O slideshow foi denunciado.

58259192 seguranca-redes-sem-fio

162 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

58259192 seguranca-redes-sem-fio

  1. 1. SSeegguurraannççaa WWEEPP WWPPAA WWPPAA –– PPEERRSSOONNAALL (( AACCEESSSSSSOO PPRROOTTEEGGIIDDOO WWIIFFII--PPEESSSSOOAALL)) WWAAPP –– EENNTTEERRPPRRIISSEE(( AACCEESSSSOO PPRROOTTEEGGIIDDOO WWIIFFII--EEMMPPRREESSAARRIIAALL))
  2. 2. WEP –– WWiirreedd EEqquuiivvaalleenntt PPrriivvaaccyy  PPrriimmeeiirroo pprroottooccoolloo ddee sseegguurraannççaa aaddoottaaddoo..  FFooii iinnttrroodduuzziiddoo nnaa tteennttaattiivvaa ddee ddaarr sseegguurraannççaa dduurraannttee oo pprroocceessssoo ddee aauutteennttiiccaaççããoo, pprrootteeççããoo ee ccoonnffiiaabbiilliiddaaddee nnaa ccoommuunniiccaaççããoo ddooss ddiissppoossiittiivvooss WWiirreelleessss..  BBaasseeaaddoo nnoo pprroottooccoolloo RRCC44 –– aallggoorriittmmoo ddee ccrriippttooggrraaffiiaa ddee fflluuxxoo..  SSuuaass VVuullnneerraabbiilliiddaaddee eennccoonnttrraaddaass::  UUssoo ddee cchhaavvee WWEEPP éé eessttááttiiccaa, nnããoo mmuuddaamm.. UUssaa aa mmeessmmaa cchhaavvee sseeccrreettaa ppoorr ttooddooss ooss uussuuáárriiooss.. NNããoo éé ffeeiittaa ttrrooccaa ddaass cchhaavveess ppeerriiooddiiccaammeennttee, ee qquuaannddoo ffeeiittaa éé ddee ffoorrmmaa mmaannuuaall..  AAuutteennttiiccaaççããoo UUnniillaatteerraall, aappeennaass uumm ddooss llaaddooss ddaa ccoommuunniiccaaççããoo ddee aauutteennttiiccaa, tteemmooss qquuee ssoommeennttee aa eessttaaççããoo rreemmoottaa ssee aauutteennttiiccaa nnoo PPAA..
  3. 3. WWEEPP  NNããoo eexxiissttee aauutteennttiiccaaççããoo ddee uussuuáárriioo.. AA aauutteennttiiccaaççããoo ssóó ooccoorrrree aa nníívveell ddee eessttaaççããoo,, ee oo uussuuáárriioo nnããoo éé aauutteennttiiccaaddoo..  OO ttaammaannhhoo ddoo vveettoorr ddee iinniicciiaalliizzaaççããoo éé ppeeqquueennoo ee lliimmiittaaddoo,, ffaazz ccoomm qquuee mmuuiittooss ppaaccootteess uussaamm oo mmeessmmoo vveettoorr ddee iinniicciiaalliizzaaççããoo,, ppaarraa uummaa ccaaddeeiiaa ccoomm aallttoo ttrrááffeeggoo,, eessssaa rreeppeettiiççããoo ppooddee aaccoonntteecceerr eemm mmeennooss ddee 11 hhoorraa..
  4. 4. WWPPAA –– WWii--ffii PPrrootteecctt AAcccceess  OO WWPPAA éé oo pprroottooccoolloo WWEEPP mmeellhhoorraaddoo..  OO mmééttooddoo WWPPAA ooffeerreeccee uumm mmaaiioorr nníívveell ddee pprrootteeççããoo ddee ddaaddooss ee ccoonnttrroollee ddee aacceessssoo ppaarraa uummaa rreeddee llooccaall sseemm ffiiooss  NNããoo uussaa vveettoorreess ddee iinniicciiaalliizzaaççããoo ee nneemm cchhaavvee ffiixxaa,, ssuuaa cchhaavvee éé ddiinnââmmiiccaa..  MMeellhhoorr ccrriippttooggrraaffiiaa ddee ddaaddooss,, uuttiilliizzaa pprroottooccoolloo ddee cchhaavvee tteemmppoorráárriiaa((TTKKIIPP)).. TTKKIIPP aallggoorriittmmooss bbaasseeaaddoo eemm cchhaavvee qquuee ssee aalltteerraamm aa ccaaddaa nnoovvoo eennvviioo ddee ppaaccoottee,, hhaavveennddoo aassssiimm uummaa ffrreeqqüüeennttee mmuuddaannççaa ddaass cchhaavveess..  MMeellhhoorriiaa nnoo pprroocceessssoo ddee aauutteennttiiccaaççããoo ddee uussuuáárriioo.. AA aauutteennttiiccaaççããoo uuttiilliizzaa oo 880022..1111nn ee EEAAPP aattrraavvééss ddee uumm sseerrvviiddoorr ddee aauutteennttiiccaaççããoo cceennttrraall,, ffaazz aa aauutteennttiiccaaççããoo ddee ccaaddaa uussuuáárriioo aanntteess ddoo aacceessssoo aa rreeddee..
  5. 5. WPA –– PPEERRSSOONNAALL (( AACCEESSSSSSOO PPRROOTTEEGGIIDDOO WWIIFFII--PPEESSSSOOAALL)) Trata-se de um método de segurança sem fio que fornece proteção forte de dados e evita o acesso não autorizado as redes de tamanho pequeno. Utiliza criptografia TKIP e impede acesso não autorizado as redes mediante a uma chave pré-compartilhada (PSK)
  6. 6. WWAAPP –– EENNTTEERRPPRRIISSEE(( AACCEESSSSOO PPRROOTTEEGGIIDDOO WWIIFFII--EEMMPPRREESSAARRIIAALL)) Trata-se de um método de segurança que oferece proteção dos dados para vários usuários e para redes administrativas de grande tamanho. Utiliza o sistema de autenticação 802.1x com criptografia TKIP e impede acessos não autorizados a rede verificando os usuários mediante a um usuário de autenticação Neste é utilizado uma estrutura mais complexa, onde o ponto de acesso é ligado a um servidor, que controla a autenticação.
  7. 7. WWAAPP –– EENNTTEERRPPRRIISSEE(( AACCEESSSSOO PPRROOTTEEGGIIDDOO WWIIFFII--EEMMPPRREESSAARRIIAALL)) Trata-se de um método de segurança que oferece proteção dos dados para vários usuários e para redes administrativas de grande tamanho. Utiliza o sistema de autenticação 802.1x com criptografia TKIP e impede acessos não autorizados a rede verificando os usuários mediante a um usuário de autenticação Neste é utilizado uma estrutura mais complexa, onde o ponto de acesso é ligado a um servidor, que controla a autenticação.

×