3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx

Μαυρουδης Μακης
Μαυρουδης ΜακηςPhysicist em 2 gym stavroupolis Thessaloniki
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
1
Ας θυμηθούμε…
Tο μαγνητικό πεδίο στο οποίο η ένταση 𝜝 είναι ίδια σε κάθε σημείο του
ονομάζεται …………………… .
ομογενές
Το πείραμα του Oersted μας έδειξε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί
μαγνητικό ……………… που ασκεί ……………… πάνω σε μαγνήτη.
δύναμη
πεδίο
Σε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, που αποτελείται από ηλεκτρική πηγή
με ΗΕΔ Ε και συνολική ωμική αντίσταση Rολ, η ένταση του ρεύματος
I που διαρρέει το κύκλωμα υπολογίζεται από τη σχέση Ι = ………….
𝑬
𝑹𝛐𝛌
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
2
Το μαγνητικό πεδίο
μπορεί ν’ ασκήσει δύναμη
σε ηλεκτρικό ρεύμα;
Βέβαια. Το μαγνητικό πεδίο μπορεί ν’ ασκεί
δύναμη σε ηλεκτρικά φορτία που κινούνται (αυτή
ονομάζεται δύναμη Lorentz-Λόρεντζ).
Συνεπώς, ασκεί δύναμη και σε αγωγό που βρίσκεται
μέσα στο πεδίο και διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.
Αυτή η δύναμη ονομάζεται ……
Hendrik Lorentz
(1853 – 1928)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
3
Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace (Λαπλάς)
Pierre Simon, Marquis de
Laplace (1749-1827)
Αριστερό κλικ στην εικόνα
seilias.gr
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
4
Μπορούμε εύκολα να δούμε την εμφάνιση δύναμης Laplace με
την τοποθέτηση αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα,
κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
Αριστερό κλικ στην εικόνα
Πείραμα από τον Σεραφείμ Μπίτσιο
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
5
Πειραματική μελέτη της δύναμης Laplace
(από τον Πάνο Μουρούζη – Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας)
Αριστερό κλικ στην εικόνα
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
6
Από την πειραματική μελέτη προκύπτει ο νόμος του Laplace.
Το μέτρο FL της δύναμης Laplace είναι ανάλογο:
• με το μήκος ℓ του ρευματοφόρου αγωγού που βρίσκεται
μέσα στο μαγνητικό πεδίο,
• με την ένταση I του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό,
• με την ένταση Β του μαγνητικού πεδίου και
• εξαρτάται από τη γωνία που σχηματίζει ο αγωγός με τη
διεύθυνση των δυναμικών γραμμών ( ή της έντασης 𝜝 ).
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
7
Χαρακτηριστικά της δύναμης Laplace
• Σημείο εφαρμογής: Το μέσο του τμήματος του
αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
8
• Διεύθυνση: Κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον αγωγό
(ή τη συμβατική φορά του ρεύματος) και τη διεύθυνση των
δυναμικών γραμμών (ή την ένταση του μαγνητικού πεδίου).
Ι
𝜝
𝑭𝐋
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
9
• Φορά: καθορίζεται με τον κανόνα των τριών δακτύλων
του δεξιού χεριού ή της δεξιάς παλάμης.
Τοποθέτηση των δακτύλων:
• Ο αντίχειρας σύμφωνα με τη (συμβατική) φορά του ρεύματος.
• Ο δείκτης δείχνει την φορά της έντασης του μαγνητικού
πεδίου (ή των δυναμικών γραμμών).
• Ο μέσος δείχνει την φορά της δύναμης Laplace.
𝑭
Ι
𝜝
I
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
10
Φτιάξε σε 3 διαστάσεις τα μεγέθη 𝑭, 𝑩, I (FBI)
• Τύπωσε σε χαρτί ή σε λεπτό χαρτόνι το παραπάνω σχέδιο.
• Κόψε κατά μήκος της παχιάς γραμμής.
• Αναδίπλωσε κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής.
Δύναμη
𝐹 Ένταση 𝐵
Ρεύμα I
Κανόνας
δεξιού
χεριού
Δύναμη
𝐹
Ένταση 𝐵
Ρεύμα I
Κανόνας
δεξιού
χεριού
Πηγή: physicsteacher
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
11
• Μέτρο: Αυτό είναι μέγιστο, όταν ο ρευματοφόρος αγωγός
είναι κάθετος στις μαγνητικές γραμμές του ομογενούς
μαγνητικού πεδίου.
FL,max = B.I.ℓ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
12
Όταν, οι μαγνητικές γραμμές σχηματίζουν γωνία φ με τον αγωγό,
αναλύουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε δύο συνιστώσες,
μία κάθετη προς τον αγωγό και μία παράλληλη προς αυτόν.
FL = I.ℓ.B.ημφ
Τότε: FL = I.ℓ.B2
Ρεύμα
𝑭𝐋
𝑩
𝑰
φ
𝐵2
𝐵1
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
13
Ορισμοί της ΄Εντασης του Ομογενούς Μαγνητικού
Πεδίου και της μονάδας μέτρησης 1 Tesla.
Στο μαγνητικό πεδίο, ως κατάλληλο υπόθεμα
θεωρούμε το κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο.
Η Ένταση 𝜝 του μαγνητικού πεδίου είναι διανυσματικό μέγεθος και
μας δείχνει πόσο ισχυρό είναι το μαγνητικό πεδίο σ’ ένα σημείο του.
Το διάνυσμα της έντασης 𝜝 σ’ ένα σημείο του
μαγνητικού πεδίου έχει διεύθυνση τη διεύθυνση του
άξονα της μαγνητικής βελόνας που ισορροπεί στο
πεδίο και φορά από το νότιο προς το βόρειο πόλο της.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
14
Ο ορισμός του μέτρου της έντασης του μαγνητικού
πεδίου προκύπτει από το νόμο του Laplace.
Το μέτρο της έντασης Β μαγνητικού πεδίου είναι ίσο με το πηλίκο
της δύναμης Laplace, που ασκείται σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο
αγωγό, προς το γινόμενο της έντασης I του ρεύματος επί το
μήκος ℓ του αγωγού, που βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο,
όταν αυτός τοποθετηθεί κάθετα στις δυναμικές γραμμές.
𝜝 =
𝑭𝐋
𝜤. ℓ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
15
Η μονάδα μέτρησης της έντασης του μαγνητικού
πεδίου στο SI είναι το 1Tesla (1T) (Τέσλα).
Nikola Tesla
(1856 – 1943)
Ένα Tesla είναι η ένταση του ομογενούς μαγνητικού
πεδίου το οποίο ασκεί δύναμη 1Ν σε ευθύγραμμο
αγωγό, που έχει μήκος 1m, όταν διαρρέεται από
ρεύμα έντασης 1Α και βρίσκεται μέσα στο πεδίο
τέμνοντας κάθετα τις δυναμικές γραμμές του.
1
𝐍
𝚨.𝐦
= 1Tesla
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
16
Η ένταση του μαγνητικού πεδίου
• της Γης, 5 x 10-5 T,
• του ανθρώπινου εγκεφάλου, 1 x 10-15 T,
• στο εσωτερικό μαγνητικού τομογράφου (MRI), 3Τ,
• στον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR), 18Τ,
• η μεγαλύτερη εργαστηριακή τιμή (Πανεπιστήμιο Τόκιο, 2018)
που έχει καταγραφεί, 1200 Τ.
Το 1 Tesla αποτελεί μια τεράστια τιμή έντασης μαγνητικού πεδίου.
Πόσο μεγάλη μονάδα μέτρησης είναι 1 Tesla;
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
17
Δύναμεις μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών.
Ο ρευματοφόρος αγωγός Α2 βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού Α1.
𝑭12
r
𝑩1
I1
A1
ℓ
I2
A2
Τότε, σε τμήμα ℓ του αγωγού Α2, ασκείται δύναμη Laplace 𝑭𝟏𝟐 από τον αγωγό Α1.
(Οι αγωγοί Α1 και Α2 είναι στο επίπεδο της διαφάνειας)
r
I2
A2
ℓ
I1
A1
𝑭𝟐1
𝑩2
Όμοια, για τμήμα ℓ του αγωγού Α1 που βρίσκεται στο μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού Α2.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
18
Οι δυνάμεις 𝑭𝟏𝟐 και 𝑭𝟐𝟏 έχουν σχέση “δράση – αντίδραση”,
δηλαδή, 𝑭𝟏𝟐 = - 𝑭𝟐𝟏
𝑭𝟏𝟐 = 𝑩𝟏𝑰𝟐ℓ
𝑩𝟏 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟏
𝒓
𝑭𝟏𝟐 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐
𝒓
ℓ
Όμοια
𝑭𝟐𝟏 = 𝑩𝟐𝑰𝟏ℓ
𝑩𝟐 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟐
𝒓
𝑭𝟐𝟏 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐
𝒓
ℓ
𝑭𝟏𝟐 = 𝑭𝟐𝟏
Όπως αναμενόταν
I1 I2
𝑭12
r
ℓ
𝑩1
A1 A2
𝑭𝟐1
𝑩2
ℓ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
19
Διαπιστώνουμε ότι
Όταν οι 2 παράλληλοι αγωγοί διαρρέονται
από ομόρροπα ρεύματα, έλκονται.
Όταν οι 2 παράλληλοι αγωγοί διαρρέονται
από αντίρροπα ρεύματα, απωθούνται.
I1 I2
𝑭12
r
ℓ
𝑩1
A1 A2
𝑭𝟐1
𝑩2
ℓ
I1 I2
𝑭12
r
ℓ
𝑩1
A1 A2
𝑭𝟐1
𝑩2
ℓ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
20
Πειραματική επίδειξη της δύναμης μεταξύ
παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών
(από το ΜΙΤ Physics)
Αριστερό κλικ στην εικόνα
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
21
Ορισμός της θεμελιώδους μονάδας μέτρησης 1 Ampère (1A) στο SI.
Ορίζουμε την (θεμελιώδη) μονάδα της Έντασης του
Ηλεκτρικού Ρεύματος στο SI, με την βοήθεια της
δύναμης μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών.
1Α είναι η ένταση του σταθερού ρεύματος που όταν διαρρέει δύο
ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς απείρου μήκους, οι οποίοι
βρίσκονται στο κενό και σε απόσταση r = 1m ο ένας από τον άλλο, τότε
σε τμήμα μήκους ℓ = 1m o ένας ασκεί στον άλλο δύναμη F = 2.10-7N.
𝑭 = 𝒌𝛍
𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐
𝒓
ℓ
𝒌𝛍= 𝟏𝟎−𝟕 𝐍
𝐀𝟐
, 𝑰𝟏=𝑰𝟐=𝟏𝐀, ℓ=𝟏𝐦, 𝒓=𝟏𝐦
𝑭 = 𝟐. 𝟏𝟎−𝟕𝐍
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
22
Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ = 10cm διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α και βρίσκεται
μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 0,2Τ. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται
ο αγωγός όταν:
α) είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές,
β) είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές,
γ) σχηματίζει γωνία 30° με τις δυναμικές γραμμές.
Παράδειγμα 4 (σελ. 141)
α) Όταν ο αγωγός είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές έχουμε:
β) Όταν ο αγωγός είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές
έχουμε: δηλαδή ο αγωγός δε δέχεται
καμία δύναμη.
Παραδείγματα σχολικού βιβλίου
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
23
γ) Όταν ο αγωγός σχηματίζει γωνία 30° με τις δυναμικές γραμμές έχουμε:
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
24
Παράδειγμα 5 (σελ. 144)
Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1 = 30Α
και Ι2 = 10Α και βρίσκονται σε απόσταση r = 10cm. Να υπολογιστεί η δύναμη που
δέχεται ένας τρίτος αγωγός σε κάθε μέτρο μήκους όταν βρίσκεται στο μέσο της
μεταξύ τους απόστασης και διαρρέεται από ρεύμα Ι3 = 20Α αντίρροπο με το ρεύμα
των άλλων δύο αγωγών.
Επειδή οι δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά, όπως φαίνεται στο
σχήμα, η συνισταμένη τους θα είναι ίση με:
Άρα η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο και
φορά ίδια με τη φορά της δύναμης 𝐹13.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
25
Ας βρούμε ερωτήσεις και ασκήσεις για την
“Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace” στο διαδίκτυο.
• 26 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής με το πρόγραμμα Hot Potatoes, εδώ.
• Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις από τα “Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
(study4exams)”, εδώ.
• Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις από το “Υλικό Φυσικής-Χημείας”, εδώ.
• Όλα τα θέματα Ηλεκτρ/γνητισμού από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εδώ.
• “Προετοιμασία Φυσικής”, από τον Γιάννη Μπατσαούρα στο fb, εδώ.
• Εργαστηριακή άσκηση από το ΕΚΦΕ Λευκάδος, εδώ.
• “Ηλεκτρομαγνητισμός – Τεύχος Β”, του Χαρ. Παπαθεοδώρου (εκδ. Πατάκη), εδώ.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
26
Παρακάτω δίνονται διευθύνσεις όπου μπορείτε να βρείτε
αναρτήσεις για το θέμα “Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace”.
• Διαδικτυακή παρουσίαση της δύναμης Laplace από τον Σταύρο Λουβερδή, εδώ.
• Διαδικτυακή παρουσίαση της δύναμης Laplace από το κανάλι iPedia, εδώ.
• Παρουσίαση ενδιαφέροντος πειράματος από το ΜΙΤ Physics, εδώ.
• Παρουσίαση θεωρίας από το ιστολόγιο physiclessons του Στέργιου Πελλή, εδώ.
• Προσομοίωση για “Δύναμη Laplace” από τον Ηλία Σιτσανλή, εδώ.
• Προσομοίωση για “Δύναμη Laplace” από το Φωτόδεντρο, εδώ.
• Προσομοίωση για “Δύναμη μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών”
(αγγλικά), εδώ.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
27
Εφαρμογές
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
28
Ερωτήσεις από το βιβλίο
(από σελ. 170)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
29
8. Τι λέμε δύναμη Laplace; Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε για το μέτρο
και τη διεύθυνσή της;
9. Πώς ορίζεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου, πώς η μονάδα της;
10. Tι γνωρίζετε για τη δύναμη μεταξύ δύο παράλληλων ρευματοφόρων
αγωγών;
11. Πώς ορίζεται το Ampère;
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
30
42. Ο ρευματοφόρος αγωγός της εικόνας ισορροπεί στους κατακόρυφους και
λείους αγωγούς. Να σχεδιαστεί η φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
𝒘
𝑭𝑳
𝑩
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
31
43. Ο ρευματοφόρος αγωγός του σχήματος ισορροπεί στους κατακόρυφους
αγωγούς χωρίς τριβές. Αν διπλασιάσουμε το ρεύμα ο αγωγός
α) θα συνεχίσει να ισορροπεί,
β) θα κινηθεί προς τα πάνω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g,
γ) θα κινηθεί προς τα κάτω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g,
δ) θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω ευθύγραμμα και ομαλά.
𝑭𝑳
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
32
α) Θα κινηθεί προς τα κάτω επιταχυνόμενος.
β) Θα παραμείνει η ισορροπία.
γ) Θα παραμείνει η ισορροπία.
44. Στον αγωγό της προηγούμενης ερώτησης τι θα συμβεί αν
α) αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος,
β) αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος και της έντασης του
μαγνητικού πεδίου ταυτόχρονα,
γ) διπλασιάσουμε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου
και ταυτόχρονα υποδιπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος
𝑭𝑳
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
33
45. Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις της ερώτησης που ακολουθεί είναι
σωστή:
Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί Α και Γ μεγάλου μήκους που διαρρέονται
από ρεύματα ΙΑ και ΙΓ αντίστοιχα, βρίσκονται σε μικρή μεταξύ τους απόσταση. Αν
ΙΑ = 3ΙΓ τότε τα μέτρα των δυνάμεων Laplace FA και FΓ που ασκούνται στους
αγωγούς είναι:
α) FA = 3FΓ. β) FA = FΓ/3.
γ) FA = FΓ. δ) τα στοιχεία δεν είναι επαρκή.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
34
46. Τρεις παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί (1), (2), (3) μεγάλου μήκους
διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1, Ι2, Ι3. Σε ποιον από τους τρεις αγωγούς η
συνισταμένη δύναμη από τους δύο άλλους αγωγούς είναι δυνατόν να είναι μηδέν;
Στον αγωγό (2)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
35
Ασκήσεις και Προβλήματα
από το βιβλίο
(από σελ. 183)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
36
29. Ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός μήκους ℓ = 20cm τοποθετείται κάθετα στις
δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,4Τ. Όταν ο αγωγός
διαρρέεται από ρεύμα Ι = 10Α, μετακινείται με σταθερή επιτάχυνση α = 2m/s2.
Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης Laplace για χρόνο t = 10s (υποθέτουμε ότι η FL
είναι η μόνη δύναμη στη διεύθυνση κίνησης του αγωγού). WF
L
= 80J
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
37
30. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους ℓ = 20cm μπορεί να
μετακινείται πάνω σε δύο κατακόρυφους μονωτικούς αγωγούς χωρίς τριβές.
Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης
Β = 2Τ. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον
αγωγό, ώστε αυτός:
α) να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα.
β) να κατεβαίνει με επιτάχυνση α = g/3.
γ) να ανεβαίνει με επιτάχυνση α = g/4.
Δίνονται: m = 100g, g = 10m/s2.
α) Ι1 = 2,5Α β) Ι2 =
𝟓
𝟑
Α γ) Ι3 =
𝟐𝟓
𝟖
Α
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
38
31. Μεταλλικό ορθογώνιο τρίγωνο διαρρέεται από ρεύμα I και βρίσκεται
κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β.
Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο τρίγωνο.
Fολ = 0
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
39
32. Οριζόντια μεταλλική ράβδος μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα
Ι1 = 100Α. Στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο κάτω από τη ράβδο και
παράλληλα με αυτή βρίσκεται ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ = 1m
και μάζας m = 5g. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να
διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός να ισορροπεί σε απόσταση x = 2cm από
τη μεταλλική ράβδο. (g = 10m/s2)
Ι = 50Α
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
40
34. Μία μεταλλική ράβδος μήκους ℓ = 1m κρέμεται οριζόντια από ένα δυναμόμετρο
με μονωτικά νήματα μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο. Όταν η ράβδος δε
διαρρέεται από ρεύμα το δυναμόμετρο δείχνει ένδειξη F1 = 0,4Ν. Όταν η ράβδος
διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α δείχνει ένδειξη F2 = 0,6N. Να υπολογιστούν:
α) το βάρος της ράβδου, β) η δύναμη Laplace, γ) η ένταση του μαγνητικού πεδίου.
α) 0,4Ν β) 0,2Ν γ) 2.10-2Τ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
41
39. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται σε
απόσταση μεταξύ τους r = 12cm και διαρρέονται από
ομόρροπα ρεύματα I1 και Ι2 = 5Ι1, αντίστοιχα. Να υπολογιστεί
σε ποιο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί ένας τρίτος
ρευματοφόρος αγωγός, ώστε να ισορροπεί. x = 2cm
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
42
Ερωτήσεις εκτός του βιβλίου
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
43
1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις, στις παρακάτω
προτάσεις: (Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μία λέξη)
α. «Ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ διαρρέεται από ρεύμα έντασης I και
βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Η δύναμη Laplace που
ασκείται στον αγωγό έχει σημείο εφαρμογής το ………… του αγωγού,
……………….. κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον αγωγό και την ένταση Β
του πεδίου και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα των ………….
…..……………( 2 λέξεις ) του δεξιού χεριού.
Ο αντίχειρας έχει την κατεύθυνση του .……………., ο δείκτης την κατεύθυνση της
………………. του μαγνητικού πεδίου, οπότε ο μέσος δείχνει την κατεύθυνση της
……………… Laplace. »
μέσο
διεύθυνση
ρεύματος
έντασης
δύναμης
δακτύλων
τριών
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
44
β. «1 ………… είναι η ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου, το οποίο
ασκεί ……………… 1Ν σε ευθύγραμμο αγωγό που έχει μήκος 1m, όταν
διαρρέεται από ρεύμα έντασης ……… και βρίσκεται μέσα στο πεδίο τέμνοντας
……………… τις δυναμικές γραμμές του».
Tesla
δύναμη
1 Α
κάθετα
2. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι
Σωστή ή με Λ αν είναι Λάθος.
α. Δύο απείρου μήκους ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί που διαρρέονται
από ομόρροπα ηλεκτρικά ρεύματα και βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ
τους απωθούνται.
β. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, που βρίσκεται μέσα σε
ομογενές μαγνητικό πεδίο, θα μπορούσε να μη δέχεται δύναμη Laplace.
Λ
Σ
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
45
3. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο,
τοποθετημένος κάθετα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Η δύναμη Laplace που
ασκείται στον αγωγό,
Α. έχει την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου.
Β. έχει τη διεύθυνση του αγωγού.
Γ. σχηματίζει οξεία γωνία με την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου.
Δ. είναι κάθετη στη διεύθυνση του αγωγού και στη διεύθυνση των δυναμικών
γραμμών του πεδίου.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
46
4. Δεν ασκείται δύναμη Laplace σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό ο οποίος
Α. είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
Β. σχηματίζει οξεία γωνία με τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
Γ. διαρρέεται από ρεύμα μικρής έντασης.
Δ. είναι παράλληλος προς τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
47
I
(α)
5. Να σχεδιαστεί η δύναμη Laplace στις παρακάτω 2 περιπτώσεις:
I
x x
x
x x x x
x
x
x
x
x
(β)
𝜝
𝜝
𝑭
𝑭
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
48
6. Χάλκινος ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ με μάζα m κρέμεται οριζόντια από τα
αγώγιμα νήματα ΑΚ και ΓΛ. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται με πηγή
ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε.
Ο αγωγός ΚΛ τοποθετείται στο διάκενο μεταξύ των πόλων πεταλοειδή μαγνήτη
κάθετα στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού του πεδίου, το οποίο
θεωρούμε ομογενές. Θέλουμε η δύναμη Laplace, που δρα στον ρευματοφόρο
αγωγό ΚΛ από το μαγνητικό πεδίο, να είναι αντίρροπη του βάρους της.
Α. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται για την πηγή, ο πόλος Α να είναι θετικός
και ο πόλος Γ αρνητικός.
Β. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται για την πηγή, ο πόλος Γ να είναι θετικός και ο πόλος
Α αρνητικός.
Γ. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται ο αγωγός ΚΛ να τοποθετηθεί παράλληλα στις
δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου.
Δ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
49
7. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί Α και Γ απείρου μήκους
απέχουν απόσταση d και διαρρέονται από αντίρροπα συνεχή και σταθερά ηλεκτρικά
ρεύματα, εντάσεων ΙΑ και ΙΓ αντίστοιχα, όπου ΙΓ = 3ΙΑ (σχήμα).
Ένας τρίτος ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους ℓ, παράλληλος με τους
αγωγούς Α και Γ, που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτούς και ισορροπεί, απέχει
αποστάσεις rA και rΓ από τους αγωγούς Α και Γ αντίστοιχα.
Ο αγωγός μήκους ℓ διαρρέεται από συνεχές και σταθερό
ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι που είναι ομόρροπο με το ηλεκτρικό
ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό Α. Η απόσταση rΓ είναι ίση με:
i.
𝑑
4
. ii.
3𝑑
2
. iii.
5𝑑
4
.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
50
Ασκήσεις και Προβλήματα
εκτός του βιβλίου
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
51
Κ Λ
Ε
1. Στο κύκλωμα του σχήματος υπάρχει μεταλλικό σύρμα ΚΛ μάζας m = 2g, μήκους
ℓ = 10cm και αντίστασης R = 10Ω, το οποίο μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές
στους κατακόρυφους οδηγούς. Το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο
ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 2.10-2Τ, κάθετο στο επίπεδο των
οδηγών. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ της πηγής, ώστε το σύρμα να ισορροπεί.
Δίνονται: g = 10m/s2, η πηγή δεν έχει εσωτερική αντίσταση. Ε = 100V
𝒎𝒈
𝑭𝐋
𝑩
I
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
www.merkopanas.blogspot.gr
52
2. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί A και Γ, μεγάλου μήκους, απέχουν μεταξύ
τους r = 5cm και διαρρέονται από ρεύματα με εντάσεις Ι1 = 2Α και Ι2 = 1,5Α,
αντίστοιχα. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε σημείο Λ που βρίσκεται
πάνω στην ευθεία που ενώνει τους αγωγούς και σε απόσταση r1 = 2cm από τον
αγωγό Α, όταν τα ρεύματα που διαρρέουν τους αγωγούς είναι
α. ομόρροπα. β. αντίρροπα.
α. 10-5 Τ, κατεύθυνση του 𝜝𝟏 β. 3x10-5 Τ, κατεύθυνση ίδια με 𝜝𝟏 και 𝜝𝟐
1 de 52

Recomendados

εργο δυναμης (ppt) φυσικη β' γυμνασιου por
εργο δυναμης (ppt) φυσικη β' γυμνασιουεργο δυναμης (ppt) φυσικη β' γυμνασιου
εργο δυναμης (ppt) φυσικη β' γυμνασιουΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΩΝΗ
126.7K visualizações23 slides
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥJohn Fiorentinos
1.2K visualizações217 slides
θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμός por
θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμόςθεωρία δεσμού σθένους υβριδισμός
θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμόςDimPapadopoulos
5.6K visualizações24 slides
Β' νόμος ΝΕΥΤΩΝΑ (ppt) β' γυμνασίου por
Β' νόμος ΝΕΥΤΩΝΑ (ppt) β' γυμνασίουΒ' νόμος ΝΕΥΤΩΝΑ (ppt) β' γυμνασίου
Β' νόμος ΝΕΥΤΩΝΑ (ppt) β' γυμνασίουΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΩΝΗ
122.1K visualizações11 slides
12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή και τις Κρούσεις από το Διονύση Μάργαρη por
12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή και τις Κρούσεις από το Διονύση Μάργαρη12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή και τις Κρούσεις από το Διονύση Μάργαρη
12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή και τις Κρούσεις από το Διονύση ΜάργαρηHOME
55.5K visualizações29 slides
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB por
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMBΟ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMBJohn Fiorentinos
1.3K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Νόμος του Coulomb por
Νόμος του CoulombΝόμος του Coulomb
Νόμος του CoulombΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΩΝΗ
149.8K visualizações11 slides
30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! por
30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!
30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!HOME
7.2K visualizações15 slides
κβαντικοί αριθμοί por
κβαντικοί αριθμοίκβαντικοί αριθμοί
κβαντικοί αριθμοίDimPapadopoulos
9.5K visualizações15 slides
Επανάληψη ΄΄ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ΄΄ Ορμής-Κρούσης Β΄ Λυκείου por
Επανάληψη ΄΄ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ΄΄ Ορμής-Κρούσης Β΄ ΛυκείουΕπανάληψη ΄΄ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ΄΄ Ορμής-Κρούσης Β΄ Λυκείου
Επανάληψη ΄΄ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ΄΄ Ορμής-Κρούσης Β΄ ΛυκείουHOME
11.6K visualizações8 slides
ρυθμιστικά διαλύματα por
ρυθμιστικά διαλύματαρυθμιστικά διαλύματα
ρυθμιστικά διαλύματαDimPapadopoulos
10.9K visualizações12 slides
Α' νόμος ΝΕΥΤΩΝΑ (ppt) por
Α' νόμος ΝΕΥΤΩΝΑ (ppt)Α' νόμος ΝΕΥΤΩΝΑ (ppt)
Α' νόμος ΝΕΥΤΩΝΑ (ppt)ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΩΝΗ
163.1K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! por HOME
30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!
30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!
HOME7.2K visualizações
κβαντικοί αριθμοί por DimPapadopoulos
κβαντικοί αριθμοίκβαντικοί αριθμοί
κβαντικοί αριθμοί
DimPapadopoulos9.5K visualizações
Επανάληψη ΄΄ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ΄΄ Ορμής-Κρούσης Β΄ Λυκείου por HOME
Επανάληψη ΄΄ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ΄΄ Ορμής-Κρούσης Β΄ ΛυκείουΕπανάληψη ΄΄ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ΄΄ Ορμής-Κρούσης Β΄ Λυκείου
Επανάληψη ΄΄ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ΄΄ Ορμής-Κρούσης Β΄ Λυκείου
HOME11.6K visualizações
ρυθμιστικά διαλύματα por DimPapadopoulos
ρυθμιστικά διαλύματαρυθμιστικά διαλύματα
ρυθμιστικά διαλύματα
DimPapadopoulos10.9K visualizações
μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων por DimPapadopoulos
μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτωνμεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
DimPapadopoulos2.2K visualizações
10 Ασκήσεις στο Νόμο του Coulomb por HOME
10 Ασκήσεις στο Νόμο του Coulomb 10 Ασκήσεις στο Νόμο του Coulomb
10 Ασκήσεις στο Νόμο του Coulomb
HOME37.6K visualizações
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ por HOME
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
HOME6.9K visualizações
Σχολικό βοήθημα χημειας γ λυκειου - Τροχιακά και Κβαντικοί αριθμοί por koskal
Σχολικό βοήθημα χημειας γ λυκειου - Τροχιακά και Κβαντικοί αριθμοίΣχολικό βοήθημα χημειας γ λυκειου - Τροχιακά και Κβαντικοί αριθμοί
Σχολικό βοήθημα χημειας γ λυκειου - Τροχιακά και Κβαντικοί αριθμοί
koskal1.5K visualizações
[Φυσική Προσανατολισμού Γ´ Λυκείου] Συλλογή διαγωνισμάτων ΨΕΒ (pdf) por Dimitris Kontoudakis
[Φυσική Προσανατολισμού Γ´ Λυκείου] Συλλογή διαγωνισμάτων ΨΕΒ (pdf)[Φυσική Προσανατολισμού Γ´ Λυκείου] Συλλογή διαγωνισμάτων ΨΕΒ (pdf)
[Φυσική Προσανατολισμού Γ´ Λυκείου] Συλλογή διαγωνισμάτων ΨΕΒ (pdf)
Dimitris Kontoudakis32.2K visualizações
ΕΙΔΗ ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ por Nick Bekiaris
ΕΙΔΗ ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝΕΙΔΗ ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Nick Bekiaris3.8K visualizações
δομή ατόμου κατά Bohr por DimPapadopoulos
δομή ατόμου κατά Bohrδομή ατόμου κατά Bohr
δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos1.6K visualizações
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΘΕΜΑ Β-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ) por HOME
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΘΕΜΑ Β-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ)ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΘΕΜΑ Β-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΘΕΜΑ Β-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ)
HOME86.8K visualizações
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ por stavros louverdis
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
stavros louverdis9.2K visualizações
Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμα por Giannis Stathis
Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμαΔυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμα
Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Ηλεκτρικό ρεύμα
Giannis Stathis3.3K visualizações
τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού .. por grekdrak
τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..
τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..
grekdrak8.6K visualizações
Διαμοριακές Δυνάμεις por Petros Karapetros
Διαμοριακές ΔυνάμειςΔιαμοριακές Δυνάμεις
Διαμοριακές Δυνάμεις
Petros Karapetros23.2K visualizações

Similar a 3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx

[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα por
[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα
[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό ΡεύμαDimitris Kontoudakis
52.8K visualizações10 slides
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη por
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύληDimitris Kontoudakis
31.9K visualizações11 slides
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση por
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεσηNickos Nickolopoulos
2.7K visualizações12 slides
Third experiment on electric circuits' laboratory por
Third experiment on electric circuits' laboratoryThird experiment on electric circuits' laboratory
Third experiment on electric circuits' laboratoryntsormpa
645 visualizações23 slides
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα por
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμαΕπανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμαgabriel_hadjimichael
147 visualizações17 slides
ηλεκτρικο ρευμα επαναληψη por
ηλεκτρικο ρευμα επαναληψηηλεκτρικο ρευμα επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα επαναληψηΜαυρουδης Μακης
452 visualizações4 slides

Similar a 3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx(20)

[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα por Dimitris Kontoudakis
[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα
[Φυσική Γ´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για το Ηλεκτρικό Ρεύμα
Dimitris Kontoudakis52.8K visualizações
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη por Dimitris Kontoudakis
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
Dimitris Kontoudakis31.9K visualizações
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση por Nickos Nickolopoulos
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση
5_Συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη σύνδεση
Nickos Nickolopoulos2.7K visualizações
Third experiment on electric circuits' laboratory por ntsormpa
Third experiment on electric circuits' laboratoryThird experiment on electric circuits' laboratory
Third experiment on electric circuits' laboratory
ntsormpa645 visualizações
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα por gabriel_hadjimichael
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμαΕπανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα
Επανάληψη στο ηλεκτρικό ρεύμα
gabriel_hadjimichael147 visualizações
διαγώνισμα στα μονοφασικά τριφασικά κυκλώματα por Dimitris Kanakakis
διαγώνισμα στα μονοφασικά  τριφασικά κυκλώματαδιαγώνισμα στα μονοφασικά  τριφασικά κυκλώματα
διαγώνισμα στα μονοφασικά τριφασικά κυκλώματα
Dimitris Kanakakis658 visualizações
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις por HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2002/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.8K visualizações
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις por HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K visualizações
Δομή ατόμου κατά Bohr por DimPapadopoulos
Δομή ατόμου κατά BohrΔομή ατόμου κατά Bohr
Δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos3.3K visualizações
ηλεκτρικο ρευμα por HIOTELIS IOANNIS
ηλεκτρικο ρευμαηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμα
HIOTELIS IOANNIS637 visualizações
Hlektriko reyma por HIOTELIS IOANNIS
Hlektriko reymaHlektriko reyma
Hlektriko reyma
HIOTELIS IOANNIS234 visualizações
Hlektriko reyma por HIOTELIS IOANNIS
Hlektriko reymaHlektriko reyma
Hlektriko reyma
HIOTELIS IOANNIS538 visualizações
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Γυμνασίου (ΘΕΜΑΤΑ) por Dimitris Kontoudakis
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Γυμνασίου (ΘΕΜΑΤΑ)Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Γυμνασίου (ΘΕΜΑΤΑ)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής 2016 - Γ' Γυμνασίου (ΘΕΜΑΤΑ)
Dimitris Kontoudakis2.4K visualizações
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ por John Fiorentinos
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
John Fiorentinos327 visualizações
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη por Μαυρουδης Μακης
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψηηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
Μαυρουδης Μακης7.2K visualizações
Math paroysiasi por Ioannis Padiotis
Math paroysiasiMath paroysiasi
Math paroysiasi
Ioannis Padiotis2.6K visualizações

Mais de Μαυρουδης Μακης

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx por
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜαυρουδης Μακης
14 visualizações10 slides
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf por
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΜαυρουδης Μακης
60 visualizações76 slides
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf por
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΜαυρουδης Μακης
15 visualizações11 slides
TheoryA.pdf por
TheoryA.pdfTheoryA.pdf
TheoryA.pdfΜαυρουδης Μακης
7 visualizações12 slides
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf por
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdfΜαυρουδης Μακης
19 visualizações3 slides
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx por
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΜαυρουδης Μακης
16 visualizações3 slides

Mais de Μαυρουδης Μακης(20)

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx por Μαυρουδης Μακης
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptxΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (1).pptx
Μαυρουδης Μακης14 visualizações
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
Μαυρουδης Μακης60 visualizações
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf por Μαυρουδης Μακης
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdfΑ-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Α-Γυμνασίου-Φυσική-Φύλλο-Εργασίας-3.pdf
Μαυρουδης Μακης15 visualizações
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf por Μαυρουδης Μακης
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
1ο Φύλλο Αξιολόγησης. Φασουλόπουλος.pdf
Μαυρουδης Μακης19 visualizações
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx por Μαυρουδης Μακης
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docxΑσκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Ασκήσεις μέτρησης μήκους - χρόνου.docx
Μαυρουδης Μακης16 visualizações
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdfΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024.pdf
Μαυρουδης Μακης9 visualizações
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdfΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ UPDATED.pdf
Μαυρουδης Μακης4 visualizações
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdfΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 9654-10108.pdf
Μαυρουδης Μακης47 visualizações
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdfΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΦΥΣΙΚΗ+ΜΑΥΡΑΚΗΣ+-+ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ+ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.pdf
Μαυρουδης Μακης8 visualizações
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf por Μαυρουδης Μακης
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdfΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
ΦΥΛΛΟ+ΕΡΓΑΣΙΑΣ+ΘΕΣΗ+ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ+ΑΠΟΣΤΑΣΗ+ΜΕΣΗ+ΤΑΧΥΤΗΤΑ.pdf
Μαυρουδης Μακης48 visualizações
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf por Μαυρουδης Μακης
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
601_700_-νεο-απαντήσεις-_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης3 visualizações
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf por Μαυρουδης Μακης
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
301_400_-νεο-απαντήσεις_ερωτησεις_σωστού-λάθους.pdf
Μαυρουδης Μακης2 visualizações

Último

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 visualizações27 slides
Επιχειρηματολογία por
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
ΕπιχειρηματολογίαDimitra Mylonaki
37 visualizações26 slides
Η Ασπρούδα por
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
12 visualizações19 slides
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
12 visualizações14 slides
Triti_Hlikia_2023.pptx por
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
32 visualizações3 slides
Η δική μου Παναγιά por
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
37 visualizações14 slides

Último(20)

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 visualizações
Επιχειρηματολογία por Dimitra Mylonaki
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki37 visualizações
Η Ασπρούδα por Dimitra Mylonaki
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki12 visualizações
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist32 visualizações
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 visualizações
Αιολική Γη por Dimitra Mylonaki
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki34 visualizações
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por Chrisa Kokorikou
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Chrisa Kokorikou40 visualizações
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx por ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx por Stella Mpezantakou
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou67 visualizações
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b24 visualizações
ATT00004.pdf por 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd105 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo343 visualizações
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες por Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 visualizações
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf por Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou40 visualizações
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf por Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas7 visualizações
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 visualizações
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 visualizações
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por ssuser43d27b
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38
ssuser43d27b17 visualizações

3. ΔΥΝΑΜΗ Laplace (νέο 2021).pptx

 • 1. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 1 Ας θυμηθούμε… Tο μαγνητικό πεδίο στο οποίο η ένταση 𝜝 είναι ίδια σε κάθε σημείο του ονομάζεται …………………… . ομογενές Το πείραμα του Oersted μας έδειξε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό ……………… που ασκεί ……………… πάνω σε μαγνήτη. δύναμη πεδίο Σε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, που αποτελείται από ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε και συνολική ωμική αντίσταση Rολ, η ένταση του ρεύματος I που διαρρέει το κύκλωμα υπολογίζεται από τη σχέση Ι = …………. 𝑬 𝑹𝛐𝛌
 • 2. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 2 Το μαγνητικό πεδίο μπορεί ν’ ασκήσει δύναμη σε ηλεκτρικό ρεύμα; Βέβαια. Το μαγνητικό πεδίο μπορεί ν’ ασκεί δύναμη σε ηλεκτρικά φορτία που κινούνται (αυτή ονομάζεται δύναμη Lorentz-Λόρεντζ). Συνεπώς, ασκεί δύναμη και σε αγωγό που βρίσκεται μέσα στο πεδίο και διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η δύναμη ονομάζεται …… Hendrik Lorentz (1853 – 1928)
 • 3. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 3 Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace (Λαπλάς) Pierre Simon, Marquis de Laplace (1749-1827) Αριστερό κλικ στην εικόνα seilias.gr
 • 4. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 4 Μπορούμε εύκολα να δούμε την εμφάνιση δύναμης Laplace με την τοποθέτηση αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Αριστερό κλικ στην εικόνα Πείραμα από τον Σεραφείμ Μπίτσιο
 • 5. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 5 Πειραματική μελέτη της δύναμης Laplace (από τον Πάνο Μουρούζη – Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας) Αριστερό κλικ στην εικόνα
 • 6. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 6 Από την πειραματική μελέτη προκύπτει ο νόμος του Laplace. Το μέτρο FL της δύναμης Laplace είναι ανάλογο: • με το μήκος ℓ του ρευματοφόρου αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο, • με την ένταση I του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό, • με την ένταση Β του μαγνητικού πεδίου και • εξαρτάται από τη γωνία που σχηματίζει ο αγωγός με τη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών ( ή της έντασης 𝜝 ).
 • 7. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 7 Χαρακτηριστικά της δύναμης Laplace • Σημείο εφαρμογής: Το μέσο του τμήματος του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο.
 • 8. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 8 • Διεύθυνση: Κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον αγωγό (ή τη συμβατική φορά του ρεύματος) και τη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών (ή την ένταση του μαγνητικού πεδίου). Ι 𝜝 𝑭𝐋
 • 9. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 9 • Φορά: καθορίζεται με τον κανόνα των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού ή της δεξιάς παλάμης. Τοποθέτηση των δακτύλων: • Ο αντίχειρας σύμφωνα με τη (συμβατική) φορά του ρεύματος. • Ο δείκτης δείχνει την φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου (ή των δυναμικών γραμμών). • Ο μέσος δείχνει την φορά της δύναμης Laplace. 𝑭 Ι 𝜝 I
 • 10. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 10 Φτιάξε σε 3 διαστάσεις τα μεγέθη 𝑭, 𝑩, I (FBI) • Τύπωσε σε χαρτί ή σε λεπτό χαρτόνι το παραπάνω σχέδιο. • Κόψε κατά μήκος της παχιάς γραμμής. • Αναδίπλωσε κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής. Δύναμη 𝐹 Ένταση 𝐵 Ρεύμα I Κανόνας δεξιού χεριού Δύναμη 𝐹 Ένταση 𝐵 Ρεύμα I Κανόνας δεξιού χεριού Πηγή: physicsteacher
 • 11. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 11 • Μέτρο: Αυτό είναι μέγιστο, όταν ο ρευματοφόρος αγωγός είναι κάθετος στις μαγνητικές γραμμές του ομογενούς μαγνητικού πεδίου. FL,max = B.I.ℓ
 • 12. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 12 Όταν, οι μαγνητικές γραμμές σχηματίζουν γωνία φ με τον αγωγό, αναλύουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε δύο συνιστώσες, μία κάθετη προς τον αγωγό και μία παράλληλη προς αυτόν. FL = I.ℓ.B.ημφ Τότε: FL = I.ℓ.B2 Ρεύμα 𝑭𝐋 𝑩 𝑰 φ 𝐵2 𝐵1
 • 13. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 13 Ορισμοί της ΄Εντασης του Ομογενούς Μαγνητικού Πεδίου και της μονάδας μέτρησης 1 Tesla. Στο μαγνητικό πεδίο, ως κατάλληλο υπόθεμα θεωρούμε το κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο. Η Ένταση 𝜝 του μαγνητικού πεδίου είναι διανυσματικό μέγεθος και μας δείχνει πόσο ισχυρό είναι το μαγνητικό πεδίο σ’ ένα σημείο του. Το διάνυσμα της έντασης 𝜝 σ’ ένα σημείο του μαγνητικού πεδίου έχει διεύθυνση τη διεύθυνση του άξονα της μαγνητικής βελόνας που ισορροπεί στο πεδίο και φορά από το νότιο προς το βόρειο πόλο της.
 • 14. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 14 Ο ορισμός του μέτρου της έντασης του μαγνητικού πεδίου προκύπτει από το νόμο του Laplace. Το μέτρο της έντασης Β μαγνητικού πεδίου είναι ίσο με το πηλίκο της δύναμης Laplace, που ασκείται σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, προς το γινόμενο της έντασης I του ρεύματος επί το μήκος ℓ του αγωγού, που βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, όταν αυτός τοποθετηθεί κάθετα στις δυναμικές γραμμές. 𝜝 = 𝑭𝐋 𝜤. ℓ
 • 15. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 15 Η μονάδα μέτρησης της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο SI είναι το 1Tesla (1T) (Τέσλα). Nikola Tesla (1856 – 1943) Ένα Tesla είναι η ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου το οποίο ασκεί δύναμη 1Ν σε ευθύγραμμο αγωγό, που έχει μήκος 1m, όταν διαρρέεται από ρεύμα έντασης 1Α και βρίσκεται μέσα στο πεδίο τέμνοντας κάθετα τις δυναμικές γραμμές του. 1 𝐍 𝚨.𝐦 = 1Tesla
 • 16. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 16 Η ένταση του μαγνητικού πεδίου • της Γης, 5 x 10-5 T, • του ανθρώπινου εγκεφάλου, 1 x 10-15 T, • στο εσωτερικό μαγνητικού τομογράφου (MRI), 3Τ, • στον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR), 18Τ, • η μεγαλύτερη εργαστηριακή τιμή (Πανεπιστήμιο Τόκιο, 2018) που έχει καταγραφεί, 1200 Τ. Το 1 Tesla αποτελεί μια τεράστια τιμή έντασης μαγνητικού πεδίου. Πόσο μεγάλη μονάδα μέτρησης είναι 1 Tesla;
 • 17. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 17 Δύναμεις μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών. Ο ρευματοφόρος αγωγός Α2 βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού Α1. 𝑭12 r 𝑩1 I1 A1 ℓ I2 A2 Τότε, σε τμήμα ℓ του αγωγού Α2, ασκείται δύναμη Laplace 𝑭𝟏𝟐 από τον αγωγό Α1. (Οι αγωγοί Α1 και Α2 είναι στο επίπεδο της διαφάνειας) r I2 A2 ℓ I1 A1 𝑭𝟐1 𝑩2 Όμοια, για τμήμα ℓ του αγωγού Α1 που βρίσκεται στο μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού Α2.
 • 18. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 18 Οι δυνάμεις 𝑭𝟏𝟐 και 𝑭𝟐𝟏 έχουν σχέση “δράση – αντίδραση”, δηλαδή, 𝑭𝟏𝟐 = - 𝑭𝟐𝟏 𝑭𝟏𝟐 = 𝑩𝟏𝑰𝟐ℓ 𝑩𝟏 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟏 𝒓 𝑭𝟏𝟐 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐 𝒓 ℓ Όμοια 𝑭𝟐𝟏 = 𝑩𝟐𝑰𝟏ℓ 𝑩𝟐 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟐 𝒓 𝑭𝟐𝟏 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐 𝒓 ℓ 𝑭𝟏𝟐 = 𝑭𝟐𝟏 Όπως αναμενόταν I1 I2 𝑭12 r ℓ 𝑩1 A1 A2 𝑭𝟐1 𝑩2 ℓ
 • 19. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 19 Διαπιστώνουμε ότι Όταν οι 2 παράλληλοι αγωγοί διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα, έλκονται. Όταν οι 2 παράλληλοι αγωγοί διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα, απωθούνται. I1 I2 𝑭12 r ℓ 𝑩1 A1 A2 𝑭𝟐1 𝑩2 ℓ I1 I2 𝑭12 r ℓ 𝑩1 A1 A2 𝑭𝟐1 𝑩2 ℓ
 • 20. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 20 Πειραματική επίδειξη της δύναμης μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών (από το ΜΙΤ Physics) Αριστερό κλικ στην εικόνα
 • 21. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 21 Ορισμός της θεμελιώδους μονάδας μέτρησης 1 Ampère (1A) στο SI. Ορίζουμε την (θεμελιώδη) μονάδα της Έντασης του Ηλεκτρικού Ρεύματος στο SI, με την βοήθεια της δύναμης μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών. 1Α είναι η ένταση του σταθερού ρεύματος που όταν διαρρέει δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς απείρου μήκους, οι οποίοι βρίσκονται στο κενό και σε απόσταση r = 1m ο ένας από τον άλλο, τότε σε τμήμα μήκους ℓ = 1m o ένας ασκεί στον άλλο δύναμη F = 2.10-7N. 𝑭 = 𝒌𝛍 𝟐𝑰𝟏𝑰𝟐 𝒓 ℓ 𝒌𝛍= 𝟏𝟎−𝟕 𝐍 𝐀𝟐 , 𝑰𝟏=𝑰𝟐=𝟏𝐀, ℓ=𝟏𝐦, 𝒓=𝟏𝐦 𝑭 = 𝟐. 𝟏𝟎−𝟕𝐍
 • 22. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 22 Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ = 10cm διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α και βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 0,2Τ. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται ο αγωγός όταν: α) είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές, β) είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές, γ) σχηματίζει γωνία 30° με τις δυναμικές γραμμές. Παράδειγμα 4 (σελ. 141) α) Όταν ο αγωγός είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές έχουμε: β) Όταν ο αγωγός είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές έχουμε: δηλαδή ο αγωγός δε δέχεται καμία δύναμη. Παραδείγματα σχολικού βιβλίου
 • 23. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 23 γ) Όταν ο αγωγός σχηματίζει γωνία 30° με τις δυναμικές γραμμές έχουμε:
 • 24. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 24 Παράδειγμα 5 (σελ. 144) Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1 = 30Α και Ι2 = 10Α και βρίσκονται σε απόσταση r = 10cm. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται ένας τρίτος αγωγός σε κάθε μέτρο μήκους όταν βρίσκεται στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης και διαρρέεται από ρεύμα Ι3 = 20Α αντίρροπο με το ρεύμα των άλλων δύο αγωγών. Επειδή οι δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά, όπως φαίνεται στο σχήμα, η συνισταμένη τους θα είναι ίση με: Άρα η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο και φορά ίδια με τη φορά της δύναμης 𝐹13.
 • 25. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 25 Ας βρούμε ερωτήσεις και ασκήσεις για την “Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace” στο διαδίκτυο. • 26 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής με το πρόγραμμα Hot Potatoes, εδώ. • Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις από τα “Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (study4exams)”, εδώ. • Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις από το “Υλικό Φυσικής-Χημείας”, εδώ. • Όλα τα θέματα Ηλεκτρ/γνητισμού από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εδώ. • “Προετοιμασία Φυσικής”, από τον Γιάννη Μπατσαούρα στο fb, εδώ. • Εργαστηριακή άσκηση από το ΕΚΦΕ Λευκάδος, εδώ. • “Ηλεκτρομαγνητισμός – Τεύχος Β”, του Χαρ. Παπαθεοδώρου (εκδ. Πατάκη), εδώ.
 • 26. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 26 Παρακάτω δίνονται διευθύνσεις όπου μπορείτε να βρείτε αναρτήσεις για το θέμα “Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη Laplace”. • Διαδικτυακή παρουσίαση της δύναμης Laplace από τον Σταύρο Λουβερδή, εδώ. • Διαδικτυακή παρουσίαση της δύναμης Laplace από το κανάλι iPedia, εδώ. • Παρουσίαση ενδιαφέροντος πειράματος από το ΜΙΤ Physics, εδώ. • Παρουσίαση θεωρίας από το ιστολόγιο physiclessons του Στέργιου Πελλή, εδώ. • Προσομοίωση για “Δύναμη Laplace” από τον Ηλία Σιτσανλή, εδώ. • Προσομοίωση για “Δύναμη Laplace” από το Φωτόδεντρο, εδώ. • Προσομοίωση για “Δύναμη μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών” (αγγλικά), εδώ.
 • 27. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 27 Εφαρμογές
 • 28. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 28 Ερωτήσεις από το βιβλίο (από σελ. 170)
 • 29. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 29 8. Τι λέμε δύναμη Laplace; Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε για το μέτρο και τη διεύθυνσή της; 9. Πώς ορίζεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου, πώς η μονάδα της; 10. Tι γνωρίζετε για τη δύναμη μεταξύ δύο παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών; 11. Πώς ορίζεται το Ampère;
 • 30. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 30 42. Ο ρευματοφόρος αγωγός της εικόνας ισορροπεί στους κατακόρυφους και λείους αγωγούς. Να σχεδιαστεί η φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου. 𝒘 𝑭𝑳 𝑩
 • 31. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 31 43. Ο ρευματοφόρος αγωγός του σχήματος ισορροπεί στους κατακόρυφους αγωγούς χωρίς τριβές. Αν διπλασιάσουμε το ρεύμα ο αγωγός α) θα συνεχίσει να ισορροπεί, β) θα κινηθεί προς τα πάνω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g, γ) θα κινηθεί προς τα κάτω επιταχυνόμενος με επιτάχυνση g, δ) θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω ευθύγραμμα και ομαλά. 𝑭𝑳
 • 32. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 32 α) Θα κινηθεί προς τα κάτω επιταχυνόμενος. β) Θα παραμείνει η ισορροπία. γ) Θα παραμείνει η ισορροπία. 44. Στον αγωγό της προηγούμενης ερώτησης τι θα συμβεί αν α) αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος, β) αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος και της έντασης του μαγνητικού πεδίου ταυτόχρονα, γ) διπλασιάσουμε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου και ταυτόχρονα υποδιπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος 𝑭𝑳
 • 33. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 33 45. Βρείτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις της ερώτησης που ακολουθεί είναι σωστή: Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί Α και Γ μεγάλου μήκους που διαρρέονται από ρεύματα ΙΑ και ΙΓ αντίστοιχα, βρίσκονται σε μικρή μεταξύ τους απόσταση. Αν ΙΑ = 3ΙΓ τότε τα μέτρα των δυνάμεων Laplace FA και FΓ που ασκούνται στους αγωγούς είναι: α) FA = 3FΓ. β) FA = FΓ/3. γ) FA = FΓ. δ) τα στοιχεία δεν είναι επαρκή.
 • 34. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 34 46. Τρεις παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί (1), (2), (3) μεγάλου μήκους διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1, Ι2, Ι3. Σε ποιον από τους τρεις αγωγούς η συνισταμένη δύναμη από τους δύο άλλους αγωγούς είναι δυνατόν να είναι μηδέν; Στον αγωγό (2)
 • 35. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 35 Ασκήσεις και Προβλήματα από το βιβλίο (από σελ. 183)
 • 36. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 36 29. Ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός μήκους ℓ = 20cm τοποθετείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,4Τ. Όταν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα Ι = 10Α, μετακινείται με σταθερή επιτάχυνση α = 2m/s2. Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης Laplace για χρόνο t = 10s (υποθέτουμε ότι η FL είναι η μόνη δύναμη στη διεύθυνση κίνησης του αγωγού). WF L = 80J
 • 37. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 37 30. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους ℓ = 20cm μπορεί να μετακινείται πάνω σε δύο κατακόρυφους μονωτικούς αγωγούς χωρίς τριβές. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 2Τ. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός: α) να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. β) να κατεβαίνει με επιτάχυνση α = g/3. γ) να ανεβαίνει με επιτάχυνση α = g/4. Δίνονται: m = 100g, g = 10m/s2. α) Ι1 = 2,5Α β) Ι2 = 𝟓 𝟑 Α γ) Ι3 = 𝟐𝟓 𝟖 Α
 • 38. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 38 31. Μεταλλικό ορθογώνιο τρίγωνο διαρρέεται από ρεύμα I και βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται στο τρίγωνο. Fολ = 0
 • 39. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 39 32. Οριζόντια μεταλλική ράβδος μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα Ι1 = 100Α. Στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο κάτω από τη ράβδο και παράλληλα με αυτή βρίσκεται ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ = 1m και μάζας m = 5g. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που πρέπει να διαρρέει τον αγωγό, ώστε αυτός να ισορροπεί σε απόσταση x = 2cm από τη μεταλλική ράβδο. (g = 10m/s2) Ι = 50Α
 • 40. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 40 34. Μία μεταλλική ράβδος μήκους ℓ = 1m κρέμεται οριζόντια από ένα δυναμόμετρο με μονωτικά νήματα μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο. Όταν η ράβδος δε διαρρέεται από ρεύμα το δυναμόμετρο δείχνει ένδειξη F1 = 0,4Ν. Όταν η ράβδος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 10Α δείχνει ένδειξη F2 = 0,6N. Να υπολογιστούν: α) το βάρος της ράβδου, β) η δύναμη Laplace, γ) η ένταση του μαγνητικού πεδίου. α) 0,4Ν β) 0,2Ν γ) 2.10-2Τ
 • 41. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 41 39. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους r = 12cm και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα I1 και Ι2 = 5Ι1, αντίστοιχα. Να υπολογιστεί σε ποιο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί ένας τρίτος ρευματοφόρος αγωγός, ώστε να ισορροπεί. x = 2cm
 • 42. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 42 Ερωτήσεις εκτός του βιβλίου
 • 43. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 43 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις, στις παρακάτω προτάσεις: (Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μία λέξη) α. «Ευθύγραμμος αγωγός μήκους ℓ διαρρέεται από ρεύμα έντασης I και βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Η δύναμη Laplace που ασκείται στον αγωγό έχει σημείο εφαρμογής το ………… του αγωγού, ……………….. κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον αγωγό και την ένταση Β του πεδίου και φορά που καθορίζεται από τον κανόνα των …………. …..……………( 2 λέξεις ) του δεξιού χεριού. Ο αντίχειρας έχει την κατεύθυνση του .……………., ο δείκτης την κατεύθυνση της ………………. του μαγνητικού πεδίου, οπότε ο μέσος δείχνει την κατεύθυνση της ……………… Laplace. » μέσο διεύθυνση ρεύματος έντασης δύναμης δακτύλων τριών
 • 44. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 44 β. «1 ………… είναι η ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου, το οποίο ασκεί ……………… 1Ν σε ευθύγραμμο αγωγό που έχει μήκος 1m, όταν διαρρέεται από ρεύμα έντασης ……… και βρίσκεται μέσα στο πεδίο τέμνοντας ……………… τις δυναμικές γραμμές του». Tesla δύναμη 1 Α κάθετα 2. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι Σωστή ή με Λ αν είναι Λάθος. α. Δύο απείρου μήκους ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί που διαρρέονται από ομόρροπα ηλεκτρικά ρεύματα και βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους απωθούνται. β. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, που βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, θα μπορούσε να μη δέχεται δύναμη Laplace. Λ Σ
 • 45. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 45 3. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, τοποθετημένος κάθετα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Η δύναμη Laplace που ασκείται στον αγωγό, Α. έχει την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου. Β. έχει τη διεύθυνση του αγωγού. Γ. σχηματίζει οξεία γωνία με την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου. Δ. είναι κάθετη στη διεύθυνση του αγωγού και στη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών του πεδίου.
 • 46. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 46 4. Δεν ασκείται δύναμη Laplace σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό ο οποίος Α. είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Β. σχηματίζει οξεία γωνία με τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Γ. διαρρέεται από ρεύμα μικρής έντασης. Δ. είναι παράλληλος προς τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
 • 47. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 47 I (α) 5. Να σχεδιαστεί η δύναμη Laplace στις παρακάτω 2 περιπτώσεις: I x x x x x x x x x x x x (β) 𝜝 𝜝 𝑭 𝑭
 • 48. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 48 6. Χάλκινος ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ με μάζα m κρέμεται οριζόντια από τα αγώγιμα νήματα ΑΚ και ΓΛ. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε. Ο αγωγός ΚΛ τοποθετείται στο διάκενο μεταξύ των πόλων πεταλοειδή μαγνήτη κάθετα στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού του πεδίου, το οποίο θεωρούμε ομογενές. Θέλουμε η δύναμη Laplace, που δρα στον ρευματοφόρο αγωγό ΚΛ από το μαγνητικό πεδίο, να είναι αντίρροπη του βάρους της. Α. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται για την πηγή, ο πόλος Α να είναι θετικός και ο πόλος Γ αρνητικός. Β. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται για την πηγή, ο πόλος Γ να είναι θετικός και ο πόλος Α αρνητικός. Γ. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται ο αγωγός ΚΛ να τοποθετηθεί παράλληλα στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Δ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
 • 49. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 49 7. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί Α και Γ απείρου μήκους απέχουν απόσταση d και διαρρέονται από αντίρροπα συνεχή και σταθερά ηλεκτρικά ρεύματα, εντάσεων ΙΑ και ΙΓ αντίστοιχα, όπου ΙΓ = 3ΙΑ (σχήμα). Ένας τρίτος ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός μήκους ℓ, παράλληλος με τους αγωγούς Α και Γ, που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτούς και ισορροπεί, απέχει αποστάσεις rA και rΓ από τους αγωγούς Α και Γ αντίστοιχα. Ο αγωγός μήκους ℓ διαρρέεται από συνεχές και σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι που είναι ομόρροπο με το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό Α. Η απόσταση rΓ είναι ίση με: i. 𝑑 4 . ii. 3𝑑 2 . iii. 5𝑑 4 . Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
 • 50. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 50 Ασκήσεις και Προβλήματα εκτός του βιβλίου
 • 51. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 51 Κ Λ Ε 1. Στο κύκλωμα του σχήματος υπάρχει μεταλλικό σύρμα ΚΛ μάζας m = 2g, μήκους ℓ = 10cm και αντίστασης R = 10Ω, το οποίο μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές στους κατακόρυφους οδηγούς. Το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 2.10-2Τ, κάθετο στο επίπεδο των οδηγών. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ της πηγής, ώστε το σύρμα να ισορροπεί. Δίνονται: g = 10m/s2, η πηγή δεν έχει εσωτερική αντίσταση. Ε = 100V 𝒎𝒈 𝑭𝐋 𝑩 I
 • 52. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 52 2. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί A και Γ, μεγάλου μήκους, απέχουν μεταξύ τους r = 5cm και διαρρέονται από ρεύματα με εντάσεις Ι1 = 2Α και Ι2 = 1,5Α, αντίστοιχα. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε σημείο Λ που βρίσκεται πάνω στην ευθεία που ενώνει τους αγωγούς και σε απόσταση r1 = 2cm από τον αγωγό Α, όταν τα ρεύματα που διαρρέουν τους αγωγούς είναι α. ομόρροπα. β. αντίρροπα. α. 10-5 Τ, κατεύθυνση του 𝜝𝟏 β. 3x10-5 Τ, κατεύθυνση ίδια με 𝜝𝟏 και 𝜝𝟐