O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

27469903 gerencia-em-redes-de-computadores

266 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

27469903 gerencia-em-redes-de-computadores

 1. 1. GGRRCC –– GGeerrêênncciiaa eemm RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess
 2. 2. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess PPeessqquuiissaarr oo NNeeggóócciioo ddoo CClliieennttee  EEmm qquuaall mmeerrccaaddoo ssee eennccoonnttrraa??  CCoonnhheecceerr:: ffoorrnneecceeddoorreess,, sseerrvviiççooss ee ccoonnccoorrrreenntteess;; IIddeennttiiffiiccaaççããoo ddoo EEssccooppoo oouu aabbrraannggêênncciiaa ddoo pprroojjeettoo  SSeeggmmeennttooss;;  LLAANN’’ss;;  WWAANN’’ss;;  AAcceessssoo rreemmoottoo;; ee  TTooddaa aa eemmpprreessaa.. Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss
 3. 3. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess IIddeennttiiffiiccaaççããoo ddooss AApplliiccaattiivvooss ddee RReeddee ddoo cclliieennttee  GGrraauu ddee iimmppoorrttâânncciiaa;;  TTiippoo ddee TTrrááffeeggoo CCoonnttrroollee ddee VVeennddaass;; CCoommppaarrttiillhhaammeennttoo ddee aarrqquuiivvooss;; ...... Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss
 4. 4. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess AAnnáálliissee ddee RReeqquuiissiittooss  PPeessqquuiissaarr ppoollííttiiccaa ee nnoorrmmaass ddaa eemmpprreessaa OObbeeddeecceerr aass rreeggrraass ddee nneeggóócciioo;; AAnnaalliissaarr oo qquuee ppooddeerriiaa lleevvaarr oo sseeuu pprroojjeettoo aaoo ffrraaccaassssoo;; DDeessccoobbrriirr aass ddiissttrriibbuuiiççõõeess ddee ““aauuttoorriiddaaddeess”” ssoobbrree aa rreeddee ((ppeerrmmiissssõõeess)).. Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss
 5. 5. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess AAnnáálliissee ddee RReeqquuiissiittooss RReessttrriiççõõeess OOrrççaammeennttáárriiaass ee ddee ppeessssooaall  QQuuaannttoo oo cclliieennttee qquueerr ee ppooddee ggaassttaarr?? RReeggrraa GGeerraall  CCoonntteerr ooss ccuussttooss!! Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss  PPrreevviissããoo ppaarraa:: CCoommpprraa ddee eeqquuiippaammeennttooss;; LLiicceennççaass ddee ssooffttwwaarreess;; CCoonnttrraattoo ddee MMaannuutteennççããoo;; ee SSuuppoorrttee//TTrreeiinnaammeennttoo..  PPrroojjeettoo llóóggiiccoo ppooddee sseerr iinnfflluueenncciiaaddoo ppeelloo ppeessssooaa eexxiisstteennttee.. EExx..:: PPrroottooccoolloo ddee rrootteeaammeennttoo
 6. 6. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess AAnnáálliissee ddee RReeqquuiissiittooss PPllaanneejjaarr vviissaannddoo aa eexxppaannssããoo ddaa rreeddee nnooss pprriimmeeiirrooss ddooiiss aannooss  CCaabbooss ((MMííddiiaa)) UUTTPP CCaatt 55ee oouu 66;;  CCaappaacciiddaaddeess ddee sswwiittcchheess;;  DDiissppoonniibbiilliiddaaddee ddee ppoonnttooss ddee rreeddee Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss
 7. 7. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess AAnnáálliissee ddee RReeqquuiissiittooss RReeqquuiissiittooss ddee DDiissppoonniibbiilliiddaaddee ddaa RReeddee  IIddeennttiiffiiccaarr aapplliiccaattiivvooss ccrrííttiiccooss;;  DDiimmeennssiioonnaarr oo ““ccuussttoo”” ddee tteemmppoo ddee iinnaattiivviiddaaddee;;  SSeelleeççããoo ddee eeqquuiippaammeennttooss PPeerrmmiittiirr uuppggrraaddeess Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss
 8. 8. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess AAnnáálliissee ddee RReeqquuiissiittooss AAnnaalliissaarr ddeesseemmppeennhhoo ee eeffiicciiêênncciiaa eessppeerraaddooss  LLeevvaarr eemm ccoonnttaa:: QQooSS;; RReesseerrvvaa ddee rreeccuurrssooss;; ee PPrroottooccoollooss eeffiicciieenntteess.. Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss
 9. 9. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess AAnnáálliissee ddee RReeqquuiissiittooss SSeegguurraannççaa XX FFaacciilliiddaaddeess  DDeeffiinniirr ppoollííttiiccaass ddee sseegguurraannççaa ffííssiiccaa ee ttaammbbéémm llóóggiiccaa;;  FFaacciilliiddaaddeess ddee uussoo ((ppoonnttoo ddee vviissttaa ddoo uussuuáárriioo));; ee  FFaacciilliiddaaddeess ddee ggeerreenncciiaammeennttoo ((ppoonnttoo ddee vviissttaa ddooss aaddmmiinniissttrraaddoorreess)).. Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss
 10. 10. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess AAnnáálliissee ddee RReeqquuiissiittooss AAnnáálliissee ddaa RReeddee EExxiisstteennttee  IInnffrraa--eessttrruuttuurraa;; CCaabbeeaammeennttoo//IInntteerrlliiggaaççõõeess;; ee EEqquuiippaammeennttooss//AAttiivvooss..  SSaaúúddee ddaa rreeddee;; GGaarrggaalloo;; TTeemmppoo ddee rreessppoossttaa ddooss aapplliiccaattiivvooss;; ee VVeerriiffiiccaarr aass rreeccllaammaaççõõeess ddooss uussuuáárriiooss.. Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss
 11. 11. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess AAnnáálliissee ddee RReeqquuiissiittooss AAnnáálliissee ddaa RReeddee EExxiisstteennttee  CCaarraacctteerriizzaarr oo ttrrááffeeggoo eexxiisstteennttee;;  DDeeffiinniirr ggrruuppooss ddee uussuuáárriiooss;; ee  IIddeennttiiffiiccaarr ooss sseerrvviiddoorreess ddooss ttiippooss ddee sseerrvviiççooss:: aarrqquuiivvooss,, wweebb,, bbaannccoo ddee ddaaddooss eettcc...... Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss
 12. 12. RReeqquuiissiittooss ddee UUmm PPrroojjeettoo ddee RReeddeess ddee CCoommppuuttaaddoorreess Prof. EEddnneewwttoonn ddee VVaassccoonncceellooss

×