O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sueña 1 - Libro del Alumno

8.241 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Slim Down in Just 1 Minute? What if I told you, you've been lied to for nearly all of your life? CLICK HERE TO SEE THE TRUTH ♣♣♣ http://t.cn/A6Pnfmge
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Sueña 1 - Libro del Alumno

 1. 1. I ЫЬго (1е1 А1итпо
 2. 2. ЫЬго <1е1 А1итпо М1уе11п1с1а1СоогсИпас1ога с1е1 М1Ре11п1сга1 АШогаз А па В1апсо Сапак^ Ьшза 06те% ^асгЫап Иигга Рёгех с1е 1а Сгш Соп 1а соЫЪогасгбп (1е МопШггаТ Ниа1^о КоМ^иег Сагтеп Спас1о 11егпапс1е7, АМАУА О
 3. 3. Еяи1ро с1е 1а ип|уег51<1ас1 с1е А1са1а •|гесс|6п: Ап§е1е5 А1уаге2 Магстег Рго§гатас1бп у езяиетаз §гата1:1са1е5: М.^ Ап§е1е5 Акагег Маг11пе2 Апа В1апсо Сапа1е5 М.* ]е5й5 Тоггепз А|уаге2 Соог<Лпас1бп 6е М.* Ап§е1е5 Л|уаге2 Маггтег Аиюгаз: М.* Ап§е1е5 А1уаге2 Маг1:1пе2 Апа В1апсо Сапа1е5 М.* 1и15а С6те2 5асп$1ап Миг1а Рёге2 бе 1а Сгиг Соп 1а со1аЬогас1бп с1е Моп«егга1 Н|с1а1§о Кос1г[§ие2 у Сагтеп Сг1ас1о Негпапс1е213/ ге1трге51бп: 20103/ ес1|с16п: 2006© Ое! гехсо: Сигзоз 1псегпас10па1е5 5.1. (А1саИп§иа 5. К. Ь), с1е 1а ип|уег51с]ас1 с1е А1са1а, 2000© Ое 1о5 с11Ьи|05 у §гаЯсо5: Сгиро Апауа, 5. А., 2000© Ое е51а ес1|С1бп: Сгиро Апауа, 5. А., 2009, ]иап 1§пасю 1иса бе Тепа, 15 - 28027 Мас1пс1•ерб5И:о 1е§а1: М-35.876-201015ВМ: 978-84-667-5505-4Рг1псес1 1п $ра1п1трпте: Регпапс1е2 С1ис1ас1, 5.1Е9и1ро ес11сог1а1 Ес1|С1бп: МИа^гоз Вос^аз, $оп1а с1е Рес1го 11и81:гас16п:Апсоп10 Вепау|с1е5 СиЫеги5:Та11ег ип1Уег5о: М. А. РасНесо, ]. Беггапо Ма9иеис|6п: Ап§е1 Сиеггего е 15аЬе1 с1е1 Озо Соггесс1бп: Мапие! Рёге2 Е(Лс1бп 8гаЛса: 15аЬе1 Сагс|а у Миг1а Соп2а1е2 СгаЬас16п:Тех1:о 0|геао Роно^гаПазгАгсЫуо Апауа (Вое, О.; СИатего,].; Еппяие2, 5.; Сагс1а Ре1ауо, А; Соп2а1е2 Сгапс1е, ]. I.; Ьисаз,].; Мапп, Е.; Магипег, С ; Мипо2, ]. С ; Кес1опс1о, М.; Р.ос1п§ие2, ^. I.; К.0551, 51:ее1, М.;У|2иесе, Е.; 2иа20, А. Н.); Вге1с(еИ, С1аи5; Соп1;|Ь1;о; ЕРЕ; Рогосеса 9 x 1 2 ; Рипс1ас1бп ОаК; Рипс1ас1бп Рес1ег1со Сагс1а 1огса; 1. М. Е.; МА5А; Рпзта; Зсоск РНосоз; ^тЬ^^а,^. 1а5 погтаз ошо^гаЛсаз 5е§и1с1а5 еп езсе ИЬго зон 1аз езСаЫес1с1аз рог 1а К.еа1 Асас1ет1а Езрапо1а еп за й11:1та есЛс|6п с1е 1а Опо^гаро, с1е1 апо 1999. НИ Iп я 111 и1о Сегуап1е« Е${е Мё(011о 5е На геаКгаЛо с1е асиег(1а соп е1 Р1ап СитсиЫг Лео Сегуап{е$, еп у|г(и1| с1е1 Сопуепю 5и$сгКо е1 14 йе аао <1е 2001. Ьа тагса |1е1 1п$Ши(о Сегуап{е5 у 5и 1оео(|ро 50п ргор1е(1ас1 ехс1и5|уа (1е1 1п5Ши(о Сегуап(е5.И е з е г у а й о з (ойоз 1оз йе^ес^103. Е1 соп1еп1с1о й е ез1а оЬга е з й рго1ед1с1о рог 1а ^еу, д и е е з й Ы е с е р е п а з й е рпз1бп у/о т и К а з , а й е т а з й е 1а8согге5ропс1|еп1ез 1пс1етп12ас1опез рог с1апоз у репи1с1оз, рага ди1епе5 гергос1и|егеп, р1ад1агеп, с)1з(г1Ьиуегеп о с о т и п 1 с а г е п р и Ь И с а т е Ш е , е п(ойо о е п раПе. и п а оЬга И1егаг1а, агКзИса о с1еп1|(1са, о з и 1гапзЬгтас16п, 1п1егрге1ас16п о е | е с и а 6 п агКзИса ЦаЛа е п сиа1ди1ег Про с1е зорог-»е о сотип1сас1а а (гауёз й е сиа1ди1ег тей1о, з1п 1а ргесерйуа аи1опгас16п.
 4. 4. РКЕЗЕЫТАСЮЫ Е51е тё1ос)о ез ргос1ис1:о <1е 1а 1аЬог с1е ип е9и1ро с1е Нп^СЛзйз у рго^езогез с1е Езра-по1 с о т о Ьеп^иа Ех1;гап]ега с]е 1а ип|уег51с1ас] с]е А1са1а, е1аЬогас)о у риезсо еп ргасйсас1игап1е апоз соп пиезсгоз а1итпо5. Кеип1то5 еп е1 соп )ит :о с1е НЬгоз яие сопзй ^иуе е1тё1ос1о 1о5 тагепа1е5 яие Ь е т о з сЛ5епас1о рага 1а епзепапга с1е пиез1;га (епдиа,с)е5с1е е1 М|уе1 1п1с1а1 Ь а з м е1 М1уе1 5ирегюг. С о п е11о, р о п е т о з а <^^зроз^с^6п с1е 1;ос1оз !озрго^езогез у езчисЛатез ^е езрапо! с о т о зе^ип^а кпдиа ипоз та1;епа1ез у ипа ехрепеп-с1а ^ие Нап з1с1о де §гап и1;1Ис1ас1 соп пиезггоз а1итпоз, соп 1а сопйапга с1е яие риес]ап ргез-1аг1ез ( а т Ы ё п а е11оз ип Ьиеп зегу1сю. Рага е1 с)е5агго11о с1е1 тё1:ос1о Н е т о з рагйдо бе ипа рго2гатас16п с)еса11ас1а рага Шс1оз1оз п1уе1ез, яие зе На 1с1о е1аЬогапс]о си1с1ас1озатет:е а1 Ы1о с1е пиезсга ехрег1епс1а с1осеп-16 у бе 1аз туез1:18ас10пез яие, еп езле с а т р о , Ь е т о з 11еуас1о а саЬо еп пиез1:го сепсго. Е1 тёгос1о езга 1пзсп1:о еп 1а5 с1|гес1;псез 2епега1е5 с]е1 1п5Г1гиГо Сегуапгез, у роге11о о Ь ш у о е1 гесопос1т1епГо с1е ез1а 1П5ЙШС1бп еп зи т о т е п ю . 51п е т Ь а г з о , с1езриёз зериЬПсб е1 Магсо сотйп еигорео бе ге(егепаа рага 1а епвепапга I аргепбще бе 1еп^иа$( М С Е К ) , у 1а5 сИгесИпсез еигореаз Нап сатЫас]о. О е 1о5 4 П|уе1е5 1п1С1а1е5 зе Нап разас1о а 6П|уе1е5 Ьазкоз (А I, А 2 , В I , В2, С I у С2). Рог е11о, 1оз п1уе1е5 с1е зе Нап ас1ар1а(1о а 1озез1аЫес1<1оз рог е1 Магсо. соггезропс]е а1 р п т е г П|уе1 с1е1 т ё с о ^ о . Езга с11п21с1о а аяиеПоз езШсЛамез яиезе асегсап рог р п т е г а уе2 а1 езрапо!, у С1епе с о т о оЬ)е1;1УО Ьдгаг дие акапсеп ипа с о т -ре1епс1а Нп2й131;1са Ьаз1са (п1уе1 с1е зиЬз1з1;епс1а) цие 1ез р е г т И а с1езепуо1уег5е ейсагтепгееп зкиасюпез со1:1сЛапа5. Е1 ИЬго езй с о т р и е з ш с1е 10 1ессюпе5, с1|У1сЛс]а5 еп ^оз а т Ь к о зса^а ипа, еп 1а5 яие бе ^огта 2гас1иа1 зе атрПап 1оз сопгехгоз ^ипсюпа1е5 у с1опс1е зе ропепеп ргасЫса 1о5 соп1;еп1с1о5 ргодгатабоз рага саба 1есс|6п. Е з ю регт11е о^гесег ипа т а у о гуапес1ас1 с1е 31Сиас1опез у Насе роз1Ые цие е1 ез1:и(11ат:е аргепаа с1е т а п е г а паеига!. Еп сас1аипа с1е 1аз 1есс10пез зе а1;1епс1еп гобоз 1оз п|уе1ез Нп8й131;1соз (§гата1;1са1ез, 1ёх1со5, Ь п ё П с о зу с1е езспшга), яие зе ггаЬа|ап бе т а п е г а ты^габа. ^а т а с е п а зе ог§ап12а бе асиегбо соп1оз сопсеп|боз пос10-^ипс1опа1ез. Рага ргасйсаг е з ю з соп1;еп|боз зе Ьап |беас1о е|егс1С105 у асйу^бабез бе с1|уегза 1;1ро1о-21а еп 1о5 ^ие езсап ргезепгез 1а5 сиасго безсгегаз. А 1о (аг^о бе гобо е1 т ё ш б о зе Ьизса1а раг1:1с1рас|6п с о п з г а т е бе 1о5 ез ^иЛашез рага яие е1 аргепб |2а |е зеа ас1:1УО. Саба а т Ь | Ш с е г т т а соп ип ездиета §гатах1са1, цие г е з и т е е1 сот :еп |бо ^ипбатеша!бе 1о аргепб1бо, у а1 йпа1 бе саба 1есс16п зе ргезепи е1 араггабо сикига! -ч пиезС!Аз1т1зто, зе 1пс1иуе ипа саба ггез 1ессюпе5, бопбе е1 а1итпо риебе еуа1иагу а51т11аг 1о ез1:иб1або еп е11аз. Е1 ИЬго зе С1егга соп ип .Iо5аг^о,^ие гесо^е ипа зе1есс1бп бе1 1ёх1со 1:гаЬа)або еп 1аз1ессюпез, игабисгбо а с1псо 1еп§иаз. О Ь у | а т е т : е , по ргеиепбе зег ип б1сс10папо,з1по ип т з -г г и т е п ш бе и1:|Мбаб «апю рага е1 рго^езог с о т о рага е1 а1итпо, уа яие б|зропеп бе1 1ёх1-со ( и п б а т е т а ! бе саба 1есс1бп у а т Ы ш . Е1 тапиа! зе сотр1етеп1а соп ип Сиабегпо бе Е]егс1сюз, репзабо с о т о ип е к т е п ю1тргезс1пб1Ые рага с Ь з е , яие о^гесе а1 рго^езог у а1 езсиб1ат:е е)егс1с1оз у ас1:|у1бабе5 яиериебеп безаггоНагзе еп е1 аи1а о с о т о 1агеа рага саза. Еп е1 У Ь г о бе1 А1итпо зе 1пб|са а1ргорю е5Шб |ат:е, теб|ап<:е ип 1сопо, 1а ас1|у|баб бе1 Сиабегпо бе Е)егс1сю5 бопбе риебергасйсаг езе т1зто соп1еп|бо, у еп е1 и Ь г о бе1 Рго^езог зе 1пб|са яиё е|егс1с1оз беЬеп 1п1;е-дгагзе еп е1 безаггоИо бе 1а с1азе, у еп циё т о т е п ш , у циё оггоз Нап бе сопз111и1г гагеарага саза. С о т о та1:епа1 бе ароуо зе о^гесеп боз С О аибю соп 1а5 аиб1С1опез бе1 ИЬго. Еп е1тапиа! У1епеп т б к а б о з соп ип 1СОПО е! т о т е п ш еп ^ие беЬе езсисНагзе у !а р151а соггез-ропб1ет:е.
 5. 5. СигБо с о т р к ю с1е ехрапо! еп 4 П1ек5: ЫУЕУА ЕОЮЮЫ виепа 1 (N^Vе1 1п1с1а1) Е81е п1е1 хе сотропе с1е: 8иепа 2 (Ы1уе1 Мес11о) ЫЬго с1е1 А1ш1то соп С О аиШо 8иепа 3 (N^Vе1 Ауапгайо) Сиайето с1е Е]егс1С108 соп СО аиШо 8иепа 4 (N^Vе1 Зирепог) Ь1Ьго дег соп С^ аийю иплпм.апауае1е.сот Мё{о(]о соптогше а1 Р/ал Сигпси1аг ЛМЛУА 6ео Сегуап1е& 1п8||1и(оА1СЛ1Л С«гуап1еа
 6. 6. с Ь о 8 А в I о Езие §1о5аг1о гесо§е ипа 5е1есс16п с1е 1о$ 1:ёгт1по5 аргепс1|с1о5 еп сас]а 1есс16п. N 0 рге1:епс]е зег ип с]|сс1о- паг1о, 51ПО ипа Иеггат1ет:а с]е сопзика 9ие <^ас1111;е а 1о5 а1итпо5 у а1 рго<^е50г е1 1;гаЬа|о еп с1а5е. Еп 1а 1га- с1исс16п а С1псо 1с]|оппа5 зе На 1пс1и1с1о 1а уаг1ат:е ЬгазЛепа еп1;ге рагёт:е5|5 а сот:1пиас1бп с]е1 рогш^иёх.Е$РАNО^ 1ЫСиЁ5 РКАЫСЁ5 А^ЕМАN IТА^^АNО Р О К Г и с и Ё Я (ВКА511ЕЫ0)Ьесс16п 1 - А т Ы г о I а1етап Сегтап аИетапс! с)еисзсН (е(1езсо а1етао атег1сапо Атепсап атёпса1п атег1кап15сН атег1сапо атег1сапо апо уеаг аппёе,ап аппо апо ареШс1о зигпате, 1азг пате пот с!е йтШе МасИпате со ^поте зреЫо (зоЬгепоте) агаЬе АгаЬ агаЬе агаЫзсЬ агаЬо агаЬе аг^еНпо А15ег1ап а12ёг1еп а15епзсК а1§еппо аг^еПпо аг§епг1по Аг2епс1п1ап аг§епС1п аг§епс1п1зсЬ аг§епС1По аг^еп(!по Ьо1|у1апо Во11у1ап Ьо11у|еп Ьо11у|ап1зс11 Ьо1|у|апо ЬоИу1апо ЬгазНепо ВгагШап Ьгё5|Пеп Ьгаз111ап1зс11 ЬгазШапо Ьгаз11е1Г0 сЬНепо СНИеап сЫНеп сЫ1еп1зс11 сИепо сНИепо сопгезаг :о апзууег гёропс1ге апсутогсеп п5роп()еге гезропйег согеапо Когеап согёеп когеап1зсЬ согеапо согеапо сиЬапо СиЬап сиЬа1П киЬап1зс11 сиЬапо сиЬапо есопот15а есопот15: ёсопот13се о1кзуу|гсзсНаМег есопот1за есопот1$а е(1а(1 а?е А1сег еса |()ас)е Е^урПап ё§урС1еп а§урС15сЬ е21г1апо е21рс10 езспЫг ю ууг11е ёсг1ге 5сЬге|Ьеп зспуеге езсгеуег езсисЬаг ю Нзгеп ёсоисег Ьогеп а5со1аге езсиаг езрапо! 5рап15(1 езра§по1 5рап15сН зра^поЬ езрапНо! езгисИагие зшйепс ёсиЛапс 2си(1епс зсис]епсе е5Сис)апсе (есНа с1е паС1т1еп1;о йзхе 0^ Ьп с1асе (1е па1ззапсе СеЬигсзс1асит с1аа сЛ па5С1Са <)аи пазстепсо ^апсёв РгепсЬ ?гап;а15 (гапгоз1зсЬ (гапсезе Ггапсёз ЬаЫаг 10 зреак раНег геёеп,зргесИеп раНаге Ыаг Ьо1а ЬеИо за1ис Иа11о с1ао о1а Ио1ап(1ёз ОигсН (1о11апс)а1з Ьо11ап(Л5с(1 о1апс)езе Но1апс)ё5 Нйп§аго Нип^апап Н0П§Г0|3 ип8а^^зс^1 ип§^1е^езе Ьйп^зго 1пс11о 1пс1|ап |пс!|еп |ПС||5С|1 1пс11апо 1псЛапо 1П21ё5 Еп^НзН ап§1а1з еп^НзсН 1п§1езе т§1ё5 |г1апс)ё$ 1пз11 1г1апс1а1з 1пзсР| 1г1ап(1е5е 1г1апс)ёз юНапо ка11ап 1а1|еп 1а11еп1зс(1 1(а11апо 1а1|апо [аропёз ]арапе5е |аропа15 |арап1зсЬ §1арропе5е |аропё5 [еп^иа 1ап§иа2е 1ап§ие 5ргас11е Пп§иа ||п§иа тагсаг ю тагк тагчиег тагк1егеп зе§паге тагсаг тёЛсо ((смог тёбеап Апс тесИсо тёЛсо тех1сапо Мех1сап тех1са1П тех|кап15сЬ тезз1сапо тех1сапо т1гаг со 1оок ас ге^агйег апзеНеп ^иаМаге о1Ьаг пасюпа11с1ас1 паНопаИсу пас1опа11сё 5ааС5ап§еЬог|§ке1С па11опа11са пас1опа11(]а<1е по по поп пе1п по, поп пао потЬге пате пот Мате поте поте о1г со Иеаг етепбге Ьогеп ис1|ге оиу1г ра1$ соипсгу рауз 1апс) раезе ра15 разаропе раззрогс раззерогс Ке15ераз5 раззарогсо раззарогсе региапо Региу|ап рёгиу1еп региап15сЬ региу|апо региапо ропи^иёз Рогси^иезе рогси2а13 рогси§1ез13с11 рогсо^Незе рогси^иёз рге^ипиг со азк ?га§еп сН|ес1еге, (^отапс1аге рег§ипаг рго^езог сеасЬег рго^еззеиг 1е11гег рго^еззоге рго^еззог ге1ас10паг со ге1асе гаррогсег, ге11ег 1п УегЫпс1ип§ Ьпп§еп тессеге 1П гаррогсо ге1ас1опаг гишапо Котап1ап гоита1П ^^^тап^зс^1 гитепо готепо ги$о Ки551ап шззе ^из5^зс^1 гиззо гиззо 51 уез ои1 |а з1 з1т ШГСО Тигк|зИ сиге 1йгк|5сИ сигсо ШГСО иги^иауо иги^иауап иги^иауеп иги8иау|5с[1 иги2иа1апо иги2иа1о уепего1апо Уепе2ие1ап уёпёшёНеп уепе1о1ап|$сЬ уепе2ие1апо уепе2ие1апо уег со зее УО|Г зеЬеп уес1еге уегЬесс16п 1 - А т Ы ю 2 ас116з 800()Ьуе аи геуо1г аи(Л|ес1егзеЬеп зМю айеиз а^еп^а посеЬоок, сИагу а§епс1а Тегт1пка1еп(1ег,Тазс[1епка1епс)ег а^епйа а§епс)а аисоЬйз Ьиз аисоЬиз Виз аисоЬиз аисосагго (дп|Ьш) аегориегсо а1грогс аёгорогс Р1и§Ьа^еп аегорогсо аегорогсо П И с 1 е п ( о а е з е Ш а у 8е18
 7. 7. РАЙОк INС^Ё$ РКАЫСЁ5 А^ЕМАN IТА^IАNО РОНТисиЁЗ (ВКА51кЕЙО)Ыеп 80ос1; у»е11 Ыеп §и(, ууоЫ Ьепе ЬетЬотЬего йгетап ротр1ег РеиегууеНгтапп ротр1еге ЬотЬе1гоЬиепаз посЬез 800()П15|11 Ьоппе пи!!, Ьопзо1г ^исе ЫасЬ1 Ьиопапопе Ьоа-по1СеЬиепаз шгёез ^оо<^ аЛегпооп Ьоп|оиг, Ьопзо1г §и1еп АЬепс! Ьиопазега Ьоа-аг()еЬиепо5 с1!а5 ^ооб тогп1П2 Ьоп)оиг ^исеп Мог^еп Ьиоп21ото Ьот-(||аса11е зсгеес гие 5сга13е у1а гиааис1ас1 с1|:у; юууп у||1е 5ас1с 66з.6есбсИ^о ро51а1 роза! сос1е со(1е роза! Ро51:1е1са11| соЛсе роза1е соЛ^ роза! (СЕР)сото Ноуу соттепс у*|е соте сотосиа1 ууЫс!1 Чие1, чие11е ууекНе (г, з) Яиа1е цигсиапс1о Чиапс! ууапп Чиап(1о д6п(^е жЬеге ой жо с)оуе опйе епсапсас^о р1еа5ес1 епсЬапсё зеЬг ег(геи( 1псапи:о. (еПсе ти11;о рга2ег {епотепа! 2геас (огт1с1аЫе (аЬе1НаЛ ессе21опа1е, ?епотепа1е Ьгт1()ауе1 §гас1а5 (Ьапк уои теге! §га21е оЬг1§аёо ЬаЫаг 10 зреак раг1ег гебеп,зргесНеп раг1аге (а1аг Ьаза 1ие§о зее уои [асег а ю и ! а ГНеиге Ыз зра:ег с1ао а1:ё 1о§о Нази тапапа зее уои сотоггоуу а с)ета1П Ь|5 тог ^еп а с1отап1 а(ё атапЬа Назы ргопш зее уои зооп а Ыепсос Ыз ЬаИ а ргезш а(ё|4 Назса з1етрге а11 с^1е Ьезс, зее уои аи геУ01Г аи? еуу12 агг1уе()егс1 а(ё та15 Н05р1И1 |105р1а| ЬдрЫ КгапкепЬаиз 05реёа1е Ьозр1а1 та1 Ьас^ та1 зсЫеск та1е та! тисЬо ^изЮ п1се :о теес уои епсЬашё зеЬг ег^геис р1асеге ти11;о ргагег пйтего с1е 1е1ёЬпо рИопе питЬег питёго с1е 1:ё1ёрНопе Те1еЬппиттег питего 1:е1еЬпо Л пйтего с!е 1е1е?опе р|50 Лоог ёа §е Зсоскууегк р1апо ап()аг роНс1а роНсе ро1|се Ро11ге1 ро1121а ро||с1а Яиё ууЬаг, ууЬкЬ Яие ууаз, ууе1сНе сЬе яие Чи!ёп ууЬо ци! уег сЫ Яиет зег ш Ье ё1ге зе1П еззеге зег гепег (ес1ас1) 10 Ье (уеагз, оИ) ауо1г (а§е) (...]аЬге ак) зе1п ауеге (еа) (ег {6з6е) ип1уегз1(1ас1 ип1уег51су ип1Уегз11ё ип|уег51а: ип1уегз11а ип1уегз1с1а()е1есс!6п 2 - 4тЬ|«) I а§иа саНепм Но1 Укасег еаи с11аи(1е ууаппезУУаззег ас^иа са!с1а а§иа ^иепсе а1ге асопс)1с1опас1о ж соп^111оп1П8 а1г сопс11С10ппё К!|таап!а2е аг1а сопс!121опаа аг сопс1|с1опас!о а1?отЬга сагреи ар1з Терр1сЬ аррею аКотЬга, аресе а! Ыо {4е) пех1 со/ЬезИе а сосё бе пеЬеп а йапсо (<1|) ао 1ас1о (с1е) (с1о 1а(1о) а!тог-2аг :о Науе !ипсЬ с1ё]еипег М|са§ еззеп ргапгаге а1то;аг а1чи|!ег гепс !осайоп, 1оуег М|е1е а№по, по1е§21о а!и§иег (а1и§ие1) ап1:1§ио оМ, апйяие апс1еп лК апик апг1со ап11го арагатепю араптеп! аррапетеш АррапетепС аррагатепш арагатепю агтапо сирЬоагс!, с1о5ег, «агёгоЬе агто1ге 5сЬгапк агтасНо гоире1го ^ - а - г о и [ а ) азсепзог е1еуа1ог, к азсепзеиг РаНгзшЫ азсепзоге е!еуа(1ог азео ЬасЬгоот, юНег юНепез Ъгйегттег :о11еме аззею («>а1е1е) Ьа1с6п Ьа!сопу Ьакоп Ва1коп Ьа1сопе уагап(1а (Ыа1о, $аса(1а) Ьапега ЬагИсиЬ Ьа1§по1ге Вас1еууаппе уазса с)а Ьа§по ЬапЬе1га Ьагаю с11еар Ьоп тагсЬё Ы1!1^ есопот1со, а Ьиоп тегсаго Ьагаю Ьоп1:о !оуе!у, ргеоу |с!1 ЬйЬзсЬ Ье!1о, саппо Ьоп!» Ьо1е11а Ьоа1е Ьоисе1!1е Р1азс!1е ЬоП1§!|а ^агга^а Ьи^агс111!а акк, 2агге1, !оЛ тапзагс1е ОасЬЬойеп тапзагс)а а^иаз-^игайаз 1а?иа-й1т()а) са^егега соЯее рог са{е11ёге Ка№еетазс!11пе са№еП1ега са?е1е1га са^ечегга со^ее з^1ор, са^ё са?ёсёг1а Са(ё са№, ауо!а са1()а саГё са1е?асс1бп с11аиЯа§е Не12ип2 пзсаИатепю 313(ета с1е аяиес1теп(х> (са1е&(ао) сата Ьеб !№ Веп 1еП0 сата саго ехреп5|уе сНег (еиег саго саго саза Ноизе та150п Наш саза саза са2ие1а са5зего!е саз5его1е КосНюр? са5зегио1а са1;аго!а сепаг со Ьауе 6тпег сИпег 2и АЬепс! еззеп сепаге |апаг сёп);г1со сепсга! сепсга! гетга! §е!е8еп сет:га!е сешга! сер11!о (1|епиз 4е (оосЬЬгиз!! Ьгоззе а с1еп1;з ТаЬпЬигзсе $ра22о!1по (1а йепа езсоуа (1оз йетез (е$соуа ( к с!1а!ё с[1а1е1;, соса^е, Ьоизе с!1а1ес, у|1!а У!!1а у||1а саза 8ет1пас]а сос1па к|СсЬеп си151пе Кйс11е сиапа С02|п|1а сос1па е!ёс(г1са е1ес1;г1с зюуе си1з1п1ёге ёксспяие Е!ек(гоНег() систа е!епг1са Ь§ао е!ёс1;псо е1ёепсо) сотеп2аг :о Ье^п соттепсег Ье§1ппеп сот1пс1аге сотер1г сотег 10 еас тап^ег еззеп тап2!аге сотег сотргаг м Ьиу асЬеЮг ЬиГеп сотргаге сотргаг сора зсеттес! ^(азз соире, уегге С!аз сорра сора (а?а) соШпа сига1п пйеаи УогНап^ №п(1а сопзпа сиайго ршпйп^, р]с1иге аЬ!еаи Сета!(!е Яиайго Чиас!го с г е Ш о зезеп1:а у З(е1е
 8. 8. 1ЫСЬЁ$ РКАЫСЁ5 АкЕМДН 1ТАиАыо Р0ятисиЁ5 (вказие^осиапо Ьапобе ЬачИгоот за11е (1е Ьа1пз Ва<)е21ттег Ьа^по саза с1е ЬапЬо (ЬапЬе1Г01сисЬага зрооп сиШег Ше сиссЫа10 со1ЬегсисЫНо кпКе соисеаи Меззег со1се11о (аса()е1ап1:е (йе) йеуат; УОГ бгтгЛ! с11апсейезауипаг со Ьауе ЬгеакЬз: ргеп<1ге 1е рес11 бЦетег (гйНзшскеп ?аге со1а2юпе сотаг 0 реяиепо-а1то(о (ютаг са(ё-(1а-тапЬа)беЪщо (бе) тбег зоиз ипсег, ипсегНа1Ь 50Ш) беЬшобеггА^ (бе) ЪеЫпб с1егг1ёге Ышег Ле^го (1есгаз(1огпп11огю Ье(1гоот сЬатЬге а соисЬег ЗсЫаИттег сатега 1ессо ба с)огт1с6г1о, ^иа^юс1исЬа зЬоууег с1оисЬе ОизсНе с1осс1а йисНебисЬлпе 10 Ьауе а зЬожег зе йоисЬег з1сЬ ()изсЬеп (агз11а с1осс1а сотаг ЬапЬоепс1та (с1е) оп юр аЬоуе о1, зиг аи?, йЬег зи е т с1таеп^геше (с1е) еп (асе ^е^епиЬег б е т ?геп1еепигайа епсгу ешгёе Е1п§ап8 епсгаа ептбзепигаг ю епсег епсгег егпсгесеп епсгаге емгагепсге Ьетееп, атог^ ешге 2Ук1зсНеп, ипсег ?га епсгее5ре|0 ттог т1го1г 5р1е8е1 зрессЫо езре1Ьоезашепа зНе1уез гауоппа^е ае§а1 зса«а1асига, зса(?а1е езапсее$1ибаг ю пибу «иЛег зсисИегеп зсисЛаге езсис1агех1ег|ог оив1()е ехгёг1еиг аиВеге езсег1оге ехсег1ог^ге^айего з1пк ёу1ег 5ри1Ьескеп ас^иа^о, 1ауап(Лпо, 1ауе11о р|а ге^п^егаюг гёМ^ёгасеиг КиЫзсЬгапк М20г1?его М§ог1?1со (§еЫе1га)?ага)е ?ага§е гагате Сагале Вага^е вага^етЬаЫсас16п гоот сЬатЬге 21ттег запга, с а т е г а ЯиагсоИогпо оуеп Ьиг ВаскоГеп Ьгпо Ьгпо1п1егюг 1гиепог, 1пз1с)е 1т;ёпеиг •ппеге 1псег10ге тсепог ю §о аууау рагог зеЬеп апс)агзепе 1г етЬога)аЬ6п зоар зауоп 5е1?е заропе заЬао|аг(11п ^лгбеп )аг<Лп Сапеп 81аг(1|по згбт|агга |аг, ти^, р1:сНег |агге, сагане Кги^, Каппе Ьгосса, §1ага |агга1атрага 1атр 1атре 1атре 1атра(1а 1атрас1а1ауаЬо ууазЬЬаз1п 1ауаЬо УУазсЬЬескеп 1ауапс||по 1ауаЬо, 1ауас6по (р1а)1ауас1ога у^азЫп^ тасЫпе тасЫпе а 1ауег УУазсЬтазсЫпе 1ауасг1се таяи1па 1ауаг гоира бе1ауаг5е ю у/азЬ зе 1ауег з1сЬ «азсЬеп 1ауагз1 1ауаг-зе1ауауа|111а5 (ЛзЬу/азЬег 1ауе-уа15зе11е СезсЫггзри1тазсЫпе 1ауазюу1§11е, 1ауар1ас(1 таяита 1ауаг ргаюз (та^^.^ бе (1е 1ауаг 1ои{а)1есЬе тПк 1а1с МИсЬ 1ассе 1е1се1еуапаг5е ю ; е ( ир зе 1еуег аи^зсеЬеп аЬг$1 1еуапаг-5еНатагзе ю Ье сз.еб зарре1ег Не1Веп, з1сЬ пеппеп сЫатагз! сЬатаг-зе1и7 1ит1ёге УсНс 1исе 1игтагие! мЫесЬсЬ нарре ИзсЬйеске Юуа^На (оа1Ьа (]е тезатеза аЫе оЫе Т1зсЬ ауо1а тезатезШа Ье(1з1(1е а Ы е а Ы е (1е пи1с МасЬсс1зсЬ ауоИпо те51пЬа-с)е-саЬесе1га (теза-ае саЬесета)то<)егпо тойегп тос1егпе тойегп тос)егпо тойетопиеуо пеуу поиуеаи леи пиоуо ПОУОрагяиё раг9ие1 рагяиес Рагкесс рагриес рагяиесеразШо согпс1ог сои1о1г Р1иг согпс)о1о соггейогр|зста з«1тт1п§ роо1 рвапе 5сИуу1ттЬас1 р1зс1па р1запар|2агга ЫаскЬоагс! аЫеаи по1г Та?е1 1ауа§па Яиайго-пе^го, 1оиза езсо1агр1апса рЬпи р1апсе РЯапге р1ап(а р1апар1асо соигзе, сЛзЬ, р1а(е азз1есге, р1ас Те11ег, СепсИс р1аПо ргасоропегее (1а гора), ю §е1; с1геззе(1 тепге (()ез уёсетешз). з1сЬ апиеЬеп (К1е1()ип2) уезйгх! уе5С1г-5е уез11г$е зИаЫНегргес1о рпсе рг1х Рге1з ргепо рге?оргес1озо 1оуе1у, ргесюиз ргёс1еих, сгёз |о11е козсЬаг, ууипс1ег5сЬ6п рге210зо ргес1озориепа с1оог рогсе Тиг рога рогаге^гезаг ю гесигп гепсгег, геуеп1г гигйсккоттеп г1согпаге ге^геззаггесгесе Ю11е1, ууа1ег-с1о5е1 ШС. То11еие,7УС §аЫпе1Ю УУ. С. $ал|(а (уазо $ал|С|по)заНг ю 1еауе, ю §о оис 30Г1|Г аиз-, Ыпаиз-, Ьегаиз^еЬеп изс1ге 8а1гза16п 1|У1П2 гоот, з1а1п§ гоот 5а1оп ЛоЬп21ттег за1опе за1а с1е е з а гзаггёп (гу|П8 рап роё1е РГаппе рас1е11а 1п^бепзегуШеа парк1п зегу|еке 5егу1ессе Юуа^ИоЬ ^иагйапароз111а сНа1г сЬа1зе $ШЫ зес)1а сас1е1газ1116п агтс11а1г йисеиП 5е8$е1 рокгопа рокгопа ЗОЙ соисЬ, ЗОЙ зоЬ 5о<а <1|уапо ЗОЙ 5ие1о §гоип(1, Яоог 5о1, р1апсЬег Войеп рау1тепсо, зио1о сЬао, зоа1Ьо (ата сир аззе Таззе ана сЬауепа х1сага) 1;е1еу131бп се1еу1510п 1ё1ёу|51оп РегпзеЬеп се1еу|з1опе се1еу15ао 1епе()ог Ьгк ЬигсЬеме СаЬе! ЬгсЬеса 2аг?о теза) (бе сеггата Ьакопу, сеггасе сеггаззе Теггаззе Сегга22а сегга(;о :оа11а юу/е1 зегу1ео;е с1е Ю|1еО;е Напасись азс1и2атапо соа1Ьа ютаг ю аке ргеп<)ге пеЬтеп ргеп(1еге сотаг юза^а юаз1 юай Тоахс (оап ютбг 168 с1еп1о з е з е п ^ а у о с Ь о
 9. 9. РАЫ01 РКАЫСЁ5 АкЕМАМ •ТАиАЫО РОКТисиЁ5 (ВКА5I^ЕNО) г1аз5 уегге С1а: ЫссЫеге сорочепбег ю зе11 чепбге уегкаи(еп уепс1еге уепйегуеп1г :о соте уеп1г коттеп уеп1ге У1Гесс!6п 2 - А т Ы ю 2 (Неге 1а боп 1а а!а11| (Ьеге 1а-Ьаз боп 1^ а11]|(0 а11 8гапс), Ьаис ЬосЬ а1со а1со21итпо рирИ, зсис1епс ё1ёуе 5сЬй1ег а1иппо а1ипоатаЫе кпб а1таЫе (геипс11|с11 атаЬ11е, ^епсИе атауе!а1И|ра1:1со ипр1еазапс, ип(пеп(Лу апйрасМяие ипзутрасЫзсЬ апйраско апс1рас1со Неге |С| Ыег Яи1 гсииреао К$1со рНуз1са1 арреагапсе азресс рЬу31яие, а11иге АиззеЬеп азрегео йз1со азресю йз1соЬа{0 зЬоп: Ьаз, репс пебп^ Ьаззо Ьа1хоЬагЬа Ьезгб ЬагЬе Вап ЬагЬа ЬагЬа тоизасЬе тоизасНе 5сИпиггЬагс Ьа((о Ы§ос1еЬоН^гаЬ Ьа11ро1п1: реп з1у1о а ЫПе Ки2е1зс11ге1Ьег реппа а з(ега ез(его8гййса (сапеа)Ьоггас]ог Ьоаг() гиЬЬег, егазег §отте Ка()1егег сапсеШпо, ^ о т т а ара^айогсашагего ууа1гег 8аГ(;оп КеИпег сатепеге етрге^айо ()е теза (^г?от)сагассег сЬагасСег сагааёге СЬагаксег сагааёге сагассегсагреа (оИег, рог:(о1ю сНет1зе, с)озз1ег Аксеп(тарре) сапеНа разас1а5е с1аззгоот с1аззе К1а5зе с1аззе с1аззесопо (ре1о) з Н о п (Ьа1г) соиги (сНеуеих) киггЬааг!^ согс! (сареШ) сипо (саЬе1о)сиа^егпо погеЬоок саЫег Не(с 9иа(1егпо абето(1ес1с11()о ()е1;егт1пес). гезо1и1е (1ёс1()ё, гёзо1и епсзсЫоззеп, епег813сЬ с1ес1зо, г|Зо1исо (1ес1(1|()о, гезо1и1о<1е1^с1о зПт, сЫп т1псе зсЫапк та^го та§го(Лссюпапо ()|с:1опагу (Лаюппа1ге УУбпегЬисН сНиопапо с11с1опаг1оезшсЬе сазе ёси1 Еси! азСисс1о езсо)о(ео и21у Ыб ЬаззИсЬ Ьги«о (ею 81аз5ез 1ипе(1ез ВпПе оссЫаП 6си1озрзта бе Ьоггаг егазег 8отте Ка(11егег ^ о т т а сапсеИаге бл ЬоггасЬа8огс1о (ас 8ГОЗ, 8газ а1ск ^газзо 80Г()о?иаро 800(1-1оок1п§ Ьеаи НиЬзсЬ.^ус аиззеЬепс) Ье11о Ьоп1Со 1псе11|§епс (псеШ^еш тсеШ^епс 1псе111§еп1:е тсеН^епсеруеп уоип8 |еипе |ипг роуапе )оует1ар|2 репсИ сгауоп с1е рар1ег В1е1зС|(с та(1а 1ар1з1аг|о (ре1о) 1опг (Ьа1г) 1оп8з (сЬеуеих) 1ап^аап; 1ип§Ы (сареШ) сотрг1(1о (саЬе1о)НЬго Ьоок Иуге ВисЬ ПЬго Нуго11:о (реЬ) $гга12Ь( (Ьа1г) Нззез (сЬеуеих) 21ассез Нааг 11зс1 (сареШ) Изо (саЬе1о)тара тар сагсе, р1ап 1апс1кагсе сага §ео§га(|са, тарра таратосЫ1а Ьаскраск, кпарзаск зас а йоз Яискзаск 2а1по тосЬИатогепо Ьгоууп, бзгк Ьгип с1ипке1Ьгаип Ьгипо тогепотогепо (ре1о) с1агк (Ьа1г) по1гз, Ьгипз (сЬеуеих) зсЬууаг-гЬааг!^, с1ипке1Ьааг18 Ьгип! (сареШ) саЬе1оз езсигозо]о еуе се11 Аи^е оссЫо о1Ьоог(1епас1ог сотрисег огсИпасеиг Сотрисег сотрисег сотримс)ограре1ега ууазсерарег Ьазкес согЬеШе а раргегз Рар1егкогЬ сезС1по раре1е1га (сезго раре!) йерегсНего соас гаек рогсетапсеаи Сагс1егоЬе асассарапп! саЬ|с)еге?1а ги1ег гё81е Яе^е! ге8о1а. п^а, г18Ье11о гё^иапабо (ре1о) сиНу (Иа1г) (пзёз (сЬеуеих) 1оск18 г1сс1 (сареШ) епсагасоЬйо (саЬеЬ) (епго1ас1о саЬе1о)гиЬ|о (ре1о) Ыоп(1 (Иа1г) Ыоп<)$ (сНеуеих) Ыопс! ЫопсИ (сареШ) 1оиго$асарип(а5 репсИ зЬагрепег а111е-сгауоп В1е15С|(сзр1С2ег сетрегатасКе арага-14р1з (ароп(а(Ьг)5епо зепоиз зёг1еих егпзс зепо зёпо51траг1со ИкеаЫе, п1се зутрасЬ^^ие зутрасЫзсЬ 31трас1со з1трас1созотЬгего Ьас сЬареаи Нис сарреИо сНарёиС1т1с]о 5Ку отМе зсЬйсЬсегп ЬтЫо с1т1(1оига сНа1к сга1е Кге1<1е §еззомпю зШу 301 битт зсето, зсЫоссо сопсо ЬоЬо)уепапа у/тбоу/ (епёсге Репзсег йпезсга )апе1ау|е)о |Оуеп) об у|еих ак уессЫо уе1Ьоесс16п 3 - А т Ы ш 1а тепис1о оАеп зоиуепс ЬаиЯг, о(с зреззо сот (гериёпаа (сот (геяиёпс1а)а уесез зотейтез раг(015 тапсЬта! а уо1се аз уегезаЬие1о 8гап()(асЬег ^гапй-рёге СгоВуасег поппо ауоасо5Саг5е со 80 со Ьес1 зе соисЬег з1сЬ Ып1е8еп, ги Вей геНеп сог1сагз1 с1е1аг-зеа(е1ШГ5е со зЬауе зе газег (з1сЬ)газ1егеп (агз1 1а ЬагЬа (агег а ЬагЬа (ЬагЬеаг-зе)ата саза бе ЬоизеууКе та1Сгеззе (1е та13оп Наи5(гаи сазаНп^а с1опа с1е сазаагяи11;ес1;о агсЫсесс агсЫсессе АгсН|Сек: агсЫсессо аг9и1сес1о (агяи11е(о)Ьаг Ьаг Ьаг Ваг Ьаг ЬагЬеЬег со бгтк Ьо1ге сг1пкеп Ьеге ЬеЬегсатро с1е йгЬо! (оосЬаП р1СсЬ, зоссег (1еИ %абе, сегга1п с)е (оосЬаП РиВЬа11(еИ сатро б сатро (исеЬо! бесапаше 31п§ег сЬапсеиг Хап^ег сапапсе сапсогсазайо тагг1ес1 тапё уегЬе1га1еС зрозасо сазас1о с1еп1о 8е8еп1а у п и е ч е М 1:^:1,
 10. 10. А^ЕМАN 1ТА11АМО РОктисиЁз (вказиено) сос1пего соок си1з1п1ег КосЬ сиосо со2!п11е!го со1е81о 5сИоо1 ёсо1е, соНё^е Сгип(!зс!1и1е 5сио1а, со!1е810 со!ё§!о сот15апа роИсе 5а11оп сотт1ззапас !<отт1ззапа( сотт!ззапасо ез^иас!^а •1е1е§ас1а) соп()ис1ог бтег соп()иссеиг РаНгег аис1за, сопс)иС1;оге сопйисог ,тосог15а) с1ерепс1|епсе 5а1е5рег50п, зЬор а55|5ип1 сотт15. чепбеиг Уегка11(ег соттезо етрге§ас1о 1|е 1о|а эг,Ьа1соп!5а) Лгесюг с1|гессог с1|гессеиг О!гексог сИгессоге с)!гессог !!!геюг) с1|Уогс1зс1о с11уогсес1 <1|уогсё Сезс!1!ес!епе (г) с!!уог2!асо с!!уогс!а()о йотщо 5ипс1ау сИтапсИе 5оппа2 дотетсз с!от!п§о <1огт1г 10 51еер с1огт1г зс!11а?еп с!огт!ге (1огт1Г епГегтего та1е пиг5е 1пЯгт1ег КгапкепрЛедег 1п(егт1еге еп(егте!го (гесиешетепге океп, ^е^иепс|у ^ё^иеттепс ЬзиТ^, ок й-ециепсетепсе (геяиепсетепсе ((геяйешшвш^ (исЬоИзса ЬосЬаН / 50ссег р1ауег (оосЬаПеиг РиВЬа!!зр!е1ег са!с1аЮге ]о§ас!ог с1е ?исе!х)1 8Г11аг со 5|10иГ снег зс!1ге!еп 8г1(!аге 8паг 2и51аг со Нке а1тег 8е?а!!еп р!асеге 8озаг бе Ьасег 1а сотрга со с1о сИе 5|1орр1п8 (а1ге зоп тагсНё / 1ез соигзез е1пкаи(еп Гаге 1а зреза Ьгег а сотрга (1г согарга) Ьегтапо ЬгосНег (гёге Вги<!ег (гасе!1о !гтао Ьуо 50П 5оИп Я81!о ШЬо |иеуе5 ТЬиг5()ау Ооппег5а§ §!оуес11 Яи!па-(е!га 1ауаг 1а гора со ууазЬ сНе сЬсЬеБ, 1ауег 1е Кпде с1!е УУазс!1е ууазсЬеп йге 1! Ьисаго !ауаг а гоира со сИе 1аипс1гу бо 1еег со геа(1 Иге !езеп 1е88еге 1ег 1ипе5 Мопс1ау 1тЛ 1^опа§ 1ипе(!! зе2ипс!а-?е!га тас1ге тосЬег тбге !^иссег та<!ге тае таг1е5 Тиезйау гпягб 0!еп5а8 тагсес!! 1ег?а-»е!га тесап1со тесЬапк тёсап1с1еп МесНап1кег тессап1со тесап1со тёЛсо боссог тёбест Аг2С тес)!со тё()!со т1ёгсо1е5 /Уес)пе$с1ау тегсгеЙ! М!ссууос!1 тегсо!ес!! риага-?е1га тисЬо а 1ос о( Ьеаисоир у!е! то1со ти!со п1е1;о 2гап(1сЫИ рес1с-Я15 Епке! П1росе песо погта1теп<;е погтаПу, изиаПу еп ^ёпёга!, с1ЬаЫсис1е погта!егууе!зе погта!тепсе погта!тепсе поу1о Ьоу(г1епс1 йапсё ,рей1 ат1 Уег!оЬсег, (езсег Ргеип<! Яс!ап2асо патогас!о пипса пеуег |ата13 п1е та! пипса оЬга {с1е соп51гисс16п) Ьи1М1п§ 51се сНапс1ег Ваи5се!!е 1ауоп соп5Сгиг10пе {Л оЬга (с1е соп5ти^о) ойс1па о№се Ьигеаи Виго и№с10 е5спс6г10 райге (асЬег рёге Уасег рас1ге ра! ре1ициепа |1а1гс1ге55ег5 заЬп с)е со1??иге Рпзеиг5а1оп за1ог с1! Ье!!е22а за!ао с1е саЬе!е!ге!го реп6(1|С0 пеуу$рарег о№се гё()асс1оп дип |оигпа1 2е1сип8,2е!Сип25Уег!а§ ге(1а2!опе с!е! §!огпа1е гес1ас(ао |ота1бе ((и^аг 1гаЬа|о) бе ;>ес1а?ао |ота1) бе репосЛзга |оигпа115С |оигпа1|5Се ]оигпа!!зс 210гпа!!за |0гпа!!за рИосо рИос рИосе Р!!ос р!!оа р!1осо ро11с1а (рег50па) роПсетап роНаег Ро!!21зс ро1!2!оссо ро!|с!а (реззоа) (ро1к!а1) рпто сои51п сои51п Соиз!п си§!по рпто ргопсо Яи1ск1у зооп, еаг1у у1се; сбс Ьа!с!, кии ргопсо,ргезсо е т Ьгеуе, 1о§о, сейо гезиигаше гезаигапс гезаигап» Кезаигапс г!510гапсе гезаигапсе 5аЬас)о 5асиг()ау затес!! Затза^ заЬасо заЬайо 5есге1аг1о зесгеагу зесгёа!ге $екгесаг зе8геаг!о зесгесаг10 $епаг5е со з1с с)оууп заззео1г 5!с11 зесгеп зе()егз1 зепаг-зе 51етрге а1«ау5 сои|оигз ттег зетрге зетрге 5оЬг1по перНеуу пеуеи Ме«е п1росе с!! 210 зоЬппЬо зо1ег со изиаПу до ассоиситег, ЬаЬ!шег рЯе^еп 6о созситаг 5окего зп1 1§е сё!!Ьаа1ге еЛ^ се1!Ье, пиЬ!1е зо!се!го 5опаг со с1геат гёуег сгаитеп зо^паге 50п!1аг 5ирегтегса()о зирегтагкес 5ирегтагс11ё $ирегтагк1: зирегтегсасо зирегтегсасо иНег ууогкзЬор асе!!ег УУегкзасс о№с!па о?1с!па тесап!са игс1аг со 6еау агс!ег, тессге сетрз а ди уепозегп агс!аге (1етогаг аЫе 1асе агс! зрас гзгбе оо ипс1е опс!е Опке! 210 с!о 1;ос)о е1(Ид, а11 (1ау соисе 1а |оигпёе с!еп ^ашеп Та^ сиссо !! §!огпо сос1о 0 Со ба бз тот) юбоъ 1о5 Лаз еуегу бау соиз !ез |оигз )ес1еп Та^ сисе! ! 8!огп! юба 03 с!!а5 сгаЬа|аг со у^огк сгауа!!1ег агЬе!сеп !ауогаге сгаЬа!Ьаг уезпгзе со ^ес (1геззес) з!1аЬ!1!ег з!с!1 ап2!е!1еп уезс!гз1 уезс!г-зе у1егпе5 Рг1с1ау чепдгеЛ Рге!а8 уепегс)! зеха-?е1га у|и<)о уу|(1оу/ег уеи? УУ1сууе(г) чедот у1йуо1 е с с | 6 п 3 - АтЫго 2 аЬп! Арп! аугН Арп1 арп!е АЬп! (аЬп!) а§05Со Аи§изс аойс Аи^изс а§озсо А§05С0 ;- а§и!па!ёо С!1г!зстаз Ьох ёсгеппез УУе!ЬпасЬс5§е!с) зсгеппа сопзоас1а, ^гайЯса^ао (!е Маа1 ап1уегзаг!о апп|уегзагу апп|уегза!ге ]а!1геза§ апп1Уегзаг!о ап!уег5аг1о Ьезо к!зз Ьа!зег Кизз Ьас!о Ье!|0 Ьобз ч/еббт^ посе, таг1а§е !НосН2е!с П022е сазатепсо Ьгота )оке р1а!запсег!е 5сНегг зсЬепо Ьппса(!е!га сатрапас1а зсгоке 0? а Ье!! соир с1осЬе бе С!оскепзсН!а8 соссо ба ЬзбзШа 17СГ с 1 е п ( о 8 е 1 е п 1 а
 11. 11. Е$РАNО^ 1МС1Ё5 РКАЫСЁ5 ДиЕМАЫ 1ТАиАыо Р о к т и с и Ё в (в^^А$I^ЕйО) сапсаг 10 3|П8 сЬапсег з!п§еп сапаге сапаг сагЬбп соа1 сЬагЬоп КоЬ!е сагЬопе сагуао сагпауа! сагп|уа1 сагпауа! Кагпеуа! сагпеуа1е сагпауа! сауа сИатра^пе У1П сЬатра§п!зё саа!ап $екс сНатра^пе сЬатрапЬа сЬосо1а1е сНосо1асе сНосо1ас 5сЬоко!а(1е с1оссо!асо сНосо!асе со1оп1а со1о§пе еаи Со1о8пе бе К61п1зс!1ууаззег асяиа со!оп1а 61 со!6п1а !Со16п1а) сопс1ег1;о сопсегс сопсегс Когаегс сопсегсо сопсегсо (зЬоу«) согЬао С1е сгауасе Кгаугассе сгауаса ^гауаа соггег со гип соипг геппеп соггеге соггег согпСа ЬиИЯ^Нс согг!<1а $с!егкатр? согг!с)а согпба ситр1еапо5 ЫгсЬСау апп!уегза!ге СеЬигсза^ сотр!еаппо ап1уег5апо Оа 1а Н|5рап1с1а(1 бе Со1итЬиз Оау №се с!и топСе Ь!зрап1яие Тад с1ег !Ч|зрап1сас Реза с1е1!1зрап1Са 0|а !Н!5рап1с1абе бз 01а 1а Мас1ге де МосЬегз Оау йсе бег Мёгез Миссега§ Реза с1е1!а М а т т а 01а Мае бз наез) 0|а 1о5 Епатога()о5 бе Уа1епс1пез Оау 5а!псУа!епс!п Уа!епс!п5а§ С!огпо с!! 5апУа!епс!по 01а с1о5 патогабоз 01а 1о5 $ап105 бе еяи|уа1епс со Арп1 Роо15 ёяи1уаис аи Ро!ззоп <1Ауг!! Та^ ип5сЬи1(!18еп бег Резсе с)Арг1!е 01а с1а 1^епс!га 1посеп1е5 Оау (28сЬ Оес.) (28 СёсетЬге) (епсзрг1сН1 ( ! е т йеисзсЬеп 1.Арп!) 01а бее РасНегз Оау ?ёсе без Рёгез Уасега^ Реза беа 0!а Ра! (01а йоз ра1$) с!о с 1 1 т г 1 с е Ь е ОесетЬег йёсеппЬге ОегетЬег с1!сетЬге ОегетЬго (йехетЬго) (Лпего топеу аг^епс ееб йепаго, зо!с)! (!|пЬе1го б$кигг$е со ()|38и15е зе (!ё2и!зег 51сЬ уегк!е1()еп 1гауезс!гз! тазсагаг-зе апса$!аг-5е) бике зууеес <!оих, зисгё зй13 <!о1се босе епс1егго репп1п8 0? ЬиНз т!зе аи сог!! УОГ с!ет 5с1ег Ьег!аи?еп епс!егго епсегго епего ]апиагу |апу!ег ]апиаг §еппа !о )апе!го •""^•т) езаг уасас10пез бе со Ье оп Но1|с1ау / уасас1оп ёсге еп уасапсез 1п Репеп 5е!п еззеге 1п уасапге езаг е т Йг1а5 (еЬгего РеЬгиагу (ёуг!ег РеЬгиаг ГеЬЬга!о Реуегегго ^(еVе^е^го) Яог Яоууег Леиг В1ите Яоге Лог {итаг со з т о к е ?итег гаисНеп ^итаге (итаг рзсаг Ьготаз со р1ау )оке5 / сг1ск5 р!а1запсег зсЬеггеп ?аге зсЬегг! (агег Ьг!пса(1е!га5 ((агег Ьг1псас1е!га) 81тпаз1а гутпазйсз бутпазияие Сутпазок г1ппа51!са 81тпаз1о §утпаз1ит дутпазе, за!!е зрогсз бе ТигпЬа!!е ра1езсга ^(пазю 1асас1ет1а) ^оЬо ЬаНооп Ьа1!оп (^иа)Ьа!1оп ^оЪо 81оЬо 1пу1аг со 1пу1Се !пу|сег е1п!ас1еп 1пу!аге сопу1с1аг |и1|о ]и1у |и!!!ес )и!! !и§!1о ]и!Ьо :11то) |ипю ]ипе |и!п ]ип1 )ипЬо ипНо) 11тр1аг СО с1еап пекоуег риС2еп ри1!ге !1траг таг70 МагсЬ тагз Маг2 таг20 Маг?о 1таг?о) тауо Мау ппа! Ма1 та88 !о 1^а10 : а!о) тагарап таг2|рап П1аз5ера1п, расе ()атапс1ез 1*1агг!рап таггарапе та^арао топ1§осе га^ бо рапс!п, ЬопЬотте Маппс11еп рирагю Ьопесо М а а т 1 е п ю (Ье1ёп) Мас1у1су зсепе СгёсНе Моё!) (бе (Уе!Нпас11Сз) кпрре ргезер!о пазс!тепсо Мау|с1ад СНпзстаз Моё! УУе!ЬпасЬсеп Маа1е Маа! МосНеЬиепа СЬг1зста5 Еуе пи!с бе Моё! Не|!!8аЬепс) поссе бе МоНе бе М а а ! NосЬе с1е 5ап ]иап М1с1зиттегз Еуе !а 5а1пс-)еап ]оНаппе5пасЬс Моссе бп С!оуапп1 Мо!се бе 5 а о ]оао МосНеу1е)а Ме«Уеаг5 Еуе пи1С (!е 1а $а!пс-5у|уезсге 5у!уезсег СароСаппо !^ёуе|!1оп поу|етЬге ЫоуетЬег поуетЬге МоуетЬег поуетЬге МоуетЬго (поуетЬго) о«иЬге ОяоЬег оссоЬге ОксоЬег оссоЬге ОисиЬго (оишЬго) ро1уог6п 5рап1зЬ зууеес а о^ зогсе с1е заЬ!ё сур!зсЬез зрап. тапсесасо е 5 р ё с ! е бе босе яие Яоигу сопз13сепсу УУе!ЬпасЬсз8еЬаск зе б е з Й ! е т р6 ргосез16п ргосезз1оп ргосе551оп Ргогезз!оп ргосезз!опе ргос!ззао ге2а1аг со 2|уе ргезепс (а1ге сайеаи с!е, оПпг зсНепкеп ге8а!аге ргезепсеаг ге%зо сас1еаи СезсЬепк ге8а!о ргепба ргеземе) гезаса Ьап^оуег §иеи!е с!е Ьо15 Касег розсит! с!а зЬгогаа геззаса Кеуез Ма^оз Ер1рНапу !^013 !^а2ез Не!!!§е Оге! К6п18е К е Ма§! Ке!з [^а^оз гозсоп с1е Яеуез Тга(1|С1опа1 саке еасеп р1ессе с!ез Ко1з сур!зс11 зрап. с1атЬе1 !а бе! Ма^! Ьо1о-ге! оп бсЬ)апиагу !Че?екгап1 гит 6.)апиаг ,Ьо1о без ге!5) 5ап Регпип Расгоп 5а1пс Ратр1опа о! 5а!пс-р|гт!п 5апкс Р1гт1ап (7,)и!!, Ьек. $ап Регт!п ба Ратр!опа Зао Р1гтто (оп 7 * ]и1у) Резса^ 1п Ратр1опа) (5ао Регт !п) Зетапа 5апа Еазсег Рациез ОзсегутосЬе Разяиа Зетала Запса зерпетЬге ЗерсетЬег зерсетЬге $ерсетЬег зепетЬге ЗесетЬго (зеСетЬго) аг|еи с1е (е11с1ИС1бп 8геес1п§ саге! сагсе с!е уоеих С1йскууипзсЬкагсе сагсо!1па б! (е1!сЮ(дез (сагбо р о з а ! бе бе (е1|С1и;6ез) сага саке агсе Тогсе сога Ьо1о, Юга юго Ьи11 аигеаи 5с!ег сого сои го шггбп пои^ас пои^ас Ми^ас соггопе по§або, соггопе иуа ?гаре га!з1п ТгаиЬе иуа иуа уегЬепа Й1Г, ореп-а1г се1еЬгаС10п кегтеззе Уо!к5?ез1: за^га, (еза роро!аге ?еза рори1аг у|а|аг со сгауе! уоуа^ег ге1зеп у!а881аге у1а|аг уШапасо (СЬг1зстаз) саго! сЬапс с1е Моё! Л/е!ЬпасНсз!!ес1 сапсо паа1!2!о сап^без бе Маа! у|з1аг со у1з1с У151сег ЬезисЬеп у!з1аге у|51аг.есс16п 4 - АтЫго 1 аЬп^о соа( тапсеаи Мапсе! сароссо зоЬгесибо асе11е бе оУнз о!!уе о!1 Ни!!е с!о!!уе 01!уепо1 о!1о боНуа а2е!се бе о!!уа а1|о<1дп соссоп сосоп Ваиту^о!!е сосопе а!8обао с1еп(о 8е1еп(а у ипа Кштш

×