13 12:08 PM
55.
Στην εικόνα δίνονται RKΛ
= 2Ω, Β = 0,2Τ και = 1m. Να υπολογι-
στούν οι εντάσεις που διαρρέουν τις αντιστάσεις R1
, R2
, RΚΛ
και
η διαφορά δυναμικού VΚΛ
όταν η ράβδος κινείται με σταθερή τα-
χύτητα υ = 10m/s.
56.
Στην εικόνα τη χρονική στιγμή t = 0 κλείνουμε το διακόπτη. Η ρά-
βδος ΚΛ μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω στους οριζόντιους
αγωγούς. Να υπολογιστεί η οριακή ταχύτητα της ράβδου ΚΛ. Δί-
νονται Β = 0,4Τ, Ε = 10V, ΚΛ = 1m. Οι παράλληλοι οριζόντιοι
αγωγοί έχουν μεγάλο μήκος και δεν παρουσιάζουν αντίσταση.
57. Δύο παράλληλες μεταλλικές ράγες απέχουν μεταξύ τους = 1m,
σχηματίζουν γωνία θ = 30° με το οριζόντιο επίπεδο και στο πάνω
μέρος τους συνδέεται αντίσταση R1
= 8Ω. Μία οριζόντια μεταλλι-
κή ράβδος έχει μάζα m = 20gr, αντίσταση R2
= 2Ω και μπορεί να
ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω στις δύο ράγες ώστε τα άκρα της
συνεχώς να εφάπτονται σ’ αυτές. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε
κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 1Τ. Αν αφε-
θεί η ράβδος ελεύθερη και κινηθεί, να υπολογιστεί η οριακή της
ταχύτητα.
190 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 190 5/17/13 12:08 PM
58.
Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους = 15cm περιστρέφεται μέσα
σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,5Τ, με συχνότητα
f = 60Hz σε επίπεδο κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου
γύρω από το ένα άκρο του. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή
στις άκρες του αγωγού.
59.
Ο αγωγός ΛM μήκους = 1m δένεται με μονωτικό νήμα μήκους
= 2m και περιστρέφεται με συχνότητα Hz οριζόντια μέσα
σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 10-4
Τ. Να
υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή στις άκρες ΛΜ του αγωγού.
60.
Ο αγωγός ΚΛ έχει μήκος = 3m και περιστρέφεται με συχνότη-
τα Hz ώστε να εφάπτεται συνεχώς πάνω σε ημιπεριφέρεια
από ομογενές σύρμα αντίστασης R = 9Ω. Το σύστημα βρίσκεται
συνεχώς μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης
Β = 0,2Τ. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τη
ράβδο και τους αγωγούς ΚΜ και ΚΝ όταν η ράβδος σχηματίζει γω-
νία 60° με την ΚΜ. Οι αγωγοί ΚΜ, ΚΝ και η ράβδος ΚΛ δεν έχουν
αντίσταση.
191 Ηλεκτρομαγνητισμός
22-0209-fysikh-b-3.indd 191 5/17/13 12:08 PM
1.
3. A.
Β.
4.
5. A. Ομόρροπα:
ηλεκτρομαγνητισμός
4
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 29 7/3/13 2:39 PM
Β. Αντίρροπα:
.
6. A. Ομόρροπα:
Πρέπει
Β. Αντίρροπα:
Πρέπει
⋅
⋅
30 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 30 7/3/13 2:39 PM
7. Πρέπει
x=8cm ή x=2cm
8. (1)
(1)
31 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 31 7/3/13 2:39 PM
32
9. Πρέπει
με τον αγωγό που διαρρέεται
από ρεύμα Ι1
.
10. .
11.
12.
13.
ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 32 7/3/13 2:39 PM
33
14.
15. A.
Β.Β Β Β Β
Ι Ι
Β
Ι
= + ⇒ = + ⇒ = +
1
2
2
2 1 2 1 2 2
2 2 2
1
ολ µ µ ολ µ
π
π
( ) ( )
k
r
k
r
k
r
.
16.
Άρα
A. Β1,2
= Β1
-Β2
= 0
Β. Β1,2
= Β1
+Β2
= 4⋅10-5
Τ
17.
ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 33 7/3/13 2:39 PM
34
18. Πρέπει
19.
20.
Όμοια
Άρα: Βολ
= Β1
-Β2
= 0
21.
22. .
ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 34 7/3/13 2:39 PM
23.
24.
.
25. Πρέπει
26.
27. A.
35 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 35 7/3/13 2:39 PM
Β.
Γ.
28. Πρέπει:
29.
30. A. Πρέπει:
Β. Πρέπει:
Γ. Πρέπει:
.
36 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 36 7/3/13 2:39 PM
31. ΣFx
= F2
συνφ-F1
= B⋅I⋅γ⋅συνφ-Β⋅Ι⋅α = 0
ΣFy
= F2
ημφ-F3
= B⋅I⋅γ⋅ημφ-Β⋅Ι⋅β = 0
ΣF = 0
32. Για να ισορροπεί πρέπει:
.
33.
34. Όταν δε διαρρέεται από ρεύμα
mg = Fελ
άρα mg = 0,4N
FL
= F1
-F2
= 0,2N
37 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 37 7/3/13 2:39 PM
Αλλά:
35. Όταν τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος ισχύει:
.
Όταν έχουν επιμηκυνθεί κατά x θα έχουμε:
36.Η επιπλέον ένδειξη οφείλεται στη δύναμη Laplace.
Άρα: . Όμως ΣFx
=0, άρα Fολ
= ΣFψ
					
37.
38 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 38 7/3/13 2:39 PM
38. .
39. Πρέπει:
.
40.
.
41.
39 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 39 7/3/13 2:39 PM
42.
43. A.
Β.
Γ. .
44.
45.
.
40 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 40 7/3/13 2:39 PM
46.
A.
.
Β.
Γ.
47.
A.
41 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 41 7/3/13 2:39 PM
Β.
.
48. A.
Β.
49. A.
Β.
42 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 42 7/3/13 2:39 PM
50.
51.
A. Από (1 έως 2)s
Από (2 έως 3)s
Β.
52.
53. A.
Β.
Γ.
Δ. .
43 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 43 7/3/13 2:39 PM
54. Πρέπει
55.
56. Πρέπει
Άρα
57. Πρέπει
.
44 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 44 7/3/13 2:39 PM
58.
.
59.
60.
.
Έχουμε 9Ω για		 π
RMΛ
=
;			 π
			
.
45 ηλεκτρομαγνητισμός
22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 45 7/3/13 2:39 PM

Recomendados

φυσική γ΄γυμνασίου-2-ηλεκτρικό-ρεύμα por
φυσική γ΄γυμνασίου-2-ηλεκτρικό-ρεύμαφυσική γ΄γυμνασίου-2-ηλεκτρικό-ρεύμα
φυσική γ΄γυμνασίου-2-ηλεκτρικό-ρεύμαSpiridon Rallis
1.6K visualizações8 slides
ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdf por
ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdfΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdf
ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023.pdfΜαυρουδης Μακης
177 visualizações36 slides
B λυκειου γενικης (ηλεκτρισμός μαγνητισμός) por
B λυκειου γενικης (ηλεκτρισμός μαγνητισμός)B λυκειου γενικης (ηλεκτρισμός μαγνητισμός)
B λυκειου γενικης (ηλεκτρισμός μαγνητισμός)pmigiakis
446 visualizações2 slides
Exercises29 por
Exercises29Exercises29
Exercises29Marios Costa
591 visualizações7 slides
επαγωγή por
επαγωγήεπαγωγή
επαγωγήΒασίλειος Γιαννάδης
245 visualizações6 slides
Exercises26 por
Exercises26Exercises26
Exercises26Marios Costa
429 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Ασκήσεις Η-Μ.pdf

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις por
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςHOME
1.9K visualizações7 slides
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdf por
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdfΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdf
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdfdimitrisdimitris14
66 visualizações37 slides
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdf por
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdfΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdf
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdfdimitrisdimitris14
318 visualizações102 slides
Exercises20 por
Exercises20Exercises20
Exercises20Marios Costa
769 visualizações4 slides
εφ ολης 4 4-16 por
εφ ολης 4 4-16εφ ολης 4 4-16
εφ ολης 4 4-16Dimitris Kanakakis
298 visualizações3 slides
αρχή λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων συνεχούς ρεύματος por
αρχή λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων συνεχούς ρεύματοςαρχή λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων συνεχούς ρεύματος
αρχή λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων συνεχούς ρεύματοςDimitris Kanakakis
2.6K visualizações12 slides

Similar a Ασκήσεις Η-Μ.pdf(20)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις por HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K visualizações
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdf por dimitrisdimitris14
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdfΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdf
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdf
dimitrisdimitris1466 visualizações
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdf por dimitrisdimitris14
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdfΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdf
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdf
dimitrisdimitris14318 visualizações
Exercises20 por Marios Costa
Exercises20Exercises20
Exercises20
Marios Costa769 visualizações
εφ ολης 4 4-16 por Dimitris Kanakakis
εφ ολης 4 4-16εφ ολης 4 4-16
εφ ολης 4 4-16
Dimitris Kanakakis298 visualizações
αρχή λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων συνεχούς ρεύματος por Dimitris Kanakakis
αρχή λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων συνεχούς ρεύματοςαρχή λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων συνεχούς ρεύματος
αρχή λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων συνεχούς ρεύματος
Dimitris Kanakakis2.6K visualizações
Exercises23 por Marios Costa
Exercises23Exercises23
Exercises23
Marios Costa491 visualizações
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2009/ Θέματα και Λύσεις por HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2009/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2009/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2009/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.8K visualizações
Exercises27 por Marios Costa
Exercises27Exercises27
Exercises27
Marios Costa423 visualizações
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις por HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
HOME762 visualizações
Math paroysiasi por Ioannis Padiotis
Math paroysiasiMath paroysiasi
Math paroysiasi
Ioannis Padiotis2.6K visualizações
Exercises19 por Marios Costa
Exercises19Exercises19
Exercises19
Marios Costa480 visualizações
Exercises24 por Marios Costa
Exercises24Exercises24
Exercises24
Marios Costa526 visualizações
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη por Μαυρουδης Μακης
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψηηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
Μαυρουδης Μακης7.2K visualizações
φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012 por tvagelis96
φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012
φυλλαδιο ηλ ρευμα νοε 2012
tvagelis961.3K visualizações
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση por HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ ΦάσηΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
HOME693 visualizações
μονοφασικα τριφασικα 2012 por Dimitris Kanakakis
μονοφασικα τριφασικα 2012μονοφασικα τριφασικα 2012
μονοφασικα τριφασικα 2012
Dimitris Kanakakis304 visualizações

Mais de Μαυρουδης Μακης

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx por
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜαυρουδης Μακης
14 visualizações10 slides
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf por
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΜαυρουδης Μακης
66 visualizações76 slides
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf por
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΜαυρουδης Μακης
24 visualizações11 slides
TheoryA.pdf por
TheoryA.pdfTheoryA.pdf
TheoryA.pdfΜαυρουδης Μακης
8 visualizações12 slides
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf por
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdfΜαυρουδης Μακης
20 visualizações3 slides
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx por
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΜαυρουδης Μακης
18 visualizações3 slides

Mais de Μαυρουδης Μακης(20)

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx por Μαυρουδης Μακης
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
Μαυρουδης Μακης14 visualizações
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
Μαυρουδης Μακης66 visualizações
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf por Μαυρουδης Μακης
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Μαυρουδης Μακης24 visualizações
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf por Μαυρουδης Μακης
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
Μαυρουδης Μακης20 visualizações
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx por Μαυρουδης Μακης
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Μαυρουδης Μακης18 visualizações
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdfΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
Μαυρουδης Μακης9 visualizações
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
Μαυρουδης Μακης5 visualizações
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdfΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
Μαυρουδης Μακης57 visualizações
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdfΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
Μαυρουδης Μακης9 visualizações
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdfΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
Μαυρουδης Μακης53 visualizações
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf por Μαυρουδης Μακης
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης3 visualizações
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf por Μαυρουδης Μακης
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης2 visualizações

Último

Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
59 visualizações6 slides
Xmas_2023.pptx por
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx41dimperisteriou
129 visualizações17 slides
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
89 visualizações3 slides
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
17 visualizações39 slides
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ssuser43d27b
17 visualizações13 slides
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
21 visualizações14 slides

Último(20)

Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por Chrisa Kokorikou
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Chrisa Kokorikou59 visualizações
Xmas_2023.pptx por 41dimperisteriou
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx
41dimperisteriou129 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu89 visualizações
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 visualizações
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 visualizações
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
Tassos Karampinis21 visualizações
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas40 visualizações
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b38 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212517 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.1K visualizações
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo699 visualizações
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c19 visualizações
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki107 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 visualizações
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou53 visualizações
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 visualizações
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx por ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 visualizações

Ασκήσεις Η-Μ.pdf

 • 1. Προβλήματα 1. Ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 100Α. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μα- γνητικού πεδίου σε απόσταση r = 10cm από τον αγωγό. 2. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μεγάλου μήκους δημιουρ- γεί γύρω του μαγνητικό πεδίο. Να βρεθεί σε ποια σημεία η έντα- ση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο . Να γίνει η γραφική παράσταση της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε συ- νάρτηση με την απόσταση x από τον ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό. 3. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μεγάλου μήκους δημιουρ- γεί γύρω του μαγνητικό πεδίο η ένταση του οποίου σε απόσταση r = 20cm έχει μέτρο B = 2 ·10-5 T. α) Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. β) Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε απόσταση 2r από τον αγωγό αν διπλα- σιάσουμε την ένταση του ρεύματος. 4. Μία ηλεκτρική πηγή που έχει = 90V και μηδενική εσωτερική αντίσταση συνδέεται με ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μεγά- λου μήκους και αντίστασης R = 15Ω. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται σε απόσταση x = 10cm από τον αγωγό. 5. Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκο- νται σε απόσταση d = 30cm και διαρρέονται από ρεύματα I1 = 10A και Ι2 = 20Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης αν τα ρεύματα είναι α) ομόρρο- πα, β) αντίρροπα. 6. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους που βρίσκονται σε από- σταση d = 30cm διαρρέονται από ρεύματα I1 και Ι2 = 3I1 . Να βρεθεί σε ποιο σημείο η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν αν τα ρεύματα είναι α) ομόρροπα, β) αντίρροπα. 7. Τρεις παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους διαρρέονται από ρεύματα I1 = I2 και Ι3 = 2,5I1 . Αν οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι r1 = r3 = r = 6cm, να βρεθεί σε ποιο σημείο η ένταση του μαγνητι- 179 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 179 5/17/13 12:08 PM
 • 2. κού πεδίου είναι ίση με μηδέν. (Η εικόνα δείχνει την τομή τριών αγωγών που είναι κάθετοι στη σελίδα του βιβλίου.) 8. Δύο ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους απέχουν απόσταση d = 5cm και διαρρέονται από ρεύματα I1 = 15A και Ι2 = 20Α. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητκού πε- δίου στο σημείο Α που απέχει από τους δύο αγωγούς αποστάσεις r1 = 3cm και r2 = 4cm. 9. Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους, που είναι κάθετοι μεταξύ τους, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και διαρρέονται από ρεύματα I1 και . Να βρεθούν τα σημεία του επιπέδου στα οποία η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι ίση με μηδέν. 10. Στο κέντρο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι Β = 2π10-5 Τ. Αν η ακτίνα του κύκλου είναι r = 10cm να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. 11. Κυκλικός αγωγός που αποτελείται από Ν = 3 σπείρες διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 5Α. Αν στο κέντρο του κύκλου η ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο Β = 3 ·10-4 Τ να υπολογιστεί η ακτίνα του κύκλου. 12. Ένας κυκλικός ρευματοφόρος αγωγός έχει αντίσταση R1 = 16Ω, τροφοδοτείται από πηγή που έχει ΗΕΔ = 20V και εσωτερική αντίσταση R2 = 4Ω. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πε- δίου στο κέντρο του κύκλου αν η ακτίνα του είναι r = 10π cm. 13. Ένα ηλεκτρικό φορτίο q = 32 ∙ 10-3 C εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας r = 3,2cm και συχνότητας Hz. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο της κυκλικής τροχιάς. 180 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 180 5/17/13 12:08 PM
 • 3. 14. Δύο κυκλικοί αγωγοί διαρρέονται από ρεύματα , έχουν την ίδια ακτίνα r = 2cm και είναι τοποθετημένοι με τα επίπεδά τους κάθετα, ώστε να έχουν κοινό κέντρο Κ. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Κ των δύο αγωγών. 15. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύμα κάμπτεται και σχηματίζει έναν κυκλικό δα- κτύλιο ακτίνας r. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μα- γνητικού πεδίου στο κέντρο του κύκλου όταν α) ο ευθύγραμμος και ο κυκλικός αγωγός βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, β) αν ο κυκλι- κός αγωγός στραφεί, ώστε το επίπεδο του κύκλου να γίνει κάθετο στον ευθύγραμμο αγωγό. 16. Δύο παράλληλοι κατακόρυφοι αγωγοί μεγάλου μήκους διαρ- ρέονται από ρεύματα Ι1 = Ι2 = 15Α και βρίσκονται σε απόσταση r = 30cm. Ένας κυκλικός αγωγός είναι οριζόντιος, εφάπτεται στους 181 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 181 5/17/13 12:08 PM
 • 4. Σχήμα προβλήματος 20. Σχήμα προβλήματος 18. δύο αγωγούς και διαρρέεται από ρεύμα . Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται στο κέντρο του κυκλικού αγωγού αν τα ρεύματα στους δύο κατα- κόρυφους αγωγούς είναι α) ομόρροπα, β) αντίρροπα. 17. Κόβοντας ένα μεγάλο σύρμα σε κομμάτια φτιάχνουμε κυκλικούς αγωγούς που διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα και έχουν ακτίνες r, 2r, 3r, 4r, ... Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο των κυκλικών αγωγών και να γίνει η γραφική παράσταση της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε συνάρτηση με την ακτίνα του κύκλου. 18. Ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύ- μα I1 βρίσκεται σε απόσταση 4r από το κέντρο κυκλικού αγωγού ακτίνας r που διαρρέεται από ρεύμα . Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον ευθύγραμμο αγωγό, ώστε στο κέντρο του κύκλου η ένταση του μαγνητικού πε- δίου να είναι μηδέν. 19. Κυκλικός αγωγός ακτίνας r = 0,2m συνδέεται με πηγή ΗΕΔ = 100V αμελητέας εσωτερικής αντίστασης. Στο κέντρο του αγω- γού η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι Β = 5 · 10-5 Τ. Να υπο- λογιστεί η αντίσταση ανά μονάδα μήκους του αγωγού. 20. Ένας ομογενής κυκλικός αγωγός σταθερής διατομής συνδέεται με τους πόλους πηγής ΗΕΔ με αμελητέα εσωτερική αντίσταση όπως φαίνεται στην εικόνα. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνη- τικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού. 21. Ένα σωληνοειδές έχει μήκος = 20cm, διαρρέεται από ρεύμα και αποτελείται από 100 σπείρες. Να υπολογιστεί η έντα- ση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς. 22. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός σωληνοειδούς που αποτελείται από 1000σπείρες/m είναι Β = 8π10-4 Τ. Να υπολο- γιστεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές. 23. Ένα σωληνοειδές στο μισό μήκος του έχει n1 = 1000σπ/m και στο άλλο μισό έχει n2 = 4000σπ/m. Αν το σωληνοειδές διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 1Α να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς. 24. Ένα σωληνοειδές έχει μήκος = 40π cm και αποτελείται από Ν = 1000 σπείρες. Κάθε σπείρα έχει αντίσταση R = 0,02Ω. Τα άκρα του σωληνοειδούς συνδέονται με πηγή ΗΕΔ = 40V και εσωτερι- 182 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 182 5/17/13 12:08 PM
 • 5. κής αντίστασης r = 20Ω. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. 25. Ένα σωληνοειδές έχει n = 500σπείρες/m και διαρρέεται από ρεύ- μα έντασης Ι1 . Κυκλικός αγωγός αποτελούμενος από 10 σπείρες περιβάλλει το σωληνοειδές στο κέντρο του με το επίπεδό του κάθετο στον άξονα του σωληνοειδούς. Όταν ο κυκλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα I2 = 10Ι1 στο κέντρο του σωληνοειδούς η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι ίση με μηδέν. Να υπολογι- στεί η ακτίνα του κυκλικού αγωγού. 26. Ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύ- μα I1 = 30Α τέμνει κάθετα τον άξονα του σωληνοειδούς που έχει n = 100σπ/m και διαρρέεται από ρεύμα έντασης . Ο ευθύγραμμος αγωγός απέχει από το κέντρο Κ του σωληνοει- δούς απόσταση d = 2cm. Να υπολογιστεί το μέτρο έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Κ του σωληνοειδούς. 27. Μέσα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 2Τ φέρνουμε ευθύγραμμο αγωγό μήκους = 20cm που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται ο αγωγός, όταν σχηματίζει με τις δυναμικές γραμμές γωνίες α) 90°, β) 30°, γ) 0°. 28. Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους = 40cm κρέμεται από το ένα άκρο κατακόρυφα μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο. Όταν μέσα στον αγωγό διαβιβάσουμε ρεύμα έντασης Ι = 5Α ο αγωγός εκτρέπεται και ισορροπεί ώστε να σχηματίζει με την κα- τακόρυφο γωνία φ = 30°. Αν η μάζα του αγωγού είναι 100g να υπο- λογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου (g = 10m/s2 ). 29. Ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός μήκους = 20cm τοποθετείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,4Τ. Όταν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα Ι = 10Α, μετακινείται με σταθερή επιτάχυνση α = 2m/s2 . Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης Laplace για χρόνο t = 10s (υποθέτουμε ότι η FL είναι η μόνη δύναμη στη διεύθυνση κίνησης του αγωγού). 30. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους = 20cm μπο- ρεί να μετακινείται πάνω σε δύο κατακόρυφους μονωτικούς αγω- γούς χωρίς τριβές. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές ορι- ζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 2Τ. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός: α) να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα, β) να κατεβαίνει με επι- τάχυνση α = g/3, γ) να ανεβαίνει με επιτάχυνση α = g/4. Δίνονται m = 100g, g = 10m/s2 . Σχήμα προβλήματος 30. Σχήμα προβλήματος 26. Σχήμα προβλήματος 28. 183 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 183 5/17/13 12:08 PM
 • 6. Σχήμα προβλήματος 32. 31. Μεταλλικό ορθογώνιο τρίγωνο διαρρέεται από ρεύμα I και βρί- σκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο τρίγωνο. 32. Οριζόντια μεταλλική ράβδος μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα Ι1 = 100Α. Στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο κάτω από τη ρά- βδο και παράλληλα με αυτή βρίσκεται ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους = 1m και μάζας m = 5g. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός να ισορ- ροπεί σε απόσταση x = 2cm από τη μεταλλική ράβδο. (g = 10m/s2 ) 33. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός που έχει μήκος = 40cm φέρεται ολόκληρος στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς μεγάλου μήκους που έχει 10σπείρες/cm και διαρρέεται από ρεύ- μα έντασης Ι = 2,5Α. Όταν ο αγωγός είναι κάθετος στον άξονα του σωληνοειδούς δέχεται δύναμη Laplace από το πεδίο ίση με FL = 2π10-2 N. Αν ο αγωγός είναι συνδεδεμένος με πηγή ΗΕΔ = 100V και εσωτερικής αντίστασης r = 0,5Ω να υπολογιστεί η αντίσταση του αγωγού. 34. Μία μεταλλική ράβδος μήκους = 1m κρέμεται οριζόντια από ένα δυναμόμετρο με μονωτικά νήματα μέσα σε οριζόντιο μαγνη- τικό πεδίο. Όταν η ράβδος δε διαρρέεται από ρεύμα το δυναμό- μετρο δείχνει ένδειξη F1 = 0,4Ν. Όταν η ράβδος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α δείχνει ένδειξη F2 = 0,6N. Να υπολογιστεί α) το βάρος της ράβδου, β) η δύναμη Laplace, γ) η ένταση του μα- γνητικού πεδίου. 184 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 184 5/17/13 12:08 PM
 • 7. 35. Οριζόντια μεταλλική ράβδος μήκους = 40cm κρέμεται από δύο κατακόρυφα μονωμένα ελατήρια σταθεράς k = 100N/m. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 1,5Τ. Όταν η ένταση του ρεύματος είναι Ι = 5Α, τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύμα- τος όταν τα ελατήρια έχουν επιμηκυνθεί κατά x = 4,5cm. 36. Από ένα δυναμόμετρο κρεμάμε με μονωτικά νήματα ένα σύρμα σχήματος ημικύκλιου ακτίνας r = 15cm. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο. Όταν το σύρμα δε διαρρέεται από ρεύμα, το δυναμόμετρο δείχνει ένδειξη 1Ν. Όταν το σύρμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α, το δυναμόμετρο δείχνει ένδειξη 4Ν. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου. 37. Συρμάτινο πλαίσιο σχήματος παραλληλογράμμου βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και σε απόσταση d = 10cm από έναν ευθύγραμ- μο αγωγό μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύμα έντασης 185 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 185 5/17/13 12:08 PM
 • 8. Ι1 = 10Α. Το πλαίσιο έχει πλευρές α = 10cm, β = 40cm και διαρρέ- εται από ρεύμα Ι2 = 5Α. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται το πλαίσιο από τον ευθύγραμμο αγωγό. 38. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους που βρίσκονται σε από- σταση x = 2cm διαρρέονται από ρεύματα Ι1 = 10Α και Ι2 = 50Α. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί ο ένας αγωγός σε κάθε 1m του άλλου αγωγού. 39. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται σε απόστα- ση μεταξύ τους r = 12cm και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα I1 και Ι2 = 5Ι1 αντίστοιχα. Να υπολογιστεί σε ποιο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί ένας τρίτος ρευματοφόρος αγωγός, ώστε να ισορρο- πεί. 40. Μία ακλόνητη οριζόντια μεταλλική ράβδος έχει μεγάλο μήκος και διαρρέεται από ρεύμα I1 = 40A. Από τη ράβδο μέσω δύο ελατηρί- ων κρέμεται μια άλλη ράβδος ΑΓ μήκους = 2m. Όταν η ράβδος ΑΓ διαρρέεται από ρεύμα Ι2 = 50Α ομόρροπα με το ρεύμα της πρώτης ράβδου, τα ελατήρια βρίσκονται στο φυσικό τους μήκος = 4cm. Όταν αντιστραφεί η φορά του ρεύματος σε μία από τις δύο ράβδους τα ελατήρια επιμηκύνονται και το σύστημα ισορρο- πεί όταν η απόσταση μεταξύ των ράβδων γίνει 5cm. Να υπολογι- στεί η σταθερά k των ελατηρίων. Οι συνδέσεις μεταξύ ράβδων και ελατηρίων δεν είναι αγώγιμες. 186 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 186 5/17/13 12:08 PM
 • 9. 41. Στην εικόνα βλέπουμε την τομή τεσσάρων ευθύγραμμων αγω- γών μεγάλου μήκους. Να υπολογιστεί η δύναμη ανά μέτρο μή- κους που δέχεται ο αγωγός Α από τους άλλους αγωγούς. Δίνονται ΙΑ = 10Α, ΙΚ = 20Α, ΙΓ = 10Α, ΙΔ = 20Α και α = 10cm. 42. Ένα σωληνοειδές έχει n = 100σπείρες/m και διαρρέεται από ρεύ- μα έντασης I = 10Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. Πόση θα γίνει η ένταση του μαγνητικού πεδίου αν στο εσωτερικό του σωληνοειδούς βά- λουμε υλικό που έχει μαγνητική διαπερατότητα μ = 1000; 43. Μία επιφάνεια έχει εμβαδόν S = 20cm2 . Να υπολογιστεί η μαγνη- τική ροή που περνά μέσα από την επιφάνεια όταν βρεθεί σε μα- γνητικό πεδίο έντασης Β = 2Τ και α) είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές, β) είναι παράλληλη στις δυναμικές γραμμές, γ) σχηματί- ζει γωνία θ = 30° με τις δυναμικές γραμμές. 44. Σε πηνίο που έχει Ν = 100 σπείρες αυξάνεται η ροή κατά 10-2 Wb σε χρόνο Δt = 0,2s. Να υπολογιστεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται. 45. Ένας κυκλικός αγωγός ακτίνας r = 10cm βρίσκεται κάθετα στις δυ- ναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,1Τ. Αν σε χρόνο Δt = 0,1s ο κυκλικός αγωγός στραφεί κατά 90° γύρω από κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο του να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή. 46. Ένα κυκλικό πλαίσιο ακτίνας r = 20cm αποτελείται από Ν = 20 σπείρες και είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πε- δίου έντασης Β = 2Τ. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο όταν σε χρόνο Δt = πs α) το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής τετραπλασιαστεί, β) το μέτρο της μαγνη- τικής επαγωγής υποτετραπλασιαστεί, γ) η φορά της μαγνητικής επαγωγής αντιστραφεί. 47. Ένα πηνίο έχει Ν = 100 σπείρες και το εμβαδόν κάθε σπείρας εί- ναι S = 100cm2 . Το πηνίο βρίσκεται με τον άξονά του παράλληλο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 2Τ και έχει αντίσταση R1 = 0,9Ω ανά σπείρα. Αν συνδέσουμε τις άκρες του πηνίου με αμπερόμετρο αντίστασης R2 = 10Ω, να βρεθεί η ένδειξή του όταν σε χρόνο Δt = 1s η ένταση του μαγνητικού πεδίου α) διπλασιάζε- ται, β) μηδενίζεται. 187 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 187 5/17/13 12:08 PM
 • 10. 48. Ένα σωληνοειδές διαρρέεται από Ι = 2Α έχει n = 5σπείρες/cm, αντίσταση Rολ = 40Ω και το εμβαδόν κάθε σπείρας είναι S = 20cm2 . Να υπολογιστούν η ΗΕΔ από επαγωγή και το φορ- τίο που θα αναπτυχτεί αν: α) διακόψουμε το ρεύμα σε χρόνο Δt = 0,01s, β) βάλουμε μέσα στο σωληνοειδές σιδηρομαγνητι- κό υλικό που έχει μαγνητική διαπερατότητα μ = 2001 σε χρόνο Δt = 1s. Δίνεται = 1m. 49. Ένας συρμάτινος δακτύλιος έχει ακτίνα cm, κόβεται σε κάποιο σημείο και συνδέεται πυκνωτής χωρητικότητας C = 2μF. Ο δακτύλιος τοποθετείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές μα- γνητικού πεδίου η ένταση του οποίου μεταβάλλεται με ρυθμό ΔΒ/Δt = 2T/s. Να υπολογιστούν α) το φορτίο του πυκνωτή, β) η ενέργεια που αποθηκεύεται σ’ αυτόν. (π2 10) 50. Ένα κυκλικό πλαίσιο έχει Ν = 20 σπείρες,το εμβαδόν κάθε σπείρας είναι S = 0,2m2 , το πλαίσιο είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου και κάθε σπείρα έχει αντίσταση R = 2Ω. Όταν τις άκρες του πλαισίου τις συνδέσουμε με γαλβα- νόμετρο αντίστασης R1 = 10Ω και βγάλουμε το πλαίσιο απότομα από το μαγνητικό πεδίο το γαλβανόμετρο δείχνει ότι περνά μέσα απ’ αυτό φορτίο . Να υπολογιστεί το μέτρο της έντα- σης του ομογενούς μαγνητικού πεδίου. 51. Ένα τετράγωνο πλαίσιο έχει αντίσταση R = 10Ω και βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου η ροή του οποίου μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στην εικόνα. Να γίνει το διάγραμμα α) της ΗΕΔ με το χρόνο και β) του επαγωγικού ρεύματος με το χρόνο. 52. Μία μεταλλική ράβδος μήκους = 2m κινείται κάθετα στις δυνα- μικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,2Τ με σταθερή ταχύτητα υ = 10m/s. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ επαγωγής που δημιουργείται στις άκρες της ράβδου. 188 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 188 5/17/13 12:08 PM
 • 11. 53. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους KΛ = 0,5m μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω σε δύο οριζόντιες χωρίς αντίσταση ράγες οι άκρες των οποίων έχουν συνδεθεί με αμπερόμετρο αντίστασης R1 = 2Ω. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8Τ. Ο αγωγός ΚΛ έχει αντίστα- ση R2 = 8Ω και κινείται με την επίδραση εξωτερικής δύναμης με σταθερή ταχύτητα υ = 5m/s. Να υπολογιστούν α) η ένδειξη του αμπερόμετρου, β) η ισχύς που καταναλώνεται στις αντιστάσεις, γ) η εξωτερική δύναμη που κινεί τον αγωγό, δ) η διαφορά δυνα- μικού ΚΛ. 54. Δύο οριζόντιες χωρίς αντίσταση ράγες είναι παράλληλες μετα- ξύ τους και οι άκρες τους συνδέονται με αντίσταση R = 2Ω. Μια ράβδος μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω στις δύο ράγες. Στη ράβδο αρχίζει να ασκείται σταθερή δύναμη F = 0,4N με φορά προς τα δεξιά. Αν το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνη- τικό πεδίο έντασης Β = 0,2Τ να υπολογιστεί η οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει τελικά η ράβδος. Η ράβδος δεν έχει αντίσταση, εφάπτεται συνεχώς στις ράγες και έχει μήκος = 1m. 189 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 189 5/17/13 12:08 PM
 • 12. 55. Στην εικόνα δίνονται RKΛ = 2Ω, Β = 0,2Τ και = 1m. Να υπολογι- στούν οι εντάσεις που διαρρέουν τις αντιστάσεις R1 , R2 , RΚΛ και η διαφορά δυναμικού VΚΛ όταν η ράβδος κινείται με σταθερή τα- χύτητα υ = 10m/s. 56. Στην εικόνα τη χρονική στιγμή t = 0 κλείνουμε το διακόπτη. Η ρά- βδος ΚΛ μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω στους οριζόντιους αγωγούς. Να υπολογιστεί η οριακή ταχύτητα της ράβδου ΚΛ. Δί- νονται Β = 0,4Τ, Ε = 10V, ΚΛ = 1m. Οι παράλληλοι οριζόντιοι αγωγοί έχουν μεγάλο μήκος και δεν παρουσιάζουν αντίσταση. 57. Δύο παράλληλες μεταλλικές ράγες απέχουν μεταξύ τους = 1m, σχηματίζουν γωνία θ = 30° με το οριζόντιο επίπεδο και στο πάνω μέρος τους συνδέεται αντίσταση R1 = 8Ω. Μία οριζόντια μεταλλι- κή ράβδος έχει μάζα m = 20gr, αντίσταση R2 = 2Ω και μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω στις δύο ράγες ώστε τα άκρα της συνεχώς να εφάπτονται σ’ αυτές. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 1Τ. Αν αφε- θεί η ράβδος ελεύθερη και κινηθεί, να υπολογιστεί η οριακή της ταχύτητα. 190 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 190 5/17/13 12:08 PM
 • 13. 58. Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους = 15cm περιστρέφεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,5Τ, με συχνότητα f = 60Hz σε επίπεδο κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου γύρω από το ένα άκρο του. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή στις άκρες του αγωγού. 59. Ο αγωγός ΛM μήκους = 1m δένεται με μονωτικό νήμα μήκους = 2m και περιστρέφεται με συχνότητα Hz οριζόντια μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 10-4 Τ. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ από επαγωγή στις άκρες ΛΜ του αγωγού. 60. Ο αγωγός ΚΛ έχει μήκος = 3m και περιστρέφεται με συχνότη- τα Hz ώστε να εφάπτεται συνεχώς πάνω σε ημιπεριφέρεια από ομογενές σύρμα αντίστασης R = 9Ω. Το σύστημα βρίσκεται συνεχώς μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,2Τ. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τη ράβδο και τους αγωγούς ΚΜ και ΚΝ όταν η ράβδος σχηματίζει γω- νία 60° με την ΚΜ. Οι αγωγοί ΚΜ, ΚΝ και η ράβδος ΚΛ δεν έχουν αντίσταση. 191 Ηλεκτρομαγνητισμός 22-0209-fysikh-b-3.indd 191 5/17/13 12:08 PM
 • 14. 1. 3. A. Β. 4. 5. A. Ομόρροπα: ηλεκτρομαγνητισμός 4 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 29 7/3/13 2:39 PM
 • 15. Β. Αντίρροπα: . 6. A. Ομόρροπα: Πρέπει Β. Αντίρροπα: Πρέπει ⋅ ⋅ 30 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 30 7/3/13 2:39 PM
 • 16. 7. Πρέπει x=8cm ή x=2cm 8. (1) (1) 31 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 31 7/3/13 2:39 PM
 • 17. 32 9. Πρέπει με τον αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα Ι1 . 10. . 11. 12. 13. ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 32 7/3/13 2:39 PM
 • 18. 33 14. 15. A. Β.Β Β Β Β Ι Ι Β Ι = + ⇒ = + ⇒ = + 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 ολ µ µ ολ µ π π ( ) ( ) k r k r k r . 16. Άρα A. Β1,2 = Β1 -Β2 = 0 Β. Β1,2 = Β1 +Β2 = 4⋅10-5 Τ 17. ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 33 7/3/13 2:39 PM
 • 19. 34 18. Πρέπει 19. 20. Όμοια Άρα: Βολ = Β1 -Β2 = 0 21. 22. . ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 34 7/3/13 2:39 PM
 • 20. 23. 24. . 25. Πρέπει 26. 27. A. 35 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 35 7/3/13 2:39 PM
 • 21. Β. Γ. 28. Πρέπει: 29. 30. A. Πρέπει: Β. Πρέπει: Γ. Πρέπει: . 36 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 36 7/3/13 2:39 PM
 • 22. 31. ΣFx = F2 συνφ-F1 = B⋅I⋅γ⋅συνφ-Β⋅Ι⋅α = 0 ΣFy = F2 ημφ-F3 = B⋅I⋅γ⋅ημφ-Β⋅Ι⋅β = 0 ΣF = 0 32. Για να ισορροπεί πρέπει: . 33. 34. Όταν δε διαρρέεται από ρεύμα mg = Fελ άρα mg = 0,4N FL = F1 -F2 = 0,2N 37 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 37 7/3/13 2:39 PM
 • 23. Αλλά: 35. Όταν τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος ισχύει: . Όταν έχουν επιμηκυνθεί κατά x θα έχουμε: 36.Η επιπλέον ένδειξη οφείλεται στη δύναμη Laplace. Άρα: . Όμως ΣFx =0, άρα Fολ = ΣFψ 37. 38 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 38 7/3/13 2:39 PM
 • 24. 38. . 39. Πρέπει: . 40. . 41. 39 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 39 7/3/13 2:39 PM
 • 25. 42. 43. A. Β. Γ. . 44. 45. . 40 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 40 7/3/13 2:39 PM
 • 27. Β. . 48. A. Β. 49. A. Β. 42 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 42 7/3/13 2:39 PM
 • 28. 50. 51. A. Από (1 έως 2)s Από (2 έως 3)s Β. 52. 53. A. Β. Γ. Δ. . 43 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 43 7/3/13 2:39 PM
 • 29. 54. Πρέπει 55. 56. Πρέπει Άρα 57. Πρέπει . 44 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 44 7/3/13 2:39 PM
 • 30. 58. . 59. 60. . Έχουμε 9Ω για π RMΛ = ; π . 45 ηλεκτρομαγνητισμός 22 0210_FYSIKH LYSEIS.indd 45 7/3/13 2:39 PM